основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

„Теория на инсталацията“ Д. Н. Узнадзе

Важно направление в съветската психология беше „теорията за отношението“, основана от грузинския психолог Дмитрий Николаевич Узнадзе (1886-1950).

Д. Н. Узнадзе разглежда психологията като наука за холистична личност, мотивите и действията на които могат да бъдат безсъзнателни (неговият подход към несъзнаваното отдавна определя вътрешните развития в тази посока). Всяко поведение, според Uznadze, е реализирането на специфична подготвеност, нито едно действие не възниква от нулата; централната обяснителна концепция в теорията на Д. Н. Узнадзе беше концепцията за отношението, което означава несъзнавана готовност на субекта да възприема бъдещи събития и да действа в определена посока; тази неосъзната готовност е в основата на разумната селективна дейност на човека.

Концепцията на Д. Н. Узнадзе в теоретичен план беше противопоставена на така наречения „постулат за насоченост“, най-силно изразен в класическата психология на съзнанието (явленията на съзнанието директно определят едно друго) и в бихевиоризма (външните стимули пряко определят поведението).

Инсталационният феномен е проучен в множество експериментални проучвания.

Основната методология беше структурирана приблизително по следния начин: темата беше представена с експериментална задача - например той беше помолен със затворени очи, за да усети коя от двете представени топки е по-голяма (в този случай по-голяма топка беше поставена в едната ръка, по-малка - в другата). Такава задача беше представена 10-15 пъти (и всеки път по-голямата топка беше в същата ръка като преди), така че инсталацията - готовността да се оценят топките като по-големи и по-малки - беше фиксирана.

След това в следващото представяне топките бяха заменени с равни; субектът на теста, въз основа на подготвената форма, оцени една от топките като по-голяма или по-малка спрямо другата.

В такива на пръв поглед прости експерименти бяха разкрити няколко основни характеристики на инсталацията. И така, оказа се, че отношението не е частен умствен процес, а нещо интегрално, което има централен характер. Това се проявява, по-специално, във факта, че се прехвърля, като се формира в една сфера, към други: например инсталация, създадена в хаптичната („докосната“) сфера при оценяване на стойностите на топките, се проявява в областта на визуалното възприятие, влияеща върху сравнителното стойности на кръгове.

Отношението възниква, когато индивидът взаимодейства с околната среда, когато „срещата“ се нуждае от ситуацията на своето удовлетворение; въз основа на отношението, което изразява състоянието на целия предмет като такъв, активността може да се активира в допълнение към участието на неговите емоционални и волеви действия. Но, смята Узнадзе, макар че активността по отношение на „импулсивното” отношение е характерна за човека, тя не отразява нейната същност: явлението обективизиране, тоест актът на отделяне на действието от единството с субекта, преживяването на действителността като съществуващо независимо от субекта, е конкретно човешко. Обективирането се извършва, когато инсталацията не осигурява адекватни действия; тогава възниква план за осъзнаване, в резултат на което отново се развива нова готовност за действие, тоест отношение.

И така, завършваме кратък преглед на основните психологически теории; тя включваше някои психологически направления, които определяха проблемите и основните подходи към психиката, начините на нейното познание и работа с тази реалност. Фиксирахме основните етапи от формирането на предмета на психологията и варианти за идеите за него.

Вероятно сте забелязали многообразието - и в някои случаи фундаменталната несъвместимост - на някои основни принципи за разбиране на същността на психологията в различни училища, например, в бихевиоризма и хуманистичната психология - и съответно многообразието в разбирането на предмета на психологията, като се започне от периода на психологическа криза.

Помнете какво се появи в различните училища като основен предмет на изучаване: законите на структурата на съзнанието (структурализъм); неговите функции (функционализъм); модели на връзки между несъзнаваното и съзнанието (психоанализа); поведение (бихевиоризъм); формирането и функционирането на интегрални психични структури (психология на гещалта и свързаните с тях области); формирането на висши психични функции (културно-историческа теория), активност (подход на активност), отношение (теория на инсталацията), взаимоотношения (теория на отношенията), самоактуализация (хуманистична психология), специални състояния на съзнанието (трансперсонална психология).

Може би вече сте забелязали, че идеята за душата само като вътрешен свят на темата е недостатъчна; в редица подходи психичното, както би било, също се извежда във външната равнина, плана за взаимодействие на субекта със света (включително и с други хора), извън границите на индивидуалността. Следователно "психиката" сега се разбира по смисъл различно от "душата" в традиционния смисъл; определението на психологията като наука за душата обикновено е придружено от значителни резерви.

Освен това забелязахте, че по време на прегледа бяха споменати редица проблеми; повечето от тях остават актуални към днешна дата и определят основните направления на психологическите търсения - както теоретични, така и практически.

Спомнете си някои от тях: каква е психиката? Как да определим критерия за ментално? Каква е структурата на психиката? Какви са функциите му? Видове? Нива на развитие? Какви са моделите на развитие на психиката във филогенезата? В онтогенезата? Какво е съотношението на вродено и придобито? Биологични и социални? Индивидуален и социален? Обучение и развитие? Как са свързани човекът и светът? Как човек познава света? Кои са основните психологически нива и форми на познание? Как се свързват сетивното познание и мислене? Каква роля имат емоциите и ще играят? Как се отнасят съзнателното и несъзнаваното? Произволни и неволни? Какво е човек? Каква е неговата структура, критерии и нива на развитие? Как се изграждат отношенията между индивиди и общества? Каква роля играе мотивационно-мотивационната сфера в живота на индивида? Как се изгражда? Какво е нормално и ненормално в психичното? Какви са механизмите на поява и развитие на психичните разстройства? На какви принципи, по какви методи е възможно да се изгради психологическа помощ?

Също така видяхме различни подходи към проблема с метода (методите) на психологическата наука. Ще обсъдим този проблем в съответния раздел малко по-късно.

Забелязахме само някои критични проблеми. Отговорите на повечето от тях са противоречиви и ще трябва да проучите тези проблеми по-подробно, когато изучавате по-специализирани курсове, в сравнение с Въведението в професията.

4. Мястото на психологията в системата на науката, нейната структура Психология и други науки

Много накратко разгледахме основните психологически теории. Повтаряме още веднъж: на днешния етап е доста трудно да се говори за психология като за единна наука: всяка посока предлага свое собствено разбиране за духовния живот, излага своите обяснителни принципи и съответно концентрира усилията си върху анализа на някои аспекти на това, което означава под психическа реалност. В същото време редица области се сближават напоследък - или поне тенденция към по-голяма толерантност един към друг, което означава възможност за диалог и взаимно обогатяване.

Сега можем да се върнем към въпроса за мястото на психологията в системата на науките и да се опитаме да оценим връзката й с други научни дисциплини.

И така, към кои науки принадлежи психологията - към естествената или хуманитарната?

Вероятно вече сте разбрали, че психологията не може да бъде еднозначно приписвана на едното или другото. В исторически план тя се развива като „полифония“ на религиозни, философски, физиологични, биологични, медицински и други идеи за даден човек (предимно за човек).

Връзката на психологията с природните науки е съвсем очевидна. Най-очевидната връзка е с биологичните науки. Спомняте си, че още в древността душата се разбираше като вид жизненоважен принцип или същност на живите и Аристотел съпоставя типовете душа с редиците на живите същества. Ако считаме правилното формирането на научната психология, тогава е необходимо да се отбележат няколко аспекта в отношенията на психологията с биологичните дисциплини.

Заемът на някои общи биологични теоретични принципи за „обосноваване на законите на развитието на психиката - редица психологически теории им се харесаха доста директно.

Значителна роля в това отношение изигра еволюционната теория на К. Дарвин (който, както казахме, сам разработи някои психологически проблеми). Това се отнася преди всичко до идеята за адаптиране към променящите се условия на околната среда, което дава ключ към разбирането на еволюцията на формите на умствения живот и тяхната адаптивна роля. Идеите на Дарвин повлияха на много психолози - специалисти както в областта на психологията на животните, така и на човешката психология. Един от основните проблеми на психологията - проблемът с развитието на психиката във филогенезата, се обсъжда като правило с апел към Дарвин. Този проблем се разработва от една от психологическите дисциплини - еволюционната биопсихология. Идеите му в много отношения определяха цяла ера в идеите за индивидуалното развитие на човека (например, имаше многобройни опити да се разгледа индивидуалното развитие - онтогенеза - като повторение на етапите на филогенетичното развитие (така наречения биогенетичен принцип, който първоначално се е формирал в ембриологията под влияние на еволюционните идеи на Дарвин).

И така, на биогенетичния принцип 3. Фройд основава обозначаването на етапите на индивидуалното развитие, намирането на техните аналози на различни нива на животинския свят.

Основателят на детската психология, американецът Стенли Хол (1846-1924), лекувайки го по свой начин, излага принципа на рекапитулация (според Хол, детето повтаря етапите на развитие на обществото в психическото развитие). Биогенетичният закон е многократно поставен под въпрос, но в случая не се интересуваме от неговата истина, а от факта на влиянието му върху психологията.

Редица психолози изграждат своите концепции въз основа на принципи, извлечени от ембриологията. По този начин американският психолог Арнолд Гесел (1880-1961) разшири принципите на ембрионалното развитие до развитието на детето след раждането, откривайки сходството на специфичните „цикли“, разпределени за него, и етапите на немоторните и психичните промени.

Принципът на епигенетизма, познат в ембриологията (според който има етапи в развитието на ембрион на появата на качествени новообразувания, за разлика от принципа на преформизма, който гласи, че първоначално тялото е дадено като такова и се променя само количествено), е използван от Ерик Ериксън при анализа на умственото развитие на човека.

Една от авторитетните области на съвременната биология е етологията - науката за поведението на животните, като се има предвид връзката между вроденото инстинктивно поведение и влиянието на околната среда; тази наука разширява принципите си на човека в търсене на биологичните източници на неговото социално поведение, по-специално на агресивността (един от основоположниците на етологията е австрийският учен Конрад Лоренц (1903-1989 г.). Изследванията на етолозите са от пряк интерес за зоопсихологията: понякога етологията дори се разглежда като вариант на зоопсихологията ,

Проблемът за връзката между вроденото и придобитото е един от централните в психологията и затова данните за генетиката също са важни за него, осигурявайки материал за механизмите на наследяване на определени наклонности, предразположение към психични заболявания и др. Областта на психологията, която е гранична за генетиката, е психогенетика, която разкрива ролята на генотип и среда при формирането на индивидуални характеристики на човек.

„Биологичната аналогия“ понякога навлиза в психологията много дълбоко, като твърди, че обяснява най-сложните социални явления (например „социобиологията“ на американския учен Е. Уилсън) и като правило в тези случаи е критикувана от психолози, макар и в някои отношения и в определени отношения Степента на нейната легитимност се признава.

Особено наблягаме на връзката на психологията с физиологията, в частност с физиологията на висшата нервна дейност. Вече казахме, че експерименталната психология се е формирала до голяма степен въз основа на експерименталната физиология, за значението за психологията на трудовете на И. М. Сеченов, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев.

Отбелязваме и изключителната роля на творбите на А. А. Ухтомски (1875-1942), който разработи идеята за доминираща (временно доминираща рефлексна система, която дава насока на поведението) и изложи идеята за формирането на „функционален орган“ (определен физиологичен апарат, който съчетава индивидуални функции за осъществяването на определен активност).

Изключителна роля в развитието на психологията изиграват трудовете на Николай Александрович Бернщайн (1896-1966), който разработва принципите на физиологията на дейността - посока, която интерпретира поведението от гледна точка на нейното регулиране от страната на очаквания резултат, „модел на необходимото бъдеще“ (който се противопоставя на идеите за реактивност).

В много отношения творчеството на Пьотр Кузмич Анохин (1898-1974) озвучава идеите на Н. А. Бернщайн, в центъра на който е идеята за „водещо отражение на реалността“ и че специфичните системни явления - функционални системи - са в основата на поведението.

Идеите на Н. А. Бернщайн и П. К. Анохин, имащи собствено психологическо значение, повлияха по-специално на възгледите на А. Н. Леонтиев и А. Р. Лурия.

Пряко свързана с физиологията на висшата нервна дейност е такъв клон на психологията като психофизиология, който изучава психиката в единство с нейния материален субстрат - мозъка.

Сред биологичните дисциплини на приложния план изброяваме медицината, предимно невропатологията и психиатрията. Характерно е, че много изтъкнати психолози също са били клиницисти (В. М. Бехтерев, В. Н. Мясищев, П. Я. Халперин, значителен брой психоаналитици; Л. С. Виготски и А. Р. Лурия, вече известни психолози, проучени медицина като студенти).

На пресечната точка на медицината и психологията възникна медицинската психология, развивайки психологически проблеми за диагностика, лечение, профилактика и рехабилитация на пациенти.

Особено наблягаме на невропсихологията, основана от Александър Романович Лурия (1902-1977), която съществува в пресечната точка на психологията, физиологията и медицината, наука, която изучава мозъчните механизми на по-висши психични функции въз основа на локални мозъчни лезии (според първоначалната мисъл на Л.
С. Виготски, чийто служител е А. Р. Лурия, психичните функции, ставайки системни, са свързани със съответните реорганизации в организацията на мозъчните механизми).

Тясно свързана с медицината е така наречената специална психология, която изучава различни варианти за патологията на психичното развитие.

По този начин връзката на психологията с биологичните науки е неоспорима.

Ще изглежда по-трудно да се възприеме връзката между психологията и физиката; това е така като цяло - връзката е по-малко директна - но въпреки това съществува. Психологията, развиваща се в много отношения заедно с естествената наука, отразява (разбира се, в определени отношения и посоки) онзи мироглед, който се определя от основните открития - или преобладаващите принципи - в областта на физическата картина на света. По този начин, идеята за атомната структура на света доведе до „прехвърлянето на принципа“ - идеята за атомната структура на душата; физическите принципи на експериментирането до голяма степен определят изискванията на обективен подход към психиката; редица психологически теории на основата на основните права включват такива понятия като „енергия“, „поле“. Това са съвсем очевидни връзки; има и по-косвени, например, чрез физически принципи, обяснения на физиологични явления.

Връзката между психологията и химията в много отношения е сходна, но в някои случаи е по-категорична. И така, има области, по отношение на които се излагат химични, физиологични и психологически теории (например механизми за памет); химичните процеси се разглеждат при анализа на важни за психологията биологични явления; накрая, има психофармакология - научна и практическа дисциплина, която изучава законите на въздействието върху психиката на наркотиците.

Много кратко очертахме връзката между психологията и естествените науки. Това означава ли, че психологията също трябва да се счита за естествознание?

В много отношения подобна гледна точка е оправдана и редица психологически направления (не забравяйте класическия бихевиоризъм) са фокусирани върху такова разбиране.

Връзката на психологията с хуманитарните науки обаче е не по-малко силна. Най-вече това корелира с онези клонове на психологическото познание, които са свързани с човешката личност.

С историей психологию сближает интерес к особенностям душевного облика человека в различные исторические эпохи и в различных культурах (особенности личности, мировосприятия, мышления, формирования эталонов поведения, взаимоотношений, особенности складывающихся групп и т. д) —они выступают предметом исторической психологии.

С социологией — наукой о социальных системах и процессах—психология связана через изучение закономерностей взаимодействия личности и ее социального окружения, внутригрупповых и межгрупповых отношений. Одна из ведущих отраслей психологии — социальная психология, изучающая психологические особенности человека, обусловленные его существованием в группе, и характеристики самих групп.

Этнопсихология изучает особенности психики людей различных народов и культур, разрабатывая проблемы национального характера, самосознания, национальных особенностей мировосприятия, взаимоотношений, формирования сообществ и др.

Политическая психология изучает особенности человека и групп, обусловленную их включенностью в политическую жизнь (политическое самосознание, ценности, особенности поведения и деятельности и др.) как на уровне индивида, так и на уровне малых и больших групп различного плана.

Названные междисциплинарные области психологии тесно связаны между собой, и многие проблемы являются для них общими (например, особенности взаимоотношений внутри политических групп, образованных на национальной основе).

Проблемами связи личности" и социума, культурных, национальных психологических особенностей человека, его взаимодействий с ближайшим окружением и с более широкими социальными структурами, отношений между группами занимались многие выдающиеся психологи — либо непосредственно, либо включая их в иную проблематику. Не случайно при обсуждении связи психологии с гуманитарными дисциплинами мы не называли имен — так или иначе с названными вопросами связывали свои размышления практически все крупнейшие отечественные и зарубежные авторы, выходящие в исследованиях за рамки ориентации на индивидуальные процессы как таковые (последнее — в условной и не вполне корректной изоляции человека от окружения и культуры). Такие традиционно выделяемые гуманитарные дисциплины, как языковедение и искусствоведение, также связаны с психологией самым непосредственным образом. С первым психологию сближает проблема формирования речи на основе усвоения языковых структур, анализ языка в связи с мышлением, интерес к содержательным и экспрессивным сторонам языкового общения, особенностям порождения высказывания, восприятия, речи в зависимости от языковых структур, наконец, роли языка в контексте анализа культуры и многое другое. На стыке психологии и языкознания возникла психолингвистика.

Искусствоведение и психология находят область соприкосновения в подходах к проблемам художественного творчества и личности художника, восприятия художественных произведений, особенностей структуры самих произведений (психология искусства).

Кроме названных, на стыке психологии и других гуманитарных дисциплин существуют психология религии, юридическая психология и др.

Обратите внимание: если в отношении фундаментальных естественных наук психология в основном заимствует у них некоторые объяснительные принципы, то в отношении гуманитарных дело обстоит иначе: психология не только «берет», но и предлагает этим наукам свои способы понимания явлений; более того, существуют «психологические школы» в рамках истории, социологии, языковедения.

До сих пор мы не коснулись связи психологии и философии, хотя связь эта чрезвычайно важна. Философия обычно определяется как наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления, но за этим часто следуют оговорки в том смысле, что философия — некая метанаука, «сверхнаука».

Психология, как вы помните, долгое время развивалась в рамках философии, и выделение ее в самостоятельную науку не могло означать полной автономии. Проблемы душевной жизни человека не могут разрабатываться вне представлений об отношениях материального и идеального, духовного и телесного, биологического и социального, субъективного и объективного, а это проблемы философского плана, как и многие другие из тех, что мы рассматривали при обсуждении становления предмета психологии. Правда, психологи не всегда формулируют свои позиции по этим проблемам, однако — независимо от желания того или иного исследователя — их взгляды, хотя бы скрыто, несут более общие, чем это изложено в работах, представления о мире и человеке. Во многих случаях, впрочем, психологи непосредственно основываются на тех или иных философских системах, а иногда предлагают собственные. Так, советские психологи основывались на философии марксизма; влияние марксизма признавали А. Адлер, В. Райх, Э. Фромм; У. Джеймс выступал открытым противником материализма; гуманистическая психология основывается на принципах экзистенциализма и т. д. Для психологии определенные философские концепции выступают как методологическая основа, то есть система принципиальных общих теоретических положений, определяющих подход к проблемам и способ их анализа.

Кроме того, в ряде случаев психологические теории перерастали в философские направления (или претендовали на это) либо оказывали влияние на возникновение и развитие «философских теорий. Так, философы часто рассматривают психоанализ как философское течение; психологические взгляды У. Джеймса отразились в основанном им философском направлении («прагматизм» или «психологический прагматизм»); работы С. Л. Рубинштейна («Бытие и сознание», «Человек и мир» и др.) являются философскими не в меньшей мере, чем психологическими. Примеры можно продолжать.

Укажем и на то, что в ряде случаев психологическое и философское знание сближаются непосредственно через конкретный объект анализа: гносеология (теория познания) и психология познавательной деятельности; логика и психология мышления; эстетика и психология искусства и т. д.

Так, для швейцарского психолога Жана Пиаже (1896—1980) разработанная им логическая система позволяла описывать развитие психики ребенка как совершенствование структуры действий; в центре его внимания — формирование логико-математического строя человеческого познания.

Подведем краткие итоги. Мы обсудили связь психологии с рядом фундаментальных наук, задавшись вопросами о ее месте в системе наук и принадлежности к естественнонаучному либо гуманитарному знанию. Постараемся найти ответ.

Как наука, пытающаяся интегрировать различные подходы к человеку, психология оказывается в особом положении относительно других. Так, Б. М. Кедров помещал психологию в центр разработанного им «треугольника наук»; в центр системы наук помещал ее и Жан Пиаже.

Ответ на второй вопрос не может быть столь же однозначен. В психологии — не являющейся, напомним, единым знанием, подчиненным одной теоретической схеме, — представлены направления как естественнонаучной, так и гуманитарной ориентации. Можно, однако, говорить о возрастающем «удельном весе» гуманитарного подхода — в связи с тем, что в центр психологии помещается человеческая личность, а это означает невозможность строго объективного (в естественнонаучном понимании этого слова) подхода к человеку без обсуждения проблем человеческих ценностей, смыслов, переживаний и т. д., то есть подход к человеку просто как к «явлению природы» недостаточен; в то же время обсуждение природы человеческих ценностей неизбежно предполагает некую точку отсчета, каковой часто оказывается система ценностей самого психолога (что также характерно для гуманитарного знания: личность исследователя здесь часто оказывается тем, от чего невозможно — а часто и не нужно — абстрагироваться).

В отношении же тех научных областей, которые ориентированы прежде всего на практику, отметим в первую очередь связь психологии с педагогикой и медициной, — теми дисциплинами, для которых основной является проблема взаимодействия людей.

Связь психологии с педагогикой непосредственна. Нельзя эффективно работать с ребенком или взрослым, не представляя тех закономерностей, по которым развивается его психика, тех принципов, по которым должно строиться общение, и не владея методами его организации, не умея усмотреть индивидуальные особенности личности и т. д.

Психология старается выявить психологические механизмы, лежащие в основе педагогических взаимодействий, изучить закономерности педагогического процесса, определить условия оптимальной организации (педагогическая психология).

Педагогика — в соответствии со своими принципами — ориентирована на то же, поэтому взаимодействие наук вполне закономерно. Не случайно имена выдающихся теоретиков и практиков педагогики вошли и в историю психологии (Ж.-Ж. Руссо, И.-Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, Я. Корчак, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и др.), а многие выдающиеся ученые были деятелями как психологии, так и педагогики (Л. С. Выготский, П. П. Блонский, Л. В. Занков и др.) Не случайным было и появление на рубеже Х1Хт-ХХ вв. комплексного направления, пытавшегося охватить и психологические, и педагогические аспекты отношения к ребенку — педологии, то есть науки о ребенке (судьба этого направления в нашей стране была печальна: в 1936 г. его существование было прекращено постановлением — кстати, до сей поры не отмененным — ЦК ВКП(б), что резко ослабило отечественную педагогическую психологию и привело к тому, что на долгие годы из практики советских психологов было исключено тестирование — один из основных методов педологического исследования).

Связь психологии и медицины достаточно многообразна. Она обусловлена необходимостью определить специфику отношений между врачом и больным (принцип «лечить не болезнь, а больного»), психологически обосновать процедуры диагностики, лечения, профилактики, реабилитации больных. Это входит в компетенцию медицинской психологии. Ряд отраслей медицины непосредственно соотносится с психологией через общие проблемы, в частности, проблемы нарушений психической деятельности: прежде всего это касается невропатологии и психиатрии.

Мы уже говорили, что многие выдающиеся психологи были и клиницистами. Данные о нарушениях психических функций при различных заболеваниях дают неоценимый материал для психологии, в том числе общей психологии, для выработки представлений об общих закономерностях психической деятельности (так, материалы относительно различного типа амнезий, то есть нарушений памяти, проявляющихся в забывании, составляют важный источник построения общей теории памяти).

Русский психиатр Сергей Сергеевич Корсаков (1854—1900) был одним из организаторов первой в Москве экспериментально-психологической лаборатории (1886 г.). В исследованиях его ученика П. Б. Ганнушкина (1875—1933) была разработана типология характеров, значение которой выходит за пределы патологии. Примеры такого типа многочисленны. Многие методики психологического обследования также пришли из клиники, о них речь ниже.

Вспомним вновь основанную А. Р. Лурия нейропсихологию, существующую на стыке психологии, физиологии и медицины науку, научающую мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений мозга.

Тесно связана с медициной упоминавшаяся специальная психология, изучающая различные варианты патологии психического развития.

Выраженная ориентация психологии не только на познание, но и на практику позволяет ответить и еще на один вопрос — относительно того, является ли она фундаментальной наукой или прикладной.

Основные задачи психологии — это, с одной стороны, познание психической реальности как таковой и, с другой стороны, на основании этого знания выработка средств практической помощи людям в самых разнообразных областях — в организации оптимальных условий труда, воспитании, облегчении тягостных личных переживаний, лечении неврозов и т. п. Иными словами, в психологии существуют свои фундаментальные и прикладные разделы. Мы рассмотрим их при анализе структуры психологии.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

«Теория установки» Д. Н. Узнадзе

 1. Гендерные установки
  Установка – это готовность, предрасположенность определенным образом воспринимать, понимать, осмысливать объект либо действовать в соответствии с прошлым опытом или под влиянием стереотипов. Под установкой также понимается неосознаваемая готовность, предрасположенность к деятельности, с помощью которой можно удовлетворить ту или иную потребность. Социальная установка – один из значимых
 2. Установки и поведение
  Основной резон в изучении установок — это ожидание, что они позволят предсказать будущее поведение человека. Политические кандидаты интересуются обследованиями мнений избирателей только в той степени, в какой выраженные в нем установки связаны с поведением при голосовании. Представление, что установки человека определяют его поведение, глубоко укоренено в западном сознании, и во многих случаях
 3. Стационарные дизельные установки
  1. В настоящее время нет достаточной информации для разработки удельных технологических показателей выбросов от дизельных установок, работающих на природном газе. Исходя из имеющихся данных, при переводе на газодизельный процесс (с природным газом) можно предполагать уменьшение выбросов: - оксида углерода - на 20-30 % - оксидов
 4. Операция по установке: имплатация постоянного кардиостимулятора
  Под местной анестезией пациенту осуществляют кожный разрез параллельно ключице.По методике Сельдингера посредством пункции подключичной вены хирург вводит электроды кардиостимулятора (рис. 3) в различные участки сердечной мышцы под контролем рентгеновского излучения. Кардиостимулятор. Желудочковый электрод Vitatron После того как необходимые электроды будут подключены к сердечной
 5. Форма журнала регистрации и контроля бактерицидной установки
  Назначение и порядок ведения журнала. Журнал является официальным документом, подтверждающим работоспособность и безопасность эксплуатации бактерицидной установки. В журнале должны быть зарегистрированы все бактерицидные установки, находящиеся в эксплуатации в медицинских учреждениях, в производственных и служебных помещениях, а также служб быта. Контрольные проверки состояния бактерицидной
 6. Взаимосвязь имиджа ВС РФ с идентичностью молодежи и ее установками на военную службу
  Наличие в молодежной среде нескольких типов имиджа, выявленное в предыдущем параграфе, позволяет поставить вопрос о детерминантах расхождений в формируемых молодыми людьми образах ВС РФ и о влиянии этих расхождений на поведенческие установки молодежи. Проведенный теоретический анализ, показал, с одной стороны, роль идентичности в формировании образа окружающего мира (включая и ВС РФ), с другой
 7. Установка двухпросветных эндобронхиальных трубок
  Ларингоскоп с изогнутым клинком (типа Макинтош) обеспечивает лучшую визуализацию трахеи, нежели прямой клинок; прямой клинок имеет преимущества при переднем расположении трахеи (гл. 5). Двухпросветную трубку проводят дистальной вогнутой кривизной кпереди и сразу после введения в гортань поворачивают на 90° в сторону интубируемого бронха (рис. 24-7). Затем трубку продвигают до появления
 8. КОМУ НЕОБХІДНО МАТИ біогазові УСТАНОВКИ?
  > Сільськогосподарським підприємствам > Підприємствам переробки * Спиртовим та біоетанольним заводам * пивоваренним заводам * Цукровим заводам * мясокомбінатам * ветеринарно-санітарним заводам * заводам з виробництва дріжджів * молокозаводам o хлібокомбінатам * заводам з виробництва чіпсів та переробки картоплі * Виробникам соків та консервів * Виробництво вина * Рибним цехам *
 9. Установки мусульманок на создание семьи и рождение детей
  Мусульманские социальные институты – источник религиозной социализации для современных молодых мусульманок, лишенных, в большинстве своем, возможности получить исламское воспитание в семье. Своеобразие данной группы заключается в том, что именно они создадут базу для формирования нового поколения мусульман, вера которых будет воспитываться в семье. Какой видят свою семью эти девушки? за
 10. Общая установка на изменение своего положения (ценностная компонента)
  В личностной проблематике социальной психологии особое место занимает проблема ценностных ориентаций. Ценностные ориентации выражают, с одной стороны, социальный статус человека, с другой стороны, обусловленность поведения запросами, потребностями, свойствами личности. Иерархия ценностей выражает иерархию потребностей человека, проявляет различные стороны, аспекты, уровни его сущности.
 11. УСТАНОВКА ВЛАГАЛИЩНЫХ РАДИОНУКЛИДНЫХ АППЛИКАТОРОВ ДЛЯ ВНУТРИПОЛОСТНОИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
  Влагалищное внутриполостное облучение проводится по двум показаниям: 1) лечение карциномы влагалища, аденокарциномы эндометрия; 2) дополнение лучевой нагрузки в точке А на изодозной кривой. Для создания оптимальной изодозной кривой с наименьшей дозой на поверхности следует использовать цилиндрический источник наибольшего размера, который может удобно разместиться во влагалище. Внутриматочный
 12. УСТАНОВКА ВНУТРИМАТОЧНОГО АФТЕЛОУДИНГОВОГО ЭНДОСТАТА ДЛЯ ВНУТРИПОЛОСТНОИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
  Карцинома шейки матки хорошо поддается лучевой терапии. С помощью только наружного облучения трудно подвести к шейке необходимые дозы. Поэтому необходимо дополнительно использовать внутриполостное облучение шейки матки, которое обеспечит максимальную лучевую нагрузку на шейку матки, нижний маточный сегмент, параметрий и верхнюю часть влагалища. Внутриполостное облучение не предназначено для
 13. Теория когнитивного диссонанса
  Мы узнали, как установки переходят в поведение, но бывает, что и поведение переходит в установку. Наиболее влиятельным описанием такой последовательности событий стала теория когнитивного диссонанса, предложенная Леоном Фестингером. Как и во всех теориях когнитивного консонанса, в этой теории подразумевается существование у человека потребности в когнитивной согласованности; две когниции, не
 14. Фрустрационная теория агрессии
  В противоположность чисто теоретическим концепциям влечения фрустрационная теория, как она представлена в монографии 1939 г. Долларда и его соавторов, положила начало интенсивным экспериментальным исследованиям агрессии. Согласно этой теории, агрессия — это не автоматически возникающее в недрах организма влечение, а следствие фрустрации, т. е. препятствий, возникающих на пути целенаправленных
 15. Феминистская теория
  Термин «феминизм» (от лат. femina – женщина) впервые был использован Элис Росси в 1895 г. В настоящее время существует много определений феминизма. Нередко феминизм понимается как теория равенства полов, лежащая в основе движения женщин за освобождение. Чаще всего его трактуют шире – как разного рода действия в защиту прав женщин, основанные на представлениях о правовом равенстве полов (в этом
 16. Нейронная теория
  Под нейронной теорией понимают общее учение о строении нервной ткани, согласно которому вся нервная система состоит из огромного количества структурных единиц - нейронов, соединенных в различные более или менее сложные комплексы. Нейронная теория была сформулирована в 1891 году Вальдейером и получила дальнейшее развитие в работах Рамон-и-Кахала, Валлера и многих других морфологов и физиологов.
 17. Ситников А.П.. Акмеологический тренинг: теория методика психотехнологии, 1995
  Цель данного исследования: разработать и обосновать теоретические основы и методический инструментарий акмеологического тренинга программно-целевой направленности, ориентированного на совершенствование профессионального мастерства кадров управления. Об авторе: Доктор психологических наук, член-корреспондент Международной Академии акмеологических наук. Ситников одним из первых начал
 18. Теория обучения детей.
  Теория обучения принципиально отличается от теории познания, так как касается формирования приспособительного поведения человека. Главный постулат (принцип) теории обучения гласит: поведение человека есть результат внешних воздействий. Изменения внешних условий и даже искусственные манипуляции с внешним окружением ведет к закономерному изменению поведения, если оно плохо приспособлено к этим
 19. Теория социальной идентичности
  Бревер (Brewer, 1990) полагает, что человек имеет две противоположные потребности: подтвердить свое сходство с другими людьми и сохранить собственную индивидуальность. По мнению Бревера, мы хотим походить на окружающих и в то же время отличаться от них. Деление людей на членов своей и чужих групп помогает достичь и той и другой цели. То, что мы имеем нечто общее с другими членами нашей группы,
 20. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского
  Одним из наиболее важных направлений, сформировавшихся в 20—30 гг., стала «культурно-историческая теория», разработанная Львом Семеновичем Выготским (1896—1934). Несмотря на то, что ряд ее положений подвергался и подвергается критике, в том числе со стороны последователей Л. С. Выготского, основные его идеи продуктивно разрабатываются и сейчас, причем идеи эти воплощены ныне не только в
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com