Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

КЛИНИЧНИ И МОРФОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА НА ПАЦИЕНТИТЕ С УЛЕЧНИ БОЛЕСТИ НА ЗАВЪРШЕНИ И НЕЗАБАВЕН КУРС

Проблемът с пептичната язва на стомаха и дванадесетопръстника в момента остава актуален - около 7% от възрастното население страда от гастродуоденални язви (Sonnenberg F. et al, 1998). Настоящият етап се характеризира със значителни успехи в изучаването на различни аспекти на етиологията, патогенезата, диагностиката и терапията на пептична язва (YAB). Това се дължи предимно на установяването на етиологичната роля на Helicobacter pylori (H. pylori), разработването и прилагането на клинични методи за ерадикационна терапия (Malfertheiner P. et al, 2002), използването на мощни антисекреторни лекарства (блокатори и инхибитори на хистаминови рецептори на H2 протонна помпа). Резултатът от този успех е намаляване на честотата на смъртността и смъртта от нея в индустриализираните страни (Singh G. et al, 2004). За съжаление в Русия честотата на язвата не само не намалява, но и леко се е увеличила, това се отнася главно до сложни форми на язва (Lobankov V.M., 2005). И така, според материалите на Красноярската градска клинична болница № 6 на име NS Карпович, през последните 30 години броят на пациентите с перфорация и кървене се е увеличил почти 2 пъти, следоперативната смъртност с тези усложнения също остава на постоянно високо ниво и съответно е 5,9% за кървене и 6,9% за перфорация. Трябва да се отбележи, че една от причините за сравнително високата смъртност при усложнени форми на пептична язва е късната диагноза на заболяването (Панцирев Ю. М., 2003). Следователно, подробно проучване на причините, рисковите фактори, клиничния ход, включително симптомите, предшестващи усложнението на заболяването, е много уместно.

Въпреки големия брой изследвания, посветени на язва, недостатъчно внимание се обръща на въпросите на сложните варианти на заболяването. Така че, в Русия много малко изследвания са посветени на изследването на H. pylori при сложния ход на пептична язва. Освен това броят на наблюденията обикновено е малък и получените данни често не съвпадат (Гончар В. К., 1999; Ткачев А. В., 2002). Няма данни за значимостта на личностните черти при сложни форми на язва. В същото време е известно, че психологическите фактори увеличават уязвимостта на организма към външни и вътрешни условия на околната среда и играят значителна роля в патогенезата на язвената болест, включително развитието на нейните усложнения (Walker EA, 1990; Beloborodova E.I., 2002). Интегралната характеристика на физическото, психологическото, емоционалното и социалното функциониране на пациента може да бъде изследвана чрез показатели за качеството на живот (Novik A.A., 2000). Въпреки това няма достатъчно работи за определяне на QOL при пациенти със сложен ход на язва (Колесникова И. Ю., 2001; Ткачев А. В., 2002) и практически няма проучвания, при които QOL е сравняван за различни видове усложнения.Цел: Да се ​​определят клиничните и морфологични прояви, психологически статус и качество на живот при пациенти със сложна и неусложнена пептична язвена болест, за да се повиши ефективността на терапевтичните и превантивните мерки.Цели на изследването

1. Да се ​​изследват клиничните прояви на заболяването при пациенти с неусложнена форма на пептична язва и пептична язва, усложнена от перфорация и кървене.

2. За изследване на структурата на стомашната лигавица, скоростта на засяване на H. pylori при пациенти с неусложнена пептична язва и пептична язва, усложнена от перфорация и кървене.

3. Да се ​​определят психологическите характеристики на личността на пациенти със сложни и неусложнени форми на пептична язва.

4. Да се ​​изследва качеството на живот на пациенти със сложен и неусложнен ход на пептична язва.

Научна новост

За първи път въз основа на резултатите от цялостно изследване се дава клинично-морфологична и психологическа характеристика, определят се основните показатели за качеството на живот на пациенти със сложно кървене и перфорация и неусложнена пептична язвена болест.

В периода, непосредствено предхождащ развитието на усложненията, значителен брой лица с перфорирана язва са доминирани от дискинетична и неспецифична диспепсия, както и при пациенти със синдром на кървяща болка.

Установено е, че атрофичните промени в антрума на стомашната лигавица се определят по-често сред пациенти с язва на дванадесетопръстника, усложнена от кървене и неусложнен ход, отколкото с перфорирана язва и язва на стомаха, усложнена от кървене и неусложнен ход.

Установено е за първи път, че се наблюдава намаляване на психоемоционалното състояние при пациенти с пептична язва, усложнена от кървене и перфорация поради фактори на благосъстояние и активност.

Психологическият профил на пациенти с перфорирана язва, характеризиращ се с тенденция за пренебрегване на морални и етични норми и способността за упорито и активно прилагане на тази тенденция, е демонстриран за първи път.

За първи път беше определена връзката между параметрите на качеството на живот и клиничните прояви на заболяването при индивиди с пептична язва, усложнена от кървене и перфорация.

Практическо значение

1. Разкритите особености на хода на клиничната картина на заболяването при индивиди със сложна и неусложнена пептична язвена болест позволяват оптимизиране и индивидуализиране на диагностичните мерки.

2. Данните за рисковите фактори за усложнена пептична язвена болест ще подобрят превенцията на това усложнение.

3. Получените данни за честото нарушение на социалната адаптация при пациенти със сложно кървене и перфорация и неусложнена пептична язвена болест обосновават препоръчителността на психотерапевт при тази група пациенти.Ключови точки за защита

1. В периода, предхождащ появата на усложнения, при значителна част от пациентите клиничните симптоми не се вписват в типичната клиника на пептичните язвени усложнения.

2. Структурата на лигавицата на антрама е различна при пациенти с различни форми на усложнения и неусложнена пептична язва.

3. Има характеристики на функционално психоемоционално състояние и психологически статус при пациенти с пептична язва, усложнена от кървене и перфорация.Одобрение на работата. Основните разпоредби на тезата бяха докладвани на Единадесетата руска гастроентерологична седмица (Москва, 2006 г.), Петата източносибирска конференция с международно участие „Клинични и епидемиологични и етноекологични проблеми на храносмилателните органи” (Красноярск, 2005 г.); на среща на Регионалното общество на терапевтите (Красноярск, 2005), на научно-практическа конференция с международно участие „Актуални аспекти на психосоматичните изследвания“ (Томск 2005).

Публикации. Според резултатите от дисертацията са публикувани 12 научни труда.

Структурата и обхватът на дисертацията. Дисертацията е представена на стр. 151 от машинописен текст, илюстрирана с 23 таблици и 9 фигури, състои се от увод, 3 глави, заключения, практически препоръки, списък с референции, включително 294 източника (152 местни и 139 чуждестранни автори).

Работно съдържание

Материали и методи на изследване

За да се постигне целта на проучването и да се решат задачите, е проведено цялостно проучване от 294 души. По време на изследването всички пациенти са разделени в следните групи: първата група включва 56 души с язва на дванадесетопръстника, усложнена от перфорация, втората 82 души с язва на дванадесетопръстника, усложнена от кървене, в третата 24 души със стомашна язва, усложнена от кървене, т.е. четвъртият 81 души с язва на дванадесетопръстника с неусложнен ход и петият 21 души със стомашна язва от неусложнен курс. Средната възраст на пациентите със сложни форми на пептична язва е 34,4 години и с неусложнени форми 35,4 години.

Пациентите със сложна форма на язва се лекуват във второто хирургично отделение на GBSMP в Красноярск, с неусложнени пациенти в гастроентерологичното отделение на клиниката на Държавния изследователски институт по медицински проблеми на север, сибирския филиал на Руската академия на медицинските науки. Всички пациенти са преминали клиничен преглед, ендоскопско изследване с биопсична ограда за последващо хистологично изследване, психологическо изследване и определяне качеството на живот. От всеки пациент беше получено писмено информационно съгласие. Проучването е съгласувано с комисията по етика на KrasGMA и е получено решение от протокол № 27.04.2017.

За изследване на психологическия статус и качеството на живот са разпитани 30 здрави респонденти, сравними по възраст с пациенти с пептична язвена болест, средната възраст на които е 35.1 години.

Клиничният преглед е придружен от попълване на стандартни въпросници, които дават възможност за отделяне на оплаквания, анамнеза на пациента, както и за диференциране на типа диспепсия. Под диспепсия се разбира хронична или повтаряща се болка и / или дискомфорт в епигастралната област, систематично смущаваща пациента (Drossman, DA et al, 1999).

Систематизирането на резултатите от анкетно проучване за интензивността на тютюнопушенето и консумацията на алкохол е проведено в съответствие с препоръките на ОС Радбил, Ю.М. Комарова (1988) и Ю.П. Лисицина, Н.Я. Копита, (1983).

Фиброгастродуоденоскопията беше основният диагностичен метод за пептична язвена болест. Беше направена целенасочена биопсия от три участъка на стомаха: антрума, голяма и малка кривина. От антрума на стомаха са взети две проби: една проба за хистологично изследване, втората за определяне на H. pylori по уреазен метод. Парчета от лигавицата се фиксират в продължение на 2 часа в 10% неутрален буферен формалин съгласно Лили и в течността на Карно, след това, по добре известен метод, те се дехидратират в увеличаващи се концентрации на алкохол и се вграждат в парафин. (Меркулов М. Н., 1969). Секции от 5-6 μm бяха приготвени от парафинови блокове, които след това бяха оцветени с хемотоксилин-еозин и Giemsa.

Диагнозата на хроничен гастрит по морфологичен метод и класификацията на резултатите се извършиха на базата на изискванията на модифицираната система на Сидни. За да се определи активността, тежестта на хроничния гастрит и наличието на атрофия, се използва визуална аналогова скала (Dixon MF et all, 1997). Диагностицирането на инфекцията с H. pylori се извършва по два метода: хистологичен и с помощта на уреазен тест (Lapina T.L. et al., 1998).

За хистологично откриване на бактерии се използва петно ​​от Giemsa. Разграничени са три степени на замърсяване на лигавицата: 1) слаба степен (+) до 20 микробни тела в зрителното поле с увеличение от 630; 2) средна степен (++) от 20 до 50 микробни тела в зрителното поле; 3) висока степен на (+++) - повече от 50 микробни тела в зрителното поле (Loginov A.S. et al., 1989).

Оценката на психологическия статус на пациенти с пептична язва се извършва с помощта на съкратен мултифакторен въпросник за изследване на личността - SMOL (Berezin FB et al., 1976). Смолата включва оценка и клинични скали. Клиничните везни позволяват да се оценят психологическите тенденции в структурата на личността на пациента.

За да проучите текущото психоемоционално състояние, тестът „Благополучие. Дейност. Настроение ”- SAN (Doskin V.A. et al., 1973).

За определяне на QOL на пациентите е използван общият въпросник MOS SF-36 (медицински резултати проучване-кратка форма). Състои се от 36 въпроса и включва 8 скали, отразяващи физическото, психологическото и социалното функциониране на пациента. Отговорите на въпросите се изразяват в оценки от 0 до 100. Колкото по-високи са тестовите резултати на кантара, толкова по-висок е QOL на конкретен пациент.

Резултатите от изследванията се оценяват според общоприети методи за статистически анализ. Анализът е извършен на персонален компютър с помощта на софтуерния пакет „Статистика за Windows“ (версия 5.0), SPSS v.12.0 за Windows. При използване на параметрични методи за статистически анализ преди това се определя съответствието на извадките със закона за нормално разпределение. Когато данните отговарят на нормалното разпределение, за сравнение се използва t-Fisher-тест на Стьюден. В случай на отклонение от нормалното разпределение на пробите, при сравнителния анализ е използван тестът Wilcoxon, Mann-Whitney. За да сравним използвания критерий за показатели за качество? 2.

Резултати от изследванията и дискусия

В групата на пациентите с перфорирана язва преобладават млади хора (20-29) години. След анализ на половия състав във всички групи отбелязахме, че значително по-висок процент мъже -91% е регистриран сред пациенти с перфорирана язва в сравнение с пациенти с язвена дуоденална язва, усложнена от кървене, и язвена дуоденална язва с неусложнен ход (80,5% и 75,3 %, съответно), p <0,05.

Анализът на клинични и анамнестични данни показа, че основната проява на заболяването, както усложнена, така и неусложнена, е болката (в 100% от случаите при пациенти с перфорирана язва и в 96,3% от случаите при пациенти с неусложнен ход). С перфорирана язва имаше характер на "кинжална болка", съпътстваща катастрофа в коремната кухина, винаги съчетана с напрежение на коремните мускули и положителен синдром на Щоткин-Блюмберг и в 23% от случаите с положителен симптом на Кервин (притъпяване в плоски области на корема). С неусложнена язва синдромът на болката се проявява под формата на ритмична, в 51,9% от случаите на нощна, гладна болка, утихваща след хранене и антиациди. Изключение прави група пациенти с белодробна язва, усложнена от кървене, при която болковият синдром отсъства в 37,8% от случаите. Въпреки това, наличието на болка при пептична язва, усложнена от кървене, е един от диагностичните й признаци. В същото време е известно, че с появата на кървене болката може да изчезне или да намалее (симптом на Бергман). Има обаче много малко данни за честотата на появата на болка с язвено кървене (Napalkov P.N. et al., 1968), но не сме попаднали на съвременни изследвания по този проблем.

Повръщане на "кафе основа" (по-рядко с примес на скарлатина) е установено при 62,2% от пациентите с язвена дуоденална язва и при 50% от пациентите със стомашна язва, усложнена от кървене. Черно изпражнение при прием се наблюдава при съответно 82,9% и 91,7% от пациентите. Замайването, като симптом, естествено свързан със загуба на кръв, е отбелязано от 51% от пациентите с кървене. По този начин, проучвайки клиничните синдроми на заболяването, потвърдихме, че наличието на водещи прояви съответства на тази патология.

След анализ на хода на заболяването отбелязахме, че описаната по-горе подробна клиника на перфорация и кървене се предхожда от период, през който се наблюдават редица клинични симптоми. Подробно описание на този период обаче не е намерено в наличната литература. В тази връзка анализирахме симптомите, които се появяват при пациенти една до две седмици преди усложнението и ги сравнихме със симптомите при неусложнен ход на пептична язва.

Синдромът на болката при пациенти с белодробна язвена болест, усложнена от кървене, е по-рядък, отколкото при пациенти с неусложнена пептична язвена болест (70,7% срещу 96,7%) и по-често, отколкото при пациенти с перфорация (70,7% срещу 14,3 %). Напротив, през този период синдромите на дискинетична и неспецифична диспепсия преобладават при пациенти с перфорация (съответно в 55,4 и 25% от случаите), което е 3,29 пъти по-често, отколкото при пациенти с кървене и 21,7 пъти по-често, отколкото при пациенти с неусложнена язва на дванадесетопръстника, p <0,001. Отсъствието на някакви диспептични синдроми в посочения период от време е отбелязано само от 5,4% от пациентите с перфорирана язва и 4,9% от пациентите с язва, усложнена от кървене.

По този начин, развитието на "болки с кама" по време на перфорация се предхожда главно от симптоми на дискинетична и неспецифична диспепсия, много рядко болка и много рядко има внезапна поява без предишни симптоми. При пациенти с белодробен кръвоизлив, усложнен от кървене, в 8,5% от случаите има регресия на болката, свързана с притока на кръв в стомаха. За практичните терапевти тази информация е много важна, тъй като често именно те трябва да са първите, които диагностицират усложнението, а данните, че дискинетичните и неспецифичните синдроми в повечето случаи предхождат перфорация и в четвърт от случаите кървенето демонстрират необходимостта от използване на инструментален метод на изследване (FGS) при пациенти с диспепсия.

След анализ на историята на заболяването отбелязахме, че сред пациентите с язвена дуоденална язва, усложнена от перфорация, лица с ново диагностицирана язва (62,5%) са значително по-склонни да бъдат сравнени с язвена дуоденална язва, усложнена от кървене (31,7%) и тази неусложнена язва локализация (30,9%), р <0,05. Наличието на язвена анамнеза при пациенти с локализация на стомашни язви както по време на кървене (в 33,3% от случаите), така и при неусложнена форма на заболяването (33,3%) се открива значително по-рядко, отколкото при пациенти с локализация на язвен дефект в дванадесетопръстника (68 , 3% и 69,1% от случаите, съответно), p <0,05. Честотата на обострянията на заболяването и средната продължителност на обострянията не са имали значителна разлика между групите.

Анализ на предишното противоязвено лечение показа, че при пациенти със сложен ход на дуоденална язва ерадикацията на H. pylori отсъства по-често (в 100% от случаите с перфорация и при 92,7% с кървене), отколкото при пациенти с неусложнени язви със същата локализация ( в 81,5% от случаите), p <0,01. Аналогичным образом терапия ингибиторами протонной помпы и блокаторами гистаминовых рецепторов II поколения чаще отсутствовала у больных с перфоративной язвой и кровотечением (91,1 и 84,2% соответственно) по сравнению с больными с неосложненным течением заболевания (65,4%), р<0,05.

Таким образом, мы продемонстрировали, что отсутствие эрадикации H.
pylori и терапии ингибиторами протоновой помпы или блокаторами гистаминовых рецепторов являются факторами, ассоциированными с риском развития осложнений язвенной болезни.

Далее, мы проанализировали частоту злоупотребления алкоголем и курения табака в аналогичных группах (рис. 2). Было выявлено, что процент лиц, выкуривающих более 20 сигарет в день, был достоверно выше в группе больных с перфоративной язвой (51,8% случаев) по сравнению с больными ЯБ ДПК, осложненной кровотечением (25,6%), и ЯБ ДПК неосложненного течения (28,4%), р<0,01. Лица, злоупотребляющие алкоголем, также достоверно чаще встречались в группе пациентов с перфоративной язвой (26,8% случаев) по сравнению с пациентами, страдающими язвой ДПК неосложненного течения (9,9% случаев), р<0,01. На прием алкоголя накануне развития осложнения указали 41% больных с прободной язвой и 23,2% пациентов с язвой, осложненной кровотечением.

Данные литературы в отношении влияния вредных привычек на течение язвенной болезни неоднозначны. Так, в работах, выполненных в Польше, Малайзии, было продемонстрировано, что язвенные кровотечения и перфорации ассоциированы с курением (Jarczyk G. et all, 1996; Lakhwani MN et all, 2000). Ученые США и Японии зафиксировали, что смерть, причиной которой стала язвенная болезнь, связана с курением, но в исследовании, проведенном в Швеции, эта взаимосвязь не подтвердилась. Большинство ученых не склонно относить алкоголь к факторам риска язвенной болезни (Chou SP et all, 1994; Aldoori WH et all, 1997), но в части исследований подтверждается взаимосвязь между злоупотреблением алкоголем и течением заболевания. Так, ученые США доказали, что употребление больших количеств алкоголя ассоциируется с увеличением риска гастродуоденальных кровотечений (Kaufman DW et all,1999). По мнению японских ученых, этанол является фактором риска смерти от язвенной болезни (Hasebe T.et all, 1998; Kaufman DW et all, 1999). Таким образом, курение табака (более 20 сигарет в день) и злоупотребление алкоголем являются факторами, ассоциированными с риском развития перфоративной язвы.

P1a-2a,3a<0,001; P2a-3a<0,001; P1b-2b,3b<0,001; P2b-3b<0,001; P1с-2c,3с<0,001

Фиг. 1. Частота синдромов диспепсии у больных с неосложненным течением заболевания и у лиц с кровотечением и перфорацией в период, предшествующий осложнению заболевания

P1a-2a, 3 a<0,01; P1b-3b<0,01

Фиг. 2. Частота курящих и злоупотребляющих алкоголем лиц среди больных язвенной болезнью ДПК осложненного и неосложненного теченияИзвестно, что H. pylori является доказанным фактором риска язвенной болезни (Leoci C., 1995; Аруин Л. И., 2001). Однако данные литературы по частоте определения H. pylori и степени обсемененности у больных с осложненными формами язвенной болезни неоднозначны. По данным SWHosking (1992), у больных язвой ДПК, осложнившейся кровотечением, в сравнении с неосложненной ЯБ ДПК, отмечается сниженный уровень инфицирования H.pylori - 71% и 95% соответственно. Напротив, J. Labens (1999) говорит о более высоком риске развития кровотечений у больных с H.pylori - ассоциированной язвенной болезнью. В нашем исследовании продемонстрирована высокая (более 90%) частота выявления H. pylori во всех группах больных: с осложненными и неосложненными формами заболевания. При этом у 73,7% больных с кровотечением и у 79,5% с неосложненным течением заболевания определялась III степень обсеменения H. pylori.

Считается, что язвенной болезни всегда сопутствует хронический антральный H. pylori-ассоциированный гастрит. Проведенное нами исследование показало, что у всех больных как с осложненным, так и с неосложненным течением заболевания, язвенной болезни сопутствовал пангастрит: неатрофический в теле желудка и в 33% - 85% случаев атрофический в антральном отделе.

Определение активности сопутствующего хронического гастрита показало, что в большинстве случаев в антральном отделе желудка определялся активный процесс. Выраженная активность хронического гастрита достоверно чаще регистрировалась у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением (76,8%), отличаясь от других форм (51,9 при неосложненном течении язвенной болезни ДПК и 55,3% при перфоративной язве). В теле желудка по большой кривизне определялась преимущественно умеренная активность гастрита, а по малой – слабая.

У преобладающего большинства пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением, и неосложненного течения атрофические изменения слизистой оболочки антрального отдела соответствовали слабой и умеренной степени. Выраженная атрофия при язвенной болезни ДПК, осложненной кровотечением, и неосложненного течения регистрировалась в 20,7% и 18,2% случаев соответственно, и в 4 раза реже определялась у больных с прободной язвой (в 5,4% случаев), р<0,05.

Таким образом, мы доказали высокую частоту выявления H.pylori у больных с осложненным и неосложненным течением язвенной болезни. Персистенция H.pylori в антральном отделе желудка приводит к стимуляции G-клеток, конечным результатом которой является постоянная гипергастринемия и гиперсекреция соляной кислоты. В то же время атрофические процессы снижают нейтрализующую функцию желудка и приводят к дистрофии Д-клеток. Стимуляция факторов агрессии и угнетение защитных факторов приводят к увеличению риска обострений и осложнений язвенной болезни. Наши данные подтверждают необходимость обязательного проведения эрадикации H.pylori как при осложненном, так и при неосложненном течении язвенной болезни.

У всех больных было проведено исследование психофункциональных параметров, которое показало, что актуальное психоэмоциональное состояние пациентов язвенной болезнью, осложненной кровотечением и перфорацией, ниже, чем у больных с неосложненным течением заболевания. Это было обусловлено снижением показателей самочувствия и активности. Показатели настроения достоверных отличий между группами не имели (таблица 1).Таблица 1.

Оценка функционального психоэмоционального состояния больных с осложненным и неосложненным течением язвенной болезни

(Баллы, М?m)

Формы заболевания Функциональные психоэмоциональные факторы самочувствие активность настроение 1. ЯБ ДПК,

осложненная перфорацией

(n=56) 4,73? 0,15 4,55?0,14 5,18?0,13 2. ЯБ ДПК,

осложненная кровотечением (n=82) 4,75?0,11 4,63?0,1 5,13?0,12 3. ЯБ желудка,

осложненная кровотечением (n=24)

4,32?0,38 4,2?0,29 4,93?0,41 4. ЯБ ДПК

неосложненного течения

(n=81)

5,1?0,11 4,92?0,1 5,02?0,12 5. ЯБ желудка

неосложненного

течения

(n=21)

4,83?0,22 4,81?0,17 4,72?0,23 Достоверость отличий р 1– 4<0,05

р 2– 4<0,05

р 3– 4<0,05

р 1–4<0,05

р 2– 4<0,05

р 3–4<0,05 –Использование теста СМОЛ позволило определить взаимосвязь особенностей личности пациентов с различными формами заболевания. Так, у больных с язвенной болезнью, осложнившейся перфорацией, наблюдается повышение показателей по 4 шкале (адаптации) и 9 (активности), 6 (ригидности), характерные для лиц, пренебрегающих морально-этическими нормами, склонных к асоциальному поведению и способных данную тенденцию стойко и активно реализовывать. (рис. 3).

* - достоверность различий р<0,05

Фиг. 3 . Усредненный профиль СМОЛ у больных язвенной болезнью ДПК осложненного и неосложненного теченияТаким образом, мы впервые продемонстрировали психологические особенности личности больных перфоративной язвой. Эти особенности, наряду с высоким распространением курения и злоупотребления алкоголем, способствуют формированию низкого социального статуса, отмечаемого рядом исследователей (Гринберг А.А., 2002; Ткачев А.В. и соавт., 2002).

Мы определили, что по мере увеличения стажа язвенной болезни, нарастают ипохондрические тенденции. Следует отметить, что однозначного суждения о влиянии длительности язвенной болезни на психологические особенности личности среди исследователей не существует. Наши результаты согласуются с данными Волкова В.С. и соавт. (2001), согласно которым cостояние эмоциональной напряженности и тревожно-депрессивных черт личности характерны для длительного течения заболевания (таблица 2).

Анализируя каждый профиль СМОЛ в отдельности, мы выявили в каждой группе достаточно высокий уровень социально – дезадаптированных лиц, требующих консультации психиатра и психотерапевта: 50,7% в группе с осложненной и 46% в группе с неосложненной язвенной болезнью.

Таблица 2.

Усредненный профиль СМОЛ больных язвенной болезнью ДПК, осложненного и неосложненного течения, впервые заболевших, и лиц, имеющих язвенный анамнез (Т-баллы, М?m)

Формы

заболевания Синд-ромы шкалы 1 2 3 4 6 7 8 9

ЯБ ДПК,

осложненная перфорацией

(n=56)

язвенный анамнез (n=21) 52,95? 1,91 51,00? 2,81 49,90? 1,70 53,33? 2,83 54,47? 2,06 49,00? 3,13 51,57? 2,69 57,54? 2,38 заболели впервые

(n=35) 47,78? 1,21* 47,32? 1,40 48,12? 1,39 55,15? 1,55 55,16? 2,17 48,58? 1,29 52,23? 1,43 56,02? 2,05

ЯБ ДПК,

осложненная кровотечением (n=82)

язвенный анамнез (n=56) 54,54? 1,13 48,46? 1,27 50,04? 1,08 50,25? 1,13 49,33? 1,80 48,54? 1,13 48,12? 1,50 51,99? 1,46 заболели впервые (n=26) 49,68? 2,19* 51,55? 1,85 50,45? 2,18 47,79? 2,43 51,92? 2,16 52,51? 2,47 51,84? 2,25 53,47? 2.58

ЯБ ДПК

неосложненного течения

(n=81)

язвенный анамнез (n=56) 55,12? 1,41 52,00? 1,44 49,88? 1,20 48,51? 1,49 51,70? 1,49 48,09? 1,51 48,61? 1,49 52,54? 1,27 заболели впервые (n=25) 51,32? 1,56* 48,73? 2,03 49,43? 1,46 50,97? 1,84 49,76? 2,14 51,33? 2,02 53,99? 2,28 54,65? 2,08 *-достоверность различий с больными, имеющими язвенный анамнез р<0,05

Сравнив качество жизни у больных с различными формами язвенной болезни, мы выявили, что показатель физического функционирования был ниже у лиц с осложненным течением заболевания как при локализации язвы в двенадцатиперстной кишке, так и при язве желудка (соответственно 75,6?2,08 и 72,06?6,92 баллов). Самым низким этот показатель был у больных с прободной язвой - 67,7 ?3,51 баллов. Таким образом, субъективное восприятие человека отражает особенности осложненного и неосложненного течения заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В период, непосредственно предшествующий развитию осложнения (за одну - две недели до осложнения), дискинетический и неспецифический диспептические синдромы встречались в 3,3 раза чаще у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией по сравнению с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением. Клиника произошедшего осложнения характеризовалась наличием болевого синдрома у всех пациентов с перфоративной язвой и его отсутствием у 37,8% больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением.

2. Инфекция H.pylori определялась у 89,5-95% пациентов с осложненным течением язвенной болезни, в то же время эрадикация H.pylori у этих больных не проводилась в 84,2-100% случаев, а терапия ингибиторами протонной помпы или блокаторами гистаминовых рецепторов отсутствовала в 84,2-91,1% случаев. Злоупотребление алкоголем и курение табака в большей степени ассоциировались с перфоративной язвой, чем с язвенными кровотечениями.

3. Выраженные атрофические изменения в антральном отделе слизистой оболочки желудка определялись чаще среди больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением (20,7%), чем при прободной язве (5,4%). Антральный H.pylori-ассоциированный гастрит выраженной степени активности превалировал у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением (76,8%), в сравнении с неосложненной формой заболевания (51,9% случаев).

4. Актуальное психоэмоциональное состояние больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением и перфорацией, по показателям самочувствия и активности ниже, чем у больных с неосложненным течением заболевания. Психологический профиль больных с перфоративной язвой характеризовался пиками по шкалам 4 (адаптации), 6 (ригидности), 9 (активности), что свидетельствовало о склонности к пренебрежению морально-этическими нормами со способностью к стойкой и активной реализации данной тенденции.

5. Качество жизни больных с язвенной болезнью, осложненной кровотечением и перфорацией, было ниже по шкале физического функционирования по сравнению с пациентами с неосложненным течением заболевания.Практически препоръки

1.Необходимо учитывать, что в период, предшествующий кровотечению и перфорации, клиническая картина язвенной болезни у части больных представлена синдромами дискинетической и неспецифической диспепсии без выраженного болевого синдрома, а у пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением, в момент осложнения болевой синдром отсутствует у значительной части пациентов. В этой связи, для совершенствования диагностики врачам общей практики и участковым терапевтам необходимо проводить пролонгированное наблюдение и более широко использовать лабораторные (клинический анализ крови, анализ кала на скрытую кровь) и инструментальные методы исследования (эзофагогастродуоденоскопия) у пациентов с жалобами диспептического характера, особенно, если они возникают впервые у лиц, имеющих факторы риска.

2. Для успешной профилактики осложнений при язвенной болезни следует предупреждать факторы риска, наиболее значимыми из которых являются H. pylori, курение и злоупотребление алкоголем.

3.Среди больных с осложненным и неосложненным течением язвенной болезни часто выявляются лица с нарушениями социальной адаптации, что делает необходимым проведение психологического тестирования в данной группе пациентов с последующей консультацией психотерапевта или психиатра.Список работ, опубликованных по теме диссертации.

1. Определение качества жизни у больных с осложненным и неосложненным течением язвенной болезни / Е. А. Сугоняко, М. М. Петрова, В. В. Цуканов и др. // Терапия и диагностика заболеваний внутренних органов: матер. второго Сиб. конгр. «Человек и лекарство». – Красноярск, 2004. – С.228-230.

2. Частота выявления Helicobacter pylori у больных с осложненным течением язвенной болезни / Е. А. Сугоняко, В. В. Цуканов, М. М. Петрова и др. // XI Российский Национальный конгресс «Человек и лекарство» тез. представител. – М.., 2004. – С. 480.

3. Сугоняко, Е. А. Современные особенности течения и динамики частоты язвенной болезни, осложненной кровотечением и перфорацией / Е. А. Сугоняко // Актуальные вопросы медицины и новые технологии: сб. Чл. молодых ученых. – Красноярск, 2005. – С.256-262.

4. Сугоняко, Е. А. Качество жизни при язвенной болезни / Е. А. Сугоняко, М. М. Петрова, В. В. Цуканов // Клинико-эпидемиологические и этно-экологические проблемы заболеваний органов пищеварения: матер. пятой Вост.-Сиб. гастроэнтерологической конф. с междунар. участием. – Красноярск, 2005. – С. 80-83.

5. Сугоняко, Е. А. Клинико-психологические параллели при язвенной болезни / Е. А. Сугоняко, М. М. Петрова, В. В. Цуканов // Актуальные аспекты психосоматических исследований: матер. научен и практически. Conf. с междунар. участием. – Томск, 2005. – С.184-187.

6. Сугоняко, Е. А. Психологические особенности больных при осложненном и неосложненном течении язвенной болезни/ Е. А. Сугоняко, М. М. Петрова, В. В. Цуканов// I съезд терапевтов Сибири и Дальнего Востока: сб. тез. и докл..– Новосибирск, 2005.– С. 686-688.

7. Сугоняко, Е. А. Особенности психологического статуса при различных вариантах течения язвенной болезни / Е. А. Сугоняко, М. М. Петрова, В. В. Цуканов // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2005. – № 1 – 2.– С. 138.

8. Сугоняко, Е. А. Частота осложнений язвенной болезни в России / Е. А. Сугоняко, В. В. Цуканов // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. – 2005. – № 5. (Прил. № 26).– С. 37.

9. Цуканов, В. В. Эффективность эрадикации Helicobacter pylori как метода профилактики язвенной болезни / В. В. Цуканов, Е. А. Сугоняко // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. – 2005. – № 5. (Прил. № 26).– С. 38.

10. Sugonyako, EA Pecularities of the clinical course of gastric disease and duodenal ulcer disease of the complicated and un complicated course / EA Sugonyako, M. М. Petrova, VV Tsukanov // The XII Symposium of the Russia-Japan Medical Exchange: Аbstr. Symp. – Krasnoyarsk, 2005. – С. 629-630.

11. Цуканов, В.В. Факторы риска осложнений язвенной болезни / В.В. Цуканов, Е.А. Сугоняко // Тезисы 6-го съезда Научного общества гастроэнтерологов России. – М., 2006. – С.70-71.

12. Цуканов, В.В. Эффективность эрадикации Helicobacter pylori у пациентов с язвенными кровотечениями / В.В. Цуканов, Е.А. Сугоняко // Тезисы 6-го съезда Научного общества гастроэнтерологов России. – М., 2006. – С.71.Список сокращений.

ДПК – двенадцатиперстная кишка

КЖ – качество жизни

САН – самочувствие-активность-настроение

СМОЛ – сокращенный многофакторный опросник для исследования личности

ЯБ – язвенная болезнь

ЯБ ДПК – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки

H. pylori – Helicobacter pylori
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОСЛОЖНЕННОГО И НЕОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ

 1. Характеристики на хода на пептична язва при различни групи пациенти
  Характерни за пептична язвена болест при хора в напреднала и старческа възраст са: липсата на болка или типични болки от „язвения ритъм“, сезонност, тежък диспептичен синдром; липсата на "язвена" история; заболяването най-често се проявява със симптоми на "хроничен гастрит"; висока честота на висока локализация на язвата - в тялото на стомаха или в неговата подкарта и ал белег;
 2. Клинични и морфологични характеристики на елементите на кожен обрив
  Диагностиката на кожни заболявания, в допълнение към оплакванията, анамнеза на живота и болестите, се основава главно на морфологичните елементи на кожни обриви. Следователно знанията им са основни в практиката на дерматовенеролог. > Морфологичните елементи се делят на първични, възникващи върху непроменена кожа, и вторични, образувани по време на еволюцията на първичните елементи. Първични морфологични елементи
 3. Качество жизни гинекологических больных
  В последние годы в медицинской литературе все чаще употребляется такой термин, как «качество жизни». В соответствии с определением ВОЗ (1976), здоровье характеризуется «состоянием полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствием болезни или физических дефектов». Качество же жизни, по общепринятому определению, представляет собой интегральную характеристику
 4. Качество жизни больных инфарктом миокарда
  В последние годы улучшение качества жизни (КЖ) больных относят к целям лечения и используют для всесторонней оценки течения и прогноза сердечно-сосудистых заболеваний. По определению ВОЗ (1996), КЖ - восприятие человеком своего положения в жизни в контексте культурных и ценностных систем, в которых они живут, и относительно их целей, ожиданий, стандартов и интересов. Это - обширное понятие,
 5. МОРФОФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОТЕЙНИТЕ, СЪЕДИНЕНИ С ОБЛАСТ НА ЯДРЕН ОРГАНИЗАТОР (АГНОР) В РАК НА БИБЛИ: КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧНИ ПАРАЛЕЛИ
  Брюханов В.М., Бобров И.П., Черданцева Т.М., Климачев В.В., Лазарев А.Ф., Гервалд В.Я., Авдалян А.М., Самуйленкова О.В. Алтайски държавен медицински университет, Алтайски клон на руския руски онкологичен център Н. Блохин, Барнаул Аргентофилните протеини, свързани с региона на нуклеоларния организатор, са отговорни за активирането и контрола на транскрипцията на рибозомни гени в клетката.
 6. Система функционального компьютерного мониторинга при неосложненном течении раннего постшокового периода
  Система функционального компьютерного мониторинга была разработана в целях раннего распознавания и профилактики возникающих осложнений у пострадавших с механическими повреждениями, особенно синдрома системной воспалительной реакции. В связи с этим было проведено сопоставление клинико-лабораторных показателей с показателями системы ФКМ у пострадавших, перенесших тяжелую механическую травму с
 7. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ЛЕГЕН РАК III ЕТАП НА ЕТАПИТЕ НА КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ
  Добродеев А.Ю., Завялов А.А., Тузиков С.А., Балацкая Л.Н., Милър С.В. Изследователски институт по онкология SB RAMS, Томск Цел: Изследване на качеството на живот (QOL) на пациенти с недребноклетъчен белодробен рак на стадий III (NSCLC) на етапите на комбинирано лечение, включително неоадювантна химиотерапия, радикална хирургия и интраоперативна лъчева терапия (IOLT). Материал и методи: В
 8. Задачи за заданието Задачи 1. Истинска крупа: посочете клиничния и морфологичен вариант на дифтерия, при който се появява истинската крупа. Посочете локализацията на процеса.Какво е естеството на патологичния процес. Избройте възможните усложнения: а) ..., б) ..., в) ... Стандарти за решения. Истинска крупа: дихателна дифтерия B. Ларинкс Ексудативно възпаление: фибринозно, крупозно. а) асфиксия, б) бронхопневмония, в) усложнения на трахеотомията и интубацията (пролези). 2. Първият период на скарлатина

 9. Клинико-морфологические особенности некоторых лейкозов
  Лимфобластный лейкоз - чаще встречается в детском возрасте, очень характерны лейкозные инфильтраты в веществе головного и спинного мозга, лечение дает хороший эффект с длительными ремиссиями. Хронический лимфоидный лейкоз чаще встречается в пожилом возрасте, протекает благоприятно, в печени лейкозная инфильтрация носит очаговый характер, клетки локализуются только за пределами дольки (по ходу
 10. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
  ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
 11. Болест на червата. Инфекциозен ентероколит (дизентерия, коремен тиф, холера). Неспецифичен улцерозен колит. Болест на Крон. Коронарна болест на червата. Апендицит. Рак на дебелото черво
  1. Макроскопични характеристики на тънките черва с холерен ентерит 1. сиво-жълт филм плътно прилепнал към стената 2. улцерация на лигавицата 3. множество кръвоизливи 4. склероза на стените 2. Елементи на патогенезата на коремен тиф 1. бактериемия 2. бактериохолия 3. мозъчно подуване 4. ексудативно възпаление 5. реакция на свръхчувствителност в лимфоидния апарат 3. Модерна
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com