основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

СЧЕТОВОДСТВО И РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ. ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОР В СЕБЕТО

От практиката е известно, че не всички хора овладяват предметите и специалностите еднакво бързо и лесно. В процеса на самостоятелна работа, независимо от положените усилия, успехът на студентите често е различен. Завършилите образователни институции, дори тези, които са завършили със същите оценки, се подобряват различно в бъдеще. Това се дължи на много причини, но една от най-важните е способността на човека.

Способности - индивидуални психологически характеристики на човек, служещи като едно от важните психологически условия за овладяване на специалност, високопродуктивна работа и подобряване на нейните умения. Те не се свеждат до знания, умения и способности, но представляват такива стабилни характеристики на умствената дейност, чрез които се регулира придобиването и проявлението на компонентите на професионалното майсторство. Способността е възможност, а нивото на професионално умение на специалист е реалност.

Те говорят за способностите, когато оценяват съответствието на индивидуалните психологически характеристики на човека с изискванията на определена професия, дейност. Освен това някои функции може да са от значение за други, други - не. К. Маркс пише в „Капитал“, че „различни операции, които се извършват последователно от производителя на стоките и се сливат в едно цяло в процеса на неговия труд, предявяват различни изисквания към него. В единия случай той трябва да развие повече сила, в другия случай - повече сръчност, в третия - повече внимание и т.н., но същият индивид не притежава всички тези качества еднакво ”[1, ст. 23, с. , 361]. С други думи, съвкупността от индивидуални психологически характеристики се проявява като способност само при сравняването им с изискванията на всяка дейност, професия. Отвъд такова сравнение тези характеристики са качества, черти на даден човек.

Стойността на способностите е голяма и многостранна. Достатъчно е да си припомним, че те се използват в добре познатите позиции на марксизма-ленинизма: „От всеки според способностите си - до всеки според работата си“, „От всеки според способностите си - до всеки според нуждите му“. Въпросът е не само в това, че успехът в обучението и работата зависи от способността. Наличието на способности е предпоставка за интерес към работата, чувство на удовлетвореност от нечия работа; те събуждат енергия и постоянство при преодоляване на трудностите. Слабото развитие на способностите, несъответствието им с избраната професия могат да причинят неуспехи в работата, болезнено чувство за собствена малоценност, да генерират неприязън към професията и желанието да я променят.

Съветската наука доказа, че подобно на всички индивидуални психологически характеристики на човек, способностите не се дават на човек от раждането му, а се формират в процеса на живот и дейност. Обратната гледна точка е на реакционната буржоазна наука. Не признавайки вродени способности, съветската психология не отрича определена естествена предпоставка, необходима за проявяването и формирането им. Тази естествена предпоставка се появява под формата на наклонности. Под направленията се разбира основната естествена основа на способностите, които все още не са развити, но се усеща при първите опити на човек да се включи в определени дейности. Склонностите са свързани с някои вродени анатомични и физиологични характеристики на човек.

В същото време и това е основното, съветската психология твърди, че способностите се развиват и формират в процеса на възпитание и трудова дейност. Те са сплав от естествени и придобити, образувани в процеса на човешкия живот. Изработките са ценни само когато са разработени, подобрени и обогатени от придобит индивидуален опит.

Способностите се делят на два вида: общи и специални. Общите способности включват такива психологически черти на личността, които могат да бъдат условия за успех в много дейности. Те включват добра памет, внимание, наблюдение, гъвкавост на мисленето, критичност на ума и т.н.

Специалните способности са психологически характеристики и черти на личността, които са необходими само в определени области на дейност. Тя може да бъде командни, технически, музикални, хуманитарни, педагогически, физически и други специални способности.

Освен че се различават по съдържание и ориентация, способностите се разделят и по нивото на тяхното развитие (надареност, талант и гениалност).

Фондацията обикновено показва предпочитаната пригодност на човек за всяка дейност. Човек може да има благоприятна комбинация от способности за корабна служба, командване, политическа дейност, музикално творчество. Според успехите, постигнати в определени области на официалната дейност, те говорят за талантлив командир или за надарен политически работник. Всеки флот има надарени командири и политически работници. Те се разпознават от традициите, преобладаващи на кораба, чрез особено ясното и точно изпълнение на всички задачи, възложени от командването. Скорошните възпитаници на училищата, които се грижат и усъвършенстват традициите на най-добрите, идват да заменят заминаващите.

По време на Великата отечествена война талантливите хидроакустични специалисти са особено ценени. Легенди циркулират за Н. Шумихин, К. Круглов и други забележителни хидроакустики във флотите. Екипажите в трудни условия за търсене и преследване буквално поверяват съдбата им и акустика оправдава това доверие.

Има хора, които се открояват с особено високо ниво на развитие на способностите. Такива хора се наричат ​​блестящи или талантливи, а техните способности се наричат ​​гений или талант. Гениите или гениите са хора, чиито способности се проявяват в решаването на големи социални или научни проблеми и създаването на изключителни духовни и материални ценности, които имат значение за целия клас, хората и цялото човечество. Освен това проблемите, решавани от блестящи хора, ценностите, създадени от тях, служат като повратна точка в историята, действат като ускорител на социалното развитие. Най-големите гении на човечеството са К. Маркс, Ф. Енгелс, В. I. Ленин. Те създадоха теорията за изграждане на комунистическо общество, научно и практически решиха задачата за освобождаване на работническата класа и селянина.

Анализът на дейностите на професионално талантливите военни ръководители и военноморските командири, практиката на политическото и военното образование и обучението на личния състав дава възможност да се отделят основните военни професионални способности на морски офицер.

Основната военно-професионална способност на офицер от флота е способността да бъде командир, военен водач. Тя синтезира такива черти на личността на съветски офицер като комунистическа идеология и силна воля, организационен талант и старание, висока инициативност и дисциплина, морска грамотност и военнопедагогическа култура. Тези качества се подчертават от министъра на отбраната на СССР и от ръководителя на Главната политическа дирекция на СА и ВМС. Съветският офицер се нуждае от способността да обучава и обучава подчинените си, способността да убедително предава политически и военни знания на личния състав, да развива своите комунистически убеждения и да формира военни професионални умения. Командирът и политическият работник трябва да могат да изразяват мислите си в най-достъпната форма, да екипират моряци, бригадири, служители, офицери, партийни и комсомолски активисти с дълбоки политически и военни познания. Тази способност предполага, че служителите са установили идеи за методите и техниките на владеене на материала, който се представя. Служител със способността убедително да предаде необходимия обем знания взема предвид нивото на обучение на подчинените, представя си как ще усвоят материала в класната стая или ще затвърди уменията в тренировките и упражненията.

Способността за предаване на политически и военни знания се формира постепенно, това изисква ежедневни усилия и определен опит. Съществен етап от натрупването на такъв опит и, следователно, в развитието на способността за предаване на знания, е марксистко-ленинското и командно обучение. Именно тук, под влияние на планиран процес на трансфер и асимилация на идеологически, политически и тактически и специални знания, тази способност се формира и усъвършенства. Активното участие в семинари по актуални методологически проблеми, както и систематичното лично провеждане на политически изследвания и професии по специалността, имат същата цел.

Важна професионална способност на военноморски офицер трябва да се счита за способността за задълбочено изучаване на подчинените, цялостно анализиране на личностните характеристики на моряк, бригадир, мичман, познаване на техните силни и слаби страни, намиране на такива методи и средства на педагогическо влияние, които ще дадат най-добри резултати в политическото и военното образование и обучение.

Решаването на тези въпроси се подпомага от педагогическо наблюдение - способността да се определят чрез незначителни, незабележими знаци, как подчинените придобиват знания, умения, да виждат какви промени, размествания се проявяват в техните характери, поведение, способност за откриване на симптоми на аномалии в индивида и колективното настроение и да се намерят причините за тези аномалии ,

Професионалното педагогическо въображение на офицера действа като способността да се проектират възможни бойни и политически възможности за обучение, способността да се проектира личността на моряк, бригадир, мичман, техните бъдещи знания, умения, навици и дори черти на характера, необходими за успешното бойно обучение и бойни действия. Основното в професионалното педагогическо въображение е способността да предвижда, представя резултатите от нечия работа, перспективите за развитие на отделни военни и да предвижда резултатите от бойната подготовка на подразделение и кораб.

Професионалният такт на офицер действа като способност за установяване и регулиране на отношенията въз основа на високи и разумни изисквания, искреност и чувствителност към подчинените, като способността да се намери индивидуален подход към всеки моряк, бригадир, министър и офицер. Професионалният такт се проявява предимно в вниманието към хората.

Външно професионалният такт се изразява в стила на обръщение и съответната интонация, способността да се контролира изражението на лицето, жестовете. Тук не става въпрос за игра на добра воля, придружена от „топлина“ в гласа, а за искрена грижа за човек. Корабът, морето, трудните задачи, които се решават в океана, стават обективни предпоставки за разработване на военна професионална тактика за офицерите. Но това са само предпоставки. Решаващата роля остава на човека, който се стреми да развие тази професионална способност в себе си.

Кораб, люлееща се палуба, "ограничено жизнено пространство", океанът обективно предполагат наличието на такава военна професионална способност, като способността за военноморска служба.

Въпросът за способността се появява пред служителя като необходимост:

- вземат предвид способностите на подчинените при тяхното обучение, образование, лидерство;

- развиват способностите на подчинените в съответствие с изискванията на тяхната специалност, военноморската служба и задачите, които трябва да бъдат решени;

- развийте собствените си способности;

- определя и оценява способностите на воините в професионален подбор, разположение, разпределение.

Развитието на способностите е неделимо от общата работа по формиране на личността. Формирането на ориентация и характер е в основата на развитието на способностите, необходими на всеки моряк, бригадир, министър, офицер. Специалните способности се подобряват по-ефективно, ако служителят реши целта целенасочено, използвайки различни методи и техники. Стабилните специални интереси в своята специалност, техника, военни дела, морето и служба във флота допринасят за развитието на способностите.

Способностите се развиват в процеса на овладяване на уменията, увеличаване на практическите умения и особено подобряване и обогатяване на уменията. Това значително се улеснява от:

- участие на моряка в дълги и трудни плавания;

- енергично и често провеждане на практически форми на обучение;

- стимулът за смислено прилагане на теоретичните принципи в практиката;

- изложение на различни образователни задачи, изискващи активното проявление на определени професионално важни качества;

- непрекъснато усложняване на практически ситуации и тренировъчни задачи, извършване на дейности, които изискват много голямо напрежение на познавателните способности на моряците;

- постоянно разнообразие от учебни ситуации и задачи.

От голямо значение за развитието на способностите при провеждане на образователна работа е атмосферата на интерес.

Един от начините за развитие на способности е разнообразната практика на моряците, в процеса на която се разбират задачи, методи на работа, резултатите се анализират и оценяват.

Процесът на бойно и политическо обучение трябва да бъде творчески. Както в базата, така и в морето по време на учебните часове по специалността, по време на разработването на първични мерки за борба за оцеляване, при корабни учения се създават проблемни ситуации. Първоначално те се решават под надзора на служител, а след това всеки специалист независимо.

Проявата на отделните компоненти на способностите трябва да се засили. Поставяйки задачи, които изискват много стрес от паметта, служителят така го разработва с подчинен. Ако задачата изисква постоянно разграничаване между подобни звукови сигнали, тогава се подобрява отличителната слухова чувствителност, ако е необходимо да се повиши културата на речта, работата се извършва в тази посока и т.н.

В допълнение към намирането на общи начини за подобряване на способностите на персонала, командирът и политическият работник трябва да вземат предвид индивидуалните способности на подчинените. Всеки моряк, бригадир, мичман, офицер вече е развил способности или поне склонности към някакъв вид професия или дейност. Особено те се появяват през времето, без изместване, в морето. Много моряци обичат да режат, резба, щамповане, полиране и литературно творчество. Познаването на тези индивидуални наклонности и способности на подчинените помага на командира и политическия работник да повлияят върху формирането на черти на характера, стимулиращите мотиви за действията на подчинените и да развият своите полезни способности.

Способностите могат да се развиват неравномерно. Често временният застой в развитието им се разбира като постигнатия „таван“ или дори като неспособност да се направи нещо. В тези случаи е достатъчно да разберете причините за това явление (преумора, липса на условия за формиране и усъвършенстване на необходимите личностни черти, загуба на интерес или смяна, трудности поради пропаст в знанията и т.н.), да ги елиминирате - и способностите започват да се развиват отново [64, с. 422].

Въпреки това, окончателното ниво на развитие на способностите на войника все пак съществува и то до голяма степен е индивидуално. Следователно командирите и политическите работници трябва непрекъснато да търсят отговори на въпроси: струва ли си този човек да се обучава по тази специалност, обещава ли да го назначи на тази или онази длъжност, където той може най-добре да се докаже?

Принципът на оценка и подбор на кандидатите за длъжността или на кандидатите за бизнес и политически качества, прилагани на флотите, се основава на нашия съществуващ методологичен подход за решаване на кадрови въпроси, който отговаря на същността на нашето общество, неговата идеология и морал.
Успехът в прилагането на този принцип обаче до голяма степен зависи от знанието на командирите и политическите работници за съвкупността от политически и бизнес качества на човек, които отговарят на изискванията на дадена длъжност и специалност, от методите, използвани за определяне на тези качества. Ако нещо се пропусне при определяне на качествата на войник или се използват методи, които не позволяват точна оценка на степента на развитие на тези качества, тогава този принцип не се прилага напълно. Сложната структура и съдържание на качествата, необходими за военноморските офицери като цяло и по-специално за конкретен морски специалист, увеличаващите се изисквания към тях насърчават непрекъснатото научно усъвършенстване на техниките, използвани при работа с персонал.

Психологическата диагноза е една такава техника. Той не замества традиционно установените, а само ги допълва. Психологическа диагностика - определяне на съответствието на човек според неговите индивидуални психологически показатели с изискванията на тази дейност (длъжност, специалност). Състои се от подбор, разпределение на хора и експертиза. Във флота психологическата диагноза е препоръчителна при подбора и разпределението на младите новобранци в приемните и техническите комисии, на корабите и в учебните заведения; при отборе абитуриентов в учебные подразделения, военно-морские училища и распределении выпускников; при определении кандидатов на должности старшин, мичманов и офицеров; при подборе личного состава для выполнения ответственных заданий; при комплектовании коллектива (по соображениям психологической целесообразности, совместимости-несовместимости); при решении вопроса о том, можно ли оставлять данного человека на занимаемой должности (экспертиза). Психологическая диагностика нужна прежде всего там, где обязанности, оружие, условия, задачи предъявляют самые высокие требования к морякам.

Успех психологической диагностики во многом зависит от того, располагает ли командир, штаб, политорган точными данными о требованиях, которые предъявляет специальность, должность, условия к психологическим характеристикам моряка; достоверными методиками, позволяющими в требуемые сроки определить психологические особенности данной личности; правильными способами оценки соответствия выявляемых особенностей требуемым.

Психологическое изучение и описание военно-морских должностей и специальностей — начало психологической диагностики. Отбирать и оценивать можно лишь при наличии исходного критерия, который включает требования, предъявляемые к человеку. Умозрительные представления целесообразно дополнять данными, полученными с помощью научных методик, а результат выражать в виде психологического описания — профессиограммы. 06легчить и упорядочить эту работу можно психологической классификацией специальностей и должностей (их группировками по психологическим показателям) и разработкой единых макетов «психологических формуляров».

Психологическое изучение и описание специальностей (должностей) опираются на качественный и количественный анализ. Первый связан с раскрытием совокупности качеств, привычек, знаний, умений, навыков, которыми в идеальном случае должен обладать данный специалист. Второй — с определением степени развития каждой психологической особенности и выражением ее (по возможности) в конкретных сопоставимых величинах. При неквалифицированном или поверхностном анализе может оказаться, что все специальности похожи одна на другую и каждая из них требует одних и тех же качеств от человека (например, и трюмному машинисту и электрооператору необходимы добросовестность, выдержка, внимание, память, быстрота реакций и пр.). В действительности же каждая профессия имеет глубокие качественные отличия, которые и необходимо выявить.

Известно, что человек обычно хорошо воспринимает звуки с частотой 800—5000 Гц. Офицер И. Д. Егоров, изучая особенности слуха гидроакустиков, пришел к выводу, что наибольшего успеха в работе добиваются те из них, кто в равной степени хорошо воспринимает более широкий диапазон со смещением особой чувствительности в сторону низких звуковых частот. Ему удалось на практике доказать, что отбор призывников с такими особенностями слуха приводит к ускорению и повышению качества подготовки специалистов (разумеется, при наличии и других качеств, способствующих этому).

Количественный анализ выявляет такие особенности профессии, которые не обнаруживались с помощью качественного. Так, если разным специалистам необходимы даже два одинаково развитых качества, все равно уровень требований к ним (а значит, и развитие) бывает разным. Это обнаруживается при изучении темпа работы, лимитов времени, числа источников информации на рабочем месте, требований к пропускной способности, количества органов управления, объема сведений, подлежащих оперативному запоминанию, и пр. Количественные особенности (степень требования, развития) могут быть выражены в баллах (например, от 1 до 10), в логических категориях (слабое, среднее, высокое, очень высокое) или величинах, получаемых при применении того или иного метода определения степени развития какой-то психологической особенности.

Психологический отбор строится на выявлении индивидуальных психологических особенностей обследуемых призывников или кандидатов на должности и сравнении их с требуемыми. В зависимости от того, какие особенности рассматриваются как важнейшие, различают отбор по подготовленности и отбор по способностям. При отборе по подготовленности упор делается на выявление людей, у которых качества (а также знания, навыки и умения), необходимые для освоения специальности, обязанностей по должности, развиты лучше, чем у других. Отбор по способности ставит другую задачу — отобрать людей с учетом перспективы развития у них требуемых качеств, выявить задатки, способности к их развитию. Конечно, между подготовленностью и перспективами развития требуемых качеств существует зависимость, однако она не всегда бывает определяющей, прямой.

Каждый из этих видов отбора имеет свои достоинства и недостатки, социальный аспект и сферу применения. Метод отбора по подготовленности относительно прост, по способности — сложнее. Первый производится довольно быстро, второй требует больше времени. Отбор по подготовленности менее достоверен в том смысле, что на его основе можно предсказать лишь «ближнюю зону успехов». Отбор по способностям позволяет видеть дальше, предсказывать на многие годы вперед («дальняя зона успехов»).

Отбор по подготовленности наиболее целесообразен в том случае, когда не ставится задача определить перспективы всей жизни моряков, т. е. при распределении личного состава срочной службы. Там же, где отбор определяет жизненное призвание — в учебных заведениях, готовящих офицеров, при назначении на командные должности, в научные учреждения, на педагогическую работу и т. п.,— необходим отбор главным образом по способностям.

Вместе с тем следует отметить одну особенность. Распространенные в гражданских учреждениях методики отбора определяют способность людей к обучению, овладению специальностью. Они и подбираются так: если последующие успехи отобранных людей совпадают с прогнозом, значит, они правильны. Некритический перенос таких методик в область военного дела опасен, так как важна не столько пригодность к обучению, сколько пригодность к действиям в боевой обстановке. Поэтому при отборе на обучение по военно-морским специальностям важно оценивать не только их «учебные» способности (подготовленность к овладению специальностью), но и «боевые».

Следующий важный вопрос: по каким психологическим особенностям можно судить о предрасположенности данного призывника (кандидата) к овладению специальностью? Нередко специальность требует от человека особого развития какого-то одного качества (например, для гидроакустика — слуха), но это не значит, что способность к ней определяется только хорошим слухом. Реальные успехи в овладении специальностью всегда связаны с совокупностью личных качеств, которая объединяет три группы качеств:

— основная, или личностная, группа — убеждения, потребности, интересы, склонности, идеалы, патриотизм, долг, ответственность, трудолюбие, организованность, настойчивость и другие качества, связанные с направленностью и характером человека;

— дополнительная, или профессиональная, группа — в основном связана с особенностями внимания, памяти, мышления, речи, а также с теми качествами, которые отвечают своеобразию данной специальности;

— группа боевой «психологической надежности» — эмоционально-волевая устойчивость, самообладание, готовность к риску и ответственности, долговременная выносливость, готовность к экстренному напряжению и перенапряжению, помехоустойчивость, оптимизм, неукротимая настойчивость в достижении цели, отсутствие склонности к тревожным состояниям, растерянности, чрезмерным отрицательным реакциям при первых неудачах, отсутствие чрезмерной чувствительности к неприятным ощущениям и др.

Оценка способностей требует правильного суммарного учета особенностей всех групп качеств данного военнослужащего. Наиболее сложно в короткий срок определить личностную группу качеств. Основная роль здесь принадлежит мнению компетентных лиц, длительное время связанных с кандидатом совместной службой, и личным наблюдениям командира, политработника. Может быть использован и метод обобщения независимых характеристик, предложенный профессором К. К. Платоновым. Он предполагает суммирование сведений о человеке, которыми располагают другие лица. Собирать данные можно путем опроса, бесед, психологических характеристик. В число лиц, высказывающих свое мнение об изучаемой! моряке, могут быть включены прямые и непосредственные начальники, секретари партийной и комсомольской организаций, лица, независимые от аттестуемого по служебному положению, товарищи. Чем дольше знакомы аттестуемый и аттестующие, тем обстоятельнее и глубже оценки. Методом обобщения независимых характеристик могут быть даны достаточно надежные оценки выпускникам училищ, офицерам, выдвигаемым на повышение в должности.

При оценке личностных качеств призывника можно применять такие методы:

— анализ биографии по тем сведениям, которые получает начальник из рассказа подчиненного о себе, а также из биографических документов, переписки с его родителями и друзьями;

— индивидуальная познавательная беседа (выяснение сведений о семье, работе до призыва, увлечениях, первых впечатлениях о службе, любимых занятиях в свободное время, взглядах на учебу, службу, дисциплину, жизненных планах и т. п.);

— наблюдение за поведением с первых дней пребывания в учебном подразделении или на корабле для выяснения отношения молодого матроса к службе, поручениям, взаимоотношений с другими, активности, интересов, привычек, волевых качеств и пр.;— эксперимент (вводные задания, поручения, создание определенных условий для выяснения некоторых индивидуальных особенностей или уточнения первых предположений о них);

— изучение результатов деятельности — выполнения приказов, распоряжений, правил, требований старшин, распорядка дня, соблюдения формы одежды и пр.;

— изучение первых впечатлений других лиц о личности молодого моряка.

Для определения дополнительных профессиональных и боевых качеств широко используются психологические тесты. Есть бланковые, аппаратурные (инструментальные, приборные) и кинотесты. Каждый из них представляет собой задание, которое необходимо выполнить проверяемому. Оно составляется так, чтобы выявить определенное психологическое качество (объем памяти, наблюдательность, быстроту реакции и т. д.). При анализе результатов тестирования данные (количество ошибок, затраченное время, точность и др.) расцениваются как показатели развития качества у данного моряка. Так, для определения некоторых качеств боевой «психологической надежности» кандидата помещают в искусственно создаваемые экстремальные (психологически трудные) условия. Для этого используются внезапные раздражители, болевые воздействия (например, несильные удары электрическим током в руку при неправильных действиях или повторяющиеся периодически, скажем, каждую минуту), угрожающие ситуации с элементами риска, ответственности, большой новизны, умышленное недовольство работой обследуемого в ходе ее и др. Качественная оценка при этом дается на основе полученных фактических данных, а также с помощью наблюдений за кандидатом (как переносит неудачи, как приступает к новым попыткам, как скоро заявляет о неспособности справиться с трудностью и т. д.).

При количественной оценке могут быть использованы отказы (т. е. любые ошибочные действия, промахи) проверяемого: среднее время работы между двумя отказами, общее число отказов за заданный промежуток времени, процент выполненных (не сорванных отказами) заданий, вероятность безотказной работы в течение определенного времени.

Распространение бланковых и инструментальных тестов объясняется их относительной простотой, удобством использования и достаточно надежными результатами. Однако следует иметь в виду, что тестов, которые бы «чисто» выявляли требуемое качество человека, немного. Например, тест для исследования мышления предполагает, что испытуемый должен проявить еще внимание, память, какие-то знания, навыки, добросовестность, волю. Это требует тщательного и психологически квалифицированного составления тестов, а также применения суммы методов: наблюдения, эксперимента, оценки результатов деятельности, параллельного измерения физиологических функций (кровяного давления, частоты пульса и дыхания, биопотенциалов мозга) и др.

Нередко комплексным использованием методов делают как бы разовый «срез» качеств проверяемых. Однако более точна динамическая методика. Она предусматривает не один, а несколько (минимум два) «срезов», время между которыми отводится на обучение (продолжительностью от нескольких минут до нескольких суток). Может получиться так, что при первом «срезе» один из проверяемых покажет лучший результат, нежели другой. Но после краткого обучения при повторном «срезе» они поменяются местами. Очевидно, обучаемость, темпы продвижения у второго выше и ему надо отдать предпочтение (по данному качеству) при отборе.

Вопрос о расширении области применения психологической диагностики для полноценного учета способностей в практике отбора и обучения заслуживает пристального внимания командиров, политорганов, научно-исследовательских учреждений флота.

В повседневной же практике обучения и воспитания личного состава основной упор следует делать на развитие качеств личности, обеспечивающих уверенные действия моряка в сложных учебно-боевых и боевых условиях. Всестороннее знание командиром или политработником психологии личности способствует решению этой важнейшей задачи.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

УЧЕТ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР В ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ

 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЭКСПЕРТИЗА
  Понятие «профессиональный отбор» включает определениесостояни здоровых людей, их возможностей выполнять производственные функции и подвергаться воздействию тех илииных производственных факторов. Такому медицинскому отбору подлежат все, включая подростков, поступающие на работу на заводы и фабрики или в профессионально-технические училища и т.д. Профессиональная консультация заключается в
 2. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ОФИЦЕРОВ ФЛОТА
  Мы говорили в главе 16, что проблема способностей человека является важнейшей проблемой психологии в Военно-Морском флоте. Выполнение офицером своих обязанностей связывают часто с наличием у него способностей. Способности личного состава Военно-Морского Флота СССР оцениваются в соответствии с требованиями, предъявляемыми разными видами деятельности к морально-политическим и психофизиологическим
 3. Отечественный опыт становления и развития военно-профессиональной ориентации
  В историческом аспекте развитие военно-профессиональной ориентации в нашей стране происходило в органичном единстве с профессиональной ориентацией граждан в системе общего и профессионального образования. Специалисты выделяют следующие этапы развития отечественной профессиональной ориентации. Первый этап соответствует началу 20-х – первой половине 30-х годов XX века. В этот период в целях
 4. ТРЕНИНГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПСИХОТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ (ПВК) ПСИХОЛОГА: СПОСОБНОСТЬ ПЛАНИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ
  Профессионально-важные качества (ПВК) - это качества человека, влияющие на эффективность осуществления его труда по основным характеристикам (производительность, надежность и др.). ПВК являются предпосылкой профессиональной деятельности. С другой стороны, они сами совершенствуются, шлифуются в ходе деятельности, являясь ее новообразованием. Это означает, что человек в ходе труда изменяет и
 5. Понятие о профессиональном психологическом отборе
  Современные Вооруженные силы России при решении задач комплектования воинских частей и подразделений, а также подготовки военных специалистов активно используют возможности профессионального психологического отбора. При этом в мероприятиях по профессиональному психологическому отбору задействованы не только специалисты-психологи, но и командиры воинских частей и подразделений. С практической
 6. Петрова М.Ю.. Социально-психологические особенности развития военно-профессиональной направленности курсантов, 2007
  Резюме на дисертация за научната степен на кандидат-психолог. - М.: Кафедра военной акмеологии Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. - Специальность 19.00.05 – социальная
 7. Теоретические основы и основные понятия военного профессионального психологического отбора
  Теория военного профессионального психологического отбора и методология его проведения базируются на достижениях общей и дифференциальной психологии, социальной психологии, психофизиологии, нейропсихологии, психиатрии. Такая междисциплинарность обусловлена сложностью явлений психики и в ряде случаев приводит к неоднозначности трактовки понятий и базовых теоретико-методологических положений, на
 8. Професионалните способности на психолога
  Способностите са едно от най-важните качества на личността на професионалиста, което почти на първо място определя успеха на овладяване на професионални знания и умения, осигурява формирането на социална и професионална компетентност. Професионалните способности са индивидуални психологически характеристики на личността на човек, които го отличават от другите хора, които отговарят на изискванията на това
 9. Принципы создания и использования системы профессионального психологического отбора
  1. Принцип научной обоснованности - один из наиболее важных принципов, от реализации которого зависит эффективность профессионального отбора. В соответствии с его требованиями организационно-методические рекомендации по психологическому отбору должны быть результатом обоснования: а) необходимости, целесообразности его проведения для определенной профессии (специальности); б) конкретного
 10. Соотношение понятий профессиональная направленность, профессиональное самоопределение и профессиональная пригодность личности
  Формирование профессиональной пригодности, становление профессионала неразрывно связано с самоопределением личности, то есть с самореализацией, самоутверждением, самосовершенствованием, самопознанием. Этот процесс обусловлен проявлениями внутренних ресурсов, сил, установок на пути профессионального становления личности и ее развития. Самоопределение личности - это сознательный акт выявления и
 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
  Государственная система военно-профессиональной ориентации граждан является частью общегосударственной системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения. Система органов военно-профессиональной ориентации граждан представляет собой совокупность государственных организаций и учреждений, осуществляющих взаимодействие между собой в целях проведения и обеспечения
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com