основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА

В резултат на теоретичен и методологичен анализ на проблема с развитието на професионалното здраве на индивида се идентифицират научни основания за разработване на психологическа и акмеологична концепция за развитие на професионалното здраве на специалист.

Анализ на научните изследвания сочи, че изследването на проблема с личното здраве е било извършено в различни посоки: във философския аспект на древността, от гледна точка на рационализма на Средновековието и екзистенциалните мислители от XIX век, както и от физиологична позиция в системата на научните възгледи на I.M. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. Анкилозиращ спондилит; от позицията на систематичен подход (А. Ф. Лазурски, М. Я. Басов, В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананиев, Б. Ф. Ломов и др.) - идеята за цялостно, цялостно изследване на човек; от гледна точка на биосинтезата (Д. Boadell) - начин на личностно израстване и цялостно развитие на човек, позволяващ да се лекува и свързва заедно неговите сетива, ум и телесни усещания, да се възстановят изгубените и да се изграждат липсващите взаимоотношения между тях, да се създадат условия за доверие и пълен контакт с живота на тялото му и душа. Според Д. Боадела понятието „биосинтез” означава „интегриране на различни сфери на живота”; от позицията на акмеологическия подход, който се основава на идеята за създаване или възстановяване на целостта на човек (А. А. Деркач), същността на акмеологическия подход е да се извърши цялостно проучване и да се създаде целостта на човек, когато неговите многостепенни характеристики се изучават в единство, във всички взаимовръзки и медиации за като трябва да му помогне да постигне акме.

Анализът ни позволява да кажем, че при изследването на здравословния проблем са направени многобройни опити за разглеждане на човек като цяло, както и развитието на професионално, включително индивидуално и психично здраве под формата на цялостна система. VM Бехтерев беше един от първите, които вече в края на XIX - началото на XX век. изтъкна и упорито следваше идеята за цялостно изследване на човека. Разглеждайки човек в неговата цялост, като сложно, многостранно и многостепенно образование, той се застъпва за използването на интердисциплинарно взаимодействие, предоставяйки цялостно изучаване. БГ Ананиев, анализирайки многостранните разнопосочни данни, натрупани в различни области на научното познание, подчерта необходимостта от изграждане на цялостна система на човешкото развитие, включваща данни за всички фази в етапите на човешкия живот, разкриващи единството на индивидуалното му развитие. Заслугата за справяне със системността в съвременния етап на руската психология принадлежи на студента Б.Г. Ананиева Б.Ф. Lomov. Систематичен подход, както отбелязва B.F. Ломов е единствената методологична основа, на която природата на психичното може да се разглежда само в множеството вътрешни и външни отношения, в които съществува като интегрирана система. Систематичен подход, чиито принципи са: отказ да се определи здравето като болест; разпределението на системни, а не изолирани критерии за здраве (гещалт критерии на човешката здравна система); задължително проучване на динамиката на системата, разпределение на зоната на проксималното развитие, показващо колко гъвкава е системата под различни влияния, т.е. как е възможно нейното самокорекция или корекция; преходът от разпределението на определени видове към индивидуално моделиране.

В акмеологичните проучвания се отбелязва, че формирането на личност като личност е силно индивидуализиран процес, жизненият път и ефективното развитие на професионалното здраве на всеки отделен човек не могат да бъдат заложени в ясните граници на всяка теория, концепция или представени като единен алгоритъм за развитие. Важна е активността на самата личност, нейната мотивация, отношение, способността да се усвоява опитът на предишните поколения, културното наследство, ценностите, знанията, уменията, способността да се обобщава и трансформира собственият им опит, необходимостта от самопознание, саморазвитие, самоорганизация, саморегулация и самоусъвършенстване. Тези характеристики са необходими компоненти на процесите на развитие и формиране на всички етапи от формирането на човек като здрава, зряла личност. Сред тях значими са етапите, които корелират с развитието на личността в процеса на независимо осъществяване на здравеопазващи дейности; разглеждат се като част от човешката онтогенеза, включително началото на формирането на здравеопазващи намерения, подготовката за здравеопазващи дейности, нейното прилагане и завършване. Този процес е съпроводен с появата, формирането и развитието на намерението за самопознание и здраве, социално значими и здравословноспасяващи качества, повишаване на здравноспестяващата компетентност, готовност, нужди, свързани с търсенето на оптимални за здравето спестяващи психологически и акмеологични методи, техники, технологии и стратегии за справяне.

Анализ на научните изследвания доведе до извода, че постигането на балансирано развитие на професионалното здраве на специалист е възможно, ако от една страна човек чрез самопознание и саморегулация е наясно с неговите психофизиологични възможности, потенциала си, знае нивото си на индивидуално, психическо и професионално здраве и има висока икономия на здравето компетентност, положителна мотивация, свързана с осъществяването на здравеопазващи дейности; от друга страна, ако се създадат условия, които гарантират ефективността на развитието на професионалното здраве на дадена физика на всички етапи от нейния жизнен път. Едно от тези условия в дипломната работа е психолого-акмеологичната подкрепа за развитието на професионалното здраве, която определя вектора за постигане на акме. Психологическата и акмеологичната подкрепа осигурява активиране на личните ресурси. Важната роля на личностното развитие и дейност се доказва от психологически и акмеологични критерии, показатели и нива на развитие на професионалното здраве.

Психологическият и акмеологичният анализ на процеса на развитие на професионалното здраве на специалист осигури идентифицирането на задачите, специфичните особености на съдържанието, проблемите на всеки от неговите етапи. Ефективността на професионалното здравно развитие е определена чрез съпоставяне на крайния резултат с целите и целите на професионалното здравно развитие, което е отразено в резултатите от емпирично проучване.

На диагностичния етап на изследването на субектите (N = 616) бяха предложени въпросници, насочени към идентифициране на готовността за здравеопазване, повишаване нивото на професионално здраве и нива на здравноспестяваща компетентност, които влияят върху показателите и нивата на развитие на професионалното здраве. Резултатите показаха, че повечето от предметите нямат достатъчна степен на теоретична и практическа подготовка по отношение на опазването на здравето и балансираното развитие на професионалното здраве. Вътрешни критерии, разкрити чрез индикатори за отговорност за здравето; необходимостта от лична активност, насочена към поддържане и укрепване на здравето; гъвкавост в организацията на живота; устойчивост на стрес и други на този етап от проучването не са регистрирани, което показва ниско ниво на балансирано развитие на здравето на труда на тези респонденти. Проведена е поредица от занятия с предметите (лекции, практически упражнения, здравеопазващи обучения). Резултатите от изследването на готовността за здравеопазване преди началото на часовете за подобряване на здравноспестяващата компетентност и след това са представени в табл. 1.

Таблица 1

Резултати от самооценяване на готовността за здравеопазване и здравноспестяваща компетентност на респондентите по време на експеримента

(в% - степен на готовност)

Сравнителен анализ на отговорите показва, че най-съществените промени са настъпили в групата на учениците. Това се дължи на факта, че поставеният за тях въпрос е релевантен поради ниското ниво на здравноспестяваща компетентност и недостатъчен професионален опит. В групата учители-слушатели на FPK (факултет за повишаване на квалификацията в Държавния университет в Чуваш) и ръководители подобна динамика не беше разкрита, което се обяснява с наличието на определено ниво на знания в областта на здравеопазващите технологии и възможността да се приложат на практика. Но както показаха наблюденията, използването на психологически и акмеологични знания в професионалните дейности на университетските преподаватели и ръководители се осъществява след внимателна обработка, лична размисъл, критична оценка и последващо приемане.

Важността на потвърждаването на данните, получени в резултат на метода за самооценка, беше да се идентифицират мненията на субектите, свързани с идеята за възможните области на приложение на психологическите и акмеологичните знания, които приписвахме на външни интегрални критерии за развитие на професионалното здраве. Тези критерии включват нивото на самопознание и саморегулиране, които осигуряват знанието на човек за себе си; адекватна самооценка на техните възможности, нужда от самопознание, самоорганизация, самоуправление и саморазвитие и др.

Използването на въпросника „Прилагане на психологически и акмеологични знания в полза на здравето“ даде възможност да се оцени степента на важността на тези знания за поддържане и укрепване на професионалното здраве. Резултатите от изследването са представени в табл. 2.

Таблица 2

Показатели за значимостта на психологическите и акмеологичните знания в оценките на респондентите по време на експеримента

(в% - значението на психологическите и акмеологичните знания в различни области на дейност)

Както показа анализът, броят на положителните отговори, свързани с важността и необходимостта от прилагане на психологически и акмеологични знания в развитието на професионалното здраве и личния живот, както и в професионалната дейност, е доста голям и се наблюдава във всички групи теми. Такива показатели могат да се обяснят с разбирането на значението на използването на психологически и акмеологични знания за развитието на професионалното здраве и неговото запазване, в личния живот и в професионалната сфера.

Сравнителен анализ на отговорите на слушателите на FPC ни позволява да заключим, че след формиращия експеримент, респондентите посочиха по-голям брой области за използване на психологически и акмеологични знания, отколкото в други групи от предмети. Това се дължи на факта, че процесът на усвояване на знанията, който се формира в резултат на умишлено въздействие и се основава на личните нужди, винаги има по-съществен ефект и практическо значение. Високото ниво на интерес към психологията и акмеологията, готовност за усвояване на нови знания в тези области станаха основа за практическото използване на получената информация, особено в здравословно спестяващи развиващите се психологически и акмеологични обучения, което не изключи използването на тази информация в други области (личен живот, професионална дейност и др. разширяване на хоризонта и др.). По този начин анализът на резултатите от изследването на критериите за развитие на професионалното здраве на специалист и показателите и нивата, които ги характеризират, ни позволява да заключим, че съществуват значителни разлики в развитието на професионалното здраве на всеки специалист, поради тяхното ниво на развитие на професионално здраве и здравноспестяваща компетентност.

За да се определи целта на формиращия експеримент и да се потвърдят изложените хипотези, беше важно да се идентифицира степента на влияние на психологическите и акмеологичните знания, психологическата и акмеологичната подкрепа и психологическата и акмеологичната среда върху ефективното развитие на професионалното здраве на участниците в експеримента. За това е използван блок от психодиагностични техники, насочени към идентифициране на нивото на субективен контрол, ценностни ориентации, ниво на тревожност, ниво на социална адаптация, толерантност към стрес, емоционално изгаряне, психологическа защита, емоционална интелигентност и др. Резултатите от проучване на нивото на субективен контрол в три (ръководители, студенти, учители) групи от учебни предмети показаха, че значителни промени в групата учители-студенти от FPK (факултет за повишаване на квалификацията) са настъпили по скалата: вътрешност в областта на постиженията, вътрешност на индустриалните отношения, вътрешността на болестта и здравето ( в тази група бяха проведени допълнителни часове по социална психология, акмеология и психология на здравето). В групата на мениджърите най-съществените промени бяха получени по следните мащаби: вътрешността на индустриалните отношения, вътрешността на болестта и здравето, вътрешността на семейните отношения. Резултатите показват, че в групата на учениците не се наблюдава значителен растеж по скалата, това се дължи на факта, че формирането и развитието на толкова важна интегрална характеристика като локуса на контрола изисква дълго време.

В рамките на това изследване намерението за развитие на професионално здраве, т.е. желанието за отговорност за тяхното здраве, което е свързано от нас с вътрешните критерии за развитие на професионалното здраве на специалист. Разглеждайки професионалното здраве като форма на проявление на целенасочена дейност на човек в неговото движение към балансирано развитие на професионалното здраве, бяха разкрити причините за тази целенасочена дейност. Проучването показа, че една от основните детерминанти на ефективното развитие на такава личностна неоплазма като професионалното здраве е формираното намерение за балансирано развитие на професионалното здраве.

Анализирайки съдържанието на мотивационно-семантичните намерения на специалисти (университетски професори в Чебоксари, ръководители, студенти (N = 223), беше разкрито, че саморазвитието, благополучието, семейството, самоорганизацията, саморегулирането са обект на намеренията на специалистите (университетски преподаватели, ръководители, студенти) (фиг. 1).

Анализът и класификацията на целия масив от мнения на субекти относно значенията позволиха да се причислят към пет групи, отразяващи смисловата характеристика на мотивационно-семантичното намерение. Освен това, за всеки от избраните обекти на намерение бяха идентифицирани мотивационна характеристика (изразена с модалния глагол „Искам“) и ефективна характеристика (изразена с модалния глагол „би трябвало“).

Фиг. 1.

Интензивността на намерението на специалистите в областта

: 1 - саморазвитие, 2 - благополучие, 3 - семейство, 4 - самоорганизация, 5 - саморегулация (в точки, извадка 2007, N = 223)

Както се вижда от фиг. 1, мотивационният компонент е най-силно изразен по отношение на семейството (0,69) и благополучието (0,65). Необходимостта от саморазвитие е на трето място (0,59), нуждата от самоорганизация е на четвърто място (0,57), а нуждата от саморегулация е пета (0,45). Можем да кажем, че всички тези обекти на намерения на специалисти имат приблизително еднакво емоционално оцветяване за респондентите. Личният смисъл на всички тези обекти обаче е коренно различен. Най-големият личен смисъл, както се вижда от диаграмата, е благополучието (1,26) и семейството (1,04) за тези респонденти, а минималният личен смисъл е самоорганизацията и саморегулирането (съответно 0,08 и 0,09). Личният смисъл на саморазвитието е много по-нисък от личния смисъл на благополучие или семейство (0,54), но за разлика от тези намерения, намерението за саморазвитие е много по-хармонично.

Анализът на съществуващите подходи и изследвания на здравословния проблем ни позволява да заявим, че спецификата на функционирането на механизмите за самоконтрол и саморегулация определят показателите и нивата на професионално здравно развитие, за съжаление необходимостта от самоорганизация и саморегулация сред специалистите е на последно място.

Разработен от заявителя въз основа на интегративен подход, психологическият и акмеологическият модел за развитие на професионалното здраве отразява развитието на индивидуалното, психическото и професионалното здраве на специалист през целия му живот. При разработването на модела бяха взети предвид съвременните подходи към изследването на индивидуалността като съвкупност от индивидуални, ментални и професионални компоненти. Психологическият и акмеологическият модел за развитие на професионалното здраве може да бъде представен като процес на овладяване на методите и средствата за самопознание, самоорганизация, самоуправление, саморазвитие, самоусъвършенстване, като процес на повишаване на здравноспестяващата компетентност, основан на реалистично самосъзнание и високо ниво на саморегулация (фиг. 2). Психолого-акмеологичният модел трябва да бъде реализиран с помощта на подходящ алгоритъм. Алгоритм развития профессионального здоровья определяет последовательность и внутреннее содержание этапов и стадий развития профессионального здоровья в течение жизни человека, соблюдение которых обеспечивает его устойчивое развитие и активизацию процесса акме-ориентированных здоровьесберегающих самоизменений личности. Акмеологическая сущность алгоритма развития профессионального здоровья личности заключается в его направленности на реализацию двуединого процесса - расширение представлений о сущности и структуре индивидного, психического и профессионального здоровья в течение жизни и изменение критериев оценки себя как субъекта самопреобразующей деятельности. Тесно связано с развитием профессионального здоровья специалиста состояние социально - экономических отношений в обществе, личностные смыслы специалиста, его ценностные ориентации и профессиональные притязания, и т.д., его психическое возрастное развитие, как личностное (возрастная динамика социализации личности), так и профессиональное, в каждом возрасте прирастает новыми психическими, психологическими качествами и способностями: работоспособностью, профессиональным самоопределением, пониманием смысла профессии, осознанием профес сиональных задач предстоящего возраста, ответственности за свое здоровье. При неадекватности понимания вариативности и отсутствии жесткой предопределенности, особенно в периоды возрастных кризисов, если специалист не находит выходов из них, не может добиться профессионализма, то он подвергает себя саморазрушению, что может пагубно сказаться на его профессиональном здоровье.

Фиг. 2.

Психолого-акмеологическая модель развития профессионального здоровьяИсследования самочувствия, активности и настроения, проведенные на выборке преподавателей общеобразовательной школы (N=110) до и после тренинга показали, что заметно прослеживается зависимость самочувствия (рис. 3) респондентов от возрастной категории, причем высокая оценка (4,8 балла) наблюдается, как и следовало ожидать, у более молодого поколения (1981-1990 гг. рождения). После тренинга показатели улучшились во всех группах испытуемых.Фиг. 3.

Результаты самочувствия респондентов по возрастным категориям (1950-1960 гг. рождения; 1961-1970 гг. рождения; 1971-1980 гг. рождения; 1981-1990 гг. рождения) до и после тренингаРезультаты, полученные по шкале «Активность» (рис. 4) отражают тот факт, что у возрастной категории 1971-1980 гг. рождения степень активности выше, чем у более молодых. Благодаря возрастной индивидуализации в возрастном психофизиологическом развитии в соответствии с взрослением и старением человека, приобретением жизненного и профессионального опыта человек овладевает своими, присущими только ему индивидуальными способами социальной адаптации и индивидуальными способами достижения развития профессионального здоровья, свои индивидуальные способы укрепления и сохранения профессионального здоровья.Фиг. 4.

Результаты по шкале «Активность» среди различных возрастных категорий респондентовРезультаты оперативной самооценки настроения опрашиваемых респондентов (рис. 5) до и после тренинга подтверждают взаимосвязь эмоциональных состояний испытуемых с их активностью.

Фиг. 5.

Результаты по шкале «Настроение» среди различных возрастных категорий респондентовПо показателям «Активность» и «Настроение» прослеживается параллель между количественными оценками в возрастных группах: 1950-1960 и 1981-1990 гг. рождения и показатели выше в возрастной группе 1971-1980 гг. рождения.

В рамках данного исследования были проанализировали (N=376) адаптационные возможности эмоционально-чувственной сферы руководителей (возраст: 23-56 лет) разных звеньев управления в структуре их делового взаимодействия. Анализ данных показал, что для периода, когда проводилось диагностирование руководителей ОАО «Чувашнефтепродукт», было характерно снижение показателей производительности труда в некоторых подразделениях вплоть до момента достижения организацией положения равновесия. Предположение о значимости личностных качеств и эмоционально-чувственной сферы руководителей, определяющих не только эффективность их управленческой деятельности, но и сбалансированность развития профессионального здоровья привели к выбору такой тестовой методики, как многофакторный опросник Р. Кеттела. Индивидуальное тестирование руководящего состава исследуемого предприятия осуществлялось до и после обучения по всем 16 тестовым показателям (рис. 6).

Анализ данных свидетельствует о том, что в целом для данной группы испытуемых характерны, как до обучения, так и после обучения: средняя степень активности, средние и низкие показатели эмоциональной устойчивости, что говорит о неполной готовности и способности к регуляции своих функциональных и психических состояний (наблюдаем небольшое повышение в показателях после обучения), при этом присутствует высокая мотивация, потребность в успехе, а руководителям следует помнить, что профессиональная успешность в значительной степени зависит от развития их профессионального здоровья и здоровьесберегающую компетентность следует повышать систематически и регулярно.Фиг. 6.

Результаты характеристик личностного потенциала руководителей ОАО «Чувашнефтепродукт» до и после обучения

(средние значения)

Таким образом, исследование (социально-адаптационных возможностей специалистов различных категорий и уровней: руководителей (N=376) высшего, среднего и низшего звена управления, медицинских работников, преподавателей вузов, учителей, предпринимателей, юристов и др.) в условиях постперестроечного периода (1995-1999) и в условиях кризиса (2008, 2009 гг.) показали, что многие из них не готовы к решению возникающих проблем без нанесения вреда своему здоровью, многие не способны взять ответственность за свое здоровье на себя, не верят в силу саморегуляции, не владеют здоровьесберегающими технологиями, но интерес и спрос на учебные программы и учебные пособия по психологии здоровья и акмеологии здоровья велик.

В формировании готовности к саморазвитию огромную роль, как известно, играет система личностных ценностей, которая выступает в качестве высшего контрольного органа регуляции всех побудителей активности человека, определяя приемлемые формы их реализации, в качестве внутреннего источника жизненных целей человека выражает то, что является для него наиболее важным и обладает личностным смыслом. Через ценностные ориентации проявляется отношение человека к окружающей реальности, которое формирует его поведение, характер деятельности, стиль жизни, отношение к здоровью, способы самоорганизации, саморегуляции и самосовершенствования.

В 2003 г., на стадии пилотажного исследования было установлено, что ведущие ценности родительской семьи во многом обусловливают ценности семьи специалиста. Анализ полученных во время входного контроля данных показал, что 87,3% специалистов, которые в качестве ведущей ценности своей семьи называли ценность учебы, главной ценностью родительской семьи также считали учебу. По отношению к выборке в целом таких респондентов было 17,5%. При этом среди ценностей собственной семьи ценность учебы также занимала первое место (42,7%). В 2005 и 2007 гг. перечень ведущих ценностей родительской семьи и семьи специалистов был нами дополнен. Анализ результатов входного контроля данных, проведенный нами в рамках исследования, подтвердил существование тесной связи между ценностями родительской семьи и семьи специалиста. Если в родительской семье ведущей ценностью была ценность здоровья, то с высокой степенью достоверности можно утверждать, что эта ценность останется ведущей для человека на всю жизнь (табл. 3).

Таблица 3

Взаимосвязь между ведущими ценностями родительской семьи и семьи специалистов (N = 633, в абсолютных числах)Как видно из таблиц (табл. 3 и табл. 4), в 2005 г. 58,95%, а в 2007 г. - 72,4% специалистов, которые в качестве ведущей ценности своей семьи называли ценность учебы, главной ценностью родительской семьи также считали учебу.
По отношению к выборке в целом таких респондентов было соответственно 23,5% и 27,3%.

Таблица 4

Соотношение ведущих ценностей родительской семьи и семьи специалиста (N= 660, в абсолютных числах)Как видно из результатов исследования ведущих ценностей специалистов, «ценность здоровья» не стала ведущей на всю жизнь для данных респондентов. Иерархии ценностей родительской семьи и семьи специалистов достаточно устойчивы во временном плане и при всем структурном сходстве в этих иерархиях наблюдаются некоторые различия: если ценность учебы и саморазвития стабильно занимает первое место в иерархии, то второе место в родительской семье занимает ценность работы (следует, конечно, учитывать, что иерархию ценностей родительской семьи респонденты выстраивали по воспоминаниям своего детства, опираясь на оценку внешнего поведения родителей), а в семье специалистов – ценность семьи, ценность здоровья занимает последнее место.

Таким образом, формирование ценностного структурного компонента профессионального здоровья начинается в детстве и обусловлено влиянием родительской семьи, к сожалению, в семьях данных респондентов такой важный ценностно - структурный компонент, как здоровье не сформирован. Личностные ценности являются генетически производными от ценностей социальных групп и общностей разного масштаба, на уровне государства и общества необходимо пересмотреть иерархию социальных ценностей и осуществлять политику активного «протекционизма» по отношению к определенным ведущим ценностям (в первую очередь по отношению к ценности здоровья). В этом случае будет сведен к минимуму конфликт между социальными и личностными ценностями, во многом преодолено отчуждение человека от социума, а система ценностей человека, образующая как бы его смысловую матрицу, будет выявляться и приниматься во внимание не с точки зрения «правильности» или «неправильности» ценностей, а с точки зрения смысловой реальности личности. Ценностные противоречия не просто присутствуют в ценностной системе специалистов, а непосредственно оказывают влияние на поступательное продвижение личности по жизненному пути, к сожалению, пока без должной ориентации на сохранение и укрепление профессионального здоровья. Эффективность разрешения стремления к саморазвитию и ценностных противоречий обусловлена уровнем сформированности и согласованности следующих модальностей человека как целостности: личностного потенциала, сферы компетентностей и сферы целеобразования (рис. 7).

Фиг. 7.

Эффективность реализации ведущих ценностей специалистов

: 1 – саморазвитие; 2 – карьера; 3 – благосостояние; 4 – семья; 5 – здоровье (в баллах, выборка 2008 г., N = 257)

Как видно из рис. 7, наиболее эффективно реализуется такая личностная ценность, как карьера: респонденты (руководители: N = 160), с одной стороны, в наибольшей степени актуализируют свой личностный потенциал в этой области (1,5), с другой, ориентируются на построение карьеры как на цель (1,49). В реализации ценности саморазвития видна прямо противоположная картина. Респонденты считают себя компетентными в саморазвитии (1,7), но при этом не очень высоко оценивают свой потенциал в области самоизменений (0,82) и, рассматривая саморазвитие как одну из главных жизненных целей, не считают эту цель важнейшей (0,96). Реализация такой ценности, как здоровье, при оценивании своего личностного потенциала (0,47) и на равных низких показателях (0,02) компетентности и целеобразования, не считается важной. Ценностные противоречия не просто присутствуют в ценностной системе специалистов, но реализуются во всех модальностях, обеспечивая поступательное продвижение личности по жизненному пути без должной ориентации на сохранение и укрепление профессионального здоровья.

Полученные данные могут быть использованы при разработке психолого-акмеологических тренингов переориентации ведущих ценностей (в первую очередь ценности здоровья) и повышения адаптивности начинающего и действующего специалиста в условиях профессиональной деятельности. Овладение психологическими навыками распознавания (осознания) индивидуального защитного поведения позволит выстраивать оптимальные адаптационные стратегии и оптимальное эмоциональное реагирование. Эмоциональный фактор сбалансированного развития профессионального здоровья выделен особо, так как эмоциональный стресс чаще всего связан с социальными явлениями. Все возрастающая интенсивность и напряженность современной жизни проявляются на психологическом уровне в увеличении частоты возникновения негативных эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, которые, накапливаясь, вызывают формирование выраженных и длительных стрессовых состояний.

В рамках данного исследования были проанализированы уровни развития стресса, которые непосредственно влияют на развитие профессионального здоровья, у руководителей высшего, среднего и низшего звена управления ООО «Чувашнефтепродукт» и ООО «Агрегатный завод» (N =342) (рис.8).

Фиг. 8.

Показатели уровня развития стресса у руководителей ООО «Чувашнефтепродукт» и ООО «Агрегатный завод» в трех фазахАнализ полученных результатов свидетельствует о том, что I фаза стресса – фаза «напряжение» - находится в стадии формирования, где уровень напряжения поднимается выше обычного и происходит мобилизация адаптационных возможностей организма. II стадия стресса – фаза «резистентности» - также находится в стадии формирования. При ней признаки тревоги практически исчезают, а уровень сопротивляемости организма стрессовым факторам значительно повышается. III стадия стресса – фаза «истощения» - имеет показатель, характерный для стадии формирования. Это говорит о том, что при длительном воздействии стресс-факторов, несмотря на возросшую сопротивляемость стрессу, запасы адаптационной энергии постепенно истощаются, что может привести к срыву, нарушению гомеостаза и даже к различным психосоматическим заболеваниям.

Корреляционный анализ показал, что наблюдаются сильные положительные зависимости между суммой компонентов, составляющих фазу напряжения, и компонентами: переживанием психотравмирующих обстоятельств (r=0,6;p=0,05), чувством неудовлетворенности собой (r=0,58;p=0,05), чувством "загнанности в клетку" (r=0,61;p=0,05), чувством тревоги (r=0,81;p=0,05). Как видно, необходимым симптомом наличия первой фазы эмоционального выгорания у руководителей является чувство тревожности и депрессии. Аналогичные зависимости наблюдаются между второй фазой (фазой резистенции) - и некоторыми её компонентами: избирательным эмоциональным реагированием (r=0,76;p=0,05), эмоционально-нравственной дезориентацией (r=0,57;p=0,05), "экономией" эмоций (r=0,69;p=0,05). Также отмечена зависимость между избирательным эмоциональным реагированием и экономией эмоций (r=0,54;p=0,05), что вполне объяснимо - эти два механизма взаимосвязаны. В данном случае именно эти два симптома сопутствуют развитию второй фазы выгорания. Редуцирование профессиональных обязанностей при этом не является обязательным компонентом (r=0,18;p=0,05), т.е. руководитель продолжает так же трудиться, создавая у коллег по работе картину абсолютно "здоровой" личности. В этом и заключается главная опасность эмоционального выгорания: если оно начинает развиваться, то повернуть вспять этот процесс невозможно; можно лишь его затормозить, да и то если во время его распознать. Редукция профессиональных обязанностей имеет положительные корреляции с фазой напряжения (r=0,6;p=0,05) и её компонентами - чувством тревоги (r=0,55;p=0,05) и загнанности в клетку (r=0,59;p=0,05). Можно предположить, что интерес к профессиональной деятельности исчезает ещё в начальной стадии формирования синдрома выгорания, когда руководитель субъективно оценивает обстановку как враждебную. Третья фаза (фаза истощения) также имеет прямые зависимости со своими компонентами: эмоциональным дефицитом (r=0,49;p=0,05), эмоциональной (r=0,73; p=0,05) и личностной (r=0,5;p=0,05) отстранённостью - комплексом патологически развившихся симптомов фазы резистенции, психосоматическими и психовегетативными нарушениями (r=0,49;p=0,05). На фоне слабых связей выделяется такой симптом, как эмоциональная отстранённость и эмоциональная некомпетентность. Диагностика уровня эмоционального выгорания руководителей позволила выявить расход энергии в процессе профессиональной деятельности руководителей выше, чем приход, в результате - усталость, неадекватное избирательное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация. Развитие симптома выгорания у специалистов можно представить в виде следующей последовательности: тревожность — ограничение эмоционального реагирования — эмоциональное дистанцирование. Таким образом, организму руководителя вреден не сам по себе стресс, а его чрезмерная интенсивность и продолжительность. Стресс проистекает не столько из труда как такового, сколько из условий или обстоятельств, при которых выполняется та или иная деятельность.

Профилактика стресса должна занять важное место в деятельности руководителей и специалистов любого ранга. При ответе на вопрос об известных антистрессовых технологиях большая часть респондентов упоминала физические упражнения (30,2%) и аутотренинг (25,3%), релаксацию (12,1%), методы релаксации (14,3%) и др. (рис. 9).

Фиг. 9.

Антистрессовые технологии, которые известны исследуемым специалистамАнализ данных свидетельствует о том, специалисты различных категорий и уровней не развивают в себе ответственности за здоровье, не владеют здоровьесберегающими техниками и копинг-стратегиями, позволяющими во время противостоять стрессу и повысить стрессоустойчивость, что позволило бы сохранить профессиональное здоровье. Здоровьесберегающие психотехнологии направлены на обеспечение реализации запросов специалистов в получении необходимой психолого-акмеологической помощи. Они позволяют расширить возможности обучающихся в индивидуализации обучения, приобретении необходимых психологических здоровьесберегающих умений и навыков, способствующих повышению психологической устойчивости, улучшению работоспособности, сохранению профессионального здоровья.

Психолого-акмеологическая система развития профессионального здоровья должна обеспечивать непрерывность его процесса, его эффективность в динамично и качественно меняющемся окружении. Целью психолого-акмеологической системы развития профессионального здоровья является обучение основам профессионального здоровья на ранних ступенях – в детских садах и семьях, далее - в школах и вузах, а также в ходе профессиональной подготовки и переподготовки специалистов различных профилей и уровней, повышении квалификации. Приоритетным направлением в развитии профессионального здоровья является обеспечение в психолого-акмеологической системе путей, способов, механизмов получения внешних знаний, умений и навыков в области акмеологии здоровья, эффективного использования здоровьесберегающих технологий и совладающих стратегий поведения в процессе жизнедеятельности и профессиональной деятельности. Внедрение авторской программы развития профессионального здоровья специалиста позволило проверить эффективность интегративного подхода к развитию профессионального здоровья специалиста. В ходе эксперимента выявлены психолого-акмеологические закономерности и механизмы развития профессионального здоровья специалиста.

Общие психолого-акмеологические закономерности развития профессионального здоровья базируются, с одной стороны, на универсальных закономерностях психического развития, онтогенеза, а с другой - на закономерностях развития жизненного пути человека. Наиболее общая закономерность развития профессионального здоровья отражает взаимозависимость между развитием здоровьесберегающей компетентности и развитием субъектности как способности личности к саморазвитию. Она отражает также взаимосвязь профессионального здоровья с развитием субъекта как творца собственной активности. Гетерохронность развития профессионального здоровья проявляется в наличии индивидуальных вариантов формирования компонентов структуры профессионального здоровья, что определяется социокультурными, социально-психологическими, возрастными, психофизиологическими и профессиональными факторами. Социально-психологический механизм развития профессионального здоровья специалиста действует в ситуациях групповой работы и входит в социально-психологическую систему развития профессионального здоровья специалиста. Эффективность его действия основана на принципах интерсубъективности, экстериоризации и интериоризации, межличностного научения.

В ходе эксперимента был разработан обучающий семинар-тренинг по регуляции негативных эмоциональных состояний, который был ориентирован на то, чтобы вооружить специалистов (5 групп преподавателей (N =75); 7 групп медработников (N =105); 2 группы руководителей (N =30); в группе по 15 человек) здоровьесберегающими знаниями, методами и техниками, а также средствами влияния на внешние факторы жизнедеятельности и воздействия на внутренние факторы (компенсация характерологических и личностных свойств; переориентация ценностей, жизненных установок и личностных смыслов).

Обучающий семинар-тренинг (лекции, практические занятия) предварялся и завершался методикой диагностики оперативной оценки самочувствия, активности, настроения. Динамика результатов методики характеризовалась приростом показателей самочувствия, активности, настроения. Не было зафиксировано снижения результатов ни по одному показателю (рис.10).

Фиг. 10.

Изменение показателей в ходе обучающего семинара-тренинга

(абсолютные величины)

Анализ данных свидетельствует о том, что у 65% респондентов - высокие показатели самочувствия, активности и настроения, что на 12,5% выше по сравнению с предыдущими показателями. 30% респондентов отметили благоприятное состояние, что на 15% больше результата первого тестирования. 5% отметили пониженное самочувствие, активности и настроения (по сравнению с первыми результатами - 32,5%). Результаты обучающего семинара-тренинга прямо подтвердили его благоприятное воздействие на психическое состояние его участников, а косвенно – происшедшее позитивное изменение их взгляда на существующую проблему в результате усвоения новых знаний.

Анализ полученных данных свидетельствует об актуальности повышения здоровьесберегающей компетентности специалистов и предложения им конкретных психотехнологий для корректировки своего состояния с учетом дифференциально-типологических, психологических, социально-психологических и акмеологических закономерностей развития профессионального здоровья. Поддержание сбалансированного развития профессионального здоровья в процессе любой деятельности часто связано с влиянием стрессовых факторов и предполагает умение специалиста пользоваться приемами психической саморегуляции.

В рамках данного исследования были проанализировали умения управлять своими эмоциями, эмоциональную осведомленность, распознавание эмоций других людей и самомотивацию специалистов различных категорий и уровней на предприятиях Чувашской Республики (N = 420), (табл. 5).

Таблица 5

Результаты по методике «Оценка эмоционального интеллекта» специалистовАнализ данных показал, что эмоциональная осведомленность достаточно высокая во всех трех группах испытуемых, однако умение управлять своими эмоциями выявили только 19% респондентов, 34% - средний показатель и 29% - низкий показатель. Те же показатели в умении распознавать эмоции других людей: 15% - высокий показатель, 34 - средний показатель и 23% - низкий показатель. Результаты исследования свидетельствуют о том, что эмоциональный интеллект у данных испытуемых недостаточно развит. Известно, что конечным продуктом эмоционального интеллекта является принятие решений (жизненноважных или связанных с профессиональной деятельностью) на основе отражения и осмысления эмоций, которые являются дифференцированной оценкой событий, имеющих личностный смысл и влияющих на развитие профессионального здоровья позитивно или негативно. Систематически и правильно организованные тренировки дисциплинируют проявления эмоциональной сферы, делают ее более устойчивой, подчиненной сознательному контролю и управлению. Сформированные в ходе целенаправленных занятий технологии саморегуляции выступают в качестве одного из механизмов развития профессионального здоровья специалиста и способствуют его сохранению и укреплению. Кроме технологий, основанных на принципах саморегуляции, для развития операционального эмоционально-функционального компонента профессионального здоровья специалиста используются личностно-ориентированные методы воздействия.

Экспериментальные данные, полученные в результате участия в гештальт-тренингах у членов тренинговых групп (10 групп, N = 130) показали, что произошли значимые позитивные изменения. Значения t-критерия Стъюдента по каждой гештальт-группе численностью от 7 до 15 человек для показателя интегрального самоотношения (S) составляли от t = 2,5 до t = 4,2 для р = 0,06, то есть превышали критическое значение t =2;2 для уровня значимости р = 0,06 для n = 7 (минимальный объем тренинговой группы). Кроме того, по результатам гештальт-тренингов у членов тренинговых групп отмечалась позитивная динамика по большинству шкал опросника «Самоотношение»: повышение самоуважения, аутосимпатии, ожидания положительного отношения от других, самоинтереса, «самоуверенности», самопринятия, саморуководства (от t = 2,4 до t = 3,8 для р = 0,06).

Формы оказания комплексной психолого-акмеологической помощи были апробированы как в психологической работе со специалистами различных профилей и уровней (руководители, педагоги, медицинские работники, юристы и др.), так и апробированы в лекционных и практических занятиях будущих специалистов (управленцев, психологов, медицинских работников, юристов, педагогов). Способность к обучению и приобретению индивидуального здоровьесберегающего опыта обеспечивает специалисту способность прогнозировать характер будущих событий и, следовательно, заблаговременно подготовиться к ним. Благодаря осознанному использованию механизмов саморегуляции, личность играет ведущую роль в процессе психической адаптации к психогенным воздействиям внешней среды. Чем выше личностный адаптационный потенциал, тем менее вероятен прорыв адаптационного барьера при психогениях и развитие психосоматических и невротических расстройств. Высокий динамизм современных социально-политических и экономических процессов создает условия повышенной требовательности к профессиональной деятельности специалистов, а с наблюдаемым демографическим спадом в России и с повышенной требовательностью к своему здоровью, в связи с чем возникает необходимость обучения специалистов адаптационным моделям, здоровьесберегающим технологиям.

Важным этапом обучения является познание сущности, содержания, структуры, уровней и критериев здоровьесберегающей компетентности. На данном этапе слушатели знакомятся с системой научных представлений о развитии профессионального здоровья. Учитывая сложность и интегративность понятия «профессиональное здоровье», его акмеологическая сущность раскрывается через систему философских, социологических, социальных, медицинских, психофизиологических, психологических знаний. Практическая значимость развития профессионального здоровья специалиста показывается через существующие в практике различных профессий системы психолого-акмеологической подготовки специалистов. В ходе занятий слушатели оценивают через систему критериев и показателей свой уровень развития профессионального здоровья и здоровьесберегающей компетентности.

После проведения здоровьесберегающего коррекционно-развиваюшего тренинга с медицинскими работниками (10 групп N = 98; в группе от 7 до 15 человек) была осуществлена оценка сформированности здоровьесберегающей компетентности у данных респондентов после обучения и сравнение с экспертными оценками сформированности здоровьесберегающей компетентности до обучения (рис. 11).

Оценка сформированности здоровьесберегающей компетентности показала, что повышение компетентности по акмеологии, психологии, психофизиологии и другими несомненно, благотворно скажется на развитии их профессионального здоровья. Поддержание профессионального здоровья предполагает умение специалистов пользоваться приемами самопознания, самоубеждения, самоорганизации, самоуправления, самопреобразования, саморегуляции, самосовершенствования, т.е. осуществлять сознательные воздействия на свою эмоциональную сферу, собственное поведение, образ жизни с целью поддержания профессионального здоровья.

На основе научных знаний имеется много путей предотвращения нежелательных последствий негативных психофизиологических состояний и органичного развития процесса профессионального здоровья специалиста. Вместе с тем следует иметь в виду, что факторы, негативно влияющие на развитие профессионального здоровья специалиста есть комплексная проблема, порождаемая всей совокупностью политических, социальных, экономических, духовных факторов деятельности общества, и не может быть решена одномоментно - одним законом, указом, мероприятием, программой и т.д.Фиг. 11.

Результаты оценок сформированности здоровьесберегающей компетентности до и после обученияДля предотвращения акме-психологических последствий наблюдаемого пагубного отношения россиян к здоровью нужны политические, производственные, воспитательные, педагогические и психолого-акмеологические меры. Необходима на широком государственном, общественном уровнях планомерная, последовательная работа с привлечением практически всех слоев общества. В широких политических кругах, государственных и общественных учреждениях, во всех сферах общества необходимо осознать срочность эффективных действий против самоуничтожающего влияния такого отношения к здоровью. Следует коренным образом изменить отношение общества к человеку, его здоровью. Человек с его психофизиологическими возможностями должен стать в центре социальной, экономической и технической политики, духовного воспитания, культурно-оздоровительных, медицинских, акмеологических и психологических мероприятий.

Оптимизация процесса развития профессионального здоровья специалиста рассматривается как система мер, обеспечивающих здоровьесберегающий баланс на каждом этапе данного процесса. Происходящее обновление общества нуждается не только в специалистах-психологах-акмеологах, но и в психологах-акмеологах, умеющих оказывать здоровьесберегающую профилактическую помощь в становлении здоровьесберегающей культуры, формировать установку на постоянное саморазвитие, самосовершенствование и формирование субъектности как способности к преобразовательной здоровьесберегающей деятельности.

В целом исследование проблемы развития профессионального здоровья отвечает научным критериям фундаментальности, актуальности, современности, перспективности, самостоятельности. Разработанные положения и выводы диссертационной работы представляют целостную концепцию развития профессионального здоровья и составляют теоретические и прикладные основы решения актуальной научной и практической задачи. Все они дают возможность более целостно и всесторонне очерчивать границы феномена, выявлять механизмы, условия и факторы продуктивности самопознания, самоорганизации, саморегуляции, саморазвития и самосовершенствования специалиста, оптимальности индивидуальной траектории достижения сбалансированного развития профессионального здоровья и акме. В этом плане идеи, изложенные в работе, расширяют теоретико-методологическую и прикладную базу акмеологии и других смежных наук, которые видят свой предмет в исследовании человека как целостности.

Итоги диссертационной работы позволяют сделать вывод о том, что ее результаты ориентированы на решение проблемы эффективного акме-ориентированного здоровьесберегающего саморазвития специалиста. Вместе с тем полученные в ходе исследования теоретико-методологические выводы и прикладные результаты задают направления дальнейшей научной разработки проблемы развития профессионального здоровья, определяют перспективы их практического использования в образовательной системе и системе подготовки и переподготовки кадров. В целом результаты исследования открывают большие возможности для проведения дальнейших теоретических, экспериментальных исследований фундаментального и прикладного характера не только для психологии здоровья и акмеологии, но также для общей, клинической, педагогической, социальной психологии, возрастной психологии, педагогики, менеджмента и других наук.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

 1. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Во Введении обоснован выбор темы, определена ее актуальность, степень изученности, сформулированы гипотеза, цель и задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту, раскрыты методологические основы и методы исследования, определена научная новизна, теоретическая значимость работы, ее практическая ценность и представлена апробация
 2. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  В результате теоретико-методологического анализа фундаментальных исследований выявлены историко-научные предпосылки, принципы и подходы изучения акмеологических ресурсов психологического здоровья молодежи. Акмеологические ресурсы психологического здоровья личности не сразу обрели необходимую четкость в понимании сущности этой проблемы. Проблема философского осмысления здоровья, его содержания
 3. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определяется ее научная разработанность, формулируются цель и задачи исследования, определяются объект, предмет, выдвигается гипотеза исследования, положения, выносимые на защиту. В первой главе обобщено современное состояние разработанности проблемы развития
 4. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются его объект, предмет, цель, задачи, гипотезы исследования. Раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимости; выдвигаются основные положения, выносимые на защиту. В первой главе «Современное состояние исследований проблемы адаптации в психологической науке» проводится анализ понятия «адаптация» в
 5. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются объект, предмет, цель и задачи; выдвигаются гипотезы, раскрываются методологические основы исследования, приводятся концептуальные положения, выносимые на защиту, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, описываются апробация работы и внедрение результатов
 6. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Во введении представлена актуальность темы диссертационного исследования, определены цель, объект, предмет и задачи исследования, выдвигается гипотеза исследования, излагаются методологическая основа, научная новизна, теоретическое и практическое значение работы, приводятся положения, выносимые на защиту. В первой главе «Проблема тревожности часто болеющих детей, гендерных особенностей ее
 7. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяющаяся современными научно-психологическими тенденциями; сформулированы цель, задачи и гипотезы исследования личностно-профессионального становления; представлена научно-методическая база исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту; указана научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов
 8. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  В генезисе исследования проблемы продуктивности акмеологической экспертизы в профессиональной деятельности государственного служащего выявлены несколько направлений исследований. В научные основания акмеологической экспертной деятельности входят: а) принципы, на которых базируется экспертиза (принцип гуманитарности, креативности и гибкости, научности, объективности, детерминизма,
 9. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  В работе отмечается, что в рамках психологии и акмеологии (А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова и др.) накоплен значительный опыт в исследовании проблем профессионализма. Так как профессионализм выступает результатом взаимодействия двух систем: личности и профессиональной деятельности, то в логике психолого-акмеологического подхода профессиональная деятельность и личность
 10. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Диссертация посвящена проблеме профессиональной самореализации как одному из наиболее важных компонентов структуры личности. Данный психологический феномен рассмотрен на примере профессиональной деятельности военного психолога. Понятие самореализации традиционно изучается различными науками о человеке. Оно определено в философско-психологической литературе как осуществление собственных идей,
 11. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Для выработки акмеологической концепции формирования идентификации государственных служащих опорным понятием идентичности стало ее определение, составленное на базе основных положений теории Э.Эриксона. Идентичность включает в себя осознание человеком собственной временной протяженности, обеспечивающей преемственность всех аспектов собственного «Я» в прошлом, настоящем и будущем; ощущение
 12. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Во Введении обосновываются актуальность исследуемой проблемы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, формулируются гипотезы и положения, выносимые на защиту, называются использованные
 13. Основное содержание работы
  Акмеологичекий процесс развития профессионала характеризуется как восходящий, опережающий (Е.Н.Богданов, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, Н.В.Кузьмина и др.), с направленностью к вершинам зрелости, сочетающий личностное развитие с профессиональным (на этапах социализации и профессионализации). Развитие многопланово (В.С.Мерлин, Е.А.Климов и др.) и объединяет созревание, фенотипические
 14. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, определяется цель исследования, его предмет, объект, формулируются гипотезы и задачи, указываются использованные методики, раскрывается новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, выдвигаются положения, выносимые на
 15. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
 16. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  В результате теоретико-методологического анализа проблемы профессионального становления личности выявлены научные основания для разработки акмеологической концепции профессионального становления преподавателей высшей школы. Анализ научных исследований свидетельствует о том, что изучение проблемы профессионального становления проводилось в разных направлениях: – с позиции личностно
 17. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
 18. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Формирование представлений о человеке как носителе особого вида активности – деятельности и субъекте жизнедеятельности, об организации как о психосоциальном и культурном феномене, о тесной взаимосвязи между личностно-профессиональным развитием человека и корпоративным развитием организации, между индивидуальным и групповым акме привело к необходимости разработки новых подходов к проблеме
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com