основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Илийн В. А. .. Психосоциалната теория като мултидисциплинарен подход към анализа на социалните процеси в съвременното общество, 2009 г.
Резюмето

дисертации за степен на доктор на психологическите науки

Специалност 19.00.05 - Социална психология; 19.00.13 - Психология на развитието, акмеология (психологически науки)

Работата е извършена във Факултета по социална психология на Московския градски психологически и педагогически университет
въведение
Основното съдържание на творбата

Книги и учебници по темата Акмеология:

 1. Хватова М. В. .. Концепцията за развитие на акмеологични ресурси на психологическото здраве на младежта - 2012г
 2. Вербина Г. Г .. Психолого-акмеологична концепция за развитие на професионално здраве на специалист - 2011г
 3. Проверка работи. Акмеологичен подход към периодизация на развитието на човешката епоха - 2011г
 4. Соловьев И. .. Развитие на професионалист в акмеологичната среда - 2011г
 5. Постникова М. И. Психология на отношенията между поколенията в съвременна Русия - 2011г
 6. Хашченко Т. Г. .. Лична готовност на учениците за предприемаческа дейност: Психологическо съдържание и условия за формиране - 2011г
 7. Волкова Е. В. .. Развитието на психичните структури като основа на специалните способности - 2011г
 8. Манойлова М. А. Акмеологично развитие на многоетническата компетентност на учебните предмети - 2011г
 9. Изпитна работа. Основите на акмеологията - Acme. Изтъкване. Акмеограма - 2010г
 10. Проверка работи. Описание на основните акмеологически училища - 2010 г.
 11. Белов В. Г. Психологическа и акмеологична подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение: концепция, модел, технология - 2010 г.
 12. Бусигина И. С. Корпоративната сигурност като Акмеологична фондация в продуктивните дейности на организацията - 2010 г.
 13. Орестова В. Р .. Аксеологическа концепция за идентификация на държавните служители - 2010
 14. Толстих Н. Н. .. Развитие на времевата перспектива на личността: културно-исторически подход - 2010
 15. Чит лист. Акмеология - 2009
 16. Зазикин В. Г. Кратък акмеологичен речник - 2009
 17. Екимчик О. А. Когнитивни и емоционални компоненти на любовта при хора на различна възраст - 2009 г.
 18. Карабущенко Н. Б. Феноменът на елита: исторически и психологически основи и пътища на развитие - 2009г
 19. Плугина М. I .. Аксемеологичната концепция за професионалното развитие на учителите във висшите училища - 2009
 20. Бобричев А. А. Психолого-акмеологична концепция за психологическа готовност на спортисти от най-висока квалификация на бойните изкуства - 2009 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com