основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Военната психология като клон на съвременната психологическа наука, нейната структура и функции

Военната психология е един от независимите приложни отрасли на съвременната психологическа наука. Както всеки друг клон на психологията, тя има свой предмет и обект на изучаване, свои задачи и структура. Трябва да се отбележи, че въпреки доста дългия период на съществуване на този клон на психологическата наука, няма общоприето определение на военната психология. Следователно по-нататък, когато говорим за военната психология, ще изхождаме от следното определение: военната психология е клон на психологията, който изучава моделите на проявление на човешката психика и психологията на военен екип при изпълнение на професионални задължения и задачи поради спецификата на военната служба.

По този начин обект на военната психология са хора, които служат на военна служба на проект или договор, както и такива, които могат да бъдат въвлечени във военни задължения във военно време. Освен това военните колективи са обект на военната психология.

Съответно обект на военната психология е проявата на психиката на войник в различни условия на военнопрофесионална дейност, както и на психологическите процеси, условия и свойства, характерни за военните колективи.

Съвременните въоръжени сили са много сложен и разнообразен организъм. Нормалното функциониране на този организъм е възможно само при условие на координирани действия на всички негови структурни елементи, насочени към поддържане на висока бойна готовност на единици и подразделения. Вероятно сред основните области на дейност на представители на държавната власт и военното ръководство на страната две области са най-значими за поддържане на висока бойна готовност на въоръжените сили. Те включват подобряване на техническото оборудване и повишаване на нивото на професионална и психологическа готовност на личния състав на части и подразделения за изпълнение на функционални задължения в бойна ситуация.

Военната психология е пряко свързана с втората посока. Основните му задачи и области на изследване са:

• разработване на методи за екипиране и поделения на въоръжените сили въз основа на отчитането на индивидуалните психологически и лични характеристики на военнослужещите;

• определяне на начини за повишаване на ефективността на процеса на обучение въз основа на отчитането на индивидуалните психологически и лични характеристики на военнослужещия по време на организирането и провеждането на военната подготовка;

• разработване на методика за психологическо подпомагане на професионалните дейности на военнослужещите в бойна ситуация;

• разработване на психологически методи за обединяване на военни колективи и укрепване на военната дисциплина с цел повишаване на ефективността на подразделения и подразделения;

• разработване на методи за психологическо подпомагане на бойни дежурства, охрана и гарнизонни служби и др.

Изброените задачи по своята същност са интегрални, тоест обобщават в себе си цяла поредица от други практически задачи. Например разработването на методи за повишаване на ефективността и качеството на екипажа на части и подразделения на въоръжените сили въз основа на отчитането на индивидуалните психологически и лични характеристики на военнослужещите на практика включва решаване на следните проблеми:

• разработване на професиограми и психограми на военни специалности;

• разработване на методи за психодиагностика на професионално важни качества на войника;

• разработване на критерии за съответствие на степента на развитие на професионално важните качества на войника с изискванията на военна специалност;

• разработване на организационна основа за мерки за професионален психологически подбор на военнослужещи;

• психологическа подкрепа за дейности по кариерно ориентиране.

От своя страна подобна насока на изследванията във военната психология като подобряване на ефективността на професионалното обучение въз основа на индивидуалните психологически и лични характеристики на военнослужещия включва решаване на следните проблеми:

• разработване на организационни и методически основи на психологическото подпомагане на образователния процес;

• разработване на методи за психодиагностика на състоянието на военния персонал с цел идентифициране на лица, които изпитват затруднения във военно-професионалната адаптация;

• разработване на методи за коригиране на функционалното състояние на тялото на военнослужещите и оказване на психологическа помощ с цел повишаване на ефективността на адаптацията към условията на военната професионална дейност и предотвратяване на психични и психосоматични разстройства;

• разработване на психологическите основи за организиране на учебния процес и методи за педагогическо въздействие върху военнослужещите, като се вземат предвид техните индивидуални психологически и личностни характеристики и др.

Разработването на методология за психологическото подпомагане на професионалните дейности на военнослужещите в бойна ситуация е друга много сложна и обемна област на изследване във военната психология.
Тя включва решаване на следните практически проблеми:

• проучване на влиянието на факторите на бойната обстановка, включително реалната жизненоважна заплаха, върху психичното състояние на военния персонал;

• разработване на методи за прогнозиране на представянето на войник в бойна ситуация въз основа на съобразяването с неговите индивидуални психологически и лични характеристики;

• разработване на научни и методологически основи на екипажи за дейности в бойна обстановка въз основа на оценка на степента на психологическа готовност на военнослужещите за такива дейности;

• разработване на методи за ефективна корекция на функционалното състояние на военния персонал в бойни условия;

• търсене на ефективни начини и методи за психологическа реабилитация на военнослужещите след изпълнение на професионални задължения в екстремни условия на дейност с цел предотвратяване на посттравматичния стрес синдром и възстановяване на професионалните постижения;

• обосноваване на психологическите техники, насочени към формиране на психическа готовност на военнослужещите за дейности в бойни условия, включително развитие на емоционално-волева и стресоустойчивост, както и разработване и тестване на методи за саморегулация на психичното състояние.

Друга област на изследване във военната психология е свързана с разработването на психологически методи за обединяване на военни колективи и укрепване на военната дисциплина с цел повишаване на ефективността на части и подразделения. Това направление включва решаване на следните практически проблеми:

• проучване на психологическите механизми и модели на формиране и развитие на военни колективи, както и формирането на климат във военен колектив;

• търсене на начини и разработване на психологически методи за укрепване на военната дисциплина и превенция на престъпността;

• разработване на методи за управление на военен екип въз основа на отчитането на неговите психологически характеристики и модели на развитие.

Трябва да се отбележи, че сред горните задачи и указания са дадени само основните. Промените в ситуацията, появата на нови фактори, влияещи върху характера на дейностите както на отделните военни служители, така и на цели военни колективи, определят възможността за появата на все нови задачи, които военната психология трябва да реши.

В същото време можем недвусмислено да кажем, че съвременната военна психология е не само независим, но и синтетичен клон на психологическата наука, тъй като военните психолози използват знания от други отрасли на психологията, включително социалната психология, трудовата психология, за да решават задачите си. и инженерна психология, образователна психология, медицинска психология и т.н. Затова е много трудно да си представим структурата на военната психология като независима дисциплина. По-правилно е да се приеме, че структурата му до голяма степен се определя от нивото на развитие на психологическата наука като цяло.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Военната психология като клон на съвременната психологическа наука, нейната структура и функции

 1. Военната психология като клон на психологическата наука
  В момента, повече от всякога, надеждите на военните специалисти и ръководители от всички нива са съсредоточени върху военната психология. Тези очаквания са свързани със специално приложената роля на военната психологическа наука за осигуряване на ефективността на жизненоважната дейност на войските както в мирно, така и във военно време. Във връзка с включването в бойните наръчници на видовете въоръжени сили на раздел на
 2. Военната психология като клон на психологическата наука
  Въпроси за обучение: 1. Темата на военната психология 2. Основните принципи, методи и задачи на военната психология Всекидневните задачи, изпълнявани от военни специалисти (ръководители, учители, военни психолози и др.), Изискват от тях да разберат законите на проявление и формиране на психологията на личността на военнослужещия и военните колективи в условия на различни видове военни
 3. ВОЕННА ПСИХОЛОГИЯ КАТО СТРАНА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА НАУКА
  ВОЕННА ПСИХОЛОГИЯ КАТО ПРОМИШЛЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА
 4. ВОЕННА ПСИХОЛОГИЯ КАТО СТРАНА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА НАУКА
  ВОЕННА ПСИХОЛОГИЯ КАТО ПРОМИШЛЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА
 5. Военната педагогика като отрасъл на педагогическата наука
  „Набитата и дори организирана маса е тълпа, а не армия, ако тя не е образована и военно образована.“ / М. Бонч-Бруевич / Развивайки се, всяка наука обогатява своята теория, изпълнена е с ново съдържание и осъществява вътрешнонаучна диференциация на най-важните изследователски области. Този процес се отрази и на педагогиката. В момента
 6. ВОЕННА ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИЯ КАТО СТРАНА НА НАУЧНОТО ЗНАНИЕ
  Дълго време теоретиците и практикуващите психология и педагогика спорят: кое е основно за всеки друг - психология или педагогика? Дори в заглавието на учебниците често могат да се намерят различни подходи - в единия случай „Психология и педагогика“, в другия - „Педагогика и психология“. Кой е прав? Оставяйки зад всеки от оспорващите правото да отстоява своята гледна точка, това все пак следва
 7. Структурата и основните клонове на съвременната психология
  От 1918 г. основните усилия на домашните военни психолози са насочени към осигуряване на бойна подготовка за нов тип масова армия - Червената армия. Работата им отчита опита на световната военна психологическа мисъл от онова време, съответстващ на задачите на новата армия. В трудовете на военните теоретици М. В. Фрунзе, А. С. Бубнов, Н. И. Подвойски, психолозите П. И. Изместиев, А. Н. Суворов, Г. Ф. Гирс и др.
 8. Превръщането на военната психология в независим клон на психологическата наука
  От средата на XIX век, появата на военната психология, като самостоятелен клон на психологическото познание. Областта на изучаване на военната психология са явленията, свързани с битката, личността на войник, груповата военна дейност. Това се изразява във факта, че: се развива разбиране на темата; разработват се методи за военно психологически изследвания; изпъкват ясно
 9. Формирането на възрастовата (детска) психология като самостоятелно поле на психологическата наука
  В психологическите учения от минали епохи (в периода на древността, през Средновековието, Ренесанса) вече са поставени много важни въпроси за психичното развитие на децата1. В трудовете на древногръцките учени Хераклит, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотел са разгледани условията и факторите на формирането на поведението и личността на децата, развитието на тяхното мислене, творчество и способности, т.е.
 10. Произходът на възрастовата психохимия като независима област на психологията
  Произходът на възрастовата психохимия като независима област на психологията
 11. Структурата на съвременната психология
  Съвременната психология е много обширна система от научни дисциплини, разположени на различни етапи на формиране, свързани с различни области на практиката. Като основа за класификацията на отраслите на психологията може да се избере психологическата страна: 1) конкретна дейност, 2) развитие, 3) взаимоотношения на човека (като обект на развитие и дейност) към обществото
 12. Характеристики на психологията на развитието, психологията на развитието като наука
  Възрастовата психология е клон на психологическата наука, който изучава фактите и моделите на човешкото развитие, възрастовата динамика на неговата психика. Обект на изследване на психологията на развитието е нормален, здрав човек, развиващ се и променящ се в онтогенезата. Психология на развитието подчертава свързаните с възрастта промени в поведението на хората и се стреми да обясни тези промени, да разкрие модели
 13. Предпоставки за формирането на психологията на развитието и психологията на развитието в самостоятелна област на психологическата наука
  Проектирането на психологията на развитието (детска или развиваща психология) като самостоятелен клон на научното познание датира от втората половина на 19 век. Две посоки бяха обединени, дотогава се развиват успоредно и независимо един от друг. Това са изследвания на детското развитие, които са свързани с науката и медицината, както и етнографски изследвания на детството и езика главно
 14. Характеристики на психологията като наука. Корелация на ежедневната и научната психология.
  Има две различни области на психологическото познание - научна и ежедневна, ежедневна психология. Ако научната психология е възникнала сравнително наскоро, тогава ежедневните психологически знания винаги са били включени в различни видове човешка практика. Основното условие за съществуването на човека е определено съзнателно представяне на света около него и неговото място в него. проучване
 15. Формирането на психологията като отделна наука
  Както вече беше отбелязано, психичните явления отдавна привличат вниманието на учени и мислители, но едва в края на 19 век психологията се превръща в независима наука. През 1879 г. немският психолог Вилхелм Вунд (1832-1920) основава първата в света лаборатория за експериментална психология в Лайпцигския университет. След 6 години, през 1885 г., изключителният руски учен Владимир Михайлович Бехтерев
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com