Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Клинична и физиологична концепция за екстремното състояние на тялото

Представеният кратък преглед не цели цялостно отразяване на съществуващите идеи за синдрома на общата адаптация. Задачата се свеждаше до по-подробен анализ на тази информация. която може да се използва за изграждане на първоначалната клинична и физиологична концепция, която определя основните подходи за обсъждане на проблема с екстремните условия.

Клиничната мотивация за изолиране и анализ на екстремното състояние на организма се определя преди всичко от натрупването на опит в диагностиката и лечението на различни критични състояния. Последните възникват в организма поради внезапното излагане на мощни патогенни фактори, водещи до такова изразено функционално претоварване на механизмите, които осъществяват адаптивно-компенсаторната реакция, че то (самото функционално претоварване) поставя под съмнение възможността за спасяване на живота.

В клиничната практика на всеки опитен лекар има наблюдения, когато резултатът от критично състояние зависи не толкова от тежестта на увреждането, колкото от характеристиките на реакцията на организма към това увреждане, от тежестта на общата неспецифична реакция към него. Често функционалните последици са трудни за съпоставяне, но тежките ефекти (например остра хипоксия, психоемоционален шок, тежко механично нараняване) са подобни. И ако шокът подтиква тялото до ръба на бедствие, тоест достига изключителна сила, тогава в случай на благоприятен незабавен резултат влиянието на прехвърленото критично състояние от всякакъв характер през целия период на възстановяване се изразява от подобни клинични прояви.

Практическият опит показва, че адаптивно-компенсаторната реакция към екстремното въздействие и проявата на неуспех на тази реакция имат свои собствени типични възможности. При някои индивиди тя протича бързо, има изразен хиперкинетичен характер. Освен това, дори в случай на принудително забавяне на започването на адекватно лечение, централните хемодинамични параметри могат да останат на ниво, значително надвишаващо критичните стойности. И в същото време такава привидно ефективна начална реакция не изключва бърз преход към агония, понякога след началото на интензивната терапия. И най-сериозните усилия за реанимация са безполезни, а фатален изход е фатален.

Други пациенти след екстремна експозиция изпадат в продължителна декомпенсация, потвърдена от рефрактерно понижение на основните жизнени показатели до близки до критичните стойности. И това състояние, не оставяйки надежда за успеха на лечението и насърчаване да се ограничи само до поддържаща симптоматична терапия, може да продължи няколко дни, а понякога и много по-дълго. Интересно е, че подобна реакция често се наблюдава при пациенти в напреднала и старческа възраст. По правило в крайна сметка завършва с неблагоприятен резултат, но някои пациенти с този тип клиничен курс излизат от критично състояние, въпреки песимистичните прогнози.

Сравнението на подобни наблюдения упорито води до предположението, че в първия случай е необходимо да се справим с висока реактивност на тялото, с изразена енергийна интензивност, но с нерационалност, вътрешна дезорганизация на компенсаторните процеси, което води до бързото им нарушаване. Във втория случай, напротив, очевидната неефективност, ниският енергиен потенциал на компенсаторните процеси се комбинират със стабилността на вътрешните интегративни връзки на организма, което позволява повече или по-малко дълги периоди от време за поддържане на жизнената активност в условията на хипобиоза. И това последно дава определен шанс за преодоляване на екстремното им положение. Това обаче е само предположение, основано на впечатления, а не на научни факти. Въпросът е. че говорим за не толкова редки, но разпръснати, несистематични наблюдения, при които винаги има съмнение относно валидността на сравненията поради разликата в характера на патологичния процес или наличието на някакви отделни фактори, влияещи върху неговото развитие. Но пренебрегването на предположенията, родени въз основа на индивидуалния опит, едва ли е оправдано, тъй като те са свързани с решаването на належащи практически въпроси. Трябва ли човек да се сблъска с извънредна, критична ситуация, да се стреми към възможно най-бързата реализация (с лекарства или други средства) на индивидуалния енергиен потенциал, за да се осигурят спешни компенсаторни процеси? Или напротив, като се вземе предвид критичното състояние на организма, толкова по-внимателно трябва да се счита внимателното запазване на неговите вътрешни интегративни взаимофункционални връзки и отхвърлянето на интензивна функционална дейност? Или може би изборът на терапевтични тактики зависи от етапа на процеса, към който е свързан терапевтичният ефект? Тогава какви са критериите за оценка на функционалното състояние на организма, който определя този избор?

Клиничният опит показва, че всички тези проблеми не могат да бъдат решени само въз основа на непосредствената задача - преодоляване на критична ситуация. Тук арсеналът от терапевтични мерки, дори като се вземе предвид бъдещото им развитие, е доста ограничен. За проблема с екстремно състояние основното обстоятелство, характеризиращо необходимостта от неговия специален подбор, е различно. Важно е директният ефект от усилията за извеждане на тялото от екстремно състояние да не се окаже поява, заблуда, зад която се крие тежкото влияние на шока, което се проявява в заплахата от развитие на животозастрашаващи усложнения и което може да засегне през целия следващ жизнен цикъл. Ето защо е съвсем естествено и логично да се позовават на фундаментални физиологични представи за реакцията на организма на действие с изключителна сила.

Важно е също тези представи да се основават на данни, получени при стандартни експериментални условия. Кратка, но целенасочена екскурзия във физиологията дава възможност да се отделят редица разпоредби, които могат да формират основата на първоначалната теоретична концепция за изучаване на клиничните аспекти на проблема с екстремно състояние.

1. Съществуват различни режими на взаимодействие на тялото с околната среда. Всеки от тях съответства на определена интензивност на влиянието на факторите на околната среда, всеки за определен период определя функционалното състояние на организма, всеки има свои форми и механизми за адаптация. Реакцията на извънредни стимули и като цяло на извънреден функционален стрес не може да бъде описана само в рамките на универсалните механизми на общия адаптационен синдром. Изключително функционалното натоварване само по себе си има свой собствен количествен инфрачервен. В него определена степен на компенсаторен стрес на функционалните системи съответства на определено ниво (етаж) на механизмите за поддържане на живота, което получава най-поразителното външно клинично проявление и от което в най-голяма степен зависи резултатът. Крайното състояние на тялото характеризира екстремното, тоест ограничаването, като се вземе предвид цялата йерархия на нивата (етажите) на поддържането на живота, степента на функционално натоварване. Той отразява индивидуално допустимата граница, а в случай на надхвърляне на тази граница се свързва с неизбежната смърт на тялото.

2. Концепцията за ниво на поддържане на живота (етаж) е до известна степен произволна, тъй като вегетативните процеси, извършвани на всяко ниво (орган-система, клетъчна или молекулярна), в една или друга степен, се отразяват във функциите и поведението на целия организъм като единствен обект природата. В същото време, ако дискусията обхваща не само физиологичната сфера, но и сферата на патологията, е лесно да се забележи, че основната битка за живот може да се развие на различни нива. Да предположим, че когато има екзогенна или ендогенна лезия на някой орган или анатомична и функционална система, тогава терапевтичните мерки са от специализиран характер и се определят от патогенетични механизми, работещи на ниво орган-система. Когато животозастрашаващият фактор се превърне в общия функционален стрес на организма (а именно тази ситуация е в основата на обсъждания клиничен модел на екстремното състояние), тогава последователното изчерпване на функционалните резерви отвежда битката за живот до нивото на дълбоките молекулни процеси, чието функционално колебание и взаимно свързване се определят генетично кодирана индивидуална програма. Разпознаването на такъв индивидуален основен метаболизъм логично следва от обективно установената разлика в естествените биоритми. Известно е, че тя определя индивидуалните различия в честотата на възпроизвеждане на хуморални биорегулатори, които осигуряват жизнената активност на организма в основния метаболитен режим, тоест без да се вземат предвид енергийните разходи за реакции, причинени от външни стимули. При цялото си многообразие тези биорегулатори са медиатори (в широкия смисъл на термина), които според добре познато фигурално сравнение съставляват оркестър, изпълняващ симфония от живота на индивида. Когато става дума за екстремни условия, резултатът от нея, както изглежда, до голяма степен се определя на това ниво. Признаването на този факт осигурява разбиране на естеството на функционалното разпадане на тялото, което е в основата на последиците от екстремно състояние и следователно определя крайния му резултат.

3. Разпознаването на ключовата стойност за резултата от екстремното състояние на онова дълбоко ниво (йерархичен под) на поддържането на живота на организма, при което се проявяват индивидуални характеристики на основния метаболизъм, обосновава приоритета на изучаването на естеството на индивидуалните различия на това ниво при решаване на проблема. Напоследък идеите за физиологичното и (което е особено важно в контекста на разглеждания проблем) за клиничния полиморфизъм се свързват с основните концепции на класическата генетика и. по-специално с генетична хетерогенност [35]. Отбелязва се, че проявата на полиморфизъм е характерна не само за наследствената, но и за цялата човешка патология. Генетичната хетерогенност (и тя се разбира като реализация на генотипа във фенотип) е особено изразена при полиморфизма на така наречените мултифакторни ендогенни заболявания (MPD), които включват такива като коронарна болест на сърцето. атеросклероза, захарен диабет, онкологични и много други заболявания | 35]. Две групи специфични причини за клиничния полиморфизъм могат да бъдат произволно разграничени, всяка от които теоретично може да има преобладаваща стойност: причини, свързани с генетична хетерогенност (поли фокус и полиалелизъм): причини, причинени от модифициращото въздействие на генетични и фактори на околната среда върху основния ген.

В реални наблюдения обаче и двете причини не се разделят лесно и следователно в общ смисъл е важно да се вземе предвид самият факт за генотипичната и фенотипна личност на организма.

Започвайки от 60-70-те години на нашия век, явленията на биохимичната индивидуалност, биохимичния полиморфизъм се изучават от гледна точка на генетиката. Първоначално изследванията се фокусираха основно върху изучаването на ензимите, но след това с включването на анализа на полиморфизма на нуклеотидните последователности в генома с помощта на двуизмерна електрофореза [451. беше създадена методологична основа за широко проучване на връзката ген - фенотип на молекулярно ниво за изучаване на различни телесни протеини, независимо от техните функции [7]. Използвайки ензимен имуноанализ, беше възможно да се идентифицират, по време на масово изследване, отделни отклонения на пула от аминокиселини, които отразяват основни метаболитни нарушения и могат да бъдат реализирани при развитието на многофакторни заболявания. Генетичните разстройства от този вид може да не се проявяват клинично за дълго време, но когато са изправени пред неблагоприятни външни влияния, те причиняват развитието на тежък патологичен процес [35. 51). Това послужи като основа за разработването на методи за скрининг на популацията за идентифициране на хора с генетично програмирани метаболитни нарушения [48]. Особена опасност представляват отделните метаболитни нарушения на молекулно ниво по време на развитието на синдром на стрес. Освен това производството на ACTH е краен резултат от сложна верига от хормонални реакции. Нарушенията и отклоненията в отделните връзки на тази верига неизбежно се отразяват на крайния резултат. По този начин се създава феноменална ситуация, когато индивидуално определени дълбоки процеси са в основата на формирането на универсален неспецифичен синдром на обща адаптация [47]. Ако приемем разпоредбата за участието на основния метаболизъм в патологичната програма на екстремно състояние, тогава има всички основания да смятаме, че индивидуалните характеристики на биологичния полиморфизъм могат да се проявят в клиничното влияние на това състояние.

4. Физиологичните и съответно патогенетичните механизми на генетично влияние върху основния метаболизъм могат да бъдат различни и да се появяват на различни нива (етажи) от поддържането на живота на организма. Така например при различни форми на хеморагична диатеза ролята на основните патогенетични механизми може да принадлежи на структурни нарушения или намаляване на броя на отделните фактори на коагулация, промени в молекулната структура на субендотелиалния колаген на съдовата стена или нарушения в биохимичната структура на мембраните на тромбоцитите, които променят чувствителността на техните рецептори към коагулационните фактори [7] ,

От особено значение в областта на обсъждания проблем са индивидуалните характеристики на основния метаболизъм, които се реализират в онези функции, от които на първо място зависи запазването на живота на организма в екстремно състояние. Тук на ниво органна система на фона на гено- и фенотипичната индивидуалност на основния метаболизъм вече се проявяват типовете на функциониране. които са условно систематизирани в зависимост от конституционните особености [11] или мобилността и стабилността на невровисцералните реакции.

Показателен пример за вертикалното йерархично взаимодействие на нивата (етажите) на поддържането на живота е връзката на физиологичните типове на функциониране на сърдечно-съдовата система с особеностите на основния метаболизъм, проявяваща се в разликата в алгоритмите на неврохуморална регулация.

Според изследванията на Г. М. Яковлев и др. (42-44). при здрави индивиди в условия на основен метаболизъм се отбелязват отличителни признаци на неврохуморална регулация на енергийния метаболизъм. характерно за хипер- и хипокинетични видове кръвообращение. Това съответства на разликите в регулацията на минутния обем на кръвообращението, дифузия на капиляр-тъкан на кислород и трансмембранен йонен обмен в бъбреците.

В случая с хиперкинетичния тип характерна особеност на регулирането на енергийния метаболизъм според авторите е преобладаването на симпатоинсуларната система, както и участието на системата норадреналин - простагландин E2n в трансмембранен йонен обмен.
За регулирането на минутния обем на кръвообращението решаващо значение имат глюкагон-глюкокортикоидният ефект върху миокардната функция и вазодилататорния ефект на простагландин J2. С хипокинетичния тип кръвообращение соматостатинът и калцитонинът принадлежат към приоритета в регулирането на метаболизма. В трансмембранния йонен обмен водещата роля се играе от динамичното функциониране на системи, които стимулират и инхибират синтеза и хормоналните ефекти на алдостерона. При регулирането на минутния обем на кръвообращението приоритет принадлежи на симпато-ренин-ангиотензиновата система и тромбоксан В. Метаболитните различия в регулирането на енерго-захранващи реакции влияят на капилярно-тъканния обмен на кислород. Освен това, в случай на хипокинетичен тип кръвообращение, с еквивалентна консумация на енергия, по-ефективно извличане на кислород от кръвта и, следователно, по-висока ефективност на системата. Стабилността на типичните специфики на регулирането се поддържа на фона на променена човешка дейност. Той също така определя естеството на нарушенията, причинени от функционалното претоварване.

5. Промяна на режимите на адаптация и йерархични нива на живот. осигурявайки адаптация при промяна на условията на околната среда, тя не протича гладко и последователно, а по-скоро рязко, тъй като всеки от режимите и нивата (етажите) има собствен период на стабилно равновесие [6, 10, 18], което може да се счита за определено функционално състояние на тялото. В период устойчивого равновесия постоянно накапливаются количественные изменения отдельных параметров жизнедеятельности. И пока эти изменения не превышают степень внутренней свободы действующих адаптационных организмов, общая характеристика функционального состояния сохраняется. А затем происходит резкая смена режима и механизмов адаптации, и соответственно изменяется функциональное состояние. При этом для биосистем обеспечивается диалектическое единство устойчивых динамических характеристик онтогенеза как сложного целостного биологического процесса и дискретности частных его проявлений, которая определяется относительно резким переходом организма от одного функционального состояния к другому [30]. Важность восприятия такого диалектического принципа состоит в том, что он определяет значимость выделения и разносторонней характеристики типовых форм функционального состояния для прогнозирования особенностей последующих этапов развития целостного организма.

6. Теория общего адаптационного синдрома открывает возможность воспроизведения общей схемы развития экстремального состояния [49, 52, 54]. На фоне относительно стабильной жизнедеятельности, которую можно охарактеризовать как устойчивую адаптацию к среде обитания, возникает чрезвычайная ситуация, ставящая организм перед необходимостью максимального функционального напряжения. Сразу же включается нейрогенная (через симпатическую нервную систему) и гуморальная адренокортикотропная стимуляция срочных адаптационно-компенсаторных механизмов на уровне функциональных систем организма, непосредственно ответственных за сохранение жизни в чрезвычайных условиях. Характерно, что при этом и нейрогенный, и гуморальный регуляторные пути предусматривают использование одних и тех же медиаторов. Различие состоит лишь в том, что в нейрогенной регуляции используется принцип строгой централизации управления через специфическую систему связи для доведения императивных импульсов к эффекторным структурам, а гуморальная регуляция осуществляется иначе. Она достигается массовым выбросом во внутреннюю среду организма (преимущественно в кровяное русло) молекулярных носителей регуляторной информации, которые улавливаются только восприимчивыми к ним эффекторными структурами. В конечном итоге вся эта регуляторная информация поступает в локальные висцеральные компьютерные центры, функцию которых выполняют интрамуральные структуры метасимпатической нервной системы. Физиологический смысл сочетания мощной симпатической нейрогенной импульсации с гуморальными регуляторными механизмами и вовлечения в систему регуляции метасимпатического звена, видимо, состоит в том, что при этом решается тройная задача. Во-первых, обеспечивается экстренное вовлечение мощных компенсаторных механизмов на органно-системном уровне. Во-вторых, одновременно включаются клеточные факторы общего адаптационного синдрома. Они обеспечивают энергетическую подпитку органно-системных компенсаторных комплексов за счет мобилизации резервов путем интенсификации катаболизма и подавления анаболических процессов в тканях. Они же обеспечивают мобилизацию биомембран с целью более свободного выхода цитокинов и других активных продуктов во внутреннюю среду организма. В-третьих, автономная метасимпатическая регуляция защищает глубинные ультраструктуры, осуществляющие стабильную хронологическую программу базисного метаболизма, с тем чтобы обеспечить их полноценное вовлечение в процесс устойчивой долговременной адаптации сразу же после прекращения действия стрессорных факторов.

Но может случиться и так, что воздействие стрессорных факторов затягивается или же их сила такова, что детерминированные механизмы общего адаптационного синдрома сразу оказываются несостоятельными. Тогда чрезвычайная (или иначе — особая, необычная) ситуация становится экстремальной, то есть крайней, способной заставить организм перейти рубеж жизни.

Дальнейшее изложение событий, связанных с экстремальным состоянием, носит гипотетический характер, поскольку не содержит прямого, методически корректного научного обоснования. Однако предлагаемые положения имеют косвенное подтверждение научными данными, и потому включение их в исходную концепцию исследования представляется правомерным.

Возможно, с возникновением экстремальной ситуации наступает момент, когда проявляется относительность, условность распространенных в медицине и в биофизике представлений о подразделении внутренней энергии живого организма (Е) на свободную (G) и связанную (Wсвяз). то есть Е = G + Wсвяз. Предельный, критический, характер ситуации вовлекает в битву за жизнь тыловую зону, те самые базисные процессы жизнеобеспечения, которые, оставаясь стабильными и не затронутыми адаптационной перестройкой в физиологических пределах, обеспечивают пластичность адаптационных процессов за счет своей внутренней интеграции. Вовлечение этих базисных процессов может осуществляться только путем подавления, остановки некоторых из них, а не изменением их интенсивности, так как последняя контролируется единой хронобиологической программой. К примеру, изменение транспортной функции капиллярного ложа осуществляется не путем изменения режима кровотока в каждом из капилляров, а выключением определенной их части из системы гемоциркуляции. Видимо, частичная остановка процессов базисного метаболизма имеет целью освобождение соответствующего количества той связанной внутренней энергии, которая считается неподдающейся мобилизации и использованию в решении ситуационных функциональных задач.

Частичная остановка процессов базисного метаболизма влечет за собой нарушение глубинных функциональных инфраструктур, поскольку речь идет о том уровне жизнеобеспечения, где взаимосвязь элементов триады функция—алгоритм—структура проявляется особенно отчетливо. Нарушение функции через некоторое время неизбежно влечет за собой разрушение алгоритма как динамического комплекса межмолекулярных связей. Этот разрушительный процесс на глубинном уровне базисного метаболизма и составляет основу глубокой функциональной дезинтеграции. Последняя приобретает различные формы клинической манифестации в зависимости от исходных индивидуальных особенностей метаболизма и стадии (фазы) патологического процесса (рис. 1.1).

Фиг. 1.1.

Схема экстремального состояния организма и последовательного развития нарушении, обусловленных этим состоянием

,Как можно заметить, ключевым моментом представленной гипотетической схемы экстремального состояния является нарушение базисного метаболизма. Под базисным метаболизмом в физиологическом смысле понимаются метаболические процессы энергообеспечения периодической, сопряженной, подчиненной единой генетически детерминированной хронобиологической программе осцилляции синтеза основных групп биорегуляторов, а также базисной функциональной активности так называемых пейсмекерных органов (сердечных сокращений, мигрирующего миоэлектрического комплекса тонкой кишки и других). Именно на уровне базисного метаболизма прежде всего реализуется гено- и фенотипическая гетерогенность.

7. Выбор органов, на которые возлагается основная функциональная нагрузка при возникновении экстремального состояния и которые соответственно получают приоритетное обеспечение энергетическими и пластическими ресурсами, определяется путем саморегуляции на основе принципа доминанты. Созданная выдающимся отечественным физиологом А.А.Ухтомским [39] в начале века. теория доминанты является национальным достоянием России. Следует заметить, что основные положения этой теории не получили еще должной оценки и полноценной реализации, хотя значимость их распространяется далеко за пределы классической физиологии.

В применении к проблеме экстремального состояния главными путями реализации принципа доминанты на органно-системном уровне считается, во-первых, избирательное перераспределение кровоснабжения, так называемая рабочая гиперемия в органах, ответственных за адаптацию, с одновременным сужением сосудов в нерабочих органах, а во-вторых — селективная преимущественная иннервация различных органов симпатическими или парасимпатическими волокнами. Выше уже обращалось внимание на регулирующую роль местных автономных метасимпатических интрамуральных структур. Однако представленными механизмами невозможно полностью объяснить реализацию принципа доминанты на уровне ультраструктур базисного метаболизма. Недостаточность знаний в этой области отмечается многими исследователями и рождает предположения о возможности регуляции молекулярных и других ультрастуктурных процессов посредством резонансных механизмов электромагнитных колебаний. поскольку именно связь с помощью излучения, создания биологически активного поля является наиболее экономичной и информативной (6, 9. 27. 28]. Высказываются предположения о специфичности параметров электромагнитного излучения, определяющих синхронизацию адаптивных процессов на разных уровнях (этажах) функционального обеспечения организма |6].

Наиболее интересные и методически корректные исследования по резонансной регуляции базисных молекулярных процессов выполнены и опубликованы в 1989 году под руководством академика Н.Д.Девяткова [40]. Авторами обосновано предположение, что в управлении процессами адаптации принимают участие генерируемые клетками живых организмов или другими ультраструктурами когерентные (то есть согласованные во времени и в пространстве) акустоэлектрические волны и колебания в диапазоне частот 30—300 ГГц (в миллиметровом диапазоне волн — 1—10 мм). Под акустоэлектрическими волнами и колебаниями понимаются такие волны и колебания, при которых энергия электрического поля каждые четверть периода переходит в энергию механического перемещения, а затем часть энергии механических колебаний обратно переходит в энергию электрического поля. Длина акустоэлектрической волны в миллион раз короче, чем электромагнитной. Необходимая для генерации акустоэлектрических волн энергия обеспечивается обменом веществ и передается мембранам белковыми молекулами, возбуждаемыми на своих резонансных частотах. Таким образом, белковая молекула как элементарная биоструктура уже обладает способностью генерировать и воспринимать определенные частоты акустоэлектрических колебаний.

Предложенная гипотеза была, в частности, использована для объяснения распознавания “своего” и “чужого” (то есть антигена) при иммунных реакциях. Согласно концепции автора данного раздела работы, акустоэлектрические колебания составляют биофизическую основу феномена соматической рекомбинации генов, открытого Нобелевским лауреатом 1987 года Соусам Тонэгава, и определяющего специфичное, избирательное взаимодействие антигена с антителами и лимфоцитами-эффекторами.

Думается, что, несмотря на отсутствие прямого, безусловного обоснования высказанных предположений, к ним следует отнестись достаточно серьезно. Если они получат хотя бы частичное объективное подтверждение в дальнейших фундаментальных исследованиях. обретется понимание многих глубинных преобразований, отражающих особенности жизнедеятельности на грани жизни организма и его гибели. А с таким пониманием связан поиск путей целенаправленной коррекции ситуации.

8. Обсуждение адаптационных реакций на чрезвычайные воздействия на физиологическом или общебиологическом уровнях постоянно обращается к вопросам энергообеспечения адаптационно-компенсаторных механизмов. Это естественно: и теория, и практика свидетельствуют, что вопросы биоэнергетики должны быть выделены как узловые в теории экстремального состояния. Без использования термодинамического подхода разработка проблемы приобретает тупиковую перспективу. Любые исследования в пределах традиционных подходов способны привести лишь к усовершенствованию традиционных лечебно-диагностических методов. Опыт показывает, что на этом пути даже убедительные, объективные новации дают лишь временный успех. А задача состоит в том. чтобы обозначить дальние перспективы на основе обновленного видения проблемы. Однако применительно к реакциям адаптации биоэнергетический подход обычно только обозначается. Научному исследованию препятствует методологическая ограниченность. В то же время в паранаучную литературу прорываются упрощенные, вульгарные представления о биоэнергетике, вносящие путаницу в сознание практических врачей и порождающие армию неквалифицированных специалистов по так называемым нетрадиционным методам лечения. Переход от классических начал термодинамики к объективному их отражению, пригодному для использования в физиологии и тем более в клинической медицине, пока не состоялся. Главная причина — отсутствие средств выражения этого перехода с помощью математического или какого-либо иного научного языка.

В последние годы обретают популярность и вызывают повышенный интерес исследования по термодинамике нелинейных процессов и сложных неравновесных систем. Они объединяются в самостоятельное научное направление, получившее название синергетики. Сегодня эти исследования носят главным образом фундаментальный и междисциплинарный характер. Обращение к частным биологическим проблемам имеют в них опосредованную цель — предоставление иллюстративных примеров действия универсальных естественных закономерностей. Конкретное использование этих закономерностей в практических медицинских целях требует четкой постановки вопросов и определения направлений анализа. А для этого необходима адекватная и достаточно репрезентативная клиническая модель.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Клинико-физиологическая концепция экстремального состояния организма

 1. КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
  КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
 2. Клинико-термодинамические параллели в теории экстремального состояния организма
  В хирургии повреждений общепатологическим и клиническим выражением экстремального состояния, как известно, является травматический шок. Именно в раннем постшоковом периоде продолжительностью до 3—4 суток наиболее полно проявляется цена срочной адаптации, тот общий функциональный ущерб, который понесен организмом в связи с реализацией срочной неспецифической адаптационной реакции, неадекватной
 3. Условия, ограничивающие сферу обсуждения проблемы экстремального состояния организма в интересах клиники
  Можно выделить некоторые весьма существенные ограничения сферы исследования обсуждаемой проблемы. Во-первых, имеется в виду внезапное развитие критической ситуации на фоне стабильного функционирования организма. Чтобы избежать дополнительных рассуждений и сложных определений, для характеристики этого фонового состояния не будем употреблять термин “здоровье”, а обозначим его как устойчивая
 4. Понятие об экстремальном состоянии организма
  Обозначение экстремальных условий, экстремальной ситуации и соответственно экстремального состояния организма, переживающего такую ситуацию, употребляется часто или в излишне ограниченном. или, напротив, в неоправданно широком смысле. К примеру, в публицистической, научно-популярной, а нередко и в немедицинской научной литературе под экстремальными условиями существования понимается
 5. Основные формы экстремального состояния организма
  Исходя из представленного выше определения экстремального состояния как выполнения организмом функциональной “сверхзадачи”, можно полагать, что наиболее адекватной моделью для его изучения может служить внезапное изменение внешних условий существования организма (температурного режима среды обитания, атмосферного давления, режима двигательной активности, обеспечения кислородом, психоэмоциональной
 6. ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА И ТЕРМОДИНАМИКА ДИССИПАТИВНЫХ СИСТЕМ
  Обычно главным источником совершенствования лечебно-диагностических методов служит исследование глубинных механизмов возникновения клинических проявлений различных патологических процессов и ситуаций. Этот путь вполне применим также к экстремальному состоянию, включая его следовое воздействие в ближайшем и отдаленном периодах жизненного цикла. Организм в таком случае рассматривается как единое и
 7. Экстремальное состояние организма и общий адаптационный синдром
  Работы Ганса Селье, посвященные общему адаптационному синдрому или, как его нередко обозначают, стресс-синдрому [33], ознаменовали новый этап в понимании внешней реакции организма на чрезвычайные изменения условий внешней среды. Главное в этом понимании — признание существования универсального, однотипного ответа на сильные, хотя и качественно различные раздражители. Несмотря на близкие подходы к
 8. Клиническое обоснование проблемы экстремального состояния организма
  Клиническое обоснование проблемы экстремального состояния
 9. Биоикономически подход към изследването на проблема с екстремното състояние на човешкото тяло
  Призивът на клиницистите към основни обобщаващи категории се мотивира от търсенето на ефективни начини за решаване на практически проблеми. Сериозните мисли в леглото на тежко болен пациент неизбежно водят до извода, че е необходим обединяващ подход за анализ на многостепенна инвалидност. И този подход е упорито свързан с изчерпването на вътрешния термодинамичен потенциал, т.е.
 10. СЕМЕЙСТВО СЪОБРАЖЕНО НАРУШЕНИЕ КАТО ФОРМА НА ЕКСТРИМЕН СЪСТАВ НА ОРГАНИЗЪМ
  СЕВЕРО КОМБИНИРАНО НАРУШЕНИЕ КАТО ФОРМА НА ЕКСТРИМНО УСЛОВИЕ
 11. И. А. Ерюхин, С. А. Шляпников. Изключително състояние на тялото. Елементи на теория и практически проблеми в клиничния модел на тежка комбинирана травма, 1997г

 12. ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ ДЪРЖАВНИ СТРАНИ В ТЕРМАЛНО УВРЕЖДАНЕ
  ДРУГИ СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВНИ СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНА
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com