<< Предыдушая Следующая >>

Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у гріУявна ситуація, як основа задуму гри, унаочнюється дітьми за допомогою різноманітних предметів, використовуваних в ігровому призначенні. Такі предмети називають ігровими. Їх поділяють на три основних групи: іграшки, атрибути, предмети-замінники.

Зовнішню фіксацію сюжет та зміст гри отримують, насамперед, за допомогою предметів-атрибутів, що безпосередньо вказують на певну професійну діяльність дорослих і є їх обов’язковими ознаками. Так, лікар повинен мати білий халат й шапочку, вчителька указку й дошку, водій – сидить за кермом, моряк носить безкозирку й матроску тощо. Ігрові атрибути сприяють збереженню сюжету, його розгортанню, пошуку дітьми нових поворотів у грі. З їх допомогою дітям легше виконувати рольову поведінку, зберігаючи її протягом гри. Особли- во важливим використання предметів-атрибутів є на перших етапах розвитку сюжетно-рольової гри, коли сюжет й рольова поведінка дітей нестійкі, вимагають зовнішньої організації. Дорослий обладнує ігрові кімнати, групуючи предмети-атрибути відповідно до улюблених сюжетів ігор дітей: для гри «у лікарню, пошту, сім’ю, перукарню», «поїздки на транспорті». Зі зміцненням здатності дитини діяти в уявному плані (у старшому дошкільному віці) значення атрибутів знижується, натомість розширюється використання замінників.

Використання дітьми замінників знаменує собою їх здатність до внутрішнього опосередкування процесу гри. Прагнучи наслідувати життя дорослих, дитина не завжди володіє відповідними предметами, використовуваними дорослими у різноманітних видах своєї ді- яльності. Деякі з цих «потрібних» у грі предметів є для дошкільника недосяжними, а іноді й забороненими: голки для ін’єкцій у грі в лікарню, ніж для приготування «обіду», машинка перукаря тощо. У таких ситуаціях дошкільник спочатку за підказкою дорослого, а потім і самостійно знаходить доступне для його віку рішення, використовуючи замінники. Замість медичних голок – тоненькі палички чи макарони; замість ножа – пластмасова стрічка.
Називаючи доступні їй предмети словом, яке позначає відсутній у розпорядженні дитини

предмет з певними потрібними функціями, вона виконує розумову дію заміщення. Уява дитини добудовує відсутні у реальному предметі властивості так, як це необхідно для її гри. З віком здатність дитини виконувати дію заміщення поширюється на все більше коло предметів, використовуваних у грі. У старшого дошкільника вся гра часто відбувається з використанням лише замінників. У молодшого – спостерігається значний вміст зовні схожих на справжні предмети іграшок: іграшкові ніж, медичне приладдя, машинки різних видів. Чим старша дитина, тим менше значення для вибору замінників має зовнішня подібність до потрібного у грі предмету. Головним стає – функціональна спорідненість замінника з справжнім предметом, наявність у замінниках властивостей, що дозволяють дитині діяти з ним, як із справжнім. Так, медичною голкою не може бути паперова трубочка, бо вона легко згинається. У якості замінників для дитячих ігор дошкільники охоче використовують функціонально не визначені предмети: кубики, палички, шматочки тканини й паперу, коробочки, природний матеріал тощо.

У процесі підбору й використання замінників у дитини розвивається уява, здатність планувати свою діяльність, підбирати для її виконання необхідні матеріали й засоби, дитина починає розуміти умовність ситуації гри, її моделюючий характер. Такі психічні якості дитини становлять важливу умову розвитку знаково-символічної функції свідомості.

Як зауважує Г. А. Урунтаєва, у сюжетно-рольовій грі дитина здійснює символізацію (заміщення) двох видів. По-перше, переносить дію з одного предмету на інший при перейменуванні предмету, що виступає засобом моделювання дій. По-друге, моделює соціальні відносини: бере на себе роль дорослого при відтворенні значення людської діяльності за допомогою узагальнених і скорочених дій, що набувають характеру зображувальних жестів.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Значення ігрових предметів для забезпечення уявної ситуації у грі

 1. Анестезіологічне забезпечення операцій; середники для наркозу
  Анестезіологічне забезпечення — це комплекс методів, що застосовують хворим під час операцій та болючих маніпуляцій з метою захисту їх життя та здоров’я. Анестезіологічне забезпечення включає наступні компоненти; • Медикаментозний сон. • Знеболювання. • Нейровегетативний захист. • Міорелаксація. • Забезпечення адекватної функції зовнішнього дихання. • Підтримання оптимального кровообігу в
 2. Взаємовідносини дошкільників у грі
  Сюжетно-рольова гра виступає могутнім засобом розвитку міжособистісних відносин дітей. Моделюючи взаємини дорослих у грі, діти водночас засвоюють навички спілкування, взаємодії, співпраці, навчаються виступати один щодо одного у різних позиціях. У роботах Д. Б. Ельконіна та його послідовників доведено, що у сюжетно-рольовій грі міжособистісні відносини дітей розвиваються у двох головних
 3. Зміст психологічної роботи в бойовій ситуації
  Психологічна робота виступає як складова частина морально-психологічного забезпечення бойових дій і наповнює його конкретним змістом. Вона спрямована на формування, підтримання і відновлення моральних, психічних, психофізіологічних, фізичних якостей і станів військовослужбовців, які необхідні для ефективного вирішення ними бойових завдань. На системному рівні психологічна робота в бойовій
 4. Значение лихорадки для организма
  Развитие лихорадки имеет положительные и отрицательные послед­ствия для организма. Наиболее убедительные доказательства полезнос­ти лихорадки следующие: • лихорадка наблюдается у разных видов животных, являясь таким об­разом реакцией, сохраняемой в филогенезе, несмотря на ее высокую энергетическую стоимость; • лихорадящие животные в экспериментальных условиях противосто­ят инфекциям лучше,
 5. ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
  Как и всякий патологический процесс, воспаление по своей сущности процесс противоречивый. В нем, как и при других типовых патологиях процессах, вредное и полезное сочетается в неразрывной связи. В нем сочетается и мобилизация защитных сил организма, и явления повреждения, “полома”. Возникнув в филогенезе как явление приспособительное, воспаление сохранило это свойство и у высших животных.
 6. Осмолярність та її значення для гомеостазу
  Водні сектори організму (внутрішньоклітинний та позаклі­тинний) розділені напівпроникною мембраною - клітинною оболонкою. Крізь неї вода легко проникає з одного сектора в ін­ший згідно з законом осмосу. Осмос - переміщення води з розчину з низькою концентрацією крізь напівпроникну мембра­ну у більш концентрований розчин. Осмолярність — концентрація кінетично активних час­точок в 1 літрі розчину
 7. Печаль детства и ее значение для психиатрии
  Каждый год на своем ежегодном собрании Американская психиатрическая ассоциация приглашает лектора, обычно психиатра не из США, чтобы прочесть лекцию в память Адольфа Мейера. Меня пригласили 6 1961 году прочесть лекцию на собрании, проводимом той весной в Чикаго. Она была опубликована впоследствии в том же году. В течение полувека или более существовала научная школа, которая считала, что
 8. ЗНАЧЕНИЕ ГРУПП КРОВИ ДЛЯ ПРАКТИКИ
  Контроль достоверности происхождения животных. Одна из главных областей практического применения групп крови — контроль происхождения животных. Такое их использование вызвано тем, что в некоторых стадах встречается 20 % и более ошибок в происхождении животных. Это может быть следствием не только недостатков в работе техников по искусственному осеменению, потери номеров, неправильного их чтения,
 9. Значення води для організму, її обмін
  Життя на Землі зародилось у водному середовищі. Вода вико­нує функцію універсального розчинника, в якому перебігають всі біохімічні процеси, що забезпечують життєдіяльність організ­мів. Лише при стабільних об’ємі та складі води як всередині клі­тин, так і в міжклітинному просторі організми здатні існувати. Тіло дорослої людини на 60 % складається з води. Вона міс­титься у клітинах (40 % від маси
 10. Значение витаминов для здоровья и развития детей
  Витамины оказывают выраженное влияние на физиологическое состояние организма, часто являясь компонентом молекул ферментов. Источниками витаминов для человека являются пищевые продукты растительного и животного происхождения — в них они находятся или в готовом виде, или в форме провитаминов, из которых в организме образуются витамины. Некоторые витамины синтезируются микрофлорой кишечника. При
 11. «Значение акмеологии для развития теории психологии элит»
  Шестая глава состоит из четырех параграфов, в которых раскрывается значение «акме» (в профессиональном развитии человека, в жизненном пути личности, в личностном и индивидуальном развитии), саморазвития личности (включающего самоактуализацию, самосовершенствование и самореализацию), потенциала человека (личностного, личностно-профессионального, творческого), важнейших свойств достижения субъектом
Медицинский портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com