основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Изисквания за задължителното минимално съдържание на учебната програма и дисциплинарни компетенции

Съдържанието на учебната програма на дисциплината за всеки цикъл е представено в разширени дидактически единици (или учебни модули), а изискванията за компетенции по дисциплината в знанията и уменията.Цикълът на социалните и хуманитарните дисциплиниИстория на Беларус

Концептуални основи на националната история. Цивилизационното наследство на Древния свят и Средновековието в историята на Беларус. Цивилизационното наследство на новото време в историята на Беларус. Цивилизационното наследство и реалностите от новото време в историята на Беларус. Суверенната Република Беларус в контекста на формирането на предпоставките за преминаване към информационна цивилизация.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- основни теории за социалното развитие в съответствие с формирането и цивилизационните подходи към разглеждането на процеса на историческо развитие;

- признаци на християнска (европейска) цивилизация, аграрна и занаятчийска, индустриална, пост-индустриална (информационна) цивилизация и основните етапи от формирането им на територията на Беларус през различни исторически периоди;

- основните характеристики на европейския, руския, съветския и съвременния начин на модернизация в социално-икономическата, идеологическата, политическата, културната и духовната област;

- основните постижения в развитието на материалната и духовната култура, културно-историческото наследство на беларуското общество;

- Основните етапи от формирането на държавността в Беларус, беларуската държавност и държавен суверенитет на Република Беларус;

- мястото и ролята на беларуските земи в геополитическите процеси в различни исторически периоди, мястото и ролята на суверенната Република Беларус в процеса на интеграция и глобализация;

да бъде в състояние да:

- прилагат формационния и цивилизационния подход при характеризиране на закономерностите и характеристиките на историческото развитие на беларуското общество;

- обяснете влиянието на източнославянските (православните, руските) и западноевропейските (католическите) културни и цивилизационни фактори върху социално-икономическото, държавно-политическото, духовното и културното развитие на Беларус в различни исторически периоди;

- извършват сравнителен анализ на реформите и революциите в процеса на модернизация на беларуското общество, оценяват резултатите от съветската обществено-политическа и социално-икономическа система в БССР, определят съществените характеристики на съвременния беларуски модел на социално-икономическо развитие;

- оценяват основните постижения на материалната и духовната култура на Беларус в контекста на историческото развитие и използват (увеличават) културно-историческото наследство на Беларус в професионалните си дейности;

- анализира процеса на формиране на беларуската държавност, създаването и укрепването на суверенитета на Република Беларус в аспекта на формирането на правовата държава;

- характеризират ролята и мястото на беларуските земи, условията за формиране на беларуската етническа група в регионалното цивилизационно и геополитическо развитие в различни исторически периоди, включително мястото и ролята на суверенната Република Беларус в настоящата геополитическа ситуация, условията на интеграция и глобализация.Основи на идеологията на беларуската държава

Методологически и теоретични основи на идеологията на Беларуската държава. Светогледна идеология на беларуската държава. Правни и институционални основи на идеологията на беларуската държава. Идеологически аспекти на социално-икономическата политика на беларуската държава. Идеология и развитие на съвременния политически процес.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- Основните категории и понятия на идеологията;

- светогледни принципи и особености на идеологията на Беларуската държава;

- ролята на идеологията на беларуската държава в развитието на обществото;

- Основните цели на беларуското общество;

- Връзката на идеологията със социално-икономическите и политическите процеси;

- съвременни идеологически тенденции;

да бъде в състояние да:

- анализира идеологическите процеси в Република Беларус;

- обосновават своите житейски, граждански и патриотични позиции, като отчитат идеологията на Беларуската държава;

- показват качествата на идеологическата толерантност;

- използват идеологически знания в професионалните дейности.философия

Философия в историческата динамика на културата. Философски концепции за битието. Философска антропология. Аксиология. Praxeology. Теорията на знанието и философията на науката. Социална философия. Приоритети на философията през новото хилядолетие.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- основните проблеми на философията и същността на най-важните философски учения;

- ключови идеи и категории на философския анализ;

- основните принципи на философската концепция за битието;- основни компоненти на философската теория на човека;

- Основните ценности на съвременното общество и индивида;

- социокултурни основи и основни закони на човешката дейност (включително професионалната);

- основни принципи, закони и механизми на познавателната дейност, водещи философски методи и разпоредби на научните изследвания;

- - водещи идеи на философската картина на обществото;

- - значението и съдържанието на глобалните проблеми на нашето време и основните теоретични и практически варианти за тяхното решаване.

да бъде в състояние да:

- да формулират и аргументират философския си мироглед;

- прилагат философски идеи и категории при анализа на философски, социокултурни и професионални проблеми и ситуации;

- да характеризира водещите идеи на философската картина на света, да ги излъчва и популяризира;

- оценете състоянието и потенциала на даден човек (включително индивидуален и личен), позиционирайте разбирането си за смисъла на човека;

- да направят свой собствен стойностен избор, да формулират и аргументират аксиологични регламенти за своя живот и професионална дейност;

- определят смисъла, целите, целите и хуманистичните параметри на своята социална и професионална дейност;

- да прилага идеите на гносеологията и основните методологични разпоредби на научните изследвания при анализа на социалните и професионални проблеми;

- формулират и аргументират своята обществено-политическа позиция, определят ролята и потенциала на техните социални и професионални дейности във функционирането и развитието на основните сфери на обществото;

- оценява перспективите за развитие на глобални проблеми на нашето време и възможностите за творческа дейност в областта на избрани професионални дейности при тяхното решаване.Икономическа теория

Основните закони на функционирането на икономиката. Основи на теорията на микроикономиката. Основи на теорията на макроикономиката. Основи на теорията за световната икономика.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- основни икономически понятия и категории;

- съвкупността от икономически отношения между хората при избора на ефективни начини за използване на ограничени ресурси с цел задоволяване нуждите на обществото от стоки и услуги;

- закони на функционирането на пазарната икономика;

- основите на поведението на потребителите и производителите в пазарната икономика;

- спецификата на икономическите процеси в Република Беларус;

- Основните характеристики на съвременната световна икономика;

да бъде в състояние да:

- анализира икономическите процеси в Република Беларус и световната икономика;

- систематизира и анализира икономическата информация от различни източници при решаване на житейски и професионални проблеми;

- използват икономическите знания за рационално решаване на аналитични, научни и професионални задачи;

- да аргументират собствената си позиция при обсъждане на икономически проблеми.социология

Социологията като наука и приложна дисциплина. Социална стратификация на обществото и социално неравенство. Социални институции и социално управление. Социологическо изследване и неговите видове. Браншова социология.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- Основните теоретични, методологически и приложни проблеми на социологията;

- основата на специфични методи и процедури на социологическите изследвания;

- спецификата на функционирането на социалните институции в Република Беларус;

- модел на социална стратификация на беларуското общество;

- Състоянието и характеристиките на социалните общности в Беларус;

- социокултурни ориентации на съвременната студентска младеж;

- Идеологията и моделът на устойчиво развитие на беларуското общество;

- Характеристики на социалното управление и социалната политика в Република Беларус;

да бъде в състояние да:

- анализира конкретни социални ситуации и процеси в Беларус, страни от ОНД и други чужди страни;

- сравняват социалните системи в контекста на устойчивото развитие;

- извършват независимо търсене, подбор и първична обработка на социологическа информация по конкретен проблем;

- взаимодействат с основните социални институции на обществото;

- взаимодействат с различни социални общности и социални групи (раса, националност, религия, пол, социална стратификация);

- използват придобити социологически знания и умения за изпълнение на предстоящите социални и професионални роли;

- бъдете подготвени за социална мобилност и адаптивност.Политология

Теория и методология на политологията. Политически институции в Република Беларус. Политически процеси в Република Беларус и съвременния свят. Държавна политика и управление в Република Беларус. Международни политически отношения и геополитика.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- основни политически научни понятия и категории, подходи към анализа на политическите явления в съвременния свят и Република Беларус;

- спецификата на формирането и функционирането на политическата система на Република Беларус;

- Същността, структурата на политическите процеси в съвременния свят и Република Беларус;

- Същността и функциите на политическото съзнание, спецификата на политическата култура на Република Беларус;

- основите на теорията на публичната администрация, основните насоки на държавната политика на Република Беларус;

- система от съвременни международни отношения, глобални проблеми, външна политика на Република Беларус;

да бъде в състояние да:

- обосновават теоретичните подходи за решаване на належащи обществено-политически проблеми;

- анализира конкретни политически ситуации и процеси в съвременния свят и Република Беларус;

- участват във формирането на политическата система на беларуското общество като избирател, показват култура на политическо участие;

- прилагат знания от политическата наука за решаване на професионални проблеми, вземат предвид влиянието на политиката върху други области на обществения живот;

- оценява перспективите за развитие на съвременните политически процеси, предлага решения на възникващи проблеми;

- направете личен избор на политическата позиция на гражданите, аргументирайте го, следвайте традициите на политическата култура на белоруското общество.Основи на педагогиката

Педагогика в системата на науките за човека. Развитие, възпитание и социализация на личността. Самоусъвършенстване на личността.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- световни тенденции в развитието на образованието;

- Националната образователна система и особеностите на нейната модернизация;

- Принципите на прилагане на психологически и педагогически знания за решаване на лични, социални, професионални проблеми;

- основите на семейната педагогика;

да бъде в състояние да:

- вземат предвид социално-културните тенденции, модели и принципи на обучение и образование при анализа на социалната и образователната практика;

- използват психологически и педагогически знания, методи и съвременни технологии на преподаване за решаване на образователни, професионални, управленски задачи, провеждане на обучения с персонал;

- осъществява адекватно самочувствие, разработва и реализира проекти за самообразование, самообразование и професионално самоусъвършенстване;

- осигуряват пълноценното развитие и възпитание на децата в семейството, взаимосвързаност на поколенията.Чужд език

Чуждият език като средство за междуетническо и междуличностно общуване. Обща културна информация за страната на езика, който се изучава. Основни нормативни фонетични, граматични, лексикални правила. Видове речева дейност: възприятие, говорене, четене, писане на чужд език. Резюме, анотация и превод на специализирана литература. Речев етикет.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- основни фонетични, граматически и лексикални правила, които позволяват използването на чужд език като средство за комуникация;

да бъде в състояние да:

- характеризира изучавания чужд език по отношение на неговите структурни, лексикални и стилистични особености;

- анализира специални, общонаучни и обществено-политически текстове на чужд език;

- използвайте основни граматически структури в речта;

- провеждат ежедневна комуникация на чужд език;

- използвайте правилата на речевия етикет;

- четете литература по специалност без речник, за да извлечете информация;

- превежда специални и обществено-политически текстове с речник;

- правят анотации, абстрактни специални текстове;

- разбиране и абстрактна бизнес документация.Физическо възпитание

Физическо възпитание в общата културна и професионална подготовка на учениците; социално-биологични основи на физическото възпитание; основите на здравословния начин на живот и начин на живот; Уелнес системи и спорт (теория, методология, практика); професионално приложна физическа подготовка на учениците.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- ролята на физическата култура в развитието на човека и специализираното обучение;

- основите на физическото възпитание и здравословния начин на живот;

да бъде в състояние да:

- притежават система от практически умения, които осигуряват запазването и укрепването на здравето, развитието и усъвършенстването на психофизичните способности и качества, самоопределението във физическото възпитание;

- Натрупване на опит в използването на физическа култура и спортни дейности за постигане на житейски и професионални цели.

Цикълът на наукатаОснови на съвременната наука

Йерархия на материалните системи, микровълг и мегасвет. Взаимодействия и техните прояви в различни системи на микровния свят, макрокосмоса и мегасвета. Анализ на йерархията на структурната организация на материята, базирана на съвременната физическа теория и използването на физико-химични методи на изследване. Проблемите на възникването и развитието на Вселената. Процесите на възникване и еволюция на живите системи. Динамичната организация на света. Основните методи за динамично, статистическо и термодинамично описание на материалните системи. Хуманистичната ориентация на естествознанието.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

? принципи на науката, диференциация и взаимозависимост на природните науки;

? основите на съвременните природонаучни идеи за възникването и трансформацията на Вселената, структурата и еволюцията на биосферата;

? последните открития в областта на природните науки и перспективите за тяхното използване в материалната и социокултурната практика;

да бъде в състояние да:

? за сравняване на природонаучните модели с реални явления и процеси, използване на конвенциите и размерите на единици физични и химични величини;

? анализира и оценява конкретни научни и технически проблеми от позицията на общите принципи на съвременната природознание.Основи на екологията и енергоспестяването

Биосфера, отношенията между обществото и околната среда, екосистемите, екологията и здравето на хората, законите за околната среда, глобалните екологични проблеми, екологичните принципи за рационално използване на природните ресурси и опазването на околната среда, технологиите за опазване на околната среда, основите на правото на околната среда, международното сътрудничество в областта на опазването на околната среда. Природата като обект на природонаучните знания, основните етапи от развитието на природата (абиогенни и биогенни). Биосфера, нейните функции и еволюционни фактори, структурна организация на биосферата. Концепцията за "екологична криза", научен и технологичен прогрес като фактор за дестабилизацията на природната среда. Концепцията за производство без отпадъци и ниски отпадъци, зелено производство, основните принципи за управление на природата. Биоенергетика, образование в областта на околната среда и нейните цели. Енергоспестяващи технологии и природни ресурси. Състоянието на околната среда и факторите, влияещи върху биосферата, включително в Република Беларус.

В резултат на изучаването на дисциплината студентът трябва:

да знам:

- основни термини и закони на екологията;

- Основните видове замърсяване на околната среда и техните характеристики;

- Характеристики на въздействието на замърсяването върху околната среда и хората;

- енергийни източници и възможностите за тяхното използване;

да бъде в състояние да:

- прилагат познания по основите на екологията и енергоспестяването в професионални дейности;

- обяснете въздействието на замърсяването на околната среда, храната и водата върху човешкото тяло;

- минимизировать действия загрязнений на свой организм;

- ориентироваться в технологии энергосбережения.Основы высшей математики

Аксиоматический метод. Математические структуры. Математическое доказательство. Элементы теории множеств. Дискретная математика. Методы дифференциального исчисления, Основы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Финансовая математика. Математическое моделирование.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? основные математические методы решения задач, используемых в профессиональной деятельности;

? природу математических абстракций и возможности их использования в социально-гуманитарной и экономической сфере;

уметь:

? делать оценки правдоподобности информации, основанной на количественных параметрах и соотношениях;

? использовать математический язык и аппарат при описании явлений и закономерностей окружающего мира.Основы медицинских знаний

Доврачебная помощь при заболеваниях внутренних органов и отравлениях. Общий уход за больными. Инфекционные болезни. Основы доврачебной помощи при травмах и хирургических заболеваниях. Охрана материнства и детства.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? симптомы острых заболеваний внутренних органов, отравлений, инфекционных заболеваний, их профилактику и доврачебную помощь;

? применение лекарственных средств;

? симптомы травматических повреждений и мероприятия неотложной доврачебной помощи при них;

? критерии формирования здорового образа жизни;

? патологические состояния у детей и их профилактику;

? основы контрацепции, родовспоможения;

уметь:

? осуществлять уход за больными и пострадавшими;

? осуществлять уход за здоровым и больным ребенком;

? оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях у взрослых и детей.Основы информационных технологий

История создания и развития ПЭВМ. Функции операционной системы. Понятие интерфейса, файловой системы, драйвера. Элементы графического интерфейса Windows. Редактирование и форматирование документов. Объекты импорта. Внедрение и связывание объектов. Устройство, терминология, адресация Интернет. Электронная почта, форумы, чат. Поиск информации в Интернет.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? устройство компьютерной техники, назначение различных устройств;

? принципы хранения, обработки, передачи и защиты информации, а также стратегии применения программных продуктов;

уметь:

? использовать информационные ресурсы для свора информации, ее описания и систематизации, для поиска, использования, анализа и представления собственной информации;

? уметь систематизировать и оформлять опыт, навыки и знания, адаптироваться в изменяющемся и расширяющемся информационном потоке, выбирать информационные ресурсы.Техника безопасности и охрана труда

Общие вопросы охраны труда: правовые основы и законодательные положения по охране труда; охран труда женщин и молодёжи; обязанности администрации школы и учебно-педагогического персонала по охрне труда.

Основы производственной санитарии и техники безопасности в условиях кабинетной системы в школе: санитарно-гигиенические требования к кабинетам и лабораториям; требования, предъявляемые к использованию технических средств обучения, в том числе персональных компьютеров.

Основы пожарной безопасности.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен

знать:

правовые основы и законодательные положения по охране труда;

обязанности администрации школы и учебно-педагогического персонала по охрне труда;

санитарно-гигиенические требования к кабинетам и лабораториям; требования, предъявляемые к использованию технических средств обучения

правила пожарной безопасности;

уметь:

– рационально организовывать рабочее место и собственную трудовую деятельность;

– соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности, работы с персональным компьютером и другими техническими средствами.

Цикл общепрофессиональных и специальных дисциплинМатематические методы в психологии

Случайные события. Вероятности. Алгебра вероятностей. Полная вероятность. Формула Байеса. Комбинаторика. Распределения случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия. Статистические таблицы. Шкалы измерения. Частотное распределение. Процентильная группировка. Стандартизация и нормализация данных. Анализ формы распределения. Стандартизация данных психологических тестов. Генеральная совокупность и выборка. Функции распределения

Точечное и интервальное оценивание. Статистические гипотезы. Ошибки вывода. Статистические критерии. Статистические модели. Меры связи для качественных переменных. Анализ таблиц сопряженности. Меры связи для количественных переменных. Коэффициенты корреляции. Парная регрессионная модель. Однофакторный дисперсионный анализ

Многомерный анализ. Меры расстояния и близости. Множественная регрессия. Качество модели. Проверка гипотез. Выбор модели. Многофакторный дисперсионный анализ. Взаимодействия и главные эффекты. Проверка предложений и гипотез. Факторные эксперименты. Планы.

Задача снижения размерности. Измеряемые и латентные переменные.

Метод главных компонент. Факторные нагрузки и расчет значений компонент. Факторные нагрузки и оценки. Вращение факторов. Конфирматорный факторный анализ. Методы классификации и типологизации. Кластерный анализ.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? основные понятия и теоремы теории вероятностей;

? виды измерительных шкал;

? меры центральной тенденции и изменчивости;

? параметрические и непараметрические критерии;

? многофункциональные статистические критерии;

уметь:

? уметь проверить выборку на нормальность распределения;

? применять статистические расчеты для различных видов измерительных шкал;

? выявлять различия в уровне исследуемого признака;

? проводить оценку достоверности сдвига исследуемого признака

? использовать методы корреляционного анализа.Психофизиология

Место психофизиологии в системе наук о человеке и подготовке психолога. Связь психофизиологии с психологией, генетикой, анатомией, общей физиологией, биохимией. Методы психофизиологии.

Физиологические системы организма и их роль в регуляции поведения. Управляющие и рабочие системы организма. Эндокринная система, ее участие в регуляции поведения. Нервная система как органический субстрат поведения. Физиологические принципы переработки информации в сенсорной цепи. Взаимодействие сенсорных систем. Движение как одно из важнейших средств взаимодействия организма с внешним миром. Двигательные программы. Выработка двигательных навыков. Теория функциональных систем. Физиологические механизмы безусловнорефлекторного поведения. Стадии поведения. Поведение в вероятностной среде Высшая нервная деятельность человека. Память и ее нарушения в системе поведения. Гипотезы образования следов памяти. Структурно-функциональные основы памяти и научения.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? строение и физиологические механизмы функционирования органов чувств;

? структуру и механизмы функционирования различных отделов нервной системы;

? строение, биохимию и физиологию систем активации, мотивации и запечатление опыта;

? структурно-функциональную организацию поведения, на базе которой создаются представления о психических процессах;

уметь:

? использовать физиологические методы при изучении психических процессов, эмоций, личности;

? выявлять физиологические механизмы психических процессов.Психология активности и поведения

Понятие активности. Произвольная и непроизвольная активности. Единицы активности. Нормативность и индивидуальность активности. Параметры личностной детерминации действия. Закономерности взаимосвязанности личностных и ситуативных детерминант. Различия в поведении в зависимости от типа проблемных областей. Индивид и ситуация: локализация причинности поведения. Взаимодействие индивида с ситуацией. Взаимодействие как процесс взаимовлияния. Поведение: ситуация и действие

Понятие поведения в психоанализе. Влечения как движущая сила поведения. Модель редукции влечений. Характеристики влечений: источник, цель, объект, стимул. Закономерности проявления влечений. Ошибочные действия. Случайные и симптоматические действия.

Основные понятия теории поля. Уравнение поведения. Модель личности: понятия области, границы, напряженной системы. Тенденция к уравновешиванию. Понятие валентности. Модель окружения.

Детерминация поведения. Теория классического (респондентного) обусловливания. Принципы классического обусловливания. Теория оперантного обусловливания. Процесс оперантного обусловливания.

Модель взаимного детерминизма. Предвиденные последствия. Саморегуляция и познание в поведении. Научение через моделирование. Косвенное обусловливание и подкрепление.Самоподкрепление: самонаблюдение, самооценка, самоответ.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? виды и единицы активности;

? классификацию ошибочных действий;

? экспериментальные работы, выполненные в рамках теории поля;

? принципы классического и оперантного обусловливания;

? основные процессы научения через наблюдение;

уметь:

? находить различия в поведении в зависимости от типа проблемных областей;

? выявлять источник ошибочных действий;

? использовать различные режимы подкрепления поведения;

? использовать позитивное и негативное подкрепление.Общая психология

Предмет психологической науки. Понятие о психике. Психика и ЦНС. Методы психологии. Филогенетическое и онтогенетическое развитие психики. Инстинкт. Навык. Intelligence. Деятельность и сознание. Самосознание. Проблема бессознательного в психологии.

Психические процессы. Ощущение. Физиологическая основа ощущений. Классификация ощущений. Общие закономерности ощущений. Восприятие. Формирование перцептивного образа. Виды восприятия.

Предупреждение. Основные свойства внимания Физиологические механизмы внимания. Внимание и деятельность. Виды внимания.

Паметта. Физиологические, физические и биохимические механизмы памяти. Видове памет. Процессы памяти. Факторы, влияющие на запоминание, сохранение и воспроизведение информации человеком. Видове памет.

Речь и язык. Основные функции речи. Характеристики высказывания как основной единицы речевого общения. Виды речи.

Мышление. Мышление и действие. Умственное действие и его особенности. Мышление как процесс. Виды мышления. Психология решения задач. Психологические особенности совместных решений. Развитие мышления в онтогенезе. Мислене и реч. Мышление и восприятие. Образ и понятие. Основные мыслительные операции. Направленность мышления. Мышление как самоорганизующийся процесс.

Эмоции и их основные характеристики. Двойственная природа эмоций. Эмоциональный процесс. Физиологическая основа эмоций. Виды эмоций и их характеристика.

Потребность. Цикл удовлетворения потребностей. Валентность и потребности. Этапы формирования и реализации потребности личности. Общая классификация потребностей. Мотив. Виды мотивов и их отличительные особенности. Классификации мотивов и потребностей. Теории мотивации. Эмоции и мотивация. Оптимум мотивации. Закон Йеркса-Додсона.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

– - методологические основы психологии;

– - основные категории психологии;

– - особенности и закономерности психических процессов;

– - основные теории мотивации и эмоций;

уметь:

– - определять объект, предмет, цели и задачи исследования;

– - планировать и проводить экспериментальное исследование;

– - интерпретировать результаты исследования в рамках той или иной психологической теории.Основы психологической помощи

Определение понятия психологической помощи. Средства, функции и цели психологической помощи. Процесс психологической помощи: длительность, этапы, позиция психолога. Теоретические основания психологической помощи.

Психологические тренинги. Индивидуальная и групповая психотерапии. Семейная психотерапия. Кризисное вмешательство. Психологическая реабилитация. Психологическое консультирование.

Основные принципы взаимодействия психолога и клиента в процессе оказания психологической помощи. Этические и правовые аспекты оказания психологической помощи. Методы оценки эффективности психологической помощи.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

– основные направления психологической помощи;

– основные средства психологической помощи;

– теоретические основания психологической помощи;

– способы оценки эффективности психологической помощи;

уметь:

– определять наиболее адекватный для решения проблем клиента вид психологической помощи;

– проводить психологические тренинги;

– проводить индивидуальную и групповую психотерапию, психологическое консультирование;

– проводить психологическую реабилитацию больных;

– оценивать эффективность психологической помощи.Психология развития

Предмет и задачи психологии развития. Принцип развития в психологии. Понятие психологического возраста и проблема построения возрастной периодизации психического развития. Категориальная репрезентация возраста: созревание, становление, развитие.

Факторы психического развития. Условия, закономерности и механизмы психического развития. Социализация детей в изменяющемся мире. Институты социализации. Развитие личности в контексте процессов социализации. Уровень актуального развития и зона ближайшего развития. Проблема нормы в психологии развития.

Основные теоретические школы психологии развития. Биогенетические концепции. Социогенетические концепции. Психоаналитические теории человеческого развития. Бихевиоризм и теория социального научения. Когнитивные теории развития. Учение Ж.Пиаже. Теории психического развития в отечественной психологии. Культурно–историческая теория психического развития Л.С.Выготского. Структура и динамика психического развития. Возрастные кризисы. Периодизация детского развития. Понятия «социальная ситуация развития», «новообразование». Соотношение обучения и развития. Понятие зоны ближайшего развития. Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина. Психологическая теория деятельности и возрастное развитие. Понятие ведущего вида деятельности. Мотивационно-смысловая и операционально-техническая стороны деятельности. Основные закономерности развития человека на различных этапах онтогенеза.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? основные понятия психологии развития,

? факторы, закономерности и механизмы психического развития,

? методы исследования психологии развития,

? основные теории психического развития человека в онтогенезе в отечественной и зарубежной психологии,

? особенности развития поведения, психических функций и личности на различных этапах онтогенеза;

? уметь:

? оперировать основными категориями психологии развития,

? сравнивать по ключевым позициям и понятиям различные теории психического развития,

? соотносить теоретически описываемые возрастные феномены с эмпирическими фактами развития человека,

? проектировать и осуществлять эмпирическое исследование онтогенетического развития различных сфер психического.

Психология личности

Понятие личности в психологии, социологии, философии.
Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». Личность как система, структура личности. Жизненный путь личности. Личностные кризисы. Активность личности и ее проявления. Способы личностного поведения, индивидуальные личностные стратегии. Движущие силы развития личности. Формирование личности. Соотношение характера и личности. Критерии сформированности личности. Стихийные механизмы формирования личности. Идентификация. Имитация. Принятие и освоение социальных ролей. Идентификация и культура. Я-концепция. Понятие Я-концепции. Структура Я-концепции. Функции Я-концепции. Развитие Я-концепции.

Теории личности: психоаналитические, когнитивистские, экзистенциально-гуманистические. Теории личности в отечественной психологии.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? существующие теории личности;

? движущие силы развития личности;

? процесс формирования личности;

? этапы и условия формирование Я-концепции;

уметь:

? оперировать основными категориями психологии личности

? сравнивать различные психологические теории личности

? планировать и осуществлять исследования в области психологии личностиИстория психологии

Основные этапы развития донаучной психологии. Античная психология. Развитие психологических знаний в средние века и эпоху Возрождения. Психологическая мысль Нового времени. Зарождение психологии как науки и развитие отраслей психологии. Экспериментальная психология. Дифференциальная психология. Психология на развитието.

Зоопсихология. Социальная и культурно-историческая психология. Медицинская психология. Психотехника.

Основные школы и направления в психологии ХХ века. Структурализм. Вюрцбургская школа. Функционализм. Гештальт-психология. Теория “поля” Курта Левина. Бихевиоризм. Необихевиоризм. Теория социального научения. Основные положения психоанализа З.Фрейда. Психоаналитическая концепция Ж.Лакана. Неофрейдизм. Психоанализ Э.Фромма. Основные положения аналитической психологии К.Юнга. Индивидуальная психология А. Адлера. Современные направления психоанализа: теория объектных отношений, сэлф-психология, эго-психология. Экзистенциальная психология. Гуманистическая психология. Генетическая психология Ж.Пиаже. Развитие когнитивной психологии во второй половине ХХ века.

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Основные идеи психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Школа С.Л. Рубинштейна. Психологические взгляды Б.Г. Ананиев. Б.Ф.Ломов и его теория общения. Современная белорусская психология.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? место и роль истории психологии в системе психологических наук, цель задачи и функции данной науки;

? основные этапы развития психологической науки;

? основные школы и направления в психологической науке;

уметь:

? пользоваться понятийным аппаратом изучаемых основных школ и направлений в психологической науке;

? определить место собственных научных изысканий в координатах изучаемых основных школ и направлений психологической науки.Социальная психология

Предмет и задачи социальной психологии. Категории социальной психологии. Методология и методы социальной психологии.

Личность как объект социально-психологического анализа. Социализация, развитие и воспитание личности. Содержание, механизмы, стадии и институты социализации. Самость личности: понятие, теоретические подходы, особенности формирования и развития. Соотношение самости и Я-концепции. Социальная идентичность. Социальный статус и роль. Характеристики и виды социальных ролей. Ролевые конфликты. Понятие социальной установки (аттитюда). Структура и функции аттитюда. Влияние аттитюда на поведение. Изменение аттитюда.

Группа. Психологические характеристики группы. Состав и структура группы. Групповые процессы. Групповые ценности, нормы и санкции. Классификация групп. Большие устойчивые социальные группы. Понятие стихийной группы. Понятие малой группы. Групповая динамика. Возникновение и развитие малой группы. Социально-психологические характеристики сложившейся группы, групповая сплоченность. Управление малой группой. Лидерство и руководство. Эффекты внутригруппового взаимодействия. Социальная фасилитация. Социальная леность. Процесс принятия группового решения. Групповая поляризация. Феномен группового единомыслия. Межгрупповые отношения. Дифференциация и интеграция в межгрупповых отношениях. Явления ингруппового фаворитизма и межгрупповой дискриминации. Межгрупповое сотрудничество и соперничество. Предубеждения и предрассудки. Помогающее поведение. Объяснительные модели помогающего поведения. Близкие межличностные отношения. Межличностная аттракция. Агрессивное поведение. Конфликты. Общение. Виды, уровни, функции и структура общения. Схема коммуникативного акта. Массовая коммуникация. Перцептивная сторона общения. Понятие и особенности социальной перцепции. Понятие каузальной атрибуции. Теории каузальной атрибуции. Фундаментальная ошибка атрибуции. Интерактивная сторона общения. Ситуация взаимодействия. Уровни взаимодействия. Стратегии взаимодействия.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

? знать:

? основные понятия социальной психологии;

? исторические особенности становления и развития социальной психологии;

? основные теоретические подходы к объяснению социально-психологических процессов и явлений;

? методологию и методы социально-психологического исследования;

? основные направления и области социально-психологических исследований;

? особенности и закономерности социально-психологических процессов и явлений;

? уметь:

? оперировать основными социально-психологическими понятиями;

? ориентироваться в многообразии социально-психологических подходов и школ;

? объяснять социально-психологические процессы и явления;

? планировать и проводить исследование в области социальной психологии;Медицинская психология

Предмет медицинской психологии. Отрасли медицинской психологии: патопсихология, нейропсихология, психокоррекция и психотерапия, психопрофилактика, психологическая экспертиза, психологическая реабилитация. Специфика психологического исследования в клинике. Этические принципы работы психолога в клинике. Виды и методы психологической помощи в клинике. Принципы и методы психологической реабилитации больных. Правовые основы деятельности медицинского психолога. Основные теоретические подходы в медицинской психологии: биологический, поведенческий, психоаналитический, когнитивный, экзистенциальный, гуманистический, социальный. История развития и теоретические концепции отечественной медицинской психологии.

Патопсихологический подход к квалификации нарушений личности и психических процессов при различных заболеваниях. Нарушения сознания и внимания. Нарушения восприятия. Нарушения памяти. Нарушения мышления. Нарушения эмоционально-волевой сферы. Нарушения личности. Нарушения личности и психических процессов при шизофрении. Психотерапия больных шизофренией. Нарушения личности и психических процессов при депрессии. Психотерапия больных с депрессией. Нарушения личности и психических процессов при маниакальных состояниях. Нарушения личности и психических процессов при органических поражениях мозга. Психологическая помощь больным с органическими поражениями мозга. Нарушения личности и психических процессов при тревожных расстройствах. Психотерапия тревожных расстройств. Нарушения личности и психических процессов при зависимости от психоактивных веществ. Психотерапия зависимости от психоактивных веществ. Нарушения психического развития: умственная отсталость, ранний детский аутизм. Психопатии (расстройства личности в зрелом возрасте). Психосоматические расстройства.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? основные теоретические подходы в медицинской психологии, объясняющих возникновение и динамику течения заболеваний,

? основные подходы к определению нормы и патологии,

? специфику и методы патопсихологической диагностики,

? основные направления и методы психологической помощи,

? особенности нарушений личности и психических процессов при различных заболеваниях;

уметь:

? ориентироваться в основных теоретических парадигмах современной медицинской психологии,

? проводить патопсихологическую диагностику и составлять заключение по данным патопсихологического исследования,

? оказывать психологическую помощь: психокоррекцию и психотерапию, осуществлять кризисное вмешательство,

? проводить психологическую реабилитацию больных,

? использовать психологические методы в целях профилактики заболеваний.Методология, теория и методы психологических исследований

Место методологии научного психологического исследования в системе научного знания. Особенности становления и развития предмета методологии научного психологического исследования. Философско-методологические основания психологии. Психологическая теория и ее специфика. Развитие основных традиций и школ в психологии и их особенности. Развитие психологии в бихевиористской традиции. Формирование когнитивной традиции в психологии. Формирование направления теории поля в психологии. Психоаналитическая традиция в психологии. Интеракционистская традиция в психологии. Экзистенциально-феноменологическая традиция в психологии. Гендерный подход в психологии.

Методы психологии. Количественные методы психологического исследования: наблюдение, полевое исследование, опрос, полевой и лабораторный эксперимент. Качественные методы психологического исследования: глубинное интервью; качественный контент-анализ расширенные креативные группы; фокус-группы; феноменологическое интервью; проективные методы. Проблема валидности и надежности результатов исследования. Экологическая валидность. Методы анализа текстов.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? основные направления и проблемные области психологии;

? методы и инструментарий психологического исследования;

? основные традиции и школы в психологии и их особенности;

уметь:

? определяться в методологических основания научного психологического исследования;

? анализировать специфику различных подходов и логик к исследованию проблемных областей психологического знания;

? выстраивать объяснительные модели анализируемой феноменологии;

? обеспечивать методологическую проработку научного исследования.Экспериментальная психология

Понятие экспериментального исследования. Виды исследований. Общая схема экспериментального исследования. Виды переменных. Отношения между переменными. Контроль переменных. Экспериментальная выборка. Виды экспериментов. Критерии классификации экспериментальных планов. Доэкспериментальные планы: анализ единичного случая, предварительное и итоговое тестирование на одной группе. Функционални тестове. Истинно экспериментальные схемы. Корреляционное исследование и его планирование. Квазиэкспериментальное исследование. Планы экспериментов для неэквивалентных групп. Планирование по методу временных серий. Планирование как средство повышение валидности эксперимента. Валидность.

Деятельность экспериментатора в эксперименте. Эффект Пигмалиона. Основные ошибки экспериментатора. Испытуемый: его деятельность в эксперименте. Личность испытуемого и ситуация психологического эксперимента. Совместная деятельность испытуемого и экспериментатора. Особенности общения со взрослыми испытуемыми и испытуемыми детьми. Поведенческие проявления испытуемых, являющихся артефактами. «Эффект плацебо», «Эффект Хоторна», «Эффект аудитории», «Эффект Зайонца». Влияние ситуации эксперимента на его результат. Основные принципы, определяющие этичное, ответственное отношение к участникам эксперимента в ходе проведения исследовательских работ.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? сущность экспериментального метода

? специфику планирования и организации экспериментального исследования;

? классификацию экспериментальных планов;

? психологические особенности деятельности экспериментатора;

уметь:

? определять объект предмет, цели, задачи экспериментального исследования;

? планировать экспериментальное исследование в соответствии с экспериментальным планом;

? учитывать психологические особенности испытуемого при проведении психологического эксперимента;

? соблюдать этические принципы проведения экспериментального исследования.Педагогическая психология

Понятие объекта и предмета педагогической психологии. Задачи и структура педагогической психологии. Методы педагогической психологии.

Понятие образования. Образование как система, процесс и результат. Основные тенденции современного образования. Понятие о научении. Виды и механизмы научения, теории научения. Соотношение научения и развития. Общая теория учебной деятельности. Современные концепции организации учебной деятельности. Психологическая характеристика обучаемости, успеваемости. Педагогическая оценка. ее виды и эффективность. Психологические особенности научения на различных возрастных этапах. Психологическая сущность и проблемы воспитания. Теории воспитания. Общие и специальные цели воспитания. Институты, средства и методы воспитания. Особенности воспитания в различные возрастные периоды.

Общая характеристика педагогической деятельности. Мотивация, основные функции и стиль педагогической деятельности. Психология педагогического колеектива. Педагогические функции и умения. Психологические требования к личности педагога. Общие и специальные способности педагога. Профессионально-значимые качества личности педагога. Педагогическое взаимодействие и его характеристика. Субъекты педагогического взаимодействия. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного процесса. Психологические основы руководства детскими группами и педагогическими коллективами.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? методологию, методы и историю педагогической психологии как науки;

? психологическую характеристику образования и его основных тенденций;

? психологию научения и обучения, учебной деятельности и основных направлений ее организации;

? особенности обучения на разных возрастных этапах;

? психологическую характеристику обучаемости, успеваемости и педагогической оценки;

? психологическую сущность воспитания (определение, институты, средства, роль общения);

? психологические основы воспитания на разных возрастных этапах;

? психологическую характеристику педагогической профессии;

? характеристику педагогической деятельности и ее стиля;

? характеристику педагогического взаимодействия и общения;

? психологию педагогического коллектива;

уметь:

? ориентироваться в современных концепциях организации образовательного процесса;

? осуществлять исследовательскую деятельность по изучению личности и деятельности субъектов образовательного процесса;

? аализировать образовательную, учебную и педагогическую деятельность, учебно-педагогическое сотрудничество и общение.

Психология труда и эргономика

Методологические основы психологии труда. Методологические основы эргономики. Связь психологии труда и эргономики с инженерной психологией и другими науками.

Классификационные признаки трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности. Социальная и физиологическая характеристика труда. Психологические факторы труда. Научно-технический прогресс и его влияние на развитие техники и изменение содержания труда. Понятие о профессии, профпригодности и профессионально-значимых свойствах. Мотивы и успешность профессиональной деятельности. Психологическая классификация профессий. Профессиография. Профессиограмма и психограмма. Профессиональная ориентация. Профессиональные способности. Соотношение личности и профессии. Прогрессивная и регрессивная стадии профессионального развития личности.

Система «человек-машина-среда» (СЧМС). Классификация и свойства СЧМС. Функциональные характеристики человека и машины. Операторская деятельность человека в СЧМС, ее этапы и содержание. Условия и организация операторской деятельности. Понятие, виды, динамика и отдельные фазы работоспособности человека. Факторы повышения работоспособности человека. Оценка результатов работы оператора. Групповая деятельность операторов. Эргономическая оценка технических средств и деятельности человека-оператора. Эргономические аспекты охраны и безопасности труда. Классификация и эргономические требования к рабочим местам.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? методологические и методические основы и историю психологии труда и эргономики;

? психологическое содержание трудовой деятельности человека;

? влияние научно-технического прогресса на развитие техники и изменение содержание труда человека как оператора;

? характеристику, классификацию и основные свойства систем «человек-машина-среда» (СЧМС);

? содержание и структуру операторской деятельности;

? профессиональное развитие личности и профессионально значимые свойства динамика их проявления;

? соотношение личности и профессии, профессиографию, структуру и содержание профессиограммы и психограммы;

? условия и организация операторской деятельности;

? психические состояния в профессиональной деятельности;

? эргономические основы создания СЧМС;

? психологические характеристики человека-оператора в СЧМС;

? эргономику организации профессиональной деятельности человека-оператора и создания различных технических средств деятельности в СЧМС;

уметь:

? формулировать психологические требования к профессии и профессионально-важным качествам личности;

? изучать психологическое содержание операторской деятельности;

? составлять профессиограммы и психограммы различных профессий;

? проводить оценку работоспособности и утомления оператора;

? проводить оценку эргономичности технических изделий различного назначения;

? осуществлять эргономическую организацию индивидуального и группового рабочего места.Дифференциальная психология

Предмет и задачи дифференциальной психологии. История возникновения и этапы развития дифференциальной психологии и психофизиологии. Общее, типичное и единичное в поведении и психической деятельности людей. Норма и индивидуальность психического развития. Групповые, типологические и индивидуальные различия. Детерминанты и диапазон вариативности психологических особенностей человека. Наследственность и среда в детерминации индивидуальных различий. Основные теории генотип-средовых отношений. Методы исследования природы индивидуальных различий (близнецовый, семейный, приемных детей). Психогенетические исследования интеллекта и личности. Структура индивидуальности. Организм, индивид, личность и индивидуальность. Теории индивидуальности.

Половые различия. Пол и гендер. Эволюционно-генетические, возрастные и социальные аспекты половой дифференциации. Маскулинность, фемининность, андрогиния. Генетические, природно-географические, исторические и социальные детерминанты этнокультурных различий. Национальный характер. Социально-экономический статус индивидуальности. Достоинства и ограничения психологических типологий. Типологические проявления свойств нервной системы. Биоритмы человека и хронотипы. Индивидуальный латеральный профиль. Учение о темпераменте: типологический и структурный подходы. Темперамент и характер. Акцентуации характера. Типологии характеров. Факторный анализ личности. Личностные типы. Задатки, способности, одаренность, талант и гениальность. Теории одаренности. Интеллектуальные и креативные способности. Концепция IQ. Исследования структуры интеллекта. Основные аспекты исследования креативности.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? основные понятия и методы дифференциальной психологии;

? историю и современное состояние отечественной и зарубежной дифференциальной психологии и психофизиологии;

? детерминанты и диапазон вариативности психологических особенностей человека;

уметь:

– определять общее, типичное и единичное в поведении и психической деятельности людей;

– осуществлять идиографический, структурно-функциональный и системный анализ индивидуальности;

– выявлять детерминанты вариативности, устойчивые комплексы (типы), групповое распределение психологических характеристик.Специальная психология

Аномальный ребенок и общество. Специальная психология в структуре дефектологии. Связь специальной психологии с различными разделами психологии. Аномальное развитие. Дихотомия «норма-патология». Общие и специфические закономерности аномального развития. Понятие о психологической структуре дефекта. Основные формы дизонтогенеза. Компенсации. Коррекции. Основные теоретические концепции специальной психологии. Теория высших психических функций Л.С. Выготского и ее значение для теории и практики специальной психологии. Теория деятельности А.Н.Леонтьева и психодиагностика, психокоррекция отклонений в психофизическом развитии. Теория поэтапного формирования умственных действий и ее значение для практики специальной психологии.

Клинико-психологическая классификация задержек психического развития. Особенности личности, деятельности и познавательных процессов у детей с задержкой психического развития. Определение умственной отсталости. Клинико-психологическая классификация олигофрений. Структура психологического дефекта при умственной отсталости. Деменция. Психологическая характеристика приобретенного слабоумия. Психологические особенности детей с общим недоразвитием речи. Психологические особенности детей с ДЦП и сохранным интеллектом. Особенности психического развития у детей с нарушениями зрения. Особенности психического развития у детей с нарушениями слуха. Клинико-психологическая характеристика синдрома раннего детского аутизма. Детские психопатии. Патохарактерологическое развитие личности. Невропатии. Нарушения темпа полового созревания: акселерация, ретардация. Детские неврозы.

Основные принципы психокоррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии. Психотерапевтическая и психокоррекционная работа с семьей, имеющей ребенка с отклонениями в психофизическом развитии.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен

знать:

? место и роль специальной психологии в структуре психологических наук и системе междисциплинарных исследований;

? историю и современное состояние отечественной и зарубежной психологии;

? владеть понятийным аппаратом специальной психологии

? знать основные закономерности развития детской психологии в рамках культурно-исторического подхода как исторической основы специальной психологии;

? знать основные закономерности психологического развития детей с психофизическими отклонениями в развитии;

? владеть теоретическими основаниями построения процесса изучения, психологической диагностики и коррекции отклонений в психофизическом развитии у детей;

уметь:

? применять знания понятийного аппарата специальной психологии при решении задач психодиагностики и психокоррекции отклонений в психофизическом развитии детей;

? анализировать теоретические и прикладные проблемные вопросы генезиса, психодиагностики и психокоррекции отклонений в психофизическом развитии ребенка;

? применять методологию и исследовательские методы психологии к исследовательскому полю специальной психологии и психологической практики работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии.Психология семьи

Культурно-исторический анализ происхождения и развития брака и семьи. Современные психологические теории семьи. Брак как психологическое отношение. Семья как социально интегрированная многоуровневая система межличностных отношений. Структура и функции семьи. Понятие семейной истории. Этапы жизненного цикла семьи. Психологическая готовность к семейной жизни. Психология добрачных отношений. Супружеские отношения в семье. Детские отношения в семье. Родительские установки и их детерминация. Родительско-детские отношения в семье. Семья как источник психологической травмы. Основные нарушения в жизнедеятельности семьи. Изучение семьи и диагностика ее нарушений.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? закономерности развития семьи как базового элемента социума;

? функции современной семьи;

? задачи и проблемы развития семьи на различных этапах жизненного цикла;

? факторы стабильности и успешности межличностных отношений в семье;

уметь:

? использовать категориальный аппарат для объяснения и понимания особенностей функционирования семьи;

? определять психологическую готовность к семейной жизни;

? изучать взаимоотношения в семье;

? проводить диагностику семьи;

? выявлять нарушения семейных отношений.Основы психодиагностики

Предмет и задачи психодиагностики. История развития психодиагностики. Методологические принципы психодиагностики. Этапы диагностического исследования. Классификация методов и методик психодиагностики. Психометрические основы психодиагностики. Проблема валидности и надежности методик психодиагностики.

Методы психодиагностики личности. Достоинства и недостатки конструктивных и проективных методов психодиагностики. Методы диагностики познавательной сферы. Определение уровня развития интеллекта. Психодиагностика креативности. Психодиагностика потребностно–мотивационной сферы и эмоциональных состояний. Методы определения функциональной асимметрии полушарий головного мозга. Методы оценки межличностных отношений. Диагностика индивидуального стиля межличностного взаимодействия, психологической совместимости, эмоциональной атмосферы группы.

Составление психологического заключения по данным психодиагностического исследования.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? основные методологические подходы к психологической диагностике;

? методы исследования личности;

? методы исследования познавательных процессов;

? методы исследования эмоциональных состояний;

? принципы составления заключений по данным психодиагностического исследования;

уметь:

? строить программу психодиагностического исследования с учетом его целей и разновидностей;

? самостоятельно определять наиболее эффективные методы психодиагностического исследования;

? анализировать результаты психодиагностического исследования;

? составлять психологическое заключение по данным исследования.Основы психологического консультирования

Цели и задачи психологического консультирования. История развития теорий и методов психологического консультирования. Психологическое консультирование и психотерапия: соотношение понятий.

Особенности профессиональной деятельности психолога-консультанта. Роль личности психолога в процессе консультирования. Основные принципы построения терапевтических отношений между клиентом и консультантом: доброжелательность, безусловное позитивное принятие, безоценочный подход к клиенту, конфиденциальность, ориентация на нормы и ценности клиента. Установление контакта с клиентом. Диагностика личности, психических состояний и основной проблемы клиента. Клиническое психодиагностическое интервью: структура и задачи. Типичные стадии психологического консультирования. Длительность психологического консультирования. Терапевтический альянс, сопротивление, перенос и контрперенос в процессе консультирования. Методы психологического консультирования. Оценка эффективности психологического консультирования.

Этические и правовые аспекты психологического консультирования. Основные теоретические направления психологического консультирования. Поведенческий подход в психологическом консультировании. Когнитивный подход в психологическом консультировании. Психодинамический подход в психологическом консультировании. Экзистенциальный подход в психологическом консультировании. Клиент-центрированный подход к психологическом консультировании.

В результате изучения курса обучаемый должен

знать:

? - основные теоретические подходы в психологическом консультировании;

? - принципы построения отношений между психологом и клиентом в процессе консультирования;

? - принципы диагностики основной проблемы клиента в психологическом консультировании;

? - методы проведения и оценки эффективности психологического консультирования;

уметь:

? - осуществлять диагностику личности, психического состояния и основной проблемы клиента

? - устанавливать эмпатический контакт с клиентом;

? - строить программу консультативного процесса;

? - применять на практике конкретные методы психологического консультирования;

? - анализировать процесс консультирования и оценивать его эффективность.Методика преподавания психологии

Предмет и задачи методики преподавания психологии. Место методики преподавания психологии в системе подготовки психолога. Современные научные подходы к преподаванию психологии. Психологическая культура личности. Специфика психологической культуры педагога. Общедидактические принципы преподавания психологии. Психология как учебная дисциплина. Структура психологического знания и образование. Естественнонаучная ориентация в построении психологического знания. Гуманитарная ориентация в построении психологического знания. Знание в психологической практике. Формы обучения современным способам психологического мышления и деятельности. Цели обучения психологии. Методы психологического образования. Деятельностно-рефлексивные формы психологического обучения. Организация учебной ситуации в психологическом образовании. Учебная ситуация как единица образовательного процесса. Учебное взаимодействие преподавателя и студента в психологическом образовании. Дидактические принципы преподавания. Проблема качества психологического образования. Методические сценарии учебных ситуаций. Методика чтения лекций. Методика проведения семинарских, практических и лабораторных занятий. Методика организации и проведения психологических тренингов и коррекционных упражнений. Организация самостоятельной работы при изучении психологии. Проектирование в психологическом образовании. Экспертиза проектов в психологическом образовании. Тематизация и концептуализация занятия по психологии. Педагогическое взаимодействие в системе преподавания психологии. Развитие педагогического мастерства преподавателя психологии.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

? методологические и методические основы преподавания психологии в средних, средних специальных и высших учебных заведениях;

? содержание психологического образования в вузе;

? методику проведения лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятий по психологии;

уметь:

? использовать активные методы обучения;

? организовывать и управлять самостоятельной работой студентов при изучении психологии;

? проводить экспертизу проектов в психологическом образовании.Основы управления интеллектуальной собственностью

Интеллектуальная собственность; авторское право и смежные права; промышленная собственность; патентная информация; патентные исследования; введение объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот; коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности; защита прав авторов и правообладателей; разрешение споров о нарушении прав в области интеллектуальной собственности; государственное управление интеллектуальной собственностью.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

- толкование основных понятий и терминов в сфере интеллектуальной собственности;

- основные положения международного и национального законодательства об интеллектуальной собственности;

- порядок оформления и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности

уметь:

- анализировать нормы законодательства об интеллектуальной собственности применительно к отдельным институтам права интеллектуальной собственности;

- оценивать и соотносить по силе нормативные правовые акты международного и национального законодательства об интеллектуальной собственности;

- осуществлять патентно-информационный поиск, получать информацию об оценке патентноспособности технических решений, патентной чистоте;

- использовать теоретические знания для решения практических вопросов и аргументировано излагать обоснование применения определенной нормы законодательства об интеллектуальной собственности.Цикл дисциплин специализации

Устанавливается в зависимости от специализации, разрабатывается вузом и утверждается Советом вуза.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и компетенциям по дисциплинам

 1. Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины, определённые ГОС ВПО
  Ветеринарная хирургия Учение о хирургической операции, технология организации и проведения операций, фиксация и фармакологическое обездвиживание животных, профилактика инфекции при хирургических манипуляциях; инъекции и пункции, анестезиология, элементы хирургических и пластических операций, десмургия. Операции на голове и затылке, в вентральной области шеи, в области холки, в
 2. Програмата на дисциплината с насоки за изучаване на всяка тема от програмата и въпроси за самоконтрол
  Програмата на дисциплината с насоки за изучаване на всяка тема от програмата и въпроси за
 3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
  Организационно-методический раздел Курс «Ветеринарная хирургия» входит в блок ДС.08 федерального компонента образовательного стандарта высшего профессионального образования. Требования к уровню освоения содержания дисциплины Знания по ветеринарной хирургии базируются на принципах материалистической методологии, на знаниях по неорганической, органической, биологической
 4. доцент кафедры медико-профилактических дисциплин Землянский О. А.. ПРОГРАММА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ, 2002
  Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
 5. Содержание профессиональных компетенций будущих ветеринаров
  Нейзамова Э. Научный руководитель: доцент Кутейникова И.Х. ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк Проводимые в последнее десятилетие реформы социально-экономической жизни страны неизбежно связаны с решением проблем подготовки кадров и их социальнопрофессиональной адаптации. Эти проблемы затрагивают вопросы профессионально квалификационной структуры
 6. Место дисциплины в учебном процессе
  Учебный курс «Ветеринарная хирургия» тесно связана прежде всего со смежными предметами - анатомией, физиологией, фармакологией, клинической диагностикой, терапией и
 7. 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
  Микробиология и иммунология относятся к числу наук, знание которых необходимо каждому врачу и медицинскому работнику, так как они решают сами и способствуют решению многих медицинских проблем. Поэтому преподавание этих дисциплин должно занять достойное место в системе обучения студентов в медицинских высших учебных заведениях. С переходом на новую многоуровневую систему медицинского
 8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
  Микробиология и иммунология относятся к числу наук, знание которых необходимо каждому врачу и медицинскому работнику, так как они решают сами и способствуют решению многих медицинских проблем. Поэтому преподавание этих дисциплин должно занять достойное место в системе обучения студентов в медицинских высших учебных заведениях. С переходом на новую многоуровневую систему медицинского
 9. Требования к разработке образовательной программы
  Максимальный объем учебной нагрузки студентов не должен превышать 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Объем обязательных аудиторных занятий студентов, определяемый вузом с учетом специальности, специфики организации учебного процесса, оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, учебно-методического обеспечения, должен быть установлен в пределах 24-36
 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com