Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Клиничен преглед като метод на дейност на лечебните заведения

ЦЕЛ НА УРОКАТА: да се проучи организационната основа на медицинския преглед на населението. Да могат да се формулират задачите на медицинския преглед, съдържанието на работата на всички отдели на лечебното заведение по организацията на медицинския преглед на възрастното население, деца, бременни жени и гинекологични пациенти. За овладяване на методологията за изчисляване и анализ на показатели за клиничен преглед, способността да се правят изводи и да се разработват препоръки за подобряване на организацията, качеството и ефективността на медицинския преглед.

МЕТОДОЛОГИЯ НА УРОКА: Учениците се подготвят самостоятелно за практически урок по препоръчаната литература и попълват индивидуалните си домашни задачи. Учителят в рамките на 10 минути проверява правилността на домашните и посочва допуснатите грешки, проверява степента на подготовка с помощта на тестване и устно изследване. След това студентите независимо въз основа на годишния отчет на лечебното заведение изчисляват основните показатели на организацията, ефективността и качеството на медицинския преглед. Те анализират данните и формулират заключение. В края на урока учителят проверява самостоятелната работа на учениците.

ВЪПРОСИ ЗА КОНТРОЛ:

1. Какво представлява диспансерният метод и какво е неговото значение?

2. Какви са целите и задачите на медицинския преглед на населението?

3. На какви нива може да се изследва популация?

4. Как се организира медицинският преглед на възрастното население?

5. Какви са групите от хора, преминали превантивни прегледи?

6. Как се провежда медицинският преглед в условията на предродилна клиника?

7. Какви са особеностите на диспансерното наблюдение при деца?

8. Какви показатели се използват за оценка на качеството и ефективността на медицинския преглед?

КРАТКА ТЕМА:

Клиничен преглед - метод за активно динамично наблюдение на здрави индивиди, обединен от общи физиологични характеристики или условия на работа; пациенти, страдащи от хронични заболявания, които най-често водят до временна инвалидност, инвалидност, смъртност или са подложени на някои остри заболявания; лица с рискови фактори. Този метод е насочен към предотвратяване на заболявания, тяхната активна идентификация в ранните етапи и навременното провеждане на терапевтични мерки.

Клиничното изследване на населението вече е от метода на работа на отделните институции се превърна в система на работа на всички лечебни заведения в страната. Всеки от тях, в съответствие с профила на своята работа, осигурява медицински преглед на различни групи от населението и определени контингенти пациенти.

Основната цел на клиничния преглед е да се запази и укрепи здравето на населението, да се увеличи продължителността на живота на хората и да се увеличи производителността на труда на работниците чрез систематичен мониторинг на тяхното здраве, изучаване и подобряване на условията на труд и живот и провеждане на широк спектър от социално-икономически, санитарно-хигиенни, превантивни и терапевтични събития.

Методите за провеждане на клиничен преглед на здрави и болни хора са основно еднакви. Клиничното изследване на здрави хора трябва да гарантира правилното физическо развитие, да укрепва здравето, да идентифицира и премахва рискови фактори за различни заболявания чрез широко разпространени обществени и индивидуални социални и медицински събития. Клиничното изследване на пациентите трябва активно да идентифицира и лекува първоначалните форми на заболявания, да изследва и премахва причините, които допринасят за появата им, да предотвратява влошаването на процеса и неговото прогресиране въз основа на постоянен динамичен мониторинг и провеждане на терапевтични и рехабилитационни мерки.

Основните задачи на клиничния преглед на популацията са:

1. определяне на здравословното състояние на всеки индивид чрез ежегоден преглед и оценка на здравето, като се вземат предвид възрастта, пола и професионалните характеристики;

2. диференциран активен динамичен мониторинг на здрави; лица с рискови фактори и пациенти; постепенно преминаване от наблюдение на индивиди към наблюдение на семейството;

3. идентифициране и отстраняване на причините за заболяването; насърчаване на премахването на лошите навици и осигуряване на здравословен начин на живот;

4. навременното провеждане на оздравителни мерки;

5. подобряване на качеството и ефективността на медицинските грижи за населението чрез взаимосвързаност и приемственост в работата на всички видове институции, широкото участие на лекари от различни специалности, въвеждането на нови организационни форми, по-нататъшната техническа поддръжка и използването на компютри.

Клиничният преглед зае водещо място в работата на поликлиники, амбулатории, медицински центрове, антенатални клиники и лекари от различни специалности, предимно общопрактикуващи лекари, териториални и работнически медицински пунктове. За ефективен и качествен медицински преглед е необходимо:

? активна идентификация на пациентите в ранните стадии на заболяването;

? систематичен мониторинг на тяхното здравословно състояние;

? навременно лечение и превантивни мерки за бързо възстановяване на здравето и уврежданията;

? проучване на външната среда, производствените и битовите условия и мерките за подобряването им;

? систематично професионално развитие на лекарите, както по основната специалност, така и по въпросите на професионалното здраве, професионалните заболявания, изследване на временна нетрудоспособност;

? участие в медицинския преглед на администрацията на предприятия, синдикати и други обществени организации.

Сред цялото население, подлежащо на диспансерно наблюдение, на първо място трябва да се вземат под наблюдение работници от водещи отрасли и професии с вредни и трудни условия на труд; студенти (професионални училища, техникуми и университети), работещи тийнейджъри, независимо от естеството на производството и индустрията; инвалиди и ветерани от Втората световна война; жени в детеродна възраст; пациенти от основните групи заболявания, които определят нивото на временна инвалидност, инвалидност и смъртност; лица с повишен риск от заболяването: с високо кръвно налягане, с пред туморни заболявания, преддиабет и други състояния, в допълнение, злоупотребяващи с алкохол, с прекомерно хранене, водещи заседнал начин на живот и др.

Цялата мрежа от амбулаторни клиники с широкото участие на медицински работници на болници, висококвалифицирани специалисти на медицински университети, научноизследователски институти и др. Трябва да участва в клиничния преглед на цялото население. Особено внимание трябва да се обърне на разширяване на медицинските програми за ранно откриване на различни заболявания. Задачите на здравните власти по въпросите на клиничния преглед са да оптимизират работата на лекарите със здрави хора. Всяко лице трябва да бъде под медицинско наблюдение на една медицинска институция, с един лекар с пълно задоволяване на необходимостта от диагностична, консултативна и медицинска помощ от лекари от други специалности. При множествена хронична патология приоритетът се определя в съответствие с международната класификация на болестите и групата за диспансерно наблюдение. Това осигурява индивидуален подход, увеличава отговорността на лекаря за качеството и ефективността на предприетите мерки, елиминира дублирането при прегледа, наблюдението, намалява броя на неразумните и неефективни посещения в лечебното заведение.

Институциите според степента си на участие в медицинския преглед на населението се различават в следните нива:

Ниво I - амбулаторни клиники, обслужващи населението по производствена или териториална основа: FAP, медицински амбулатории, здравни центрове, медицински центрове, териториални клиники и женски клиники. Технологията е фокусирана върху наличните кадрови и материално-технически възможности, използването на мобилни системи, съвременни компютърни технологии. На това ниво е необходима автоматизация на диагностичния процес; събиране на данни от анамнезата, анализ на ЕКГ и FCG, лабораторни диагностични тестове, функционални и психофизиологични тестове; решаване на административни и организационни задачи.

II ниво - специализирани диспансери, болници, консултативни и диагностични центрове. Технологията е фокусирана върху използването на наличните материални и технически средства, допълнителен хардуерен парк, който се различава от ниво I. На това ниво, заедно със задачите за общ скрининг, е осигурен задълбочен преглед на кардиологичен, онкологичен, пулмологичен офталмологичен, невропсихиатричен и други профили.

III ниво - регионални и републикански болници, специализирани центрове на клиниката на медицински и изследователски институти. Технологията е фокусирана върху използването на всички съвременни и перспективни методи за диагностика и лечение, създаване на проблемно ориентирани бази данни и банки от данни за пациенти от съответния профил, както и отделни региони на страната.

Етапи на клиничен преглед:

Първи етап. Работа по планиране на медицинския преглед на населението: провеждане на преброяване на населението на обекта, подчертаване на списъка на хората, подложени на активен динамичен мониторинг в болнична обстановка, определяне на приоритета на покана за медицински прегледи и индивидуална програма за преглед. Втори етап. Инспекция при обжалване и по време на рутинни прегледи. Провеждане на мерки за диагностика и лечение, оценка на здравословното състояние, определяне на групата на здравето. Третият етап. Активна покана за приемане на пациенти под диспансерно наблюдение, провеждане на терапевтични и рехабилитационни и рехабилитационни мерки. Оценка на качеството на медицинския преглед.

По здравословни причини всички прегледани жители са разделени в три групи на диспансерно наблюдение.

I група - здрави - лица, които нямат хронични заболявания или нарушени функции на отделни органи и системи, за които по време на прегледа не са открити отклонения от установените граници и са напълно работоспособни.

II група - практически здрави - индивиди, които често имат продължителни остри заболявания, имат хронично заболяване, което не засяга функцията на жизненоважни органи и не засяга работоспособността

III група - пациенти с хронични заболявания. Те са разделени на лица с компенсиран ход на заболяването, рядко и краткосрочно увреждане; с субкомпенсиран ход на заболяването, чести обостряния и продължителна инвалидност; с декомпенсиран курс, постоянни патологични промени, водещи до трайна инвалидност.

Във всяка група се идентифицират индивиди с рискови фактори от производствено, битово и генетично естество.

В здравата група изследването трябва да е насочено към определяне на функционалното състояние на отделните системи и органи, преди всичко на сърдечно-съдовата, дихателната, ендокринната, храносмилателната, централната и периферната нервна система, степента на адаптация на организма и идентифициране на резервите.

При изследване на хора, които са практически здрави и имат рискови фактори, наред с горните методи трябва да се определят отклоненията на отделните органи и системи, реакциите на функционалните системи на организма към динамично натоварване, както и способността за работа.

В групата пациенти трябва да се извърши целенасочен преглед, включващ всички съвременни методи за лабораторни, функционални диагностични, радиологични, радиоизотопни, ендоскопски и други изследвания. Честотата и продължителността на мониторинга на пациенти с хронични заболявания зависи от хода на заболяването, неговата форма и стадий. И така, продължителността на проследяването при пациенти с ревматизъм, коронарна болест на сърцето, пептична язва на стомаха и дванадесетопръстника е повече от 5-6 години. Планирането на активни прегледи на пациенти, подложени на клиничен преглед, трябва да бъде проектирано по такъв начин, че да се проведе антирецидивно лечение преди сезонното обостряне (август - септември, февруари - април).

Организиране на медицински преглед в условията на женска консултация.

Акушер-гинекологът прави заключение за състоянието на репродуктивната функция на жените. Интегрираната оценка на здравословното състояние на всяка жена се извършва въз основа на анамнезата, оплакванията и данните от обективния преглед. Заключението е здравословно - дава се, ако няма анамнеза за нарушения във формирането и последващия ход на менструалната функция, гинекологични заболявания, оплаквания; обективен преглед (лабораторен, клиничен) промени в структурата и функцията на органите на репродуктивната система. Рискова група. Има история на гинекологични заболявания, функционални аномалии или аборти; няма оплаквания; с обективен преглед може да има анатомични промени, които не причиняват нарушения на репродуктивната система и способността на жените да работят. Съществуващите пренатални фактори не надвишават 4 точки в общата им оценка. Функционалните разстройства на отделните органи и системи не причиняват усложнения по време на бременност и всеки от тях не е оценен над 2 точки по скалата на пренаталния риск. Ill. Възможно е да има индикации за анамнеза за гинекологични заболявания, оплакванията могат или не могат да присъстват; обективен преглед разкри гинекологично заболяване. Бременна с екстрагенитална или акушерска патология.

Популацията на бременни жени, бидейки специална група от населението в определен интервал от време, също трябва да оцени състоянието на здравето. Здравето на бременните може да се разглежда като състояние на оптимално физиологично, умствено и социално функциониране, при което всички системи на майчиното тяло осигуряват пълно здраве и развитие на плода.

Важен въпрос е изследването на жени извън бременността. Клиничното изследване на здрави жени гарантира запазването на здравето, създаването на тяхната устойчивост на неблагоприятни фактори на околната среда (на работното място, вкъщи), адекватното формиране на здравословен начин на живот във връзка с отделните възрастови периоди.
Здравите жени могат да се подлагат на физически преглед на акушер-гинеколог 1 път годишно.

Клиничното изследване на жените в риск е насочено към разработване на превантивни мерки срещу рискови фактори, увеличаване на резервите на организма, насочени към предотвратяване на гинекологични заболявания. Тази група трябва да се подлага на медицински преглед поне 2 пъти годишно.

Клиничното изследване на болни жени цели изследване и избор на възможностите за премахване на причините за заболяването, ранно откриване, тяхното ефективно лечение и последваща рехабилитация.

За основните форми на гинекологични заболявания вече са разработени специфични схеми за диспансерно наблюдение.

Организиране на медицински преглед на деца.

Първият етап от медицинския преглед на децата включва няколко взаимосвързани периода:

Първият период е антенатална защита на плода, осъществявана от местната педиатрична служба при контакт с акушер-гинеколог на антенаталната клиника. В този период основната задача е организирането на приемственост в дейностите на предродилната клиника и детската клиника, което трябва да се осъществява под формата на постоянна информация, получена в детската клиника за всяка бременна жена, взета под наблюдение. За това се използват такива форми на работа като училището на младата майка и пренаталното покровителство (през 28-та и 32-36-та седмица на бременността). Антенаталната грижа обикновено се извършва от местната медицинска сестра. Педиатърът провежда патронажа на бременни с нормална бременност по време на среща в клиниката и с неблагоприятна бременност и обременена история вкъщи. Трябва да се отбележи, че с втория патронаж, проведен на 32-36 седмици бременност, бъдещата майка трябва да получи необходимата информация за грижите и организацията на условията на живот на детето. Раждането на здраво бебе е до известна степен показател за ефективността и качеството на антенаталната профилактика.

Вторият период е динамично наблюдение на новороденото, което се провежда от окръжния педиатър заедно с медицинската сестра. Качествено важен момент в това трябва да бъде оценка на особеностите на хода на бременността и раждането при майката, ранна следродилна онтогенеза, т.е. идентифициране на възможната принадлежност на детето към рисковата група. Уже при первом патронаже новорожденного можно в известной степени прогнозировать состояние здоровья ребенка и назначить соответствующие корригирующие и оздоравливающие мероприятия, в соответствии с состоянием здоровья ребенка и группой риска. При первом патронаже целесообразно также собирать генеалогический анамнез для того, чтобы проводить по показаниям своевременные лабораторные методы исследования. Задачи и цели динамического наблюдения за новорожденным заключаются в том, чтобы дать матери определенную систему знаний с учетом конкретных условий семьи, ее санитарной грамотности в вопросах воспитания здорового ребенка и профилактики заболеваний.

Третий период — ежемесячное динамическое наблюдение за ребенком на протяжении 1-го года жизни. Следует помнить, что физическое и нервно-психическое развитие, а также уровень состояния здоровья ребенка в первые 3 месяца жизни могут быть показателем эффективности и качества наблюдения ним в периоде новорожденности. При оценке качества наблюдения в течение 1-го года жизни необходимо большое значение придавать комплексной оценке уровня развития и состояния здоровья в декретированные для ребенка этого периода жизни возрасты: 3, 6, 9 и 12 месяцев. Врач, делая заключение о состоянии здоровья ребенка в эти возрастные периоды, пишет этапный эпикриз, в котором отражает развитие и здоровье ребенка за прошедший период, оценивает уровень его физического развития, для чего пользуется местными стандартами определения гармоничности развития, важно оценить уровень нервно-психического развития. Решающее значение для оценки состояния здоровья имеет факт наличия или отсутствия заболеваний в момент обследования, а также частота и длительность острых заболеваний, перенесенных ребенком, в предыдущий квартал. Кратность и длительность заболеваний косвенно отражают состояние реактивности организма ребенка.

Четвертый период — динамическое наблюдение за ребенком в возрасте от 1 года до 7 лет. Такое наблюдение, как известно, проводит участковый педиатр в том случае, если ребенок не посещает детское дошкольное учреждение, а воспитывается в семье. В возрасте 5—7 лет это обследование совмещают с комплексным осмотром перед поступлением в школу. Результаты научных исследований последних лет свидетельствуют о необходимости проведения осмотра детей в возрасте 3 и 5 лет с целью профилактики хронических заболеваний всеми врачами-специалистами: ЛОР, окулистом, хирургом-ортопедом, невропатологом, стоматологом, логопедом.

Для всех детей дошкольного возраста большое значение имеют комплексная оценка состояния здоровья. У детей 2-го и 3-го года жизни обязательно оценивают нервно-психическое развитие. Поскольку участковый врач ввиду ограниченности времени заниматься оценкой нервно-психического развития ребенка на приеме и поликлинике не может, эта функция возложена на медицинскую сестру кабинета здорового ребенка. Данные указанной оценки следует заносить в «Историю развития ребенка» с тем, чтобы врач на приеме, составляя свое комплексное заключение, мог бы учесть показатели нервно-психического развития ребенка. Таким образом, на протяжении первых 7 лет жизни ребенок находится под наблюдением участковой педиатрической службы и специалистов детской поликлиники.

Следует отметить, что состояние здоровья ребенка при поступлении в школу является показателем качества и эффективности такого наблюдения.

Детей, у которых выявляются отклонения в состоянии здоровья или заболевания в любом периоде, берут под дифференцированное наблюдение участкового врача или врача-специалиста. Для этого ребенку назначается необходимый комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий, т. е. осуществляется третий этап диспансеризации.

Получив необходимые данные, участковый педиатр проводит комплексную оценку состояния здоровья ребенка с определением группы здоровья, которая дает более широкое представление о состоянии здоровья каждого ребенка и контингента наблюдаемых детей в целом, чем только диагноз. Кроме того, она позволяет выделить «угрожаемый» контингент детей. При комплексной оценке состояния здоровья ребенка учитывают:

? наличие или отсутствие хронической (и том числе врожденной патологии;

? функциональное состояние органов и систем;

? резистентность и реактивность организма;

? уровень и гармоничность физического и нервно-психического развития.

В результате научных исследований, проведенных в детских лечебно-профилактических учреждениях ряда территорий страны, предложено 5 групп здоровья. К I группе относят здоровых детей; ко II группе — здоровых, но с наличием риска возникновения патологии; к III, IV и V группам — хронически больных детей в состоянии компенсации, субкомпенсации и декомпенсации патологического процесса.

Дети I группы здоровья должны наблюдаться в обычные сроки, установленные для профилактических осмотров здоровых детей. Врачебные назначения детям этой группы включают в профилактические, общеоздоровительные и воспитательные мероприятия.

Дети II группы здоровья с наличием риска возникновения патологии нуждаются в особом внимании педиатра, так как профилактические и лечебно-оздоровительные мероприятия, проведенные своевременно и целенаправленно, дают наибольший эффект по предупреждению формирования у них хронической патологии. Сроки наблюдения за данной группой детей устанавливает врач индивидуально для каждого ребенка в соответствии со степенью риска в отношении формирования хронической патологии, выраженности функциональных отклонений и степени резистентности. Часто болеющие дети, а также дети, перенесшие острую пневмонию, болезнь Боткина и др., относятся ко II группе здоровья, в период реконвалесценции их берут под особый контроль. Врачебные назначения детям этой группы включают не только профилактические, воспитательные и общеоздоровительные, но и специальные лечебно-оздоровительные мероприятия. Лечебно-оздоровительные мероприятия детям II группы здоровья назначает не только педиатр, но и врачи-специалисты.

Дети III, IV, V групп здоровья находятся под диспансерным наблюдением у педиатра и соответствующих специалистов и должны получать необходимое лечение в зависимости от имеющейся у них патологии. Объединение детей в однородные группы здоровья позволяет обеспечивать дифференцированное обслуживание контингентов детей и более рационально планировать медицинскую помощь.

Организация медицинского контроля за состоянием здоровья школьников предусматривает ежегодное проведение профилактических осмотров, которые проводятся поэтапно: первый этап — скрининговые исследования, второй этап — обследование детей, отобранных при помощи тестов; третий этап — обследование специалистами школьников, направленных врачом школы на консультацию. Эти принципы организации массовых медицинских осмотров обеспечивают не только повышение эффективности самих осмотров, но и совершенствование организационных подходов медицинского обслуживания учащихся. В частности, они способствуют повышению роли среднего медицинского персонала в контроле за состоянием здоровья детей; рациональному использованию рабочего времени врача школы и врачей-специалистов для дифференцированного контроля за состоянием здоровья школьников; более широкому проведению лечебно-профилактических мероприятий среди детей с начальными формами отклонений.

Всех детей, имеющих отклонения в развитии и состоянии здоровья, берут на диспансерный учет, и на каждого из них заводится «Контрольная карта диспансерного наблюдения». Кроме врача детского учреждения, эти дети наблюдаются врачами-специалистами поликлиники и участковыми педиатрами. Сроки их осмотров зависят от тяжести и течения патологического процесса.

В дошкольных учреждениях и школах силами медицинских работников этих учреждений и детской поликлиники должны быть обеспечены консервативное лечение хронических заболеваний ЛОР - органов, санация зубов, занятия корригирующей гимнастикой и лечебной физкультурой.

Врач школы совместно с администрацией и педагогами составляет комплексный план профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, который предусматривает организацию рационального учебного и трудового режима, питания, физического воспитания, проведение закаливающих процедур, выполнение санитарно-гигиенических требований. План обсуждается на педагогическом совете и утверждается директором школы, а также заведующим детской поликлиникой, в районе деятельности которой находится школа.

Большие задачи стоят перед персоналом дошкольных учреждений и школ по широкой пропаганде медицинских и педагогических знаний среди родителей, организации практической помощи семьям в решении задач физического воспитания детей, снижению заболеваемости. В этом плане особую важность имеет вовлечение детей в регулярные занятия физической культурой, спортом, туризмом.

Успешное проведение диспансеризации во многом зависит от четкого оформления и ведения медицинской документации. Основным документом, содержащим все сведения по диспансеризации, является «Медицинская карта амбулаторного больного» (ф.025/у), «История развития ребенка» (ф.112/у), «Карта учета диспансеризации» (ф.131/у) и «Контрольная карта диспансерного наблюдения» (ф.030/у).

Показатели эффективности диспансеризации

1. Удельный вес больных снятых с диспансерного учета в связи с выздоровлением.

2. Удельный вес больных снятых с диспансерного учета в связи со смертью.

3. Удельный вес больных улучшивших состояние здоровья (перешедших из третьей во вторую группу наблюдения).

4. Снижение частоты и продолжительности рецидивов заболеваний (на 1000 диспансеризуемых).

5. Частота выхода диспансеризуемых на первичную инвалидность (на 1000 диспансеризуемых).

6. Снижение общей заболеваемости среди контингента диспасеризуемых (на 1000 больных).

7. Снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности (число случаев, дней на 100 диспансерных больных, средняя длительность одного случая).

Показатели качества диспансеризации

1. Регулярность диспансерного наблюдения больных (в %).

2. Среднегодовое число активных посещений приходящихся на одного больного, состоящего под диспансерным наблюдением.

3. Полнота обследования больных, состоявших под диспансерным наблюдением (в %).

4. Полнота проведения лечебно-оздоровительных мероприятий за год наблюдения (в %).

5. Процент позднего выявления злокачественных новообразований (IV стадия).

6. Доля диспансеризуемых не наблюдавшихся врачом в течение года.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Задание №1.

По годовому отчету лечебно-профилактического учреждения вычислите показатели диспансеризации, используя для этого учебно-методическое пособие «Методика расчета показателей деятельности учреждений здравоохранения и здоровья населения» (Ставрополь, 2006). Проанализируйте полученные данные и сделайте заключение об организации и качестве диспансеризации в лечебно-профилактическом учреждении.

Задание №2.

Составьте план диспансерного наблюдения за практически здоровым новорожденным ребенком (6 дней жизни), впервые поступившим под наблюдение детской поликлиники 1 сентября 2006 года, а также план наблюдения за ребенком первого года жизни из группы социального риска.

Рекомендуемая литература:

• Лисицын Ю.П. Социальная гигиена (медицина) и организация здравоохранения. Москва, 1999. – с. 329 – 331.

• Общественное здоровье и здравоохранение. Ед. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова М. «МЕДпресс-информ»., 2002. - с. 189-194.

• Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. С-П, 2000. – с. 259 – 268.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Диспансеризация как метод деятельности лечебно-профилактических учреждений

 1. Лечебно-профилактические учреждения, применяющие современные методы финансирования оплаты труда
  {foto62} Продолжение табл
 2. Лечебно-профилактические учреждения, применяющие современные методы финансирования оплаты труда (продолжение)
  {foto64} Продолжение табл.5.
 3. Лечебно-профилактические учреждения
  Согласно СНиП П-69-78 «Лечебно-профилактические учреждения» (см. также «Инструкцию по осуществлению текущего госсаннадзора за лечебно-профилактическими учреждениями», №4560-88), учреждения здравоохранения размещают в селитебной, зеленой и пригородной зонах на земельных участках, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям, в удалении от магистральных улиц и дорог (размеры
 4. Госпитализация с урологической патологией в лечебно-профилактическое учреждение
  с симптомами гематурии и пиурии; • мочекаменной болезнью, осложненной почечной коликой; • опухолями и туберкулезом почек и мочевыводящих путей; • острым уретритом, циститом, эпидидимитом, простатитом; • пиело- и гломерулонефритом, • а также другими воспалительными заболеваниями наружных половых органов и энурезом. Срочной госпитализации подлежат больные с закрытыми и
 5. Методические рекомендации по организации централизованных стерилизационных в лечебно- профилактических учреждениях
  (Утверждены Главным эпидемиологическим управлением Минздрава СССР от 21.12.90 № 15-618) Введение Методические рекомендации предназначены для работников лечебно-профилактических учреждений, организующих и обслуживающих централизованные стерилизационные (ЦС), а также для работников санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станций, осуществляющих методическое руководство и контроль за
 6. Особенности планировки,благоустройства и оборудования лечебно-профилактических учреждений
  Термином "лечебно-профилактические учреждения" обозначают большую группу медицинских заведений, где оказывают квалифицированную и специализированную медицинскую помощь населению. В этом разделе рассмотрим больницу как учреждение для стационарного лечения больных. По месту расположения и территории обслуживания различают участковые, районные, городские и областные больницы, по назначению — общего
 7. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений
  (Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.99 № 2) САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 2.1.7.728—99 Область применения Настоящие Санитарные правила и нормы разработаны на основании Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в соответствии с «Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденном
 8. Методические рекомендации по стерилизации лигатурного шовного материала в лечебно-профилактических учреждениях
  (Утверждены Главным эпидемиологическим управлением Минздрава СССР от 19.07.90 № 15-6/34) Общие положения Методические рекомендации составлены в соответствии с ОСТ 42-21-2—85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы». Методические рекомендации предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, занимающегося подготовкой лигатурного
 9. Санитарные требования к организации питания в лечебно-профилактических учреждениях и санаториях
  Пищеблоки лечебно-профилактических учреждений и санаториев должны иметь условия для приготовления лечебного питания с доставкой его больному или отдыхающему без снижения пищевой и биологической ценности. Работа пищеблоков не должна оказывать вредного влияния на режим больницы или санатория (распространение запахов, проникновение шума и пр.). Пищеблоки могут быть размещены в отдельных зданиях,
 10. Состояние зданий лечебно-профилактических учреждений
  {foto66} Продолжение табл
 11. Система регистрации и учета в лечебно-профилактических учреждениях
  Поликлиника – это ЛПУ, в котором оказывается медицинская помощь приходящим больным, а также больным на дому. Городская поликлиника строит свою работу по территориальному принципу – для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению, проживающему в районе ее деятельности, и по цеховому (производственному) принципу – прикрепленным работникам промышленных предприятий, строительных
 12. Санитарно-микробиологическое исследование объектов окружающей среды в лечебно-профилактических учреждениях
  Объектами исследования при проведении бактериологического контроля лечебно-профилактических учреждений являются: воздушная среда; * различные объекты внешней среды; * хирургический инструментарий; * шовный материал; * руки хирургов и кожа операционного поля. Бактериологическое исследование микробной обсемененности предметов внешней среды предусматривает выявление стафилококка,
 13. Гигиенические требования к планировке, строительству и функционированию лечебно-профилактических учреждений разного профиля
  Для успешного лечения больных недостаточно одних лекарственных назначений и лечебных процедур. Прежде всего в лечебных учреждениях необходимо создать оптимальные гигиенические условия, которые обычно называют лечебно-охранительным режимом. Без создания таких условий трудно ожидать большого оздоровительного эффекта в процессе лечения больных. Создание оптимальных показателей внешней среды в
 14. Госпитализация в лечебно-профилактическое учреждение Больных с ЛОР-патологией
  часто рецидивирующие носовые кровотечения и (или) при невозможности остановки кровотечения, травмой носа; • флегмонами полости рта и шеи, затрудняющими дыхание, если быстро нарастающее удушье не потребует неотложной трахеостомии на месте; • с заболеваниями, требующими срочного хирургического вмешательства (с мастоидитами, с подозрением на внутричерепные осложнения
 15. Штатные нормативы медицинского персонала патологоанатомических отделений (прозекторских) лечебно-профилактических учреждений
  (Приложение 1 к Приказу МЗ СССР от 23.10.81 г., № 1095) 1. Врачебный персонал 1.1. Должности врачей-патологоанатомов устанавливаются из расчета 1 должность на: — 200 вскрытий умерших в возрасте 15 лет и старше; — 160 вскрытий умерших детей и мертворожденных; — 4000 исследований биопсийного и операционного материала. 1.2. Должность заведующего отделением устанавливается в отделениях, которым
 16. Положение о порядке организации и проведения клинико-пагологоанатомических конференций в лечебно-профилактических учреждениях
  (Приложение № 7 к приказу МЗ СССР от 04.04.83 г. № 375) 1. Основные задачи клинико-патологоанатомических конференций: а) повышение квалификации врачей лечебно-профилактических учреждений и улучшение качества клинической диагностики и лечения больных путем совместного обсуждения и анализа клинических и секционных данных; б) выявление причин и источников ошибок в диагностике и лечении на всех
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com