основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Полово-ролева идентичност на различни възрастови етапи: задачи, социални роли, етапи на развитие на семейството

С промяната в системата на сексуалните роли много традиционни различия между половете, на които се основават стереотипите за мъжественост и женственост, изчезват или рязко намаляват, а самите образи стават по-малко полярни и недвусмислени от преди. В същото време съществуват определени различия в характера на дейността, фокуса на интересите и хода на умствените процеси. Естествено, съдържанието на категориите мъжественост и женственост също се променя.

От 70-те години се появяват творбите на С. Бем и нейните последователи и се прави опит да се въведе концепцията за андрогиния в диагностичната практика.

В тези произведения са въведени понятията психологически пол и андрогиния, които се разбират като определен израз в характера на мъжките и женските качества. Високата андрогиния предполага висока тежест и на двете качества, ниската андрогиния - ниска тежест. Всъщност типове с висока степен на мъжественост и женственост се считат за андрогини, което им позволява по-малко стриктно да спазват нормите за ролята на пола и им позволява да се движат по-свободно от традиционно женски към мъжки професии и обратно. Концепцията за психологическа андрогиния не засяга соматични качества, а само поведение и нагласи, в резултат на това вместо обикновена дихотомия от типа "мъжки" и "женски" се появяват четири психологически типа (В. Е. Каган, 1991):

1) мъжествени мъже и жени (високи проценти за мъжки черти и ниски проценти за женски черти);

2) женски мъже и жени (много женствени и малко мъжки черти);

3) андрогини мъже и жени (високи проценти и по двете скали);

4) психологически недиференцирани мъже и жени (ниски проценти по двете скали) и същите 4 категории за жени.

I.S. Kon (I.S. Kon, 1998) също отбелязва, че максималното съвпадение на индивида със стереотипа за неговата полова роля в никакъв случай не е гаранция за психическо и социално благополучие. Женските жени често се отличават с повишена тревожност и понижена самооценка. Мъжествени момчета - тийнейджъри, които изпитваха повече самочувствие и удовлетворение от позицията си сред връстниците, след 30 години бяха по-тревожни, по-малко уверени и по-малко способни на лидерство. Женските жени и мъжествените мъже са по-малко склонни да се справят с дейности, които не съвпадат с традиционните норми за разграничаване на ролята на половете. Хората, които са относително свободни от твърда сексуална типизация, имат по-богат поведенчески репертоар и са психологически по-проспериращи. Редица проучвания показват, че жените предпочитат андрогинните свойства пред женските, докато мъжете се ръководят от по-традиционни норми за разграничаване на ролята на пола.

NV Дворянчиков (Н. В. Дворянчиков, 1998) предоставя данни от цялостно проучване на две групи двойки със сексуални разстройства. Според резултатите от изследванията, следвайки стереотипи, свързани с пола, които отличават мъжествеността и женствеността като взаимно противоположни модели на полов ролево поведение, имаха отрицателно въздействие върху адаптивните способности на психиката и поведението на мъжете и жените, причинявайки дисфункции и дисхармонии. Ограничаването на сексуалните роли, стереотипизиращи възгледа на обществото за нормата и отклоненията, значително стеснява постигането на междуличностна хармония, както и самочувствието на мъжете във всички сфери на обществения живот.

О. А. Гаврилица (О. А. Гаврилица, 1998), изследвайки ролевия конфликт на работеща жена, прави основния извод, че тежестта на емоционалния конфликт при жената силно зависи от нейния психологически тип: мъжествените жени и жените с високо ниво на андрогин чувстват роля конфликтът е по-малко. Те по-добре преминават от един вид дейност в друг и за мъжествените жени това се дължи главно на незадоволително от тяхна гледна точка внимание, което могат да дадат на децата. Беше отбелязано, че при жена с високо ниво на андрогиния ролевият конфликт е по-слабо изразен.

Работата на американски изследователи след 1974 г. Brewer M. & Myrtie WB (1979), Cheryl L. Holt (1998), Gessner S. и T. Ferguson (1998) в посока на андрогинията на изследването показва, че от 1974 г. до днес в американската В обществото характеристиките на мъжествеността и женствеността, използвани в BSRI, не са загубили своята актуалност, а предпочитаният тип идеална жена и идеален мъж са силно андрогинни, както мъже, така и жени. Последователите на S. Boehm установяват, че нейното предположение за най-добра както биологична, така и социална адаптивност са силно андрогинни хора и са проведени проучвания, включително върху черноамериканското население. Резултатите са адекватни на тези, получени от S. Boehm.

Американски изследователи (Jr., Bernard E. Whitley, Amanda Bichlmeier Nelson, Curtis J., 1999), изучавайки връзката между мъжете и жените в различни аспекти на живота, откриха, че за мъжете моралният живот се управлява от безлични и безпристрастни закони и третира другарите, така че за непознати. За жените моралният живот се определя от контекста на личните взаимоотношения и се ръководи от принципите на грижата за другите. Все повече и повече пол се разглежда като резултат от не толкова биологичното, колкото психосоциалното развитие. Този конструктивен подход е разработен при изследване на индивидуалните различия в психосоциалната регулация на взаимоотношенията, когнитивните способности и личностните характеристики (Krisanne Bursik, 1998).

Установено е, че двойките с висше образование и приблизително еднакви материални възможности имат егалитарни отношения в брака, докато жените без образование и / или материално богатство често се намират в брачни отношения, които ги унижават. (Renee V Galliher, Sharon S Rostosky, Deborah P Welsh, Myra C Kawaguchi, 1999).

Според проучвания (Jay C. Wade, Chris Brittan, 2000), мъжката идентичност зависи от степента на членство в групата и определя нейното възприемане на ролята на пола, което включва свързани с пола характеристики, връзки и поведение. Теорията за зависимостта на мъжката идентичност от референтната група дава психологическо обяснение на различните нагласи на мъжете към въпросите, свързани с пола. Тази теория се основава на четири постулата, които помагат да се разберат разликите в отношението на мъжете към проблемите на пола:

1) чувство за принадлежност към определена група мъже или към всички мъже;

2) три нива на идентичност „Аз“ имат три нива на психологическа свързаност: а) недиференцирана идентичност - липса на връзка с други мъже; б) конформната идентичност на егото се свързва с чувство за принадлежност към определена група мъже; в) интегрираната его идентичност е свързана с чувство за принадлежност към всички мъже;

3) три нива на психологическа принадлежност се определят от използването на мъжете от референтни групи за определяне ролята на пола: а) ако принадлежат към конкретна референтна група, индивидуалните идеи за сексуалните роли се адаптират към групата; б) в случай на принадлежност към всички мъже се определят индивидуални идеи за ролите на пола и не зависят от групата;

4) степента на счетоводно отчитане и влиянието на референтната група за идентичността на половата роля на мъжа зависи от качеството на неговия опит в отношенията, свързани с пола.

Въз основа на четири постулата на данните се разграничават три статуса на идентичност по отношение на групата:

а) липсата на статут се характеризира с липса на психологически връзки с други мъже, недиференцирано или неинтегрирано Его - идентичност, неопределена или фрагментирана самостоятелна представа за ролята на секса и объркването, безпокойството, отчуждението и несигурността, свързани с преживяването на сексуалните роли. Мъж с такава идентичност изпитва проблеми във взаимоотношенията и с мъжете, и с жените;

б) статусът на зависима от групата се характеризира с чувство за психологическа общност с определена мъжка група, конформна идентичност на егото, силна ангажираност към стереотипните полови роли и отношения;

в) статутът на независим от групата се характеризира с чувства на психологическа общност с всички мъже, има интегрирана его-идентичност и вътрешни представи за половите роли, които не са зависими от мъжката група. Този статус е свързан с относително гъвкави, автономни и плуралистични отношения с противоположния пол.

Статусите са свързани с мъжкия статус на егото идентичност, психологическото благополучие и отношенията с противоположния пол.

Отбелязва се, че етапите на живота влияят върху промяната на идентичността и с възрастта се наблюдава придвижване на човека към андрогиния, което е свързано със спирането на родителските функции и евентуално с някои силни промени в живота.

Лоуен А. (Lowen A., 1998) разглежда проблемите на идентичността на половата роля в светлината на нормалната и невротична разделителна способност на Едипов комплекс и комплекс Electra. С невротичната разделителна способност на Едиповия комплекс и комплекса Електра, „заседналото“ възниква на един от етапите на развитие на Фройд: орален, анален или фаличен и съответства на един от 4 невротични типа: „Дъщеря“ и „Любовният син“ съответстват на оралния етап, „Сестра ”И“ Защитник брат ”- латентно,“ Възлюбен ”и“ Рицар-герой ”- фалически,“ Майка - мъченик ”и“ Авторитарен баща ”- анал.

А. Лоуен смята, че интегрирането на всички тези позиции съответства на адекватна позиция на половин роля.

Хорни К. (Horney K., 2002) твърди, че всички подрастващи момичета с неадекватна женска идентичност са враждебни както на мъжете, така и на жените, но очевидно към мъжете и жените.

По този начин „заседналият“ на определен етап от развитието създава неадекватна идентичност на половете и предотвратява приемането на половите роли както при жените, така и при мъжете.

На всеки възрастов етап човекът решава нормативните задачи на развитие, включително своята идентичност на половата роля.

Има много възрастови периодизации, за сравнение те са дадени в допълнение 1, „Периодизация на възрастовото развитие“ към глава 1. В това проучване се използва периодизацията на Левинсон с известно изясняване на възрастовите групи.

Родовата идентичност започва да се формира в родителското семейство, проявява се предимно в изграждането на връзки с противоположния пол и се променя с разширяването на половите роли в собственото семейство. Семейството като структурно функционална система (А. В. Черников, 1998) възниква, развива се и престава да съществува. Всеки етап от семейния жизнен цикъл има свои задачи и собствено ниво на идентичност на половата роля. Задачи, свързани с идентичността на половата роля в юношеството и младежта

Един от критичните периоди във формирането на сексуални роли и стереотипи е периодът на пубертета. Морфологичните и функционални промени в организма, причинени от съзряването, предизвикват интерес у противоположния пол и налагат интеграцията на сексуалността с други аспекти на личността. Според Г. Крейг (G. Craig, 2000) развитието на сексуалната идентичност на подрастващите е свързано с промяна в нагласите, поведението и отношенията им. По правило голяма част от възрастните и юношите считат себе си от гледна точка на културните норми на своето време, следователно естеството и качеството на сексуалните отношения варират с времето. По-специално, докато в САЩ поддържането на девствеността сред омъжените момичета беше желателно до средата на 60-те, в СССР - до средата на 80-те години (V. Figueiredo, 1992). Филмите и литературата почти заобикалят въпроса за сексуалните отношения. В САЩ до края на 70-те години сексуалната революция беше в разгара си, в Русия това явление се наблюдава от началото на 90-те до наши дни. Засилени тенденции към предбрачно сексуално преживяване. Точно както в САЩ, всичко това доведе до растеж на полово предавано и инфекциозно, ранно майчинство. Така според руското министерство на здравеопазването през 2001 г. е записана следната картина.

Таблица 1.3

Състоянието на психосексуалното здраве в юношеска и младежка възраст

Злоупотребата с наркотици, злоупотребата с наркотици и алкохолизмът стават все по-широко разпространени сред подрастващите. Според авторите на Независимия доклад на руските обществени организации, подготвен за специалната сесия на Общото събрание на ООН, до завършването им само 14% от студентите могат да се считат за напълно здрави. Само около една четвърт от завършилите са напълно психически здрави. маркиран

растежът на детските самоубийства.

Според авторите на наръчника (Основи на здравословния начин на живот, 2001 г.), проучванията на учениците показват, че 40% от учениците в 8-11 клас имат опит с употребата на различни наркотици, а други 20% живеят и общуват с хора, употребяващи наркотици. Липсата на познания за репродуктивното здраве сред младите хора води до ранни безразборни полов акт и болести, предавани по полов път. Известно е, че около 60% от руските тийнейджъри започват сексуални отношения на възраст под 17 години. През последните 5 години броят на сифилисните заболявания в Русия се е увеличил повече от 30 пъти. Проучване на младите хора показва ниска информираност на младите хора по основните проблеми на пола, което допълнително изостря тези проблеми. Всяка година в Русия около 300 хиляди момичета-тийнейджъри прибягват до аборти. По този начин социалните данни, отразяващи състоянието на физическото и психическото здраве в юношеска и младежка възраст, показват психологическа инфантилност.

Независимо от социалните условия на възникващата личност, тази личност трябва да реши много проблеми, свързани с нейната идентичност. Ерик Ексън (1996) смята, че дори да се влюбиш на този етап е опит да „стигнем до определянето на собствената идентичност чрез прожекцията на дифузния образ на„ Аз “върху друг и възможността този образ да се отрази и постепенно да се изясни“.

Така момиче или момче формира възприятие за себе си като представител на противоположния пол, отразено в темата на неговата любов. От практиката е известно, че отношенията с противоположния пол са много силно повлияни от отношения, които се развиват именно в дадена възраст. Всъщност чувството да се влюбиш в обект от противоположния пол е опит да се видиш точно от тази гледна точка: как ме възприема представителят на противоположния пол, колко съм привлекателен за нея или съм привлекателен за него.

В юношеството форма на криза на идентичността е криза на интимността в широкия смисъл на думата. Според Ерик Ериксън (E. Erickson, 1996, с.148), „ако млад човек не може да влезе в истински интимни отношения с други хора и собствените си вътрешни ресурси, то в късната си юношеска или ранна зряла възраст, неговите междуличностни отношения стават много стереотипни, т.е. и самият той стига до дълбоко чувство на изолация ... Преди да се постигне ... нивото на генитална зрялост, много в сексуалната любов ще дойде от собствения интерес, глада на идентичността; всеки партньор в реалността само се опитва да стигне до себе си “, тоест„ аз съм “.

Така в юношеството и юношеството на първо място се решават задачите да приемеш себе си като мъж или жена.

Задачи, свързани с идентичността на половата роля в зряла възраст (зрялост) период 20 (22) -32 години

Г. Крейг (G. Craig, 2000) характеризира този период като достигане на пика на физическата активност, здравословен период и натрупване на знания. Сексуалният стил се разглежда като 3 измерения: удовлетвореност от живота, чувственост и еротика. При хора с висока удовлетвореност от живота сексуалността е интегрирана в по-широк модел на живот.

Обмислете задачите за развиване на личностната идентичност в зависимост от етапа на неговите семейни отношения (О. А. Карабанова, 2001).

На предбрачния етап (млад възрастен извън брака) това е емоционалното разграничаване на „Аз“ от семейството на родителите, автономността на личността, придобиването на независимост; развитието на интимността на междуличностните отношения, развитието на способността да се обича и да бъде обичан в междуличностни отношения с противоположния пол, търсенето на брачен партньор; формирането на „аз” на индивид чрез придобиване на професия и постигане на икономическа независимост.

На етапа на брака и формирането на нова брачна двойка основните задачи са развитието и координацията на семейните ценности и семейната структура; решаване на проблеми с лидерството и установяване на лидерство; разпределение на ролите; определяне на финансовото и икономическото състояние на семейството, организация на семейния бюджет, решаване на проблема за живот; развлекателни дейности; формирането на семейното съзнание „Ние“, разработването на обща позиция по отношение на бъдещето на семейството, планиране на основните житейски цели на семейството; установяване на отношения с разширеното семейство (родители и роднини на всеки съпруг).

Е. Ериксън (E. Erickson, 2000) нарича този период началото на зрелостта, периода на ухажване и ранните години на семейния живот, тоест от края на младостта до началото на средната възраст и го характеризира с два полюса: близост и самота.

Под интимност Ериксън разбира не само физическата интимност. В тази концепция той включва способността да се грижи за друг човек и да споделя с него всичко, което е от съществено значение, без да се страхува да не загуби себе си. С близостью дело обстоит так же, как с идентификацией: успех или провал на этой стадии зависит не прямо от родителей, но лишь от того, насколько успешно человек прошел предыдущие стадии. Так же как в случае идентификации, социальные условия могут облегчать или затруднять достижение близости. Это понятие не обязательно связано с сексуальным влечением, но распространяется и на дружбу. Но если ни в браке, ни в дружбе человек не достигает близости, тогда, по мнению Э.Эриксона, уделом его становится одиночество — состояние человека, которому не с кем разделить свою жизнь и не о ком заботиться.

Ситуация с брачными отношениями, которая наблюдается сейчас в российской действительности, можно назвать кризисной.
Среди молодежи только за 1997 год число зарегистрированных браков снизилось в среднем по России на 19%. Все больше распространяются гражданские браки. Характерно, что общественное мнение стало относиться к ним более терпимо. Распад гражданских браков не отражается на статистике разводов. Тем не менее, и разводов и браков стало больше. Это свидетельствует об увеличении вероятности завершения брака разводом и перехода семьи в разряд нетипичных: неполных, малообеспеченных, проблемных. Средний брачный возраст составляет 26 лет и начинает приближаться к средне-европейскому - 27-30 годам.

На стадии семьи с маленькими детьми (до подросткового возраста) личность должна решить следующие задачи: изменение структурно-функционального строения семьи с формированием супружеской и родительско -детской подсистем; формирование родительской позиции матери и отца; адаптация семейной системы к включению детей; выработка стратегии, тактики и методов воспитания, их реализация; установление новых отношений с расширенной семьей с включением ролей бабушек и дедушек для прародителей.

Реализация функции родительства и воспитания детей определяет характер изменения супружеских отношений, по сравнению с предшествующей стадией, в вопросах материального обеспечения пересмотра распределения домашних обязанностей и ответственности за уход и воспитание ребенка между супругами.

Принципиально важную особенность данной стадии жизненного цикла семьи составляет переход супругов к началу реализации родительской функции. Становление родительской позиции - процесс во многих отношениях переломный, кризисный для обоих родителей, в значительной мере предопределяющий судьбу развития детей в семье, характер родительско- детских отношений и развитие личности самого родителя.

На этой стадии также существует множество проблем. По статистическим данным брак перестает быть обязательным условием рождения и воспитания детей. С 1990 по 2000 год доля внебрачных рождений от общего числа новорожденных увеличилась почти вдвое (с 14,61 до 27,96%). Средний возраст первородящих мам составляет 23 года, это на 2 года больше, чем было несколько лет назад.

По информации Госкомстата (статистические сборники, 2004), в 2000 году родились больными или заболели 38% младенцев. Среди рожениц 43,9% страдали анемией, 21,4% -поздним токсикозом, а 18,6% - болезнями мочеполовой системы. Ухудшение здоровья россиян объясняется плохой экологией, результатом пренебрежительного отношения к детскому здравоохранению, к физическому воспитанию и развитию массового спорта. Результаты обследования, проведенного Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН в семьях новорожденных, свидетельствуют о нежелании родителей поступиться собственными привычками, даже зная об их негативном воздействии на здоровье плода и его последующее развитие. В обследовании 1995 года до беременности курили 22% женщин. Узнав о своей беременности, продолжали курить лишь 2,8% будущих мам. А вот данные за 1998 год: до беременности курили 28%, узнав о ней, - 13%. Как следствие, здоровые дети родились менее чем у четверти курящих беременных. В возрасте 6 месяцев практически все они имели какие-либо функциональные отклонения. И еще несколько цифр, которые характеризуют состояние здоровья будущих родителей. Начиная с 1991 года, в молодежной среде чаще встречаются заболевания эндокринной системы, расстройства пищеварения, нарушения обмена веществ и иммунитета, болезни крови. Возросло число впервые установленных болезней нервной системы и органов чувств. Наблюдается значительный рост особо опасных заболеваний. Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями за первые 5 лет реформ выросла на 18%, олигофренией - на 24%, туберкулезом - на 70%. Снижение числа детей в расчете на одну семейную группу, а также полных и многодетных семей - такова тенденция развития российской семьи с детьми. Одной из характерных черт эволюции семьи является высокая доля неполных семей (20%). К 1 января 2000 года в Российской Федерации 1,9 млн детей воспитывались в семьях без одного или двух родителей. Число детей приходящихся на 100 семей понизилось с 163 до 160. Суммарный коэффициент рождаемости - среднее число детей, рожденных женщиной за свою жизнь, - равен 1,214 (для сравнения, в 1990 году -1,887). Между тем, только для простого воспроизводства населения он должен быть не меньше 2,14. Репродуктивные установки молодых россиян трансформируются под влиянием социально-экономических перемен. По данным исследования перспектив развития молодой семьи, проведенного Госкомстатом РФ в 1992 году, только 8% бездетных супругов не планировали заводить детей. Однако уже через 2 года, согласно микропереписи, каждая четвертая женщина, не имевшая на тот момент детей, не собиралась рожать, а каждая вторая хотела только одного ребенка. С 1990 по 1996 годы число детей, родившихся вторыми и третьими, уменьшилось в 1,9 раза (с 1 млн до 529,7 тыс.).

По оценке специалистов сейчас распадается каждый второй брак. Десять лет назад распадался каждый третий. Социологи считают, что неустойчивое положение населения на рынке труда отражается на отношении к браку. По годам семейной жизни разводы распределяются так: до 1 года - 3,6%, от 1 до 2 лет - 16%, от 3 до 4 лет - 18%, от 5 до 9 лет -28%. Наиболее ответственный период в жизни семьи, когда супругам от 20 до 30 лет. Установлено также, что браки, заключенные до 30 лет, в среднем вдвое долговечнее браков, возникших, когда супругам было за 30. Абсолютное большинство разводов приходится на возраст от 18 до 35 лет. Резкий подъем начинается в возрасте 25 лет.

Таким образом, задачи полоролевой идентичности взрослой личности заключаются в принятии новых гендерных ролей, связанных со статусом семейного человека и родителя, хотя судя по статистическим данным решение задачи принятия родительских ролей нельзя назвать благополучной.

Период 2 зрелости 33-60 лет

По Э. Эриксону (Э. Эриксон, 2000) — зрелый возраст, находящийся ближе к началу интервала, то есть уже тот период, когда дети стали подростками, а родители прочно связали себя с определенным родом занятий. На этой стадии появляется новый параметр личности с общечеловечностью на одном конце шкалы и самопоглощенностью на другом. Общечеловечностью Э.Эриксон называет способность человека интересоваться судьбами людей за пределами семейного круга, задумываться над жизнью грядущих поколений, формами будущего общества и устройством будущего мира. Тот же, у кого это чувство сопричастности человечеству не выработалось, сосредоточивается на самом себе и главной его заботой становится удовлетворение своих потребностей и собственный комфорт.

Данный период разбивается на три возрастные группы.

Возрастная группа 33-40 лет

Левинсон (Г.Крайг, 2000) называет данную возрастную группу как кульминационный период ранней взрослости. Этот период характеризуется профессиональным ростом и установлением близких отношений в семье. Это время подведения итогов и переоценки ценностей. Этот период соответствует периоду семьи с детьми младшего подросткового возраста (О.А.Карабанова, 2001).

Основная психологическая характеристика семьи на данной стадии жизненного цикла - совпадение или значительное пересечение кризисных возрастных стадий каждого поколения семейной системы.

Для данной возрастной группы пик разводов соответствует 35 годам. По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Новая газета № 70, 2000) на период от 10 до 19 лет приходится 22% разводов. За 19 лет совместной жизни происходит 2/3 разводов от их общего числа. После 30 лет людям гораздо сложнее перестраивать себя в соответствии с потребностями проживания вдвоем и вхождения в семейные роли.

Основная причина разводов - практическая неподготовленность супругов к семейной жизни (42% разводов). Она проявляется в грубости супругов, взаимных оскорблениях и унижениях, невнимательном отношении друг к другу, неумении уступать друг другу, в отсутствии общих духовных интересов, жадности и стяжательстве одного из супругов, неподготовленности к взаимодействию, в неумении сглаживать и устранять конфликты и в стремлении конфликты усиливать, в неумении вести домашнее хозяйство.

На втором месте причин разводов - пьянство одного из супругов (на эту причину указали 31% опрошенных женщин и 23% мужчин). Причем пьянство одного из супругов может быть и причиной, разрушающей семейные отношения, и следствием ненормальных отношений между супругами.

На третьем месте - супружеская неверность (на это указали 15% женщин и 12% мужчин).

Остальные причины разводов играют незначительную роль: бытовая неустроенность (3,1%), различие взглядов на вопросы материального благополучия (1,6%), материальные трудности (1,8%), необоснованная ревность одного из супругов (1,5%), половая неудовлетворенность (0,8%), отсутствие детей (0,2%).

Разведенные мужчины жалуются на то, что не было серьезной близости (37%), повседневной нежности (29%), упорядоченной половой жизни (14%), заботы о нем (9%), чувствовали себя закабаленным - 14%. Уже после 35 лет главной причиной женского одиночества является явная нехватка мужчин из-за повышенной смертности. Свыше 40% разведенных женщин не могут устроить свою жизнь просто потому, что женихов нужного возраста для них не было. Фактически их шансы еще ниже, так как не один возраст играет роль в выборе спутника жизни. Ведь в числе потенциальных «женихов» много сильно пьющих, находящихся в заключении (в числе 1 миллиона заключенных в России подавляющее большинство - мужчины).

Большое количество разводов и причины, по которым они происходят, указывает на психологическую неготовность улучшать качество своих гендерных ролей.

Возрастная группа 40-45 лет

Среднее поколение супругов-родителей вступает в кризис середины жизни с необходимостью переосмысления жизненного пути и подведения итогов. Младшее поколение -дети - старшие подростки заявляют права на признание статуса взрослого, что приводит к перестройке системы родительско- детских отношений. Пересечение трех возрастных кризисов приводит к повышению тревожности и чувства незащищенности. Задачами, которые приходится решать данной возрастной группе - преодоление кризиса середины жизни.

По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН на семейный стаж после 20 и более лет приходится 12,4% разводов, который соответствует данной возрастной группе.

Возрастная группа 46-60 лет

Г. Крайг (Г. Крайг, 2000) рассматривает этот возрастной период как мостик между двумя поколениями, т. к. в середине жизни человек чувствует свою обособленность как от молодости, так и от старости и связывает его с классическим семейным циклом, - когда дети, если они есть, начинают покидать свой дом или если детей нет, сделали бы это.

В данный период наблюдается снижение физической активности, но наличие опыта и знания своих возможностей позволяет преуспевать в жизни, умение легко и уверенно принимать решения, которые раньше были недоступны.

Изменяется представление о сексуальности, которые теперь включает в себя и понятие чувственности, подразумевающее спектр выразительных движений, которые могут как вести, так и не вести к половому акту.

Развитие когнитивных способностей в среднем возрасте характеризуется тем, что некоторые из их даже повышаются в среднем возрасте, особенно у лиц с высшим образованием, которые продолжают плодотворно трудиться и вести активную жизнь.

В области психосоциального развития наблюдаются внутренние изменения, которые накапливаются постепенно. Это время подведения итогов и переоценки ценностей.

Основные задачи в данный период: забота о старшем поколении семьи (прародителях); принятие поколением супругов полной меры ответственности за благополучие расширенной семьи и изменение характера отношений между старшей и средней генерацией: признание старшим поколением роли лидера среднего поколения;

решение задач возрастного развития, перефокусирование личности на преодоление кризиса середины жизни, включая успешное разрешение задач личностного развития и самоактуализации, профессионального и карьерного роста.

Если на предыдущем этапе решались задачи полоролевой идентичности, связанные с принятием новых гендерных ролей, обусловленных статусом семейного человека и родителя, то на данном этапе это задачи, связанные с изменением качества этих гендерных ролей и подготовка к решению задач периода отделения детей, приобретающих взрослый статус (семья со взрослыми детьми).

Основные задачи данного периода: реконструкция семейной системы как диады; формирование новой системы отношений между родителями и детьми по типу «взрослый-взрослый»; расширение семейной системы с включением в нее новых членов (супруга(и) ребенка и внуков); освоение новых семейных ролей - бабушки и дедушки; все более всеобъемлющая забота о старшем поколении, принятие недееспособности и возможной смерти родителей.

Данная стадия жизненного цикла характеризуется завершением выполнения воспитательной функции, отделением взрослых детей и необходимостью новой перестройки семейной системы, где на первый план вновь спустя много лет выступают собственно супружеские отношения. Перед супругами, как и в начале жизненного цикла, возникает задача построения отношений в рамках диады.

Г. Крайг (Г. Крайг, 2000) говорит, что люди в поздней взрослости и старости очень отличаются друг от друга, так что их нельзя воспринимать как однородную группу. Эта возрастная группа очень различается по возрасту выхода на пенсию. Исследования показывают, что решения, принятые в начале жизни, складывают дальнейшую жизнь человека, но период от 50 до 60 лет является критическим временем для совершения корректировок, которые будут определять, как человек проживет остаток своей жизни, главной задачей которого является сохранение реинтеграции личности, достигнутой в предшествующее десятилетие.

В классификации Э. Эриксона это последняя стадия. Психосоциальный параметр этого периода заключен между цельностью и безнадежностью. Ощущение цельности, осмысленности жизни возникает у того, кто, оглядываясь на прожитое, ощущает удовлетворение. Тот же, кому прожитая жизнь представляется цепью упущенных возможностей и досадных промахов, осознает, что начинать все сначала уже поздно и упущенного не вернуть. Такого человека охватывает отчаяние при мысли о том, как могла бы сложиться, но не сложилась его жизнь.

Подход Э.Эриксона, распространившего период формирования личности на весь жизненный цикл, говорит, что каждому возрасту, в том числе среднему и пожилому, присущи свои эмоциональные кризисы.

Возможные варианты типов личности в старости с использованием модели У.Джеймса, приведены в приложении 2 «Идентичность в старости» к главе 1.

Демографическую ситуацию для данной возрастной группы можно охарактеризовать следующим образом.

Средняя продолжительность жизни у мужчин 59,9 лет, а у женщин - 71, 4 года (Российский статистический ежегодник 2000) и мужчин в данной возрастной группе почти на 2 млн. меньше, чем женщин. По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН для женщин данной возрастной группы характерна профессиональная деятельность после 55 лет и 12% разводов, при этом в 68% случаев подают на развод женщины в возрасте до 50 лет (в Москве - 80%). После 50 - чаще инициатором развода выступают мужчины.

Пик разводов в старших возрастных группах происходит, в основном, по инициативе мужчин. Дети выросли, алименты платить не придется, с разменом квартиры трудностей не будет. В 50 и даже в 60 лет мужчина чувствует себя еще настолько крепким, что вполне может не просто создать новую семью, но и привести в дом женщину значительно моложе бывшей жены. Вторично вступают в брак лишь 27% женщин, из них только 56% счастливы.

Используя подход Э. Эриксона (Э. Эриксон, 1996, 2000), который включает в себя две противоположные тенденции развития идентичности, представим стадии развития полоролевой идентичности в виде адекватной и неадекватной линий. Адекватное развитие предполагает в юности психосексуальную поляризацию (Э.Эриксон, 2000) как эмоциональное принятие своих гендерных ролей. В молодости - достижение близости в человеческих отношениях, построение своей семьи, реализация своей полоролевой идентичности и принятие расширенных гендерных ролей в качестве родителей, а в зрелости - переход к полоролевой идентичности как андрогинии в контексте расширения идентичности до общечеловеческой с чувством сопричастности ко всему миру.

Подводя итоги по данной части нашего исследования, отметим, что положение женщин и мужчин в российском обществе можно охарактеризовать следующим образом:

1) для различных культурно-исторических условий существуют представления о гендерных ролях;

2) образы гендерных ролей интериоризуются ребенком в процессе развития и транслируются следующим поколениям;

3) гендерное неблагополучие в России, связанное с недоверием между полами, ориентацией на маскулинность у обоих гендеров, сочетанием представления о равенстве полов с патриархальными стереотипами и вытеснением конфликтности ситуации из сознания, имеет давние исторические корни.

4) на процесс полоролевой идентификации оказывают влияние три основных фактора: влияние большого социума, принадлежность к той или иной возрастной группе, гендерной группе и семья.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Полоролевая идентичность на разных возрастных стадиях: задачи, социальные роли, стадии развития семьи

 1. Възрастово-психологически характеристики на афективния компонент на половата идентичност
  В този подраздел се тества хипотеза 1: съществуват възрастово-психологически характеристики на развитието на афективния компонент на половата ролева идентичност, поради решението на проблемите на развитието на личността в юношеска и зряла възраст. Тестовата хипотеза 1 се провежда по следната схема: 1) За всеки обект в съответствие с описания по-горе психосемантичен метод се определя типът
 2. Възрастово-психологически особености на половата ролева идентичност в юношеска и зряла възраст
  Възрастово-психологически особености на половата ролева идентичност в юношеска и зряла възраст
 3. Ижванова Е.М. Развитие на полова ролева идентичност в юношеска и зряла възраст, 2004 г.
  Москва: Московски държавен университет на име М. В. Ломоносов. Дисертацията за степен на кандидат на психологическите науки. Специалност - 19.00.13. - психология на развитието, акмеология. (Като ръкопис). Ръководител - доктор на психологическите науки О.А.
 4. Фактори, свързани с афективния компонент на идентичността на половата роля
  Първата глава показа, че процесът на идентификация на половата роля се влияе от три основни фактора: културни и исторически условия, принадлежност към възрастовата и половата група и семейството. Произведенията на М. И. Лисина и нейните последователи показаха важната роля на образа на близък възрастен в изграждането на образа на друг човек и неговото „Аз“ още в ранните етапи на онтогенезата. Образи на друг и
 5. Гендерные особенности аффективной составляющей полоролевой идентичности
  В този подраздел се тества хипотеза 2: съществуват различия между половете в афективния компонент на идентичността на половата роля, изразяващ се във възрастовата динамика. Проверка гипотезы 2 осуществляется по следующей схеме: 1) С помощью однофакторного дисперсионного анализа проверяется достоверность различий аффективной составляющей полоролевой идентичности между женскими и мужскими возрастными
 6. РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ
  РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
 7. Теории за формирането на половата ролева идентичност
  Психологическите механизми на появата на идентификация на половата роля бяха разгледани в рамките на различни психологически теории. Така например, според J. L. Hampson и D. G. Hampson (Kolominsky Y.L., Melteas M.Kh., 1985), ориентацията към сексуалната роля на момче или момиче няма вродена, предварително оформена основа. Психологическото самоопределяне на пола започва с второто и
 8. Концепцията за афективния компонент на идентичността на половата роля
  Образът на нечий и на противоположния пол е един от важните фактори в процеса на идентичност на половата роля. Този образ се формира не само в семейството. Тя се влияе от половите норми и половите стереотипи (S. Bern, 2002). Е. А. Климов (Е. А. Климов, 1997) определя менталния образ като съвкупност от условия в структурата на субекта, което е повече или по-малко съвършен модел на обект, цел
 9. ЗА РОЛЯТА НА СОЦИАЛНИЯ МИКРОСЕНТЪР В ЧОВЕШКОТО ПОСТАНОВКА НА ВРЪЩ В НЕГО РАЗВИТИЕ
  Един от основните проблеми, които акмеологията трябва да реши, е отразяването на характеристиките на социалната микросреда и човек във взаимосвързаност помежду си, когато резултатът от тяхното взаимодействие е формирането на този човек, който го извежда на най-високо ниво на развитие както като индивид, така и като личност, т.е. и като предмет на дейност. Преди да помислим какво ни интересува
 10. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. СЕМИОТИКА НАРУШЕНИЙ.
  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. СЕМИОТИКА
 11. Определяне на връзката между избора на пол на Родителя и Детето с вида на афективния компонент на половата ролева идентичност
  В този раздел се тества хипотезата, по-специално хипотеза 3: полът на значителен родител и психологическият пол в детска възраст са важни фактори при формирането на афективния компонент на ролевата ролева идентичност. За тази цел а) се проверява надеждността на различията при избора на заглавията на родители и деца в женските и мъжките проби; б) коефициентите на корелация между видовете афективни
 12. , Проблеми на връзката между половете и идентичността на половата роля
  В съответствие с концепцията за социализация на А. Г. Асмолов, основана на културно-историческата концепция на Л. С. Виготски, процесът на превеждане на модели на поведение, свързани с ролевите роли, протича по схемата: от колективна интерпсихика до индивидуална, интрапсихична и след това отново до интерпсихични, предадени на следващото поколение. Основният закон за развитието на висшето
 13. Връзката на афективния характер на образите на мъжете и жените с афективния компонент на половата ролева идентичност
  В този подраздел се тества конкретна хипотеза 1: емоционалното оцветяване на образите на мъжете и жените е важен фактор за формирането на адекватен афективен компонент от идентичност на половите роли. За да се провери съгласуваността на афективния компонент на половата идентичност и афективни компоненти на образите на мъже и жени, бяха съставени две 6x8 матрици, където 6 е числото
 14. Возрастные задачи развития
  Мы уже рассматривали проблему возрастной периодизации развития, но еще раз уточним границы юности, или молодости, как часто называют этот период. В настоящее время вопрос о границе между подростковым периодом и юностью, юностью и зрелостью четко не разрешен. Возрастные рамки данного периода различными авторами ставятся в зависимость от действия разных факторов. Общепринятым является лишь
 15. Возрастные задачи развития
  Согласно общепринятым представлениям зрелость — это период онтогенеза, условно определяющийся возрастными границами от 23 —25 до 55 —60 лет и характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных, интеллектуальных и физических способностей человека. Правда, несколько позже, при рассмотрении периода старости, мы покажем, что развитие и различного рода достижения возможны в любом
 16. Возрастные задачи развития в старости
  Начнем с определения возрастных границ данного периода жизни. Прежде всего отметим, что можно говорить только лишь о выделении условных границ, поскольку скорость старения для каждого человека различна и зависит от многих факторов. Тем более что восприятие собственного возраста самим человеком может существенно отличаться от календарного. Кроме того, процесс старения связан не только с
 17. Теория социальной идентичности
  Бревер (Brewer, 1990) полагает, что человек имеет две противоположные потребности: подтвердить свое сходство с другими людьми и сохранить собственную индивидуальность. По мнению Бревера, мы хотим походить на окружающих и в то же время отличаться от них. Деление людей на членов своей и чужих групп помогает достичь и той и другой цели. То, что мы имеем нечто общее с другими членами нашей группы,
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com