основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Методи на изследване

За изпълнение на задачите и тестовите хипотези беше използван набор от взаимно допълващи се методи. В процеса на изследване са използвани следните общонаучни методи: теоретичен и методологичен анализ на научни трудове, отразяващи състоянието на знанията за развитието на професионалното здраве на специалист; психологически и акмеологичен анализ, който позволява да се обоснове съществената характеристика на развитието на професионалното здраве; ретроспективен анализ на развитието на проблема с психологическата и акмеологичната подкрепа за развитието на професионалното здраве на специалист; методи за разпит, включени наблюдения, насочени към разбиране на психологическите и акмеологичните условия и фактори за развитие на професионалното здраве на специалист; анализ на данни, който позволява да се оцени влиянието на психофизиологичните черти на личността, ценностните ориентации, самостоятелността, стрес толерантността, нивото на тревожност, депресивните състояния, нивото на емоционално изгаряне, нивото на емоционална интелигентност и др., върху ефективността на развитието на професионалното здраве на специалист. Използвайки методологията на акмеографския подход за анализ на развитието на професионалното здраве на специалист и условията за неговото развитие, авторът е разработил здравноспасяващи корекционно-изследователски и преподавателски комплекси. В констатиращия етап на изследването са използвани следните: теоретичен анализ, интерпретация и синтез на научни данни, анкета (въпросници и интервюта), наблюдение, самонаблюдение, тестване, изучаване на продуктите на дейност, метод на експертни оценки. Корекционно-развиващият етап включваше развиващ се здравословен експеримент.

Съставът на психодиагностичния комплекс включваше: 1. Тест въпросник „Самостоятелна връзка“ (В. В. Столин, С. Р. Пантилиев). 2. „Многостепенен въпросник за личността„ Приспособимост “(MLO-AM) (модифицирана версия). 3. Въпросник на SAN (благополучие-активност-настроение) V.A. Доскина и др. 4. Диагностика на нивото на емоционално изгаряне VV Бойко. 5. Методологична смола. 6. Определяне на невропсихичната резистентност (NPI) и риска от неправилна адаптация при стрес съгласно методологията „Прогноза“. 7. Бърза диагностика на неврозата К. Хек и Х. Хес. 8. Определяне на стресовата толерантност и социалната адаптация на Холмс и Яростта. 9. Диагностика на типа темперамент според J. Strelau. 10. Диагностика на самооценка на нивото на тревожност от Ch.D. Спилбергер (адаптация на Ю. Л. Ханин). 11. Измерване на нивото на тревожност на Тейлър (адаптация от Т. А. Немчинов). 12. „Ценностни ориентации“ от М. Рокич. 13. „Показател за стратегии за справяне“ (D. Amirkhan). 14. Методология „Анализ на неговите ограничения“ М. Ууддок и Д. Франсис. 15. Въпросник „Тийнейджъри за родителите” (ADOR, Schaefer). 16. Самочувствие на психичните състояния на личността според Г. Айзенк. 17. Методология Х. Шмишек „Акцентиране на характера“. 18. Методика на DIA („Анализ на семейните взаимоотношения“ от EG Eidemiller). 19. Методология на Р. Плутчик, Г. Келерман „Механизми на психологическата защита“.

В хода на лечебно-спестяващ корекционно-развиващ експеримент са използвани следните: 1. Авторската методология за провеждане на здравеопазващи корекционно-развиващо обучение. 2. Обучителни програми за транзакционен анализ на Е. Берн. 3. Здравословни системи и комплекси от невролингвистично програмиране. 4. KPO H.K. Leiner. 5. Методът на саногенното мислене Ю.М. Орлова. 6. Здравословни методи на гещалт терапия и психосинтеза R. Assagioli. 7. Медитация.

Методите за обработка на емпирични и експериментални данни включват: сравнителен анализ на емпирични данни, количествен (статистически), корелационен анализ. При интерпретацията са използвани графики, диаграми, сравнителни таблици, матрични фигури на статистически оценки на изследваните параметри.

Емпиричната основа на изследването. Общият брой на изследваните е 1800 души. Основната извадка се състои от мениджъри, медицински работници, университетски преподаватели, учители, адвокати и др. (1200 души). В рамките на сравнителните проучвания в извадката се включват и предприемачи, студенти (общо над 600 души).

Емпиричните изследвания на развитието на професионалното здраве на специалист се проведоха в продължение на 13 години и включваха няколко етапа.


Първият етап на изследването (1997-2000 г.): определяне на целта, целите, обекта и предмета на изследване; излагане на основни хипотези; изучаване на научната литература по проблема на изследванията. Анализът и обобщението на получения материал на този етап от изследването ни позволи да идентифицираме основните противоречия, свързани с изследването на личното здраве, и накара автора да разбере значението на разработването на психологическа и акмеологична концепция за развитието на професионалното здраве на специалист.

На този етап са проведени социално-психологически изследвания на регулацията на емоционалните състояния, психичното здраве на специалисти, използващи психотехнологии за управление на емоционални състояния. Проучванията са проведени като част от планираната изследователска работа (по-специално, под научното ръководство на автора за периода 1997-2000 г., по тази тема бяха защитени повече от 15 дисертации, наръчник за обучение „Емоционална тревожност и стрес в живота на предприемачите“ ( 1998 г.) и под формата на изказвания и индивидуални комуникации на международни конгреси, общоруски, регионални и междурегионални научни и практически конференции.

Вторият етап (2000-2005 г.) беше насочен към разработване на теоретични и методологически основи на изучаване развитието на професионалното здраве на специалист, тестване на хипотези, изясняване на концепции, по-нататъшно опериране на основните категории, разработване на диагностични инструменти и тестване на тях, провеждане на здравословно-спестяващ експеримент за корекция и развитие (авторът публикува за този период пет учебни помагала: „Работилница по клинична психология“ (2002 г.); „Емоции и чувства на лидерите в съвременните условия ях "(2003);" Приложна социална психология "(2003);" Стрес и управление на емоционални състояния "(2005);" Психокорекция и психопрофилактика "(2005) и две монографии:" Емоции и психично здраве на предприемачите "(2002);" Емоционалният профил на личността на лидера ”(2004), включително теоретичен анализ на проблема, който се изучава.

Третият етап (2005-2010 г.) включва разработването на психологическа и акмеологична концепция за развитие на професионалното здраве на специалиста, тестване на модел, алгоритми и здравноспестяващи технологии за неговото формиране, проучване на модели, условия и фактори за оптимизиране на процеса на развитие на професионалното здраве на специалиста. Резултатите от изследователската работа бяха докладвани на международни, национални, междурегионални научни конференции, публикувани в седем учебни помагала: „Здравна психология“ (2006 г.); „Психология на стреса” (2007); „Основи на психосоматиката“ (2007); „Психология на емоциите“ (2008); „Психокорекция в гещалт терапията“ (2008); „Проективна психодиагностика“ (2009); „Невро-лингвистично програмиране“ (2009 г.) и три монографии „Интеграция на индивидуалното, психичното и професионалното здраве“ (2008 г.); „Акмеологична концепция за развитие на индивидуално, психическо и професионално здраве на специалист” (2009), „Аксемеологична концепция за развитие на акмеологично здраве на специалист” (2010) са отразени в повече от 180 публикации на автора.

Надеждността, надеждността и валидността на резултатите от изследванията се осигурява от логиката на изграждане на теоретични и методологически основи на работа на всички етапи от нейното изпълнение; аргументиране на идеен проект с емпирични данни; интегриран подход към изследването на проблема; използване на допълнителни методи на изследване; сравнение на резултатите преди и след експерименталното изследване; анализ на данните, получени експериментално; статистическа обработка на данни с помощта на t-студентски тест и коефициент на корелация на Spearman. Оценката на значимостта на разликите между експерименталната и контролната групи беше извършена с помощта на анализ на дисперсията. Увеличаването на представителността на изследването се улеснява от големия размер и хетерогенност на пробата.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Методи на изследване

 1. 38. ИЗСЛЕДВАНЕ, ОБЕКТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЛАБОРАТОРНИ И ИНСТРУМЕНТИЧНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛЕСТИ НА Панкреаса
  Пациентите със заболявания на панкреаса (панкреаса) могат да се оплакват от болки в корема, както и от диспептични симптоми и обща слабост. Болката най-често се локализира в горната част на корема, главно в епигастралния регион или в левия хипохондриум, излъчваща се към гърба, лявото рамо. Те могат да бъдат остри, интензивни, режещи, с радиация към лумбалната област,
 2. МЕТОДАТА НА "СРЕШКИ" И МЕТОДА НА СТЪПЧЕНИЕ НА ФОРМИРАНЕ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ДЕТЕТО
  Сравнение на нашите идеи с идеите на Дж. Пиаже е от голямо значение за нас, тъй като ние също изхождаме от действието като централен проблем на умствения живот и психологията. Признаваме, че от обща биологична гледна точка психиката е спомагателен апарат на поведение; Нещо повече, ние вярваме, че умствените процеси не са нищо повече от сублимирани обективни действия и образи -
 3. Методи на изследване
  Като организационни методи използвахме сравнителния метод (сравнявайки свойствата на извадките в зависимост от професията, мястото на пребиваване и възрастовите характеристики), надлъжен (промяната в нивото на развитие на многоетническа компетентност, етническа толерантност и емоционална интелигентност се следи преди и след участието в акмеологични програми). Като емпирични методи
 4. Методи на изследване
  Работата използва предимно номотетичен метод на изследване. Емпиричното ниво включваше планирането и организирането на проучване, проведено през 2005-2008 г. За решаването на поставените проблеми и тестовите хипотези са използвани следните методи: теоретичен анализ на концепции и изследвания в областта на психологията на личността, психология на развитието, диференциална психология, философия, социология и
 5. Методи на изследване
  Комплексните и системни подходи, прилагани в настоящото изследване с многостранния характер на необходимите задачи, изискваха използването на различни методи за събиране на емпирични данни, диагностициране и формиране на процедурата за тяхната математическа обработка. Емпирични методи на изследване: метод за наблюдение и самооценка с помощта на компютърни технологии; психодиагностични методи в
 6. Метод на изследване
  Проучването на всяко ново поле трябва да започне с търсенето и развитието на метода. Човек може да изрази най-общо идеята, че всеки принципно нов подход към научните проблеми неизбежно води до нови изследователски методи и методи. Обектът и методът на изследване са тясно свързани помежду си. Следователно, изследването приема съвсем различен вид и поток тогава,
 7. Методи на изследване
  Изборът на методи на изследване се определяше от многостранния характер на изследователските задачи. За осъществяването на задачите е използван комплекс от научни методи, комбинирани в рамките на заявяващо проучване и развиващ се експеримент. Такива общи научноизследователски методи като теоретичен, методологически и логически анализ, синтез, изграждане на аналогии, сравнителен и
 8. Методи на изследване
  За решаване на задачите в изследването са използвани три групи методи: теоретични методи (историографски, сравнителни, систематизация и концептуализация на научните идеи, моделиране); методическа програма за емпирични изследвания, която включва установяване и формулиране на експерименти с помощта на психодиагностични техники и въпросници: въпросници от А. Мехрабян
 9. Методи на изследване
  Основните изследователски методи включват 1) общонаучни: системен анализ, моделиране, номотетично-идеографски анализ, проектиране, екстраполация, теоретичен анализ; 2) комплекс от психологически и акмеологични методи, комбинирани в рамките на констатиращия и формиращ експеримент; 3) методи, разработени в рамките на компонентния подход: проучване, наблюдение, интервюта,
 10. Методи за изследване на хранопровода
  Наред с добре познатите субективни методи на изследване (изясняване на обстоятелствата на развитието на патологично състояние, анализ на оплаквания и др.), При изследване на хранопровода най-значимите са два метода на обективно изследване: радиационно (радиологично) и езофагоскопско. Основното показание за изследване на хранопровода е нарушение на неговата функция - т.е. определени нарушения
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com