основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Организация и ред на планиране на бойни учебни единици (части)

Бойното обучение е един от основните видове подготовка на въоръжените сили на Руската федерация, който представлява целенасочен, организиран процес на военно обучение и обучение на личния състав, координация (бойно координиране) на части, военни части, формирования и техните командни и контролни органи (щабове) за изпълнение на бойни и други задачи в съответствие с тяхното предназначение. Бойното обучение, като вид обучение на въоръжените сили на Руската федерация, е основното съдържание на ежедневните дейности на командирите (командирите), командните и контролни органи (щаб) и войски (сили). Той се осъществява както в мирно време, така и във военно време и се определя от нуждите на държавата във висококачествени военни служители, части, части и формирования, способни успешно да изпълняват поставените им задачи.

Целта на бойната подготовка е постигане, поддържане и подобряване на необходимото ниво на военна професионална подготовка на персонала, тяхната физическа издръжливост, работа в екип, екипажи, части, формирования, формирования и техните командни и контролни органи (щабове) за бойни и други мисии в съответствие с тяхната цел ,

Насоката на бойната подготовка се определя въз основа на основните разпоредби на военната доктрина на Руската федерация, Основите (концепциите) на държавната политика на Руската федерация относно изграждането и обучението на въоръжените сили, като се вземат предвид тенденциите в развитието на военното изкуство. Той е изграден на строго научна основа, като се използва опитът от войни, въоръжени конфликти и учения, перспективите за развитие на организационни форми и техническото оборудване на войските (силите), както и опитът за обучение на армии на чужди държави.

Основните цели на бойното обучение са:

? поддържане на висока постоянна бойна готовност на части, части и формирования за изпълнение на бойни задачи (мисии по предназначение);

? насаждане на офицери, офицери (мичмани), сержанти (бригадири) солидни професионални знания и умения, развиване на техните командирски качества, педагогически умения в обучението и обучението на подчинените, както и умения за управление на екипажи, екипажи, части, формирования, формирования и формиране на огън по време на изпълнение възложени задачи и по-нататъшното им усъвършенстване;

? обучение на военнослужещи в екипажи, екипажи, части за независимо изпълнение на служебните и специалните им задължения при изпълнение на бойни (специални) мисии и умелото използване на стандартно оръжие и военна техника за военни цели;

? координация на екипажи, екипажи, части, формирования и формирования, подобряване на полевата, въздушната и морската подготовка;

? разработване на нови видове оръжия и военна техника, насаждащи в личния състав знания и умения за поддържане и поддържане на готовност за бойна употреба, спазване на изискванията за сигурност;

? подготовка на войски (сили) за участие във въоръжени конфликти и действия като част от обединени (многоведомствени) групи за поддържане (възстановяване) на мира и сигурността;

? проверка в хода на обучението на съществуващите законови разпоредби относно организацията и провеждането на бойни действия (тактически действия), разработването на нови методи за бойно наемане на войски (сили);

? координация на командните и контролни органи (щабове) на подразделения, части и формирования, обучение за способността им да управляват войски (сили) в различни условия на ситуацията и да извършват мерки за осигуряване на оцеляване на контролните органи (щабове);

? обучение на военния персонал за стриктно и точно изпълнение на изискванията на законите и военните разпоредби на въоръжените сили на Руската федерация;

? възпитание на персонал с високи морални и бойни качества, чувство за отговорност за отбраната на Отечеството, бдителност, дисциплина, старание, военно партньорство;

? развитие на високата психологическа стабилност на персонала, смелостта и решителността, физическата издръжливост и сръчността, изобретателността, способността за преодоляване на трудностите при комбинирания бой с оръжие, способността да издържа физически и психологически стрес в трудни условия;

? обучение на военния персонал за прилагане на международното хуманитарно право и правилата за поведение във военни действия (по време на въоръжени конфликти);

? осигуряване на обучение;

? разработване на инструменти и техники за усъвършенстване на методическите системи за обучение и обучение, индивидуални методи, като се вземат предвид спецификата на войските (силите), характеристиките на обучението на военни специалисти от различни профили;

? по-нататъшно развитие и уточняване на изискванията на принципите на обучение и образование в съответствие с непрекъснатите промени в живота на обществото и неговите въоръжени сили, като се вземат предвид усъвършенстването на оръжията и военната техника, методите на бойните действия, необходимостта от постоянно увеличаване на бойната готовност.

Следните основни изисквания са отправени към бойната подготовка:

? постигане на необходимия резултат (ниво) на обучение - ясно определение от командирите (командирите, командирите) на целите и задачите на бойната подготовка и осигуряването на необходимите резултати от тренировките на военнослужещите, войските (силите) и командните и контролните органи (щабовете) на всички етапи на тяхното обучение;

? последователност в обучението на всички категории ученици - координация на обучението на военнослужещи, войски (сили) и командно-контролни органи (щабове) за целите, целите, съдържанието на обучението, мястото и часа на събитията, осигуряване на съвместна подготовка на въоръжените сили и специалните сили;

? рационалното използване на учебната материално-техническа база на бойната подготовка и рентабилността на провеждането на бойни тренировъчни мерки - експлоатацията на бойните учебни съоръжения с максимално натоварване, равномерното им натоварване през учебната година (период на обучение), навременното им поддържане и усъвършенстване, цялостна икономическа обосновка на целесъобразността и необходимостта от провеждане бойни тренировъчни дейности в съоръженията на учебната материално-техническа база;

? въвеждане на усъвършенствани, научно обосновани методи на обучение в процеса на бойно обучение - активното и целенасочено прилагане на нови ефективни форми, методи и учебни помагала и непрекъснатото усъвършенстване на методите за бойно обучение.

При организиране и провеждане на бойни тренировъчни дейности трябва стриктно да се спазват следните принципи:

? съответствие на направлението за обучение на държавната идеология с разпоредбите на Военната доктрина на Руската федерация;

? осигуряване на постоянна бойна готовност на части, части и формирования за изпълнение на бойни задачи по предназначение, независимо от продължителността на тяхното обучение;

? научи войски (сили) какво е необходимо във война;

? всеки командир обучава своите подчинени;

? видимост и максимално сближаване на тренировките със ситуацията на истинска битка;

? систематично и последователно обучение (обучение „от прости до сложни“);

? научно преподаване;

? колективен и индивидуален подход към обучението;

? съзнание, активност и независимост на учениците;

? единство на обучението и военното образование.

Принципът "от просто до сложно" е един от основните принципи на бойната подготовка. Прилагането му в практиката на войските трябва да се извършва в три области: структурна, организационна и методическа.

Структурното направление включва изграждането на бойна подготовка „от войника“, тоест първият етап на обучение трябва да бъде индивидуалната му подготовка. След това последователно се осъществява координацията на отдели (екипажи, екипажи), взводи, роти (батареи, батальони, дивизии), полкове, бригади и дивизии. За да започнете координацията на по-голяма единица, трябва да бъде само след приключване на координацията на единиците в нея.

Организационното направление включва ясно разделение на функциите на длъжностните лица и ръководните органи на различни нива при организиране и ръководство на бойното обучение.

Ръководителите на отрядите (екипажи, екипажи), командири на взводи и роти са преки ръководители на бойната подготовка.

Командирите на батальони (дивизии) са организаторите на бойната подготовка.

Дивизионната (полковата) командна връзка също е поверена на методическо ръководство и всеобхватна подкрепа за бойната подготовка. В допълнение, делителната връзка е основната контролна връзка. В същото време ротата е център на бойната подготовка.

Методическото направление на бойната подготовка означава последователно формиране на знания, умения и способности сред учениците.

В същото време знанията се предават (съобщават) под формата на лекции, разговори, истории, прожекции на филми и видеоклипове, демонстрации на практически действия на войските.

Умения се формират по време на тренировки, тренировки, стрелба и шофьорски упражнения.

Уменията се формират главно в онези форми на обучение, където основният метод е практическата работа. Това се отнася преди всичко до тактически и тактико-специални упражнения.

По този начин историята, шоуто, тренировките, упражненията, практическата работа са методологичната парадигма на прилагането на принципа „от просто до сложно“.

Постига се високо ниво на бойна подготовка:

? знания от командирите (командирите) за реалното състояние на войсковата (силовата) подготовка, навременна и конкретна формулировка на задачите, висококачествено и целенасочено планиране на бойните тренировъчни дейности, непрекъснато, гъвкаво и оперативно управление на бойната подготовка, лично участие на командирите (командири, командири) в планирането на бойни тренировъчни мерки и обучение на подчинените;

? стриктно изпълнение на ежедневието, плановете и разписанията, с изключение на прекъсвания и разписания на учебните часове, отделяне на личния състав от бойната подготовка;

? навременна подготовка и цялостно осигуряване на часовете, правилен избор на форми и методи на обучение, като се използват препоръките на военната педагогика и психология;

? приложния характер и практическата ориентация на обучението на военния персонал;

? ефективно използване на учебната материално-техническа база, нейното развитие, усъвършенстване и поддръжка;

? умелата организация и провеждане на методическа работа във военни части, на кораби и формирования, непрекъснатото търсене на нови форми и методи за обучение на военнослужещи, усъвършенстването на методическите умения на професионалните ръководители, обобщаването и разпространението на най-добрите практики в обучението на военнослужещите;

? целенасочена и непрекъсната образователна работа и умела организация на конкурентоспособността при провеждане на часовете;

? постоянен мониторинг на обучението на войските (сили) и ефективната работа на военните командни и контролни органи (щабове) за подпомагане на подчинените;

? анализ на постигнатите резултати и обобщаване на резултатите с всяка категория ученици;

? цялостна материална и техническа поддръжка за бойно обучение и пълно въвеждане на установени стандарти за надбавка за военнослужещи.

Бойното обучение включва:

? единична (индивидуална) подготовка на военни служители;

? обучение (координация) на части (военни части), части и формирования;

? обучение (координация) на ръководните органи (централата).

Във формированията и военните части на Стратегическите ракетни сили военната противовъздушна отбрана, носеща бойно дежурство, бойна подготовка, освен това включва подготовка на личния състав за самостоятелна работа по техника, носене на бойно дежурство (дежурство) като част от смените и изчисленията.

Единично обучение - обучение на сержанти (бригадири), войници (моряци, студенти) след пристигането им в поделението (учебно звено).

Целта на еднократното обучение е да даде на военния персонал знания, да насади уменията и способностите (да овладеят специалностите за военна регистрация), необходими за изпълнение на задължения в бой, при боравене с оръжие, военна техника и при ежедневна служба.

Единичното обучение на сержанти (бригадири) и войници (моряци, студенти), включително тези, преминали военна служба по договор и жени военни служители, включва:

? първоначално (комбинирано въоръжение) обучение на военни служители, включително тези, които са влезли във военна служба по договор за длъжностите сержанти (бригадири) и войници (моряци);

? придобиване на знания, умения и способности на сегашното положение (военно-счетоводна специалност);

? изучаването на основите на обучението и възпитанието на личния състав, развитието на командните качества на сержантите (бригадирите);

? допускане на сержанти (бригадири) и войници (моряци) до самостоятелна работа по екипировка, за изпълнение на бойно дежурство (дежурство) като част от смените;

? подготовка и провеждане на тестове за възлагане (потвърждение) на квалификациите в клас, разработване на съседна специалност;

? подготовка за действия като част от дежурни смени, изчисления, екипи, части (военни части).

Индивидуално обучение - поддържане и усъвършенстване на знанията, уменията, професионалните умения и качества на офицери, военнослужещи (мичмани), сержанти (бригадири) и войници (моряци), необходими за изпълнение на официални и специални задачи по време на координацията на екипажите, екипажите, частите (военните части) задължения в съответствие с длъжността.

Целта на индивидуалното обучение на военнослужещите е пълното и висококачествено разработване на програми за обучение, служебни и специални задължения на техните длъжности и постигане на най-висока квалификация.

Провежда се индивидуално обучение:

? офицери, военнослужещи (мичмани), сержанти (бригадири) - в системата за командно обучение, по време на рутинни учения и тренировки с оръжие (оръжие), на военна и специална техника, симулатори и други предмети от учебната материално-техническа база;

? войник (моряци) - по време на планираните занятия и обучения по учебни предмети в обхвата на общата военна подготовка и обучение по военни специалности.

Обучението на екипажи, екипажи, части (военни формирования), военни части и формирования се осъществява с цел осигуряване на постоянната им готовност за провеждане на военни операции във всяка ситуация, според тяхната военна мисия.

Обучението на екипажи, екипажи, части (военни формирования), военни части и формирования се осъществява в хода на последователната им координация (бойна координация) в условия, максимално близки до бойните.

Координацията е обучението на военния персонал в координирани действия като част от дежурните смени, екипажи, екипажи, екипи, части (военни части), последвано от обучение като част от военно поделение и формирования за изпълнение на бойни (специални) мисии по предназначение.

Подготовката на органи за командване и контрол (щаб) се осъществява с цел осигуряване на тяхната готовност за планиране на бойни операции, обучение на войски (сили) и командването им във всяка ситуация, както и решаване на въпроси на взаимодействие и всестранна подкрепа.

Обучението на управителните органи (централата) включва:

? индивидуално обучение на офицери и заповедни лица (заповедници) на ръководния орган (централата);

? учебни звена за осигуряване на управителния орган (централата);

? координация на бойните контролни групи и командния и контролен орган (щаб) като цяло.

Система за бойна подготовка е съвкупност от взаимосвързани елементи, които формират определена цялост и единство, функциониращи в интерес на обучението и военното образование на военнослужещите, координиращи командно-контролните сили и войски (сили) за провеждане на военни операции или изпълнение на други задачи в съответствие с предназначението им.

Елементи на системата за бойно обучение са:

? централните органи на Министерството на отбраната на Руската федерация, които определят целите, целите, структурата и основното съдържание на бойната подготовка;

? военни командни и контролни органи (видове, бойни оръжия, военни окръзи, асоциации, формирования), които пряко ръководят бойната подготовка, нейната дейност и цялостната й подкрепа;

? екипажи, екипажи, звена, звена, формирования и техните ръководни органи (щабове), с които се провежда обучение;

? организация на обучението;

? предмети на обучение, т.е. набор от задачи, техники, стандарти, чието изпълнение се обучава от военни служители, части, звена, формирования и техните ръководни органи;

? форми и методи за обучение на военни служители, координиращи звена, части, формирования и техните органи за командване и контрол;

? образователна материално-техническа база за бойно обучение;

? материална, задна, финансова, техническа поддръжка на бойните тренировъчни дейности.

Всички елементи на системата за бойно обучение са взаимосвързани и органично взаимодействат с други системи за обучение и подкрепа за въоръжените сили на Руската федерация.

Най-важното условие за ефективността на функционирането на системата за бойно обучение е умелото и компетентно прилагане на форми и методи за обучение на различни категории военнослужещи, като се вземат предвид особеностите на функционирането на военните колективи.

Организация боевой подготовки – целенаправленная деятельность командующих (командиров, начальников) и органов управления (штабов), направленная на построение процесса обучения подчиненных войск (сил) и их органов управления, а также на подготовку мероприятий боевой подготовки.

Боевая подготовка в ВС РФ организуется на основе требований:

? законов Российской Федерации;

? указов Президента Российской Федерации, касающихся вопросов военного строительства и функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации;

? постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, определяющих (уточняющих) отдельные вопросы деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации;

? приказов и директив Министра обороны Российской Федерации, касающихся вопросов подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации и выполнения ими задач по предназначению;

? общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации;

? боевых уставов и наставлений;

? других официальных документов (организационно-методические указания по подготовке войск (сил) в учебном году, положения, руководства, инструкции, программы и курсы подготовки различных категорий военнослужащих, подразделений), в которых определяются задачи по боевой подготовке и требования к ней, организация и содержание боевой подготовки, а также вопросы ее всестороннего обеспечения;

? приказов по боевой подготовке главнокомандующих видами (родами) войск, командующих войсками военных округов (флотами), командующих (командиров) объединений (соединений, частей);

? приказов и инструкций по проведению инспекторских, итоговых проверок и контрольных занятий;

? сборников нормативов по боевой подготовке.

Руководителем боевой подготовки является командующий (командир). Руководство боевой подготовкой командиры (начальники) всех степеней осуществляют лично, через подчиненные штабы (службы) и органы боевой подготовки.

Органами боевой подготовки являются:

? в Министерстве обороны – Главное управление боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации;

? в видах Вооруженных Сил Российской Федерации, родах войск, главных и центральных управлениях Министерства обороны – управления (отделы, группы);

? в военных округах (флотах, округе ВВС и ПВО) – управления;

? в армиях (флотилиях), корпусах (эскадрах, военно-морских базах) – отделы;

? в соединениях – отделения.

Организация боевой подготовки включает:

? принятие решения на организацию боевой подготовки;

? планирование боевой подготовки;

? согласование разработанных документов и представление их на утверждение;

? постановку задач и доведение необходимых планирующих документов (или выписки из них) до подчиненных;

? контроль организации и хода боевой подготовки, оценка ее итогов, пропаганда передового опыта обучения войск;

? организация руководства.

Боевая подготовка в части (подразделении) осуществляется в течение определенных сроков обучения: учебного года, периода обучения (зимнего и летнего), этапов боевого слаживания, сроков выхода на полигон, продолжительности учебного дня. Боевая подготовка проводится в определенной последовательности: совершенствование начальной военной подготовки прибывающей в армию молодежи, подготовка молодых солдат, подготовка отделения (экипажа), взвода, роты, батальона. В ходе всего этого процесса проводится индивидуальная подготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и боевое слаживание подразделений.

Совершенствование начальной военной подготовки молодого солдата проводится со дня его прибытия в часть и до начала периода обучения. В это время проводится углубленное медицинское обследование, делаются прививки; осуществляется выдача обмундирования, обуви и их подгонка; изучаются распорядок дня части, общие обязанности военнослужащих, военная присяга и ряд законов; организуются занятия по строевой и физической подготовке, уставам, общественно-государственной подготовке и другим вопросам. На совершенствование начальной военной подготовки программой предусматривается 12 учебных дней (72 часа). Продолжительность учебного дня – 6 часов.

Подготовка молодых солдат, поступающих непосредственно в части, проводится с началом учебного года или периода обучения (с 1 декабря и 1 июня), а в необходимых случаях – по мере прибытия пополнения и комплектования взводов.

Подготовка молодых солдат осуществляется в составе сводных подразделений в масштабе части в течение 23 учебных дней. В этот период все военнослужащие занимаются по программе солдата-мотострелка и заканчивают подготовку выполнением начального упражнения из автомата и, затем, принимают военную присягу.

В результате обучения молодые солдаты к моменту убытия в подразделение согласно штатно-должностному предназначению должны уметь: тактически грамотно действовать в общевойсковом бою, поражать из автомата с места неподвижные и появляющиеся цели, использовать средства защиты и защитные свойства местности и сооружений, выполнять обязанности дневального по роте, а также строевые приемы без оружия и с оружием в движении и на месте.

Командиру части разрешается уточнять продолжительность и содержание подготовки молодых солдат, исходя из сроков их прибытия.

Обучение личного состава и слаживание подразделений организуется в соответствии с программой боевой подготовки.

Программа боевой подготовки разработана на учебный год продолжительностью 10 месяцев с двумя периодами обучения – зимним и летним – по 5 месяцев каждый и с двумя подготовительными периодами (май и ноябрь). На боевую подготовку выделяется:

? для подразделений полного состава с укомплектованностью личным составом 50 % и более от штата мирного времени – 16 учебных дней в месяц;

? для подразделений сокращенного состава и полного состава с укомплектованностью личным составом менее 50 % от штата мирного времени – 8 учебных дней в месяц.

Остальные дни месяца используются для несения службы в суточном наряде, обслуживания вооружения и техники, парково-хозяйственных (парковых) дней, работ по восстановлению учебно-материальной базы, а также как выходные и праздничные дни.

Продолжительность учебного дня – 6 часов, учебного часа – 50 минут. При проведении батальонных полевых выходов, выходов на полигоны и других занятий, связанных с выходом в поле (учения, стрельбы, вождение), продолжительность учебного дня не регламентируется.

Подготовка личного состава и слаживание подразделений от отделения (экипажа) до батальона осуществляется в течение:

– 10 месяцев – для подразделений, укомплектованных только военнослужащими по контракту, или смешанного комплектования (по контракту и призыву) при условии укомплектованности подразделения военнослужащими по контракту на 50 % и более, при этом на слаживание отделения (экипажа) отводится 1,5 месяца, взвода – 2 месяца, роты – 3,5 месяца, батальона – 2 месяца;

– 5 месяцев – для подразделений, укомплектованных только военнослужащими по призыву, или смешанного комплектования, при условии укомплектованности подразделения военнослужащими по призыву более чем на 50 %, при этом на слаживание отделения (экипажа) отводится 1 месяц, взвода – 1 месяц, роты 1,5 месяца, батальона – 1 месяц.

В частях сокращенного состава, а также в частях полного состава с укомплектованностью личным составом менее 50 % от штата мирного времени в течение каждых 5 месяцев проводятся совершенствование одиночной подготовки и слаживание отделения (экипажа) и взвода.

В начале каждого периода обучения отрабатываются совместные действия всего личного состава в штатных подразделениях по боевой тревоге.
В дальнейшем тренировки в таких действиях проводятся в течение всего учебного года по плану командира части.

В ходе подготовки подразделений осуществляется их слаживание, основу которого составляет полевая выучка – тактическая и огневая подготовка, вождение боевых машин.

Боевая подготовка подразделений частей полного и сокращенного состава организуется и проводится в форме выхода батальона на полигоны (занятия на полевой учебной базе) для отработки вопросов полевой выучки, действий при вооружении и на технике с обязательной отработкой положенных нормативов и занятий на базе в составе рот.

Выходы на полигон планируются ежемесячно, последовательно для каждого батальона. Танковый батальон мотострелкового полка (мотострелковый батальон танкового полка) выходит одновременно с одним из мотострелковых (танковых) батальонов. Если часть дислоцируется рядом с полигоном, то батальон занимается на полевой учебной базе по плану выхода на полигон, располагаясь в пункте постоянной дислокации. При выходе на полигон личный состав батальона освобождается от несения караульной, внутренней служб и выполнения хозяйственных работ в части.

Возможны варианты выхода на полигон продолжительностью 3–4 суток. Во всех случаях количество выходов для подразделений, их продолжительность определяет командир части, исходя из условий и возможностей полигона для организации боевой подготовки.

Все занятия организуются в масштабе роты (батальона), к проведению их привлекаются офицеры управления батальона, штаба полка, начальники родов войск и служб.

При обучении личного состава обязательно отрабатываются положенные нормативы, качество выполнения которых определяет уровень подготовки личного состава и подразделения. Количество и номера отрабатываемых нормативов определяет командир роты при составлении расписания занятий на неделю. В течение учебного года должны быть отработаны все нормативы, установленные программой обучения.

В целях обучения личного состава действиям в ночных условиях не менее 30 % всех полевых занятий должны проводиться ночью.

Кроме того, в частях полного состава для слаживания подразделений перед первыми батальонными или полковыми (бригадными) тактическими учениями, планируется батальонный полевой выход продолжительностью 5–6 суток, в ходе которого проводятся тактико-строевые (тактические) занятия, стрельбы, вождение и осуществляется целенаправленная подготовка подразделений с учетом содержания темы предстоящего тактического учения. На полевой выход подразделения батальона выходят в полном составе на штатной боевой технике с привлечением приданных и поддерживающих подразделений.

Подготовка и слаживание подразделений проводятся, исходя из конечной цели выполнения боевой задачи в составе подразделения. Для качественного обучения военнослужащих действиям в современном бою занятия и учения должны проводиться без послабления и упрощений.

На учебных занятиях и учениях обязан присутствовать весь личный состав подразделения. С солдатами и сержантами, освобожденными по болезни от полевых занятий, решением командира роты организуются занятия в классе.

Для закрепления и поддержания на должном уровне, а также восстановления утраченных и совершенствования накопленных знаний, умений и навыков по специальности, доведения их до автоматизма с военнослужащими по контракту проводятся занятия по индивидуальной подготовке.

Индивидуальная подготовка осуществляется путем целенаправленных занятий и тренировок. На нее отводится 1–2 учебных дня в месяц, которые не связаны с занятиями, требующими действий в составе подразделения, батальонными полевыми выходами, постановкой техники на хранение и другим мероприятиям. При необходимости решением командира полка индивидуальная подготовка может проводиться во внеучебное время.

Всего на индивидуальную подготовку отводится 120 часов, из них по программе – 84 часа и по плану командира подразделения (части) – 36 часов.

Для занятий по индивидуальной подготовке создаются учебные группы по специальности (предметам обучения) и назначаются руководители занятий, выделяется учебно-материальная база (в том числе учебно-тренировочные средства), военная техника и боеприпасы в пределах отпущенных норм. Занятия должны носить практический характер и проводиться в основном методом тренировок, групповых упражнений и выполнения практических работ.

Контроль за ходом боевой подготовки включает проверку выполнения плана и программы, охвата личного состава учебой, проверку организации и методики проведения занятий и учений, уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений, а также подготовку руководителей занятий.

В целях повышения ответственности офицеров за качество подготовки обучаемых, а также для проверки степени выполнения задач боевой подготовки периодически проводятся контрольные занятия. Они могут проводиться как по всему содержанию отработанной темы или занятия, так и по отдельным вопросам. Контрольные занятия, как правило, совмещаются с плановыми занятиями подразделений. Кроме того, они проводятся в конце периодов слаживания. Контрольные занятия проводят: со взводом – командир роты, с ротой – командир батальона. Выявленные в ходе контроля недостатки у отдельных военнослужащих должны устраняться в ходе самостоятельной подготовки.

Перевод техники и вооружения в войсках на режим сезонной эксплуатации проводится в мае-июне и октябре, для чего выделяется до 10 рабочих (учебных) дней в период обучения. В зависимости от климатических условий и выполняемых задач первоочередные работы по переводу на летний режим эксплуатации могут проводиться и в апреле во время парковых и парково-хозяйственных дней.

Планирование боевой подготовки заключается в коллективной работе командиров (начальников) и штабов по определению и согласованию по месту и времени мероприятий боевой подготовки и ее всестороннему обеспечению, с графическим отображением наиболее оптимальной системы последовательного обучения личного состава, слаживания войск, органов управления, к ведению боевых действий в различных условиях обстановки, изучению штатного вооружения, военной и специальной техники, способов применения их в бою.

Основой планирования боевой подготовки является решение на организацию боевой подготовки. Планирование должно быть реальным, простым, наглядным и обеспечивать: комплексный подход к решению учебно-боевых задач; максимальное использование учебно-тренировочных средств и высокую интенсификацию занятий; использование опыта войн и вооруженных конфликтов, достижений отечественной науки и техники, передового опыта в методике организации и проведении занятий и учений.

Планирующие документы должны быть удобными для повседневного использования в качестве рабочего документа. При разработке планов все мероприятия взаимно увязываются и согласовываются между собой, предусматривается их равномерное проведение в течение всего учебного года. Количество планируемых мероприятий и занятий, а также их последовательность, должны исходить из уровня обученности войск и реального наличия времени.

В соединении (воинской части) планирование начинается при получении руководящих документов боевой подготовки в сроки, установленные командующим (командиром, начальником), и должно быть завершено не позднее 10 (15) ноября соответственно.

Планы подготовки соединений, воинских частей, подразделений и военных комиссариатов утверждаются:

? соединений – до 10 ноября;

? воинских частей, военных комиссариатов районов (городов без районного деления) и им равных – до 15 ноября;

? батальонов и им равных – до 20 ноября;

? расписания занятий в ротах (батареях) утверждаются и доводятся до личного состава до 25 ноября.

В дивизии (бригаде, полку) и им равных на основе приказа командующего (командира) «Об итогах подготовки войск (сил) в 0000 году и задачах на 0000 год» и плана подготовки органов военного управления и войск (сил) объединения на учебный год (плана подготовки дивизии) разрабатываются:

? план подготовки;

? приказ «Об организации боевой подготовки, внутренней и караульной служб на 0000 год (период обучения)»;

? план-календарь основных мероприятий на месяц;

? сводное расписание занятий на месяц (на неделю);

? расписание занятий по командирской подготовке с учебными группами офицеров, прапорщиков (мичманов).

В плане подготовки соединения (воинской части) должны быть предусмотрены следующие разделы:

I. Боевая и мобилизационная готовность:

? по плану старшего начальника;

? по плану командира соединения (воинской части).

II. Мобилизационная и боевая подготовка

1. Мобилизационная подготовка:

? по плану старшего начальника;

? по плану командира соединения (воинской части).

2. Боевая подготовка:

? по плану старшего начальника;

? по плану командира соединения (воинской части):

? подготовка личного состава;

? подготовка органов управления;

? подготовка частей (подразделений).

III. Мероприятия повседневной жизни и деятельности.

1. Обеспечение боевого дежурства.

2. Мероприятия руководства подготовкой.

3. Мероприятия обеспечения подготовки.

4. Работа в воинских частях и подразделениях.

5. Работа с кадрами.

6. Восстановление и ремонт ВВТ.

7. Капитальное строительство, ремонт и передислокация воинских частей и подразделений.

8. Другие мероприятия.

IV. Порядок и сроки отчетности.

К плану разрабатываются приложения:

? состав учебных групп и расчет часов на командирскую подготовку офицеров и прапорщиков;

? расчет часов на самостоятельную подготовку офицеров и прапорщиков;

? перечень тем, их содержание, распределение средств усиления и расход моторесурсов на тактические (тактико-специальные), командно-штабные учения и тренировки;

? перечень сборов специалистов и сроки их проведения;

? график выделения учебных объектов для проведения мероприятий подготовки;

? перечень и сроки проведения соревнований, состязаний, смотров-конкурсов;

? перечень и сроки проведения спортивных мероприятий;

? расчет выделения моторесурсов и боеприпасов на подготовку;

? план проверок воинских частей, отделений и служб соединения.

К плану подготовки полка (отдельной части) разрабатываются приложения:

? состав учебных групп и расчет часов на командирскую подготовку офицеров и прапорщиков;

? расчет часов на самостоятельную подготовку офицеров и прапорщиков;

? перечень тем, их содержание, распределение средств усиления и расход моторесурсов на тактические (тактико-специальные) учения и тренировки;

? перечень сборов специалистов и сроки их проведения;

? перечень и сроки проведения соревнований, смотров-конкурсов;

? перечень и сроки проведения спортивных мероприятий;

? расчет выделения моторесурсов на подготовку;

? расчет выделения боеприпасов на подготовку;

? расчет обеспечения мероприятий подготовки ГСМ.

Непосредственным организатором боевой подготовки в роте является командир роты, который согласно уставу внутренней службы обязан:

? организовывать в роте боевую подготовку, составлять расписание занятий на неделю, проводить занятия с офицерами, прапорщиками и сержантами, а также с личным составом роты;

? проверять знания и практические навыки солдат, сержантов и офицеров;

? еженедельно подводить итоги состояния боевой подготовки;

? проверять подготовку вооружения и военной техники роты перед каждым выходом на учения или занятия, а также их наличие по возвращении с учений или занятий;

? принимать меры по предупреждению катастроф, аварий и поломок вооружения и военной техники, обеспечивать выполнение личным составом требований безопасности при проведении занятий, стрельб, учений и работ.

В каждой части устанавливается время, в которое команды взводов и рот проверяют готовность подчиненных им командиров к занятиям, проводят инструктажи с сержантами, дают указания по методике и порядку проведения предстоящих занятий, использованию тренировочных средств и учебных пособий, рекомендации по организации состязания, устанавливают требования безопасности и утверждают планы проведения занятий.

Затем указанные командиры докладывают старшим начальникам о готовности руководителей и подразделений к занятиям на очередной день.

Командир взвода лично обучает и воспитывает подчиненных. Он обязан:

? проводить занятия с личным составом взвода по боевой подготовке и следить за правильным обучением солдат командирами отделений;

? проверять подготовку вооружения и военной техники к выходу на каждое учение или занятие, а также их наличие и состояние по возвращении с учения или занятия;

? обеспечивать выполнение требований безопасности на занятиях, стрельбах, учениях и при работе с вооружением и военной техникой;

? вести учет боевой подготовки взвода.

Ему предоставляется право устанавливать продолжительность отработки учебных вопросов при проведении занятий.

Основой для планирования в батальоне и роте является решение командира части на организацию боевой подготовки. Для выполнения этого должны выполняться следующие принципы: органическое единство обучения и воспитания личного состава, методическая последовательность в обучении; обеспечение постоянной боевой и мобилизационной готовности, полевой выучки и подчиненности всех предметов обучения тактической (тактико-специальной) подготовке; максимальное приближение боевой подготовки к реальной обстановке; согласованность подготовки личного состава по задачам, предметам, срокам обучения с мероприятиями, определяющими повседневную деятельность подразделений; реальность и оперативность планирования; умелое и эффективное использование учебного времени и учебной материально-технической базы. Соблюдение этих принципов позволяет разработать продуманные планы, которые способствуют качественному решению вопросов боевой учебы.

При планировании боевой подготовки разрабатываются:

? в батальоне – план боевой подготовки на период обучения с тематическим расчетом часов;

? в роте – расписание занятий на неделю.

План боевой подготовки батальона на период обучения состоит, как правило, из разделов: подготовка офицеров, прапорщиков и сержантов; подготовка подразделений; мероприятия по руководству обучением, воспитанием и укреплением воинской дисциплины. Кроме того, в батальонах разрабатывается общий расчет часов учебного времени на месяц и понедельный расчет часов по предметам обучения, определяются темы занятий, количество часов на каждое из них, отрабатываемые упражнения стрельб, вождения и нормативы по боевой подготовке для всех специальностей. Конкретное содержание каждого раздела плана боевой подготовки зависит от условий, в которых будет организовываться и проводиться боевая подготовка.

Кроме плана на период обучения в батальоне разрабатывается план-календарь основных мероприятий на месяц, в котором определяются дополнительные мероприятия. Содержание планов и приложений к ним изложено в Информационном бюллетене по обмену опытом боевой подготовки Сухопутных войск № 1 за 1989 год, и представлены варианты этих документов.

Основным планирующим документом в роте является расписание занятий на неделю. Как правило, в четверг текущей недели под руководством командира батальона командиры рот лично составляют это расписание.

Командир батальона в установленное время дает указания по планированию боевой подготовки на очередную неделю. Для получения задачи командиры рот и отдельных взводов прибывают с программами боевой подготовки, рабочими тетрадями и чистыми бланками расписаний занятий. Командир батальона подводит итоги боевой подготовки, указывает положительные стороны и недостатки, отмечает отличившихся и отстающих за прошедшую неделю. Затем он ставит задачи по основным предметам обучения на очередную неделю, указывая с какими категориями офицеров, прапорщиков и сержантов и в какие дни и часы будут проводиться командирские занятия и прием зачетных стрельб.

Командиры подразделений на основе указаний командира батальона и расчета часов по предметам обучения на неделю составляют расписание занятий.

Кроме того, исходными данными для составления расписания занятий являются:

? выписка из плана боевой подготовки батальона на предстоящую неделю (темы занятий, сроки их отработки и время);

? выписка из графика выделения подразделениям объектов учебно-материальной базы;

? график несения службы в гарнизонном и внутреннем наряде;

? график вариантов проведения физической зарядки.

Дополнительно командир роты учитывает тематику, сроки и порядок проведения занятий старшими начальниками с личным составом.

При подготовке к составлению расписания занятий командир роты обязан:

? изучить выписку из плана боевой подготовки батальона на данную неделю;

? изучить содержание отрабатываемых тем по программе боевой подготовки подразделений;

? проанализировать степень усвоения личным составом пройденного материала по каждому предмету обучения, а также качество отработки нормативов по боевой подготовке;

? предусмотреть комплексирование предметов обучения, особенно тактической и огневой подготовки, вождения, а также попутное использование учебных объектов.

Выписать тематику командирских занятий и определить содержание инструкторско-методических занятий с сержантами роты. Совместно с заместителем командира роты по воспитательной работе (если он имеется по штату) определить мероприятия по воспитательной и спортивно-массовой работе с учетом задач, проводимых старшими командирами.

В последующем командир роты заполняет в бланке графы ротного расписания.

В графах указываются:

? конкретное время проведения занятий;

? должность руководителя;

? средства материального обеспечения, выделяемые на занятия;

? руководства и пособия с указанием статей или страниц.

В соответствии с распорядком дня планируется уход за военной техникой и вооружением, где указываются конкретные мероприятия.

Самостоятельная подготовка в расписании определяется только по времени, так как содержание ее определяют командиры взводов.

Содержание работ (занятий) в парково-хозяйственные дни также должно найти отражение в расписании с обязательным указанием руководителя или ответственного лица за их организацию и проведение.

Занятия раздела «Командирские, инструкторско-методические занятия с сержантами» должны предшествовать соответствующим занятиям с подразделениями. Важно учитывать, чтобы подготовка сержантов планировалась в то время, когда они свободны от занятий в составе отделений или не выступают в роли руководителей занятий, т.е. тогда, когда с личным составом занятия могут проводить другие должностные лица.

При планировании командир роты должен проявлять творчество с учетом требований предъявляемых полевой выучке, уровня подготовки личного состава и местных условий, в которых проводится обучение. Шаблона в деятельности командира роты при составлении расписания быть не может. Последовательность его работы в этом вопросе может быть различной. Это зависит от его опыта работы, знания им подчиненных и других факторов.

Расписание занятий утверждается командиром батальона не позднее пятницы каждой недели. Перед его утверждением командир роты представляет его начальнику штаба, который проверяет правильность планирования всех занятий и других мероприятий. Он определяет полноту включения в расписание всех тем, количество часов на их отработку с указанием руководителей и учебных мест. В пятницу ротные расписания вывешиваются на видном месте с тем, чтобы с ними ознакомился весь личный состав. Отработанные расписания хранятся в течение всего учебного года, как отчетный документ выполнения программы боевой подготовки.

Каждый командир подразделения ведет учет результатов боевой подготовки, во взводе – индивидуальный и за отделения; в роте – за отделения (экипажи), взводы и сержантов роты; в штабе батальона – за роты, отдельные подразделения и офицеров батальона. Учет должен быть объективным, качественным, своевременным и регулярным.

Основным документом по учету боевой подготовки в роте является журнал учета боевой подготовки роты на учебный год. Он ведется лично командиром роты и хранится в канцелярии роты в течение года.

Журнал учета боевой подготовки роты состоит из десяти разделов:

1. Правила ведения журнала.

2. Учет отработанных тем по предметам обучения. На каждый предмет выделяется определенное количество страниц, учет ведется понедельно по каждому взводу и по роте в целом.

3. Учет результатов учебных стрельб. Учет ведется по каждому взводу, в зависимости от категории, от вида оружия, номера выполняемого упражнения, и по роте в целом.

4. Учет результатов вождения боевых машин. Учет аналогичный.

5. Учет стажа практического вождения машин (танков). Учет ведется в индивидуальном порядке по каждому военнослужащему и по всем занятиям по вождению нарастающим итогом. В этом разделе также учитываются различные перегоны техники, а также вождение во время учений и на других занятиях.

6. Учет отличников боевой подготовки. В этом разделе записываются фамилии военнослужащих – отличников боевой подготовки, отмеченные в приказе по части.

7. Учет классных специалистов и перспектива их подготовки за период обучения. Учет ведется по каждому военнослужащему, имеющему классность или планирующему ее иметь к концу учебного года.

8. Учет сдачи нормативов военно-спортивного комплекса. Учет ведется по каждому военнослужащему, в числителе – показанный результат, в знаменателе – дата сдачи, а перед дробью – форма одежды: «С» – спортивная, «В» – военная.

9. Учет командирских и инструкторско-методических занятий с сержантами. На каждый предмет выделяется определенное количество страниц, учет ведется в индивидуальном порядке по каждому сержанту.

10. Замечания и указания старших начальников. После проверки занятий в роте проверяющий в этом разделе записывает замечания и рекомендации по проверенным занятиям.

Основным учетным документом, отражающим ход боевой подготовки во взводе также является журнал учета боевой подготовки взвода за период обучения. Он ведется на всех занятиях лично командиром взвода (а в его отсутствие – заместителем командира взвода) и хранится в канцелярии роты.

Журнал учета боевой подготовки взвода состоит из шести разделов:

1. Правила ведения журнала.

2. Именной список личного состава. Он составляется согласно штатно-должностному расчету взвода и включает анкетные данные на каждого военнослужащего, необходимые командиру для проведения индивидуальной воспитательной работы.

3. Учет посещаемости занятий, успеваемости и отработанных тем (нормативов) по предметам обучения. На каждый предмет обучения отводится количество листов, необходимое для занесения в него всех занятий (учений, стрельб, тренировок) по данному предмету. В этом же разделе учитываются выполнение нормативов и время работы каждого военнослужащего на технике. Слева подклеивается список взвода, где указывается должность, воинское звание, фамилия и инициалы. По каждому занятию руководитель выставляет индивидуальные оценки всем опрошенным (проверенным) военнослужащим, а по окончании отработки темы каждому солдату (сержанту) выводит итоговую оценку по пройденной теме. Итоговые оценки заносятся в очередную свободную графу, и по ним определяется оценка каждого отделения (экипажа) и за весь взвод.

4. Учет результатов выполнения упражнений стрельб. В этом разделе учитываются оценки как за все стрельбы, так и за работу на учебных местах при выполнении упражнений и на огневых тренировках.

5. Учет результатов выполнения упражнений по вождению машин. В этом разделе учитываются оценки за все выполняемые упражнения в целом и отдельно по скорости и за технику вождения и другие данные, необходимые для анализа качества подготовки обучаемого по данному упражнению.

6. Замечания старших начальников. После проверки занятий во взводе проверяющий в этом разделе записывает замечания и рекомендации по проверенным занятиям.

Журналы учета боевой подготовки систематически проверяются старшими начальниками и обязательно при проверке (инспектировании) подразделения (части).
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Организация и порядок планирования боевой подготовки подразделений (части)

 1. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
  ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
 2. Организация и проведение занятия по боевой подготовке
  Практика боевой подготовки показывает, что качество и методический уровень проведения занятий, эффективность обучения личного состава зависят от умения руководителя правильно подготовиться к его проведению. Подготовка занятия включает: ? личную подготовку руководителя; ? подготовку материального обеспечения и места проведения занятия; ? подготовку к занятию сержантов как помощников
 3. Формы и методы организации и проведения занятий по боевой подготовке
  Форма обучения – организационная сторона учебно-воспитательного процесса. Она зависит от цели, состава обучаемых и определяет структуру занятия, место и продолжительность отработки учебных вопросов, роль и специфику деятельности руководителя, его помощника и обучаемых, использование элементов учебной материально-технической базы, учебной и боевой техники. Формы обучения подразделяются на общие
 4. Сляднева О.В.. Особенности организации психологической подготовки подразделений специального назначения, 2005
  Настоящая работа посвящена проблеме психологической подготовки сотрудников специальных подразделений. Она имеет целью дать преподавателям образовательных учебных заведений МВД России, практическим психологам, командирам подразделений не только общее представление о том, что такое психологическая подготовка, но и послужить практическим пособиям позволяющим организовать этот процесс. При
 5. Практические аспекты организации психологической подготовки сотрудников специальных подразделений МВД России
  Практические аспекты организации психологической подготовки сотрудников специальных подразделений МВД
 6. Планирование психологической работы в воинской части
  Исходным, направляющим элементом технологического цикла психологической работы в воинской части является определение ее целей и задач, т. е. формулирование конечного итога, результата, к достижению которого стремятся субъекты психологической работы. Цель направляет деятельность, заставляет в процессе работы соизмерять полученные результаты с поставленными задачами и вносить необходимые
 7. Командир корабельного подразделения в боевой обстановке
  Основной формой проявления личности является ее деятельность, результативность которой зависит от состояния психики человека. А на него оказывает существенное влияние окружающая обстановка. Особое значение это имеет для военного человека, особенно моряка. Ведь его профессиональная деятельность в течение длительного времени протекает в сложной, экстремальной обстановке. Даже обычная повседневная
 8. Психология боевой подготовки военнослужащих
  Боевой подготовкой в части занимаются командиры, их заместители, штаб, начальники родов войск и служб, а также офицеры структур по воспитательной работе. Не случайно статья 98 Устава внутренней службы ВС РФ гласит: «Заместитель командира полка (корабля) по воспитательной работе обязан ... участвовать в разработке и обеспечении выполнения планов боевой и мобилизационной готовности,
 9. Система работы по формированию уставных взаимоотношений в части (подразделении)
  В частях (подразделениях) формированием уставных взаимоотношений должны заниматься все должностные лица. У каждого из них имеется четкий круг обязанностей, позволяющий повседневно держать в поле зрения данную проблему и активно влиять на поддержание дисциплины и организованности в несении боевой службы и боевого дежурства, в боевой подготовке, выполнении планов и расписаний занятий; в
 10. Цель, задачи и направления работы по формированию уставных взаимоотношений в части (подразделении)
  Сущность уставных взаимоотношений состоит в знании правил поведения и установленного порядка, понимании их необходимости и закрепившейся, устойчивой привычке их соблюдения. По мере того, как правила поведения закрепляются, становятся привычными и определяют действия и поступки военнослужащего, а также воинского коллектива, можно говорить о формировании и развитии уставных взаимоотношений в части
 11. Понятие о морально-психологическом состоянии личного состава подразделения, части
  Не вызывает сомнения тот факт, что решающую роль в обеспечении необходимой боевой готовности, боевой мощи и боеспособности войск (сил флота), в решении боевых и других военно-служебных задач играют люди. Ведь именно они обеспечивают боевую готовность и боеспособность оружия и военной техники, материально-технических средств и их практическое использование, а с другой стороны, боевая
 12. Морально-психологическое состояние личного состава подразделения (части)
  Одной из основ боевой готовности и боеспособности подразделения, части (корабля) является высокий моральный дух личного состава. Это стало общепризнанным фактом современной деятельности вооруженных сил, подготовки войск и сил всех цивилизованных государств. Например, в Наставлении объединенных сил НАТО АТР- 35/А/ "Основы боевого применения соединений и частей сухопутных войск стран
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com