основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Цели на изследването

да се разработят теоретични и методологически основи за изследване на психологически здрав човек, включително исторически и научни основи, принципи и подходи за изследване на акмеологичните ресурси на това явление;

• да се разкрие онтологичната същност на акмеологичните ресурси на психологическото здраве на младежта като личностно явление с отношение към себе си и система от междуличностни отношения в индивидуален и социален аспект;

• да се диференцират инвариантни и променливи характеристики на акмеологичните ресурси на психологическото здраве на личността на младежта, разработени под влияние на психологически условия и фактори, които ги определят;

• да разкрие механизмите на развитие на акмеологичните ресурси на психологическото здраве на младежта с взаимодействащи връзки, включени в нея, да определи критериите за оценка на нейното формиране и да покаже начините за прилагане на този механизъм в хода на формиращия експеримент.

Методологичната основа на изследването на акмеологичните ресурси на психологическото здраве на личността на младежта е изградена от принципите на систематичен подход (М. Я. Басов, В. А. Барабанщиков, И. В. Блауберг, Б. Ф. и др.), потенциални и уместни (О. С. Анисимов, В. Г. Асеев, С. Л. Рубинщайн, И. Н. Семенов), идея за целостта на човека, за единството на социалното и биологичното в човека (Б. Г. Ананиев , А. А. Бодалев, В. С. Илийн, А. Г. Ковалев, В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев, А. А. Ухтомски и други), фундаментални трудове в областта на психолозите личност (К. А. Абулханова, А. Г. Асмолов, М. К. Мамардашвили, Е. В. Шорохов и други), акмеологичният аспект на личностното развитие (Б. Г. Ананиев, А. А. Деркач, В. М. Розин, Е. В. Сайко и други), теорията за дейността на развитието на личността, нейната субективност (А. В. Брушлински, А. Н. Леонтиев, В. А. Петровски, С. Л. Рубинщайн и др.), Междуличностните отношения (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев и др.), Хуманистичната теория за личностното израстване (А. Адлер, Г. Олпорт, К. Роджърс, Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер и други), йерархична теория за личностните нужди (С. Б. Каверин, А. Н. Леонтиев, А. Маслоу, В. Д. Шадриков и и др.) и нейната самореализация (Л. И. Антиферова, В. П. Зинченко, О. А. Конопкин, В. И. Слободчиков и др.), теорията за адаптацията на човек в социална среда (Ж. М. Глозман, Т. В. Снигирева, С. Т. Посохова, Е. Ф. Филипова и други), както и теоретичните предпоставки за развитие на лична автономия (Е. В. Галажински, К. Голдщайн, С. Мъди, Г. Олпорт, В. В. Столин и др. /, Психологически изследвания в областта на личния потенциал а (Д. А. Леонтиев, В. Н. Марков, А. С. Мелничук, Ю. В. Синягин и др.).

Теоретичната основа на изследването беше работата, изследваща психологическите аспекти на здравето на индивида (Н. А. Агаджанян, Л. В. Васина, Е. А. Уваров и др.) И психологическите причини за неговото нарушение (О. С. Василиева, Г. С. Никифоров, В. Д. Тополянски и др.), Психологически изследвания на соматичните състояния на човек (А. В. Кириченко, В. А. Пономаренко, М. Фуко и др.), Работи върху адаптацията на личността в социалната среда (Ф. Б. Березин А. Л. Журавлев, А. А. Налчаджиян, А. А. Реан и други) работят в областта на кризисните личностни условия (Т. В. Башкирева, Ф. Е. Василюк, М. А. Гулина и други), изследвания на емоционалната сфера на личността (Л. С. Виготски, Л. Я. Гозман, Б. И. Додонов, В. А. Лабунская и други) и афективни състояния (С. Н. .Enikolopov E.O.
Lazebnaya, V.D. Менделевич, В.Н. Мясищев, А.Б. Холмогорова, Х. С. Акискал, Й. Ангст и др.), Емоционална саморегулация (Б. А. Вяткин, Л. Г. Дикая, В. И. Моросанова, А. О. Прохоров и др.) И неудовлетвореност (Р. Барнер, Л. И. Ермолаева, Н. Д. Левитов, Н. Майер и други), изследването на влиянието на междуличностната подкрепа върху преодоляването на интраличностните проблеми (В. А. Горянина, В. В. Знаков, М. Ш. Магомед-Еминов, А .У. Хараш, О. В. Хлудова, Е. В. Цуканова и други), научно-теоретичен и психолого-практически анализ на процесите и условията на лишаване, отхвърляне, отхвърляне, изолация и лишаване (Б.С.Братус, I. Н. Гурвич, И. С. Кон, В. Н. Косирев, В. Н. Мясищев, Е.В. Осин Е. Фромм и други), конфликтни изследвания (И. Я. Анцупов, Н. В. Гришина, Ф. Глазл, И. В. Грошев, Л. Козер, А. И. Шипилов, Г. Круг и др. ) ..

Изследователските методи включваха теоретичен и методологичен анализ на литературата по проблема на психичното здраве като феномен на личността, теоретично общуване на исторически и научни предпоставки за изучаване на този проблем, систематизиране на съществуващи научни подходи, структуриране на принципите на изследване върху акмеологичната същност на психологически здравия човек, методологическо обосноване на подхода към изследване на акмеологичните ресурси на психологическото здраве на човек , теоретично разграничение между инвариантно и вариативно су Това явление, моделиращо механизма на развитие на акмеологичните ресурси на психологическото здраве на индивида като психологическо явление. На етапа на констатираното проучване на акмеологичните ресурси на психологическото здраве на личността са приложени следните методи: тест за жизненоважни ориентации (SJO) D.A. Леонтиев; морфологичен тест на жизнените стойности (ITLC) V.F. Сопова, Л.В. Karpushina; стилова саморегулация на човешкото поведение (ССП-98) V.I. Morosanova; тест за самоактуализация (SAT) L.Ya. Gozman; скала за оценка на необходимостта от постигане на Ю.М. Орлов; многостепенен въпросник за личността (MLO) „Приспособимост“ A.G. Маклакова, С.В. Chermyanin; въпросник скали за идентифициране и оценка на невротично състояние Менделевич, К.К. Yakhina; тест за жизнеспособност D.A. Леонтиев, Е.И. Rasskazova; Калифорнийски психологически въпросник (CPI); диагностика на нивото на развитие на рефлексивност (метод на А. В. Карпов); методология за диагностика на междуличностните връзки (DME) L.N. Sobchik. В емпиричната част на изследването беше използван въпросник, разработен от автора за идентифициране на психологическите фактори за развитие на акмеологични ресурси на психологическото здраве, и въпросник за оценка на формирането на акмеологичния ресурс на психологическото здраве на младите хора. Формиращият експеримент беше поетапна програма за прилагане на механизма на развитие на акмеологичните ресурси на психологическото здраве на индивида.

Когато обобщаваме и анализираме емпирични материали, използвахме методи за статистическа обработка на данни, използвайки статистическия пакет SPSS 17.0., Фактор (Varimax), корелационен, клъстър и дискриминантни анализи, корелационен коефициент на Пиърсън, критерии на Стюдън, Уилкоксън-Ман-Уитни, Фишър.

Емпиричната основа на изследването беше извадка от 958 студенти от специалности от различни разширени групи (хуманитарни, природонаучни, икономически, културни и изкуства) на Тамбовския държавен университет, наречени на Г.Р.Державин.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Цели на изследването

 1. Цели на изследването
  Теоретични цели: 1. Разгледайте психологията на разбирането като основа за интерпретиране на ситуации на манипулиране на един човек от друг. 2. Да се ​​анализират теоретичните и психологическите основи на връзката на разбирането и поведението. 3. Да се ​​извърши теоретичен анализ на съдържанието на понятията „макиавелианство“, „манипулация“ и тяхното използване в психологическата литература. Емпирични задачи: 1. Идентифицирайте
 2. Цели на изследването
  1. Да се ​​разгледа генезисът на изследването на развитието на професионалното (включително индивидуалното и психическото) здраве. 2. Да обоснове съществената характеристика на развитието на професионалното здраве. 3. Определете критериите, показателите, нивата на развитие на здравето на труда. 4. Да се ​​разработи психолого-акмеологична концепция за развитие на професионален здравен специалист
 3. Цели на изследването
  Да се ​​обобщи състоянието на развитието на изследователския проблем, да се определи генезисът и съдържанието на понятието „корпоративна сигурност”. 2. Да се ​​даде съществена характеристика на корпоративната сигурност като акмеологична основа на продуктивния живот на организацията. 3. Да се ​​разработи теоретичен модел на корпоративната сигурност като акмеологична основа за продуктивен живот
 4. Цели на изследването
  1. Да се ​​обоснове необходимостта от разработване на акмеологична концепция за професионалното развитие на преподавателите във висшето образование, като се вземе предвид систематичен анализ на състоянието на развитие и методологичните подходи към изследователския проблем, интердисциплинарен и емпиричен анализ на акмеологичната същност на етапите на изучавания процес. 2. Определете набор от критерии, показатели и нива
 5. Цели на изследването
  Да се ​​извърши теоретичен анализ на структурата и етапите на формиране на професионализма на учителите. 2. Да се ​​анализира психологическото съдържание на понятието „трудности“, да се идентифицира типологията на трудностите при формирането на учителския професионализъм. 3. Да се ​​идентифицират характеристиките на личността на учителя, влияещи на възникването на трудности в процеса на професионално развитие. 4. Изследвайте динамиката и психологията
 6. Цели на изследването
  1. Да се ​​анализират възможностите за разработване на интегративен подход към изучаването на системата "личност - общество" в общия методологически контекст и в светлината на съвременните тенденции в развитието на психологическата наука. 2. Извършване на преглед на изследванията за идентичност, основно изградено в логиката на психосоциалния подход, на неговата основа, за да се идентифицират ключови проблемни точки, свързани с усъвършенстването.
 7. Цели на изследването
  1. Разработете акмеологична концепция за идентифициране на държавните служители. 2. Да задълбочи разбирането на същността и съдържанието на явлението идентификация на държавните служители. 3. Определете критериите, показателите и показателите за оценка на нивата на идентификация на държавните служители. 4. Да се ​​състави типология на личната идентификация с персонала на държавната служба въз основа на постигнатото.
 8. Цели на изследването
  1. Да се ​​разработи и обоснове концептуален модел на отношенията между представители на поколения, хора от различни възрасти в контекста на социокултурните промени в съвременна Русия въз основа на определяне на критерии за разграничаване на поколенията и изучаване на категоричния статус на понятията „поколение“ и „между поколенията отношения“. 2. Да идентифицира проявите на когнитивни, емоционални,
 9. Задачите на психологическите изследвания на военен екип
  Основните изследователски задачи, чието решение осигурява разбиране от военния психолог на социално-психологическите процеси, протичащи в определен военен екип, могат да бъдат формулирани под формата на въпроси. Получаването на надеждни отговори на тях е целта на цялостно социално-психологическо проучване. Обикновено тези задачи могат да бъдат разделени на няколко области. а)
 10. Задачите на психологическите изследвания на военен екип
  Основните изследователски задачи, чието решение осигурява разбиране от военния психолог на социално-психологическите процеси, протичащи в определен военен екип, могат да бъдат формулирани под формата на въпроси. Получаването на надеждни отговори на тях е целта на цялостно социално-психологическо проучване. Обикновено тези задачи могат да бъдат разделени на няколко области. I.
 11. Цели, хипотези и цели на изследването
  Основният генетичен закон на културното развитие L.S. Виготски и концепцията за социализация A.G. Асмолов предполага, че отношението към половите роли е свързано не само с определени културни и исторически, но и със семейни условия. В съответствие с етапите на психосексуалното развитие на личността, (М. А. Догадина, Л. О. Пережогин, 1999), от една до 6 години при дете
 12. Цели и цели на изследването
  Очевидно, без да се отчита психологическият фактор, е невъзможно адекватното научно разбиране на най-новата руска история, не само „военна”, но и гражданска, както и съвременността. Разбирането на това определи основните направления на нашето изследване. За първи път в историческата наука тази монография разглежда психологическия компонент на основните въоръжени конфликти на XX век;
 13. , Цели, цели, хипотези, схема и изследователска програма
  Предмет на това изследване са възрастово-психологическите характеристики на афективния компонент на половата ролева идентичност и влиянието на културните, историческите и семейните фактори върху неговото формиране. Обект на изследването е афективният компонент на идентичността на половата роля.Целта на изследването: изследване на възрастово-психологическите характеристики на афективния компонент на половата ролева идентичност.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com