Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Серологична диагноза на сифилис

Серодиагностиката се използва за потвърждаване на клиничната диагноза на сифилис, за диагностициране на латентен сифилис, за наблюдение на ефективността на лечението, като един от критериите за излекуване на пациенти със сифилис, за профилактика на сифилис (изследване на определени групи от населението). Серологичните реакции дават възможност за откриване на имунни промени в тялото на пациента в отговор на размножаването на причинителя в него.

Антигенна структура на бледа трепонема. Най-изследваните антигени са:1) протеинови антигени на бледа трепонема; включете фракция, обща за патогенни трепонеми и сапрофитни трепонеми, срещу които се синтезират групови антитела; в допълнение, има фракция, специфична само за патогенни трепонеми; протеините от бледа трепонема са силно имуногенни, антитела срещу тях се появяват в тялото в края на инкубационния период или през първата седмица след появата на твърд шанкер;

2) антигени от полизахариден характер; лошо имуногенно, тъй като антителата срещу тях не достигат до значителни титри, следователно ролята на тези антитела в серодиагностиката на сифилиса е незначителна;

3) липидни антигени на бледа трепонема; съставляват около 30% от сухото тегло на клетката; в допълнение към липидите на бледата трепонема, в тялото на пациента се появява голямо количество липидни вещества в резултат на унищожаване на тъканни клетки, главно липиди на митохондриални мембрани; очевидно те имат същата структура като липидните антигени на бледата трепонема и имат свойствата на автоантигени; Антителата в тялото на пациента се появяват на около 5–6 седмици след заразяването.Както клетъчните (макрофаги, Т лимфоцити), така и хуморалните механизми (синтез на специфични имуноглобулини) участват в имунния отговор на организма. Появата на антисифилитични антитела възниква в съответствие с общите закони на имунния отговор: първо, IgM се произвежда, тъй като болестта прогресира, синтезът на IgG започва да преобладава; IgA се произвеждат в сравнително малки количества.

Понастоящем въпросът за синтеза на IgE и IgD не е добре изяснен. IgM се появяват 2–4 седмици след заразяването и изчезват при нелекувани пациенти след около 18 месеца; при лечение на ранен сифилис - след 3-6 месеца, късен - след 1 година. IgG обикновено се появява в четвъртия случай след инфекция и като правило достигат по-високи титри от IgM. Антителата от този клас могат да персистират дълго време дори след клинично излекуване на пациента.

Сифилитичните антитела могат да бъдат неспецифични (реагини) и специфични (антитрепонемни). Реагиите са насочени срещу липидните антигени на бледата трепонема и срещу автоантигените, резултат от разрушаването на телесните клетки. Трябва да се има предвид, че активите се намират и в нормалните тъкани, а броят им се увеличава при различни физиологични и патологични състояния. Тези реакции могат да причинят така наречените биологично фалшиво-положителни серологични реакции към сифилис.

Специфичните анти-трепонемни антитела, свързани с IgM и IgG, са насочени срещу бледа трепонема и, подобно на антигените на трепонема, могат да бъдат специфични за групата и специфични за видовете.

За определяне на антителата в кръвния серум на пациента се използват различни серологични реакции, които се различават по чувствителност, специфичност, сложност на формулировката и цена. Като се има предвид, че всички серологични реакции към сифилис при определени условия могат да бъдат фалшиво положителни, те трябва да бъдат обединени и, ако е необходимо, в динамика.

Серологичните реакции, в зависимост от антителата, които откриват, се делят на три групи:

I. Липидни (реагинови) реакции:1) микрореакции върху стъкло с липидни антигени - експресен метод за диагностика (микрореакции на утаяване - MCI, VDRL, CMF, RPR и др.);

2) реакция на фиксация на комплемента (CSC) с липидни антигени - реакция на Wasserman;

3) утаечни реакции (реакция на утаяване на Кан, цитохолна реакция на Сакс-Витебски и др.).II. Групови трепонемни реакции:1) DSC с протеинов антиген на Reuters;

2) реакция на имунофлуоресценция (RIF);

3) реакцията на имунната адхезия (RIP).III. Видоспецифични протеинови трепонемни реакции:1) реакцията на обездвижване на бледа трепонема (RIT);

2) RIF Abs.и неговите варианти (IgM FTA ABS, 19S IgM FTA ABS и др.);

3) реакцията на непряка хемаглутинация на бледи трепонеми (RPHA).За различни практически цели се използват различни серологични реакции. В чужбина по време на масови прегледи на населението и, ако е необходимо, се използва спешна идентификация на сифилис, скринингови реакции (VDRL и други). За диагнозата (потвърждение) на сифилис се използват CSCs с кардиолипин и трепанемия антигени и RIF Abs. За да се контролира ефективността на терапията, се препоръчва количествен VDRL, 19S IgM FTA ABS, а RITs се използват като реакция на изследване в случаи на дивергенция на трепонемните реакции. Ако RIT и 19S IgM FTA ABS са отрицателни, счита се, че пациентът не страда от сифилис.

В домашната практика се използва комплекс от серологични реакции, включително:1) скринингови реакции на микропреципитация (MCI) с кардиолипинов антиген;

2) стандартни серологични реакции - CSC с кардиолипин и трепонемни антигени;

3) RIF и неговата модификация RIF Abs .;

4) RIT.Квалифициране на серологични реакции към сифилис или микрореакции върху стъкло за експресна диагностика? -diagnosis

Тези реакции се използват за масови серологични прегледи за сифилис (лица от декретни професии, пациенти на соматични болници, пациенти на поликлиники и амбулатории); за експресна диагностика в дерматовенерологични диспансери. Те не се използват за изследване на бременни жени и донори, както и за наблюдение след лечение на пациенти със сифилис.

Микрореакциите могат да бъдат поставени в обичайни клинични лаборатории.

Микрореакциите се извършват върху стъкло с капка кръв, плазма, активиран или неактивиран серум и специален кардиолипинов антиген. Кардиолипиновият антиген е силно чувствителен и е екстракт

говеждо сърце, обогатено с холестерол и лецитин. ЯМР може да се проведе по количествен метод с разреждане на кръвния серум. Има няколко варианта на микрореакции (VDRL, RPR, USR, ART), които се различават един от друг по използвания главно антиген. У нас се използват микрореакции на валежи (MCI).

Предимството на експресния метод е бързата реакция (след 30-40 минути), малко количество, необходимо за анализ на кръвта (2-3 капки плазма или серум). ЯМР може да даде фалшиво положителни, а в някои случаи отрицателни резултати с активни форми на сифилис, следователно окончателната диагноза по този метод е забранена. При пациенти с вторичен сифилис (в 1% от случаите) микрореакциите, по-специално VDRL, могат да бъдат отрицателни, когато се установят с целия серум, и положителни, когато се разреждат (прозонов феномен, „феномен на прозона, не“).

Реакцията на пасивна хемаглутинация (RPHA) също се препоръчва като селекционна реакция. Най-високата чувствителност на този тест се наблюдава при нелекувани (100%) и нелекувани (99,6%) пациенти както с ранна, така и с късна форма на сифилис. При наблюдение на резултатите от лечението тестът няма значение, тъй като дава отрицателни резултати в малък брой случаи. Възможността да се използва антиген на Reuters, простота, висока чувствителност, ниска цена, поставят RPHA на първо място сред методите за диагностициране на сифилис. Стойността му се повишава допълнително чрез автоматично изпълнение.Диагностично потвърждаващи серологични реакции при сифилис

Стандартни серологични реакции.

Реакция на Васерман (RV). Той е разработен от А. Васерман заедно с А. Нейсер и Брук през 1906 г. Исторически това е първият серологичен метод за диагностика на си филис. Реакцията се основава на феномена на свързването на комплемента (реакция на Бордет-Джангу) и определя антилипидните антитела (реагини) - класическа реакция. Понастоящем реакцията на свързване на комплемента също е поставена със специфични трепонемни антигени (некласическа реакция).

Използваните в RV липидни антигени са по-ниски антигени - хаптени. Те нямат имуногенна способност. След специално лечение тези хаптени придобиват свойствата на пълни антигени. Антигените, приготвени от култивирани и патогенни трепонеми, са пълни антигени.

При RV се използват едновременно два антигена: кардиолипин и трепонем. Трепонемният антиген е ултразвуково третирана суспензия от трепонеми на апатогенна култура. Тези антигени образуват заедно със серумните реагенти на кръвта на пациента имунен комплекс, способен да адсорбира и свързва комплемента. Тъй като полученият комплекс (regina + антиген + комплемент) е невидим, за да се определи началото на свързването на комплемента, като индикатор е необходима хемолитична система (смес от овчи еритроцити с хемолитичен серум).

Ако комплементът е свързан в първата фаза на реакцията (реагенти + антиген + комплемент), тогава няма да настъпи хемолиза, червените кръвни клетки ще се утаяват, лесно видими с просто око (PB положителен).

Ако комплементът не е свързан в първата фаза поради липсата на реагенти в тествания серум, тогава той се използва от хемолитичната система и ще настъпи хемолиза (RV отрицателна). Степента на тежест на хемолизата при реакцията на Васерман се оценява чрез плюсовете: пълно отсъствие на хемолиза 4+ (RV е рязко положителен), едва започнала хемолиза на 3+ (RV е положителна), значителна хемолиза на 2+ (RV е слабо положителна), пълен хемо

лизис - PB отрицателен.

В допълнение към качествената оценка на RV, има количествено изявление за това с различни разреждания на кръвен серум (1: 10, 1: 20, 1: 80, 1: 160, 1: 320). Титърът на реагините се определя от максималното разреждане, което все още дава рязко положителен (4+) резултат. Количествената формулировка на RV е важна при диагностицирането на някои форми на сифилис и при проследяването на успеха на терапията.

Реакцията на Васерман не е достатъчно чувствителна. Той е отрицателен в началото на първичния стадий, отрицателен е при 1 / пациенти с третичен активен сифилис с лезии на кожата, лигавиците, китките, вътрешните органи, централната нервна система, късен вроден сифилис, особено ако пациентите са били лекувани с антибиотици в миналото.

В първичния период на сифилиса RV става положителен 2–3 седмици след появата на твърд шанкър или 5–6 седмици след заразяването, във вторичния - при почти 100% от пациентите, в третичния активен - 70–75%, при дорзална сухота - в 50%, прогресираща парализа - 95–98%.

След завършване на специфичното лечение на първичен серопозитивен и вторичен свеж сифилис, реакцията става отрицателна в периода от 1,5 до 7-8 месеца. При късните форми на сифилис той може да остане положителен в продължение на много години, въпреки допълнителното лечение (серорезистентност). За да се увеличи чувствителността, RV се поставят на студено.

Седиментарните реакции (Кана, Сакс - Витебски, Майник) в чужбина дълго време бяха основните за диагностицирането на сифилис. У нас те задължително се допълват с RV. Имунологичната същност на утаечните реакции не се различава от PB, но за тях се приготвят по-концентрирани антигени, които при реакция с реагенти дават утайка, която е видима за окото и се оценява качествено. Вкл

В момента тези реакции не се използват.

Всички серологични реакции на реагин не са строго специфични и могат да дадат фалшиво положителни резултати.

Фалшиво положителни серологични реакции към сифилис. Фалшиво позитивните (неспецифични, биологично фалшиво позитивни) се наричат ​​положителни серологични реакции към сифилис при хора, които никога не са боледували и нямат сифилис по време на прегледа.

В случаи на фалшиво-положителни серологични реакции в кръвния серум на изследваните хора присъстват само реагини, но няма имобилизини, които допълват протеин-свързващи антитела и антитела, дефинирани в RIF.

Н. М. Овчинников (1987) разграничава три групи от основните причини за фалшиво-положителни реактинови серологични реакции към сифилис:1) инфекциозни заболявания, причинителите на които имат антигенна прилика с бледа трепонема (повтарящ се коремен тиф, фрамбезия, бегел, пинта, лептостероза; възпалителни процеси, причинени от трепонеми, сапрофитни в устната кухина и гениталиите);

2) физиологични и патологични състояния, водещи до промяна в метаболизма, особено липидния метаболизъм (бременност, подагра, тиф, малария, пневмония, проказа, ендокардит, дифузни заболявания на съединителната тъкан, инфаркт на миокарда, сътресение, изкуствена имунизация, онкологични заболявания; отравяне с олово, фосфор, хлороформ; прием на натриев салицилат, дигиталис и др.);

3) технически грешки при формулирането на реакциите.

Има остри и хронични фалшиво-положителни реакции. Острите фалшиво-положителни реакции не са устойчиви и тяхното спонтанно отрицание се случва по време на

4-6 месеца Хроничните реакции остават положителни за повече от 6 месеца.

Причините за остри биологично фалшиви положителни реакции са бременността (особено в последните седмици от нея и първите 10 дни след раждането); пневмония, по-специално, микоплазмена етиология; морбили, ентеровирусна инфекция, инфекциозна мононуклеоза, ваксинация, наркомания, алкохолизъм. По-рядко те се наблюдават при активна туберкулоза, скарлатина, вирусна пневмония, бруцелоза, рикетсиоза, лептоспироза, морбили, венерически лимфогранулом, малария и протеинов глад. При пациенти, спрели да приемат лекарства, фалшиво-положителните серологични реакции към сифилис продължават до 14 месеца. Понякога причините за неспецифичните серологични реакции са обширни наранявания, сътресения, фрактури, инфаркт на миокарда, както и технически грешки при формулирането на реакциите.

Хронични фалшиво-положителни стандартни серологични реакции могат да се наблюдават при пациенти с проказа, системен лупус еритематозус, тиреоидит на Хашимото, ревматизъм, периартерит нодоза, цироза на черния дроб, саркоидоза, генерализирана склеродермия, криоглобулин пурпура, злокачествен тумор, малария, мелерия, туберкулоза, меберкулоза , захарен диабет, кръвни заболявания, хипертония, хроничен алкохолизъм и наркомании. С възрастта броят на лъжливите положителни резултати се увеличава. При жените те се наблюдават 4,5 пъти по-често, отколкото при мъжете. Понякога причините за фалшиво-положителните реакции остават неясни (идиопатични реакции) или се наблюдават спонтанно в някои семейства.

Неспецифичните серологични реакции са средно 0,03–2,5%. По-често те са слабо положителни, а ако са положителни, то с нисък титър сифилитични реагенти. При определени заболявания (лимфоми, хронична лимфоцитна левкемия, ревматоиден артрит и рак на черния дроб) техният титър обаче може да бъде висок. При многократно изследване неспецифичните реакции стават отрицателни или тежестта им намалява, докато титърът на серума на пациенти със сифилис остава същият или се увеличава.

При неспецифични резултати се наблюдават несъответствия между PB и седиментни реакции. Понякога има несъответствие в резултатите от реакциите при заявяването му с различни антигени: с един антиген те получават положителни резултати, с другия - отрицателни. В случай на рязко разминаване, изследването трябва да се повтори с нова порция кръв, но не по-рано от седмица по-късно. Най-надеждният критерий за истински сифилитични индикации за класическите серологични реакции е резултатът, получен при изследване на кръвта с помощта на RIT, въпреки че понякога също дава фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати.

В такива случаи трябва да се използват серологични реакции за откриване на IgM антитела, които са най-специфични за сифилис (IgM FTA ABS, IgM FTA 19S).Група от специфични серологични реакции

Има пет основни типа специфични реакции, при които се използва трепонемален антиген. Те се различават един от друг по методи за определяне на комплекси антиген-антитела: имунофлуоресценция, обездвижване, анализ на имуносорбент, свързан с ензима, хемаглутинация, фиксиране на комплемента.

1. Имунофлуоресцентната реакция (RIF) заема централно място сред специфичните реакции.

Принципът му е, че изследваният серум обработва антигена, който е бледа трепонема на щама на Николс, получен от заешки орхит, изсушен върху стъкло и се фиксира с ацетон.

След измиване лекарството се третира с луминисцентен серум срещу човешки глобулини. Флюоресцирующий комплекс (античеловеческий глобу лин + флюоресцеин тиоизоционат) связывается с челове ческим глобулином на поверхности бледной трепонемы и может быть идентифицирован методом люминесцентной микроскопии.

Для серодиагностики сифилиса используется несколько модификаций РИФ:

а) реакция иммунофлюоресценции с абсорбцией (РИФ6Абс.). Групповые антитела удаляются из исследуе мой сыворотки с помощью разрушенных ультразвуком культуральных трепонем, что резко повышает специфич ность реакции. Поскольку исследуемая сыворотка разво дится только 1:5, то модификация сохраняет высокую чувствительность. По чувствительности и специфично сти РИФ Абс. не уступает реакции Нельсона (РИТ) и на много проще последней в постановке. РИФ Абс. стано вится положительной в начале 3 й недели после заражения (до появления твердого шанкра или одновре менно с ним) и является методом ранней серодиагности ки сифилиса.
Нередко сыворотка остается положитель ной и спустя несколько лет после полноценного лечения раннего сифилиса, а у больных с поздним сифилисом — на протяжении десятилетий.

Показания для постановки РИФ Абс.:— положительная реакция Вассермана у беременных при отсутствии клинических и анамнестических данных в пользу сифилиса;

— положительная реакция Вассермана у лиц с различными соматическими и инфекционными заболеваниями;

— отрицательная реакция Вассермана у лиц с клиниче скими проявлениями сифилиса (метод ранней диагно стики сифилиса).Переход положительной РИФ Абс. в отрицательную, в результате проведенного лечения, является аболютным критерием успешности противосифилитического лече ния.

Ложноположительные результаты РИФ Абс. отмеча ли у беременных, алкоголиков, больных с ревматоидным артритом, системной и дискоидной красной волчанкой, склеродермией, смешанной болезнью соединительной ткани, циррозом печени. Иногда реакция бывает положи тельной у здоровых людей. Кроме того, могут быть техни ческие ошибки;

б) реакция IgM6РИФ6Абс. Выше указано, что у боль ных с ранним сифилисом в первые недели болезни по являются IgM, которые в данный период являются но сителями специфических свойств сыворотки. В более поздние сроки болезни начинают преобладать IgG. Этот же класс иммуноглобулинов ответственен и за ложнопо ложительные результаты, так как групповые антитела бывают результатом длительной по времени иммуниза ции сапрофитными трепонемами (полости рта, половых органов и др.).

Раздельное изучение классов Ig представляет особый интерес при серодиагностике врожденного сифилиса, где противотрепонемные антитела, синтезированные в орга низме ребенка, будут представлены IgM, а IgG будут ма теринского происхождения. Реакция IgM РИФ Абс. ос нована на использовании во второй фазе коньюгата анти IgM, вместо античеловеческого флюоресцирующе го глобулина.

Показания для постановки этой реакции:— серодиагностика врожденного сифилиса, так как реак ция позволяет исключить IgG материнского происхож дения, которые проходят через плаценту и могут обу словить ложноположительный результат РИФ Абс., при отсутствии у ребенка активного сифилиса;

— дифференцировка реинфекции (повторного зараже ния) от рецидива сифилиса, при котором будет положи тельной РИФ Абс., но отрицательной IgM РИФ Абс.;

— оценка результатов лечения раннего сифилиса: при полноценном лечении IgM РИФ Абс. из положитель ной переходит в отрицательную. При постановке этой реакции в редких случаях могут наблюдаться ложнопо ложительные и ложноотрицательные результаты;в) реакция 19SIgM6РИФ6Абс. В основе этой модифика ции РИФ лежит предварительное разделение более круп ных молекул 19SIgM от более мелких молекул 7SIgG ис следуемой сыворотки. Это разделение может быть произведено с помощью гель фильтрации. Исследование в реакции РИФ Абс. сыворотки, содержащей только фракцию 19SIgM, устраняет все возможные источники ошибок. Однако техника постановки реакции (особенно фракционирование исследуемой сыворотки) сложная и трудоемкая, что серьезно ограничивает возможность ее практического использования.

2. Реакция иммобилизации бледных трепонем (РИТ). Это первая из специфических реакций, предложенная для серодиагностики сифилиса. Принцип реакции за ключается в том, что при смешивании сыворотки больно го со взвесью живых патогенных бледных трепонем в присутствии комплемента утрачивается подвижность бледных трепонем, в то время как при смешивании взвеси бледных трепонем с сывороткой здоровых, подвижность бледных трепонем сохраняется длительное время. Выявляемые в этой реакции антитела иммобилизины относят ся к поздним антителам; они появляются позже компле ментсвязывающих антител и достигают максимального титра к десятому месяцу болезни, поэтому как метод ран ней диагностики реакция непригодна. Однако при вто ричном нелеченном сифилисе реакция бывает положи тельной в 95% случаев. При третичном сифилисе РИТ дает положительные результаты от 95 до 100% случаев. При сифилисе внутренних органов, ЦНС, врожденном сифилисе доля положительных результатов РИТ при ближается к 100%. Чувствительность и специфичность РИТ примерно такие же как в РИФ Абс., за исключением диагностики раннего сифилиса. Негативация РИТ в ре зультате полноценного лечения наступает не всегда; реак ция может оставаться положительной на протяжении многих лет. Показания к постановке реакций такие же, как для РИФ Абс. Из всех специфических реакций РИТ наиболее сложная и трудоемкая реакция, поэтому за ру бежом ее используют только при обследовании в сомни тельных случаях.

Ложноположительная РИТ может наблюдаться у больных лепрой, трепонематозными заболеваниями (пинта, беджель и пр.), злокачественными заболевания ми, красной волчанкой, сердечно сосудистыми заболева ниями, пневмонией. Следует учитывать, что РИТ может оказаться ложноположительной, если в исследуемой сы воротке содержатся трепонемоцидные вещества (напри мер, пенициллины, тетрациклины, эритромицин), вызы вающие неспецифическую иммобилизацию бледных трепонем, поэтому нельзя исследовать кровь на РИТ ра нее 2 нед после окончания приема антибиотиков и других противосифилитических препаратов.

3. Иммуноферментный анализ (ИФА). Принцип метода заключается в том, что антигенами бледной трепонемы сенсибилизируется поверхность твердофазового носителя (лунки панелей из полистирола или акрила). Затем в такие лунки вносится исследуемая сыворотка. При нали чии в сыворотке антител против бледных трепонем обра зуется комплекс антиген — антитело, связанный с поверх ностью носителя. На следующем этапе в лунки наливают антивидовую (против глобулинов человека) сыворотку, меченную ферментом (пероксидазой или щелочной фос фатазой). Меченые антитела (конъюгат) взаимодейству ют с комплексом антиген — антитело, образуя новый ком плекс. Для его выявления в лунки наливают раствор субстрата (5 аминосалициловая кислота). Под действием фермента субстрат меняет цвет, что указывает на положи тельный результат реакции. По чувствительности и спе цифичности метод близок к РИФ Абс. Показания к по становке ИФА такие же, как для РИФ Абс. Разработаны макро и микроварианты ИФА. Реакция может быть ав томатизирована.

4. Реакция непрямой гемагглютинации (РПГА). Принцип реакции заключается в том, что в качестве антигена используются формалинизированные и таннизирован ные эритроциты, на которых адсорбированы антигены бледной трепонемы. При добавлении такого антигена к сыворотке больного происходит склеивание эритроци тов — гемагглютинация. Специфичность и чувствитель ность реакции выше по сравнению с другими методами обнаружения антител к бледной трепонеме при условии высокого качества антигена. Реакция становится поло жительной на 3 й неделе после заражения и остается та ковой спустя много лет после выздоровления. Число лож ноположительных и ложноотрицательных результатов невелико. Разработан микрометод этой реакции, а также автоматизированная реакция микрогемагглютинации. Аналогом этой реакции за рубежом является ТРНА (T. pallidum haemagglutination).

5. Реакция гемабсорбции в твердой фазе (IgM6SPHA) (IgM — Solid phase haemabsorption). Это новая серологическая реакция, отвечающая, видимо, всем требованиям, предъявляемым к методам серодиагностики сифилиса. Реакция высокочувствительна и специфична, технически легко выполнима, становится положительной со 2 й не дели после заражения. И хотя пока еще недостаточно фактического материала для объективной оценки ее дос тоинств и недостатков, реакция представляется весьма перспективной. Принцип ее заключается в том, что стен ки лунок полистироловой панели покрываются анти IgM против человеческой сыворотки. Затем в лунки наливает ся исследуемая сыворотка со специальным абсорбирую щим разбавителем. На третьем этапе в лунки добавляют эритроцитарный диагностикум.

В положительных случаях происходит гемагглютинация — эритроциты фиксируются на стенках лунок, в от рицательных — эритроциты оседают на дно лунок в виде диска. Реакция может быть поставлена в качественном и количественном вариантах и доступна автоматизации.

Роль серологических реакций при оценке эффективности терапии. Серологические реакции являются показа телем эффективности лечения. Их необходимо проводить перед началом, во время и после противосифилитическо го лечения. При первичном сифилисе это особенно важно для определения длительности лечения, а при вторичном и других формах сифилиса — для оценки результатов ле чения.

Многочисленными исследованиями установлены примерные сроки негативации серологических реакций у больных с различными клиническими формами сифи лиса после окончания полноценного специфического лечения. У некоторых больных, однако, несмотря на полноценное лечение, серологические реакции остаются положительными и после него. В этих случаях речь мо жет идти о серорезистентности пролеченных больных или о стойко положительных серологических реакциях.

При этом нередко употребляемое определение «сероре зистентный сифилис» следует считать неверным, так как оно заранее предполагает, что у человека, страдаю щего сифилисом, положительные серологические реак ции. Причины серорезистентности во многом остаются не ясными. По мнению Н. М. Овчинникова и Т. В. Василь ева (1987), общей причины серорезистентности не суще ствует. Также нельзя однозначно ответить, нужно ли про должать лечение таких больных. Основными причинами серорезистентности являются:— поздно начатое и неполноценное лечение больного;

— наличие у больных сифилисом хронических сопутствующих заболеваний (туберкулез, малярия и т. п.);

— присутствие трепонем в очагах, трудно доступных для действия антибиотиков (особенно если они находятся в измененной форме или в полимембранных фагосомах);

— переход бледных трепонем в формы, трудно поддаю щиеся действию пенициллина (L формы, цисты, грану лы), а также наличие в организме больного флоры, вы рабатывающей пенициллиназу, полностью или частично нейтрализующую пенициллин; нахождение трепонем в полимембранных фагосомах клеток орга низма, что делает трепонемы недоступными для дейст вия антибиотика и антител;

— нарушения липидного обмена.Существует также точка зрения, что серорезистент ность у лиц, получивших полноценное специфическое ле чение и не имеющих никаких признаков сифилиса, явля ется результатом аутоиммунных реакций, происходящих в организме (аутоаллергия). Возможно, что у некоторых людей серорезистентность является анамнестической следовой реакцией уже в отсутствие бледных трепонем. Таким образом, вопрос о причинах серорезистентности и необходимости продолжения лечения должен решаться индивидуально.

Техника взятия крови для серологических реакций.

Кровь для исследования на РВ, РИФ и РИТ берут из локтевой вены натощак или не ранее чем через 4 ч после приема пищи шприцем или одной иглой (самотеком). В чистую пробирку вливают 5–7 мл крови (пробирка для исследования на РИТ должна быть специально подготов лена и стерильна).

Кровь для исследования экспресс методом берут из кончика пальца, как это делают при взятии ее на СОЭ, но берут на один капилляр больше. Можно также экс пресс метод ставить с сывороткой крови, полученной венепункцией.

При необходимости проведения исследования в некоторых лабораториях можно вместо крови пересылать су хие сыворотки. Для этого на следующий день после забо ра крови сыворотку отделяют от сгустка. Затем набирают

1 мл сыворотки в шприц и выливают ее в виде двух отдельных кружков на полоску плотной писчей бумаги, вощанки или целлофана размером 6 8 см. На свободном крае бума ги надписывают фамилию, инициалы больного и дату за бора крови. Сыворотку на бумаге, защищенную от пря мых лучей солнца и пыли, оставляют до следующего дня при комнатной температуре; она засыхает в виде неболь ших кружков блестящей желтой стекловидной пленки. После этого полоски бумаги с высушенной сывороткой завертывают так, как завертывают аптечный порошок, и отсылают в лабораторию с указанием диагноза и повода для исследования.

Исследование спинномозговой жидкости. Ликворологическая диагностика имеет чрезвычайно важное зна чение для установления диагноза нейросифилиса, а так же при определении излеченности больного сифилисом. Лабораторное исследование спинномозговой жидкости

рекомендуется производить перед снятием с учета после соответствующего клинико лабораторного контроля. Следует иметь в виду, что в ряде случаев патологическая спинномозговая жидкость возможна при отрицательных стандартных серологических реакциях.

Нормальная спинномозговая жидкость бесцветная, прозрачная, при хранении не образует осадка, относи тельная плотность ее 1006–1007; рН 7,35–7,4; содержание белка от 10 до 25 мг%;в1 мл нормального ликвора может содержаться от 0 до 3–5–7 форменных элементов.

Для определения специфических сифилитических изменений спинномозговой жидкости рекомендуются сле дующие тесты: определение общего содержания белка, подсчет форменных элементов, глобулиновые реакции, реакция Вассермана с тремя разведениями спинномозго вой жидкости и коллоидная реакция с хлорным золотом (реакция Ланге), РИТ, РИФ 10 и РИФц (реакция имму нофлюоресценции с цельным неразведенным ликвором).

Определение общего белка. В патологически измененной спинномозговой жидкости больного сифилисом уве личивается количество белка. Определяется это в ступен чатых разведениях ликвора изотоническим раствором хлорида натрия от 1:5 до 1:80.

Количественное определение форменных элементов.

В нормальном ликворе, как правило, содержатся единич ные форменные элементы (лимфоциты). Увеличение числа форменных элементов и появление при плеоцитозе наряду с лимфоцитами плазматических клеток и моноци тов свидетельствует о патологическом изменении спин номозговой жидкости.

Глобулиновые реакции. Важное значение в диагностике патологии ликвора имеет определение в спинномозговой жидкости тяжелой фракции белков — глобулинов. К гло булиновым реакциям относятся реакции Нонне — Апель та и Панди, в основу которых положено свойство некоторых солей в определенных концентрациях осаждать избирательно глобулины из спинномозговой жидкости.

Реакция Ланге (реакция с коллоидным раствором хлорного золота). Принцип реакции основан на том, что коллоидные растворы золота, не изменяющиеся под влиянием ступенчатых разведений нормальной спинно мозговой жидкости, при тех же условиях в патологически измененной спинномозговой жидкости в присутствии электролитов (раствора хлорида натрия) претерпевают изменение степени дисперсности в зависимости от разве дения этой жидкости. Процесс выражается изменением цвета коллоидного раствора при выпадении осадка. Реак ция Ланге с коллоидным раствором хлорного золота име ет и диагностическое, и дифференциально диагностиче ское значение при раннем определении сифилитического поражения нервной системы.

Реакция Вассермана со спинномозговой жидкостью.

При сифилисе в спинномозговой жидкости могут содер жаться реагины и антитрепонемные комплементсвязываю щие антитела, которые определяются соответствующими антигенами. В спинномозговой жидкости отсутствует комплемент, поэтому реакцию Вассермана ставят с не инактивированным ликвором. Спинномозговая жид кость исследуется в реакции Вассермана неразведенной в объеме 0,5 мл и разведенной изотоническим раствором хлорида натрия 1:1 и 1:4.

Установлено, что резкоположительная и положительная реакции Вассермана со спинномозговой жидкостью являются доказальством наличия у обследуемого сифи литической инфекции, но при этом необходимо иметь в виду, что отрицательные результаты реакции Вассермана не полностью исключают сифилис. В этих случаях необ ходима постановка других реакций.

РИФ и РИТ в спинномозговой жидкости. В настоящее время считается, что эти реакции со спинномозговой жидкостью являются абсолютно специфичными для сифилиса. РИФ в этих случаях используют в модификаци ях РИФ 10 и РИФц. Методики постановки и учет ре зультатов РИФ и РИТ в ликворе проводятся так же, как и при исследовании крови.

Диагноз активного нейросифилиса. Для оценки активности нейросифилиса можно использовать эмпириче

ские критерии, предложенные в 1949 г. Datter и Thomas:1) нейросифилис может протекать асимптомно даже при наличии выраженной активности патологиче ского процесса в центральной нервной системе; от сутствие клинических симптомов не является пока зателем легкого течения нейросифилиса;

2) активность нейросифилиса не определяется поло жительными стандартными и серологическими ре акциями; более достоверным критерием является их сочетание с повышенным цитозом и общим ко личеством белка в спинномозговой жидкости;

3) при излечении нейросифилиса цитоз в спинномоз говой жидкости становится нормальным через 3–4 мес после окончания терапии, тогда как количест венные стандартные серологические реакции и об щий белок приходят в норму значительно позднее;

4) у больных активным нейросифилисом после лече ния пенициллином может наблюдаться тенденция к нормализации спинномозговой жидкости, что не исключает возможности рецидива болезни. Реци дивы нейросифилиса, однако, редко возникают раньше, чем через 1 год после окончания терапии. Если в спинномозговой жидкости нормализации цитоза, общего количества белка и стандартных се рологических реакций не происходит через 6 мес после окончания специфической терапии, больно му показано повторное лечение даже при отсутст вии клинических симптомов нейросифилиса.

Кроме указанных выше критериев в США для выявле ния активного нейросифилиса используют исследование реакции IgM SPHA, РИФ Абс. и РПГА. Если первая ре акция положительна, то у больного имеется активный нейросифилис. Две последние реакции позволяют ис ключить сифилитическую инфекцию центральной нерв ной системы.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Серологическая диагностика сифилиса

 1. Серологическая диагностика сифилиса. Лечение.
  Диагностика: 1. Под микроскопом( в темном поле) 2. Серологическая Приказ 11.61 от 2 сентября 1985 года Чуствительность теста = количество лиц с данным заболеванием / с положительными результатами, Специфичность теста = без данного заболевания / с отрицательными реакциями группа . Отборочные реакции не дают право поставить диагноз. Реакции микропреципитации передложил Овчиников
 2. Типовые алгоритмы клинико-серологического обследования на сифилис
  (Составлены лабораторией «НИАРМЕДИК ПЛЮС» при НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН, г. Москва) Переход на использование новых методов серологиче ской серодиагностики сифилиса в соответствии с Прика зом Минздрава РФ № 87 от 26.03.2001 г. «О совершенст вовании серологической диагностики сифилиса» диктует необходимость изменения соответствующей тактики дерматовенерологов при
 3. Диагностика и профилактика врожденного сифилиса
  Диагноз врожденного сифилиса устанавливается на основании: 1) обнаружения у ребенка активных проявлений сифилиса и положительных серологических реакций; 2) наличия у матери выраженных проявлений сифи лиса, или скрытого, бессимптомного сифилиса, вы являемого на основании положительных результа тов повторного серологического исследования; 3) анамнестических данных, свидетельствующих
 4. Лабораторна диагностика на сифилис
  Обнаружение бледных трепонем в биологическом материале. А) Темнопольная микроскопия. Наиболее убедительным доказательством трепонемной природы заболевания является прямая визуализация трепонем. При первичном сифилисе на бледную трепонему исследуют отделения эрозивно-язвенных папулезных элементов в области половых органов, полости рта, в пунктате из регионарных лимфатических узлов. при
 5. Лабораторна диагностика на сифилис
  За да се установи диагнозата сифилис, необходимо условие е лабораторно потвърждение, включително откриване на патогена и серологични реакции. За бактериологично изследване се взема тъканна течност (серум) върху бледа трепонема, която се получава по метода на дразнене на ерозия или язви в първичния период, плач и ерозивни папули, ерозия на лигавиците във вторичната
 6. Общи принципи за диагностика на сифилис
  Диагностични методи, потвърждаващи наличието на сифилис: Диагностични методи, потвърждаващи наличието на различни форми и усложнения
 7. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА КЛИНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА НА СИФИЛИЗА
  За успешна диагноза на сифилис лекар в своята клинична практика трябва да се ръководи от две основни правила. Първият е въпрос, за който един изключителен познавач на сифилиса А. Фурние пише през 1897 г.: „Въпреки че не е трудно да се разпознае твърдият шанкер, е трудно да го запомните по онова време“. Тази разпоредба важи еднакво не само за първичния сифилис, но и за всички други негови клинични
 8. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
 9. КОНГЕНИТАЛЕН СИФИЛИС. ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СИФИЛИС
  Фактът на предаване на сифилис на потомство е установен в края на XV - началото на 16 век. В продължение на няколко века въпросът за механизма на предаване на сифилитична инфекция остава неясен. От векове доминиращата била хипотезата на кълняемостта, според която сифилисът се предава на плода само от бащата чрез сперма, която директно заразява яйцеклетката. Според това мнение, дете със сифилис
 10. Дополнительные серологические исследования
  Если подозревают гемолитическую болезнь вследствие серологического конфликта, следует взять в сухую стерильную пробирку кровь из сердца для определения группы, подгруппы крови и резус-фактора. При подозрении на токсоплазмоз следует взять кровь, отцентрифугировать, отделить сыворотку и инактивировать путем подогрева в течение 30 минут при 56°. Приготовленную таким образом сыворотку направляют
 11. Взятие крови из веныдля серологических исследований
  Методика забора венозной крови для серологических исследований такая же, как и при взятии крови для посева на жидкие питательные среды. В этом случае 10 мл крови берут в сухую стерильную пробирку через остывшую иглу самотеком. В направлении в лабораторию также следует указать наименование материала, цель исследования, дату взятия крови, фамилию и инициалы больного, лечебное учреждение,
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com