основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА

Въвеждането обосновава актуалността на темата, формулира изследователския проблем; определят се неговият обект, предмет, цел, хипотеза и задачи; Разкриват се методологията и методите на изследване, нейната научна новост и практическо значение; Подават се разпоредби за защита.

Първата глава, „Теоретични основи на изследването на адаптационния потенциал на човек в трудни условия на живот“, е посветена на преглед на местните и чуждестранните източници на проблема с трудните условия на живот. Разгледани са психологическите особености, които осигуряват приспособяването на човек към трудни условия. Като модел на трудни условия на живот ситуацията е преминаването на военна служба под наборна войска. Анализирани са психологическите трудности на военната служба.

Първият параграф съдържа психологическо описание на трудните условия на живот като фактор за развитието на хроничен стрес. Психологическите аспекти на трудните житейски ситуации се разкриват от гледна точка на несъответствието между настоящото психофизиологично състояние и повишените изисквания към адаптивните способности на човек (Л. Г. Дикая, Г. Селие, И. Н. Симаева).

Дадени са класификации на житейски събития, причиняващи затруднения в условията на живот (Ф. В. Василюк, В. И. Евдокимов, Н. И. Леонов, М. Ш. Магомед-Еминов, В. Л. Маришчук). Дефиницията на Н. Г. Осухова (2005) е приета като работно определение на трудна житейска ситуация, като я разглежда като „ситуация, при която в резултат на външни влияния или вътрешни промени се нарушава адаптацията на човек към живота, в резултат на което той не е в състояние да задоволи своите основни жизнени потребности чрез модели и методи на дейност (поведение), разработени в предишни периоди от живота. “

Вниманието е фокусирано върху факта, че успехът на адаптацията зависи преди всичко от личностни фактори, които осигуряват толерантност към стреса и определят естеството на поведението. Според съвременните автори личностните характеристики, които определят ефективността на справянето, съставляват една от централните му форми, личният адаптационен потенциал, структурата на който включва личностни черти, отговорни за успешната адаптация и справяне с житейските трудности (Л. И. Антиферова, D . А. Леонтиев, А. Г. Маклаков, А. А. Реан, И. Н. Симаева и др.). Анализ на теоретичните положения на повечето автори показва, че следните характеристики на личността са най-съществени по отношение на адаптацията: общо ниво на адаптивност, включително личен адаптивен потенциал, невропсихична стабилност, комуникативни способности, морална нормативност (А. Г. Маклаков, 2001); „Колективистични” и „бизнес” ориентации на личността (Е. А. Ахмадулина, Г. Ш. Габдреева, 2007; К. Муздибаев, 2000), екстроверсия и нисък невротизъм (Е. М. Коноз, В. И. Моросанова, 2001; И. Н. Симаева, 2006), вътрешността на локуса на контрола (В. А. Бодров, 2006; Т. Н. Василиева, 2009; А. А. Реан, 2006). В допълнение, редица научни трудове показват, че премахването на психическия стрес, улесняване на адаптацията, чрез справяне с поведението става с помощта на психологически защити, които при постоянна употреба се фиксират под формата на защитни механизми? устойчива система на личностни реакции. В същото време авторите често отбелязват патологичното, дезадаптивно свойство на защитните механизми (Ф. В. Басин, Р. М. Грановская, Б. Д. Карвасарски, Р. Лазарус, Р. Плутчик, З. Фройд). Копинг поведението се осигурява и от набор от стратегии за справяне, които, за разлика от несъзнателните, примитивни психологически защити, авторите приписват на съзнателни начини за преодоляване на проблемна ситуация (Л. И. Антиферова, В. А. Бодров, Р. М. Грановская, О. В. .Кружкова, Т. Л. Крюкова, А. Г. Маклаков, С. К. Нартова-Бочавер и др.).

Обобщавайки съвременните идеи за връзката между психологическата защита и стратегиите за справяне, В. А. Бодров (2009) отбелязва, че ако по-рано преодоляването и защитата са били разглеждани като отделни структури, то сега те се разбират като обобщена предпоставка за общи процеси, в частност адаптация. В същото време той вярва, че този феномен на преодоляване на стреса може да се разглежда като стабилна черта на личността. Трябва да се добави, че както е показано в творбите на И. Р. Абитов, В. Д. Менделевич (2007) и Е. А. Сергиенко (2008), психологическите защити и стратегиите за справяне също се комбинират с механизми на очакване, основани на техните функции, формиращи единна „конструкция“, която осигурява организацията и прилагането на поведението за справяне.

Като цяло на базата на теоретичния анализ е съставена идея за личен адаптивен потенциал, в който свойствата, осигуряващи успеха на адаптацията, действат в единство. Като най-значими в това отношение можем да различим адаптивността, невропсихическата стабилност, комуникативните способности, моралната нормативност, комуникативната ориентация на личността, екстраверсията, ниския невротизъм и вътрешността на контролния локус. Компонентите на адаптивния потенциал също са елементи от конструкцията на поведението за справяне: психологически защити, стратегии за справяне и предсказваща платежоспособност. Важно е да се подчертае, че никой не е изучавал особеностите и връзката на тези компоненти на личния адаптивен потенциал, в зависимост от условията на живот.

Вторият параграф обсъжда проблемите, свързани с особеностите на военната служба във военната служба, служейки за модел на трудни условия на живот. Показано е, че спецификата на военната служба налага адаптирането на военния персонал към дейности в специални условия.

Адаптацията на военнослужещите се занимаваше с Е. Н. Алонова, А. В. Булгаков, А. Ю. Деркач, И. В. Дмитриев, М. Е. Зеленова, Л. Исмагилова, Е. О. Лазебная, Ю. Ю. Никитина, Н. Г. Осухова, О. Н. Тузова и други изследователи. Те отбелязват, че военната служба е модел на дейност, свързана с постоянен невропсихичен стрес, бойна готовност, използване на сложна техника, преодоляване на опасни ситуации и постоянна раздяла с дома ,? всичко това на фона на често нарушена диета, сън и почивка. Ю. И. Дерюгин (1990), И. А. Погодин (2007) и други изследователи добавят към списъка на стресовите фактори, съпътстващи военната служба, относителната социална изолация, командния авторитаризъм и ненавистта („ненавистта“). Като цяло, в съответствие с класификацията на В. И. Евдокимов и В. Л. Маришчук, условията на живот на военнослужещите при набиране на военнослужещи могат да бъдат причислени към трудни условия, които причиняват постоянно стресово състояние, което изисква активиране на личен потенциал за адаптация, за да се преодолее.

Третият параграф предоставя данни от емпирично проучване на субективната оценка, дадена от призовниците и военнослужещите на психологическите трудности на армейската служба. Резултатите от нашето проучване показват, че призовниците имат отрицателен поглед върху бъдещата военна служба, която е придружена от множество трудности. По принцип подобно отношение трябва да гарантира превантивното формиране на потенциалната готовност на младите докладчици да преодолеят тези трудности. Както се оказа, това далеч не е така.

Въз основа на разговорите с военните, както и с представители на офицерите, пряко работещи с тях, беше съставен списък с 60 трудности, с които се сблъскват младите мъже, призовани за военна служба. Респондентите в проучването са военни от военните части на Москва, Мурманск и Оренбург (226 души). Те бяха помолени да оценят по скалата от 0 до 5 точки всяка от изброените трудности.

За да се обобщят трудностите, беше направен факторен анализ, благодарение на който бяха идентифицирани 12 основни стресови фактора. Първият (I), който включваше най-голям брой трудности, беше стресовият фактор „ограничаване на свободата“. Втори (II)? "Безпомощност". Третият (III) е „необичайна и интензивна дейност, опасност“. Следващият (IV) фактор бяха „неудобни условия“. Пето (V) - „намаляване на времето за почивка“. Други фактори: VI - „загуба на индивидуалност“, VII - „влошаване на условията на живот“, VIII - „ограничаване на общуването с хора от противоположния пол“, IX - „преоценка на житейските ценности, мироглед“, X - „промяна на емоционалните отношения“, XI - „ културен упадък ”(ограничаване на посещаемостта на културни събития), XII -„ липса на кариерни възможности ”. Както можете да видите, основните източници на възникващи проблеми, свързани с военната служба, са такива стресови фактори като ограничаване на свободата, беззащитност, напрежение и опасност от дейност, дискомфорт на условията.

Оказа се, че оценката на предполагаемите затруднения с военната служба, извършена от призовниците (гимназисти? 99 души и студенти? 73 души), значително се различава от тази, извършена от военните. Затворниците са склонни да преувеличават значението на трудностите при армейската служба, т.е. Оценяват трудностите като изключително значими. Освен това йерархията на предполагаемите трудности изглежда различно: по-възрастните момчета са по-уплашени от военните мъже чрез ограничения, свързани с общуването с хора от противоположния пол, докато учениците се страхуват да спазват правилата на ненавистта и възможното унижение на личността. Така, според получените данни, идеята за възможните затруднения във военната служба не съответства напълно на реалните трудности. В тази връзка в началото на службата в армията младите мъже са изправени пред неочаквани ситуации, които психологически не са готови да преодолеят, което допринася за засилването на и без това силния психически стрес.

Втората глава, „Проучване на характеристиките на личния адаптивен потенциал на военнослужещите при проектиране“, представя описанието и резултатите от основното проучване, техния анализ, интерпретация и заключения. Първият параграф разкрива методологичната база, описва организацията и методите на изследване.

В съответствие с теоретичните концепции се разглеждат характеристиките и структурата на компонентите на личния адаптивен потенциал.

Изследваните показатели са представени в таблица 1.

Таблица 1

Показатели за изследване

Вторият параграф представя резултатите от количествен анализ на отделни индикатори за личен адаптивен потенциал. Средните стойности на показателите са показани на фигура 1.

Сравнителен анализ на разликите, включващ Т-критерия на Студент, показа, че психологическите защитни механизми, използвани от предбраните (средношколци и студенти), не се различават много един от друг и по отношение на количествените характеристики те са главно в средните стойности. За разлика от призовниците, военнослужещите често прибягват до механизма за отказ (Pok. 19), чието използване е в зоната на „претоварване“, т.е. те са склонни да избягват конфликти в социалните отношения. Военният персонал по-активно използва по-зрели психологически защити, като компенсация (21) и рационализация (23) (p? 0,001 и p? 0,01), последният показател също е в зоната на „претоварване“. Освен това, в по-малка степен от призовниците, военнослужещите разчитат на механизми за регресия (17) и заместване (18), което показва по-изразена способност за сдържане на агресията.Психологически защитни механизми на стратегии за справяне

Социално насочени отбранителни стратегии

Личен адаптивен потенциал

(Показан отрицателен

стойности на показателите)

Екстраверсия Международна ориентация

и невротизъм на локуса на контрола на личността

Фигура 1

Средните стойности на изследваните показателиЗабележка:Вертикални - стойности на показателите в точки

Хоризонтален - брой показатели (виж таблица 1)Групата на военните е получила по-високи резултати за такива показатели за стратегии за справяне като „самоконтрол“ (11) (18,1 точки), „търсене на социална подкрепа“ (9) (17,0) и „дистанция“ (12) (15,1). В трудна ситуация военните лица са по-склонни от предупредителите да: управляват своите чувства и действия; опити за намиране на емоционален комфорт и търсене на допълнителна информация; както и познавателни усилия, насочени към „отделяне от ситуацията“ и намаляване на нейното значение. Значителните разлики в използваните стратегии за справяне могат да се обяснят с факта, че стратегиите за справяне, разработени от експертите (например „конфронтация“), не са много ефективни в условията на военна служба. В това се вижда и една от причините за трудностите при приспособяването на призовниците към армейската служба.

Диагностичните резултати на социално ориентираните отбранителни стратегии също показват, че по-вероятно е военнослужещият да използва стратегии, характеризиращи се с намалена агресивност и използване на познавателни действия за изглаждане на конфликтни ситуации. Очевидно стратегиите за спокойствие и избягване на конфликти в условията на армията са най-приемливи, тъй като в условията на живот в казармите в рамките на голяма група най-добрият начин за постигане на резултати е обединяването на усилията за постигане на общи цели.

По степента на предсказваща платежоспособност (личностно-ситуационна, пространствена и времева) няма съществени разлики между военнослужещите и предустановителите. Само учениците имат по-ниски стойности на личностно-ситуационна платежоспособност (на ниво тенденция).

Анализът на средните стойности на показателите с обща адаптивност (което според А. Г. Маклаков включва пряка адаптивност (стр. 4), невропсихична стабилност (5), комуникационни умения (6) и морална нормативност (7) показа по-висока нивото на приспособимост във военния персонал, отколкото в представителите на двете групи на призовниците (р? 0,001). Първите във всички показатели се характеризират с висока степен на адаптация, докато в групите за предварителен набор тези показатели са на ниво "задоволителна" или ниска адаптация.

Индексът на невротицизма (31), базиран на получените резултати, напротив, характеризира предварителните наборите, което показва по-голяма емоционална стабилност на военнослужещите (8,8) (p? 0,05).

Средните резултати по отношение на общата вътрешна вътрешност (32), получени в групата на военнослужещите (28,5 пункта), също показват тяхното преобладаване над резултатите и на двете групи на военнослужещите. Военният персонал повече от ученици (25,7) и ученици (27,4) чувстват собствената си отговорност за събитията (r = 4,5, p? 0,001).

Егоистичната ориентация на личността при военнослужещите е по-слабо изразена, отколкото в предбраните, но те са склонни да поддържат емоционални контакти с другите, имат по-изразена нужда от привързаност, ориентация към социално одобрение - това е показано с по-изразена комуникативна ориентация - 34,5 точки (с 29,8 - при гимназистите (r = 7,6, p? 0,001), и 30,2 - при учениците (r = 5,6, p? 0,001)). Военният персонал обаче е по-нисък от предбраните на военнослужещите по бизнес ориентация, което в по-голяма степен характеризира група студенти (28,6 точки). Очевидно безусловното изпълнение на строго регламентирана военна дейност допринася малко за актуализирането на бизнес ориентацията.

По този начин, човек, който е в трудни условия на живот, в частност? в армията чрез наборната война се характеризира с по-високи показатели за приспособимост, способност за общуване, психологическа стабилност и отговорност за събитията. Трябва да се отбележи, че получените резултати противоречат на представата за „отрицателния“ ефект на военната служба върху личността на войник. Напротив, условията за военна служба „засилват“ личните качества, които гарантират успеха на адаптацията, която призовеният от длъжност не притежава достатъчно преди да влезе в службата.

Третият параграф описва резултатите от корелационния анализ, разглежда връзката на изследваните показатели в работата и на трите групи учебни предмети.

Първо се анализират характеристиките на подструктурата, формирана от компонентите на „конструкцията” на поведението за справяне, отличени от И. Р. Абитов, В. Д. Менделевич и Е. А. Сергиенко: показатели за психологически защитни механизми, стратегии за справяне, социално ориентирани стратегии и предсказваща стабилност. Данните от анализа на корелацията показват, че поведението за справяне формира отличителна конструкция само при групи от военнослужещи и средношколци.
Всъщност се оказа, че при стресови условия се увеличава последователността на компонентите на поведението за справяне, които са тясно свързани помежду си. Тази закономерност е особено изразена в извадката от млади мъже, които са в трудни условия на живот - военни. Это доказывается большим количеством тесных взаимосвязей (35 достоверных на уровне значимости р? 0.001; 6 – на уровне р? 0.01; 2 – на уровне р? 0.05). Жесткость корреляционной подструктуры показателей совладающего поведения характеризует не только выборку военнослужащих, но и группу старшеклассников, что может объясняться в чем-то похожими условиями жизни. И те, и другие находятся под жестким давлением внешних требований (со стороны родителей и учителей – школьники, со стороны командиров – военнослужащие).

Выявленная в группах военнослужащих и школьников закономерность не обнаружена в группе студентов. На основании анализа материалов беседы можно утверждать, что студенческая жизнь, несмотря на напряженность учебной деятельности и «всплески» стрессовых ситуаций (экзамены, зачеты, контрольные работы и др.), дает юношам большую свободу самовыражения. В этом возрасте юноши в значительной степени освобождаются от опеки родителей и сами расставляют жизненные приоритеты. Учебная деятельность не является вынужденным процессом, а рассматривается как первый этап необходимой им профессионализации. По-видимому ситуация жизнедеятельности студентов наиболее благоприятна, потому не требует согласованного использования всех составляющих совладающего поведения.

На следующем этапе корреляционного анализа рассматриваются взаимосвязи всех показателей личностного адаптационного потенциала (рис. 2, 3). При этом на рисунках отсутствует визуальное изображение связей между отдельными показателями «внутри» методик, чему уделяется внимание в тексте диссертации.Рисунок 2

Общая структура исследуемых показателей военнослужащих

Примечание: цифры означают номера показателей, приведенных в таблице 1

положительная взаимосвязь на уровне р?0,001

отрицательная взаимосвязь на уровне р?0,001

римскими цифрами обозначены основные стресс-факторыСтруктура показателей группы военнослужащих отличается особой жесткостью (рис.2). В ней обнаруживается 88 достоверных взаимосвязей, выявленных на уровне значимости p? 0.001, объединяющих между собой все исследуемые показатели личностного адаптационного потенциала. Определенное место в структуре занимает направленность личности (пок.27-29), полностью «выпадающая» из этой структуры в группах как школьников, так студентов. Взаимосвязь показателей стратегий преодоления и свойств личности с показателями примитивных неконструктивных защит позволяет думать что первые используются для подавления негативных проявлений последних.

Структуры исследуемых показателей допризывников характеризуются меньшей жесткостью (рис.3). Хотя структура выборки старшеклассников схожа с подобной структурой группы военнослужащих, однако в ней обнаруживается гораздо меньшее количество взаимосвязей (41 на уровне p? 0.001). Структура отличается меньшим количеством взаимосвязей показателей копинг-стратегий (осознаваемых форм защиты), и большим – психологической защиты (примитивных форм).

Рисунок 3

Общая структура исследуемых показателей допризывников

Примечание: цифры означают номера показателей, приведенных в таблице 1

положительная взаимосвязь на уровне р?0,001

отрицательная взаимосвязь на уровне р?0,001

Структура студенческой выборки имеет наибольшую «степень свободы» показателей, что демонстрирует меньшее функциональное единство показателей адаптационного потенциала, обеспечивающих адаптационный ресурс личности.

Результаты дивергентного анализа, позволяющего оценить степень достоверности выявленных различий между сравниваемыми выборками испытуемых, подтверждает обнаруженные закономерности и выявляет дополнительные, которые говорят, например, о том, что в отличие от групп допризывников военнослужащие намного более активно используют стратегию «миролюбие», которая тесно взаимосвязана с показателем адаптивности (пок.4). Или, если военнослужащими используется стратегия «агрессия» (3), что не может рассматриваться как положительное явление, эта стратегия «подпитывается» примитивными психологическими защитами (взаимосвязь показателей 3 с 17 и др.). Кроме того, дивергентный анализ свидетельствует о множестве различий во взаимосвязях адаптивности и копинг-стратегий, некоторые из которых отмечались выше.

Таким образом, по данным корреляционного и дивергентного анализов можно говорить о существенном различии сравниваемых структур. Полностью подтверждается предположение о тесной взаимосвязи показателей адаптивности с показателями совладающего поведения. Подтверждается также, что в затрудненных условиях жизнедеятельности происходит включение в общую структуру показателей направленности личности, экстравертированности, нейротизма и интернальности локуса контроля, которые в совокупности «подавляют» активность неконструктивных психологических защит.

На следующем этапе исследования рассматривается взаимосвязь психологических трудностей армейской службы с исследуемыми показателями личностного адаптационного потенциала в группе военнослужащих. В корреляционном анализе учитывались показатели наиболее значимых трудностей, выделенных в факторы I («ограничение свободы»), II («беззащитность») и III («непривычная и напряженная деятельность, опасность»). Выявлено, что эти трудности тесно взаимосвязаны как с показателями совладающего поведения, так и с другими личностными характеристиками (p? 0.001) (рис. 2).

На рисунке видно, что трудности воинской службы сопровождаются активизацией как примитивных (17 ? «регрессия», 20 ? «проекция»), так и более зрелых защит (21 ? «компенсация», 22 ? «реактивное образование»). Активизация психологических защит происходит при снижении практически всех показателей потенциала личности. При несформированности адаптационных способностей и низкой антиципационной состоятельности значение психологических трудностей усиливается как напрямую, так и опосредованно через использование примитивных психологических защит.

При низкой адаптивности (пок. 4) военнослужащие в большей степени испытывают такие трудности как «чувство безысходности», «ощущение бесцельно растрачиваемого времени жизни», «однообразие», «отрыв от семьи», «унижение личности», «отсутствие сочувствия». То же самое можно сказать о нервно-психической устойчивости (5), и коммуникативных способностях (6), которые имеют отрицательные взаимосвязи с трудностями, вошедшими во II-ой и III-ий стресс-факторы: «чувство одиночества», «увеличение стрессовых ситуаций», «потеря эмоциональных отношений», «применение наказаний», «дедовщина», «жесткость», «боевые действия», «взаимодействие с опасной техникой и оружием», «непривычная физическая нагрузка».

Психологические трудности военной службы лишь отчасти сопровождаются активизацией копинг-стратегий. И то, в основном это стратегия «бегство-избегание» (15), которую нельзя назвать конструктивной. Выбор этой стратегии является малоэффективным в плане адаптации, поскольку сопровождается увеличением значения трудностей.

В целом, выяснилось, что совладающее поведение, характеризующее военнослужащих, малоэффективно в плане повышения адаптационных возможностей. Активное использование примитивных психологических защит лишь усугубляет испытываемые трудности. Прогрессивные составляющие совладающего поведения, такие как копинг-стратегии и социально-психологические стратегии мало используются ими для преодоления трудностей военной службы.

Выявлены закономерности, свидетельствующие о влиянии таких свойств как направленность личности, экстравертированность и нейротизм на степень значимости испытываемых трудностей. Они позволяют думать, что привлечение в структуру личностного адаптационного потенциала названных свойств компенсирует недостаточность «усилий» совладающего поведения. Выяснилось, что эгоистическая направленность усугубляет ощущение одиночества, стресса, потери эмоциональных отношений, жесткости, опасности, непривычной физической нагрузки. Наоборот, сформированность коммуникативной направленности личности (пок.28) сопровождается снижением показателя трудностей, входящих в группу I-го стресс-фактора (чувство безысходности, ощущение бесцельно растрачиваемого времени жизни, однообразие, отрыв от семьи).

Психологические трудности военной службы, входящие в группу, обозначенную как II-ой стресс-фактор («чувство одиночества», «жесткость», «потеря эмоциональных отношений», «применение наказаний»), лучше переносятся военнослужащими, имеющими высокие показатели экстравертированности. Иначе говоря, военнослужащие, обладающие такими характеристиками как общительность, открытость, готовность идти на контакт, легче переносят трудности воинской службы, чем интроверты, у которых высоки чувствительность, ранимость, закрытость. Переживания трудностей воинской службы также более свойственны при высокой степени нейротизма. Как видно на рисунке 2, показатель нейротизма (31) тесно взаимосвязан (р? 0.01) с показателями основных стресс-факторов, что свидетельствует в пользу вышесказанного.

В целом, как это следует из результатов корреляционного анализа, преодолению трудностей военной службы активно способствуют: адаптивность, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные способности, моральная нормативность, экстравертированность, коллективистическая направленность личности и антиципационная состоятельность, что позволяет в качестве практических рекомендаций говорить о необходимости развития названных личностных свойств.

В заключении в обобщенном виде представлены основные итоги работы и формулируются следующие выводы:

1. Условия службы в армии по призыву могут рассматриваться в качестве модели трудной жизненной ситуации. Анализ психологических трудностей службы в армии, осуществленный на основе эмпирического исследования, позволил выделить иерархический ряд из 12 основных стресс-факторов, вызывающих наибольшую напряженность: «ограничение свободы», «беззащитность», «непривычная и напряженная деятельность, опасность», «дискомфортные условия», «уменьшение времени на отдых», «потеря индивидуальности», «ухудшение условий жизни», «ограничение общения с лицами противоположного пола», «переоценка жизненных ценностей, мировоззрения», «изменение эмоциональных отношений», «снижение уровня культуры», «отсутствие возможности карьерного роста». Главные из них – ограничение свободы, беззащитность, напряженная и опасная деятельность, дискомфортные условия проживания, учебы и деятельности.

2. Пребывание личности в затрудненных условиях жизнедеятельности предполагает актуализацию ее адаптационного потенциала. Показано, что содержание личностного адаптационного потенциала составляют: адаптивность, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные способности, моральная нормативность, коммуникативная направленность личности, высокий уровень ее экстравертированности и низкий – нейротизма, интернальность и блок показателей совладающего поведения, включающий защитные механизмы, копинг-стратегии и антиципационную состоятельность.

3. Результаты диагностики личностных свойств, способствующих адаптации, демонстрируют б?льшую адаптивность военнослужащих, чем допризывников (старшеклассников и студентов), практически не отличающихся между собой по ее показателям.

• Военнослужащие демонстрируют б?льшую интернальность, нервно-психическую устойчивость, б?льшую коммуникативную, и меньшую эгоистическую и деловую направленности.

• Военнослужащим свойственно более активное применение психологических защит, обеспечивающих снижение психического напряжения (компенсации, рационализации) и, наоборот, менее активное – защит, проявляющихся агрессивными тенденциями (регрессии, замещения). В целом, необходимость в психологических защитах в большей степени проявляется у военнослужащих и старшеклассников, в меньшей – у студентов. По-видимому, и школьники, и военнослужащие, находящиеся в условиях необходимого подчинения жестким требованиям, внешнему контролю и регламентации образа жизни, имеют меньшую возможность самоактуализации, чем студенты.

• В большей степени, чем допризывников, военнослужащих характеризует использование когнитивных стратегий, направленных на сглаживание конфликтных ситуаций и управление своими чувствами и действиями, и в меньшей – стратегий, направленных на решение проблем и принятие ответственности (по-видимому мало эффективных в условиях армейской службы). Им в большей степени чем допризывникам свойственны «самоконтроль», «поиск социальной поддержки» и «дистанцирование». Из социально ориентированных стратегий преодоления они чаще, чем старшеклассники и студенты, применяют «миролюбие» и «избегание», а последние – «агрессивность».

4. Выявлены ярко выраженные особенности структурной организации исследуемых показателей, достоверно различающие выборки военнослужащих и допризывников. Структура личностного адаптационного потенциала является достаточно гибкой, значительно перестраивающейся в различных условиях жизнедеятельности, что подтверждается существенным различием количества взаимосвязей личностных свойств сравниваемых групп испытуемых. Структура показателей выборки военнослужащих составлена 88-ю достоверными взаимосвязями (р? 0.001), старшеклассников –41-й (р? 0.001) и студентов – 26-ю (р? 0.001).

5. Обнаружена корреляция низких значений показателей личностного адаптационного потенциала военнослужащих с испытываемыми трудностями армейской службы. Наоборот, при высоких значениях показателей, входящих в структуру личностного адаптационного потенциала, степень корреляции с трудностями снижается.

6. Выяснилось, что в условиях, не сопровождающихся психической депривацией и не несущих характера угрозы как физическому, так социально-психологическому существованию личности (таковы условия жизнедеятельности допризывников), необходимость в примитивных психологических защитах более низкая. При этом не имеет значения характер направленности личности и локуса контроля.

7. В затрудненных условиях жизнедеятельности, характеризующихся депривацией социальных, когнитивных и других важных для личности потребностей, в условиях хронического нервно-психического напряжения, вызываемого рядом реальных трудностей (условия жизнедеятельности военнослужащих), значительно актуализируется адаптационный потенциал личности, в котором в согласованном единстве выступают личностные свойства и стратегии преодоления, что в какой-то степени нивелирует действие активно применяемых иррациональных психологических защит. Системообразующими в структуре личностного адаптационного потенциала являются адаптивность, нервно-психическая устойчивость и коммуникативные способности.

Практические рекомендации:

Как отмечается рядом ученых, альтернативой негативного использования психологических защит может быть реальное вмешательство в ситуации и преобразование их, либо адаптация к ситуациям за счет преобразования самой личности. В конкретном приложении к затрудненным ситуациям жизнедеятельности могут рассматриваться оба названных варианта. Во-первых, возможно частичное вмешательство в ситуацию жизнедеятельности военнослужащих путем специальной психологической подготовки к преодолению выявленных в данной работе конкретных психологических трудностей (стресс-факторов). Во-вторых, – целенаправленное развитие у военнослужащих и допризывников личностных свойств, обеспечивающих успешность адаптации. Это адаптивность, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные способности, моральная нормативность, экстравертированность и нейротизм, коллективистическая направленность личности и интернальность локуса контроля. В адаптационную структуру входят показатели совладающего поведения (психологические защиты, копинг-поведение и антиципационная состоятельность), которые также могут выступать мишенями психокоррекционных воздействий.

Важное значение приобретает подавление примитивных психологических защит, которые у военнослужащих не только не способствуют понижению, а, наоборот, усиливают ощущение психологических трудностей службы в армии. Кроме того, они отрицательно сказываются на проявлении личностного адаптационного потенциала, что в свою очередь усиливает негативное переживание трудностей. Выяснилось, что военнослужащими недостаточно используются возможности копинг-стратегий, которые могли бы усилить потенциал совладающего поведения. В связи с этим, в качестве практической рекомендации может рассматриваться целенаправленное развитие копинг-стратегий.

Перспективные направления исследования видятся в разработке программ работы психологических служб, обеспечивающих психологическую подготовку допризывников к службе в армии, а также психологическую коррекцию свойств, входящих в состав личностного адаптационного потенциала военнослужащих. Предполагается расширение исследования на область реадаптации бывших военнослужащих к условиям жизни «на гражданке».
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА

 1. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Уводът обосновава избора на темата, определя нейната актуалност, степента на познание, формулира хипотеза, целта и целите на изследването, основните разпоредби, предложени за защита, разкрива методическите основи и методи на изследване, определя научната новост, теоретичната значимост на работата, нейната практическа стойност и представя апробацията
 2. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  В резултат на теоретичния и методологичен анализ на основни изследвания се идентифицират исторически и научни предпоставки, принципи и подходи за изследване на акмеологичните ресурси на психологическото здраве на младежта. Акмеологичните ресурси на психологическото здраве на даден човек не намериха веднага нужната яснота в разбирането на същността на този проблем. Проблемът с философското разбиране на здравето, неговото съдържание
 3. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Въведението обосновава уместността на темата за изследване, разкрива научна новост, теоретично и практическо значение, определя научното й развитие, формулира целта и целите на изследването, определя обекта, предмета, излага хипотезата на изследването, разпоредбите, които трябва да бъдат защитавани. Първата глава обобщава текущото състояние на проблема на развитието
 4. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Във въвеждането се обосновава релевантността на изследването, определят се неговият предмет, предмет, цел, цели, изследователски хипотези. Разкриват се научна новост, теоретично и практическо значение; излага основните разпоредби, които трябва да бъдат защитавани. В първата глава „Настоящото състояние на изследванията върху проблемите на адаптацията в психологическата наука“, анализ на концепцията за „адаптация“ в
 5. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Въведението обосновава значимостта на изследването, определя обекта, предмета, целта и целите; излагат се хипотези, разкриват се методологичните основи на изследването, представят се концептуалните предложения, които трябва да бъдат защитавани, разкрива се научната новост, теоретичното и практическото значение на изследването, описва се апробацията на работата и прилагането на резултатите
 6. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Въведението представя актуалността на темата на дисертационното изследване, определя целта, обекта, предмета и задачите на изследването, излага хипотезата на изследването, излага методическата основа, научната новост, теоретичната и практическата значимост на работата, предоставя разпоредбите, които трябва да бъдат защитавани. В първа глава „Проблемът с тревожността при често болните деца, неговите полови особености
 7. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Въведението обосновава актуалността на темата на дисертацията, която се определя от съвременните научни и психологически тенденции; формулирани са целта, задачите и хипотезите на изучаването на личностно-професионалната формация; представена е научната и методическа база на изследването, формулират се разпоредбите, които трябва да бъдат защитавани; научна новост, теоретична и практическа значимост на резултатите
 8. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  В генезиса на изследването на проблема за производителността на акмеологичната експертиза в професионалните дейности на държавен служител са идентифицирани няколко изследователски области. Научната основа на акмеологичната експертна дейност включва: а) принципите, на които се основава изследването (принципът на хуманитаризма, креативността и гъвкавостта, научността, обективността, детерминизма и др.
 9. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Документът отбелязва, че в рамките на психологията и акмеологията (А. А. Деркач, В. Г. Зазикин, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и други) е натрупан значителен опит в изследването на проблемите на професионализма. Тъй като професионализмът е резултат от взаимодействието на две системи: личност и професионална дейност, в логиката на психолого-акмеологичния подход, професионалната дейност и личността
 10. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Дисертацията е посветена на проблема за професионалната самореализация като един от най-важните компоненти на личностната структура. Този психологически феномен се разглежда като пример за професионалната дейност на военен психолог. Концепцията за самореализация традиционно се изучава от различни човешки науки. Той се определя във философската и психологическата литература като реализация на собствените идеи,
 11. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  За да се разработи акмеологична концепция за формиране на идентификация на държавните служители, референтната концепция за идентичност е нейното определение, съставено въз основа на основните разпоредби на теорията на Е. Ериксън. Идентичността включва осъзнаване на човек за неговата собствена времева степен, осигуряваща приемственост на всички аспекти на собственото си „аз“ в миналото, настоящето и бъдещето; чувство
 12. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Във въвеждането се обосновава релевантността на изучавания проблем, научната новост, теоретичното и практическото значение, определят се обектът, темата, целта и целите на изследването, формулират се, използват се хипотези и предложения, които да се защитават.
 13. Основното съдържание на творбата
  Акмеологичният процес на професионално развитие се характеризира като възходящ, напредващ (Е. Н. Богданов, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, В. Г. Зазикин, Н. В. Кузьмина и други), с акцент върху височините на зрелостта, т.е. съчетаване на личностното развитие с професионалното (на етапите на социализация и професионализация). Развитието е многостранно (В. С. Мерлин, Е. А. Климов и др.) И съчетава зреене, фенотипичност
 14. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
  Въвеждането обосновава уместността на изследвания проблем, определя целта на изследването, неговия предмет, обект, формулира хипотези и задачи, посочва използваните методи, разкрива новостта, теоретичната и практическата значимост на изследването, предлага да бъде представен.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com