основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Структурата на съвременната психология

Съвременната психология е много обширна система от научни дисциплини, разположени на различни етапи на формиране, свързани с различни области на практиката.

Психологическата страна може да бъде избрана като основа за класификацията на отраслите на психологията: 1) на конкретна дейност, 2) на развитие, 3) на отношението на човек (като субект на развитие и дейност) към обществото (в което се осъществява неговата дейност и развитие).

Ако приемем първата основа на класификацията, можем да различим редица отрасли на психологията, които изучават психологическите проблеми на конкретни видове човешка дейност.

1. Психологията на труда изучава психологическите характеристики на човешкия труд, психологическите аспекти на научната организация на труда. Задачата на психологията на труда включва изучаване на професионалните характеристики на човек, моделите на развитие на трудовите умения, изясняване на въздействието върху работната среда, проектирането и разположението на инструменти и машини, сигнални устройства и др.

Раздели на психологията на труда, които в същото време са независими, макар и тясно свързани помежду си, клонове на психологическата наука.

Инженерна психология,

авиационна психология

космическа психология

2. Педагогическата психология има за свой предмет изучаването на психологическите закони на преподаването и възпитанието на човек. Изследва формирането на мисленето на учениците, изучава проблемите на управление на процеса на овладяване на приеми и умения за интелектуална дейност, установява психологическите фактори, влияещи върху успеха на учебния процес, връзката между учителя и ученика и връзката в студентския екип, индивидуалните психологически различия на учениците, психологическите характеристики на образователните работа с деца, които откриват отклонения в умственото развитие, психологическите специфики на работата с възрастни в процеса на тяхното образование niya и т.н.

Раздели или тесни области на образователната психология са:

психология на ученето

психология на образованието

учител психология,

психология на образователната работа с ненормални деца.

3. Медицинската психология изучава психологическите аспекти на дейността на лекаря и поведението на пациента.

Тя е разделена на

невропсихология,

психофармакология,

психотерапия

психопрофилактика и психохигиена,

4. Правната психология разглежда психологическите въпроси, свързани с прилагането на правната система.

Тя е разделена на криминалистична психология,

криминална психология, пенитенциарна или принудителна трудова психология,

5. Военната психология изследва човешкото поведение в условия на военни действия, психологическите аспекти на връзката между шефовете и подчинените, методи на психологическа пропаганда и контрапропаганда, психологически проблеми на контрола на военната техника и

6. Психологията на спорта отчита психологическите характеристики на личността и дейностите на спортистите, условията и средствата за тяхната психологическа подготовка, психологическите параметри на подготовката и мобилизационната готовност на спортиста, психологическите фактори, свързани с организацията и провеждането на състезанията.

7. Психологията на търговията установява психологическите условия на въздействието на рекламата, индивидуалните, възрастовите и други характеристики на търсенето, психологическите фактори на обслужването на клиентите, изследва проблемите на модната психология и др. В контекста на пазарната икономика нейното значение нараства.

8. Психология на научното творчество. Особена част от психологията на научното творчество е евристиката, задачите на която включват не само изучаване на законите на творческата (евристична) дейност, но и разработване на методи за контрол на евристичните процеси.

9. Психологията на художественото творчество (в областта на литературата и изкуството) и естетическото възприятие е област, чието значение не е под въпрос, но все още е много слабо проучено.

Ако психологическите аспекти на развитието се считат за основа на класификацията, тогава е препоръчително да се отделят онези отрасли на психологията, в които се прилага принципът на развитие.

1. Възрастова психология, изучаваща онтогенезата на различни психични процеси и психологически качества на личността на развиващия се човек, се разделя на детска психология, психология на юношите, младежка психология, психология за възрастни, геронтопсихология.

2. Психологията на анормалното развитие или специалната психология се разделя на

патопсихология, която изучава отклонения в процеса на развитие на психиката, разпадане на психиката при различни форми на мозъчна патология;

олигофренопсихология - науката за патологията на умственото развитие, свързана с вродени дефекти на мозъка;

аудиопсихология - психологията на формирането на дете със сериозни слухови дефекти, до пълна глухота;

тифлопсихология - психологията на развитието на хора със зрителни увреждания и слепи.

Сравнителната психология е клон на психологията, който изучава филогенетичните форми на умствения живот. В областта на сравнителната психология се сравнява психиката на животните и хората, установяват се природата и причините за съществуващите прилики и различия в тяхното поведение.

Секция за сравнителна психология е зоопсихологията, която изучава психиката на животните, принадлежащи към различни систематични групи (видове, родове, семейства), най-важните форми и механизми на поведение. Към класическите обекти на сравнителната психология (паяци, мравки, пчели, птици, кучета, коне, маймуни) в момента се присъединяват китоподобни (делфини). Вродените механизми на поведение на животните са обект на специално изследване в сравнително нов отрасъл на биологията и психологията - етология.

Ако класифицираме клоновете на психологията, разчитайки на психологическите аспекти на отношенията между индивида и обществото, тогава се идентифицира друга поредица от клонове, които са обединени от концепцията на социалната психология.

1. Социалната психология изучава психичните явления, които възникват в процеса на взаимодействие между хората в различни организирани и неорганизирани социални групи. В момента структурата на социалната психология включва следните три кръга от проблеми.

2. Социално-психологически явления в големи групи (в макро средата). Това включва проблемите на масовите комуникации (радио, телевизия, преса и др.), Механизмите и ефективността на въздействието на средствата за масова информация върху различни общности на хората, моделите на разпространение на модата, слуховете, общоприетите вкусове, ритуали, предразсъдъци, обществени настроения, проблеми на класовата психология и др. нации, психология на религията.

3. Социално-психологически явления в така наречените малки групи (в микросредата). Това включва проблеми с психологическата съвместимост в затворени групи, междуличностни отношения в групи, групова атмосфера, позиция на лидер и последователи в група, видове групи (асоциации, корпорации, колективи), корелации на формални и неформални групи, количествени ограничения на малките групи, степен и причини за групово сближаване , възприемането на човека от човека в групата, ценностната ориентация на групата и много други.

4. Социално-психологически прояви на личността на човек (социална психология на личността). Личността е обект на социалната психология. В същото време те обмислят как личността отговаря на социалните очаквания в големи и малки групи, как приема въздействието на тези групи, как усвоява ценностните ориентации на групите, каква е зависимостта на самочувствието на човек от нейната оценка на групата, която включва личността и т.н. Проблемите на социалната психология на личността включват проблеми, свързани с изучаването на ориентацията на личността, нейното самочувствие, самочувствие и др.предговор

Професионалната дейност на психолог, в която и област да работи (кариерно консултиране, организация на производството, клинични, свързани с възрастта, образователна психология, съдебно-психологическа експертиза, преподаване или изследвания), се характеризира с неговата специална отговорност към клиентите, обществото и психологическата наука. За да бъде полезен, психолог се нуждае от доверие. Доверието на обществеността към психолог може да бъде постигнато само при спазване на етичните основи на тяхното поведение, съдържащи се в този кодекс. Етичният кодекс на психолозите служи а) за вътрешното регулиране на общността на психолозите и б) за регулирането на отношенията на психолозите с обществото.

Етичният кодекс предоставя възможност на психолозите и хората, с които те са професионално свързани, а) да се ръководят от принципите, правилата, нормите за получаване и прилагане на психологически знания; б) да установят стандарти, чрез които могат да се оценяват резултатите от прилагането на психологическите знания. По този начин посочените по-долу принципи и правила позволяват в случай на нарушаване на етичните норми да се прилагат санкции спрямо нарушителите му.

1. Психолог и неговите изисквания

1.1. Името „психолог“ може да бъде взето от лице с висше образование по „психология“. Задачата на психолога е: а) да разширява знанията за човек и общество и б) да прилага тези знания и умения в полза както на индивида, така и на обществото като цяло. Психологът уважава достойнството и почтеността на човешката личност, уважава и защитава основните човешки права. Психолозите са представители на свободна професия.

1.2. Членството в Руската асоциация на професионалните психолози е разрешено. Не е позволено да се посочва принадлежност към звената или комитетите на сдружението, освен в случаите, когато психологът в това си качество действа като официален представител на асоциацията.

1.3. Научната степен на психолог в Русия може да бъде посочена само ако тя бъде призната от Висшата атестационна комисия на Руската федерация.

1.4. Психолог като изпълнител на професионално ориентиране и психологическа подкрепа на населението в Руската федерация (от приложението към постановлението на Министерството на труда на Руската федерация от 27 септември 1996 г. N 1.)

1.4.1. Професионалното ориентиране е обобщена концепция за един от компонентите на универсалната човешка култура, проявяваща се под формата на обществена загриженост за професионалното формиране на по-младото поколение, подкрепата и развитието на природни таланти, както и набор от специални мерки за подпомагане на човек в професионалното самоопределяне и избора на оптимален тип заетост, като се вземат предвид неговите нужди и възможности, социално и икономическо положение на пазара на труда.

1.4.2. Основните методи за професионално ориентиране:

а) информация - индивидуална, групова, масова, директна (лекция, разговор), медиирана (от медиите);

б) психологическо и медицинско консултиране;

в) психологическа, психофизиологична, медицинска диагностика;

г) различни педагогически методи.

1.4.3. Психологическата подкрепа е система от социални и психологически начини и методи, които насърчават социалното и професионално самоопределяне на човек по време на формирането на неговите способности, ценностни ориентации и самосъзнание, повишаване на неговата конкурентоспособност на пазара на труда и адаптиране към условията на собствената му професионална кариера. Психологическата подкрепа се предоставя чрез оптимизиране на психологическото състояние на човек в резултат на цялостното разрешаване или намаляване на уместността на психологическите проблеми, които възпрепятстват труда, професионалната, социалната самореализация на всеки етап от живота на отделен човек, малки групи, групи, формални и неформални асоциации на хората.

1.4.4. Основните методи за психологическа подкрепа:

а) психологическо образование;

б) психологически и психотерапевтични консултации;

в) психологическа диагноза;

г) психологическо обучение;

д) психологическа корекция;

е) други индивидуални и групови методи на психологическа работа.

Фиг. 1.

Схема за регулиране на етичните принципи и правила на отношенията, възникващи в психологическата дейностВсяка номерирана точка на фигурата точно съответства на съдържанието на всеки номериран абзац от текста на Етичния кодекс2. Изисквания към услугите на клиентския психолог

2.1. Клиентът винаги изрично или косвено насърчава Психолога към научна и практическа психологическа дейност. При липса на Клиента, психологическата наука, психологическата практика самите психолози стават ненужни. Реалният клиент се представлява от ръководителя на държавна, политическа, обществена, търговска организация, която се е обърнала към психолог за психологически услуги. Косвеният клиент в лицето на Обществото, нуждаещ се от нови психологически знания, насърчава Психолога към изследвания и открития. Държавата имплицитно действа като Клиент, когато частно лице се обръща към психолога за психологическа помощ, защитавайки интересите на Клиента според нормите на Конституцията и Закона. Стандартите работят с Клиента - най-важният компонент на психологическата дейност.

2.2. Клиентът трябва самостоятелно или в сътрудничество с психолога да формулира точно проблемите, които го подтикнаха да се обърне към психолога за психологически услуги. Резултатът от сътрудничеството на Психолога с Клиента е Техническото задание, съдържащо цялата договорена базова информация, която е достатъчна за започване на професионалната работа на Психолога. Техническото задание определя целите на работата на психолога, методите на неговата работа, очакваните от него резултати, крайните срокове за неговото изпълнение, хонорарите на психолога и други специфични въпроси. Без техническото задание, договорено с Клиента, всяка психологическа дейност става безсмислена.

2.3. Клиентът във взаимодействието си с Психолога трябва да се ръководи от Конституцията на страната, нейните закони и този Етичен кодекс, с който Психологът трябва да го запознае. Предложението на Клиента се приема от Психолога, ако Клиентът не само е запознат с основните Принципи и Правила на Етичния кодекс на Психолога, но и е съгласен с тях. Клиентът се признава в това качество, ако не възнамерява и не може да използва психологическите услуги, които е получил за незаконни, неморални, ненаучни, опасни действия срещу физически лица. Общество и държава.

Клиентът може да бъде обект на психологически изследвания и влияние, ако въз основа на резултатите от изследването възнамерява да извърши самоусъвършенстване под една или друга форма (релаксация, модификации на поведението, промени в системата на отношенията с други хора и организации и т.н.), или самият психолог, т.е. ако му бъде възложено изпълнението въз основа на резултатите от изследване на психокорекционното въздействие или неявно общество, изправено пред психологически проблеми от исторически мащаб (психологически ка).

3. Изисквания към клиента - лицето, с което работи психологът3.1. Клиентът действа като лице, което се съгласи да бъде обект на психологически изследвания в лични, научни, индустриални или социални интереси или лично се обърна към психолога за психологическа помощ. Клиентът е символ на човек, който е обект на изследвания, консултации, специално образование, обучение, лечение, подложен на професионален подбор, сертифициране или предмет, който се изследва в интерес на човешката наука.

3.2. Всяко лице може да бъде клиент в случай на безспорната си правоспособност по възраст, здравословно състояние, умствено развитие, физическа независимост. В случай на липса на правоспособност на дадено лице, решението за неговото сътрудничество с психолога се взема от лицето, което представлява неговите интереси съгласно закона.

3.3. Клиентите имат право да се консултират с психолог или да получат лечение без присъствието на трети страни. Психологът не трябва да пречи, ако неговият клиент или пациент изрази такова желание, да привлече друг психолог или лекар за консултация в случаите, когато няма законови противопоказания за това.

4. Изисквания към резултатите от работата на психолога

4.1. Резултатите от изследванията на психолога са цялата информация за Клиента, която се съхранява на всякакъв тип носител на информация и въз основа на която Психологът квалифицира психологическите характеристики на Клиента, решава задачите и естеството на практическото взаимодействие с него и го изпълнява.

4.2. Резултатите от изследванията на Клиента са предпоставка за всякакви действия на Психолога по отношение на Клиента. Резултатите от изследването трябва да съдържат информация, въз основа на която теоретични, методологични и експериментални данни. Психологът предприема конкретни действия за съветване или помощ на клиента. Резултатите от изследванията трябва да бъдат представени под формата на научни документи, приети в психологическата общност и да съдържат достатъчно основания за работа с Клиента.

4.3. Резултатите от проучването в случай на неконтролирано съхранение могат да бъдат опасни както за Клиента, така и за Психолога и за Компанията. Ако резултатите от изследването попаднат в ръцете на случайни или злонамерени хора, те придобиват статут на фалшив обвинител, фалшив експозитор, агресор, който не се подчинява на създателите си. Обращение с Результатами исследования должны быть жестко регламентированы. Применение записей. Психолог может делать видео- или аудиозаписи консультации или лечения, или разрешить третьим лицам слышать их лишь после согласия на это клиента; это положение распространяется и на телефонные переговоры.

А. Нормы отношений между Психологом и ЗаказчикомА1. Психолог получает заказ от Заказчика, составляет и согласовывает с ним техническое задание на работу, договаривается о распределении прав и обязанностей между Психологом, Заказчиком и Клиентом, о процедурах хранения, применения Результатов исследования. В вопросы гонорара также должна быть внесена ясность. Наниматель должен быть снабжен текстом Этического Кодекса Психолога при приеме на работу последнего. Психолог должен оговорить невозможность для себя выполнения неэтичных и непрофессиональных требований.

А2. Психолог должен известить Заказчика о том, что его деятельность подчиняется профессиональным, а не коммерческим принципам. При приеме на работу психолог должен оговорить, что он в пределах своей компетенции будет действовать независимо, и в особенности обратить внимание на обязательство хранить профессиональную тайну, чего от него требует Закон. Психолог должен оговорить, что профессиональное руководство его работой может осуществляться только психологом.

А3. Психологи могут прибегать к объявлениям только в случаях: 1) создание или изменение места работы психолога; 2) прекращение работы по болезни более чем за неделю; 3) при изменении часов работы или номера телефона; 4) фактическая информация о специальных мероприятиях с указанием места их проведения, времени, длительности и возможных участников.

А4. Публикации в газетах о работе Психолога допускаются дважды в одной и той же газете. Сведения, сообщаемые о себе психологами в телефонных и специальных справочниках, должны быть сдержанными по изложению и содержать имя, место работы. Рекомендуется, однако, не упоминать профессиональную специализацию.

А5. Психологи не должны допускать публикации в справочниках материалов рекламного характера, например, содержащих фотографии или рисунки, описания излечиваемых ими болезней или применяемых методов лечения. Клиническим психологам запрещается использовать обсуждение психологических процедур, методик и других средств, а также примеров из своей практики в лекциях или публикациях с целью рекламы своей деятельности.

А6. Психологи находятся под запретом организовывать рекламу себе или какому-либо определенному методу лечения. Реклама в целях конкуренции ни при каких условиях не должна обманывать потенциальных клиентов. Не разрешается рекламировать в качестве специальности действия, рассматриваемые в профессиональных кругах, как сами собой разумеющиеся. Указания на характер психологической практики не должны содержать предложения неприемлемых для психолога услуг.

А7. Клиническим психологам запрещается предлагать свои услуги клиентам без просьбы последних. Им запрещается в целях рекламы использовать имя или репутацию лица, с которым они связаны профессионально или лично. Им также запрещается, кроме как в кругу коллег, использовать отзывы, сертификаты или рекомендации, данные им экспертами или со ссылкой на них.

А8. Психологам запрещается оказывать профессиональные услуги бесплатно или дешевле установленных расценок: этот запрет не распространяется на родственников и коллег, а также на пациентов или клиентов, которые не могут оплатить услуги из-за своего низкого социального статуса и когда оплата не может быть возложена на третьих лиц. Не разрешается предлагать, объявлять и распространять подарки в целях рекламы, за исключением случая предметов незначительной ценности. Не разрешается требовать оплаты за не оказанные услуги, за исключением случая законно предусмотренной замены услуги на другую.

А9. Клиническим психологам не разрешается предлагать скидку или вознаграждение за направление к ним пациентов или заключать соглашения с третьими лицами с этой целью. Не разрешается клиническим психологам принимать публичные похвалы за успешно оказанные услуги или допускать публикации, служащие фактически рекламным целям, в устном, письменном или изобразительном виде.

А10. В области клинической психологии запрещается обнародование любых сведений, которые могли бы обеспечить преимущественное обращение к данному специалисту (названия типа “услуги консультанта”, “руководитель”, “центр”). Наименование “институт” или другое аналогичного статуса может применяться только в том случае, если ему соответствует персонал, оборудование и применяемые методики.

А11. Вывеска является средством привлечения внимания к месту оказания психологических услуг. Разрешена всего одна вывеска. Вывески практикующих психологов должны быть выполнены в ненавязчивом стиле и не превышать размеров 35Х50 см. Позволяется указание на место профессиональной деятельности психолога. Клинические психологи указывают на вывеске характер своей деятельности и время работы. В дополнение к имени и ученой степени могут быть указаны часы работы и номер телефона. Где это возможно, не следует указывать специализацию; разрешено не более шести уточнений (специфическая группа пациентов или клиентов; специфические симптомы или разрешаемые проблемы; специфические методики лечения или помощи). Все требования к вывескам распространяются и на бланки, формы и штампы. Следует избегать излишней броскости.

А12. Если несколько психологов осуществляют свою деятельность совместно как компания, подчиняющаяся соответствующим требованиям законодательства, они должны обозначить себя как “Совместная практика”. Имена коллег, отошедших от дел или умерших, могут сохраняться преемником на вывеске не более чем 12 месяцев, при условии согласия заинтересованных лиц.
Информация о смерти одного из партнеров должна быть сообщена в достойной манере. В случае переезда психолог может в течение 6 месяцев сохранять вывеску с указанием о прекращении своей работы по прежнему адресу.

Б. Нормы создания, хранения и применения материалов Психолога

Б1. Психолог несет ответственность за адекватность задаче работы с Клиентом избранных им теоретической концепции, методов работы, конкретных методик работы с Клиентом, способов обработки первичных данных. Выбор методов работы Психолога требует добросовестного соотнесения научных и вненаучных задач, в частности, соблюдения гуманитарных, экономических и культурных интересов Клиентов или экономного расходования материальных ресурсов.

Б 2. Решение психолога осуществить исследовательский проект предполагает его ответственность за его предвидимые научные и социальные последствия, включая воздействие на лиц, группы и организации, участвующие или непосредственно затронутые исследованием, а также непрямой эффект, как, например, влияние научной психологии на общественное мнение и на развитие представлений о социальных ценностях.

Б3. Для получения научных результатов высокого качества и соблюдения требований б1 и б2 следует рассматривать максимально возможное число применимых научных методик и из них выбирать наиболее подходящую. Если работа осуществляется на средства посторонней организации и распределение фондов не контролируется исследователем, последний должен обосновать соответствие проводимого исследования научным, профессиональным и этическим принципам настоящего кодекса.

Б4. Если персонал или студенты выступают в качестве экспериментаторов в проведении психодиагностических процедур, преподаватель должен обеспечить, независимо от их собственной ответственности, соответствие совершаемых ими действий профессиональным требованиям.

X. Нормы отношений Психологом с Клиентом

X1. Только Психолог осуществляет непосредственную работу с Клиентом в форме беседы, анкетирования, интервьюирования, тестирования, электрофизиологического исследования, психотерапии, тренинга и др. или опосредованную - в форме биографического метода, метода наблюдения, изучения продуктов деятельности Клиента и др.

X2. Участие в психологических экспериментах должно быть добровольным. Клиенты должны быть проинформированы в понятной для них форме о целях, особенностях исследования и возможном риске, чтобы они могли самостоятельно принять решение о сотрудничестве с Психологом. Психолог обязан удостовериться в том, что достоинство и целостность личности Клиента не пострадают. Он должен принять все необходимые предосторожности для обеспечения безопасности и благополучия испытуемых и сведения к минимуму возможности непредвиденного риска.

Х3. Психологические исследования зависят от участия в них людей в качестве испытуемых. Психолог должен осознавать специфику взаимодействия между исследователем и Клиентом и вытекающую из этого ответственность. Ответственность особенно велика в случае, если в качестве испытуемых выступают наркоманы или лица, ограниченные в своих действиях, а также, если программа исследования целенаправленно ограничивает дееспособность Клиента. Выбор методов исследования часто требует добросовестного соотнесения научных и вненаучных задач, в частности, соблюдения гуманитарных, экономических и культурных интересов обследуемых или экономного расходования материальных ресурсов.

X4. Клиенту должно быть сообщено о любой форме скрытого наблюдения. В тех случаях, когда исчерпывающая информация противоречит проводимому исследованию, специальные меры предосторожности должны быть приняты для обеспечения благополучия испытуемых, в частности, должно быть сделано общее разъяснение о невозможности предоставления полных сведений о проводимой программе. В тех случаях, когда это возможно и не несет вреда Клиенту, все разъяснения должны быть сделаны после окончания эксперимента. То же самое распространяется на скрытое наблюдение.

X5. Психологи не должны подвергать испытуемых воздействиям, приводящим к постоянному вреду или риску в физическом или психологическом отношении. Эксперимент должен быть немедленно прекращен, если со стороны Клиента возникает неожиданная стрессовая реакция. При возникновении любых нежелательных последствий участия в эксперименте психолог должен принять меры к их устранению. Психологические эксперименты должны проводиться только в соответствующих условиях.

X10. Опыты на животных являются неотъемлемой частью психологических исследований. Основополагающее обязательство психолога уважать человеческую жизнь применимо и здесь. Необходимым условием проведения исследований на животных является не только знакомство с техникой проведения таких экспериментов, но и знания о содержании и уходе за животными, а также информированность о юридической стороне дела. Психологи, работающие ' с животными, должны стремиться свести ' боль, стресс и лишения к минимуму.

Y. Нормы отношений Психолога к Результатам исследования

Y1. Психолог обрабатывает первичные материалы, осуществляет их интерпретацию, обсуждает полученные данные с компетентными коллегами, формулирует выводы и заключения по интересующим заказчика факторам, влияющим на производственную, учебную, личную жизнь Клиента. Психологи могут использовать свои профессиональные звания, публично выступая в качестве авторов, докладчиков и т. п. В этих ситуациях они должны ограничиваться сообщением фактических данных и избегать любого подобия саморекламы.

Y2. Результаты психологических исследований должны быть доступны для научной общественности. Возможность неверной интерпретации должна быть предупреждена корректным, полным и недвусмысленным изложением. Данные об участниках эксперимента должны быть анонимными. Дискуссии и критика в научных кругах служат развитию науки и им не следует препятствовать.

Y3. Разрешаются публикации научных отчетов за подписью психолога в научных журналах с целью ознакомления других психологов с применением специальных процедур, методик или других средств. Разрешается участие психологов в имеющей просветительную цель информации в прессе, по радио или телевидению, если роль психолога при этом ограничивается сообщением фактических данных и не преследует рекламных целей.

Y4. Психолог обязан уважать своих коллег и не должен необъективно критиковать их профессиональные действия. В случаях, вызывающих сомнение, перед началом психотерапевтического вмешательства следует проконсультироваться с врачом о наличии физического заболевания и необходимости медицинского вмешательства. С согласия пациента психолог может сообщить свои наблюдения врачу. По желанию пациента, психолог может привлечь к лечению своего коллегу.

Y5. Психолог не должен своими действиями способствовать вытеснению коллеги из его сферы деятельности или лишению его работы. Прежде чем принять на себя профессиональные обязательства, психолог должен оговорить их прекращение в случае, если его коллега уже взял их на себя. Если психолог считает, что его коллега действует непрофессионально, он должен в первую очередь указать ему на это конфиденциально. Если психолог выступает в роли нанимателя своего коллеги, он должен предложить ему контракт, соответствующий его профессиональному реноме. В случае совместной публикации, должны быть сделаны ссылки на первоисточники, и порядок имен авторов должен отражать их вклад в работу.

Z. Нормы передачи материалов исследования Заказчику

Z1. Психолог передает заказчику свои заключения и рекомендации, касающиеся Клиента и отвечающие на вопросы заказчика, основывающиеся на результатах исследования в форме письменного документа, устного сообщения, публикации в печати.

W. Нормы отношений между Заказчиком и Клиентом

W1. Заказчик применяет к Клиенту рекомендации психолога в виде мер психокоррекционного, психолого-педагогического, обучающего, административного воздействия, изменяет применительно к особенностям Клиента эргономические и инженерно-психологические факторы рабочей среды, параметры оборудования, условия трудовой деятельности'.

W2. Психолог обязан проявлять в своей профессиональной деятельности добросовестность и оправдывать оказываемое ему доверие. Он должен всегда помнить об ответственности перед обществом, поскольку его действия существенным образом влияют на жизнь других людей. Психолог признает право любого человека на действия согласно его взглядам и убеждениям и в своей профессиональной деятельности стремится к непредвзятости и объективности. Он противостоит любым личным, социальным, организационным, экономическим и политическим факторам и влияниям, могущим привести к злоупотреблениям или неправомерным применениям его знаний и умений.

Главные Этические принципы и правила деятельности психолога

Содержание принципов и правил работы психолога Этика работы психолога основывается на общечеловеческих моральных и нравственных ценностях. Предпосылки свободного и всестороннего развития личности и ее уважения, сближения людей, создания справедливого гуманного, процветающего общества являются определяющими для деятельности психолога. Этические принципы и правила работы психолога формулируют условия, при которых сохраняются и упрочиваются его профессионализм, гуманность его действий, уважение людей, с которыми он работает, реальная польза от его усилий.

5. Принцип ненанесения ущерба Клиенту

Принцип ненанесения ущерба Клиенту требует от Психолога такой организации своей работы, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили Клиенту вреда его здоровью, состоянию или социальному положению. Выполнение принципа регламентируют правила отношений Психолога с Клиентом и Заказчиком и выбора адекватных методов исследования и общения. Клинический психолог не должен вступать в какие бы то ни было личные отношения со своими пациентами (например, сексуальные отношения). Если Психолог приходит к заключению, что его действия не приведут к улучшению или даже представляет собой риск для Клиента, он должен прекратить вмешательство. Если какие-либо обстоятельства вынуждают Психолога к преждевременному прекращению работы с Клиентом, что может отрицательно сказаться на его состоянии, он должен обеспечить продолжение работы с Клиентом.

5.1. Правило взаимоуважения психолога и Клиента

Психолог исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и гарантированных Конституцией РФ. Работа с Клиентом допускается только после получения согласия Клиента в ней участвовать, после извещения его о цели работы с ним, о применяемых методах и способах использования полученной информации. В случае если Клиент не в состоянии сам принимать решение о своем участии в эксперименте, такое решение должно быть принято его законными представителями.

5.2. Правило безопасности для Клиента применяемых методик

Психолог применяет только такие методики исследования, которые не являются опасными для здоровья, состояния Клиента, не представляют его в результатах исследования в ложном, искаженном свете, не дают сведений о тех его психологических свойствах и особенностях, которые не имеют отношения к конкретным, согласованным задачам психологического исследования. Психолог должен сообщать клиенту или пациенту о всех важных шагах или лечебных действиях. В случае лечения в клинике, психолог должен привлечь внимание пациента к возможному риску и к альтернативным методам лечения, включая непсихологические.

5.3. Правило предупреждения опасных действий Заказчика относительно Клиента

Психолог формулирует свои рекомендации, организует хранение, использование и публикацию результатов исследования таким образом, чтобы исключить их применение вне тех задач, которые были согласованы между Психологом и Заказчиком, и которые могли бы ухудшить положение Клиента. Психолог информирует Клиента о характере передаваемой Заказчику информации и делает это только после получения согласия Клиента.

6. Принцип компетентности психолога

Согласно принципу компетентности Психолог может оказывать лишь те услуги, для которых он имеет необходимую квалификацию и образование. В своей работе он руководствуется научными и профессиональными стандартами и применяет апробированные и проверенные методики. Психолог должен придерживаться принципа научной добросовестности и проверять полученные результаты. Психолог может взяться за выполнение только такой работы, которая дает возможность соблюдения вышеперечисленных обязательств. В соответствии со своей компетенцией в психологических вопросах он действует на свою ответственность и независимо. Психолог обязан путем добросовестной подготовки быть информированным в новейших достижениях науки, знать предписания, регулирующие его профессиональную деятельность.

6.1. Правило сотрудничества Психолога и Заказчика

Психолог обязан уведомить Заказчика о реальных возможностях современной психологической науки в области поставленных Заказчиком вопросов, о пределах своей компетентности и границах своих возможностей. Психолог должен сообщить Заказчику о принципах и правилах психологической деятельности и получить согласие Заказчика руководствоваться ими в процессе работы. Психологи не могут предлагать специальные процедуры, методики или другие средства, которыми они не владеют или эффективность которых подвергается профессиональному или научному сомнению. Если какие-либо возможности приписываются психологу, который их не имеет, он должен опровергнуть такую информацию. Психологи не должны давать Заказчику сведения, преувеличивающие эффективность их услуг.

6.2. Правило профессионального общения Психолога и Клиента

Психолог должен владеть методами психодиагностической беседы, наблюдения, психолого-педагогического воздействия на уровне, достаточном, чтобы поддерживать у Клиента чувство симпатии и доверия, удовлетворения от общения с Психологом. Взаимоотношения психолога с клиентом или пациентом имеют особый характер в силу необходимости установления доверия между ними. Психолог вправе отказаться от принятия на себя профессиональных обязательств или прекратить их выполнение в случае прекращения доверительных отношений. Если Клиент болен, то работа с ним допустима только с разрешения врача или с согласия других лиц, представляющих интересы Клиента.

6.3. Правило обоснованности результатов исследования Психолога

Психолог формулирует результаты исследования в терминах и понятиях, принятых в психологической науке, подтверждая свои выводы предъявлением первичных материалов исследования, их математико-статистической обработкой и положительным заключением компетентных коллег. При решении любых психологических задач проводится исследование, всегда опирающееся на предварительный анализ литературных данных по поставленному вопросу.

7. Принцип беспристрастности Психолога

Принцип беспристрастности Психолога не допускает предвзятого отношения к Клиенту. Недопустимо влияние положительного или отрицательного отношения Заказчика к Клиенту на формулирование выводов о Клиенте. Все действия Психолога относительно Клиента должны основываться только на основании данных, полученных научными методами. Субъективное впечатление, которое производит Клиент, его социальное положение не должны оказывать никакого влияния на выводы и действия Психолога.

7.1. Правило адекватности методик, применяемых Психологом

Психолог может применять методики, которые адекватны целям проводимого исследования, возрасту, полу, образованию, состоянию Клиента, условиям эксперимента. Методики, кроме этого, обязательно должны быть стандартизованными, нормализованными, надежными, валидными и адаптированными к контингенту испытуемых.

7.2. Правило научности результатов исследования Психолога

Психолог должен применять методы обработки и интерпретации данных, получившие научное признание и не зависящие от его научных пристрастий, общественных увлечений, личных симпатий к Клиентом определенного типа, социального положения, профессиональной деятельности. В результатах исследования должно быть только то, что непременно получит любой другой исследователь такой же специализации и такой же квалификации, если он повторно произведет интерпретацию первичных данных, которые предъявляет психолог.

7.3. Правило взвешенности сведений, передаваемых Заказчику Психологом

Психолог передает Заказчику Результаты исследования в терминах и понятиях, известных заказчик у, в форме конкретных рекомендаций, которые не позволяют и не располагают к их домысливанию, рассмотрению личности Клиента вне тех задач, которые были поставлены перед Психологом. Психолог руководствуется только интересами дела, и не передает Заказчику никаких сведений, которые могли бы ухудшить положение и состояние Клиента, Заказчика, коллектива, в котором они сотрудничают.

8. Принцип конфиденциальности деятельности психолога

Принцип конфиденциальности деятельности Психолога означает, что материал, им полученный в процессе работы с Клиентом на основе доверительных отношений, не подлежит сознательному или случайному разглашению вне согласованных условий. Результаты исследования должны быть таким образом, чтобы они не могли скомпрометировать ни Клиента, ни Заказчика, ни Психолога, ни психологическую науку. Клиническим психологам запрещается, помимо своего профессионального окружения, применять иностранные или технические термины. Психодиагностические данные, полученные относительно студентов при их обучении, должны рассматриваться как конфиденциальные, как и сведения о клиентах или пациентах. При демонстрации конкретных случаев следует заботиться о защите достоинства и благополучии Клиента, в отношении которого должны соблюдаться правила конфиденциальности.

8.1. Правило кодирования сведений психологического характера

Психолог обязан на всех материалах психологического характера, начиная от протоколов и кончая итоговым отчетом, указывать не фамилии, имена, отчества Испытуемых, а присвоенный им код, состоящий из произвольного набора цифр и букв. Документ, в котором указываются фамилия, имя, отчество Клиента, и соответствующий ему код, известный только Психологу, оформляется в единственном экземпляре, хранится отдельно от экспериментальных материалов в недоступном для посторонних месте и передается Заказчику по акту, если это необходимо по условиям работы.

8.2. Правило контролируемого хранения сведений психологического характера

Психолог должен предварительно согласовать с Заказчиком список лиц, получающих доступ к материалам, характеризующим Клиента, место и условия их хранения, цели их использования и сроки уничтожения.

8.3. Правило корректного использования Результатов исследования

Психолог несет ответственность за предвидимые научные и социальные последствия своей работы, включая воздействие на лиц, группы и организации, участвующие или непосредственно затронутые исследованием, а также непрямой эффект, как, например, влияние научной психологии на общественное мнение и на развитие представлений о социальных ценностях. Психолог должен достичь соглашения с Заказчиком об исключении случайного или преднамеренного сообщения Клиенту результатов его исследования, которые могут его травмировать. Сведения психологического характера об испытуемом ни в коем случае не должны подлежать открытому обсуждению, передаче или сообщению кому-либо вне форм и целей, рекомендованных Психологом.

9. Принцип осведомленного согласия

Принцип осведомленного согласия требует, чтобы Психолог, Заказчик и Клиент были извещены об Этических Принципах и правилах психологической деятельности, целях, средствах и предполагаемых результатах психологической деятельности и принимали в ней добровольное участие.9. Нормы общественно-научного поведения Психолога

9.1. Поведение в отношении представителей других профессий. В своих профессиональных контактах с представителями других профессий психолог должен проявлять лояльность, терпимость и готовность помочь. Не следует делить другие профессии по рангам.

9.2. Психологи и другой персонал. При приеме на работу ассистентов и иного персонала психолог должен обеспечить им подходящие условия работы и заключить с ними договора в соответствии с их обязанностями. Практиканты должны получать подготовку, необходимую для их будущей профессии; поэтому их функции не должны быть ограниченными или не требующими квалификации. Психолог обязан выдать объективную характеристику своим сотрудникам по первому требованию и в особенности при прекращении ими работы.

9.3. Объединения психологов. Психологи могут объединяться для работы с целью совместного использования оборудования, помещения и совместного найма персонала. При создании совместной практики должен быть составлен контракт в письменной форме, учитывающий возможность изменений, распределения прибыли и расходов., а также возможность ликвидации объединения.

9.4. Для клинических психологов при совместной практике обязательны следующие правила: 1) при всех формах объединения должен быть обеспечен свободный выбор методов лечения; 2) право на ликвидацию объединения, если затронуты интересы третьих лиц, принадлежит участникам-психологам; 3) сведения о лечении и записи могут быть представлены в распоряжение партнеров психолога, осуществлявшего лечение, только с -письменного согласия пациента; 4) перед началом лечения пациент должен быть информирован о том, что не принимающие участия в терапии партнеры не несут ответственности за ее результат.

9.5. Партнеры по совместной практике должны указывать свои имена на бланках, в объявлениях и в других документах, в них могут быть указаны часы работы и номер телефона. Где это возможно, не следует указывать специализацию; разрешено не более шести уточнений (специфическая группа пациентов или клиентов; специфические симптомы или разрешаемые проблемы; специфические методики лечения или помощи).

9.6. В случае, если клинический психолог выступает как наниматель по отношению к своим коллегам, передача им функций по лечению пациента возможна лишь с согласия пациента.

9.7. Преподавательская деятельность. Преподаватель-психолог должен обучать своих слушателей новейшим достижениям психологической науки в объективной и понятной им форме. Любые личные точки зрения должны быть зафиксированы именно как таковые. При преподавании и чтении лекций следует следить за тем, чтобы не возникло необоснованных ожиданий.10. Нарушение Этического Кодекса

10.1. За нарушение Этического Кодекса психолог-консультант может лишиться сертификата РПО, а также к нему могут быть применены такие санкции, как общественное порицание и исключение из членов РПО. В случае серьезных нарушений Этического Кодекса РПО может ходатайствовать о привлечении психолога к суду. Для утверждения норм Этического Кодекса и в соответствии с ними РПО может выступать в суде в качестве общественного обвинителя или защитника.10.2. Законность применения. Настоящий кодекс принят “___” июня 2003 г. III съездом Российского Психологического Общества.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Структура современной психологии

 1. Структура современной психологии
  Структура современной
 2. Структурата и основните клонове на съвременната психология
  От 1918 г. основните усилия на домашните военни психолози са насочени към осигуряване на бойна подготовка за нов тип масова армия - Червената армия. Работата им отчита опита на световната военна психологическа мисъл от онова време, съответстващ на задачите на новата армия. В трудовете на военните теоретици М. В. Фрунзе, А. С. Бубнов, Н. И. Подвойски, психолозите П. И. Изместиев, А. Н. Суворов, Г. Ф. Гирс и др.
 3. Военната психология като клон на съвременната психологическа наука, нейната структура и функции
  Военната психология е един от независимите приложни отрасли на съвременната психологическа наука. Както всеки друг клон на психологията, тя има свой предмет и обект на изучаване, свои задачи и структура. Трябва да се отбележи, че въпреки доста дългия период на съществуване на този клон на психологическата наука, няма общоприето определение на военната психология. Следователно по-нататък
 4. Съвременна чуждестранна психология на развитието и психология на развитието
  Съвременна чуждестранна психология на развитието и епохата
 5. Современная социальная психология
  Важна характеристика на съвременното състояние на социалната психология в света е увеличаването на авторитета на идеите, разработени в Европа. Европейската асоциация на експерименталната социална психология (EAESP) активно работи в Западна Европа. Вниманието на учените е насочено към необходимостта от по-голяма ориентация на социалната психология към реалните социални проблеми. Ключевые идеи разработаны в трудах таких
 6. Съвременни задачи и тенденции в развитието на психологията
  В началото на второто десетилетие на XXI век в психологията като наука и практика настъпват значителни промени и се появяват нови тенденции в нейното развитие. Помислете за някои от най-значимите от тях. 1. Една от доминиращите области на съвременната психология е когнитивната психология, която до голяма степен се дължи на развитието на компютърните технологии, които ви позволяват да моделирате когнитивните
 7. Съвременни гласове в психологията
  Фройд още ли е жив? Идеите на Фройд живеят и процъфтяват Джоел Вайнбергер, университет Аделфи Разбира се, Фройд почина. Умира на 23 септември 1939 година. Никой не се съмнява, че Исак Нютон и Уилям Джеймс са починали. По някаква неизвестна причина в случая с Фройд не можем да кажем същото с пълна сигурност. Ако въпросът е дали психоанализата е умряла като област
 8. Съвременни области на психологията
  Въпреки значителния принос на гещалт психологията и психоанализата, бихевиоризмът преобладава в психологията преди Втората световна война, особено в Съединените щати. След войната интересът към психологията нараства. Появиха се сложни инструменти и електронно оборудване, с помощта на които беше възможно да се изследва широк спектър от психологически проблеми. Стана очевидно, че предложените по-рано теоретични подходи
 9. Начини за изграждане на съвременна психология на човешкото развитие
  В началото на 90-те. Всъщност започна нов период в историята на цялата руска психологическа наука. Съвременните разработки в проблемите на психологията на развитието се осъществяват в условия на радикално преструктуриране на всички сфери на обществения живот, включително образованието. Промените в социално-икономическите и социалните условия, ценностните основи и жизнените цели значително променят природата
 10. Съвременни гласове в психологията
  Какви са причините за различията между половете при избора на партньор - еволюция или социално обучение? Еволюционни източници на сексуални различия в предпочитанията на партньорите Дейвид М. Бас, Тексаския университет в Остин Еволюционната психология служи като мощен теоретичен инструмент за идентифициране на приликите и разликите между мъжете и жените. Това логично следва от разбирането на проблемите с адаптацията
 11. Стасенко В. Г. .. „Професионален психолог в съвременния свят“, 2010 г.
  Вместо да се представя. Обща идея на професията „Психолог“. Описание на професията. Къде са търсените психолози днес? Областта на основните знания на психолог. Основните професионално важни черти на личността на психолог. Допълнителни характеристики на професията, както и разликата между психолог и психиатър и психотерапевт. Защо влизат в специалността „Психология“? За какво се плащат психолозите?
 12. Съвременни тенденции в развитието на научната психология
  Характерна особеност на развитието на научната психология през втората половина на XX век беше постепенното размиване на границите между различните научни школи и направления. В новите психологически теории и емпирични изследвания все повече се интегрират знания от различни психологически концепции: бихевиоризъм, гещалтова психология, психоанализа, генетична психология, хуманистична психология, когнитивна
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com