основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Социално-психологически характеристики на младежта като обект на образа на въоръжените сили на Руската федерация

Светът се възприема от хората през призмата на собствените им характеристики и условията на собствения им живот. Младите хора имат свои специфики да познават заобикалящата действителност, което я отличава от децата и възрастните. Следователно характеристиките на образа на въоръжените сили на РФ ще бъдат до голяма степен определени от социално-психологическите характеристики на младежката аудитория.

Психологията на младостта получи най-пълно покритие в развитието на психологията на младостта. Водещите психолози и социални педагози се спряха на проблемите на юношеството в руската психология: L.S. Виготски, S.L. Рубинщайн, Д.Б. Елконин, Л.И. Божович, Д.И. Feldstein, BC Mukhina, I.Yu. Кулагина, I.S. Кон, А.В. Мудрик, И.М. Ilyinsky et al. Теоретичните модели на юношеството са представени във всички области на западната психология, включително подходите на Е. Шпранглер, С. Бюлер, С. Хол, К. Левин, Р. Бенедикт, М. Мид, Дж. Пиаже, Б. Зацо, Е. Erickson et al.

Като социално-психологическо явление младите хора са много по-малко вероятно да бъдат изучавани. Въпреки че психологията на младежта като научно направление е възникнала в началото на 20 век и емпиричните изследвания на младежките проблеми са били извършвани преди Първата световна война, днес липсва фундаментална работа, особено в руската психология. В повечето психологически речници липсва определение за младост. Броят на психолозите сред младежките изследователи е незначителен.

Думата „младост“ (Youth-engl., Jugent -hem.) В говоримия език има най-различни значения. Както в законодателството, така и в общественото мнение, границите на дефиницията на младежта са замъглени. Освен това няма еднозначно мнение сред изследователите какво е младежта: функция, възрастова фаза или социална група? Редица социолози и психолози отбелязват "произвол и несигурност" в дефиницията на това понятие. Често знак за равенство се поставя между понятията „младост“ и „младост“. Не е постигнато единодушие при определяне на критериите за младежта.

Въз основа на анализа на научната литература по тази тема можем да различим най-типичните подходи към дефиницията на младежта въз основа на различни критерии (възрастови, медицински и антропологични, правни, психофизиологични, социално-психологически, конфликтологични, кариерно ориентиране и др.). Възрастовите определения на младостта са най-често срещаните. Въпреки това много изследователи посочват липсата на научна основа и примитивността на такива определения. Затова повечето учени отказват да установят строги възрастови граници при определяне на младостта. И тук, както в много други случаи, можем да говорим само за принадлежност към категорията „младежи“ в по-голяма или по-малка степен. Развитието на личността не е функция на възрастта, защото не е детерминирано биологично. Възрастта трябва да се използва като един от критериите в комбинация с други критерии.

Става всепризната гледната точка, според която възрастта на младежта започва с промяна в обективни условия на живот и социален статус. Следователно същността на понятието „младост“ придобива социален характер. Ето защо, когато се дефинира концепцията за младежта, е важно да се вземат предвид социалните критерии, а не да се ограничават до антропологично и свързано с възрастта съдържание. Затова повечето съвременни изследователи основават своето определение за младостта на няколко критерия.

Най-пълният интегративен подход за разбиране на младите хора се прилага в съвременните социално-психологически концепции. IS Кон предлага такава многоизмерна дефиниция на младостта: тя е „... социално-демографска група, обособена въз основа на комбинация от възрастови характеристики, характеристики на социалния статус и поради двете социално-психологически свойства. Младостта като определена фаза, етапът на жизнения цикъл е биологично универсален, но неговите специфични възрастови граници, свързан социален статус и социално-психологически характеристики имат исторически характер и зависят от социалната система, културата и законите на социализация, присъщи на това общество. " Въз основа на най-разпространените подходи в психологическите изследвания, както и на базата на сравняване на възрастовата структура със структурата на заетостта, брачните и образователните структури на населението на Русия, условните възрастови граници на младежката възраст трябва да се определят в диапазона от 15 до 24 години.

Важна характеристика на младите хора е тяхното възприемане на себе си като „млади“, като такива, които имат статут и характеристики на младостта, за разлика от децата и възрастните. За младите хора осъзнаването на принадлежността към младежта се осъществява чрез признаване на факта на определена психологическа общност с други членове на тази социална група. Именно това възприемане ни позволява да говорим за младостта като социална група. Организацията на възпитанието и обучението на младежите по възрастовия принцип засилва тази свързана с възрастта хомогенност, допринасяйки за развитието на специфична „младежка“ самосъзнателност и начин на живот.

Следователно младите хора като реална социална група имат три основни черти на колективната субективност, изтъкнати от А. Л. Журавлев: взаимосвързаност, съвместна активност и групова саморефлексивност. Въз основа на идеята за младостта като обект на социална дейност може да се твърди, че общото в съдържанието на младежките дейности (преходът от света на децата към света на възрастните, специален казус) също генерира общност от неговите психологически характеристики (нейното групово съзнание).

Така характеристиките на младите хора се определят от междинното им социално положение, психологическите характеристики на даден възрастов период, тип социална структура, култура и модели на социализация, характерни за дадено общество, несъответствие на различни видове зрялост - физическа, психическа, сексуална, гражданска и трудова.

Почти всички младежки изследователи, следвайки Е. Шпренгер, отбелязват, че основният психологически резултат от прехода от детството към зряла възраст е развитието на самосъзнанието, второто откритие на „Аз“. В същото време ключова роля в развитието на самосъзнанието принадлежи на социалната среда. От L.S. Виготски, самоосъзнаването е вътрешното, пренесено навътре социално съзнание. Следователно, естеството на самосъзнанието по същество зависи от вида на социалните отношения. Самата структура на самосъзнанието на личността, отбелязва BC Mukhina, "... е изградена в системата, която я генерира - тази човешка общност, към която тази личност принадлежи."

Развиващото се отражение намира своя израз в мирогледа на младостта - проблемът за смисъла на живота. Задавайки си въпрос за смисъла на живота, младежът се опитва да „осъзнае незабавно собственото си съществуване и перспективите за развитието на обществото“. В това, отбелязаният L.S. На Виготски е даден „доминиращият“ - ориентацията на младия човек в голям, голям мащаб, което за него е по-субективно приемливо от сегашните.

Развитието на самосъзнанието се характеризира с формирането на нова субективна реалност, а именно идентичност. Социално-психологическото съдържание на този период от живота се определя от ситуацията на множество социални избори, в които младежът се озовава. Добре познатата концепция за идентичност е разработена от Е. Ериксън. В руската психология проблемът на развитието на личността като приемането на система за идентификация с име, етническа група, пол, възраст и др. Се разглежда в трудовете на I.S. Kona, V.S. Мухина и др

Според Ериксън младежката възраст е изградена около криза на идентичността, състояща се от поредица от социални и индивидуално-лични избори, идентификации и самоопределяне. I. S. Cohn отбелязва, че изправен пред широк спектър от социални отношения, младежът копнее да „намери себе си“ - да разкрие истинските си, все още не разкрити възможности, да избере от огромния набор от дейности тези, които са най-съвместими с неговата личност. Свободата на избор в съвременното общество прави тази задача много трудна. Психологическата трудност на процеса на идентификация е обратната страна на свободата на избор. „Освен това пише I.S. Кон - самоопределението също е самоограничение. “

Кризата на идентичността на индивида не може да бъде отделена от съвременните исторически кризи. Уязвимостта на младите хора към стреса, съпътстващ драматичните социални, политически и технологични промени, трябва да се разглежда като фактор, който също може сериозно да възпрепятства развитието на идентичността. Подобни промени, както посочват изследователите от младежта, допринасят за усещане за несигурност, тревожност.

Кризата на идентичността в мащаба на социалната общност може да се определи като специална ситуация на съзнанието, когато повечето социални категории, чрез които човек определя себе си и мястото си в обществото, изглежда са загубили своите граници и своята стойност. Такава криза на идентичността очевидно е характерна за съвременната руска младеж. По време на социалната нестабилност „Ние-концепциите“ се унищожават, а с тях и личните и социалните идентификации. Рязката промяна на ценностите в руското общество, задълбочаване на редовната младежка криза на идентичността, предизвика криза на самоопределянето на живота на младежта като социална група. Според E.N. нестабилността на идентификация, свързана с големи социални групи, ориентация към по-„тясна“ социална идентичност. Данилова и В.А. Отрова, норма на съвременното общество. Проучванията също така отбелязват криза на гражданската идентичност сред младите новобранци и недоразвито гражданско съзнание сред бъдещите защитници на Отечеството.

Естествено проявление на кризата на идентичността е „роля“ или „психосоциален мораториум“. През този период човек „може да експериментира“ със социални роли, да ги „пробва“, без накрая да избере. Този труден избор е придружен от съмнения, критично преоценяване на ценностите и е психологически свързан със пауза в дейността и в отношенията с други хора. Мораториумът като период преди окончателното самоопределяне се характеризира с забавяне в поемането на отговорности за възрастните, небрежност от страна на младежта и снизхождение от страна на обществото. В съвременното общество във връзка с отлагането на настъпването на зряла възраст се удължава и продължителността на психосоциалния мораториум. На 18 години все още няма желание да поеме отговорност за възрастните и обществото не подтиква това. Това създава противоречие със законно фиксираното задължение за призовка.

Според концепцията на БД Елконина, водещият вид дейност в тази възраст е общуването с връстници. IS Кон отбелязва, че "... на никой друг етап от човешкия живот ролята на колектив на връстници не е толкова голяма, колкото в младостта". Да бъдеш популярен сред връстниците, спечелването на одобрението им е един от най-важните мотиви за младежко поведение.

Има и други промени в мотивационната сфера на младите мъже. В съдържанието на мотивите на преден план излизат тези, свързани с възникващия светоглед и плановете за бъдещия живот. Мотивите са представени под формата на йерархична структура, характеризираща се с „наличието на определена система от подчинени различни мотивационни тенденции, базирани на водещи социално значими мотиви, които са станали ценни за индивида“. Сега мотивите действат не пряко, а възникват въз основа на съзнателно поставена цел.

Изследователите на съвременната руска младеж отбелязват нарастващата роля на прагматични, утилитарни ценности в мотивационното ядро ​​на индивида като следствие от кризата с идентичността. Разкрива се специалната роля на свободното време в системата на ценностните ориентации. Редица изследователи (А. Е. Созонтов, С. Г. Гунбина, Н. В. Ковалева) отбелязват общо намаление на мотивацията, особено на мотивите за самореализация и нарастване на значението на мотивите за поддържане на живота, приоритет на „да имаш“ житейски стратегии (власт, богатство, удоволствия, репутация , успех) и „няма и не бъда“ (ценности за сигурност, семейство, ред, традиции, честност, справедливост). Сред най-важните проблеми младежта на повечето региони на Русия поставя на първо място парите.

Приоритет са станали личните ценности. „Аз”, „моята свобода и сигурност”, „моето семейство” и „хората, които обичам” заемат първите позиции в ценностната система на съвременната младеж. И само тогава, държавните и социалните ценности. В тези условия военно-корпоративните ценности, като гордост за служене на Отечеството, участие в въоръжените защитници на националните интереси на страната, добър екип и другари, възможността да видят света, да придобият професия, физически да се закачат и т.н., избледняват на заден план. Не е изненадващо, че 74% от военновременните военни са решени да „защитават семейството си“, а само 25% са „независими и свободни от родината си“.

Очевидно няма еднаква йерархия на ценностите за цялата руска младеж. Това обяснява несъответствието на данните, получени от изследователите. Мястото на ценностите в съзнанието на младите хора зависи от образованието, региона, нивото на благосъстояние и т.н. Нестабилността на ценностната структура може да се обясни и с характеристиките на кризата на идентичността, присъща на съвременната младеж. Освен това изследователите, които идентифицират ценностните ориентации, се обръщат основно към повърхностните слоеве на съзнанието на младите хора. Следователно резултатите са силно зависими от стереотипите и „приетите” мнения и не отразяват всички дълбоко заложени потребности на младежта.

Може да се предположи, че йерархията на ценностите, идентифицирана в изследванията на съвременната младеж, не съвпада с характеристиките на образа на Въоръжените сили на РФ. Дори такава активна работа за създаване на образа на армията като реклама може да предложи на младите хора днес само трудна професия, разнообразен живот, отговорност и т.н. Но за повечето младежка аудитория това не е значително. В дейностите по създаване на имиджа на въоръжените сили на Руската федерация трябва да се разчита на нуждите и ценностите, свързани с младежта.

Една от нуждите на младостта е романтизмът, както отбелязва С. Хол в своето описание на младостта като период на „буря и натиск“. LS Виготски нарича това „доминанта на романтиката“ - желанието на младостта към непознатото, рисковано, за приключения. „Романтизмът и стремежът към идеала правят младите хора особено отзивчиви към всякакви начинания, които изискват усилия, подвиг, героизъм.“ От една страна, това създава благоприятни възможности за патриотично възпитание, формиране на благоприятен образ на въоръжените сили на РФ. Традиционно високата конкуренция в Раянския институт на ВДВ свидетелства за романтизъм, стремеж на младежта към риск и героизъм - до 17 души на лични дела на студента. В същото време кандидатите знаят, че парашутистът няма особени предимства в материално отношение и качеството на образованието.

От друга страна, желанието за яркост и необичайност може да доведе до асоциални действия, демонстрации на „смелост“ и „оригиналност“. Освен това младежкият максимализъм, надценяването на оценките и твърденията пречат на човек да оцени правилно реалността, поражда песимизъм и апатия. Социалната активност на един млад човек често приема формата на абстрактна социална критика, като се фокусира вниманието върху това, което не удовлетворява, не съответства на неговия идеал. Пример за това са грубостта и беззащитните преценки относно военната служба, за въоръжените сили на РФ. Освен свръхкритичност, младежът е склонен към дебати, теоретизиране, хипотезиране и др., Обяснено с развитието на способността на младите хора за официални операции, без да се разчита на специфичните свойства на обекта.

LS Виготски, характеризирайки своята младежка възраст, отбеляза „доминиращата сила” - стремеж към съпротива, преодоляване и волево напрежение, които понякога се проявяват под формата на протест срещу образователната власт и други негативни прояви. Неудовлетвореният стремеж към младостта най-често се проявява като страстно желание за движение. Този копнеж се изразява или в обобщено „съществуване в движение“ - „бързам с глава“, или в реално движение, като енергична работа, хазартни спортове, танци, пътуване и езда, участие в социални движения, само ако те адресират нуждата да се почувстват себе си "движещи се".

Според Е. Ериксън обществото, за да впрегне младите да служат на техните исторически цели, отговаря на младите хора и предлага богат избор на дейност. Тази жажда за движение е призвана да задоволи индустриалните постижения: автомобила и киното. Днес към това могат да се добавят компютърни игри и интернет. Те обаче предлагат на младежта само илюзията за активно съществуване. Следователно, нуждата от активно движение често остава неизпълнена. Это объясняет молодежные «взрывы» - новые модные увлечения (танцы, протестное поведение и т.д.).

Таким образом, ключевой социально-психологической характеристикой современной российской молодежи является кризис социальной идентичности, определяемый, с одной стороны, влиянием универсальной возрастной стадии психического развития, а с другой, следствием трансформации современного общественного сознания России. Понимание значимости становящейся идентичности молодых людей, ее влияния на социальное познание и поведение, диктует необходимость предметного рассмотрения этого явления.

В современной науке широко распространен взгляд, что сознание людей в значительной степени определяется их включенностью в различные социальные группы. В обыденной жизни люди действуют повинуясь стремлению сохранить единство с группой. Ведущими характеристиками обыденного сознания, являются его нерациональный характер и социальная природа .

Данный подход наиболее полно выражает теория социальной идентичности. Все больше исследователей в отечественной и зарубежной психологии, вслед за Б.Ф. Поршневым и Г. Тэджфелом утверждают, что психологической основой объединения служит восприятие членами группы самих себя как «Мы» . Б.Ф. Поршнев на основе анализа грамматики языков народов мира сделал вывод о том, что в истории человечества категория «Я» появляется позже категории «Мы», а «Мы» – позже категории «Они» . Фундаментальный принцип выражен Б.Ф. Поршневым так: «всякое противопоставление объединяет, всякое объединение противопоставляет, мера противопоставления есть мера объединения» . Образование «Мы» в отличие от «Они» является, таким образом, универсальным принципом психического оформления общности, включая и этнос . «Только ощущение, что есть «они» рождает желание самоопределиться по отношению к «ним», обособиться от «них» в качестве «мы» ».

Этот взгляд развивает Б.Д.
Парыгин отмечая, что «...одной из коренных функций общности является функция средства закрепления групповых особенностей, функция средства обособления одной группы от другой, функция средства выражения и утверждения специфических групповых интересов и ценностных ориентаций» . В отечественной литературе за последние 15 лет появилось много работ посвященных социальной идентичности (Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, Н.Л. Иванова, А.Л Свенцицкий, Г.У Солдатова, Т.Г. Стефаненко, О.А. Тихомандрицкая, В.А. Ядов и др.).

Мир в сознании людей, таким образом, не однороден, он разделен границами группового членства. Как замечает Д. Майерс, социальное определение того, кем вы являетесь, подразумевает определение того, кем вы не являетесь . Человек может идентифицировать себя одновременно с большим количеством групп. Множественная идентичность человека – одна из центральных идей символического интеракционизма. Идентификационный выбор имеет иерархическую структуру. Такой результат множественной системы социальных идентификаций, складывающейся из отдельных идентификаций и определяющейся принадлежностью человека к различным социальным категориям, в теории Г. Тэджфела и Дж. Тернера назван социальной идентичностью. В психологии под социальной идентичностью понимают идеальное отождествление индивидом себя с той или иной социальной общностью, сопровождающееся интериоризацией идентифицирующего поведения . Она представляет собой систему ключевых социальных конструктов личности .

Исследователи подчеркивают психосоциальную сущность идентичности. За пределами того, что подростки выносят из своего детства, развитие личной идентичности происходит под сильным влиянием тех социальных групп, с которыми они себя идентифицируют. Идентичность представляется как результат отождествления с определенными социальными группами, как принятие на себя системы социальных ролей.

В структуре идентичности выделяют два взаимосвязанных аспекта – социальный и личностный. Их взаимосвязь проявляется в том, что личностная идентичность формируется на социальной базе и сохраняет с ней связь через использование языковых категорий, имеющих социально обусловленный характер . Именно в выборе социальной группы с которой выражается готовность идентифицировать себя, видит фокус психологических проблем молодежи Г.М. Андреева . «Для индивида, входящего в группу, осознание принадлежности к ней – социальная идентичность личности – осуществляется прежде всего через принятие этих характеристик, т.е. через осознание факта некоторой психологической общности с другими членами данной социальной группы, что и позволяет ему идентифицироваться с группой» .

Формирование идентичности, хотя и предполагает рефлексию, не является вполне осознаваемым процессом. Основанием для выделения в идентичности осознаваемого и неосознаваемого компонентов служат мнения многих исследователей . «Внутри самого сознания – отмечает Е.В. Улыбина, - мы оперируем различением двух родов явлений: 1) явлений, контролируемых сознанием и волей, и 2) явлений и связей, хотя и действующих в самом же сознании, но неявных по отношению к нему и им не контролируемых, и в этом смысле не контролируемых субъектом» . В отличие от отечественной психологии, где наблюдается явный уклон в сторону сознательного, в зарубежной психологии бессознательное признается в качестве субъектной координаты . В символическом интеракционизме осознаваемый и неосознаваемый уровни идентичности рассматриваются как логически и генетически связанные. Последний базируется на неосознанно принятых нормах, привычках, формах поведения и мышления, получаемых человеком от группы, к которой он принадлежит. Индивид, формируя свою идентичность, бессознательно опирается на юнговские архетипы, которые Эриксон называет «социальными прототипами» . Его собственная активность при этом минимальна. Осознаваемая идентичность возникает при наличии рефлексии, когда человек начинает размышлять о себе, о своей жизни и выбираемых целях. По-видимому, следует учитывать роль как сознательных, так и бессознательных компонентов в процессе становления идентичности.

Вместе с личностной идентичностью (осознаваемыми индивидуальными особенностями) социальная идентичность образует единую когнитивную систему – «Я-концепцию» . Исходя из теории Г. Тэджфела, зная наиболее важное для индивида групповое членство или совокупность таких членств, можно предсказать его социальное поведение. Таким образом, единый процесс дифференциации/идентификации приводит к формированию социальной идентичности, которая в самом общем смысле есть результат процесса сравнения «своей» группы с другими. Социальная идентичность служит главным объяснительным принципом социального поведения, тем первичным звеном, следствием которого является влияние на групповые и межгрупповые процессы .

Категории «Я-концепции» организованы в иерархически классифицированную систему и существуют на разных уровнях абстрагирования. Исходя из этого, Тэджфелом и Тэрнером представлен биполярный континуум с несколькими уровнями самокатегоризации (высший – самокатегоризация как человеческого существа, обладающего общими чертами со всеми представителями человеческого рода, в отличии от других форм жизни и нежизни; промежуточный – ингрупповая-аутгрупповая категоризация, основанная на сходстве или различии между людьми, определяемыми как члены конкретных социальных групп; низший – личностная самокатегоризация, основанная на осознании себя как уникального индивида) .

Однако, вряд ли взаимоотношения между социальной и личностной идентичностью ограничиваются однонаправленным линейным соотношением . Да и само принципиальное различие между личностной и социальной идентичностью многими авторами признается натянуты и произвольным. Так, Н.Л. Иванова отмечает, что все характеристики идентичности (в т.ч. и личностные) социально обусловлены . В таком понимании личностная идентичность является разновидностью идентичности социальной.

Возможность одновременного сосуществования личностного и социального уровней самокатегоризации высказал Дж. Стеферсон . Р. Харре предложил схему «истинного» пространства психологии, образованного тремя осями: «индвидуальное-коллективное», «личностное-социальное», «публичное-личное» . Выделение видов социальной идентичности, основанных на аналогии с теми социальными группами, членом которых воспринимает себя человек, является традиционным в социальной психологии . Три уровня в структуре идентичности (общечеловеческий, групповой, индивидуальный) выделил В.Е. Сарансков . С.Л. Петером идентификация военнослужащих по призыву определена также на трех уровнях: индивидуальном, социальном и общественно-профессиональном . Три типа жизненного самоопределения современной молодежи (личностное, личностно-групповое и личностно-общественное) отмечены в исследовании Н.В. Ковалевой .

Таким образом, в ряде работ фактически предложена трехмерная схема идентичности. В ней социальная идентичность представлена в виде двух векторов. Основываясь на этом подходе, уровень самокатегоризации, связанный с широкими социальными общностями (народ, национальность и т.д.) назван «общественной идентичностью», а уровень, отражающий группы, с которыми индивид имеет непосредственное контактное взаимодействие, получил название «групповой идентичности». Третьим вектором является традиционно выделяемая «личностная или персональная идентичность» (см. рис. 4). Положение в этом трехмерном пространстве идентичности и представляет осознание себя молодыми людьми («Я-концепцию»). Здесь Я-концепция личности понимается как итоговый продукт самосознания и результат личностного самоопределения, представляющий образ мышления, поведения и действий по отношению к самому себе и внешним объектам .

Фиг. 4.

«Я-концепция» в трехмерном пространстве идентичности

,

Анализ особенностей молодежи как субъекта имиджа позволяет ввести измерение идентичности, важное с точки зрения формирования имиджа ВС РФ – военную идентичность. Впервые подобное понятие используется Э. Эриксоном, отмечавшим, что важным элементом в человеческой потребности в личной и коллективной идентичности является принадлежность к особому, отличному от других роду, который люди готовы «…защищать от других, иностранных, враждебных и уже, поэтому, как бы не вполне человеческих родов» .

Военная идентичность, передаваемая из поколения в поколение, по мнению Э. Эриксона, - составной элемент групповой идентичности многих европейцев. Как историческое сосредоточие многих более частных идентификаций, военная идентичность продолжает по-прежнему доминировать даже у тех, в ком в результате политических событий она не успела сформироваться . Наличие такой идентичности подтверждают многие современные исследователи. «…Милитаризм - считает К.Л. Банников,- исторически свойствен гражданскому самосознанию» . Л.А. Прудников обращает внимание на наличие такого феномена общественного сознания, как ценности военной службы, способствующего образованию позитивного имиджа Вооруженных Сил России и являющегося его показателем. При этом наличие указанных ценностей предполагает факт восприятия себя как будущего или настоящего защитника Родины, воина .

Представления о войне, вражде, противостоянии занимают важное место в картине мира человека и заложены в самых древних мифах и символах человечества . Еще совсем недавно вполне мирные занятия принято было называть «битвой за урожай», «борьбой за чистоту» и т.д. Сегодня такие военные термины, как «стратегия», «тактика» перекочевали в области менеджмента и маркетинга. К «военным метафорам» вынуждены обратиться гражданские ученые и преподаватели, чтобы просто и понятно объяснить широкой публике важность своей деятельности . Конструкты, отражающие военную идентичность, проявляются при исследовании восприятия местным населением мигрантов . Исследования ВЦИОМ показывают, что самым значительным событием в истории России ее жители считают победу в Великой Отечественной войне, которая сегодня является важнейшим элементом коллективной идентичности .

Наличие не вполне осознаваемой военной идентичности у современной молодежи можно проиллюстрировать с помощью ряда примеров. Так, несмотря на антиармейскую ориентацию многих ведущих СМИ, армия не потеряла своего доверия. Даже в самых «недоброжелательных» годах армии абсолютно и в основном доверяло большинство населения (62% в 1990 и 66% в 1992 годах ). Более 72% молодых людей уверены, что для России сейчас нужны Вооруженные Силы . В рейтингах доверия молодежи к институтам власти, к государственным и общественным структурам армия занимает третье место (после Президента России и Церкви) .

Анализ ассоциаций, свойственных молодежной аудитории и отражающих когнитивные структуры, стоящие за языковыми значениями , позволяет сделать предположение об отсутствии выраженного негативного компонента в глубинных основах образов Вооруженных Сил и военнослужащего у российской молодежи в такие «неблагоприятные» для ВС РФ годы, как 1992-1995. Негативная информационная среда, по-видимому, оказала влияние лишь на поверхностные слои сознания. В пилотажном исследовании, проведенном С.П. Мясоедовым, применялась проективная методика, основанная на ранжировании фотоизображений людей. Человек в военной форме по уровню доверия со стороны гражданской молодежи 15-25 лет занял первое место . С учетом того, что эмоционально-ценностный механизм доверия – недоверия является ведущим для российской ментальности , образ военнослужащего занимает отнюдь не самое последнее место в молодежном сознании.

Исследования обыденного сознания россиян (преимущественно студентов) показывает, что одной из обязательных базисных категорий восприятия стран мира является военная мощь государства . Распространенность детских военных игрушек неоднократно становилась предметом исследования зарубежных авторов . В идентификации рабочих, инженеров и предпринимателей отмечается такая категория как «я-воин» . Выделение отдельного «армейского» класса в таком виде устного народного творчества, как анекдоты, присутствие в массовой российской музыкальной сфере «военных» песен отражает субъективную значимость этой темы для молодых людей. Наличие моды у современной молодежи на элементы военной формы одежды и снаряжения (стиль «милитари»), распространенность компьютерных «военных» игр, общенациональный характер празднования профессионального праздника военнослужащих - 23 февраля, - также являются подтверждением существования военной идентичности.

Формирование военной идентичности у современной молодежи во многом связано со свойственной ей потребностью в «техническом развитии». Описывая школьный возраст, Эриксон отмечает, что «... гордость человека за орудия, которые работают с материалами и животными, распространяется и на оружие». Таким образом, любовь к тому, что «хорошо работает», к созданиям рук человеческих, независимо то того, предназначены ли они для разрушения или созидания, «… потребность человека соединить технологическую гордость с чувством идентичности…» выходят вперед в течении юности . «Технологический» компонент военной службы является одной из причин ее привлекательности для молодежи. Очевидно, что для создания привлекательного образа ВС РФ следует акцентировать технологичность, современность военной техники. То, что технологичность армии важна для массового сознания, подтверждает опыт СМИ на Западе. Там, при создании имиджа армии одним из акцентируемых моментов является хорошая вооруженность, технологичность вооруженных сил .

Следовательно, можно предположить, что военная идентичность является составной частью идентичности молодежи, но преимущественно на неосознаваемом уровне. Это не уровень, рядоположный с ранее выделенными уровнями идентичности, а слой, представленный на личностном, групповом и общественном уровне (см. рис. 5). Объекты, с которыми идентифицируется в этом случае молодой человек, не имеющий реального опыта взаимодействия с Вооруженными Силами, представляют собой «символическое сообщество» . Показателем развития военной идентичности может служить наличие в самоописаниях молодых людей присоединяющих Я-конструктов (социальных ролей), связанных с воинской деятельностью и функцией защиты Отечества.

Фиг. 5.

Соотношение слоя военной идентичности с уровнями общественной, групповой и личностной идентичности

,

Под военной идентичностью следует понимать более или менее осознанное самоопределение (самокатегоризация) молодых людей относительно Вооруженных Сил как социального института, роли военнослужащего и борца с врагом, обязанностей по защите Родины. Явно такая идентичность может выражаться в критические моменты для Отечества. В обычных условиях она проявляется, как правило, косвенно. Более того, на осознаваемом уровне у значительной части современной молодежи существует стремление игнорировать эту идентичность или даже бороться с ней. Анализ социологических исследований приводит к выводу: молодежью отрицательно воспринимаются не сами Вооруженные Силы, а перспектива служить в них. Отрицательные мнения о ВС РФ, это как бы «психологическая защита» - нежелание служить должно найти оправдание. И это оправдание находится: «В такой армии служить не хочу!» .

Следовательно, противоречие – достаточно положительное восприятие при поведенческом (вербальном и фактическом) отвержении ВС, находит свое объяснение в неразвитости военной идентичности у молодежи. Юноши «не видят» себя в рамках ВС РФ, поэтому избегают военной службы, выбирая из массы реальных характеристик ВС РФ самые негативные и формируя в обоснование своего поведения образ «плохой» армии. Коррекция восприятия ВС РФ наталкивается на значительную трудность: если юноша по тем или иным причинам не хочет служить, и даже уклоняется от службы, будет сложно изменить образ ВС РФ в его сознании. Попытки такого изменения встретят сопротивление, так как изменение имеющегося образа и соответствующей установки вызвало бы диссонанс между ними, с одной стороны, и желаниями и поведением, с другой. Чем тверже человек придерживается того или иного образа действий, тем сильнее он будет сопротивляться информации, угрожающей этому образу действия . То есть, образ Вооруженных Сил всегда будет негативным, так как в противном случае нет оснований для уклонения (избегания) военной службы. Возможность коррекции имиджа ВС РФ предоставляет, в таком случае, актуализация социальной и военной идентичности.

Возможно, оценивая современную российскую молодежь как «непатриотичную», как «уклонистов» - органы государственной власти и военного управления, средства массовой информации тем самым, способствуют формированию негативной идентичности - подавлению идентификации с «военнослужащим», «защитником Родины». Излишнее публичное обсуждение проблемы непатриотичности и нежелания молодых людей выполнять конституционный долг, приводит к эффекту «самореализующегося пророчества».

Таким образом, социально-психологические характеристики молодежи являются важным фактором формирования имиджа ВС РФ. Ключевым психологическим моментом молодежного возраста является формирование идентичности, включая и социальную идентичность. Общество может активно воздействовать на формирование социальной идентичности. Следует предположить связь кризиса социальной идентичности, свойственного современной молодежи и ухудшение имиджа ВС РФ в молодежной среде. В структуре идентичности молодых людей возможно выделить такой компонент, как военная идентичность. Рассмотрение процесса формирования имиджа в контексте развития общественной и военной идентичности дает возможность предложить пути его совершенствования.

Представляется, что знание социально-психологических характеристик молодежи будет способствовать совершенствованию имиджа ВС РФ. С этой целью следует учитывать мотивы и потребности, свойственные современной российской молодежи. Прежде всего, необходимо отметить возможность создания представлений о Вооруженных Силах РФ, как предоставляющих возможность реализовать потребность молодежи в проявлении активности. Желательно акцентировать технологичность современной военной службы. Должен быть создан механизм, позволяющий молодым людям проявить выбор тех или иных параметров военной службы по призыву. С учетом удлинившегося ролевого моратория, не следует делать акцент на «взрослой жизни», а использовать потенциал этого моратория как времени резких поступков, веселых приключений, путешествий, самопожертвования.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Социально-психологические характеристики молодежи как субъекта имиджа ВС РФ

 1. Социально-психологическая характеристика субъектов взаимоотношений
  Определяя социально-психологические особенности офицерского состава, в первую очередь следует отметить, что офицеры составляют основной костяк воинской части. Именно они являются непосредственными организаторами учебно-боевого и воспитательного процессов. Однако следует учитывать, что по своим социально-психологическим характеристикам офицерский состав также не однороден. В интересах повышения
 2. ИМИДЖ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  ИМИДЖ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
 3. Содержание социально-психологической модели коррекции имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации
  Проведенные теоретический анализ и эмпирическое исследование, раскрывшие сущность и структуру имиджа, социально-психологические механизмы его формирования и направления коррекции, позволили подойти к построению социально-психологическую модель коррекции имиджа ВС РФ в молодежной среде. Такая модель опирается на принципы системного подхода, изложенные Е.Н. Богдановым и В.Г. Зазыкиным,
 4. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Социально-психологические особенности имиджа вооруженных сил россии в молодежной среде, 2005
  Специальность: 19.00.05 – социальная психология (психологические науки) Диссертация выполнена на кафедре психологии Военного
 5. Социально-психологические характеристики рабочей команды как внутреннее условие развития коллективного "акме"
  Остановимся на трех релевантных (т. е. уместных) нашему обсуждению социально-психологических характеристиках рабочей команды: структуре, сплоченности и акмеологических особенностях управления ею. Структура рабочей команды. Она является сложным образованием, включающим ряд измерений или параметров, в частности: — формально-статусное измерение — субординированную систему должностных позиций,
 6. Социально-психологические характеристики рабочей команды как внутреннее условие развития коллективного "акме"
  Остановимся на трех релевантных (т. е. уместных) нашему обсуждению социально-психологических характеристиках рабочей команды: структуре, сплоченности и акмеологически особенностях управления ею. Структура рабочей команды. Она является сложным образованием, включающим ряд измерений или параметров частности: – формально-статусное измерение – субординированную систему должностных позиций,
 7. Механизмы формирования и направления коррекции имиджа ВС РФ в сознании молодежи
  Построение социально-психологической модели коррекции имиджа ВС РФ и разработка практических рекомендаций возможны в случае выявления механизмов формирования имиджа армии в молодежной среде. Понятие «механизм» в современном русском языке понимается как совокупность состояний и процессов, из которых складывается какое-либо явление, либо как внутреннее устройство, система чего-либо . В рамках этого
 8. Взаимосвязь имиджа ВС РФ с идентичностью молодежи и ее установками на военную службу
  Наличие в молодежной среде нескольких типов имиджа, выявленное в предыдущем параграфе, позволяет поставить вопрос о детерминантах расхождений в формируемых молодыми людьми образах ВС РФ и о влиянии этих расхождений на поведенческие установки молодежи. Проведенный теоретический анализ, показал, с одной стороны, роль идентичности в формировании образа окружающего мира (включая и ВС РФ), с другой
 9. Давыдов Д.Г.. Социально-психологические особенности имиджа Вооруженных Сил России в молодежной среде, 2005
  Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук (на правах рукописи). Специальность: 19.00.05 – социальная психология (психологические науки). Научный руководитель - доктор психологических наук, профессор Утлик Эрнст Платонович. Ведущая организация: Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина. Диссертация выполнена на кафедре психологии Военного университета.
 10. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ИМИДЖА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ИМИДЖА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ В МОЛОДЕЖНОЙ
 11. Определение характеристик эффективного имиджа ВС РФ в молодежной среде
  Эффективная деятельность по коррекции имиджа в молодежной среде должна быть организована на основе психологической структуры имиджа и динамики его формирования, исходить из конкретной цели имиджа в виде идеального представления результатов этой деятельности – целевого образа, учитывать механизмы формирования имиджа и включать направления работы по его коррекции. Моделирование процессов обыденного
 12. Война как социально-психологическое явление
  Учебные вопросы: 1. Психологическая характеристика войны. 2. Психологические феномены образа войны Психологическая характеристика войны Война это явление в значительной мере психологическое и без понимания именно ее психологической природы, механизмов, функций, закономерностей, наиболее значимых феноменов нельзя приблизиться к пониманию ее сущности, определить ее
 13. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
  Общение - это сложный, многоплановый социально-психологический процесс установления и развития контактов между военнослужащими, порожденный потребностью в совместной военно- профессиональной деятельности и включающий обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Следовательно, главная задача военной психологии в этом случае заключается в
 14. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА
  В процессе совместной жизнедеятельности военнослужащие постоянно взаимодействуют друг с другом не только в ходе коллективного выполнения задач боевой подготовки, но и в столовой, у телевизора, на спортивной площадке, при совместном проведении досуга и т.д.. В процессе постоянного взаимодействия членов воинского коллектива между ними не могут не возникать самые различные противоречия. Однако
 15. Взаимоотношения как социально-психологическое явление
  В чем же заключается отличие межличностных отношений, которые иногда еще называют психологическими, от других видов общественных отношений? Главное отличие состоит в том, что межличностные отношения — это конкретные отношения, в которые вступают конкретные личности. Если говорить о производственных, политических и других видах общественных отношений, то они возникают не между конкретными людьми и
 16. Взаимоотношения как социально-психологическое явление
  Термин «взаимоотношения» означает различные связи и стороны взаимодействия между людьми. По своему содержанию он широк и включает в себя разнообразные формы и виды психологических связей людей. Межличностные отношения - система установок, ожиданий, стереотипов, ориентации, через которые люди воспринимают и оценивают друг друга; субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, проявляющиеся
 17. Рабочая команда как социально-психологическое поле коллективного "акме"
  Хотя традиционно акмеология как наука о путях достижения высот профессионализма, а в наиболее концентрированном (особенном) выражении - как наука, обращенная к вершинным его проявлениям, к, так сказать, суперпрофессионализму (термин А. К. Марковой), имеет дело с индивидуальным субъектом, тем не менее и жизненные наблюдения, и данные социальных наук о человеке говорят о том, что предметом внимания
 18. Рабочая команда как социально-психологическое поле коллективного "акме"
  Хотя традиционно акмеология как наука о путях достижения высот профессионализма, а в наиболее концентрированном (особенном) выражении – как наука, обращенная к вершинным его проявлениям, к, так сказать, суперпрофессионализму (термин А. К. Марковой), имеет дело с индивидуальным субъектом, тем не менее и жизненные наблюдения, и данные социальных наук о человеке говорят о том, что предметом внимания
 19. Здоровье как социально-психологическая категория
  Начнем с двух понятий: «категория» и «стресс». Как мы уже договорились, задача этого учебника не только привить вам определенное количество знаний и умений, но и помочь в будущем донести эти знания до ваших учеников. Именно поэтому автор постарается не оставить без объяснения ни одно не очень популярное слово. Кстати, как объяснить понятие «популярный»? У этого слова латинский корень
 20. Сущность самоубийства как социально-психологического явления
  Самоубийство (суицид) - акт поведения человека, совершаемый в состоянии сильного душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания, либо осознанный акт самоустранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как ценность теряет смысл. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com