Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Описание на валеологията като наука. Основните задачи на валеологията

Основните задачи на валеологията:

1. Разработване и прилагане на идеи за същността на индивидуалното здраве, търсене на модели на неговото изследване, методи за оценка и прогнозиране.

2. Въз основа на количествена оценка на здравето на индивида, разработване на системи за скрининг и мониторинг за здравето на населението.

3. Формирането на „психологията на здравето“.

4. Разработване на методология и методи за формиране, запазване и укрепване на индивидуалното здраве.

5. Осигуряване на първична и вторична профилактика на заболяванията чрез подобряване на здравето.

6. Разработване на програми за подобряване здравето на населението чрез индивидуално здраве.Валуология като научна дисциплина. Основните понятия на валеологията.

По дефиниция В.П. Казначеева (1996), валеологията е интердисциплинарно научно направление, което изследва причините за здравето, начините за неговото осигуряване, формирането и опазването им в специфични условия на живот.

Валеологията като дисциплина е набор от знания за здравето и здравословния начин на живот.

Централният проблем на валеологията е отношението към индивидуалното здраве и възпитанието на здравна култура в процеса на индивидуално развитие на индивид.

Предмет на валеологията са индивидуалните здравни и човешки здравни резерви, както и здравословният начин на живот.

Обектът на валеологията е практически здрав човек, както и човек, който е в състояние на пред-заболяване (в „трето състояние“).

Методът на валеологията представлява количествена и качествена оценка на човешкото здраве и неговите резерви, както и проучване на възможността за тяхното увеличаване.

Основната цел на валеологията е да постигне максимално прилагане на наследствените механизми и резерви на човешкия живот, поддържайки на високо ниво възможностите за неговото адаптиране към условията на външната и вътрешната среда.

Мястото на валеологията в системата на науките. Валеологията е комплекс от науки, или интердисциплинарно направление, което се основава на идеята за генетичните, психофизиологични резерви на организма, осигуряващи стабилността на физиологичното, биологичното, психологическото и социокултурното развитие и поддържане на здравето на човека под влияние на променящите се екологични и вътрешни условия върху него.

Приема се, че науката за здравето трябва да бъде неразделна, развиваща се в пресечната точка на биология, генетика, медицина, педагогика, психология и други науки

Валеологията има свой предмет, методи, обект, цели и задачи. Въпреки това е необходимо да се определят общите основи на връзката на валеологията като независима наука (или научно направление) с други науки, основана преди всичко на факта, че здравето е предмет на валеологията.

Биологията (обща биология, генетика, цитология (клетъчни изследвания) и др.) Изследва законите на жизнената активност на организмите във филогенезата, формира еволюционен възглед за природата на здравето и създава неразделна картина на биологичния свят.


Екологията осигурява научната основа за управление на околната среда, изследва естеството на връзката „общество - човек - околна среда“ и разработва оптимални модели за тяхното изграждане, генерира знания за аспектите на зависимостта на здравето от околната среда.

Медицината (анатомия, физиология, хигиена, санология и др.) Разработва стандарти за осигуряване на здраве, обосновава система от знания и практически дейности за укрепване и поддържане на здравето, както и за профилактика и лечение на заболявания. Следните компоненти се считат за структурата на медицината: науката за болестите (патология), науката за здравословна среда на живот (хигиена), науката за механизмите за възстановяване (саногенеза) и науката за общественото здраве (санология).

Физическото възпитание и физическата култура определят моделите на поддържане и подобряване на физическото развитие и физическата годност на човек като неразделна характеристика на здравето.

Психологията изучава законите на психичното развитие на човека, състоянието на психиката в различни условия на живот и психологическите аспекти на осигуряване на здравето.

Педагогиката развива цели, цели, съдържание и технологии на валеологичното образование и възпитание, насочени към формиране на жизненоважна устойчива мотивация за здраве и към запознаване на човека със здравословния начин на живот.

Социологията разкрива социалните аспекти на поддържането, укрепването и поддържането на рисковете за здравето и здравето.

Политическата наука определя ролята, стратегията и тактиката на държавата за осигуряване формирането на здравето на гражданите.

Икономиката обосновава икономическите аспекти на осигуряването на здравето, от една страна, и икономическата стойност на здравето при осигуряване на благосъстоянието на хората и сигурността на държавата, от друга страна.

Философията определя законите на развитието на природата и обществото. Формирането на философски, диалектичен светоглед на човек е съществен фактор за правилната оценка на ролята на здравето в живота на човека.

Културологията определя целите и начините на културологичната подготовка на човек, съществена част от която е ценностната култура.

Историята проследява историческите корени, приемствеността на начините, средствата и методите за поддържане на здравето в света, региона, етническата група.

Географията установява климатогеографските и социално-икономическите особености на региона и връзката на човека с околната среда по отношение на адаптацията на човека и осигуряването на здравословен начин на живот.

Връзките на валеологията, дефинирани по-горе, не отразяват пълната картина, тъй като в количествено изражение тези връзки са неизмеримо по-големи, а валеологията е само един от клоните на областта на човешкото познание, наречена наука, предмет на която е човекът.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Описание на валеологията като наука. Основните задачи на валеологията

 1. Валуологията е наука за здравето. Основните понятия на науката.
  Валуологията е наука за здравето. Основни понятия
 2. "Тема 1. Валеология - науката за здравето. Основни понятия на науката."
  "Тема 1. Валеология - науката за здравето. Основни понятия на науката.
 3. Предмет и задачи на валеологията
  Централният проблем на валеологията е отношението към индивидуалното здраве и възпитанието на здравна култура в процеса на индивидуално развитие на индивид. Предмет на валеологията са индивидуалните здравни и човешки здравни резерви, както и здравословният начин на живот. Обектът на валеологията е практически здрав, както и човек, който е в състояние на пред-заболяване във всичко неограничено
 4. ЛЕКЦИЯ №2 МЯСТО НА ВАЛЕОЛОГИЯ СРЕЩУ ДРУГИ НАУКИ. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВАЛЕОЛОГИЯТА.
  ЛЕКЦИЯ №2 МЯСТО НА ВАЛЕОЛОГИЯ СРЕЩУ ДРУГИ НАУКИ. КЛАСИРАНЕ
 5. Основни понятия на валеологията
  Човешкото явление, възникнало по време на еволюцията на органичния свят, стана обект на изучаване на огромен брой природни (биология, генетика, антропология, химия и др.) И социални (история, философия, социология, психология, икономика и др.) Науки. Въпреки това, досега човекът не е могъл да даде окончателни отговори на много въпроси, касаещи не само неговата същност, но и битие. В пълен размер
 6. Валуология като наука, нейните цели и съдържание
  ВАЛЕОЛОГИЯ (valeo, латински. - здравей, бъди здрав, логос, гръцки. - учене, наука) - науката за здравословното здраве. Този термин е въведен за първи път от I. I. Brekhman през 1981-82. Малко по-късно други автори (Ю. П. Лисицин, В. П. Петленко и др., 1987) предлагат още един термин за името на тази наука - САНОЛОГИЯ (от латински sanus - здрав). Понастоящем този термин се използва в
 7. Определение и основна информация на валеологията
  Валуология - набор от знания в практическото им приложение за физическото, психическото и нравственото здраве на човек в неговото взаимодействие с околната среда; относно запазването и укрепването на здравето от момента на раждането до старостта, предотвратяването на заболявания, връщането към здравословно състояние след заболяване, продължаването на здравословния живот. Валеология (vale logia - лат.
 8. Основни понятия на валеологията
  Валеологията (от гръцкото „valeo“ - здраве) е науката за здравето и здравословния начин на живот. Обект на интерес в тази наука е човекът като цялостна, саморегулираща се система, а не съвкупност от органи. Човешкото тяло е единство от физико-химични, енергийни и емоционални компоненти. А здравето е най-скъпото съкровище, което човек може да притежава. Както знаете, здравето не е само
 9. Модул 1. Валеологията като наука. Понятието за физическо здраве
  (18 часа) Структура на модула: Лекция 1. Валеологията като сложна наука за човешкото здраве (2 часа) Въпроси, представени за независимо изследване: 1. Историята на развитието на учението за здравето. 2. Законодателната рамка на Украйна като основа за реализиране на правата на детето на живот и здраве. 3. Конституцията на човека, неговият ефект върху индивидуалното здраве. 4. Валеологични методи
 10. ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ НА ЖИВОТ И ВАЛЕОЛОГИЯ
  Преди да говорим за човек, във всеки аспект и особено за неговото здраве, трябва да се отбележи, че човек е представител на живите. Човешкият феномен, възникнал по време на еволюцията на органичния свят, е станал обект на изучаване на много природни науки (физика, химия, биология, генетика, антропология и др.) И хуманитарни (история, философия, социология, психология, икономика и
 11. Валеологията като сложна наука за здравето на човека
  Валуология като сложна наука за здравето
 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХИГИЕНАТА КАТО НАУКА И НЕЙНИТЕ ЗАДАЧИ.
  Хигиената е наука, която изучава влиянието на условията на труд и живот върху общественото здраве. Една от най-важните задачи на съвременната хигиена е разработването на хигиенни правила, стандарти и мерки за предотвратяване на отрицателното въздействие на различни фактори на околната среда (физически, химични, биологични) и социални и индустриални отношения върху човешкото тяло, неговото изпълнение и
 13. ВАЛЕОЛОГИЯ - ЗДРАВНА НАУКА
  Цел: да се запознаят студентите с проблемите на здравословното състояние на руснаците и да се покаже ролята на валеологията като наука за здравето при решаването на проблемите за поддържане, развитие и оформяне на индивидуалното здраве. Задачи: • идентифициране на причините за процесите на обезлюдяване в Русия; • описват целите, целите, методите на валеологията като научно направление; • показват ролята на други човешки науки за запазването му
 14. Класификация на валеологията
  Въпреки очевидната си младост, валеологията се развива доста динамично. Намирайки се на кръстовището на много науки, валеологията с нейната методология, проблеми и данни кара представителите на тези науки в отделни аспекти да гледат по-ново на собствените си проблеми. Следователно не е изненадващо, че в самата валеология се наблюдава подчертано разграничаване, отразяващо спецификата на интересите на учени, които са дошли
 15. Класификация на валеологията
  Въпреки очевидната си младост, валеологията се развива доста динамично. Намирайки се на кръстовището на много науки, валеологията с нейната методология, проблеми и данни кара представителите на тези науки в отделни аспекти да гледат по-ново на собствените си проблеми. Следователно не е изненадващо, че в самата валеология се наблюдава подчертано разграничаване, отразяващо спецификата на интересите на учени, които са дошли
 16. Класификация на валеологията
  Понастоящем във валеологията могат да се разграничат следните основни направления. Общата валеология е основата, методологията на валеологията като наука. Той определя мястото на валеологията в системата на науките за човека, предмета, методите, целите, целите и историята на нейното формиране. Това включва и въпросите за биосоциалната природа на човека и ролята му за осигуряване на здравето. Обща валеология
 17. „Психосоциален подход в контекста на неотложни задачи и основните тенденции в развитието на психологическата наука в Русия“
  Първата глава представя възгледа на автора върху историята и перспективите на развитието на руската психология в контекста на решаване на неотложни проблеми на съвременното руско общество. Ограниченията са показани както в методологически, така и в организационни планове, в съвременни условия, на исторически разработения парадигмен модел на развитието на психологическата наука. Целесъобразността на прехода към
 18. Класификация на валеологията
  Обща валеология - представлява основата-методология на валеологията като наука, определя мястото на валеологията в системата на науките за човека, както и предмета, методите, целите, целите, историята на нейното формиране. Това включва и въпросите за биосоциалната природа на човека и ролята му за осигуряване на здравето. Медицинска валеология - определя разликите между здравето и болестите и превенцията
 19. Лекция 1. Валеология - науката за здравето
  Депопулационни процеси в Русия. Здравословното състояние на децата и възрастните. Раждаемост, средна продължителност на живота, свързана с възрастта смъртност, естествен прираст на населението. Структурата на причините за смъртността. Продължителност на живота на мъжете и жените. Коефициентът на заболеваемост в страната на най-важните неепидемични, инфекциозни и паразитни болести. умствен
 20. Социални, медицински и психологически аспекти на валеологията
  Медицински аспекти: 90-те години бяха белязани от формирането и по-нататъшното развитие на валеологията като система от знания за здравето на здравия човек. Валеология - науката за генетичните и физиологични резерви на организма, осигуряващи стабилността на физическото, биологичното, психологическото, социокултурното развитие и запазването на човешкото здраве под влияние на променящите се
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com