основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Практическа психологическа работа като вид дейност на психолозите

Основната цел на практическата психологическа работа е пряката психологическа помощ на хора, които се нуждаят от нея. Практическите психолози помагат при решаването на проблеми, възникващи в областта на образованието, медицината, индустриалната дейност, социалния и личния живот на хората.

Ключовите фигури в практическата психологическа работа са клиентът, клиентът и психологът.

Клиентът, който може да действа като физически и юридически лица, се обръща към психолога със заповед за работа, същността на която е да реши психологическия проблем на клиента, да му окаже психологическа помощ и да заплати за тази работа. Клиент е човек или група от хора, които получават психологическа помощ при решаване на проблем. Психологическият проблем обикновено се проявява като затруднение или бариера, която клиентът иска да преодолее с помощта на психолог. Клиентът и клиентът могат да съвпадат в един човек, ако клиентът потърси психологическа помощ и плаща за нея сам.

Връзката между психолога и клиента (клиента) се установява въз основа на три възможни позиции на практически психолог: експерт, учител или консултант. Психологът като експерт е носител на специални знания и опит. Те се обръщат към него със заповед да даде психологически преглед, тоест оценка от професионална психологическа гледна точка, на всяко решение, проект, събитие. Услугите на психолог като експерт са необходими, след като клиентът свърши някаква работа.

Психологът като учител се занимава с прехвърлянето на специални знания, от които хората се нуждаят за ефективно организиране на своите дейности. Практически психолог в позицията на учител не е учител, който представя теории и факти по систематичен начин. Той провежда психологически обучения, бизнес игри и други активни методи на преподаване. Учителят изпълнява мисията си, преди да започне работата.

Психологът като консултант е включен в дейностите на клиента. Тя предоставя на клиента знания и опит в обемите и формите, които са необходими в момента. Неговата задача е да оказва психологическа помощ на клиента при изпълнение на работата.

Основните задачи на практическите психолози включват:

1) идентифициране на психологическите характеристики на конкретен човек, група;

2) установяване на психологическите причини, които причиняват трудности в ежедневието им;

3) предоставяне на психологическа помощ при преодоляване на тези трудности, при решаване на различни психологически проблеми от клиента;

4) подпомагане на държавни, обществени, предприемачески организации в ефективното използване на психологическия фактор при решаване на практически проблеми;

5) социална и психологическа подкрепа на работата и живота на клиентите;

6) насърчаване на психологическите знания и повишаване на психологическата култура на хората;

7) оптимизиране на системата на психологическата работа и подобряване на собствената им професионална компетентност.

Основните дейности в практическата психология са психологическата оценка, психологическото консултиране, психологическото образование, корекционната и развойната работа.

Психологическата оценка като отделна специализация на практическите психолози у нас все още не е развита. Съответната професионална специализация може да бъде посочена като: психолог-диагностик или психолог-експерт. В международната практика тази сфера на дейност сега заема доста важно място. Основната задача на психолог е да оцени развитието на всякакви психологически качества у конкретен човек, да постави диагноза на умственото му развитие, т.е. провеждат психодиагностика, т.е. количествена (измерване) и качествена оценка на психичните функции и психологическите характеристики на човек.

Психологическото консултиране се използва в различни сфери от живота и професионалната дейност на хората: в образованието, при решаването на проблеми на здравето и личния живот, в индустриалното производство, бизнеса и др.

Основното средство за консултиране е разговор, изграден по определен начин. По време на консултацията практическият психолог предоставя психологическа помощ, като помага на клиента да погледне от различни ъгли на трудностите, с които се е сблъсквал, и на начините на действие в ситуацията, в която се е сблъскал. Психологът помага на човек да преодолее психологическите бариери, насърчава развитието на определени качества в себе си.

Целта на психологическото консултиране е да помогне на хората да постигнат чувство за благополучие, да облекчат стреса, да разрешат жизнените кризи, да увеличат способността си да намират изход от трудни ситуации и сами да вземат решения.


През последните десетилетия телефонната линия стана доста често срещана като форма на анонимна психологическа помощ и консултации. Консултацията с гореща телефонна линия осигурява бърза комуникация, анонимност и свързаното специално доверие. Телефонното консултиране дава възможност на клиента да се свърже от където и да е, в удобно за него време.

Най-важната задача на психологическото образование е разширяването на психологическите знания и повишаването на психологическата култура. Подобни знания са особено необходими за специалисти, които в своята професионална дейност постоянно влизат в контакт с хора: мениджъри, учители, лекари, културни работници, обслужващи и търговски работници, рекламни работници и бизнесмени. За много хора психологическите знания са полезни само като основа за саморазвитие и саморегулация на личността им, за подобряване на междуличностните отношения, например за ученици, родители и пенсионери.

В процеса на психологическото образование психолог в популярна научна форма запознава клиентите с основите на психологията, резултатите от най-новите психологически изследвания, формира нуждата им от психологически знания и желанието да ги използват в живота и практиката. В този случай най-важните изисквания за психологическото образование трябва да бъдат: яснота, достъпност на представянето на информация, нейната практическа ориентация. Професионалният жаргон и прекомерната употреба на специални термини трябва да се избягват.

Корекционната работа се извършва в случай, че в резултат на психодиагностика или консултиране са открити отклонения от нормата в поведението или психическото развитие на човек. Корекционната работа е въздействието на психолог върху определени психични функции, качества или поведение на човек, насочени към преодоляване на това отклонение. Корекционните класове се провеждат индивидуално или в група за дълго време. Целта на такива занятия може да бъде например преодоляване на дефицита на вниманието, подпомагане на преодоляването на трудностите в умственото развитие, коригиране на неподходящи емоционални реакции към определени събития, засилване на самоконтрола, развиване на емоционален самоконтрол, коригиране на личните качества, поведение и норми на социално взаимодействие на човек. Като методи за психокорекция се използват различни видове интелектуално обучение, методи за преподаване на саморегулация, социално-психологическо обучение, ролеви игри, групови дискусии.

Същите методи за практическа психологическа работа могат да се използват в часовете по развитие. За разлика от коригиращата, работата по развитието е насочена към по-нататъшно развитие на човешките качества, способности и умения.

Практически психолог в реална професионална дейност може да изпълнява всички горепосочени видове работа и да се специализира във всяка конкретна форма. В същото време е важно да се знае, че всеки от тези видове практическа психологическа дейност има значими специфики и определен психолог, в зависимост от личните качества и професионалната подготовка, може успешно да се справи с един от тях. Освен това за практическия психолог е важно да изложи най-належащите проблеми в съответствие със задачите, зададени от клиента, и да съсредоточи усилията си за тяхното решаване.

Успешната практическа работа на психолог се улеснява от организацията на неговото работно място. Психологът трябва да има свой отделен кабинет, който е необходим за съхраняване на документация, учебни материали, провеждане на индивидуални интервюта или психологическа диагностика. Това обаче не означава, че той ще прекарва по-голямата част от работното си време в него. Практическият психолог често контактува с хора на работните си места, активно участва в организацията.

Практическите психолози работят в социални, образователни, индустриални, медицински организации и институции, в услугите на психологическото, педагогическото, медицинското, социалното подпомагане на населението.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Практическа психологическа работа като вид дейност на психолозите

 1. Практическа психология като област от професионални психолози
  Практическа психология като област на професионална дейност
 2. Психодиагностиката като една от областите на дейност на практичен психолог
  Психодиагностиката е наука и практика, свързани с разработването на различни методи за разпознаване на индивидуални психологически характеристики на човек и формулирането на психологическа диагноза с помощта на тези методи. Думата "диагноза" има гръцки корени: "диа" - разлика, "гнозис" - знание. Практически психолог обикновено не създава нови психодиагностични техники, той
 3. Психологическо обучение като метод на практическа психология
  В днешно време под тренировъчни групи се разбират всички специално създадени малки фъпчета, чиито участници със съдействието на водещ психолог се включват в своеобразен опит от интензивна комуникация, фокусиран върху подпомагане на всички в решаването на различни психологически проблеми и в самоусъвършенстване (по-специално в развитието на самосъзнанието). Групово психологическо обучение
 4. Психологическо консултиране като професионална дейност на психолог
  Психологическото консултиране е един от често срещаните видове професионална работа на психолог. Хората се обръщат към консултант за психологическа помощ, съвет за преодоляване на трудности в различни ситуации от ежедневието. Целта на консултантския психолог е да помогне на хората да разрешат безопасно житейските кризи, да увеличи способността им да решават проблеми и да приемат
 5. Обучение по психологически знания като вид дейност на психолозите
  Друга често срещана дейност на психолозите е да учат хората на психологически знания. От началото на 20 век университетските и институтските катедри са центрове на психологическата мисъл и научната психология. Професорите ръководиха психологически изследвания, а преподавателската дейност беше насочена към представяне на техните концепции и психологически възгледи. гол
 6. Критерии за ефективност на психологическата работа и професионалните дейности на психолог във военно поделение
  Проблемът с усъвършенстването на системата от критерии за оценка на професионалната дейност на психолог във военно поделение се дължи на недостатъчното използване в ежедневната практика на адекватни средства за обективно идентифициране на степента, в която професионалната компетентност на психолога и резултатите от неговата работа съответстват на стандартите на професията. Съществуващи регулаторни документи, определящи основните
 7. Критерии за ефективност на психологическата работа и професионалните дейности на психолог във военно поделение
  Проблемът с усъвършенстването на системата от критерии за оценка на професионалната дейност на психолог се дължи на недостатъчното използване на адекватни средства в ежедневната практика, които осигуряват обективно идентифициране на степента, в която неговата професионална компетентност и резултати от работата съответстват на стандартите на професията. Съществуващи регулаторни документи, определящи основните параметри на психологическото
 8. Форми на практическа психологическа работа Сравнителен анализ на групови и индивидуални форми на психологическа работа
  Рано или късно всеки психолог повдига въпроса как е по-продуктивно да се предоставя психологическа помощ на човек: чрез индивидуална работа или чрез включването му в тренировъчна група. Разбира се, професионалните предпочитания ще повлияят на избора. За да разрешим този проблем обаче, ще се опитаме да изясним предимствата и недостатъците, които имат груповите и индивидуалните форми
 9. „Психологически анализ на професионалната дейност на педагогическия психолог като обективна основа за формиране на готовност“
  В глава II, основан на основния принцип на примата на модела на дейност в професионалното развитие, се извършва психологически анализ на практическата психология на образованието като сфера на професионалния труд. Логиката и съдържанието на тази глава се определят от системно-активния подход към изучаването на професионалната дейност въз основа на водещите идеи на анализа на психологическата структура на дейността (Е.М.
 10. Оценка на дейността на практически психолог
  Оценката на дейностите на практически психолог включва следните аспекти: 1. Ефективността на психологическата работа. 2. Нивото на компетентност при изпълнение на задълженията и участие в дейностите на екипа. 3. Условия за провеждане на психологическа работа. 4. Социално-правно, организационно подпомагане на професионалната дейност на психолог. Нека разгледаме по-подробно
 11. Основните дейности на практическите психолози
  Основните дейности в практическата психология са психологическата оценка, психологическото консултиране, психологическото образование, корективната и развойната работа. Психологическата оценка като отделна специализация на практическите психолози у нас все още не е развита. Съответната професионална специализация може да бъде посочена като:
 12. Работата на практичен психолог в спорта
  Съвременната спортна дейност изисква участието на професионални психолози в решаването на много проблеми, поради което е въведена специализация на студентите в областта на спортната психология. Професионалният психолог има високи професионални изисквания в областта на практическата психология. Неговата работа е да осигурява психологическа подкрепа за трениране на спортисти и спортни дейности. Тази работа
 13. Задачи и основни етапи на практическите психолози
  Клиентите в дейностите на практическите психолози са ръководителят на организацията или физическо лице, което се е обърнало към психолог за психологическа консултация. Връзката между психолога и клиента (клиента) се установява въз основа на три възможни позиции на практическия психолог: експерт, учител или консултант (Жуков, 1999, с. 28-34). Психолог като експерт - носител на специални
 14. Основните дейности на практически психолог
  Социален ред и задачи, с които се сблъсква практическият психолог при работа с клиент Социален ред за работа на практичен психолог се формира в обществото, или по-скоро в някаква част от него, което е признало необходимостта от професионална помощ за преодоляване на трудностите. Първите, които осъзнават важността и необходимостта от специален вид дейност на психолога - практическа, са представители
 15. Спецификата на предметната област на практическите психолози
  Основните характеристики на практическата психология показват основната разлика между психотехническата теория и традиционните психологически знания. Тя се състои във факта, че обектът на практическата психология е „методът, който реже и създава пространството на психотехническата работа с обект“. Именно методът действа като централна връзка в системата на взаимодействие на психолога-практик с клиента. И в
 16. Психология като приложна и практическа посока
  Понастоящем практическата психология може да се разглежда не само като сфера на приложение на психологическите знания, не само като психологическа практика и начин за тестване на спекулативни психологически модели, но и като нов, активно развиващ се клон на психологическата наука, който има свой предмет? проучване и развитие. Като такива, по наше мнение, принципите, методите и
 17. Проблеми на самопомощта в дейността на практическите психолози
  Тъй като самата психология е една от областите на професионалната дейност, възниква естествен въпрос: кой ще помогне на самите психолози да оптимизират работата си? Най-лесният начин би бил да се каже, че това трябва да стане по методологията на психологията, тъй като същността на методологията е именно отражението (разбирането на собствената дейност). Обърнете внимание, че във всяка наука (и във всяка)
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com