основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Индустрии, направления, концепции

Акмеология [гръцки език act - top + logos - наука, преподаване] - научно поле, което се развива на пресечната точка на природни, хуманитарни, социални и технически дисциплини и изучава феноменологията на човешкото развитие, най-високите му творчески постижения на зрелостния етап. Създателите на А. били Н.А. Рибников Б.Г. Ананиев, А.А. Бодалев, Н.В. Кузмина. Според тях зрелостта на човека и пикът на тази зрялост ("акме") е многоизмерно състояние на възрастен човек, обхващащ значителен етап от живота му и показва колко се е състоял като физическо лице, като гражданин, като личност, като специалист-работник в някакъв вид области на дейност, като съпруг / съпруга, като родител и т.н. Това състояние никога не е статично, но се характеризира с повече или по-малко изменчивост и променливост. Проучванията на зрелостта на възрастен от гледна точка на различни науки позволиха да се установи, че като правило няма едновременно постигане на нивото на зрялост за всички характеристики. Времето човек да достигне нивото на акме като индивид, като личност, като обект на творческа дейност често не съвпада (или можем да говорим само за относително съвпадение), тъй като се наблюдават различни темпове на промени в тези характеристики. Акмеологичните изследвания установяват сходни и различни в индивидуалните, личните и творческите характеристики на различните хора, изясняват ефекта на факторите, които определят индивидуалната картина на зрелостта и такива особености на акмето на човек като неговото съдържание, продуктивност, време на настъпване, ширина, продължителност и др. също, какви предпоставки трябва да се формират в човек на етапите на възрастово развитие, предхождащи зрелостта, за да може той наистина да може да се осъществи като индивид, независимо дали ценят като предмет на дейност, ставайки възрастен. Следователно А. проследява механизмите и резултатите от въздействието на макро-, мезо- и микросоциуми (държава, общество, образователни и трудови колективи, семейство и др.), Естествената среда и самия човек върху процеса на собственото му развитие, като определя и решава задачата за разработване на такива препоръки за стратегията на организацията неговия живот, прилагането на който би му позволило оптимално да се обективира на етапа на зрелостта и да направи своя индивидуално уникален принос за обогатяването на ценностите на живота и културата.

Наред с разширеното тълкуване на А., някои автори предлагат различна, по-специална интерпретация на концепцията за А. като познание за най-високо ниво на професионално умение или професионализъм на човек. Същевременно съдържанието на феномена професионализъм се изследва на интердисциплинарно ниво, проследяват се връзката между професионализма и други особености на човек, начините и условията за постигане на професионализъм, а също и начините за предотвратяване на професионалната деформация. При решаването на тези проблеми в А. се изучава работата на професионалисти от най-висок клас в различни сфери на дейност, разкрива се, че те са обединени и че разграничават колко разликите се дължат на определена област на работа. Разликите в обектите на дейност, в задачите, които трябва да бъдат решени, различието на технологиите, които се използват за постигане на висок резултат, определят уникалността на съдържанието и формата на професионализъм в такива системи на дейност като: човек - дивата природа; човек - технология и нежива природа; човек е човек; знакови системи; хората са образи на изкуството (класификация от Е. А. Климов) или в такива сложни области като политика, икономика, управление, предприемачество, военни дела и др. Освен това А. изследва процесите на преквалификация, когато човек промени професията си в нова сфера на труда той трябва да постигне максимален професионализъм, да идентифицира нови страни на своята „акме“.

В чуждестранната психология разграничаването на А. като сравнително независима област на изследване не се приема: психологията на зрелостта се разглежда само като един от разделите на психологията на развитието. Във вътрешната психология, наред с привържениците на подобно разделяне, има и противници, които смятат, че комбинацията от различни научни дисциплини е методологически неправилна само въз основа на общата характеристика на обекта, който се изучава (най-високите постижения на човека).

А. А. Бодалев, А. Л. ВенгерАнтропоморфизъм [гръцки антропос - човек + морфе - вид, форма] - представа за присъствието в животните на умствени свойства и способности, присъщи на реалността само на човека. Антропоморфното тълкуване на поведението на животните от гледна точка на човешките мотиви и действия означава размиване на линията между човек и животно и води до игнориране на качествените характеристики на човешката психика.

KE Фабри

Водещата дейност е концепцията - набор от идеи за моделите на развитие на психиката на детето, разработени от А. Н. Леонтьев, Д.Б. Елконин, А.В. Запорожец и други домашни психолози. Концепцията на V.d. използван от тях като основна характеристика на даден възрастов период. Според тази концепция знак за преминаване от един етап на развитие в друг е промяна в типа на В. д., Водещ връзката на детето към реалността. V. d. Не е само дейността, която най-често се среща на този етап от развитието, на която детето отделя най-много време. Тя се характеризира със следните особености: а) това е дейност, под формата на която възникват други видове дейност и в рамките на която (например ученето, в точния смисъл на думата, възниква първо в играта: детето започва да учи чрез игра); б) това е такава дейност, при която частните психични процеси се формират или преустройват (например, в играта сред предучилищните деца се формират процеси на активно въображение, а на учениците учат процеси на абстрактно мислене); в) това е такава дейност, от която основните психологически промени в личността на детето, наблюдавани през даден период на развитие, зависят по най-близкия начин (например, предучилищният предприемач поема контрола върху случайността в игра). Така В. д. Е тази дейност на детето, при която на този етап от неговото развитие се наблюдават големи промени в психичните процеси и психологическите характеристики на личността на детето.

Концепцията на В. д. Е използвана от Д. Б. Елконин за конструиране на периодизация на умственото развитие, основаваща се на редуваща се промяна на В. д., В един възрастов период, осигуряващ преобладаващото развитие на мотивационно-нуждаещите се и на последователния етап оперативно-техническа сфера. В същото време се приемаше, че всеки период съответства на ясно дефиниран за него V. г) до ранна детска възраст - ситуационно лична (пряка емоционална) комуникация с възрастен; ранна детска възраст - предметно-манипулативна дейност; предучилищна възраст - ролева игра; начална училищна възраст - образователни дейности; юношеска възраст - интимна лична комуникация с връстниците; ранна младост - образователни и професионални дейности.

В. д. Не е единственият за един или друг етап на развитие и съставлява само доминиращото ядро ​​на цяла система от дейности, от които зависят формирането и характеристиките на хода на последните в дадена възраст. V.d. не възниква веднага в развита форма, а преминава определен път на формиране. Формирането му се осъществява в процеса на обучение и възпитание. Появата във всеки период на умственото развитие на нов В. д. Не означава изчезването на този, който е бил водещ на предишния етап.

Критично изследване на концепцията на В. д. Поставя под съмнение тезата за твърдо фиксиране на всеки един В. д., Априорно идентифициран на всеки възрастов етап. В зависимост от ситуацията на социалното развитие в групи от различни нива и състав (работеща младеж, студенти, „неформални лица“, непълнолетни престъпници и др.) Различните видове дейности могат да придобият водещ характер, посредничи и формирайки междуличностни отношения. AV Петровски вижда във концепцията на В. г. „Митът“ за психологията на развитието. Той подчертава, че в тази концепция не се разграничават педагогическите и психологическите подходи: какво трябва да бъде в психическото и личностното развитие и как това може да се постигне - педагогическият подход; това, което наистина се разкрива при изучаването на развитието на дете, е психологически подход. Това даде възможност да се изрази желанието за истинското, дължимото - за съществуващото. Например фиксирането на юношеството като водеща обществено полезна дейност (Д. И. Фелдщайн) беше идеологическо оправдание за разбирането на психологията на подрастващите в съветския период.

А. Г. Рузская, А. В. Петровски

Възрастова периодизация на развитието на личността - разработена А.В. Подходът на Петровски за разделяне във времето на процеса на развитие на личността, което позволява да се разграничат основните му етапи. AV Петровски изложи следната хипотеза: личността се формира в групи, йерархично разположени на стъпалата на онтогенезата; естеството на личностното развитие се определя от нивото на развитие на групата, в която е включено и в което е интегрирано. Общопризната в руската педагогика и психология, мисълта на A.S. Макаренко, че човек се развива в екип и чрез екип може да бъде преформулиран: личността на дете, юноша, младеж се развива в резултат на последователно включване в общности с различни нива на развитие. Развитието на личността се определя от процеса на развитие на групата, в която е интегрирана и която доминира на това възрастово ниво. Най-благоприятните условия за активното формиране на ценни черти на личността се създават от група с високо ниво на развитие - колективната. Въз основа на това предположение може да се изгради модел на развитие на личността в конкретни исторически условия на образование. Освен това се разграничават действителните възрастови етапи на формиране на личността: ранна детска (предучилищна) възраст (0–3), детска градина (3–7), начална училищна възраст (7–11), средна училищна възраст (11–15) и старша училищна възраст (15-18).

В ранното детство развитието на личността се осъществява главно в семейството, което в зависимост от възприетата в него тактика на възпитание или действа като просоциална асоциация или колектив (с преобладаващата тактика на „семейното сътрудничество“), или често се оказва негативни аспекти за родителите, които са напълно непризнати от родителите, което присъщи на по-слабо развитите групи (ако в семейството възрастните се придържат, например, към тактиката на „диктат“ или „сляпо попечителство“). В зависимост от характера на семейните отношения, личността на детето първоначално се развива или като нежна, грижовна, не се страхува да признае грешките и пропуските си, отворена, не отклоняваща отговорността на малък човек, или като страхлив, мързелив, алчен, капризен малък самолюбител. Значението на ранното детство за формирането на личността е отбелязано от много психолози, но ролята му често е мистифицирана (3. Фройд и други). Всъщност от първата година от живота си едно дете е в доста развита група и с присъщата му дейност, свързана с характеристиките на неговата невропсихична организация, усвоява вида на взаимоотношенията, които са се развили в тази група, превеждайки тези отношения в чертите на възникващата му личност. Фазите на развитие на личността в предучилищна възраст имат следните резултати: първата е адаптация на ниво овладяване на най-простите умения, овладяване на езика като средство за запознаване с обществото с първоначална неспособност да се разграничи себе си от околните предмети, втората - индивидуализация, противопоставяне на себе си с другите: „майка ми“, „ Аз съм майка ми, „моите играчки“ и т.н., демонстрирайки в поведението си различията си от другите; третата е интеграция, която ви позволява да контролирате поведението си, да се съобразявате с другите, да се подчинявате на изискванията на възрастните и да им представяте разумни изисквания, с които възрастните са готови да се съобразяват.

Възпитанието на дете, започващо и продължаващо в семейството, от 3-4 години често протича едновременно в детската градина. Преходът към този нов етап на развитие не се определя от вътрешните психологически закони (те осигуряват само готовност за този преход), а се определя външно от социални фактори, които включват развитието на системата на предучилищните институции, престижа им, заетостта на родителите и др. Ако преходът към нов период не е подготвен в рамките на предходния възрастов период от успешния ход на фазата на интеграция, тогава тук (както на върха между всички други възрастови периоди) се формират условията за криза на личностно развитие - адаптацията в новата група е трудна. Предучилищната възраст се характеризира с включването на дете в група на връстници в детската градина, управлявана от учител, който по правило става за него, заедно с родителите, най-референтното лице. Три фази на развитие на личността в този период включват: адаптация - усвояване на норми и методи на поведение, одобрени от родители и учители по отношение на взаимодействието с тях и помежду си; индивидуализация - желанието на детето да намери в себе си нещо, което го отличава от другите деца; интеграция - хармонизиране на несъзнаваното желание на предучилищното дете да посочи със своите действия собствената си оригиналност и желанието на възрастните да приемат само онова, което съответства на социално определената и най-важната задача за тях да осигурят преминаването му към нов етап на общественото образование - към училището.

В началната училищна възраст трите фази, които го формират, дават възможност на ученика да влезе в напълно нова група съученици за него. Тази група се ръководи от учител. Последният се оказва още по-референтен за децата в сравнение с учителя в детската градина, поради факта, че с помощта на апарата за класиране той регулира отношенията на детето с други възрастни, предимно с родители, и формира отношението им към него и отношението му към себе си „как на друг “. Прави впечатление, че фактор за развитието на личността на ученик в началното училище е не толкова самата образователна дейност, колкото отношението на възрастните към академичните постижения, дисциплината и старанието на детето. Образователната дейност като личностнообразуващ фактор придобива максимална стойност, очевидно в старша училищна възраст, характеризираща се със съзнателно отношение към ученето. Третата фаза на периода на началната училищна възраст означава, по всяка вероятност, интеграцията на ученика не е толкова в системата на „ученици-студенти”, колкото в системата „ученици-учители”, „ученици-родители”.

Навлизането в юношеството в сравнение с предишните има особеността, че не предполага присъединяване към нова група (освен ако референтна група не е възникнала извън училището, което често се случва), а представлява по-нататъшно развитие на личността в развиваща се група, но в променени условия (появата на учители - учебни предмети вместо един учител в началните класове, появата на приятелски компании сред по-възрастните юноши и др.) със значително преструктуриране на организма, определено от пубертета. Самата група става различна, променя се качествено. Темпът на развитие, който се наблюдава неравномерно за момчетата и момичетата, създава две полови и възрастови групи в класа. Разнообразието от задачи в различни дейности води до забележимо разграничаване на учениците, формирайки в единия случай асоциации, които имат просоциален характер, а в другия - асоциални асоциации, които инхибират и понякога изкривяват развитието на индивида. В тази връзка изглежда непродуктивно да се обсъжда въпросът за дейности, водещи за тази епоха („интимна лична комуникация“, според DB Elkonin, „обществено полезна дейност“, според Д. И. Фелдщайн и др.), А не толкова поради очевидно неподходящото търсене на подобни дейности, отбелязано по-горе, колко поради различното значение на тези фактори за развитие на личността за групи от различни типове и степени на развитие. На примера за юношеството може да се покаже, че микроциклите на развитието на личността се срещат за един и същ ученик паралелно в различни референтни групи, състезавайки се по своето значение за него. Успешната интеграция в една от тях може да бъде придружена от разпадане в други среди. Индивидуалните качества, оценени в една група, се отхвърлят в друга, където други дейности и други ценностни ориентации доминират, блокирайки възможността за успешна интеграция в нея. Необходимостта да бъде човек на тази възраст придобива отчетлива форма на самоутвърждаване, обяснено с относително продължителния характер на индивидуализацията, тъй като личностно-значимите качества на тийнейджър, които му позволяват да се впише например в кръга на приятелска компания от връстници, често не отговарят на изискванията на учители, родители и възрастни като цяло, тласкайки го към етап на първична адаптация. Разобщенность, легкая сменяемость, содержательное несходство референтных групп и, в особенности, отсутствие совместной деятельности тормозят процесс интеграции личности подростка. Устойчивую позитивную интеграцию обеспечивает вхождение личности в группу высшего уровня развития либо в случае перехода в новую общность, либо в результате объединения той же самой группы школьников вокруг захватывающей их деятельности, ценности и цели которой отныне опосредствуют их межличностные отношения. Процесс развития личности в высокоразвитых группах как позитивной, так и, возможно, негативной ориентации — специфическая особенность юности. Адаптация, индивидуализация и интеграция в подобных общностях являются условием формирования самих этих общностей. Все это дает возможность построения обобщенной модели развития личности. В этом случае мы получаем многоступенчатую схему периодизации с выделенными эрами, эпохами, периодами, фазами формирования личности.

А. В. ПетровскийВозрастная психология — отрасль психологической науки, изучающая закономерности этапов психического развития и формирования личности на протяжении онтогенеза человека от рождения до старости. В. п. оформилась в качестве самостоятельной области знания к концу XIX в. Возникнув как детская психология, В. п. долго ограничивалась изучением закономерностей психического развития ребенка, однако запросы современного общества и логика развития науки сделали очевидной необходимость целостного анализа онтогенетических процессов и междисциплинарных исследований. В настоящее время разделами В. п. являются: детская психология, психология юности, психология зрелого возраста, геронтопсихология и др. В. п. стремится к раскрытию психологического содержания последовательных этапов онтогенеза, изучает возрастную динамику психических процессов, что невозможно без учета влияния на индивидуальное развитие человека культурно-исторических, этнических и социально-экономических условий.

Г.В.БурменскаяГенезиса коммуникативной деятельности концепция [греч. genesis — происхождение; Шир. communicStio — сообщение, передача] — теория о возникновении и развитии общения, его значении в жизнедеятельности детей в первые семь лет их жизни, разработанная М.И. Лисиной. Общение в контексте данной концепции рассматривается как условие и один из главных факторов психического и личностного развития ребенка. Оно обеспечивает приобщение ребенка к общественно-историческому опыту человечества. В Г. к. д. к. прослеживаются возрастные изменения коммуникативной деятельности ребенка со взрослым и сверстниками. Выделяются взаимосвязанные линии возрастных изменений общения у детей с окружающими людьми. На каждом уровне развития выявляются целостные картины общения в его содержательных и качественных особенностях. Это позволяет не ограничиваться регистрацией внешней поведенческой активности, а увидеть в действиях ребенка акты, составляющие единую деятельность и имеющие внутреннее наполнение, психологическое содержание Развитие общения у детей понимается как смена качественно своеобразных целостных образований, представляющих собою определенный генетический уровень коммуникативной деятельности и называемых формами общения Выделены четыре формы общения ребенка со взрослым: 1) ситуативно- личностное общение — генетически первая форма общени ребенка со взрослым.

Она характерна для детей первого полугодия жизни; 2) ситуативно-деловое общение — вторая по времени возникновения форма общения детей со старшими партнерами; она характерна для детей раннего возраста; 3) внеситуативно-познавательное и 4) внеситуативно-личностное общение со взрослым возникает во второй половине дошкольного детства.

Таким образом, важнейшее значение для развития у детей всех форм общения имеет взрослый, опережающая инициатива которого постоянно «подтягивает» деятельность ребенка на новый, более высокий уровень развития по механизму «зоны ближайшего развития». Активное вмешательство взрослого способно в относительно короткий срок вызвать благоприятные сдвиги в общении детей, скорректировать возникшие дефекты и отклонения.

А.Г.РузскаяГенетика поведения — [греч. gengtikos — относящийся к рождению, происхождению] — область знания, исследующая генетические и средовые детерминанты в изменчивости поведения животных и психологических особенностей человека (в последнем случае иногда употребляется термин human behavioral genetics). В русском языке, применительно к изучению человека, целесообразнее использовать термин психогенетика, поскольку поведение понимается как совокупность внешних действий и поступков человека, и в объем этого понятия не входят, например, сенсорные пороги, психофизиологические особенности, формальные характеристики когнитивных процессов и т. д.

И.В.Равич-ЩербоГеронтопсихология — [греч. geron (gerontos) — старец, старик] — раздел возрастной психологии, изучающий особенности психических процессов, поведения и динамику личностных изменений у лиц пожилого и старческого возраста. В литературе последнего десятилетия в качестве синонимов Г. употребляются также термины «психогеронтология» и «психология позднего периода жизни». Г. тесно связана с общей и социальной психологией, а также с геронтологией, изучающей медико-биологические и социологические аспекты старения человека. Основоположником Г. считается американский ученый Стенли Холл (1846 — 1924), опубликовавший в 1922 г. первый специальный труд, посвященный психологическому анализу процесса старения («Старость»).

В качестве особого раздела возрастной психологии Г. оформилась в середине XX в. В это же время в западной психологии произошло резкое увеличение числа публикаций по психологическим аспектам старения и старости. Рост значения Г. был тесно связан с заметным увеличением лиц пожилого возраста в общей структуре населения— так называемым феноменом «постарения населения», при котором доля пенсионеров среди жителей в отдельных странах достигает 15%. Другой важный фактор, вызвавший в индустриально развитых странах значительное обострение проблем жизненного устройства пожилых и старых людей, связан с резким сокращением численности семей многопоколенного типа и, как следствие этого, с проживанием состарившихся родителей отдельно от своих детей и внуков, что приводит к росту числа одиноких, нуждающихся в социально-психологической помощи престарелых людей.В своих исследованиях Г. широко использует методы возрастной, общей и социальной психологии. В последнее десятилетие растет значение исследований, выполненных на основе лонгитюдного метода прослеживания возрастных изменений. Выделение специфических психологических особенностей старости затруднено наличием ряда неизбежно сопутствующих ей факторов: общим ослаблением здоровья, влиянием болезней, изменениями физического и социального статуса и др. Однако комплексные исследования, учитывающие многофакторный характер возрастных изменений, позволили установить особенности динамики некоторых важных сторон психического развития в поздних периодах онтогенеза. Особое внимание современная Г. уделяет изучению в ходе старения изменений характера деятельности и работоспособности, ценностных ориентации и смысловых образований личности.

Актуальной задачей Г. является разра- ботка средств и методов психологической помощи стареющим и престарелым людям в связи с такими изменениями в их жизни, как уход на пенсию и появление избытка свободного времени, вынужденный отказ от прежних интересов и привычек, необходимая перестройка взаимоотношений с близкими (в том числе собственными детьми), смерть супруга и других членов семьи, утрата друзей и близких, рост зависимости от окружающих из-за ослабления физических сил, одиночество, помещение в учреждения социального обеспечения и др. Исследования показали, например, что пожилые люди нуждаются в такой обстановке, которая одновременно была бы и оберегающей и стимулирующей, т.е. способствовала бы сохранению мотивации посильных человеку форм самостоятельного поведения. Актуальное практическое значение имеет профилактика и психотерапия депрессий старческого возраста. Стратегическими задачами Г. является поиск условий и средств продления полноценной активной жизни человека, предотвращение раннего старения, установление психологических факторов долголетия.

Г. В. БурменскаяЖеневская школа генетической психологии хгреч. genesis — происхождениеъ — направление в исследовании психического развития ребенка, созданное Ж. Пиаже и его последователями. Предмет изучения — происхождение и развитие интеллекта у ребенка; главная задача — исследование механизмов познавательной деятельности ребенка, которые скрыты за внешней картиной его поведения; основной метод исследования — клиническая беседа, ориентированная не на фиксацию внешних признаков явления, а на процессы, которые приводят к их возникновению. Работы Ж. ш. г. п. показали, что развитие интеллекта ребенка выражено в переходе от эгоцентризма (центрации) через децентрацию к объективной позиции. Своеобразие развития психики ребенка связано с теми структурами интеллекта, которые формируются при жизни благодаря действиям. Внешние материальные действия ребенка до двух лет (первоначально выполняемые развернуто и последовательно) благодаря повторению схематизируются и с помощью символических средств (имитация, игра, умственный образ, рисунок, речь) в дошкольном возрасте переносятся во внутренний план. Координируясь с другими действиями, они уже в младшем школьном возрасте превращаются в умственные операции. Благодаря обучению можно ускорить приобретение понятий, но величина и природа достижений всегда зависят от исходного уровня развития, а социальные влияния подчиняются схемам и структурам, с помощью которых субъект способен воспринять эти влияния; порядок формирования фундаментальных структур мышления постоянен, но сроки их достижения могут варьировать в зависимости отряда факторов; законы познавательного развития универсальны, они действуют как в процессе развития мышления ребенка, так и в ходе научного познания. Исходным для этой школы является положение о взаимодействии живой системы со средой как нераздельности двух непрерывно совершающихся процессов — ассимиляции и аккомодации. При ассимиляции организм как бы накладывает на среду свои схемы поведения, тогда как при аккомодации он перестраивает эти схемы соответственно особенностям среды. Из такого общебиологического подхода Ж. Пиаже исходил в трактовке психического развития, считая, что, стремясь ко все более совершенным формам равновесия со средой, организм создает познавательные структуры.

Л. Ф. ОбуховаЗоопсихология [греч. zoon — животное] — наука о психике животных, о проявлениях и закономерностях психического отражения на этом уровне. 3. изучает формирование психических процессов у животных в онтогенезе, происхождение психики и ее развитие в процессе эволюции, биологические предпосылки и предысторию зарождения человеческого сознания. Психическим способностям животных уделяли внимание уже античные мыслители. Зарождение научной 3. в конце XVIII — начале XIX в. связано с именами Ж.Л. Бюффона и Ж.Б. Ламарка, а позже — Ч. Дарвина. В России основоположниками научного изучения психической активности животных были К.Ф. Рулье и В.А. Вагнер, положившие в XIX — XX вв. начало эволюционистскому направлению в 3. Это направление получило дальнейшее развитие в трудах зоопсихологов, выступающих против антропоморфических и вульгарно-материалистических взглядов на психическую активность животных. Психика животных изучается при этом в единстве с их внешней, преимущественно двигательной, активностью, посредством которой они устанавливают все жизненно необходимые связи с окружающей средой. Как первичный и ведущий фактор развития психики в онтогенезе и филогенезе рассматривается усложнение жизнедеятельности, приводящее к интенсификации, обогащению и совершенствованию двигательной активности (К.Э. Фабри). Конкретное изучение психической деятельности животных, их перцептивных процессов, ориентировочно-исследовательских реакций, памяти, эмоций, навыков и других форм научения, интеллекта и т. п. производится на основе объективного анализа структуры поведения животных и требует всестороннего учета экологических особенностей изучаемого вида, так как, в отличие от человека, психическая деятельность животных всецело обусловливается биологическими факторами. Этим определяется особенно тесная связь 3. с этологией и другими биологическими науками. Достижения 3. особенно значительны в исследованиях, посвященных психической регуляции поведения высших млекопитающих (работы Н.Ю. Войтониса, Н.Н. Ладыгиной-Коте, Г.З. Рогинского и др.).

Е. А. Гороховская

Культурно-историческая теория — концепция психического развития человека, разработанная в 20—30-е гг. XX век Л.С. Выготским при участии его учеников А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурии. При формировании К.-и. т. ими был критически осмыслен опыт гештальтпсихологии, французской психологической школы (прежде всего Ж. Пиаже), а также структурно-семиотического направления в лингвистике и литературоведении («формальная школа» в литературоведении (ОПОЯЗ) и др.). Первостепенное значение имела ориентация на марксистскую философию. Согласно К.-и. т., главная закономерность онтогенеза психики состоит в интериоризации ребенком структуры его внешней, социально-символической (т. е. совместной со взрослым и опосредствованной знаками) деятельности. В итоге прежняя структура психических функций как «натуральных» изменяется — опосредствуется интериоризованными знаками, психические функции становятся «культурными». Внешне это проявляется в том, что они приобретают осознанность и произвольность. Тем самым интериоризация выступает и как социализация. В ходе интериоризации структура внешней деятельности трансформируется и «сворачивается», с тем чтобы вновь трансформироваться и «развернуться» в процессе экстериоризации, когда на основе психической функции строится «внешняя» социальная деятельность. В качестве универсального орудия, изменяющего психические функции, выступает языковой знак — слово. Здесь намечается возможность объяснения вербального и символического характера когнитивных (познавательных) процессов у человека. К.-и. т. на общепсихологическом уровне и с иных методологических позиций выдвинула проблематику, к которой обратились символические интеракционисты и сторонники гипотезы лингвистической относительности Сепира — Уорфа.Для проверки основных положений К.-и. т. Л.С. Выготским с сотрудниками была разработана «методика двойной стимуляции», с помощью которой моделировался процесс знакового опосредования, прослеживался механизм «вращивания» знаков в структуру психических функций — внимания, памяти, мышления. Частным следствием К.-и. т. является важное для теории обучения положение о зоне ближайшего развития — периоде времени, в котором происходит переструктурирование психической функции ребенка под влиянием интериоризации структуры совместной со взрослым, знаково опосредствованной деятельности.

К.-и. т. подвергалась критике, в том числе со стороны учеников Л .С. Выготского, за неоправданное противопоставление «натуральных» и «культурных» психических функций; за понимание механизма социализаци и как связанного преимущественно с усвоением знаково-символических (языковых) форм; за недооценку роли предметно-практической деятельности человека. Последний аргумент стал одним из исходных при разработке учениками Л.С. Выготского концепции структуры деятельности в психологии. В настоящее время обращение к К.-и. т. связано с анализом процессов общения, с изучением диалогического характера ряда когнитивных (связанных с познанием) процессов, с использованием в психологии аппарата структурно-семантических исследований.

Л.А.РадзиховскийОперантного обусловливания концепция [лат. operatio — действие, дело] — одна из бихевиористических теорий обучения. Термин «О.о.» введен американским психологом Б.Ф. Скиннером для обозначения особого пути образования условных связей. В отличие от классического (павловского) пути, названного Скиннером респондентным, при О. о. животное сначала производит какое-нибудь движение (спонтанное или инициированное экспериментатором), а затем получает подкрепление. В результате этого образуются так наз. инструментальные условные реакции. Скиннер считал О. о. основным механизмом приобретения навыков животными и человеком. Согласно его концепции, на принципах О. о. может быть построено все обучение ребенка, включая обучение различным формам социального поведения. Этот подход лег в основу метода воспитания и психотерапии, ставящего в качестве главной задачи модификацию поведения человека, т.е. выработку у него «правильных» социальных навыков и разрушение «неправильных».

А.И.ПодольскийПедагогическая психология [греч. pais (paidos) — дитя + ago — веду, воспитываю] — отрасль психологии, изучающая психологические проблемы обучения и воспитания. П. п. исследует психологические вопросы целенаправленного формирования познавательной деятельности и общественно значимых качеств личности; условия, обеспечивающие оптимальный развивающий эффект обучения; возможности учета индивидуальных психологических особенностей учащихся; взаимоотношения между педагогом и учащимися, а также внутри учебного коллектива; психологические основы самой педагогической деятельности (психология учителя). Сущностью индивидуального психического развития человека является усвоение им общественно-исторического опыта, зафиксированного в предметах материальной и духовной культуры; усвоение это осуществляется посредством активной деятельности человека, средства и способы которой актуализируются в общении с другими людьми. П. п. можно разделить на психологию учения (исследующую закономерности усвоения знаний, умений и навыков) и психологию воспитания (изучающую закономерности активного, целенаправленного формирования личности). По сферам применения П. п. можно выделить психологию дошкольного воспитания, психологию обучения и воспитания в школьном возрасте с разделением на младший, средний и старший школьный возрасты, имеющие свою существенную специфику, психологию профессионально-технического образования, психологию высшей школы.А. И. Подольский

Педология (греч. pais (paidos) — дитя + logos — наука, учение) — течение в психологии и педагогике, возникшее на рубеже XIX — XX вв., обусловленное распространением эволюционных идей и развитием прикладных отраслей психологии и экспериментальной педагогики. Основатели П. — С. Холл, Дж.М. Болдуин, Э. Кирк-патрик, Э. Мейман, В. Прейер и др. Содержание П. составила совокупность психологических, анатомо-физиологических, биологических и социологических подходов к развитию ребенка, однако эти подходы оказались связанными между собой чисто механически.

В России П. получила широкое распространение еще в начале XX в. К концу 20-х годов в педологических учреждениях работал значительный корпус психологов, физиологов, дефектологов (П.П. Блонский, Л.С. Выготский и др.). Предмет П., несмотря на многочисленные дискуссии и теоретические разработки ее представителей, определен не был. Попытки найти специфику П., несводимую к содержанию смежных с ней наук, успеха не имели, хотя в исследованиях ученых, работавших в области П., был накоплен большой эмпирический материал о развитии поведения детей. Ценным в П. было стремление изучать развитие ребенка в условиях комплексного подхода, практической направленности на диагностику психического развития.

Постановлением ЦК ВКП(б) (1936) П. была объявлена «псевдонаукой» и прекратила свое существование. Результатом разгрома П. явилось торможение развития педагогической и возрастной психологии, отставание в области психодиагностики, ослабление внимания к личности ребенка в процессах обучения и воспитания (так называемая «бездетность» педагогики).

А.В.ПетровскийПоэтапного формирования умственных действий концепция — выдвинутое П.Я. Гальпериным психологическое учение о закономерностях прижизненного формирования конкретных элементов психической жизни человека — умственных (идеальных) действий, образов и понятий. Следует дифференцировать расширенную трактовку П. ф. у. д. к. и концепцию (теорию) П. ф. у. д. в узком, собственном смысле слова. Первое, расширительное понимание распространяется на всю систему психологических взглядов П.Я. Гальперина о происхождении, функциях, формировании и развитии конкретных форм и видов психической деятельности человека. Эта система состоит из четырех взаимосвязанных частей: (1) учения об ориентировочной деятельности как сущностной характеристике психики и предмете психологии; (2) учения об эволюции человеческой психики, филогенезе, антропогенезе и онтогенезе как составных частях эволюционного процесса; (3) учения о формировании умственной деятельности человека; (4) учения о видах и формах психической (ориентировочной)деятельности.

Теория (концепция) П. ф. у. д. в узком, собственном смысле слова представляет собой детально разработанную систему положений о механизмах и условиях сложных многоплановых изменений, связанных с образованием у человека новых образов, действий и понятий. Теоретически П. ф. у. д. к. представляет собой наиболее обобщенное и развернутое описание психологических закономерностей интериоризации. Операционально (так сказать, технологически) представлен конкретный инструмент. Речь идет о полной системе психологических условий, обеспечивающих приобретение становящимся действием намеченных, общественно ценных свойств. В качестве последних П.Я. Гальперин выделяет пять первичных параметров действия (полнота свойств звеньев, мера дифференцировки существенных отношений от несущественных, уровень осуществления, временные и силовые характеристики) и четыре вторичных (разумность, осознанность, мера освоения и критичность). Подобная система включает в себя четыре подсистемы: 1) формирование мотивационной основы действия, т.е. адекватной мотивации освоения действия и его осуществления; 2) обеспечение полноценной ориентировки и правильного выполнения осваиваемого действия; 3) воспитание желаемых свойств действия; 4) перенос действия в идеальный (умственный) план.

Каждая из четырех указанных подсистем состоит из довольно сложных психологических образований. Например, последняя, четвертая, подсистема есть широко известная «шкала поэтапного формирования», которая представляет собой описание сложнейших этапных преобразований, происходящих в процессе становления действия. Так, на первом этапе формируется мотивационная основа действия. На втором этапе происходит становление первичной схемы ориентировочной основы действия. Третий этап — формирование действия в материальной (материализованной) форме. Здесь субъект осуществляет ориентировку и исполнение осваиваемого действия с опорой на внешне представленные компоненты схемы ориентировочной основы действия. На четвертом этапе — «громкой социализованной речи» — опора на внешне представленные средства постепенно замещается опорой на представленные во внешней речи значения этих средств и действий с их помощью. На пятом этапе (формирование действия во «внешней речи про себя») происходит постепенное исчезновение внешней, звуковой стороны речи; становящееся действие остается внешним лишь в незначительном количестве ключевых ориентировочных и исполнительских моментов, по которым осуществляется контроль (как внешний, так и внутренний, самоконтроль). На последнем, шестом этапе и эти моменты «уходят» из сознания, оставляя в нем только конечный результат — предметное содержание действия. Благодаря процессам автоматизации действие, прошедшее вышеперечисленные преобразования, приобретает вид «чистой мысли», непосредственного одномоментного решения проблемной ситуации.

За почти полувековую историю существования П. ф. у. д. к. в отечественной и зарубежной психологии и педагогике не утихают споры о ее практических возможностях, прежде всего в области обучения. Ключом к решению этого вопроса является правильное понимание научного статуса самой концепции. Несмотря на внешнюю «похожесть» главного объекта концепции — формирования умственных действий и понятий — на основную цель практически любого обучения, П. ф. у. д. к. не является теорией и уж тем более технологией обучения. В работах Н.Ф. Талызиной, А.И. Подольского и др. развернуто описаны те дополнительные, промежуточные шаги, которые должны быть произведены психологами и педагогами, чтобы от общепсихологического знания о функциональном генезисе, содержащемся в концепции П.Я. Гальперина, перейти к построению собственно процесса обучения. В случае реализации этой процедуры практическое применение П. ф. у. д. к. действительно дает высокие результаты, что неоднократно было продемонстрировано применительно к общему, высшему, профессиональному, специальному образованию.

А.И.ПодольскийПрактическая возрастная психология — отрасль практической психологии, имеющая дело с оказанием психологической помощи клиентам с использованием методов, методик, приемов, знаний и принципов теоретической возрастной психологии. Основными видами работы практического возрастного психолога являются психолого-педагогическое консультирование, психолого-педагогическое обследование, психолого-педагогическая коррекция и психолого-педагогическое просвещение, а также профилактическая и развивающая работа. В качестве клиентов практического возрастного психолога выступают родители, обращающиеся к психологу по поводу психологических проблем своих детей или проблем из области родительско-детских отношений; сами дети и подростки — в случае их добровольного самостоятельного обращения к психологу за помощью; люди других возрастных групп — в случае, если в центре их запроса к психологу стоят объективные и субъективные трудности, связанные со способом прохождения ими нормативных возрастных кризисов. Организационными формами существования практической возрастной психологии являются: учебные заведения — факультеты психологии государственных и негосударственных университетов и институтов и других вузов, готовящие специалистов с квалификацией «практический психолог» (или «педагог-психолог») со специализацией по возрастной психологии; научные и методические центры практической возрастной психологии; психологические службы, развертываемые в системе дошкольного и школьного образования, а также соответствующие подразделения психологических служб, развертываемых в системе профориентации, занятости населения, социальной помощи семье и детству; периодические и непериодические издания по практической возрастной психологии.

А.Г.ЛидереПреформизм [лат. ргае — перед, впереди + Гфгта — вид, наружность] — концепция психического развития индивида, согласно которой все свойства и характеристики индивида в его зрелой форме заданы и предопределены с момента зачатия и присутствуют уже в клетках зародыша. П. — один из видов нативизма в понимании движущих сил психического развития, подчеркивающего решающую роль фактора наследственности в развитии поведения и личности, в противоположность эмпиризму, отдающему приоритет средовым воздействиям. В исторически ранних теориях П. XVIII в. присутствовало понятие «гомункулуса», т.е. миниатюрной формы организма, существующей с момента зачатия, представляющее собой психологическую метафору. В дальнейшем сторонники П. стали рассматривать генетическую наследственность как специфическую форму кодирования основных характеристик и свойств индивида, а развитие понимать как генетически запрограммированный процесс развертывания этих «преформированных» свойств.

В настоящее время П. в понимании развития в большей степени характерен для объяснения пренатального, чем постнатального развития. П. в понимании закономерностеи развития противостоит позиция эпигенезиса, согласно которой каждая новая форма в развитии возникает как результат взаимодействия между предшествующей формой организма и его окружением. В отечественной психологии критика позиции П. направлена против биологизаторства в понимании движущих сил психического развития ребенка, неучета средовых влияний, в том числе и для реализации самой генетической программы, фатализма в понимании характера развития и игнорирования роли активной деятельности ребенка и обучения.

О.А.КарабановаПсихогенетика [греч. psyche — душа + gen3tikos — относящийся к рождению, происхождению] — область знаний, пограничная между психологией и генетикой, предметом исследования в которой является соотношение и взаимодействие наследственности и среды в формировании межиндивидуальной вариативности психических черт человека. Хотя эта проблема существует с древности, возникновение П. как науки принято связывать с двумя работами Ф. Гальтона: книгой «Наследственность таланта» (1869) и небольшой статьей «История близнецов как критерий относительной силы природы и воспитания» (1875). Они положили начало двум методам П.: генеалогическому и близнецовому. Дальнейшая история П. тесно связана с успехами генетики количественных признаков, психологической диагностики, вариационной статистики. В последние годы психологические исследования все больше опираются на данные психологии развития, психофизиологии, молекулярной генетики.

В России психогенетические исследования начались и интенсивно развивались в 20—30-х гг. XX век Эти исследования возглавляли крупнейшие российские генетики (Ю.Н. Фильченко, Н.К. Кольцов), медицинские генетики (С.Г. Левит), психологи (А.Р. Лурия). Однако вскоре из-за разгрома генетики, евгеники, педологии эти работы были прерваны на несколько десятилетий. В настоящее время П. — интенсивно развивающаяся во всем мире самостоятельная наука. Существуют международные ассоциации исследователей, работающих в этой области; издаются журналы, монографии; регулярно публикуются обзоры; созываются международные конгрессы, конференции и т.д. Наибольшее количество работ в П. посвящено генотип-средовым соотношениям в изменчивости интеллекта (диагностируемого разнообразными тестами 1Q), отдельных познавательных функций и способностей, динамических характеристик психики (в частности, относящихся к сфере темперамента); значительно меньше работ касается особенностей двигательной сферы человека.

В последние годы интенсивно формируются две новые ветви П.: генетическая психофизиология и генетика индивидуального развития. Первая исследует н следственные и средовые детерминанты, главным образом, биоэлектрической активности мозга и занимает в П. особое место, поскольку признано, что генотип может влиять на психику (поведение) только через морфофункциональный уровень. Вторая изучает возрастную динамику генотип-средовых соотношений в изменчивости психологических признаков; роль наследственности и среды в преемственности этапов онтогенеза, в индивидуальных траекториях развития и ряд других проблем. Совокупность имеющихся в П. данных, полученных разными психогенетическими методами с использованием различных психодиагностических и генетико-математических процедур, говорит о том, что индивидуальные особенности психики человека в значительной мере определяются факторами наследственности — иначе говоря, существует некоторая первичная, кодированная в геноме человеческая индивидуальность. Взаимодействуя со средой развития, она и создает наблюдаемые индивидуальные психологические особенности ребенка и взрослого.

Однако крайне важно профессионально грамотно понять, что этот вывод реально означает. Во-первых, все данные П. говорят о факторах, формирующих межиндивидуальную вариативность (т.е. различия между людьми), а не о причинах формирования какого-либо признака у конкретного человека. Поскольку любой признак формируется во взаимодействии генотипа и среды, его наличная оценка может быть результатом преимущественного влияния любого из этих факторов. Во-вторых, соотношение генетических и средовых детерминант в вариативности любого психологического признака — не фиксированная величина. Она меняется в зависимости от многих причин, связанных с возрастом, с типом и структурой выполняемой деятельности, семантикой внешних стимулов и т.д. В- третьих (и, может быть, это — самое главное), валидность заключения о генетической обусловленности какого-либо психологического признака полностью зависит от валидности диагностического инструмента, с помощью которого он оценивается. Наконец, в-четвертых, когда речь идет о психических (т.е. количественных, континуальных) признаках, «генетически заданное» не означает «неизменное». Даже признаки, в вариативности которых доля генетической дисперсии достаточно велика, могут меняться — как в ходе естественного развития, так и в результате специальных воздействий.

Одно из основных направлений современной П. — исследование средовых влияний. Принято выделять общесемейную и индивидуальную среду. Общесемейная среда различна в разных семьях, но одинакова для членов одной семьи (например, социоэкономический статус, стиль семейной социализации и т.д.) и потому повышает их сходство. Индивидуальная среда, наоборот, различна у разных членов семьи и потому снижает их сходство. Помимо этого, можно выделить и специфические среды пар родственников, например: особую среду близнецовых пар по сравнению с сиблингами, или среди монозиготных пар по сравнению с дизиготными и т.д. С возрастом соотношение генетических и средовых детерминант, по-видимому, закономерно изменяется. Наиболее надежно это показано применительно к изменчивости интеллекта. Обобщающие работы говорят о том, что в детстве межиндивидуальная вариативность интеллекта определяется примерно в равных долях наследственностью, общесемейной и индивидуальной средой. Но, начина я примерно с препубертатного возраста, роль общесемейной среды резко падает, влияния же наследственности и индивидуализированной среды растут. Однако надо иметь в виду, что психологическое содержание формально выделяемых средовых факторов остается скрытым от исследователя, его верификация требует специальной организации эксперимента, дополнительного анализа и т.д.

Методы П. направлены на выделение генетических и средовых детерминант в вариативности психологических признаков.
Они позволяют разложить общую дисперсию на отдельные компоненты (например, аддитивную и неаддитивную генетическую изменчивость; общесемейную и индивидуальную средовую изменчивость и т.п.) и оценить вклад каждого компонента в фенотипическую вариативность признака. Основными методами П. являются: метод близнецов, приемных детей, генеалогический, популяционный. Лучшая разрешающая способность — у двух первых.

И.В.Равич-ЩербоПсихологическая служба образования — один из компонентов целостной системы образования. Целью ее деятельности является обеспечение психологического здоровья детей дошкольного и школьного возраста, основной задачей — содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей, средством — создание благоприятных психологических условий для полноценного проживания ребенком каждого возрастного периода, для реализации заложенных в соответствующем этапе онтогенеза возможностей развития индивидуальности. П. с. за. — интегральное явление, представляющее собой единство четырех составляющих или аспектов — научного, прикладного, практического и организационного. Каждый из аспектов имеет свои задачи, решение которых требует от исполнителей специальной профессиональной подготовки.

Научный аспект предполагает проведение научных исследований практических проблем психологии образования, методическое и теоретическое обоснование и разработку психодиагностических, психокоррекционных и развивающих программ, способов, средств и методов профессионального применения психологических знаний в конкретных условиях современного образования; прикладной — психологическое обеспечение всего процесса обучения и воспитания, включая анализ и разработку психологических оснований учебных программ, учебников, дидактических и методических материалов, подготовку кадров и пр.; практический — непосредственную работу психологов в образовательных учреждениях (школах, детских садах, гимназиях, интернатах и др.) или центрах П. с; организационный — создание структуры П. с. за. Развитие прикладного, практического и организационного аспектов зависит от научного, являющегося теоретической базой и тем самым определяющего содержание, функции и модель П. с. за.

Существуют два направления деятельности П. с. за. — актуальное и перспективное. Первое ориентировано на решение злободневных проблем, связанных с теми или иными трудностями в обучении и воспитании детей, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. В настоящее время в детских учреждениях много таких проблем, и оказание конкретной помощи — существенная задача П. с. сегодняшнего дня. Однако эта задача не должна стать единственной. Перспективное направление нацелено на развитие, становление личности и индивидуальности каждого ребенка, на формирование его психологической готовности к самоопределению, к созидательной жизни в обществе. Эти направления неразрывно связаны между собой: психолог, решая перспективные задачи, повседневно оказывает конкретную помощь нуждающимся в ней детям, их родителям, воспитателям, учителям.

Ориентация на развитие ребенка определяет основное содержание деятельности практического психолога: а) реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста (сензитивность того или иного возрастного периода, зона ближайшего развития и пр.); б) развитие индивидуальных особенностей детей — интересов, способностей, склонностей, жизненных планов и пр.; в) создание благоприятного для развития ребенка психологического климата, который определяется прежде всего организацией продуктивного общения учащихся со взрослыми и сверстниками; г) оказание своевременной психологической помощи и поддержки как детям, так и их родителям, воспитателям, учителям. Он ответственен прежде всего за соблюдение психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка. Нарушение этих условий мешает своевременной реализации возрастных и индивидуальных возможностей детей, что ведет к ухудшению их психологического здоровья и вызывает необходимость коррекционной или специально развивающей работы с ними. Забота о психологическом здоровье предполагает внимание к внутреннему миру ребенка: к его переживаниям, уверенности или неуверенности в себе, пониманию им своих способностей, интересов, его отношению к себе, к людям, к окружающему миру, происходящим семейным и другим существенным событиям, к жизни как таковой и пр. Психологическое здоровье делает личность самодостаточной. Задача взрослых — помочь ребенку в соответствии с его возрастом овладеть способами самопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте гуманистического взаимодействия с окружающими людьми и в условиях культурных, социальных, экономических и экологических реальностей окружающего мира.

Эффективность деятельности практического психолога определяется уровнем его профессиональной подготовки, которая включает не только хорошее знание психологии, не только высокий уровень владения разнообразными психологическими методами изучения и обследования ребенка, но и способностью профессионально грамотно интерпретировать полученные данные. Практический психолог образования должен владеть сложнейшими видами деятельности практической психологии: психологическим просвещением, психопрофилактикой, психодиагностикой, психокоррекцией, специальной работой по развитию, психологическим консультированием. Практический психолог образования, будучи специалистом в области психологии, является так - же полноправным членом педагогического коллектива образовательного учреждения и имеет двойное подчинение: по административной линии — руководителю учреждения, по профессиональной — психологическому научно-методическому центру. П. с. за. проектируется как единая система в образовательном пространстве страны. Эта система выстроена в единую вертикальную структуру: психологическая служба образовательных учреждений (детских садов, школ, гимназий, лицеев, детских домов, школ-интернатов, ПТУ) — городской, областной центр психологической службы образования — региональный центр психологической службы образования — отдел психологической службы Министерства образования России. Каждое звено этой структуры имеет свои четко определенные функции. Профессиональное взаимодействие всех подразделений структуры может гарантировать высокий уровень деятельности П. с. о., научно-методическую разработку ее проблем, методическое оснащение и материальное обеспечение, профессиональную оценку результатов деятельности службы.

И. В.ДубровинаПсихология образования — отрасль психологической науки, изучающая процессы созидания человеком образа мира в себе самом посредством полагания себя в мир культуры и тем самым ее присвоения и развития, формирования систем отношений к природе, обществу, другим людям и к самому себе. Образование не ограничивается включением в организованные процессы обучения, а представляет собой особую координату всей жизнедеятельности человека, самообразования и саморазвития. Согласно современным представлениям ребенок или взрослый выступает не неким «страдательным» сушеством, формируемым по заданным и одинаковым для всех образцам, не объектом педагогических воздействий, а занимает позицию активного субъекта собственной образовательной деятельности. Образование трактуется как процесс непрерывный, гуманистический, культуросообразный и культурообразующий, а не только потребляющий культурные ценности. Ведущую роль при этом должны играть собственные цели обучающегося, порождаемые в диалоге, общении и равнопартнерском взаимодействии с другими субъектами образовательного процесса. Это не означает устранения со сцены родителя, воспитателя, педагога, вообще любого посредника между человеком и культурой, наоборот — их роль и требования к компетентности неизмеримо возрастают вместе с переходом от технологии «передачи» готовой учебной информации к гуманистической педагогике сотрудничества и сотворчества с обучающимися в процессе раскрытия, постижения и развития духовной и интеллектуальной культуры — общечеловеческой и национальной, общей и профессиональной.Понимание образования не только как процесса наследования и «потребления» ставших образцов культуры, но и ее расширенного воспроизводства (прежде всего самим фактом развития обучающихся как творческих индивидуальностей) и обусловливает необходимость развития П. о. со своей специфической предметной областью, понятийным аппаратом, способами проведения исследований, интерпретации экспериментальных данных и использованием полученных результатов в образовательной практике. Это предполагает соотнесение складывающихся в П. о. понятий и представлений с теми, которые имеются в педагогической психологии и возрастной психологии, и в связи с этим — переосмысление с позиций П. о. путей и способов решения целого ряда классических и новых проблем, таких как: соотношение обучения, воспитания и развития не только ребенка, но и взрослого в системе непрерывного образования; своеобразие механизмов психического развития людей всех возрастов; соотношение развития и практического использования научных и житейских понятий в неинституциализированных формах образования; трансформация познавательной мотивации в профессиональную; соотношение внешне задаваемых целей обучения и воспитания и внутренних целей самого субъекта образовательного процесса и др. Утверждение П. о. как ветви психологической науки, построенной на гуманистической основе, предполагает пересмотр представлений о типе и методах экспериментальных исследований, интерпретации их результатов.

Начиная с В. Вундта, психологию пытались строить по естественнонаучному, технократическому образцу. Отсюда попытки формировать личность с заранее заданными свойствами, рассматривать учащегося как объект управления и т.п. Однако в современной психологии утверждается гуманитарное понимание природы науки, научного познания и соответствующего ей типа психологического эксперимента, идущее еще от В. Дильтея. Гуманитарное познание зависит от установок познающего (экспериментатора), тогда как в естественнонаучном эксперименте они должны быть принципиально устранены; в гуманитарном познании сочетаются интуитивное постижение чужой (и своей) жизни и объективный, общезначимый ее анализ, оперирующий обобщениями и понятиями (В. Розин). Перспектива развития психологического метода, в том числе в рамках П. о., — в направлении синтеза герменевтики и естественнонаучного подхода, обогащения интерпретационных процедур схемами и приемами, наработанными в естественно- научной традиции (В.Н. Дружинин). Экспериментатор в гуманитарных науках не изолирован от испытуемого: происходит, как писал М.М. Бахтин, «встреча двух сознаний» и «обрамление чужого высказывания диалогическим контекстом».

А.А.Вербицкий

Психология учения (синоним: психология обучения) — один из двух основных разделов педагогической психологии, посвященный изучению процесса учения как познавательного процесса, сознательно направленного на приобретение знаний и умений (опыта деятельности) в различных предметных областях в ситуации организованного обучения. П. у., таким образом, выявляет специфику функционирования всех познавательных процессов у учащихся в ходе приобретения знаний и умений в обучении как компонентов процесса учения. Главной задачей в исследовании учения является выявление состава и факторов учения, определяющих его основные свойства (результативность, длительность, напряженность и др.). Кроме исследования общих вопросов состава, свойств и факторов учения, проводится также изучение особенностей функционирования учения применительно к усвоению знаний и умений в конкретных учебных предметах. Это осуществляется в рамках прикладных отраслей П. у. — П. у. математике, естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам, литературе и искусству, языкам, спорту и др. Другим основанием выделения отраслей П. у. являются возрастные ступени учащихся. По этому основанию выделяются П. у. дошкольников, школьников различных уровней обучения и студентов. Помимо этого различают также П. у. в норме и патологии.

Исследования учения осуществлялись в рамках психологии и дидактики задолго до появления П. у. и педагогической психологии в целом как специальной отрасли психологии. Достаточно развернутые описания и объяснения состава и факторов учения можно найти в трудах Коменского, Гербарта, Дистервега, Дьюи, Ушинского. С начала XX в. учение изучается многими представителями разных научных школ как проблема педагогической психологии, оформившейся в самостоятельную область психологической науки. Здесь приложили свои усилия поздние ассоцианисты (Эббингауз, Мюллер, Мейман, Лай, Циген, Нечаев, Каптерев, Румянцев и др.), бихевиористы (Торндайк, Уотсон, Газри, Халл, Скиннер, Бандура и др.), гештальтисты (Вертгаймер, Кофка, Дункер, Секкей), сторонники концепции взаимодействия субъекта с объектом (Пиаже и его последователи), когнитивисты (Осгуд, Осбел, Брунер, Ганье, Лингхарт, Глейзер, Резник, Андерсон, Стернберг и др.), представители теории социальной детерминации и деятельности (Выготский, Рубинштейн, Леонтьев, Гальперин и их последователи).

Для отражения характеристик учения применяются методы прямого и косвенного отражения изучаемых характеристик. К прямым методам относятся: вербальные отчеты испытуемых, ответы на вопросы в анкетах, в беседах и интервью. К косвенным методам отражения характеристик учения относятся: анализ результатов учения в обучении и в тестах обучаемости, анализ речевых данных при «рассуждении вслух» в ходе выполнения операций в составе учения и решения учебных задач, использование психофизиологических показателей (скрытых речевых артикуляций и др.). К настоящему времени получены довольно обширные эмпирические знания о составе учения, а также условиях и факторах учения, влияющих на характеристики его эффективности, (результативность, длительность, напряженность). В эмпирических описаниях состава и структуры процесса учения выделяются компоненты этого процесса разных уровней. На исходном макроуровне предлагается различать от двух до шести макрозвеньев учения (познание — запоминание, или: внимание — восприятие — осмысление — закрепление — применение — перенос). Указанные компоненты действительно сводятся к двум, но не просто к познанию и запоминанию, а к более широким функционально, которые включают в себя познание и запоминание, но также и другие процессы. Первым таким макрокомпонентом в составе учения является построение (получение, создание, возникновение в опыте, уяснение) знаний об объектах и действиях с ними, вторым — отработка (освоение, упрочение, закрепление) знаний и действий. Составляющими первого макрокомпонента — построения знании — являются познавательные процессы селективного восприятия, понимания сообщений, эмпирического и теоретического мышления, реализуемые на основе аналитико-синтетических операций (различение, разделение, абстрагирование, отождествление, обобщение, объединение), а также символические операции (кодирование и декодирование речевых, искусственно-знаковых, схематических и других сообщений). Составляющими второго макрокомпонента — упрочения знаний и умений — являются их интериоризация и автоматизация на основе непосредственных и опосредованных мнемических операций. Важной составляющей обоих макрокомпонентов могут быть рефлексивные акты регуляции всех познавательных и мнемических учебных действий на основе знания их результатов и способов осуществления. Указанные регулирующие акты делают учение активным и целесообразным процессом, т.е. деятельностью субъекта. Однако эмпирически наблюдается также учение, протекающее и как нерегулируемый процесс.

В теориях учения делаются попытки объяснить свойства учения и выдвигаются гипотезы четырех видов: 1) О наличии различных необходимых компонентов в структуре учения, которые не наблюдаются непосредственно. 2) О сводимости тех или иных явно наблюдаемых компонентов учения к другим наблюдаемым его компонентам. 3) О необходимости некоторых наблюдаемых компонентов учения и необязательности других для того, чтобы учение вообще состоялось и дало результат — приобретение новых знаний и умений. 4) О необходимости (причинном характере) каких-либо явных внешних или внутренних условий также для достижения результатов учения (а не просто для его ускорения и облегчения, что обычно бесспорно относится к эмпирическому изучению учения, в отличие от установления причинных связей, которое чаще относят к теоретической работе, но иногда считают также эмпирическим исследованием). Часто указанные виды теоретических объяснений сочетаются в составе утверждений различных теорий учения. Кроме теорий учения психологического уровня, имеются также теории психофизиологического уровня, в которых делаются попытки объяснить характеристики компонентов учения через процессы высшей нервной деятельности и другие мозговые механизмы.

И.И.ИльясовПсихолого-педагогическое консультирование (синоним: возрастно-психологическое консультирование) [греч. pais (paidos) — дитя + ago — веду, воспитываю] — вид индивидуального психологического консультирования по вопросам психического развития, обучения и воспитания детей и подростков. П.-п. к. направлено на практическое решение важнейшей задачи возрастной психологии — задачи систематического контроля за ходом психического развития детей в целях его оптимизации и коррекции (Л.С. Выготский, Н.М. Щелованов). В отличие от других видов психологического консультирования, предметом П.-п. к. являются динамика и содержание психического развития ребенка (подростка) на каждой возрастной стадии развития, т.е. индивидуальные особенности возрастного развития.

В основе практики П.-п. к. лежит теория психического развития ребенка в онтогенезе. Концепция психологического возраста определяет схему анализа индивидуальных вариантов и особенностей психического развития ребенка, включающую три основных компонента: характеристику социальной ситуации развития ребенка, иерархическую структуру видов деятельности, типичных для данной возрастной стадии, и характеристику уровня развития личности и сознания ребенка. Реализация указанной схемы позволяет решать задачи П.-п. к., включающие проведение психологического обследования, постановку психологического диагноза и формулирование прогноза развития, определение системы психолого-педагогических назначений, реализующих профилактические и коррекционно-развиваюшие цели.

Принципы П.-п. к. включают этические, стратегические и тактические. Важнейшими этическими принципами являются: принципы соблюдения и охраны интересов ребенка и уважения его личности; принципы добровольности и конфиденциальности обращения за консультацией, неразглашения информации; принцип компетентности и ответственности консультанта. Стратегические принципы, определяющие цели и задачи консультирования и оказания помощи в преодолении психологических проблем и трудностей развития, составляют: принцип нормативности развития (сравнения индивидуальных вариантов развития с возрастной нормой) и принцип системности психического развития, обуславливающий необходимость установления системы причин трудностей и отклонений в развитии ребенка и разработки комплексной программы профилактических и коррекционных мероприятий. Тактические принципы возрастно-психологического консультирования включают: принцип анализа подтекста, выявляющего истинные причины обращения за консультацией; принцип комплексности психологического обследования ребенка, позволяющий дать полную картину актуального психологического статуса ребенка, особенностей развития эмоционально-личностной и познавательной сфер; принцип стереоскопичности диагноза, задающий необходимость исследования особенностей понимания и переживания проблемных ситуаций всеми ее участниками; принцип реконструкции истории развития ребенка (Л.С. Выготский), требующий воссоздания индивидуального жизненного пути ребенка; принцип активного привлечения родителей и других значимых лиц в окружении ребенка к совместной выработке системы профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий и их реализации.

П.-п. к. осуществляется в несколько этапов, на каждом из которых осуществляется решение соответствующих задач:

1) этап сбора исходной информации (первичный прием, выявление жалобы, уточнение и формулирование запроса, сбор анамнестических данных); 2) этап комплексного психологического обследования; 3) аналитический этап (анализ полученных данных, их интеграция, формулирование психологического диагноза и условно-вариантного прогноза; составление психологического заключения, разработка системы психолого-педагогических рекомендаций); 4) этап собственно консультирования и оказания психологической помощи клиенту (доведение результатов обследования до адресата, совместная выработка рекомендаций по оптимизации развития ребенка, определение плана коррекционной и профилактической работы); 5) этап реализации коррекционных и профилактических мероприятий. Основными организационными формами проведения П.-п. к. являются специализированные психологические центры городского и районного уровня, школьная психологическая служба, психологические консультации в учреждениях здравоохранения, психолого-медико-педагогические комиссии районных и городских отделов народного образования, психологическая служба помощи семье, профориентационные центры и консультации.

О.А.КарабановаРазвития личности обобщенная модель— предложенная А.В. Петровским характеристика последовательно сменяемых основных этапов восхождения индивида к социальной зрелости. Весь дошкольный и школьный возраст может быть отнесен к единой эре восхождения к социальной зрелости. Эта эра не завершается периодом ранней юности и получением школьником аттестата зрелости, а продолжается в производственной, учебной и иной деятельности самого широкого плана. Если представить социальную среду в ее глобальных характеристиках как относительно стабильную, то весь путь развития личности можно интерпретировать как единый и целостный этап. Это предполагает три фазы вхождения личности в социальное целое — адаптацию, индивидуализацию и интеграцию. Протяженные во времени, они выступают как макрофазы развития личности в пределах одной эры и обозначаются как три эпохи: детство (преимущественно адаптация), отрочество (преимущественно индивидуализация), юность (преимущественно интеграция). Именно таким образом ребенок, в конце концов, превращается в зрелую самостоятельную личность, дееспособную (ту, что демографы обозначают как единицу «самодеятельной» части населения страны), готовую к труду, к продолжению себя в детях. Во многих психологических течениях абсолютизируются возрастные периоды развития личности, применительно к каждому из них создаются особые психологические теорииличности: психоаналитическая — на основе абсолютизации развитияличности в раннем детстве; необихевиористские теории социального научения и теории ролей — на основе развития личности до школы и в младшей школе; «гуманистическая психология» с ее акцентированием самоактуализации — на основе абстрагирования подросткового самоутверждения. Таким образом, в качестве модели социально зрелого человека неправомерно принимается личность индивида, еще не интегрированного в общественную жизнь.

Эпоха детства — наиболее длительная макрофаза развития личности — охватывает три возрастных периода (преддошкольный, дошкольный, младший школьный), эпоха отрочества и период подросткового возраста совпадают. Эпохи юности и период ранней юности только частично совпадают (ранняя юность ограничивается рамками пребывания в школе). Для первой макрофазы (эпохи детства), как было показано, характерно относительное преобладание адаптации над индивидуализацией, для второй (эпоха отрочества) — индивидуализации над адаптацией, для третьей (эпоха юности) — превалирование интеграции над индивидуализацией. Р. л. за. м. имеет гипотетико-дедуктивный характер, но, вместе с тем, подтверждается многочисленными исследованиями в области возрастной и педагогической психологии.

AV Петровский

Рекапитуляции теория [лат. recapitulatio — сжатое повторение] — концепция, разработанная американским психологом С. Холлом, которая, модифицируя биогенетическийзакон Э. Геккеля (1866), распространяет его действие на психическое развитие детей. Исходя из Р. т. Холл доказывал, что ребенок в своем развитии повторяет все стадии развития психики, которые прошло человечество. Порядок и скорость прохождения каждой стадии врождены и заданы генетически, а потому при формировании индивидуальной психики невозможно ни миновать какую-то стадию, ни перейти на следующую ступень раньше определенного времени. На этом основании Холл делает вывод о том, что именно уровень психического развития должен определять содержание и форму обучения, которое полностью от него зависит. Механизмом, который способствует переходу с одной стадии развития на другую, является игра. На основании Р. т. Гетчинсон разработал периодизацию психического развития, в которой критерием деления на возрастные этапы явился способ добывания пищи.

В дальнейшем Р. т. разрабатывалась Клапаредом, Штерном, Блонским и другими психологами, которые, разделяя положение о связи между онтогенетическим и филогенетическим развитием, отвергали идею Холла о врожденном характере этой зависимости. С точки зрения этих ученых, данная связь определяется общей логикой развития психики в фило- и онтогенезе, а потому жестко зафиксирован только порядок прохождения стадий, но не скорость их прохождения, которая может варьироваться в некоторых пределах (хотя и достаточно ограниченных).

О.А.КарабановаСозревания теории — теории, рассматривающие психическое развитие индивида от рождения до достижения им зрелости как эндогенный процесс, детерминированный биологическим созреванием морфологических структур мозга в соответствии с врожденной наследственной программой. Последовательность и содержание стадий психического развития, согласно С. т., оказываются полностью предопределены последовательностью и динамикой созревания соответствующих отделов центральной нервной системы. Новые психические явления и формы развития выступают как результат развертывания генетически заданной программы созревания.

Различные варианты С. т. определяются решением вопроса о том, каков вклад наследственности и среды в процессы созревания и развития. Исторически первоначальное представление о полной независимости процессов созревания от внешних средовых влияний (К. Бюлер, Д. Хебб) было почти полностью преодолено к 60-м годам XX в. Общепринятым становится положение о необходимости средовых воздействий для осуществления даже самых простых и примитивных форм созревания. Однако сторонники С. т. ограничивают роль среды «пусковым сигналом», запускающим биологически предопределенный процесс развития, реализуемый в пределах врожденных условий (А. Гезелл). С. т. подчеркивают приоритет генетических наследственных влияний по сравнению со средовыми влияниями, опытом, воспитанием и научением. В последние десятилетия теории развития как созревания получили как бы «второе рождение» благодаря успехам генетики. Эта позиция наиболее ярко представлена в работах психолингвиста Н. Хомского, согласно которому речевые способности врождены человеку в виде лингвистических структур, задающих универсальные грамматические нормы и правила функционирования языка и обеспечивающих по мере их созревания усвоение индивидом все более сложных форм речи.Существенным недостатком С. т. является упрощенное понимание самого процесса созревания, как однозначно детерминированного фактором наследственности. В современной науке накоплены факты, свидетельствующие о значении активности субъекта для процесса созревания. К настоящему времени уже имеются доказательства того, что между степенью зрелости структуры и уровнем ее функционирования существуют сложные отношения. Хотя определенный уровень морфологической зрелости структуры и необходим для начала функционирования, само функционирование органа, определяющееся характером деятельности субъекта, в значительной мере ускоряет процесс созревания.

Основными положениями С. т., подвергаемыми критике в отечественной психологии, являются стремление биологизировать процесс психического развития человека, рассматривать его как подчиненное общим закономерностям онтогенетического развития всех животных видов, без выделения качественного своеобразия онтогенеза человека; недостаточный учет роли среды, в том числе социальной, как источника развития, задающего социально детерминированные формы высших психических способностей; игнорирование как активной деятельности самого субъекта, так и обучения, обеспечивающих присвоение и интериоризацию этих способностей (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).

О.А.КарабановаСоциального научения концепция [лат. socialis — общественный] — один из подходов к проблеме обучения, принятых в необихевиоризме. Термин «С. н.» обозначает приобретение организмом новых форм реакций путем подражания поведению других живых существ или наблюдения за ним. С. н. объяснялось при этом, исходя из основных понятий бихевиоризма (стимул, реакция, подкрепление), и экспериментально изучалось на животных. Так, крыса следовала в лабиринте за другой лишь в том случае, если реакции этой другой подкреплялись пищей.

Указанный подход получил дальнейшее развитие в концепции социобихевиоризма (А. Бандура) и был дополнен введением познавательных факторов. За людьми была признана способность представлять внешние влияния и ответную реакцию на них символически, в виде «внутренней модели внешнего мира». Благодаря этому даже в тех случаях, когда индивид не проявляет открытых реакций и не получает подкрепления, он, следя за подкрепляемыми действиями других, научается их имитировать. Приобретение новых реакций является в этих условиях менее длительным процессом, чем при выработке обычных навыков. В опытах по С. н. детям демонстрировались фильмы с образцами поведения, имевшего различные последствия (положительные или отрицательные). В зависимости от характера наблюдаемых последствий (вознаграждение или наказание) испытуемые подражали образцу в большей или меньшей степени. В последние годы с позиций теории С. н. широко обсуждается негативное влияние на развитие личности таких явлений современной массовой культуры как демонстрация сцен насилия в кино и по телевидению, распространение компьютерных игр с агрессивными сюжетами и т.п.

М.Г.ЯрошевскийСоциобиология (лат. socialis — общественный + греч. bios— жизнь + logos — наука, учение) — научное направление, изучающее биологические основы социального поведения и социальной организации у животных и человека на базе теоретических представлений и методов популяционной биологии (экологии и генетики популяций) и синтетической теории эволюции (современного дарвинизма). Основатель С. — американский биолог Э. Уилсон. С. изучает биологические функции поведения и социальной организации с точки зрения генетической приспособленности. В синтетической теории эволюции под приспособленностью понимается способность особи производить потомство и тем самым передавать ему свои гены.

EA ГороховскаяСравнительная психология — 1) раздел психологии, изучающий сходства и различия в поведении и психике между животными и человеком, а также эволюцию поведения и психики в процессе антропогенеза; 2) общее название для любых сравнительных исследований в психологии, при которых сравниваются психологические особенности людей, отличающихся по тому или иному признаку, например, относящихся к разным культурам, национальностям, возрастным группам, обладающих разным социально-экономическим статусом, здоровых и больных и т.д.; 3) синоним зоопсихологии; 4) американское психологическое направление в изучении поведения животных. С. п. стала активно развиваться со второй половины XIX в. после появления эволюционной теории Дарвина. В конце XIX — начале XX в. она понималась как наука об эволюции психики в животном мире, а также в качестве синонима зоопсихологии с акцентом на использование сравнительного метода и как название для науки, объединяющей зоопсихологию и психологию человека. Постепенно в С. п., как и в зоопсихологии, все большее влияние стал приобретать объективистский подход, сторонники которого требовали исключить психику животных из научного изучения, поскольку о ней нельзя получить непосредственных свидетельств, и офаничиться исследованием объективно наблюдаемых явлений — поведения и его физиологических основ. С середины 30-х вплоть до 70-х гг. этот подход был господствующим, однако в нашей стране преобладало представление, что С. п. должна изучать не только поведение, но и психику (см. труды Н.Н. Ладыгиной- Котс, Н.Ю. Войтонса и др.). В Европе, в том числе в нашей стране, утвердилось представление о С.п. как об отрасли психологии, занятой сравнением психологических характеристик человека и животных, чтобы выявить сходства и различия и понять ход антропогенеза.В Европе термин «С. п.» используется также как обобщающее наименование всех исследований в психологии человека, где применяется сравнительный метод (при сравнении психологии разных народов, культур, возрастных групп и т.п.), а также иногда продолжает употребляться как синоним зоопсихологии или как название для всех сравнительных исследований поведения и психики у животных разных видов, включая человека. В последнем случае определение С. п. практически совпадает с определением этологии. В Америке термин «С. п.» как синоним зоопсихологии стал обозначать изучение поведения животных в рамках психологии. Основополагающее значение для формирования американской С. п. имели работы психологов Э. Торндайка (Е. Thorndike) и Р. Йеркса (R. Yerks). Решающее влияние на развитие американской С. п. оказал бихевиоризм с его объективистской установкой на изучение исключительно поведения в рамках концепции «стимул — реакция». В американской С. п. поведение животных в основном служило моделью поведения человека, и абсолютное большинство исследований велось в строго контролируемых лабораторных условиях. Так как бихевиористская психология считала все поведение комбинациями немногих безусловных, а в основном условных рефлексов, главным предметом изучения в американской С. п. стали процессы научения.

Представление об универсальности законов научения и антропоцентризм привели к тому, что с середины 30-х гг. большинство сравнительных психологов в Америке ограничились изучением немногих видов лабораторных животных, и сравнительный аспект почти исчез из их исследований. В 50-е гг. началась активная полемика между американской С. п. и этологией, но затем возникло взаимное влияние, благодаря которому, а также критике со стороны самих психологов, в американской С. п. возросло внимание к изучению поведения животных в природных условиях. Особенности этого поведения стали учитывать в лабораторных экспериментах, вновь стал развиваться сравнительный эволюционный подход, расширилось разнообразие изучаемых видов и оживился интерес к генетике поведения. Поскольку этологи обнаружили, что у каждого вида животных существуют свои специфические врожденные ограничения и предрасположенности в научении, возникшие в ходе эволюции, стало ясно, что способности животных к научению и их интеллект нельзя сравнивать, используя одномерную шкалу и располагая их в одном ряду от низших к высшим. В связи с этим, в американской С. п. при сравнении способностей к научению у разных видов животных акцент переместился на изучение качественных отличий вместо преобладавших ранее количественных.

Когда в 70-е гг. XX век в науке возродился интерес к психике животных, специалисты пришли к убеждению, что возможность сравнений в этой области вообще весьма проблематична. Более перспективным считается сравнительный подход, выработанный в этологии, при котором сравнивают поведение в основном близкородственных видов. Весьма продуктивным оказалось сравнительно-психологическое изучение человекообразных обезьян и человека. В 60-е гг. этологи, психологи и антропологи начали активно изучать поведение обезьян в естественных условиях, и это открыло новые возможности для создания теоретических представлений об эволюции приматов и человека. При сопоставлении психических процессов у приматов и человека особое внимание привлекли попытки обучить человекообразных обезьян человеческому языку с помощью зрительных символов, а также выяснить, способны ли обезьяны к логическим рассуждениям, осознанию самих себя, обладают ли они намерениями и т.п. В последнее время в Европе термин «С. п.» выходит из употребления, поскольку это название закрепилось за американской С. п., а также потому, что сравнение поведения и психики разных животных, включая человека, стало неотъемлемой частью проблематики различных дисциплин — этологии, социобиологии, когнитивной этологии и антропологии — и превратилось в междисциплинарную область.

Е.А.ГороховскаяФункционального круга теория [лат. mnctio — исполнение]— концептуальная модель, предложенная Я. Икскюлем (1864—1944) для объяснения взаимодействия организма и окружающей среды. Он исходил из предпосылки, что окружающий мир существует для живого организма лишь в том аспекте, который соответствует его потребностным состояниям. Реализация этих состояний предполагает согласование двух сторон представленного субъекту мира. С одной стороны, это «перцептуальный мир», мир восприятия: «все, что замечает субъект, превращается в его мир, в мир, меченный им». В качестве примера он приводит самку клеща, которая может в течение многих месяцев ждать нужного момента, чтобы, наконец, отцепиться от ветки и упасть на спину пробегающему зверю — при этом она не реагирует ни на какие другие раздражители, кроме запаха масляной кислоты и тепла. С другой стороны, окружающий мир предстает для субъекта как «операциональный мир», как мир действий: «все, на что воздействует субъект, превращается в его мир действий». Так, для клеща объект (зверь) предстает не только как носитель собственных признаков, но и как «поле деятельности» (наличие открытого, незащищенного места для укуса). Мир восприятия и мир действия существуют во взаимном соответствии друг с другом, образуя «функциональный круг». На основе этих представлений автором делалось заключение, что каждый животный организм оптимально приспособлен к той среде, в которой традиционно живет, и что по степени сложности его организации можно судить о сложности среды его обитания.

И. М. КондаковЭкологический подход в психологии — [греч. oikos — дом, родина + logos — наука, учение] — направление в теории социального научения, рассматривающее развитие личности ребенка в контексте его взаимодействия с социальной средой. Название «Э. п.» предложено У. Бронфенбреннером по аналогии с соответствующим направлением в биологии, изучающим взаимодействие организмов друг с другом и со средой в рамках экосистем разного уровня. Э. п. в п. предполагает изучение влияния, оказываемого на развитие ребенка как ближайшим социальным окружением (особенностями семейного климата), так и более отдаленным — положением детей в обществе и принятым стилем их воспитания, который, в свою очередь, определяется традициями, общей социально-экономической ситуацией, политической системой, ценностями и идеологией общества и т.п.

А.Л.ВенгерЭпигенетическая теория развития личности [греч. epi — над, сверх, после + genesis — происхождение] — созданная Э. Эриксоном психоаналитическая концепция об отношениях «Я» и общества. Понятие эпигенеза заимствовано Э. Эриксоном из биологии. Эпигенетический принцип используется при изучении эмбрионального развития. Согласно этому принципу, все, что растет, имеет общий план. Исходя из этого общего плана, развиваются отдельные части. Причем каждая из них имеет наиболее благоприятный период для преимущественного развития. Так происходит до тех пор, пока все части, развившись, не сформируют функциональное целое. Эпигенетические концепции в биологии подчеркивают роль внешних факторов в возникновении новых форм и структур и тем самым противостоят преформистским учениям. С точки зрения Э. Эриксона, последовательность стадий — результат биологического созревания, но содержание развития определяется тем, чего ожидает от человека общество, к которому он принадлежит.

Согласно Э. т. р. л., человеческое существование зависит от трех процессов организации, которые должны дополнять друг друга: это — биологический процесс иерархической организации органических систем, составляющих тело (сома); психический процесс, организующий индивидуальный опыт посредством эгосинтеза (психика); общественный процесс культурной организации взаимосвязанных людей (этос). Эриксон особенно подчеркивает, что для целостного понимания любого события человеческой жизни необходимы все эти три подхода.

Для каждой стадии жизненного цикла характерна специфическая задача, которая выдвигается обществом. Общество определяет также содержание развития на разных этапах жизненного цикла. Решение задачи, согласно Э. Эриксону, зависит как от уже достигнутого уровня психомоторного развития индивида, так и от общей духовной атмосферы общества, в котором этот индивид живет. В результате борьбы положительных и отрицательных тенденций в решении основных задач на протяжении эпигенеза формируются основные качества личности.

Задача младенческого возраста — формирование базового доверия к миру, преодоление чувства разобщенности и отчуждения. Задача раннего возраста — борьба против чувства стыда и сильного сомнения в своих действиях за собственную независимость и самостоятельность. Задача «игрового» (дошкольного) возраста — развитие активной инициативы и в то же время переживание чувства вины и моральной ответственности за свои желания. В период обучения в школе встает новая задача — формирование трудолюбия и умения обращаться с орудиями труда, чему противостоит осознание собственной неумелости и бесполезности. В подростковом и раннем юношеском возрасте появляется задача первого цельного осознания себя и своего места в мире; отрицательный полюс в решении этой задачи — неуверенность в понимании собственного «Я» («диффузия идентичности»). Задача конца юности и начала зрелости — поиск спутника жизни и установление близких дружеских связей, преодолевающих чувство одиночества. Задача зрелого периода — борьба творческих сил человека против косности и застоя. Период старости характеризуется становлением окончательного цельного представления о себе, своем жизненном пути в противовес возможному разочарованию в жизни и нарастающему отчаянию.

Достигаемое на каждой стадии равновесие знаменует собой приобретение новой формы эгоидентичности и открывает возможность включения субъекта в более широкое социальное окружение. При воспитании ребенка нельзя забывать, что «негативные» чувства всегда существуют и служат динамическими противочленами «позитивных» чувств на протяжении всей жизни. Переход от одной формы эгоидентичности к другой вызывает кризисы идентичности. Кризисы, по Э. Эриксону, — это не болезнь личности, не проявление невротического расстройства, а поворотные пункты, «моменты выбора между прогрессом и регрессом, интеграцией и задержкой».

Л.Ф.ОбуховаЭпистемология генетическая [греч. episteme — знание + logos — наука, учение; genetikos — относящийся к рождению, происхождению] — направление в исследованиях мышления, созданное Ж. Пиаже и его школой и поставившее целью разработать общую теорию развития познания, которая синтезировала бы данные онтогенеза (экспериментально- психологического изучения интеллекта ребенка) и филогенеза (истории науки). Параллели между этими двумя рядами усматриваются в том, что как у индивида, так и в ходе общей эволюции научных идей происходит изменение характера отношений между субъектом и объектом умственных операций. На обоих уровнях прогресс выражается в преодолении эгоцентризма и феноменализма, в углублении рефлексии и построении логико-математических структур. Согласно концепции Э. г., законы познавательного развития универсальны, они действуют как в процессе развития мышления ребенка, так и в ходе научного познания.Исходным для школы Ж. Пиаже является положение о взаимодействии живой системы со средой как нераздельности двух непрерывно совершающихся процессов — ассимиляции и аккомодации. При ассимиляции организм как бы накладывает на среду свои схемы поведения, тогда как при аккомодации он перестраивает эти схемы соответственно особенностям среды. Из такого общебиологического подхода Ж. Пиаже исходил в трактовке психического развития, считая, что, стремясь ко все более совершенным формам равновесия со средой, организм создает познавательные структуры. Одним из ключевых понятий в Э. г. является понятие децентрации, используемое для анализа процессов социализации, когнитивного и морального развития личности. Источником децентрации выступает непосредственное или интериоризованное общение с другими людьми, в ходе которого происходит столкновение противоречивых точек зрения, побуждающее субъекта к преобразованию смысла образов, понятий и представлений в собственной познавательной позиции.

Д.В.УшаковЭтнография детства [греч. ethnos — народ + grapho — пишу] — междисциплинарная область исследования на стыке культурологии, социологии и психологии, изучающая особенности культуры, быта и методов воспитания ребенка у различных народов мира. Основателем Э. д. по праву считается выдающийся этнограф современности М. Мид, которая ставила своей задачей понять, как варьируют различные типы социализации и их элементы в зависимости от уровня социально-экономического развития, типа культуры и т.д. в сравнительно-историческом аспекте. Выявить закономерности социализации детей в единстве ее содержания и методов можно только в контексте целостного образа жизни того или иного народа, в рамках которого осуществляется межпоколенная передача культуры.

В.В.АбраменковаЭтология [греч. ethos — привычка, характер, нрав + logos — наука, учение] — научная дисциплина, изучающая поведение животных с общебиологических позиций и исследующая четыре его основных аспекта: 1) механизмы; 2) биологические функции; 3) онтогенез и 4) эволюцию. В центре внимания Э. видоспецифичное (характерное для данного вида животного) поведение в естественных условиях обитания. Основателями Э. являются зоологи К. Лоренц и Н. Тинберген. В развитии выделяют классический период (середина 30-х — середина 50-х гг. XX в.) и современный этап (с конца 50-х гг.). В Э. применяется морфологический подход к поведению, при котором поведение во многих отношениях исследуется по аналогии с тем, как морфология изучает строение тела. Согласно Лоренцу, основу видоспецифического поведения составляют инстинктивные движения или комплексы фиксированных действий (КФД), форма которых является врожденной, генетически закрепленной.

Сравнительное исследование поведения у различных видов животных легло в основу этологического изучения эволюции поведения. По аналогии с морфологией Лоренц ввел понятие гомологичного поведения, имеющего общее происхождение и аналогичного, выполняющего сходные функции, но различного происхождения. Лоренц предложил модель инстинктивного поведения, основанную на гипотезе о физиологических механизмах нерефлекторной природы. Основные понятия этой модели, а также гипотеза Лоренца об изначальной координации поведения на уровне центральной нервной системы — все это во многом определило направление исследований Э., которые стремились подтвердить, скорректировать или опровергнуть эту модель. Лоренц также сформулировал концепцию импринтинга (запечатления). Тинберген создал на базе концепции Лоренца модель иерархической организации инстинктивного поведения.

В середине 50-х гг. классическая Э. подверглась резкой критике со стороны бихевиористски ориентированных исследователей поведения, которые отрицали существование врожденного, генетически зафиксированного поведения и утверждали, что, несмотря на несомненное влияние наследственности, практически все поведение животных формируется под воздействием внешней среды и научения. Эта критика оказала серьезное влияние на развитие Э. на современном этапе. Постепенно между Э. и американской сравнительной психологией возникли тесные контакты и активный обмен идеями. В современной Э. классическая концепция подверглась значительному пересмотру, видоизменениям и усложнениям. Этологи представляют все видоспецифичное поведение в виде спектра, на одном краю которого находится жестко стереотипное поведение по типу КФД, а на другом — изменчивое поведение, связанное с научением. Хотя в Э. появилась тенденция к резкой критике и даже отказу от ряда идей и понятий, относящихся к классической теории поведения, но другой общей теории, заменяющей классическую, не возникло, а с 80-х гг., на новом уровне знаний, вновь начинает расти интерес к классическим представлениям, которые переосмысляются и усовершенствуются.

В современной Э. используются различные экспериментальные методы: изучение животных в природе без вмешательства в их жизнь, а также постановка экспериментов непосредственно в природе; проведение наблюдений и экспериментов в условиях, имитирующих естественную среду; чисто лабораторные исследования, отличительными особенностями которых являются предварительное детальное изучение поведения данного вида животного в естественных условиях и нацеленность на объяснение именно этого естественного видоспецифичного поведения. Одна из самых интенсивно разрабатываемых тем в Э. — социальное поведение и коммуникация между животными. Важным феноменом в этой области является ритуализация — эволюционный процесс, в ходе которого поведение, первоначально не связанное с коммуникацией, видоизменяется и превращается в социальные сигналы.

В конце 60-х гг. из Э. в отдельную дисциплину выделилась этология человека. В настоящее время существует целый ряд направлений на границе между Э. и другими дисциплинами: нейроэтология, генетика поведения, поведенческая экология (на русском языке термин не устоялся, англ. — behavioral ecology). С 70-х гг. этологи вместе с психологами обратились к изучению психических способностей животных, и начало развиваться новое направление, названное «когнитивной этологией». После появления в середине 70-х гг. социобиологии, нацеленной на изучение социального поведения во всем животном мире, включая человека, и разделявшей с Э. постулат о существовании генетической основы поведения, включая самое сложное, социальное, между Э. и социобиологией возникла конкуренция, но позже установились тесные контакты. Многие этологи склонны рассматривать социобиологию в качестве раздела Э.

EA Гороховская
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Отрасли, направления, концепции

 1. Научные направления и отрасли психологии
  Научные направления и отрасли
 2. Перспективи за техническото, икономическото и социалното развитие на индустрията. Концепция за развитие на здравето
  В процеса на държавно регулиране на развитието на секторите на националната икономика на Руската федерация се разработват индивидуални мерки, планове, програми, както и дългосрочни прогнози и концепции за развитие, които определят основите на стратегическото развитие на всяка индустрия. Реформирането на връзките на медицинската и социалната система изисква разработване на теоретични и методологически основи, т.е.
 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ: СИТУАТИВНО-ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И КОНЦЕПЦИЯ КУММУЛЯТИВНО-ФАКТОРНЫХ ПРИЧИН
  Построение акмеологических систем тестирования, изучения личности строится на ряде теоретических положений, концепций. Важнейшими из них является концепция куммулятивно-факторных причин и ситуативно-личностно-деятельностная концепция. Связь между ними самая тесная. Концепция куммулятивно-факторных причин исходит из того, что детерминизм в психологии основан как на куммуляции
 4. Понятие, структура, экономические границы отрасли. Место отрасли в народном хозяйстве
  Понятие, структура, экономические границы отрасли. Место отрасли в народном
 5. Отрасль и эффективность функционирования экономики. Перспективы развития отрасли
  Отрасль и эффективность функционирования экономики. Перспективы развития
 6. «Разработка и внедрение акмеологической концепции становления и развития полиэтнической компетентности субъектов образования в рамках нового акмеологического направления – этноакмеологии образования»
  Во второй главе целью являлось разработка методологического конструкта исследования полиэтнической компетентности субъектов образования и изучение на основе этого конструкта ее специфики. Для достижения поставленной цели автором анализируется понятие «полиэтническое образование» как категория акмеологического исследования, дается генезис данного понятия, рассматривается концептуальная
 7. Основните отрасли на психологията
  Съвременната психология е силно разклонена наука с много отрасли. Клоновете на психологията са сравнително независими области на научните психологически изследвания. В този случай, поради бързото развитие на психологическата наука на всеки 4-5 години, се появяват нови направления. Появата на клоновете на психологията се дължи на първо място на широкото приемане на
 8. Клонове на психологията
  Съвременната психология е широка област от знания, включваща редица отделни дисциплини и научни области. Психиката е многоизмерна. Нейното историческо и социално развитие доведе до необходимостта от интегриране на много науки, които пряко или косвено се занимават с човешкия живот. Според С. Л. Рубинщайн клоните могат условно да се разделят на основни (основни)
 9. Структура на индустрията
  Единният икономически комплекс на страната е представен от секторни, междусекторни и териториални структури. Секторната структура на националния икономически комплекс представлява съвкупност от сектори от националния икономически комплекс, характеризираща се с определени пропорции и взаимоотношения. Секторната структура на един национален икономически комплекс е представена от две области:
 10. Основните отрасли на психологията
  Науката се стреми да отрази сложната психическа реалност, която е обект на психологията в нейните основни свойства и в обобщен вид, т.е. по отношение. Концепциите в крайна сметка представляват рамката на всяка наука. Заедно те образуват категорична система. Категория - изключително широко понятие, което отразява най-често срещаните и съществени свойства, признаци, връзки и
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com