основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Разпоредби за отбрана

1. Методологическото разбиране на психологическата и акмеологичната същност и ефективното развитие на професионалното здраве на специалист се определя от подходите за изследване на това явление, а именно генетични, аксиологични, системни, структурни, синергични, лични, активни, субективни, акмеологични, разкриващи процеса на развитие на професионалното здраве на специалист.

2. Основните характеристики на развитието на професионалното здраве са многостепенност, адаптивност, динамичност, активност. Балансираното развитие на професионалното здраве на специалист е сложна интегрирана лична неоплазма, включваща нивото на развитие на знанията, уменията в областта на самопознанието, самоорганизацията, саморегулирането и самоусъвършенстването.

3. Психологическите и акмеологичните критерии, показатели и нива на професионално здравеопазване показват важната роля на личностното развитие и дейност. Активирането на личните ресурси, които осигуряват балансирано развитие на професионалното здраве на специалист, се осъществява чрез психологическа и акмеологична подкрепа.

В контекста на развитието на здравето на труда се идентифицират социални критерии, които са интегрални: външни и вътрешни и вътрешни критерии. Общата тенденция в развитието на професионалното здраве отразява способността на индивида да трупа основни психологически и акмеологични умения (в областта на самопознанието и саморегулирането) и ефективното им използване в конкретни житейски и професионални ситуации.

4. Съдържанието на психолого-акмеологичната концепция за развитието на професионалното здраве на специалист включва психолого-акмеологичен модел, алгоритъм, система, закони и механизми, условия и фактори за оптимизиране на здравеопазващия процес. Психологическият и акмеологическият модел за развитие на професионалното здраве е разработен на базата на теоретични и приложни изследвания и се представя като процес на овладяване на методите и средствата за саморазвитие, основаващ се на реалистично самопознание и високо ниво на саморегулация. В модела качеството на самопознанието, мотивацията за самоусъвършенстване и уменията за ефективно саморазвитие са резултатните показатели за балансираното развитие на професионалното здраве.

Психологическата и акмеологичната система за развитие на професионалното здраве на специалист включва съществени области на развитие: социално-психологическа, психологическа, педагогическа, по-специално дидактическа. Социално-психологическата подсистема отчита ролята на социалната среда в развитието на професионалното здраве, а също така включва развитието на здравноспестяваща компетентност като фактор за поддържане на професионалното здраве на индивида. Психологическата подсистема осигурява баланс в развитието на професионалното здраве през целия живот, което се изразява в развитието на вътреиндивидуални и интраличностни процеси и осигурява преминаването от лошо диференцирана към сложна диференцирана цялост. Педагогическата подсистема включва структурни и функционални елементи: цел, образователна информация, обучение, обучаеми, средства за педагогическа комуникация. Дидактическата подсистема отразява принципите на организацията на образователния процес за формиране и ефективно развитие на професионалното здраве.

Алгоритъмът за развитие на професионалното здраве е разработен на базата на психолого-акмеологичния модел, идентифицираните критерии, показатели и нива на развитие на професионалното здраве и представлява технологична система от действия, насочени към запазване здравето на специалист. Алгоритъмът за развитие на професионалното здраве на специалист представлява определена последователност от акмеологични и психолого-педагогически действия, реализирани в системата на общото образование, професионално обучение и преквалификация на специалисти от различни профили и нива във висшето образование, насочени към формиране на здравноспестяваща компетентност.

5. Психологическите и акмеологичните механизми за развитие на професионалното здраве на специалист (социално-психологически, личностни, педагогически, дидактически, когнитивни, социокултурни, психологически) са свързани със социално-психологическите, психофизиологичните, личните, възрастовите и професионалните характеристики на специалиста и неговата система от субективни отношения и способността му за саморегулация, самоорганизация, саморазвитие и самоусъвършенстване, запазване и укрепване на професионалното здраве. Като социално-психологически механизъм за развитие на професионалното здраве се обособява комплекс от психологически влияния и влияния. В съответствие със своята интегрираща функция, личният механизъм за развитие на професионално здраве хармонизира взаимодействието на качествено разнообразни свойства и характеристики на всяко ниво на вътрешната организация на специалиста. Педагогическите механизми за развитие на професионално здраве на специалист по същество са определени начини за постигане на високо ниво на здравно запазваща компетентност в процеса на обучение и образование. Комплекс от интелектуални свойства (развита способност за осъзнаване, интелектуална активност и инициативност, ретро- и очакване), чието формиране оптимизира процеса на ориентирани към акме здравеопазващи самопреобразувания, се счита за познавателен механизъм за развитие на професионалното здраве на специалист. Психологическите механизми осигуряват балансирано развитие на професионалното здраве на специалист под формата на вътреличностна автокомуникация, механизми за обективиране на субективен опит, самодиагностика, самонаблюдение, самокорекция, саморегулация и саморазвитие.

Психологическата и акмеологическата логическа тенденция в развитието на професионалното здраве отразява неговото влияние и връзката му с развитието на субекта като създател на собствената му дейност: действайки като субект на развитието на опита на собствената си дейност, човек усъвършенства и развива своята здравеопазваща компетентност. Законът на развитието на развитието към саморазвитие се състои в това, че на определен етап от живота собственото си Аз се отваря пред човек като обект на взаимоотношения и творческа трансформация. Хетерохронизмът на развитието се проявява в наличието на индивидуални варианти за формиране на компоненти от структурата на здравно запазваща компетентност, която се определя от възрастовите, професионалните и психофизиологичните фактори. Възрастовите модели отразяват сложните взаимозависимости между нивото на диференциация на опита при използването на здравноспестяваща компетентност, нивото на информираност, качеството на целостта, съдържанието на опита. Цикличните модели в развитието на професионалното здраве на специалист се състоят във факта, че индивидуалното и психичното здраве претърпяват качествени промени в периоди на нормативни и ненормативни кризи на човешкото развитие. Познаването на биологичните, психологическите и социалните закони на възникването на критичните периоди ни позволява да прогнозираме ефективността на развитието на професионалното здраве на всеки възрастов етап от живота на човек. Линейните и нелинейни модели в развитието на професионалното здраве отразяват нов философски и психологически подход към разбирането на промяната на личността като необратим нелинеен преход в нова личностна идентичност.

6. Основното макросоциално условие за развитието на професионалното здраве на специалист е търсенето в обществото на хора, ориентирани към подобряване на здравноспестяващата компетентност, възпитани да носят отговорност за здравето и живота си, насочени към постоянни акме ориентирани към здравето спестяващи се промени.

Социално-психологическите условия за развитие на професионално здраве (включително индивидуално и психично здраве) на специалист са свързани с характеристиките на междуличностното взаимодействие и определят тенденциите в развитието на професионалното здраве на специалист. Първото и основно педагогическо условие за развитие на професионалното здраве на специалист е въвеждането на здравноспестяващ, ориентиран към личността подход в образователния процес (общообразователен, професионален, висш и др.).

Психологическите и акмеологичните фактори са активни детерминанти и инициатори на процеса на развитие на професионалното здраве.
Биохимичните и конституционните фактори определят типа на човешкия темперамент, особено на нервната система, която е важен старт за разгръщане на конкретна стратегия за развитие на професионалното здраве. Емоционалният фактор се подчертава, тъй като емоционалната култура играе важна роля в ситуации на преодоляване на трудностите, за преодоляване на вътреличностния конфликт.

Формирането на аналитичен и прогностичен опит в областта на самопознанието, саморегулирането и саморазвитието действа като субективен фактор в развитието на професионалното здраве на специалист, тъй като само въз основа на развитите умения за самоанализ, готовността за преодоляване на трудностите в областта на здравословното спестяване и самоусъвършенстването и способността за прогнозиране на самопромяната и разработването на прогнози в областта на саморазвитието ефективно решават реални психологически и акмеологични проблеми, разработват своите ефективни алгоритми tmy, да извършва здравна спестяване самостоятелно трансформиране дейност. Огромна роля в това се отдава на собствените усилия, зрялост на човека, субективна активност. Дейността е личностното ниво на регулиране на поведението и развитието на професионалното здраве, методът и качеството на задоволяване на най-високите ценни нужди на човек, който търси, създава и трансформира условията за тяхното удовлетворяване в съответствие с позицията на човека, неговите ценности и изискванията към него.

7. Въз основа на разработените в рамките на концепцията за системата, алгоритъма, механизмите за развитие на професионалното здраве на специалист в образователното пространство и въз основа на идентифицираните условия и фактори за развитие на професионално здраве на специалист, научни и практически препоръки, насочени към развиване на здравноспестяваща компетентност на специалистите, включително система от акмеологична и психологически технологии, които осигуряват балансирано развитие на професионалното здраве. Необходимостта от разработване в рамките на психолого-акмеологичната програма за развитие на здравето на труда, т.е. набор от външни методи на въздействие, които допринасят за формирането и развитието на здравословно спестяващи психотехнологии, възниква поради факта, че както показва практиката, повечето хора не знаят как да актуализират самостоятелно своите вътрешни ресурси, да стимулират здравеопазващи дейности и в крайна сметка да балансират развитието на професионалното здраве.

Съдържанието на психологическата и акмеологичната подкрепа за развитието на професионалното здраве на специалист се основава на системата на психологическа и акмеологична подготовка на специалист и включва разработването на психологически, акмеологически и педагогически препоръки; въвеждането на психологическо и акмеологично обучение в конкретни области. Изпълнението на тази област на психологическа и акмеологична работа с настоящи и бъдещи специалисти се основава на трикомпонентен модел за развитие на здравноспестяваща компетентност, включващ наличния психологически потенциал (характеристики на нервната система, тип темперамент, характер, енергиен потенциал, мотивационен целеви праг); психологически стратегии (набор от психологически умения, които помагат на човек да достигне своя потенциал); психологическо обучение, насочено към разработване на психологически стратегии за спестяване на здраве.

8. Психологическата и акмеологическата авторова програма за развитие на професионалното здраве на специалист се основава на два модула: теоретичен и практически. Теоретичният модул включва знания от различни области на психологията (социална, възрастова, клинична, педагогическа, психология на личността, здравна психология и др.), Физиология, акмеология, педагогика, социология и др., Адаптирани към нуждите на поддържане и укрепване на здравето и на професионалните дейности на специалисти от различни категории. Тези знания служат като основа за разработването и препоръката на конкретни видове здравноспестяващи технологии за ефективно развитие на професионалното здраве на специалистите, за саморазвитие и самоусъвършенстване. Практическият модул позволява на специалиста да знае техните потенциални и реални възможности, да реализира лични и професионални ресурси, като овладее необходимите здравословно спестяващи техники, умения, способности, техники, технологии и копиращи стратегии.

Психологическата и акмеологическата авторова програма за развитие на професионалното здраве на специалист включва изследване на текущото ниво на здраве, отношение към здравето, ценностни ориентации, като темперамент, емоционална сфера на специалист; индивидуално консултиране въз основа на лични призиви на специалисти, здравеопазващи и индивидуални програми за развитие на професионално здраве на специалист; обучения и семинари по съответните теми от акмеологията и психологията на здравето, професионалната дейност, относно формирането на определени знания, умения и способности за здравеопазване, обучение по здравноспестяващи технологии и копиране на стратегии; провеждане на събития (конференции, семинари и др.) по акме-психологически въпроси; групова и индивидуална дискусия за „неуспехите“ и „победи“ в опазването на здравето на специалисти от различни профили и категории; провеждане на акме-психологическа работа за намаляване на тревожността, облекчаване на прекомерния невропсихичен стрес, коригиране на отрицателните психични и емоционални състояния; провеждане на сеанси на психологическо разтоварване въз основа на данни от психодиагностика и лично лечение (AT, KPO, гещалт терапия, NLP, медитационни техники); практиката на независими информирани решения (от гледна точка на подобряване на здравноспестяващата компетентност) и тяхното обсъждане; разработване и прилагане на мерки, насочени към намиране на смисъла на живота и житейските стратегии, създаване на благоприятна социално-психологическа среда и творческа атмосфера в екипа (семейство, работа); психологическо и акмеологично образование и подкрепа на специалисти от различни категории, профили и нива по въпроси на акмеологията и психологията на здравето с цел повишаване на тяхната здравноспестяваща компетентност.

9. Оптимизирането на процеса на развитие на професионалното здраве на специалист изисква въвеждане на психологическа и акмеологична подкрепа на здравеопазващото обучение на специалист в учебния процес, процеса на професионално обучение и преквалификация на персонала; отчитат психологическите и акмеологичните условия и фактори за развитие на професионалното здраве на индивида. Психологическото и акмеологическото подпомагане на развитието на професионалното здраве на специалист е система от общи, частни, специални технологии за психологическа и акмеологична помощ на специалист, диференцирано използвани за различни категории специалисти, както и на различни етапи от професионалната кариера, в различни условия от живота на специалиста. Въз основа на разкритите модели може да се формулират следните цели на психологическа и акмеологична подкрепа за развитието на професионалното здраве на специалист: да се насърчава специалистът в саморазвитието и саморегулирането; да помогне на начинаещ специалист в периода на професионална адаптация за ефективно използване на вътрешните психофизиологични ресурси при овладяване на основите на професионалната дейност; научи специалист да използва диференциално психологически поведенчески стратегии в различни подсистеми на професионална дейност: "ръководител-подчинен", "колега-колега", "специалист-информация", "специалист-външна среда", "специалист-индивидуален потенциал", "специалист-личен живот" "," интерес от страна на специалистите "и др .; за формиране на психологическа готовност за преодоляване на житейски и професионални кризи; да помогне на професионалист да намери оптималната връзка между професионалните дейности и други области на живота, да се възползва максимално от всички жизненоважни ресурси за успешна кариера в живота като цяло и да поддържа и укрепва професионалното здраве.

Структурата на дисертацията се определя от целите и логиката на изследването и се състои от увод, четири глави, заключения и заключения, списък на справочници и приложение, съдържащо изследователски материали, резултатите от статистическата обработка на емпиричните данни.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Разпоредби за отбрана

 1. Разпоредби за отбрана
  1. Разпоредбата за концепцията за психичните състояния на военните моряци при дълги плавания във формулировката: психичните състояния на военните моряци са сравнително независима група от стабилни психични явления, които се проявяват в тяхната духовност и се формират в процеса на информационна адаптация на най-високото ментално ниво на размисъл, основаваща се на психично-психологическата парадигма ,
 2. Разпоредби за отбрана
  1. При мъжете разбирането-приемането на манипулацията се проявява значително по-често, отколкото при жените, за които разбирането-отхвърлянето на манипулацията е по-характерно. 2. Има разлики във възрастта: мъжете и жените са по-склонни да разберат манипулацията според типа разбиране-отхвърляне от момчетата и момичетата и имат по-ниско ниво на макиавелианство. 3. Характеризират се хора с типа разбиране-приемане на манипулацията
 3. Разпоредби за отбрана
  Трудностите в процеса на придобиване на професионализъм на учителя възникват в процеса на разрешаване на противоречието „човек-професия“ и се явяват като липса или недостатъчност в развитието на професионализма на учителя, които възпрепятстват дейността на личността и водят до спиране, прекъсвания, грешки в педагогическата дейност. Естеството на затрудненията оказва значително влияние върху такива
 4. Разпоредби за отбрана
  1. Акмеологичният ресурс като общ феномен на личността се характеризира с отзивчиво-регулаторни, ценностно-семантични, емоционално-чувствени, самоизпълняващи се, саморазвиващи се, субективни аспекти на дейност, от една страна. Аксемеологичният ресурс на психологическото здраве като личностно-социално явление с интерактивно-диалогично, културно последователно, безценно толерантно,
 5. Разпоредби за отбрана
  Корпоративната сигурност като акмеологична основа на продуктивния живот на организацията е резултат от многостепенни взаимоотношения и взаимодействия в континуума „човек - организация” и „организация - общество”. В хода на взаимодействията в континуума „човек-организация”, ансамбъл от междуличностни значения, очаквания, ценности, норми, стереотипи, проявени в
 6. Разпоредби за отбрана
  1. Акмеологичната концепция за формиране и развитие на мултиетническа компетентност на учебните предмети е интердисциплинарна и включва съвременни акмеологически, психологически, педагогически, социални и професионални концепции, които определят хармоничното развитие на учебните предмети с реализирането на етническия потенциал. 2. Авторската система от дейности, насочени към
 7. Разпоредби за отбрана
  1. Акмеологичната експертиза в професионалните дейности на държавен служител (както по време на акмеологичния мониторинг, така и при акмеологичната оценка в работата на персонала, както и по време на изпълнението на иновативни проекти) е събирането или получаването на информация, нейното изследване, проучване, анализ, разбиране, интерпретация и преценка , заключения. Според резултатите от акмеологичните
 8. Разпоредби за отбрана
  1. В основата на акмеологическата концепция за формиране на идентификация на държавните служители са общите методологически и специфични методологически принципи на акмеологията. Тези методологични принципи на акмеологията подпомагат моделирането на процеса на идентификация на държавните служители в единството на нейните аспекти на изследване, ориентирани към ценност и практика.
 9. Ключови точки за защита
  1. Концепцията за НПО се дефинира в контекста на два аспекта: социален и психологически. Социалният аспект е представен от характеристиките на факторите, които определят уникалността на IGO: микросоциум (семейство) и макросоциум (условия на живот и място на пребиваване, етнокултурни особености) и фактори на хармонизиране на IGO [Държавна политика, образование (психологически знания), медии, социални. реклама]. Психологически аспект
 10. Ключови точки за защита
  1. Развитието на професионалист в акмеологичната среда е поетапен процес на формиране и трансформиране на компонентите на професионализма под въздействието на акмеологичната среда. Влиянието на акмеологичната среда е въздействието на специално общество, система от по-висок ред, която включва променящи се условия, фактори, акмеологични детерминанти, области и пространства на професионалното развитие, както и
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com