основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Основните научни резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост

В дисертацията акмеологичният ресурс се обособява като общо феномен на личността, характеризиращ се с отзивчив-регулаторен, ценностно-семантичен, емоционално-чувствен, самоизпълняващ се, саморазвиващ се, предмет-активност аспект, от една страна, и акмеологичен ресурс на психологическото здраве като личностно-социално явление с интерактивно-диалогичен , културно-последователни, неосъждащи, толерантни, корпоративно-сътрудничещи и самоорганизиращи се, самоуправляващи се аспекти, от друга.

Изследването идентифицира както инвариантните свойства на акмеологичния ресурс на психологическото здраве на личността, включително производителност, социалност и самоактуализация (самодостатъчност) на личното същество, както и вариативните свойства на този психологически конструкт, а именно личните претенции, мащаба на целите, постиженията в дейностите, самооценката в действията и поведението развитие в продуктивната трансформация на тяхната социална среда и др.

Авторът идентифицира следните групи психологически условия за развитието на акмеологичен ресурс на психологическото здраве на човек: адаптивни (непредвидени явления, темп на жизнени събития, стресови обстоятелства, тежест на ситуационните въздействия върху индивид, множество събития), антропоцентрични (търсене в околната среда, висок статус в системата на междуличностните отношения, способност контролни обстоятелства), феноменологични (адаптация, самореализация и ценностна ориентация на личността).

Работата идентифицира фактори за развитието на акмеологичния ресурс на психологическото здраве на личността на младежта, които включват активност, институционална, социална, междуличностна, интраличностна, влияеща върху самоосмислянето на индивида за себе си и неговото психологическо здраве, както и психологическото здраве като личното състояние на личността в заобикалящата го социална среда.

Дисертантът е разработил механизъм за развитие на акмеологични ресурси на психологическото здраве на личността, който включва качествена трансформация на личностните свойства (самоограничаване на потребностите, емоционално-волева регулация, ориентация на ценностите, морални стандарти, семантична ориентация); условия (задоволяване на реалните нужди, осъзнаване на постижимостта на целите и целите, усещане за собствената си адекватност на житейските „предизвикателства“, активиране при трудни житейски обстоятелства, разбиране на личната готовност за изпитания на живота); функции (интегриране на вътрешни резерви от дейност като създаване на йерархия на цели и цели за тяхната лична значимост, прогнозиране на собствените им житейски перспективи, създаване на система на междуличностни отношения, изграждане на собствена среда за „социален живот“).

Авторът на дисертационното изследване предложи критерии за оценка на формирането на такива връзки на психологическия механизъм за развитие на акмеологични ресурси на психологическото здраве на личността, като личностни черти според потребността, емоционални, ценностни, морални и семантични качества, състоянието на личността въз основа на признаци на общо удовлетворение, постигнати цели и изпълнени задачи, адекватност при решаване на житейски проблеми проблеми, активност при преодоляване на препятствия, готовност за трудности), личностни функции, осигуряване вътрешна цялост, избирателност в приоритетите, очакване за бъдещето, социален статус, създаване на нечие жизнено пространство.


Разработени са етапите на формиращия проект за развитие на акмеологичния ресурс на психологическото здраве на личността на младежта, включително концептуализиращ, аналитичен, интерактивен, конструктивен, рефлексивен.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Основните научни резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост

 1. Основните научни резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост
  Научните резултати от прилагането на акмеологическия подход, синтезиращи научните изследвания в областта на философията, педагогиката, антропологията, андрагогията, общата, социалната и педагогическата психология, психологията на развитието и развитието, психологията на труда, психологията и педагогиката на висшето образование, което дава основа за решаване на основен научен проблем от развитието на акмеологическия
 2. Основните научни резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост
  Дисертацията е осъществена като психологическо и акмеологично изследване, което има интегративен характер и е на кръстопът на философия, обща и социална психология, акмеология, психология на безопасността, психология на управлението, политология, социология, юриспруденция, социален мениджмънт, педагогика и други отрасли на научното познание. Показано е, че единично проблемно пространство с
 3. Основните научни резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост
  Теоретичните подходи към проблемите на изследването са обобщени, това понятие се счита за: задължително получаване на информация, нейното изследване (анализ), оценка, разработване на предложения и възможни начини за развитие под формата на заключение, ако има специални знания от експерт (привлечен специалист). Показано е, че акмеологичното изследване в професионалните дейности
 4. Основните научни резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост
  Разработена е акмеологична концепция за идентифициране на държавните служители, основана на общи и специални методологични принципи на програмно-ориентирано управление, насочена към постигане на консенсус между интересите на държавния служител, корпоративните интереси на държавните служители и държавата, обществото като цяло, което позволява повишаване на ефективността на публичната услуга.
 5. Основните научни резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост
  Безопасно е представено, че естеството на трудностите в професионалната дейност на учителя определя нивото на неговия професионализъм и оказва значително влияние върху качествените и количествените показатели на учителския труд. 2. Показано е, че възникването на трудности се определя от една страна, от нови педагогически задачи, които имат висока степен на несигурност, а от друга, т.е.
 6. Основните научни резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост
  1. Като методологична основа на изследването, дисертацията е разработила и последователно прилага интегративен акме-среден подход, съчетаващ: а) уникалността на развиваща се професионална личност, отлична в културното многообразие (културен аспект); б) формирането на стойността на самосъздаването (антропологичен аспект), стойността на личните ценности като ядро
 7. Основните научни резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост
  1. Дисертационната работа е извършена като интердисциплинарно изследване, разположено на пресечната точка на акмеологията, общата и социалната психология, медицината, психологията на развитието, психологията на личността и педагогиката. Разглежда се генезисът на изследването на развитието на професионалното, включително индивидуалното и психическото здраве. Определя се предметно-онтологичното състояние на развитието на професионалното здраве: то
 8. Научните резултати, получени лично от кандидата, и тяхната научна новост
  В резултат на синтеза на теоретични и емпирични данни на базата на интегриран подход е разработен концептуален модел на LHPD (включително неговата структура, критерии, нива на формиране и видове), основан на интерпретацията на LHPD като система за личностно образование. Подчертава се системообразуващият елемент на LHPD - описват се начин на живот на човека в областта на икономическите отношения, подсистемите на LHPD:
 9. Основните научни резултати и тяхната научна новост
  В методологическите и концептуалните планове научната новост е преди всичко концепцията за психологическа и акмеологична подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение, принципите и психодиагностичните технологии за оценка, прогнозиране и оформяне на развитието и социално-психологическата адаптация при подрастващите с делинквентно поведение. В допълнение към горните научни резултати, новост
 10. Научна новост на резултатите от изследванията
  Това дисертационно изследване е интердисциплинарно, базирано на съвременни педагогически, психологически, акмеологични и социално-професионални концепции. Психологическата и акмеологическата концепция за формиране на професионална компетентност на студенти и специалисти, използващи компютърни технологии и симулационни методи, базирани на новите
 11. Научна новост на изследванията
  За първи път характеристиките на личния адаптивен потенциал, в зависимост от условията на живот, са обект на изследване. Определят се основните психологически затруднения на военната служба, идентифицирани в йерархичен ред от дванадесет основни стресови фактора: „ограничаване на свободата“, „беззащитност“, „необичайна и интензивна дейност, опасност“, „неудобни условия“,
 12. Научна новост и теоретично значение на изследванията
  Въз основа на теоретичен анализ на научната литература и резултатите от собствените ни изследвания, като се вземат предвид спецификата на състезателната дейност, се обосновават психологическата и акмеологичната концепция, принципите и психодиагностичните технологии за оценка, прогнозиране и формиране на психологическата готовност на висококвалифицираните спортисти в бойните изкуства. Показано е, че дългосрочната психологическа готовност
 13. Научна новост и теоретично значение на изследванията
  1. Въз основа на анализа на основните тенденции в развитието на психологическата наука в общия методологически контекст и в светлината на неотложните задачи, пред които е изправено руското общество на настоящия етап от неговото развитие, се обосновава осъществимостта и освен това необходимостта от разработване на обещаващи теоретични концепции за прехода от традиционния парадигмен модел на познание. за
 14. Научна новост и теоретично значение
  Първо се идентифицират видовете разбиране „разбиране-приемане“ и „разбиране-отхвърляне“ на манипулацията. От теоретичните положения на предметно-активния подход в психологията, в рамките на която се набляга на човешката дейност, се анализират теоретичните и психологическите основи на връзката между разбирането и поведението. За първи път проблемът с разбирането на манипулацията се разглежда във връзка с макиавелианството и други характеристики.
 15. Как да четем научни и научно-популярни книги и списания
  В нашата ера на информационния взрив, възрастта на космоса и електрониката, много е важно да сме в крак с най-новите постижения на науката и технологиите. Трудно е да си представим специалист във всяка област на знанието, който не би чел литература по специалността си. Необходим ли е ученик от научна и популярна литература? Разбира се, че ми трябва. За да определите своето място в съвременното общество, намерете професия, която да отговаря
 16. Основни постижения и научни трудове
  През 1866 г. Робърт получава медицинска диплома. През 1867 г. Кох се оженил за Ема Аделфин за Жозефин Фрац. Те имаха дъщеря. Робърт искаше да стане военен лекар или да пътува по света като корабен лекар, но той нямаше такава възможност. В крайна сметка Кох се установява в германския град Раквиц, където започва медицинска практика като асистент в болницата за
 17. „Основните подходи и особености на научното изследване на вътреличностните конфликти“
  Образователни въпроси: 1. Обща характеристика на вътреличностните конфликти. 2. Последиците от вътреличните конфликти. 3. Нива на разрешаване на вътреличен конфликт. Психоаналитична насоченост - фокусира се върху биопсихологическия проблем. Сблъсъкът на отделни елементи от нашата психика. Аспекти: Противоречия между отделните структури на личността,
 18. Научна психология
  В продължение на много векове научните и психологическите знания се натрупват в рамките на философия, биология, медицина, педагогика, социология и други науки, свързани с изучаването на човека. През втората половина на 19 век психологията се превръща в независима наука. Оттогава тя разработи голям брой свои собствени методи за научно познание, насочени към изучаване на факти, модели и механизми.
 19. Математически и статистически анализ на резултатите
  Въз основа на получените данни е възможно да се конструират схеми на значителни връзки между получените показатели. 1 група {foto14} Фиг. 27 Структурата на йерархията между значимите показатели (по-големи от 0,75), които влияят на агресивността на група 1 {foto15} Фиг. 28 Въз основа на получените данни е възможно да се построят схеми на значителни връзки между получените показатели. 2 група
 20. Описание и анализ на резултатите
  Резултатите от въпросника ни позволиха да идентифицираме отношението към военната служба, самооценката и самочувствието на личните качества, мотивите за професионална дейност, удовлетвореността от обслужването и опита от присъединяването към нови екипи. Резултатите от жените и мъжете могат да се видят в следващите таблици. Резултатите от въпросника за военния персонал на жените Таблица 1 Така, сред
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com