основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Основните направления на военно-психологическите изследвания в Русия след 1917г

Военната психология се развива след 1918 г. неравномерно и противоречиво. Наред с годините на развитието на военните психологически изследвания имаше периоди на спокойствие на психологическия фронт и дори моменти, когато необходимостта от военна психология беше поставена под въпрос. След 1918 г. в различно време са проведени военно-психологически изследвания в следните основни области:1) битова психология;

2) психологията на обучението и възпитанието на войниците;

3) психологията на военната дисциплина;

4) психологията на военния контрол;

5) психологията на малките военни групи и колективи;

6) морална, политическа и психологическа подготовка на персонала;

7) психологическа служба в полка;

8) военна психодиагностика и психологическа селекция;

9) психологията на отношенията и комуникацията на военнослужещите;

10) инженерно-психологически анализ на човешко-машинните системи;

11) национална психология;

12) психологията на бойната готовност.Има причина да се отделят три периода при провеждането на военно-психологически изследвания в тези и други области (1918-1930, 1941-1945, 1946-1995). В годините 1918-1930г. бяха публикувани творби, в които бяха разгледани въпроси от дисциплината, политическото образование, подбора, НЕ, поведението в бойни условия и психологическата подготовка. Пресата обсъди задачите на военната психология, нейното място във военната доктрина. Много внимание бе отделено на военната социална психология и използването на психологията в тактиката на битката. Имаше опити за систематизиране на военно-психологическите знания под формата на отделни книги. Някои автори на разглеждания период се появяват в печат преди 1917г. Един от тях беше П. Изместиев. Сравнително пълен списък с публикации и дисертации за тези периоди може да се намери в библиографските указатели Военна психология (М., 1973), издадени от Военния отдел на Държавната библиотека на Ленин. В тази глава са посочени отделни, най-характерни произведения и тези, които не са включени в индекса след 1973 г.

Предметът на работата му, както се вижда, посочва посоката на военно-психологическите изследвания след 1918 година. Една от предпоставките за широкото развитие на военната психология в онези години беше постигането на руската дореволюционна военно-психологическа мисъл. В Русия бяха проведени проучвания и бяха публикувани основни трудове за командването и контрола над войските, за субективните условия и опит в битката, за страха и борбата срещу него, за психологията на войник, армията и тълпата, за психиката на войниците по време на битка и след битки и психическите основи на отглеждането на войник , Военната психология на предреволюционна Русия се смяташе от известни теоретици за основа на военното изкуство. Във военно-психологическите трудове на дореволюционни автори има широко обобщение на военния опит, използването на най-новите постижения на много науки по онова време и механичен опит на позициите на различни течения на психологията (асоциационизъм, западна социална психология и др.) Във военната дейност. Това се отразява на съдържанието на военно-психологическите трудове, публикувани през 20-те години. Например, през 1921 г. във военното научно списание „Военна наука и революция“ (книга 2) е публикувана статията на Н. Какурин „Военната психология на масите“, в която той е от позицията на западноевропейската социална психология (Г. Лебон, С. Сигеле, Г. Тард и др. Характеризира личността в тълпата, поведението на войниците в случай на паника. През 20-те години се обсъжда въпросът за задачите и „лицето” на военната психология, нейната връзка с общата психология, докато Незнамов пише, че военните психолози са слаби ., не дава рецепти, търси да реши всички проблеми наведнъж с помощта на общата психология, но последната може да се прилага директно във военното дело. Човек изобщо не трябва да вижда човек, а боец, началник и най-вече в битка. Друг автор А. Василиев твърди, че „същността на военната психология е в обяснението и тълкуването на състоянията на съзнанието на един военен човек в различни области на полевата служба и като цяло военната активност на войските.Смяташе, че военната психология трябва да изучава опита на един военен човек, който е изключително специфичен.През 1920 г. Й. Фролов провежда голямо изследователско дело по психофизиологичното проучване на войниците. Той смятал, че „пътят към изучаване на функциите на човешки боец, разгледан в бойна обстановка, се крие не през психологията, а през физиологията“ В трудовете на М.Корол, В.Рубцов са правени опити да се разгледа съотношението на социалните, биологичните и психологическите фактори в поведението на бойците върху войната М.Корол пише, че в битка „ние се занимаваме повече с биологичната страна на човека, отколкото с неговата социална страна.“ В мирно време - напротив. А. Таланкин стигна до много важно заключение: „Цялата система за обучение на войник в мирно време трябва да отчита и да разчитам на знанията за поведението на боеца в бойна ситуация. " Разбирането на психиката на изтребител означава, според Таланкин, да се намерят начини и средства за запазване и засилване на бойната ефективност на единица дори в най-ожесточените моменти на битка. Последното значимо произведение от този период е книгата на Х. Хахансян „Основи на военната психология“, публикувана през 1929 г. Тази част от тази книга, която отразява практиката и спецификата на военната дейност, се характеризира с редица положителни аспекти, като част от нея демонстрира екстраполация на разпоредбите на общи, детски и социалната психология за решаване на военно-психологически проблеми и следователно съдържат малко поучителен материал. Разглежданият период е поучителен, тъй като помага за по-доброто разбиране и дефиниране на подходи и предположения за успешно теоретично и методологическо преструктуриране на военната психология в момента, за преодоляване на едностранчивостта в разбирането

корелации на социалното и биологичното като определящи личността и поведението на военнослужещия, военен екип. II. През военните години 1941-1945г. Най-важните области на психологическите изследвания бяха: как да помогнем на командирите успешно да подтикват подчинените към смели и смели враждебности, да преодолеят несигурността, страха, да засилят дисциплината, борбения дух, да култивират смелост и презрение към смъртта; От първите дни на войната въпросите за камуфлажа, разузнаването, нощното виждане, разработването на очна оценка на разстоянията, ускореното обучение на военните специалисти и възстановяването на умствените функции, загубени след раняване, станаха актуални. Тези и други задачи бяха решени главно от граждански психолози. И така, П. П. Феофанов се опита да анализира специална форма на бойна дейност - акт на храброст. Статията отбелязва съзнанието за смел акт, ролята в него на мисловните процеси и волята, особено самоконтрола. Само при наличие на твърд самоконтрол при опасни условия е възможна ясна и точна ориентация, необходимо постоянство. В статията на М.М. „Раждането на герой“ на Рубинщайн заявява, че докато извършва подвиг, човек подчинява инстинкта за самосъхранение на такива мотиви като любов към родината, хората, чувство за дълг, любов към свободата и независимостта, осъзнаване на целите на борбата, чувство за другарство.

Н. Д. Левитов в статията си „Стремежът към смърт ражда герои, кова победа“ пише, че в основата на саможертвата е патриотизмът, подчиняването на себе си, на целия си живот на най-високите интереси на родината.

Дълбока и интересна статия е написана през 1943 г. от подполковник Е. Ситковски. Неговата позиция, че „работата, бойната дейност, изпълнението на бойна мисия е най-доброто средство срещу страха във войната“ впоследствие получи обосновка в трудовете на военните психолози след Великата отечествена война. Изучавайки ролята на емоциите във военните действия, Н. А. Коновалов стигна до извода, че емоционалното възстановяване е състояние, въз основа на което се формира най-ценното качество на армията доблест. Силната емоционална възбуда в критичен момент помага на човек да покаже невероятно повдигане на всички сили. Значителна научна работа, посветена на психологията на страха, е дисертацията на Г.А. Фортунатова (1942). Той описва различни етапи на страха, идентифицира силите, противопоставящи се на страха, и показва видове безстрашие. Изследването твърди, че безстрашието не означава липсата на страх, а успешното му преодоляване. Статията на Б. М. Теплов за ума и волята на военачалника, публикувана във военната преса, а по-късно и в Научните бележки на Московския държавен университет (брой 90, 1945), разкрива психологическия характер на решаването на задачата на командира, характеризира функциите на анализа, тайната на превръщането на комплекса в просто, подчертаващо значителна комбинация от смелост с повишено внимание, познаване на врага, навлизане в неговите проекти. Интерес представляват изводите: B.M. Теплова за ролята на планирането в дейностите на командир, за начините за разработване на боен план, за гъвкавостта на плановете за война и в същото време постоянството и твърдостта при прилагането им на практика. Статията показва значението за бързото намиране на правилното решение и интуицията, голямото снабдяване и готовност на знанията, многостранността на културата, високото развитие на пространствените проявления, личните и времевите чувства. По време на военните години много командири, без да са професионални психолози преди това, стигат до важни изводи за поведението на хората в реални бойни ситуации. Във военната преса командирите твърдят, че за активното и безкористно провеждане на военни действия е от решаващо значение тяхното съзнателно отношение към войната, те разбират необходимостта от лично участие в битки, чувство за дълг, смелост, характер, смелост, дисциплина, бойни умения, както и организаторските способности на командирите , морал и сплотеност на единиците, образователна работа, психологическа, морална и политическа подготовка за всяка битка.

По този начин основните области на психологическите изследвания през изминалата война бяха: изучаването на причините за страха, паниката, начините за тяхното преодоляване и предотвратяване;

Разкриване на природата на безкористност, смелост, смелост;

Изучаване на условията за ускорено обучение на военни специалисти (радиооператори, телеграфисти, пилоти, танкери и др.); Разработване на начини за повишаване на зрителната и слуховата чувствителност на воините, ускорена адаптация на окото към тъмнината и подобряване на нощното зрение. Задачите за маскиране, възстановяване на функциите на речта и движенията, загубени след нараняване, също бяха решени.

Във всички тези области психолозите обикновено получават полезни научни и практически резултати. Повечето изследователи обаче не успяха да отчетат конкретно зависимостта на психичните явления от реалните бойни ситуации, индивидуалните особености на военнослужещите, техните психични състояния в среда на война III. Естествено за военната психология е засиленото внимание към нея след последните войни. Така беше в Европа, така беше и в Русия. Това се изрази по-специално в организационното проектиране на военната психология, създаването на катедри, лаборатории, изследователски групи. Малко след войната катедрата по психология започва да работи във Военен педагогически институт „Хлебников“, който обучава преподаватели по военни дисциплини. Основната област на военно-психологическите изследвания в този период са уменията на военния персонал; умения за стрелба с пистолет (П. П. Логинов), умения за стрелба с картечници в движение (М. П. Коробейников), умения и способности за четене на топографски карти (М. В. Gamezo). Проведено е проучване за формирането на силно волево развитие (К. П. Жаров), тренировките по стрелба с пушки (Ф. Ф. Кудрейко), военното дешифриране на въздушни снимки (В. Ф. Рубахин) и психологическите основи на стрелбата (Д. Б. Елконин). Ръководителят на отдела Т. Г. Егоров публикува книгата „Психология“ през 1955 г., в която общата психология силно доминира. Някои военно-психологически въпроси са разгледани много накратко във връзка с мисленето, речта, чувствата, волята и уменията. в катедрата по военна педагогика и психология на Ленинградския висш военен педагогически институт на име М. М. Калинин през 1946 - 1956 г. Тук са разработени въпросите на психологията на бойната и бойната подготовка (Г. Д. Луков), дореволюционната руска военна пс. ехология, проблемът с индивидуалния подход, дейностите на командира на отряда, героичното дело на воин (М. I. Дяченко), критичен анализ на чуждестранната военна психология (Н. Ф. Феденко). Този отдел се фокусира върху изследването на психологическите характеристики на военната дейност, особено на военната , което остава актуално за определяне на посоката на военно-психологическите изследвания във Военния университет. Г. Д. Луков публикува през 1956 г., първо в GDPI на М. Калинин „Есета за психологията на обучението и възпитанието“ Аз съветски войници. " Когато обсъждаха очертанията на тази книга в Академичния съвет на Института, Г. Д. Луков беше помолен да изгради структурата си не на два принципа (той смяташе битката от страна на качествата на воините, но бойната подготовка от страна на обучението и образованието на войниците), но един - В цялата книга да се направи анализ на личните свойства на воините. Г. Д. Луков отговори, че засега ще пише както иска. Тогава тази книга е издадена през 1960 г. от Военното издателство под заглавие „Психология“ (есета за обучението и образованието на съветските войници). Тези книги обсъждат някои психологически аспекти на битката, обучението и образованието в процеса на бойното обучение (от отделните му видове). В резултат на обобщаването на направленията на военно-психологическите изследвания на тези два института, както и на трудовете на чуждестранни автори, военни психолози, работили във ВПА на В. И. Ленин още преди организацията на катедрата по военна педагогика и психология през 1959 г., стигнаха до извода, че е необходим различен подход до създаването на система от военно психологически знания и преподаването на военната психология. Почти във всяка тема, според този подход, беше необходимо да се даде обобщено описание на психологическия феномен, като се вземат предвид спецификите на военната дейност, след това да се анализира това явление в условията на война, битка и след това по отношение на обучение и образование, като се определят начините за формиране на необходимите свойства на различни категории военнослужещи и качества в съответствие с изискванията на бойната дейност. Този подход се прилага само частично, което се отразява негативно на последващото развитие на военната психология. В катедрата по военна педагогика и психология бяха проведени изследвания на бойната дейност, чуждестранната военна психология, ориентацията на личността на офицера, формирането на основния военен отбор (А. Д. Глоточкин), подготовката на съветските войници за съвременна война (М. П. Коробейников) и преподаването на социални дисциплини в военни учебни заведения (Бадмаев Б.Ц.)

Развитието на военноморските психолози (Зуев Ю.П., Броневицки Г.А., Столяренко А.М.), авиационната психология (Корчемный П.А., Платонов К.К.К .., Юсов В.Т.), психология на граничната охрана (Елченков П.Е., Безуглов И.Г., Феденко Н.Ф.) психология на висшето военно училище, психология на контрола и военната дисциплина. Въпросите за обучението на воини-специалисти, психологията на бойното задължение (Андреев И.Т., Варваров В. И. и други) на пропагандните умения на офицер-политически работник, интелектуалните качества на офицер, тактически, мислещ командир (Бабичев П. Н.), национален психологически характеристики на населението и личния състав на някои чужди държави (Криско В.Г., Лучински Н.И.), социално-психологическите основи на дейностите на заместник-командира на полк (кораб) по политически дела, готовност за действия в екстремни ситуации и т.н. Основните области на отдела за военна педагогика и психология изследвания -. военно-политически, психологически и педагогически. Почти всички автори се ръководят от решенията на КПСС и заповедите на министъра на отбраната, директивите на ръководителите. PU SA и ВМС. Задължителен методологически принцип, който трябва да бъде приложен от авторите, е социално-личностно-активния подход. Както военните преподаватели, така и военните психолози бяха принудени да използват този подход в условията на административни изисквания и претенции на ръководителите на катедрите, въпреки че той не осигурява военна ориентация и научна надеждност на научните изследвания. Личността на воин в изследванията се представяше главно като тип личност, но не и като индивид. Единството и взаимосвързаността на свойствата на един воин като личност и като обект на военна дейност, в структурата на който неговите природни свойства като индивид не са били достатъчно взети предвид. Фактът, че психолозите са работили в същия отдел като учители, възпрепятства развитието на военната психология. Военната педагогика се възползва от такъв „съюз“. Тук са необходими някои пояснения. Посоката на повечето изследвания и трудове на психолози (1959-1984 г.) се отразява във факта, че военната психология не е организирана (нямаше катедри, лаборатории и др.) Военните психолози, работещи под ръководството на учители, бяха повлияни от философи, историци и социолози. Психологията остана служител на педагогиката както по отношение на преподаването, така и по отношение на научните разработки. В действителност тези връзки са много по-широки. Той не по-малко взаимодейства с философия, социология, военна история, тактика; дает необходимые данные для военной науки, практике руководства войсками, решения военно-инженерных вопросов и др. Широко известный психолог А.Н.Леонтьев писал: “Психология стоит на стыке общественных и естественных наук. Вместе с тем она образует особую область знания. Поэтому она не может полноценно развиваться как состоящая «при» той или иной науке - при физиологии, при педагогике, при техники... Ее главная перспектива заключается... в самостоятельном развитии ..." Такое положение военной психологии - «при педагогике"- сказалось на подготовке и мышлении многих военных психологов, содержании и качестве большинства их публикаций и исследований (что-то среднее между педагогикой и психологией). Не были созданы капитальные теоретико-методологические труды, которые могли бы явиться научной предпосылкой для проведения конкретных психологических исследований. Без них развитие военной психологии было крайне затруднено. Не были извлечены уроки из истории отечественной военной психологии: простое перенесение на воинскую деятельность положений общей, социальной и других отраслей психологии.
Являясь бесплодной она не продвигает ни в научном ни в практическом отношении военную психологию. Примеры такого перенесения знает история дореволюционной и послереволюционной психологии. Аналогично этому кафедра военной педагогики и психологии по сути дела оставила в стороне важный вывод А.Таланкина о том, что « вся система подготовки бойца в мирное время должна учитывать и опираться на знание поведения бойца в боевой обстановке». Почти во всех разработках военных психологов с 1959 по 1984 г. недостаточно конкретно освещались требования войны, боя к солдату, командиру, коллективу. А не раскрыв эти требования и условия успешных боевых действий, нельзя намечать принципы, пути и средства воспитания, обучения и психологической подготовки. Военным психологам следовало бы уже тогда выработать критерием и показатели психологической готовности отдельных военнослужащих, подразделений, части к бою, уделить больше внимания научному

прогнозированию поведения людей в условиях войны, определению в мирное время их боевой эффективности. В отзывах тогдашнего Глав.ПУ на книгу подготовленную кафедрой “Основы военной педагогики и психологии» отмечалось, что по структуре, освещению вопросов, конкретному материалу книга в основном повторяет то, что дается в книгах по дошкольной, школьной и общевузовской педагогике и психологии. Не излагаются собственные проблемы военной педагогики и психологии для командиров взводов, рот и им равных. Выступает умозрительное распространение общих психолого-педагогических положений на область военного дела. Обращенность психологов к замполиту была оторвана от реальной практики его деятельности, особенно в бою. Главный вопрос в том, как заместитель командира полка (корабля) по политической части может способствовать своей деятельностью достижению высокой боевой готовности в мирное время и высокой боеспособности личного состава в боевой обстановке освещался крайне слабо. Частично это объясняется и отсутствием опыта работы зам.командира по политчасти, у ряда авторов учебных пособий. По инициативе генерал-лейтенанта Петрова И.И. была создана в октябре 1960г. научная лаборатория по разработке проблем педагогики психологии. За время своего функционирования (по январь 1960г). Лаборатория опубликовала несколько монографий, брошюр и статей. Воспитание дисциплинированности у советских воинов; Новое оружие и дисциплина воина; революция в военном деле и методы обучения советских воинов; Индивидуальная работа с воинами; индивидуальный подход к воспитанию воинов; психология проступка; психологические причины нарушения порядка подчиненности; психологические условия укрепления воинской дисциплины; наглядность в обучении воинов и др. Направленность проводимых лабораторией исследований была в основном психолого- педагогическая и практическая. Лаборатория была при кафедре военной педагогики и психологии и должна была считаться с ее требованиями. В рассматриваемый период в Ленинграде военные психологи в сотрудничестве с гражданскими психологами, специалистами в области технических и других наук продуктивно разрабатывали проблемы военно-инженерной психологии.Авторский коллектив указанной книги исходил из того, что нельзя слепо заимствовать опыт гражданской инженерной психологии, а все проблемы военно-инженерной психологии необходимо рассматриватьпод углом зрения повышения боеготовности и боеспособности войск, выявленная особенность функционирования системы «человек- машина» в боевых условиях, учитывать специфику работы воина с различными видами вооружения, боевой техникой. Такой четкой направленности не было у группы научных сотрудников в ВПА (1965=1978гг), а также на кафедрах военной педагогики и психологии в ряде военных училищ. Хотя разрабатывались актуальные проблемы морально-политической и психологической подготовки, военного обучения , управления войсками, принятия решений и др., однако недостаточно учитывались специфические требования боя к индивидуальной и коллективной психологии, к личности и деятельности командира. Книга «Солдат и война» (М.: Воениздат, 1971) была построена по образцу ранее изданных пособий посвященных воспитанию отдельных качеств воинов. Не уделено внимание вопросу о том, как сделать эти качества устойчивыми, действенными, неутрачиваемым при непосредственном ведении боя. Не был реализован системный подход: как формировать целостное выражение лучших качеств воинов - их морально- политическую и психологическую готовность к боевым действиям. Военная психология была представлена в какой-то мере в 80-х годах и в Институте военной истории МО. Военно-психологические исследования проводимые в Институте были посвящены вопросам военного воспитания, дисциплины, боеготовности, взаимоотношениям в многонациональных коллективах, морально-политической и психологической подготовке личного состава, личному примеру офицера и др. Основное направление психологических исследований в Институте военной истории- различные аспекты воинского воспитания. Теоретические и методологические просчеты, присущие советской психологии, были присущи в той или иной мере всем этим разработкам ИВИ. Более широкий задач встал перед Центром военно-социологических,

психологических и правовых исследований ВС. В конце 80-х и начале 90-х гг. в Центре разрабатывались проблемы психологической службы, психодиагностики, социально- психологической работы, профессиональной психологии, профилактике психических расстройств, психологической подготовки личного состава подразделений Сухопутных войск и Военно-Воздушных Сил к бою, психологии управления, обучения, общения, конфликтов, комплектования ВС по призыву на контрактной основе, личности и деятельности военного руководителя и др. Основные направления проводимых Центром исследований - оказать помощь социально- психологическо службе и практике воспитательной работы с личным составом. П.А.Корчемным была глубоко и разносторонне разработана программа психологической службы в ВС,показаны обязанности психолога полка и требования к его профессиональной подготовке. В связи с этим подготовку психологов полка надо поручить кафедре психологии Военного университета . Намечающаяся подготовка таких психологов на факультетах в МГУ не может быть признана квалифицированной. Психолог полка должен иметь опыт военной службы, военное и широкое профессионально-психологическое образование. В противном случае психолог полка не окажет должной помощи в укреплении воинской дисциплины и повышении боеготовности личного состава. IV. На кафедре социальной и военной психологии (психологии) 1984-1994 гг. были проведены исследования по вопросам подготовки специалистов, дисциплины (Утлик Э.П.) неуставных взаимоотношений (Крук В.М.), готовность к боевому дежурству (Кузнецов Л.Н.), методике психологического и психодиагностического обследования личности воина, воздействия боевой обстановки на психику воинов, суицида, конфликтов между офицерами, социально-психологическому тренингу (Девятко В.В.), посттравматическому стрессу, психологии пограничника (Безуглов А.И.) истории русской военной психологии (конца Х1Х - начала ХХ века), подготовки офицеро к управленческой деятельности психологическим условиям эффективности деятельности командира зенитно-ракетного полка сухопутны войск по управлению огнем (Гнездилов Г.В.) политика-моральном состоянии (Каширин В.П.), сплочению боевых качеств войск ПВО (Липницкий А.В.), национально-психологических особенностей населения некоторых Западных государств, адаптации молодых солдат к воинской службы (Сенокосов Ж.Г.) психологии самоутверждений курсантов и др. Если на кафедре военной педагогики и психологии, Научной лаборатории, Группе научных сот удников, в Институте военной истории, Центре военно-социальных, психологических и правовых исследований психологи вынуждены были в известной мере подчинять направленность своих разработок требованиям педагогов, историков, философов, социологов, правоведов, то на вновь созданной кафедре социальной и военной психологии несколько преподавателей добровольно подчинялось общей и социальной психологии, медицинской психологии, психотерапии. Ряд исследований был проведен в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий. Зачинатель этой теории П.Я.Гальперин дал странное, обедняющее перспективу и значимость психологической науки, определение ее предмета - изучать ориентировочную деятельность. Это крайнее сужение функций психики и субъективного мира человека. В зависимости от внутренних и внешних условий, решаемых задач психологические явления исполняют многие функции в поведении и деятельности: оценочные, ориентирующие, конструктивные, побуждающие, смыслообразующие и др. В структуру овладения каким-либо действием должны быть включены не только умственные но и эмоциональные, волевые и потребносто-мотивационные процессы. Известно также что реакция, зависящая от речемыслительной деятельности, совмещается медленнее, чем зависящая от образов и представлений. Это важно учесть в подготовке специалистов к выполнению задач, которые требуют исключительно быстрых, мгновенных реакций. Теория Гальперина П.Я. была разработана не для подготовки к действиям в крайне экстремальных ситуациях или выполнению боевых задач в условиях войны. Поэтому направление военно-психологических исследований, реализующее теорию П.Я.Гальперина, хотя и содержит отдельные положительные выводы, для обучения специалистов в мирное время, в целом неприемлема в ВС. Еще один факт добровольного ухода кафедры социальной и военной психологии в общую психологию - издание сборника учебно-методических материалов. Этот сборник

заслуживает высокой оценки с точки зрения общей психологии. Однако, он не имеет прямого отношения к изучению личности солдата, командира, воинского коллектива. V. Перспектива. В исследованиях, проведенных в послевоенное время и в разных военных учреждениях, наблюдается большой разброс теоретико-методологических позиций: одни авторы пытаются рассматривать социально-личностно- деятельностный подход, другие - диалектические материализм, третьи - принципа и концепции общей или социальной психологии и т.п. Почти во всех работах не учитывается единство личности, целостность ее социальных, биологических и психологических проявлений в процессе обучения и в бою, роль соотношения и взаимопереходов сознательного и неосознанного в поведении и деятельности человека. В некоторых работах одновременно используются разные психологические концепции (бихевиоризма, фрейдизма, гуманистической психологии и др.). О стихийном развитии военной психологии свидетельствует тот факт, что до настоящего времени не существует четкого определения ее предмета и места среди наук. Упоминаемый выше Егоров Т.Г. писал, что «психология является наукой, которая изучает законы, лежащие в основе психической деятельности людей, понимаемой как отражение бытия в их мозгу». При этом не подчеркивается что это отражение является субъективным, что крайне важно для психологии. Луков Г.Д. считал, что «... предметом советской военной психологии является психика советского человека, занимающегося воинской деятельностью» и что она изучает закономерности формирования личности советского воина. Последующие определения предмета военной психологии давались в разные годы в учебных пособиях (1967,1978,1984). Трансформации этих определений убедительно показал Л.Н. Кузнецов. Если в дореволюционной русской военной психологии доминировало положение о том, что военная психология - основа тактики и военного искусства (частично это положение утверждалось и до 1930 г.), то после 1945 г. на кафедре военной педагогики и психологии и на кафедре социальной и военной психологии в особенности безраздельно доминирует направленное положение о том, что военная психология - отрасль психологической науки. Почему не считать военно-психологические знания и военными знаниями? Разве они не должны быть частью военного образования и служить предпосылкой составления уставов, решения военно-тактических и других задач военного строительства? Военная психология - это и отрасль военной науки. В большинстве случаев в военной психологии теоретические и прикладные работы были написаны одним языком. За редким исключением прикладные работы обсуждались в войсках, а теоретические работы - направлялись на внешние рецензирование крупным специалистом по соответствующим проблемам. Ослабляло развитие военной психологии и то обстоятельство, что на кафедре не обсуждался вопрос о специфики ее категориального аппарата. Наполняются ли новым содержанием и в какой степени понятия и категории общей, социальной, педагогической, инженерной и т.д. психологии при их использовании для характеристики и психических явлений в условиях воинской деятельности? Поставив и решив этот вопрос, военные психологи пришли бы к выводу о том, что простое перенесение на воинскую деятельность положений общей, социальной и других отраслей психологии не может способствовать научному развитию военной психологии, так как, в конечном счете, при таком подходе дело ограничивается иллюстрированием (пусть даже экспериментальным) уже известных знаний, в частности, понятий и принципов общей педагогической и социологической психологии, которые в настоящее время находятся в глубоком кризисе. Кафедра социальной и военной психологии необосновано отказалась от понятия

«психологический анализ». Это понятие было одобрено академиками Ананьевым Б.Г., Леонтьевым А.Н., Лурия А.Р. и др. Они приравнивали его с понятием «исследование». Кафедра упустила понятие «самосознание». А как важно было бы провести, к примеру, исследование по теме: «Психологический анализ профессионального самосознания офицера", или «Психологический анализ самосознания русского народа». Некоторые военные психологи при решении вопросов психологии боя исходили из крайне упрощенных даже для своего времени положений. Например:» поведение воина в любых условиях определяется закономерностями его познавательной деятельности» (книга М.П.Коробейникова «Современный бой и проблема психологии « М.: Воениздат, 1972. с.117)

Другие авторы, говоря о психологических последствиях воздействия боевой обстановки или вообще экстремальных воздействиях прямолинейно выделяют только отрицательные последствия. Эти последствия могут быть у многих воинов и положительными. Поэтому нет основания делать вывод о том, что все военнослужащие после экстремальных воздействий нуждаются в психологической реабилитации. Немало исследований проведено по военной деятельности в мирное время, хотя формировки их тем относились ко всей деятельности военнослужащих включая и боевую. В этих случаях нельзя было получить достаточно полное решение взятых проблем, а в военную психологию вводились понятия и категории отражающие только части изучаемых мнений. В этом плане были проведены исследования профессиональной направленности личности офицера, мотивационной готовности молодых офицеров к профессиональной деятельности, социально-психологической устойчивости воинских коллективов, подготовки офицеров к управленческой деятельности, социально-психологического тренинга и др. Авторы этих работ не учитывали, что профессия офицера охватывает его деятельность не только в мирное, но и в военное время. В ряде научных разработок слабо выделяется собственно психологический компонент изучаемой проблемы. Примером явилась характеристика политико-морального состояния, которая была в основном дана в идеологических и военно-политических терминах. Примером является также отожествление конфликтных ситуаций в воинских коллективах с неуставными взаимоотношениями. Если вместо слов» конфликтная ситуация» в текст соответствующей брошюры поставить

«нарушение дисциплины", «плохое настроение", «неуставные взаимоотношения", то почти весь текст остается без изменений то есть психологическая спицифика конфликтных ситуаций не была выяснена. В.М.Крук глубоко показал недостатки работ посвященных неуставным отношениям.

Характер и стиль многих из упомянутых и других исследований были в известной мере предопределены идеологическими догмами. Их авторы могли не демонстрировать избыточную социальную озабоченность в ущерб научной истине и не поддаваться авторитарному давлению. Но все же военно-психологические исследования проведенные по разным направлениям, были актуальными для своего времени, сыграли в целом положительную роль в работе военно-учебных заведений, в боевой и политической подготовки войск. Нельзя считать, что все сделанное военными психологами до настоящего времени нужно зачеркнуть и начать все сначала. Однако не обойтись без очень хорошего фильтра, чтобы оставить положительную, важную для будущего военно-психологическую информацию из всего того, чем располагала и располагает военная психология. Нужно построить новую военную психологию с критическим учетом опыта ее предшествующего развития.

Военная психология необходима на всех участках военного строительства, она может значительно повысить боевой потенциал ВС России. Для этого целесообразно усилит ее самостоятельность, близость к военной практике, считать военную психологию не только отраслью психологической науки, но и отраслью военной науки, преодолеть идеологизацию многих понятий и категорий, по-новому определить свои теоретико- методологические принципы. К этим принципам надо отнести: воинская деятельность подчинена специфическим психологическим закономерностям;прямолинейное применение положений общей, социальной, медицинской, инженерной и т.д. психологии к изучению психики военнослужащих не способствует развитию военной психологии и не укрепляет ее авторитет в ВС; принцип системного детерминанта, развития и другие. Таковы некоторые выводы, вытекающие из краткого рассмотрения основных направлений военно-психологических исследований приводимых в России после 1918 года. (1918-1994гг).
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Основные направления военно-психологических исследований в России после 1917г.

 1. Състоянието на военно-психологическите изследвания в Русия след края на Великата отечествена война
  Във военните образователни институции на СССР се обръща по-голямо внимание на военната психология след Втората световна война. Това се изрази в организационното проектиране на военната психология, създаването на катедри, лаборатории, изследователски групи. И така, започна да работи катедрата по психология във Военен педагогически институт „Хлебников“ (ръководител на отдела Г. Г. Егоров), която подготви за въоръжените сили
 2. РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
  РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ДО НАСТОЯЩЕГО
 3. Основные направления дифференциально-психологических исследований
  Как указывает Русалов В.М. [22, С.17], можно выделить два основных направления исследований индивидуальных различий, одно из которых отвечает на вопрос «Что отличает людей друг от друга?», другое — на вопрос «Как эти различия проявляются и формируются?». Первое направление связано с изучением структуры психологических свойств. Основной задачей этого направления является выделение
 4. Основните методологични подходи, средства и резултати от военно-психологическите изследвания
  Определянето на някои първоначални позиции в методологическия и теоретичен анализ на военно-психологическите изследвания ни позволява да се обърнем към идентифициране на подходите, които съществуват в тях. За военния психолог този проблем е особено важен. Нейната релевантност се определя, първо, от нуждите на практиката. Персоналът на съвременните армейски и военноморски части се характеризира с огромен
 5. Основните области на психологическите изследвания на военния екип
  Във военните екипи (отряди, бойни екипажи, екипажи, охрана) военен психолог решава проблемите на изследванията, корекцията и формирането на техните социално-психологически характеристики. Основната цел на работата му е да оптимизира съвместните военни дейности, междуличностните отношения, както и моралното и психологическото състояние на отделните войници. За да разберете характеристиките
 6. Основните насоки и задачи на психологическите изследвания на военния екип
  Основната цел на работата на психолога във военните екипи (отряди, застави, охрана, бойни екипажи, екипажи) е да се оптимизират съвместните дейности на военнослужещите, междуличностните взаимоотношения във военен екип, базирани на задълбочено проучване на нравственото и психологическото състояние на отделните военнослужещи и социално-психологичните явления, възникващи във военните екипи ,
 7. Петрова М.Ю.. Социально-психологические особенности развития военно-профессиональной направленности курсантов, 2007
  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. - М.: Кафедра военной акмеологии Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. - Специальность 19.00.05 – социальная
 8. Проблема предмета военно-психологического исследования
  Психиката е усукана вселена. Системата от военни психологически явления, които възникват в условията на военен живот, е толкова разнообразна, че опитът да се проучи всичко неизбежно ще доведе до факта, че нищо няма да бъде подробно проучено. Существенной характеристикой проблемы определения предметной области военной психологии является также то, что количество важных для развития науки задач
 9. ПРОБЛЕМИ НА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВОЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  За да придобие способността за военно-психологически знания, далеч не е достатъчно да проявява интерес към него. Необходимо е, като се потопи в неизчерпаемия океан на психологическата мисъл, да усети нейната оригиналност, черти, ориентация, обусловеност и характер на развитие. „Светът на психологията“ се е формирал от хилядолетия и затова процесът на неговото формиране далеч не е случаен, т.е.
 10. Методиката на военно-психологическите изследвания
  Военният психолог в практическите си дейности използва определени методи за постигане на целта си. Начините за организиране на собствените ни дейности са характерни за всеки специалист, но в ежедневието рядко се замисляме как те възникват, колко и защо са адекватни на това, което искаме да правим, дали могат да бъдат препоръчани на другите. Практика, основана на доказателства
 11. Методиката на военно-психологическите изследвания
  Военният психолог в практическите си дейности използва определени методи за постигане на целта си. Начините за организиране на собствените ни дейности са характерни за всеки специалист, но в ежедневието рядко се замисляме как те възникват, колко и защо са адекватни на това, което искаме да правим, дали могат да бъдат препоръчани на другите. Практика, основана на доказателства
 12. ТЕМИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ВОЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  Произходът и развитието на руската военна психология е нелинеен, неравномерен процес, придружен от непрекъснати количествени промени, качествени скокове, постоянна борба на консервативни и иновативни тенденции, материалистични и идеалистични подходи. По същия начин като армията, според М.В. Фрунзе, е „разцепление“ на държавата, на военните
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com