основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА

Въведението представя актуалността на темата на дисертационното изследване, определя целта, обекта, предмета и задачите на изследването, излага хипотезата на изследването, излага методическата основа, научната новост, теоретичната и практическата значимост на работата, представени са разпоредбите, предложени за защита.

Първата глава „Проблемът с тревожността при често болните деца, специфичните за пола особености на неговия израз и определящи фактори” предоставя преглед на научната литература за изследване на детската тревожност в психологията, специфичните за пола особености на нейното проявление; фактори за развитие на тревожност при деца в предучилищна възраст, особено родителски отношения; Разгледани са особеностите на психологическата структура на семейството и развитието на личността на често болното дете в предучилищна възраст.

Първият параграф представя анализ на състоянието на проблема с изучаването на детската тревожност в психологическата наука. Основата на работата е определянето на тревожността като индивидуална психологическа особеност, състояща се в повишена склонност към изпитване на тревожност в различни житейски ситуации, включително тези, чиито обективни характеристики не предразполагат към това (Spielberger Ch.D., 2000). Повишената тревожност има отрицателен ефект върху поведението и активността на детето, предотвратявайки неговото хармонично развитие (Габдреева Г.Ш., Захаров А. И., Кочубей Б. И., Астапов В. М., 2002) и причинява рецидив на заболяването (Исаев Д. N .. 2000; Antropov Yu.F., 2002; Starshenbaum G.V., 2005; Kovalevsky V.A., 2006). Старшата предучилищна възраст е възрастта с най-голяма тежест на тревожност, която се дължи както на интензивно емоционално развитие, така и на когнитивно - засилено разбиране на опасността (Prikhozhan A.M., 1998; Spivakovskaya A.S., 1999; Kostina L.I., 2003). Някои изследователи виждат причините за безпокойството в естествените, генетични фактори в развитието на детската психика (психоаналитична посока), докато други ги разглеждат като социални, като условие и резултат от социализацията (когнитивно-поведенчески подход). Независимо от това, анализът на литературата по проблема с тревожността при децата показа, че повечето от причините за безпокойството при децата са свързани с нарушаването на отношенията родител-дете.

Вторият параграф откроява идеите за различията между половете при проявата на тревожност в съвременната литература (Макшанцева Л. В., Еремеева В. Д., Хризман Т. П., 1998; Каменская В. Г., Зверева С. В., 2004).

Изследователите търсят определящи фактори в разликата в проявата на тревожност при момчета и момичета на старша предучилищна възраст. Някои учени обясняват тези различия с особеността на половата социализация на момчетата, която се характеризира с първична женска идентификация с майката, последвана от промяна в обекта на идентификация, като по този начин допринася за емоционален и когнитивен дисонанс, което предизвиква безпокойство и напрежение (Aleshina Yu.E., Volovich A.S., 1989; Kagan V.E., 2000). Други подчертават предразположението на момчетата към повишена тревожност в резултат на конфликтно образование, съчетаващо женски основни ориентации (в резултат на преобладаването на женската социална среда) и мъжествените ориентирани изисквания (Kon I.S., 2003; Иванова М. В., Коваленко О. В., 2005). Досега няма консенсус по този въпрос, въпреки това основното внимание на изследователите, изучаващи този проблем, се отделя на въздействието върху детето на неговата заобикаляща социална среда и особено на семейството.

В третия параграф родителството се разглежда като един от факторите при формирането на тревожност. Като цяло анализ на литературата по този проблем даде възможност да се идентифицират основните причини за безпокойство у детето: родителите нямат емоционален контакт с децата или неговата прекомерна интензивност; липса на безусловно приемане от родителите на детето; недоверие в способността на детето да бъде независим, инициативен, отговорен; прекомерна тревожност за детето и прекомерна грижа за него; представяне на прекомерни изисквания към детето, без да се вземат предвид неговите реални възможности; асимилация на деца на семейни тревожни модели. По този начин един от основните фактори за появата и развитието на тревожност е неефективното (нарушено) родителско отношение (Лукасик А. В., 2000; Астапов В. М., 2004; Козловская Н. В., 2005; Менделевич О. В., 2007 и други). Освен това има доказателства, че родителската връзка зависи от пола на детето (Radina N.K., 1999; Kagan V.E., 2000; Kon I.S., 2003; Chekalina A.A., 2004), от неговата соматичен статус (Isaev D.N., 2000; Sokolova O.M., Zernitsky O.B., 2005; Oudshorn D.N., 2007).

В четвърти параграф се разглеждат особеностите на психологическата структура на семейството и развитието на личността на често болното дете в предучилищна възраст. Някои изследователи подчертават, че често болните по-големи деца в предучилищна възраст се различават от здравите си връстници по-високо ниво на тревожност поради специалната социална ситуация на развитие, разпространението на неефективни видове родителски взаимоотношения сред семействата с често болни деца (Лукасик А. В., 2000; Астапов В. .M., 2004; Kozlovskaya N.V., 2005; Mendelevich O.V., 2007). Семействата с често болни деца имат специална структура, в която тясната симбиотична връзка на детето с майката се комбинира с психологическата откъсност на бащата. Отхвърляйки, с елементи на инфантилизация и „социално увреждане“, родителското отношение на майката към често болно дете засилва болестта му. В резултат на това детето развива такива личностни черти, които пречат на неговото възстановяване и адаптиране към социалната среда: висока тревожност, прекомерна зависимост от възрастен и т.н.

Анализирайки научната литература по този проблем, можем да предположим, че болестта може да бъде спусък, предизвиквайки неефективно родителско отношение, което от своя страна допринася за развитието на високо безпокойство у децата. За да намали тревожността, често болното дете използва неадаптивни механизми на психологическа защита - соматизация на тревожността, полет към болест. Съществува „психосоматичен порочен кръг”, от който човек може да се измъкне, променяйки на първо място неефективното родителско отношение към детето към ефективно.

По този начин разглеждането на фамилните фактори за развитието на висока тревожност, нейната полова специфичност при често болните деца в предучилищна възраст, възможностите за нейното коригиране във връзка с характеристиките на семейната среда ни се струва уместни и уместни за развитието на психологическата теория и нуждите на практиката.

Втората глава „Теоретична и методологична основа, изследователски методи и материали“ разкрива теоретичните и методологичните принципи, които са в основата на изследването (представено в първия параграф).

Вторият параграф описва експерименталните и контролните проби и методите на изследване. Емпирично проучване е проведено от 2006 до 2009 г. на базата на MDOU № 176, 177, 250 от Красноярск. В проучването участват 120 деца (често болни - 30 момчета и 30 момичета, здрави - 30 момчета и 30 момичета) на възраст 5–7 години, 120 майки и 108 бащи, 14 учители. Във всяка експериментална група 90% от децата са диагностицирани с „често болно дете” (вижте лекар с респираторни заболявания, остри респираторни вирусни инфекции, остри респираторни инфекции, 4-6 пъти годишно), 10% от често болните деца са диагностицирани с „истинско често болно дете” (обжалване до лекаря повече от 6 пъти годишно). Всички често болни деца по време на прегледа са в ремисия.

Следните методи и техники бяха използвани за изследване на половите характеристики на тревожността на често болни деца от по-възрастна предучилищна възраст, особеностите на родителското отношение към тях и за установяване на връзката между тежестта на тревожността на често болни деца на по-възрастна предучилищна възраст и характеристиките на родителството

• въпросник - въпросник за идентифициране на тревожното предучилищно дете чрез анкетиране на околните възрастни - родители, учители (Костина Л.И.);

• методологията на проектиране „Избери правилния човек“ (Tample R., Amen V., Dorki M.) ви позволява да определите тревожност във връзка с редица житейски ситуации на взаимодействие с други хора, характерни за дете (5–7 години);

• „Мащабът на детската тревожност“ (AM Parishioners), който позволява да се идентифицира тревожността на децата в предучилищна възраст при определени видове дейности;

• „Тест-въпросник за родителско отношение“ (Варга А.Я., Столин В.В.), който позволява да се идентифицират особеностите на родителското отношение към децата;

• „Проучване на когнитивните и емоционални аспекти на половите нагласи при деца 5–7 години“ (В. Каган);

• методи на математическа обработка и анализ на корелацията (критерий на Стюдент - определяне на значимостта на разликите в нивото на изследваната черта, X2-критерий на Пиърсън - определяне на разликите в разпределението на атрибутите; коефициент на корелация на Спиърман - определяне на отношенията на корелация).

Третата глава, „Експериментално психологическо изследване на половите особености на тревожността при често болните деца на по-възрастните деца в предучилищна възраст и връзката им с родителското отношение“, е посветена на анализа на тревожните характеристики на често болните момчета и момичета на по-възрастна предучилищна възраст (в сравнение със здравите връстници), за да се определят характеристиките на родителското отношение към често болните деца по-големи деца в предучилищна възраст, в зависимост от пола на родителя и пола на детето (в сравнение със здрави връстници) и идентификация eniyu връзка между тежестта на тревожност често болно дете от предучилищна възраст и по-възрастните разполага родителски отношение към него.

В първия параграф са представени следните резултати от изследвания:

1. Определят се характеристиките на тревожността на често болните момчета и момичета на старша предучилищна възраст в сравнение със здрави връстници. Статистически анализ на резултатите, получени по метода „Избери правилния човек“ (Tample R., Amen V., Dorki M.), показа, че има значителни разлики между индекса на тревожност на често болни и здрави момчета (p? 0.01), често болни и здрави момичета (р? 0,05), често болни момчета и момичета (р? 0,05). При анализиране на резултатите от методологията „Скала за детска тревожност“ (енориаши AM) бяха разкрити следните: на базата на соматичния статус имаше значителни разлики между академичното ниво (p? 0,01), самооценката (p? 0,01) и междуличностното (p? 0,01) тревожност на често болни и здрави момчета, както и нивото на обучение (р? 0,05) и междуличностна (р? 0,05) тревожност на често болни и здрави момичета. При сравняване на резултатите въз основа на половата идентичност се установяват значителни разлики между нивото на самочувствие (р? 0,01) и междуличностна (р? 0,05) тревожност, често болни момчета и момичета. Няма значими разлики между показателите за нивото на междуличностна тревожност при здрави момчета и здрави момичета (фиг. 1).Фиг. 1.

Обобщена характеристика на показателите за индекса на тревожност, образователна, самооценка и междуличностна тревожност на често болни и здрави момчета и момичета на по-възрастна предучилищна възраст

(%)По този начин често болните по-големи деца в предучилищна възраст са по-разтревожени от своите здрави връстници, тъй като са в специална ситуация на социално развитие, характеризираща се с „дефицитни“ условия за развитие на личността и в резултат на това изпитват определени трудности във взаимодействието с външния свят което води до самосъмнение, плахост, повишена тревожност.

2. Анализират се характеристиките на когнитивните и емоционални аспекти на половото отношение при деца в предучилищна възраст („Изследване на когнитивните и емоционални аспекти на половите нагласи при деца 5-7 години“ (Каган В.С.)). Анализирайки когнитивния аспект на половите нагласи на изследваните групи деца, трябва да се отбележи, че независимо от пола и соматичния статус, всички деца правилно назовават своя пол, осъзнават неговата необратимост и не искат да го променят. Количествен и качествен анализ на емоционалното възприятие на секса от деца показа, че при отговорите на деца от двата пола (независимо от соматичния статус) емоционалното възприятие на момичетата е значително по-положително от момчетата. Възприемането на собствената сексуална роля от често болни деца (особено момчета) е по-малко положително, отколкото сред здравите връстници. При сравняване на резултатите, използващи методи на математическата статистика, са открити значителни разлики между показателите за емоционално възприемане на тяхната собствена сексуална роля на често болни момчета и често болни момичета (p? 0,01), здрави момчета и здрави момичета (p? 0,01) и противоположната сексуална роля болни момчета и често болни момичета (p? 0.01), както и здрави момчета и здрави момичета (p? 0.01).

Резултатите от проучването са в съответствие с възгледите на M.V. Иванова, В.Д. Еремеева, Т.П. Khrizman, V.E. Каган, че по-големите момчета в предучилищна възраст (в сравнение с момичетата) имат по-високо ниво на тревожност и емоционална негативност на образа на Аз, което се улеснява от редица фактори:

• като се намират в среда, която насажда водещата роля на ценности от женски тип (послушание, пасивност, безконфликтност и т.н.), момчетата са принудени в реалния живот да се адаптират в поведението си към мъжко-ориентираните изисквания на значителни възрастни: способността да защитават себе си и по-слабите, способността за постигане собствените си, защитават своята гледна точка, способността да търпят трудности, контролират емоционалните си прояви. Всичко това създава предпоставките за изживяване на „конфликт на половите ценности“ сред момчетата, което засилва тяхната тревожност.

Момичетата обаче преминават през този възрастов период по-малко болезнено, тъй като изискванията на възрастните (главно от един и същи пол) са по-разбираеми за тях и затова по-ясно формулират поведение, ценности, които съответстват на стереотипа за поведение на пола;

• сложност, несъответствие на формирането на половата идентичност при момчетата на възраст 5-7 години (промяна на обекта на идентификация, емоционален и когнитивен дисонанс);

• характеристики на възпитателни (екологични) влияния, свързани с емоционално негативно отношение към мъжкото поведение на момчетата. Липса на внимание от възрастни на биологично детерминирани полови характеристики на децата (мозъчната организация на психичните функции при момчета и момичета е различна);

• потискане на собственото чувство на страх на момчето в резултат на нагласи, научени от обществото, сексуални стереотипи на „мъжкото поведение” и в резултат на това увеличаване на вътрешното напрежение и тревожност.

По този начин, често болните момчета (в сравнение с често болни момичета и здрави връстници от двата пола) имат по-висок процент по отношение на тревожност и негативно емоционално възприятие за собствената си сексуална роля. Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че статусът на често болно дете се преживява от момче по-болезнено, отколкото от момиче, и това се отразява негативно на междуличностните му отношения, самооценката, собствените му способности, което може да провокира развитието на висока тревожност.

Вторият параграф представя резултатите от проучване на характеристиките на родителството в семейства с често болни момчета и момичета (в сравнение със здрави) и разкритата връзка между родителските и половите характеристики на тревожността при често болни деца в предучилищна възраст.

1.
В семействата с често болни деца доминиращите типове родителски отношения между бащите са симбиоза, авторитарна хиперсоциализация (за момчета) и симбиоза, авторитарна хиперсоциализация, инфантилизация (за момичета). Във връзка с често болни деца майките проявяват симбиоза, инфантилизация (за момичета) и симбиоза, инфантилизация, отхвърляне (за момчета). Следователно и двамата родители често се осиновяват и инфантилизират от момичета, които често боледуват, докато майките, които често боледуват от майките си, имат противоречиво родителско отношение: комбинация от силна обич, прекомерно настойничество и емоционално отхвърляне. Доминиращите типове родителско отношение от страна на бащите към здрави деца от двата пола, както и от страна на майките към момчетата са сътрудничество, симбиоза и авторитарна хиперсоциализация, докато при здрави момичета, от страна на здрави момичета, симбиозата и сътрудничеството доминират (фиг. 2-3).Фиг. 2.

Обобщената характеристика на родителското отношение на майките към често болни и здрави момчета и момичета на старша предучилищна възраст

: 1 - отхвърляне, 2 - сътрудничество, 3 - симбиоза, 4 - авторитарна хиперсоциализация, 5 - инфантилизация (%)Фиг. 3.

Обобщено описание на родителското отношение на бащите към често болни и здрави момчета и момичета на старша предучилищна възраст

: 1 – отвержение, 2 – кооперация, 3 – симбиоз, 4 – авторитарная гиперсоциализация, 5 – инфантилизация (%)

При сравнении результатов выявлены достоверные различия между родительским отношением к часто болеющим и здоровым мальчикам у матерей (р?0,01) и отцов (р?0,05), а также к часто болеющим и здоровым девочкам у матерей (р?0,01) и отцов (р?0,01).

2. Анализ взаимосвязи между степенью выраженности тревожности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и особенностями родительского отношения к ним матерей позволил выявить:

• прямую значимую связь между уровнем тревожности детей обоего пола и авторитарной гиперсоциализацией; между уровнем тревожности у мальчиков и отвержением, симбиозом, инфантилизацией;

• обратную значимую связь между уровнем тревожности у девочек и кооперацией.

Анализ взаимосвязи между степенью выраженности тревожности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и особенностями родительского отношения к ним отцов позволил выявить:

• прямую значимую связь между уровнем тревожности детей обоего пола и авторитарной гиперсоциализацией; между уровнем тревожности мальчиков и отвержением;

• обратную значимую связь между уровнем тревожности мальчиков и кооперацией (табл. 1–2).

Таблица 1 –

Особенности взаимосвязей между степенью выраженности тревожности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и типом родительского отношения к ним матерей

( rs )Примечание. В таблице представлены цифровые значения коэффициента корреляции по Спирмену и обозначен характер существующей связи: (+) – прямая связь, (–) – обратная связь; * – обозначены значимые корреляционные связи при р ? 0,05; ** – обозначены значимые корреляционные связи при р ? 0,01.

Таблица 2 –

Особенности взаимосвязей между степенью выраженности тревожности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и типом родительского отношения к ним отцов

(rs)Примечание. В таблице представлены цифровые значения коэффициента корреляции по Спирмену и обозначен характер существующей связи: (+) – прямая связь, (–) – обратная связь; * – обозначены значимые корреляционные связи при р ? 0,05; ** – обозначены значимые корреляционные связи при р ? 0,01.

Таким образом, анализ взаимосвязи между степенью выраженности тревожности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и типом родительского отношения к ним показал, что существует прямая зависимость между неэффективными типами родительского отношения и уровнем тревожности детей и обратная связь между эффективными типами родительского отношения и уровнем детской тревожности. Анализируя результаты, можно сделать вывод, что независимо от пола детей имеет место связь гиперсоциализации со стороны отцов и матерей с повышенной детской тревожностью. Корреляционный анализ позволил выявить значимую обратную связь кооперации родителей и тревожности детей одинакового с ними пола, что, возможно, свидетельствует о значимости для ребенка кооперации со стороны родителя, являющегося для него объектом идентификации. Чем меньше показатели кооперации девочек с их матерями, а у мальчиков – с их отцами, тем выше уровень детской тревожности.

Тем не менее, выявлена взаимосвязь гендерных особенностей проявления тревожности и родительского отношения. В отношении часто болеющих девочек выявлены низкие показатели отвержения со стороны родителей обоего пола и значимой корреляции между тревожностью часто болеющих девочек и родительским отвержением не выявлено, в то время как в отношении мальчиков отвержение со стороны матери является одним из ведущих типов родительского отношения. Кроме того, выявлены значимые корреляции между отвержением родителей обоего пола и повышенной тревожностью часто болеющих мальчиков. Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что отвержение в отношении часто болеющих мальчиков в семьях более выражено, чем в отношении часто болеющих девочек.

Выявлена прямая тесная связь между повышенной самооценочной и межличностной тревожностью часто болеющих мальчиков и их инфантилизацией со стороны матерей, в то время как инфантилизация девочек со стороны родителей обоего пола не связана с повышенной тревожностью. Следовательно, в тесной симбиотической связи с собственными сыновьями, инфантилизируя их и приписывая им социальную несостоятельность, контролируя каждый шаг ребенка, матери способствуют повышению тревожности часто болеющих мальчиков в оценке себя как носителя собственной половой роли, в оценке собственных возможностей и в межличностных взаимоотношениях.

Учитывая вышеизложенные факты, можно говорить о том, что часто болеющий мальчик в большей степени не соответствует ожиданию матери, чем девочка с тем же соматическим статусом, чем и объясняются высокие показатели «материнского отвержения» во многих семьях с часто болеющими мальчиками. Такое противоречивое отношение матери, эмоциональная связь с которой особо важна в возрасте 5-7 лет, может способствовать формированию повышенной тревожности у мальчиков.

В четвертой главе представлена коррекционно-развивающая программа, направленная на редукцию высокой тревожности часто болеющих мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста и оптимизацию родительского отношения к ним, а также анализ ее эффективности. Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в отношении трех субъектов образовательного пространства:

• часто болеющих, тревожных детей старшего дошкольного возраста (снижение высокого уровня тревожности, формирование позитивного самовосприятия (в т.ч. восприятия собственной гендерной роли), преодоление «психологической выгоды» от заболевания);

• родителей (повышение психолого-педагогической компетентности, преодоление собственной тревожности, изменение восприятия собственного часто болеющего ребенка и родительского отношения к нему на более эффективное, гармонизация детско-родительских отношений);

• педагогов (расширение знаний о механизмах возникновения тревожности и способах ее преодоления у детей 5–7 лет, об особенностях развития личности и структуры семьи часто болеющего ребенка, о гендерных особенностях развития детей и возможности их учета при организации образовательного процесса).

После реализации коррекционно-развивающей программы был проведен контрольный срез, позволяющий определить ее эффективность (рис. 4).

1. Статистический анализ результатов контрольного среза по методикам «Выбери нужное лицо» и «Шкала тревожности ребенка» показал, что выявлены достоверные различия между показателями индекса тревожности (р?0,01), уровня учебной (р?0,05), самооценочной (р?0,01) и межличностной тревожности (р?0,01) экспериментальной группы мальчиков до и после проведения формирующего эксперимента, а также между показателями индекса тревожности (р?0,05) и уровня межличностной тревожности (р?0,01) экспериментальной группы девочек до и после реализации формирующего эксперимента. Достоверные различия (выявленные до проведения коррекционно-развивающих мероприятий) между уровнем тревожности экспериментальных и контрольных групп были нивелированы.Фиг. 4.

Обобщенная характеристика показателей индекса тревожности, учебной, самооценочной и межличностной тревожности часто болеющих мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста ДО и ПОСЛЕ формирующего эксперимента

(%)

2. Выявлены достоверные различия между родительским отношением матерей до и после проведения формирующего эксперимента к часто болеющим мальчикам (р?0,05) и девочкам (р?0,05). В родительском отношении отцов к часто болеющим девочкам и мальчикам до и после проведения формирующего эксперимента достоверных различий не выявлено, тем не менее, после реализации коррекционно-развивающей программы достоверные различия между показателями родительского отношения отцов к часто болеющим и здоровым детям обоего пола были нивелированы.

После проведенного формирующего эксперимента в целом произошло повышение уровня эффективного родительского отношения и снижение уровня неэффективного родительского отношения к часто болеющим детям обоего пола. Следует отметить, что значительное снижение отвержения и инфантилизации со стороны матерей в отношении часто болеющих мальчиков старшего дошкольного возраста является важным фактором для коррекции повышенной тревожности в развитии последних. Отцы же не отвергают своих часто болеющих дочерей, но и не могут их не инфантилизировать. Этим, возможно, объясняется большая разница в различии уровня тревожности до и после формирующего эксперимента у часто болеющих мальчиков старшего дошкольного возраста (в сравнении с часто болеющими девочками-сверстницами). Значительное повышение уровня кооперации со стороны родителей по отношению к детям обоего пола также является благоприятным фактором для снижения уровня их тревожности (рис. 5–6).Фиг. 5.

Обобщенная характеристика родительского отношения матерей и отцов к часто болеющим мальчикам старшего дошкольного возраста ДО и ПОСЛЕ формирующего эксперимента

: 1 – отвержение, 2 – кооперация, 3 – симбиоз, 4 – авторитарная гиперсоциализация, 5 – инфантилизация (%)Фиг. 6.

Обобщенная характеристика родительского отношения матерей и отцов к часто болеющим девочкам старшего дошкольного возраста ДО и ПОСЛЕ формирующего эксперимента

:

1 – отвержение, 2 – кооперация, 3 – симбиоз, 4 – авторитарная гиперсоциализация, 5 –инфантилизация (%)

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что предложенная коррекционно-развивающая программа является эффективной для снижения уровня тревожности у часто болеющих девочек и мальчиков старшего дошкольного возраста и оптимизации родительского отношения к ним.

В заключении диссертации делаются следующие выводы:

1. Часто болеющие дети старшего дошкольного возраста более тревожны, чем их здоровые сверстники, так как они находятся в особой социальной ситуации развития, характеризующейся «дефицитарными» условиями для развития личности, и, как следствие, могут испытывать определенные трудности во взаимодействии с окружающим миром, что предрасполагает к неуверенности в себе, боязливости, повышенной тревожности.

2. Часто болеющие мальчики имеют более высокий уровень самооценочной и межличностной тревожности, а также негативного восприятия собственной половой роли, чем девочки. Связано это с противоречивым родительским отношением к часто болеющему мальчику как следствием неоправданного ожидания матери, так как требования социума к маскулинному типу поведения противоречат его личностным особенностям.

3. Симбиоз как тип родительского отношения преобладает как в семьях со здоровыми, так и с часто болеющими детьми старшего дошкольного возраста. Тем не менее, в семьях с часто болеющими детьми симбиоз, как правило, сочетается с инфантилизацией ребенка, и это ставит ребенка в позицию слабого независимо от пола. Однако, если девочкам и позволено быть «слабыми» (показатели по шкале «отвержение» со стороны обоих родителей незначительные), то «слабых» мальчиков матери не принимают полностью (высокие показатели по шкале «отвержение» со стороны матерей), и это в возрасте, когда признание (одобрение) со стороны родителя противоположного пола и эмоциональная связь с ним особенно важны, что может спровоцировать развитие высокой тревожности и, как следствие, рецидивы заболевания.

4. Существуют прямая взаимосвязь между уровнем тревожности мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста и неэффективным родительским отношением к ним (высокий уровень отвержения, авторитарной гиперсоциализации и др.), а также обратная связь между тревожностью детей старшего дошкольного возраста и эффективным типом родительского отношения к ним (нормативные показатели всех типов родительского отношения).

5. Предложенная коррекционно-развивающая программа обусловила значительное снижение уровня самооценочной и межличностной тревожности у часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и предотвращение повышения уровня учебной тревожности перед поступлением в школу (которое произошло с группами здоровых детей обоего пола), способствовала развитию позитивного самовосприятия у часто болеющих мальчиков, а также позволила изменить родительское отношение к часто болеющим детям на более эффективное и гармонизировать детско-родительские отношения.

Таким образом, проведенное исследование вносит вклад в представление современной медицинской психологии о взаимосвязи гендерных особенностей тревожности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и родительского отношения к ним, расширяет арсенал психолого-педагогических методов, техник для коррекции тревожности и оптимизации родительского отношения к часто болеющему ребенку. Выводы, полученные в результате исследовательской работы, не претендуют на исчерпывающее решение затронутой проблемы, так как мы рассмотрели влияние только родительского отношения на развитие тревожности часто болеющих детей дошкольного возраста, но показывают необходимость дальнейшего изучения факторов, провоцирующих большую выраженность тревожности у часто болеющих мальчиков.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

 1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  Во Введении обоснован выбор темы, определена ее актуальность, степень изученности, сформулированы гипотеза, цель и задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту, раскрыты методологические основы и методы исследования, определена научная новизна, теоретическая значимость работы, ее практическая ценность и представлена апробация
 2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  В результате теоретико-методологического анализа фундаментальных исследований выявлены историко-научные предпосылки, принципы и подходы изучения акмеологических ресурсов психологического здоровья молодежи. Акмеологические ресурсы психологического здоровья личности не сразу обрели необходимую четкость в понимании сущности этой проблемы. Проблема философского осмысления здоровья, его содержания
 3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определяется ее научная разработанность, формулируются цель и задачи исследования, определяются объект, предмет, выдвигается гипотеза исследования, положения, выносимые на защиту. В первой главе обобщено современное состояние разработанности проблемы развития
 4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются его объект, предмет, цель, задачи, гипотезы исследования. Раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимости; выдвигаются основные положения, выносимые на защиту. В первой главе «Современное состояние исследований проблемы адаптации в психологической науке» проводится анализ понятия «адаптация» в
 5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются объект, предмет, цель и задачи; выдвигаются гипотезы, раскрываются методологические основы исследования, приводятся концептуальные положения, выносимые на защиту, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, описываются апробация работы и внедрение результатов
 6. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяющаяся современными научно-психологическими тенденциями; сформулированы цель, задачи и гипотезы исследования личностно-профессионального становления; представлена научно-методическая база исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту; указана научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов
 7. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  В генезисе исследования проблемы продуктивности акмеологической экспертизы в профессиональной деятельности государственного служащего выявлены несколько направлений исследований. В научные основания акмеологической экспертной деятельности входят: а) принципы, на которых базируется экспертиза (принцип гуманитарности, креативности и гибкости, научности, объективности, детерминизма,
 8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  В работе отмечается, что в рамках психологии и акмеологии (А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова и др.) накоплен значительный опыт в исследовании проблем профессионализма. Так как профессионализм выступает результатом взаимодействия двух систем: личности и профессиональной деятельности, то в логике психолого-акмеологического подхода профессиональная деятельность и личность
 9. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  Диссертация посвящена проблеме профессиональной самореализации как одному из наиболее важных компонентов структуры личности. Данный психологический феномен рассмотрен на примере профессиональной деятельности военного психолога. Понятие самореализации традиционно изучается различными науками о человеке. Оно определено в философско-психологической литературе как осуществление собственных идей,
 10. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  Для выработки акмеологической концепции формирования идентификации государственных служащих опорным понятием идентичности стало ее определение, составленное на базе основных положений теории Э.Эриксона. Идентичность включает в себя осознание человеком собственной временной протяженности, обеспечивающей преемственность всех аспектов собственного «Я» в прошлом, настоящем и будущем; ощущение
 11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  Во Введении обосновываются актуальность исследуемой проблемы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, формулируются гипотезы и положения, выносимые на защиту, называются использованные
 12. Основное содержание работы
  Акмеологичекий процесс развития профессионала характеризуется как восходящий, опережающий (Е.Н.Богданов, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, Н.В.Кузьмина и др.), с направленностью к вершинам зрелости, сочетающий личностное развитие с профессиональным (на этапах социализации и профессионализации). Развитие многопланово (В.С.Мерлин, Е.А.Климов и др.) и объединяет созревание, фенотипические
 13. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, определяется цель исследования, его предмет, объект, формулируются гипотезы и задачи, указываются использованные методики, раскрывается новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, выдвигаются положения, выносимые на
 14. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
 15. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  В результате теоретико-методологического анализа проблемы развития профессионального здоровья личности выявлены научные основания для разработки психолого-акмеологической концепции развития профессионального здоровья специалиста. Анализ научных исследований свидетельствует о том, что изучение проблемы здоровья личности проводилось в разных направлениях: в философском аспекте античности, с
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com