основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Основните дейности на практическите психолози

Основните дейности в практическата психология са психологическата оценка, психологическото консултиране, психологическото образование, корективната и развойната работа.

Психологическата оценка като отделна специализация на практическите психолози у нас все още не е развита. Съответната професионална специализация може да бъде посочена като: психолог-диагностик или психолог-експерт. В международната практика тази сфера на дейност сега заема доста важно място. Основната задача на психолог е да оцени развитието на всякакви психологически качества у конкретен човек, да постави диагноза на умственото му развитие, т.е. провеждат психодиагностика.

В научната литература понятието „психодиагностика“ е въведено през 1924 г. от швейцарския психолог Герман Роршах (цитирано в: Workbook .., 1996, с. 49). Понастоящем психодиагностиката се определя като активност на психолог, насочена към количествена (измервателна) и качествена оценка на психичните функции и психологическите характеристики на човек.

В своята работа психологът-диагностик се ръководи от определени норми (възрастови, патопсихологични или индивидуално психологически) при проявата на психичните функции на човека. Отклонението от нормата определя диагнозата.

Психодиагностиката се основава на:

1) обективни показатели за ефективност (реални или моделирани в експеримент, тест);

2) субективни показатели (информация отчетена

за себе си от човека).

За оценка психологът-диагностик използва професионални психологически наблюдения, разговори, психологически тестове. По време на наблюдение или разговор психологът отбелязва наличието или отсъствието на определени психологически качества, емоционални реакции, поведенчески прояви и съответствието им със стандартите, натрупани в професионалната психология.

При психологическото тестване могат да се използват тестови въпросници, проективни тестове и тестове, които изискват изпълнението на всякакви практически задачи. В тестовите въпросници хората са помолени да отговорят на редица преки или косвени въпроси. Надеждността на информацията, получена в този случай, зависи от искреността на анкетирания и способността му да интроспектира и самоотчита в предложената ситуация. Затова професионалните психолози не се доверяват твърде много на резултатите от подобни проучвания и ги използват като средство за получаване на първична информация. По-голямата надеждност на получената информация се осигурява от проективни тестове. Когато провежда проекционен тест, човек, като че ли, проектира психологическите си качества върху някаква несигурна ситуация, предложена в теста. Един от най-известните проективни тестове може да се счита, например, тестът за петна с мастило, при който човек трябва да каже това, което вижда в симетричните петна с мастило, представени му. Несигурността на целта на изследването не позволява на субекта умишлено да изкриви резултата. И накрая, има тестове-задачи от практически характер, в които психологическите качества се преценяват по начина, по който човек е изпълнил задачата.

Психологически консултации. Най-често срещаният вид дейност на практически психолог - консултирането - се използва в различни области от живота и професионалната дейност на хората: в педагогическото, промишленото производство, бизнеса, здравословните проблеми и др.

Основното средство за консултиране е разговор, изграден по определен начин. По време на консултацията практическият психолог предоставя психологическа помощ, като помага на клиента да погледне от различни ъгли на трудностите, с които се е сблъсквал, и на начините на действие в ситуацията, в която се е сблъскал. Психологът помага на човек да преодолее психологическите бариери, насърчава развитието на определени качества в себе си.

Целта на психологическото консултиране е да помогне на хората да постигнат чувство за благополучие, да облекчат стреса, да разрешат жизнените кризи, да увеличат способността си да намират изход от трудни ситуации и сами да вземат решения. Психологическа консултация се търси в случаи на междуличностни конфликти, по-специално на брачни, сексуални, а също и в отношения с деца. Може да се провежда психологическа консултация по производствени проблеми, проблеми на психологията на управлението, взаимоотношенията между хората в сферата на обществения живот.

Консултативните психолози работят с индивиди, двойки, семейства и групи. Консултациите могат да бъдат индивидуални и групови.

Груповото консултиране може да се проведе със семейство, продуцентска група или група хора, които не са свързани помежду си в ежедневието, но имат общи проблеми. Най-често срещаните варианти за групово консултиране могат да бъдат семейни консултации, работа по решаване на междуличностни конфликти и проблемни ситуации в екипи. За да се разрешат междуличностните конфликти в труда или други групи, може да се използва т. Нар. Консултация по медиация, когато психологът действа като посредник в преговорите.

През последните десетилетия телефонната линия стана доста често срещана като форма на анонимна психологическа помощ и консултации. Консултацията с гореща телефонна линия осигурява бърза комуникация, анонимност и свързаното специално доверие. Телефонното консултиране дава възможност на клиента да се свърже от където и да е, в удобно за него време.

Когато консултирате по телефона, психологът понякога изглежда на абоната по-компетентен, чувствителен, способен да помогне, отколкото би бил в личен контакт.
Това повишава ефективността на психологическото взаимодействие (Workbook .., 1996, с. 75-76).

Психологическо образование. Най-важната задача на психологическото образование е да разшири психологическите знания и да повиши психологическата култура на хората. Подобни знания са особено необходими за специалисти, които в ежедневната си професионална дейност постоянно влизат в контакт с хора: мениджъри, учители, лекари, културни работници, обслужващи и търговски работници, рекламни работници и бизнесмени. За много хора психологическите знания са полезни само като основа за саморазвитие и саморегулация на личността им, за подобряване на междуличностните отношения, например за ученици, родители и пенсионери.

В процеса на психологическото образование психолог в популярна научна форма запознава клиентите с основите на психологията, резултатите от най-новите психологически изследвания, формира нуждата им от психологически знания и желание да ги използва в живота и практиката. В този случай най-важните изисквания за психологическото образование трябва да бъдат: яснота, достъпност на представянето на информация, нейната практическа ориентация. Трябва да се внимава, за да се избегне професионален жаргон и прекомерна употреба на специални термини.

За психологическо образование могат да се използват лекции, беседи, семинари, изложби на психологическа литература, информационни щандове, гледане и обсъждане на арт и видео филми, както и психологически анализ на поведението на героите. Важно е да се има предвид, че за формирането на умения семинарите и практическите упражнения се оказват по-полезни. Психологът също може да помогне на отделни специалисти в подбора на психологическа литература за тяхното самообразование. Формирането на желанието за придобиване на психологически знания и желанието за използването му в живота и практиката е най-важната основа за психологическото възпитание.

Корекционна и развойна работа. Психокорекцията се провежда в случай, че в резултат на психодиагностика или консултация са открити отклонения от нормата в поведението или психическото развитие на човек. Корекционната работа е въздействието на психолог върху определени психични функции, качества или поведение на човек, насочени към преодоляване на това отклонение. Този ефект винаги се осъществява въз основа на идеята за възрастовата норма на умственото развитие (например нормата в развитието на познавателни, емоционални, волеви процеси, нормата на поведение и лични качества). Въз основа на това психологът изгражда програма за корекционна работа.

Корекционните класове се провеждат индивидуално или в група за дълго време. Целта на такива занятия може да бъде например преодоляване на дефицита на вниманието, подпомагане на преодоляването на трудностите в умственото развитие, коригиране на неподходящи емоционални реакции към определени събития, засилване на самоконтрола, развиване на емоционален самоконтрол, коригиране на личните качества, поведение и норми на човешкото социално взаимодействие. Тъй като отклоненията от психологическата норма могат да се комбинират със сериозни отклонения в психичното здраве и в сферата на социалното поведение, практическият психолог трябва да изгради корекционната си работа в тясно сътрудничество с невропсихолог, психиатър и социален педагог. Непосредствената причина за организацията на корекционната работа обикновено са трудностите в образователните дейности, поведенческите разстройства и дезадаптацията на ученик, проблемите в професионалните или ежедневните дейности, в емоционалните и волеви преживявания на възрастен.

Груповата психокорекция често е насочена към развитие на комуникативни способности, формиране на способността за анализ на поведението и условията на другите хора, способността за адекватно възприемане на себе си и на другите. В същото време се приспособяват нормите на междуличностно взаимодействие, развива се способността за гъвкаво реагиране на ситуацията, бързо възстановяване в различни условия и различни групи.

Като методи на психокорекция се използват различни видове интелектуално обучение, методи за преподаване на саморегулация, социално-психологическо обучение, ролеви игри, групови дискусии.

Същите методи за практическа психологическа работа могат да се използват в часовете по развитие. За разлика от коригиращата, работата по развитието е насочена към по-нататъшно развитие на човешките качества, способности и умения. Често не съществува строго разделение на коригиращите и развиващите дейности на практика, тъй като границите на нормата в психичното развитие не са достатъчно ясни, поради теоретична концепция или специфична техника. Поради това те често предпочитат да наричат ​​този тип работа корекционни и възпитателни.

Практически психолог в реална професионална дейност може да изпълнява всички горепосочени видове работа и да се специализира във всяка конкретна форма. В същото време е важно да се знае, че всеки от тези видове практическа психологическа дейност има значими специфики и определен психолог, в зависимост от личните качества и професионалната подготовка, може успешно да се справи с един от тях. Освен това за практическия психолог е важно да изложи най-належащите проблеми в съответствие със задачите, зададени от клиента, и да съсредоточи усилията си за тяхното решаване.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Основните дейности на практическите психолози

 1. Задачи и дейности на практически педагогически психолози в Русия
  Основната цел на службата за психологическо образование у нас е да осигури умственото и личностно развитие на учениците (Дубровина, 1991, с. 102). Дейностите на службата за психологическо образование трябва да включват създаването на психологически и педагогически условия, които осигуряват духовното развитие на всяко дете, неговия умствен комфорт, който е в основата на психологическото здраве.
 2. Основните дейности на психолога
  Професионалните дейности на психолог са разнообразни по характер и съдържание. Изпълнявайки своите функционални задължения, психологът използва различни методи, техники и технологии, съчетани от тяхната природа в отделни дейности. Те включват: Организационна и методическа работа В рамките на този вид дейност, задачите по планиране и подготовка
 3. Основните дейности на практически психолог
  Социален ред и задачи, с които се сблъсква практическият психолог при работа с клиент Социален ред за работа на практичен психолог се формира в обществото, или по-скоро в някаква част от него, което е признало необходимостта от професионална помощ за преодоляване на трудностите. Първите, които осъзнават важността и необходимостта от специален вид дейност на психолога - практическа, са представители
 4. Основните области на дейност на практическите психолози
  В момента най-развитата услуга в Русия е практическата психология на образованието. Въпреки това, практикуващ психолог може да работи в други области на човека
 5. Задачи и основни етапи на практическите психолози
  Клиентите в дейностите на практическите психолози са ръководителят на организацията или физическо лице, което се е обърнало към психолог за психологическа консултация. Връзката между психолога и клиента (клиента) се установява въз основа на три възможни позиции на практическия психолог: експерт, учител или консултант (Жуков, 1999, с. 28-34). Психолог като експерт - носител на специални
 6. Практическа психология като област от професионални психолози
  Практическа психология като област на професионална дейност
 7. Оценка на дейността на практически психолог
  Оценката на дейностите на практически психолог включва следните аспекти: 1. Ефективността на психологическата работа. 2. Нивото на компетентност при изпълнение на задълженията и участие в дейностите на екипа. 3. Условия за провеждане на психологическа работа. 4. Социално-правно, организационно подпомагане на професионалната дейност на психолог. Нека разгледаме по-подробно
 8. Сфери и дейности на психолози
  Организационният и структурен дизайн на практическите психолози у нас е свързан с началото на 70-те години на ХХ век, белязан от развитието на теоретични и организационни основи за психологическото подпомагане на професионалните дейности, предоставянето на психологическа помощ на населението, както и опита на организирането на първите подразделения на тази служба. Беше по това време (първо през
 9. Видове професионална дейност на учител-психолог
  Според „Обща характеристика на специалността 031000 Педагогика и психология“ (вж. Приложение 2), основните дейности на учителя-психолог са корекционното развитие, преподаването, научната, методическата, социално-педагогическата, образователната, културната и образователната и управленската. Корекционни и развиващи дейности. Корекция в буквален превод от латински
 10. Проблеми на самопомощта в дейността на практическите психолози
  Тъй като самата психология е една от областите на професионалната дейност, възниква естествен въпрос: кой ще помогне на самите психолози да оптимизират работата си? Най-лесният начин би бил да се каже, че това трябва да стане по методологията на психологията, тъй като същността на методологията е именно отражението (разбирането на собствената дейност). Обърнете внимание, че във всяка наука (и във всяка)
 11. Задачи и дейности на медицинските психолози
  Трудно е да се каже какво има повече в медицинската психология - медицина или психология. В съответствие с проблемите, които решава и със задачите, пред които е изправена, медицинската психология може да се счита за медицинска наука, а в съответствие с теоретичните предпоставки и методи на изследване се отнася до психологията. Връзките между психологията и медицината са толкова близки, че за психолозите, работещи в това
 12. Спецификата на предметната област на практическите психолози
  Основните характеристики на практическата психология показват основната разлика между психотехническата теория и традиционните психологически знания. Тя се състои във факта, че обектът на практическата психология е „методът, който реже и създава пространството на психотехническата работа с обект“. Именно методът действа като централна връзка в системата на взаимодействие на психолога-практик с клиента. И в
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com