Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
Патологична анатомия

ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ

Шалига И.Ф., Мартемянова Л.А., Турченко С.Ю. Патологична диагноза. Несъответствия в диагнозата и техния анализ 2012
Целта на учебното помагало е да разкрие на съвременното ниво въпросите за формулирането на диагнозата и тяхната структура, да овладее аспектите от категорията на дивергенцията на диагнозите и техните причини, както и същността на понятието „ятрогенна патология”. Представени са препоръки относно патоанатомичната диагноза, несъответствията в диагнозите и техния анализ за практическо обучение. Предназначен за студенти от 5, 6 курса на Медицинския факултет на медицинските университети, стажанти-патолози и лекари от други специалности.
Методическо ръководство Патологични тестове за медицински и педиатрични факултети 2011
Щети. Клетъчни и извънклетъчни трофични механизми. Дистрофия. Общи модели на развитие на паренхимни и стромално-съдови дистрофии. Смесена дистрофия. Класификация. Общи модели на развитие. Некроза. Клинични и морфологични характеристики. Нарушения на кръвообращението. Морфология на остра и хронична сърдечна недостатъчност. Тромбоемболичен синдром. DIC синдром. Възпаление. Същността, моделът на развитие. Морфологията на кинетиката на възпалителната реакция. Класификация. Ексудативно възпаление. Клинични и морфологични характеристики. Продуктивно възпаление. Грануломатоза. Имунопатологични процеси. Автоимунността. Морфологията на реакциите на свръхчувствителност. Процеси на адаптация и компенсация. Регенерация. Общи разпоредби Репаративна и патологична регенерация. Тумори. Хисто- и морфогенеза на тумори. Принципите на класификацията. Сарком. Рак. Заболявания на кръвоносната система. Хематологични злокачествени заболявания.
Чернобай Г.Н., Сидорова О.Д., Иванов А.В. Работилница по хода на частната патологична анатомия 2010
Наръчникът за обучение определя мотивацията, целта и целите на темите на урока, представя списък с въпроси и карта за проучване на урока с алгоритъм на действия за независимо изучаване на учебни елементи. Предлагат се ситуационни задачи и тестови задачи за контрол на началното и крайното ниво на знанието. Учебникът за студенти е съставен в съответствие с професионалния държавен образователен стандарт за обучение на лекари по специалностите 06010165 - Обща медицина, 06010365 - Педиатрия и 06010465 - Медицински и превантивни грижи, като се отчита програмата на дисциплината и нивото на овладяване на компетенциите на студентите.
Таранина Т.С., Климачев В.В., Лепилов А.В. Изпитвания за патологична анатомия 2009
Целта на тези тестови задачи е да улеснят процеса на самообучение и да повишат нивото на ефективност на теоретичната и практическата подготовка на студентите за практически упражнения по патологична анатомия. Основата на тестовите задачи е „Примерна програма в дисциплината патологична анатомия за специалностите: 04100 - медицински бизнес, 04200 - педиатрия, 04300 - медицински и превантивен бизнес, Москва, 2002“. Тестовите задачи са подредени в зависимост от броя на класовете и включват раздели от обща и особена патологична анатомия, които се изучават съответно през 5-ти и 6-ти семестър. Предлагаме ви тестови задачи, в които може да има един, два, три или повече верни отговора! При задачи от други форми продължете в съответствие с инструкциите там. В края на всяка тема са верните отговори на поставените въпроси, които ще улеснят подготовката за часовете.
Плотникова Н.А., Кемайкин С.П., Харитонов С.В. Обща и частна патологична анатомия 2009
Учебното ръководство за практически упражнения по патологична анатомия съдържа кратко описание на основните въпроси на изучаваните теми, подробно описание на микропрепаратите с посочване на образователни елементи, списък на макроскопски препарати, предложени за изучаване, контролни въпроси и ситуационни задачи по всяка тема. Предназначено за студенти от III - IV курсове на медицински и педиатрични катедри на медицинския факултет.
Базински В.А., Прокопчик Н.И., Силяева Н.Ф. Лекционен курс по патология по анатомия 2009
Предложеният лекционен курс по патологична анатомия е съставен в съответствие с действащата моделна програма и учебен план по патологична анатомия за студенти от медицински, педиатричен и медицински диагностичен факултет, като се вземат предвид най-новите научни постижения. Ще помогне за повишаване на ефективността на извънкласната независима подготовка на студентите за лабораторни часове, ще бъде от интерес за студенти от други факултети на медицински университети и патолози.
Соловиева И.П., Батиров Ф.А., Пономарев А.Б., Федоров Д.Н. Патологична анатомия на туберкулозата и диференциална диагноза на грануломатозни заболявания 2005
Този атлас включва съвременни идеи за особеностите на патологичните прояви, класификацията и диференциалната диагноза на туберкулозата и най-често срещаните грануломатозни заболявания. Атласът се основава на половинвеков опит в проучването на аутопсиен материал и биопсии на патологичния отдел на Научноизследователския институт по фтизиопулмология на ВМА, наречен на IM Сеченов. В областта на фтизиопулмонологията, представеният наръчник е оригинален, публикуван за първи път и е предназначен за широко приложение в следдипломния етап.
Риков В.А. Наръчник по патология 2004
Справочникът съдържа основните регулаторни актове, уреждащи секционния раздел на работата на патоанатомичната служба, нейния персонал, права, служебни и професионални задължения, мерки за социална защита на служителите в службата, оценка на възможно възникване на отговорност в случай на нежелани резултати от предоставянето на патоанатомична помощ. В съответствие с МКБ-10 са дадени изискванията за установяване на клинични и патоанатомични диагнози, правилата за сравняване на диагнози, кодиране (кодиране) на заболявания и издаване на медицинско свидетелство за смърт. Наръчникът е предназначен за служители на патологоанатомичната служба и за организаторите на здравеопазването, ще бъде полезен за общопрактикуващи лекари, служители на застрахователни организации и правоприлагащата система и може да се използва като ориентир за обучение на студенти от медицински университети, с повишено обучение за патолози и здравни организатори, както и за широк кръг читатели, които се интересуват от тези медицински и правни проблеми.
Мишнев О.Д., Щеголев А.И., Трусов О.А. Патологична диагноза на сепсис 2004
Въведение. Определения на термини и понятия. Етиология. Класификация. Патологична диагноза. Принципи за поставяне на патоанатомична диагноза и медицинско свидетелство за смъртта.
Редактиран от М. Палцев. Лекционен курс по патология по анатомия 2003
Препоръчва се от Учебно-методическата асоциация за медицинско и фармацевтично образование на руските университети като учебно средство за студенти от медицински университети.
1 2
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com