основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ПСИХОЛОГИЧНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Както вече споменахме, психологическите изследвания включват:

1) формулировката на проблема;

2) представяне на хипотеза;

3) тестване на хипотези;

4) интерпретация на резултатите от проверката. По правило те говорят за методите на психологията предимно във връзка с третия етап - тестване на хипотезата;

тя включва организирането на специално взаимодействие на психолога с изследвания обект. Ще подходим към този етап, като предварително обсъдихме първите два.

Проблемът обикновено се формулира като въпрос, на който трябва да се отговори; това е вид опит за пробив в непознатото, първият контакт с него. Най-често това е въпрос за причините за определени събития или, в по-„научна“ форма, за онези фактори, които определят съществуването или спецификата на определени явления. Например: „Какво (какви фактори) определя появата на асоциални тенденции в поведението на подрастващите?“ или „Как трябва да се съсредоточи родителската система върху личния растеж на детето?“ (във втория случай става дума и за причините: образователната система се разглежда като фактор, определящ характеристиките на личностния растеж) или "Какви са психологическите последици от възприемането на рок музиката за децата в предучилищна възраст?"

В много случаи проблемът не е свързан с причинно-следствените връзки, а с връзки от различен вид. И така, въпросът за наличието и естеството на връзката между нивото на интелигентност и нивото на тревожност като лична собственост е съвсем легитимен.

Възможно е друго твърдение за проблем; те могат да бъдат свързани не с взаимоотношения, а със самия факт за съществуването на обект или неговите характеристики, например: „Животните имат ли творческо мислене?“ или "Телепатията възниква ли в действителност?" *

По правило проблемите възникват от практиката (включително практиката на теоретични разсъждения) поради необходимостта от решаване на конкретен приложен проблем или поради невъзможността за теоретичен напредък в определена област, доколкото са се появили факти, които са необясними или съмнителни от гледна точка на една или друга. теория. (Много проблеми не намират окончателно решение и остават в науката като „вечно уместни“ или ги обявявам за псевдопроблеми.)

Можем да говорим за проблеми от различни нива: те могат да бъдат съпоставени с основните разпоредби на теорията, с нейните специфични аспекти и с приложни проблеми. Моля, обърнете внимание: колкото и абстрактно да е поставен проблемът, формулирането му винаги включва определена система за интерпретация на явленията (в цитираните примери, идеи за това какво е „асоциално поведение“, „личностно израстване“, „възпитание“, „творческо мислене“ и т.н.) и т.н.), т.е. психологът при формулирането на проблема не може да бъде свободен от преобладаващите теоретични идеи.

И така, проблемът е формулиран. Какъв е по-нататъшният път на изследователя?

Можете, разбира се, да правите „случайни търсения“ и,

„Телепатията, тоест предаването и приемането на психическа информация на разстояние без помощта на реч и технически устройства, подобно на други хипотетични явления като телекинеза, ясновидство и др., Се изучават от така наречената парапсихология (друго име е психиката).

като вземете предвид всички възможни явления, разберете дали те влияят - и ако да, колко - събитията, представляващи интерес за психолога. (В примера с проблема с фактори, определящи антисоциалното поведение на тийнейджър, при този подход би било необходимо да се разгледат всички събития, настъпващи с подрастващите - което, между другото, е невъзможно - имплицитно да се признае, че всички имат еднаква вероятност да бъдат причините за асоциалното поведение.) Въпреки това, такъв път е непродуктивен и най-често безплоден: опитът да се „обхване необятността“ най-често се отлага за неопределено време, като безкрайните прояви на живота.

Следователно изследователите действат по различен начин. По правило те вероятно определят най-вероятния - от гледна точка на теорията, към която се придържат - да отговорят на поставения въпрос и впоследствие проверяват правилността на тяхното предположение. Този хипотетичен отговор на въпроса за естеството на връзката на събитията е хипотеза. Може да се формулира и една хипотеза на различни нива на обобщение, но за да е възможно изследването, тя трябва да бъде формулирана конкретно, корелираща с конкретни житейски явления. Така например в изследвания случай хипотеза като „фактор, който определя антисоциалните тенденции в поведението на тийнейджъра е неговата специфична връзка с възрастни“, ще стесни зоната на търсене (например, разглеждане на биологични причини или анализ на връзките с връстниците ще бъде отхвърлена), но няма да позволи тестване , тъй като отношенията с възрастните са изключително разнообразни и трябва да бъдат уточнени. Ако, например, хипотезата е формулирана в следната форма: „Отхвърлянето на юношата от родителите действа като фактор за формиране на агресивни тенденции в неговото поведение“, тогава е проверимо: можем да сравним агресивните прояви при подрастващите, възпитани в семейства с различни видове взаимоотношения и ако се окаже, че в семействата, в които е налице отхвърляне, подрастващите имат по-изразени агресивни тенденции и тази разлика ще бъде значителна (която се определя от съответните критерии, разработени в науката), тогава хипотезата може да бъде разгледана обоснове; в противен случай се преразглежда. Една важна забележка:

анализираните примери са условни; събитията на умствения живот са причинени от много фактори и психолозите рядко твърдят, че откриват този. Ето защо, обърнете внимание - последната хипотеза е формулирана именно в тази форма, а не по друг начин. Сравнете двете формулировки:

1. Отхвърлянето на юношата от родителите действа като фактор за формирането на агресивни тенденции в неговото поведение.

2. Фактор за формирането на агресивни тенденции в поведението на подрастващите е отхвърлянето от родителите.

Изглежда думите са пренаредени - и само; във втория случай обаче всъщност потвърждаваме уникалността на този фактор и стратегията за тестване на подобна хипотеза следва да бъде сравняване на влиянието на този фактор и други; в първия случай потвърждаваме само наличието на влияние, а проверката е работата по идентифицирането му.

Обърнете внимание на още нещо. В случай на откриване на значителни различия в проявата на агресия при подрастващите в семейства, в които има отхвърляне, и в семейства, където те не са изразени (и в първия случай агресивните прояви са по-интензивни), нашата хипотеза ще се счита за потвърдена само ако приемем по-общ план :

че семейните отношения влияят на характеристиките на детето; тогава наистина отхвърлянето може да се счита за причина за агресия. Но е възможно и обратното мнение - и тогава разкритата връзка може да се тълкува по следния начин: агресивността на детето е фактор, определящ неговото отхвърляне в семейството. Тъй като е възможна идеята за по-сложни взаимоотношения и тогава - което ще бъде най-правилното - трябва да говорим за доказания факт за връзката между единия и другия, без да посочваме причинно-следствена връзка. Много е важно да се има предвид, че по правило една хипотеза се счита за потвърдена в рамките на по-обща система от представителства.

И така, основното изискване за една хипотеза е изискването за нейната проверка. Следователно при формулирането на хипотези изразите от типа "Възможно е ..." или комбинации от типа "или ..., или ..." не се използват - само конкретно твърдение може да бъде проверено за истинност. Вероятно е изследователят да има няколко еднакво възможни хипотези; след това те се проверяват последователно.

След формулирането на хипотезата изследователят продължава да я тества върху емпиричен (т.е. експериментален) материал.

В тази работа също могат да бъдат разграничени няколко етапа.

Първо, необходимо е да се определи общата „стратегия и тактика“ на изследването, онези общи принципи, върху които ще се изгради. Б. Г. Ананиев [4] нарече този етап „организационен” и отдели съответните „организационни методи”. Основното е планирането на изследванията като сравнение на данни и съответно те говорят за сравнителен метод. Този метод е широко използван във всички области на психологията. И така, в сравнителната психология тя се реализира под формата на сравнение на характеристиките на психиката на различни етапи от еволюцията. Ярък пример е уникалното изследване на Н. Н. Ладигиной-Коте, конструирано като сравнение на развитието на млада шимпанзе и детето на самия изследовател;

едните и другите са отгледани в семейството на Н. Н. Ладигиной-Коте (със значителен интервал от време), а младите шимпанзета са били прилагани „човешки” методи (той е бил научен да яде на масата, хигиенни умения и др.). Л. В. Крушински изследва възможностите на животните от различни класове и видове в областта на очакване на събитията (екстраполационна операция). Изследванията на зоопсихолозите В. А. Вагнер, Н. Ю. Войтонис, К. Е. Фабри и други са широко известни.

В етнопсихологията сравнителният метод се въплъщава в разкриване на психологическите характеристики на различни националности (М.% 1id, Р. Бенедикт, И. С. Кон и други). И така, този метод ясно се проявява в творбите на В. С. Мухина за идентифициране на етническите характеристики на самосъзнанието (отношение към „аз“, име, пол, националност и др.).

Отново сравнителният метод всъщност е универсален. По-подробно се спираме на психологията на развитието, където тя има свои собствени характеристики.

В психологията на развитието сравнителният метод действа като метод на напречно сечение, на който Б. Г. Ананиев контрастира с друг организационен метод - надлъжният. И двата метода са насочени, съобразно спецификата на психологията на развитието като наука, да определят характеристиките на психичното развитие във връзка с възрастта; пътеките обаче са различни.

Въз основа на метода на напречните срезове, психологът организира своите изследвания като работа с хора от различни възрастови групи (сякаш прави резени на различни възрастови нива); в бъдеще, ако има достатъчен брой представители на всяка група, става възможно да се идентифицират обобщени характеристики на всяко ниво и на тази основа да се проследят общите тенденции във възрастовото развитие. (Има много примери за този подход).

Надлъжният метод предполага различна конструкция на изследването: психологът работи с една и съща група хора (или един човек), редовно ги изследва с едни и същи параметри с достатъчна честота, т.е. той наблюдава развитието, осъществявайки „надлъжно“ среза (друго име за надлъжния метод е „методът на дължината“).

Въпреки че надлъжният метод понякога е в контраст със сравнителния (не само методът на нарязване, но и сравнителният като цяло), това, строго погледнато, не е напълно правилно: сравнението се приема и в двата случая (при надлъжното изследване характеристиките на обекта се сравняват на различни етапи на „проследяване“) и че в единия случай данните за различни обекти се сравняват, в другия по един обект по време на неговото разработване. Въпреки това противопоставянето на надлъжния метод на метода на резените е напълно законосъобразно. Всеки от тях има своите предимства: методът на срезовете ви позволява да обхванете повече хора с изследването (и следователно, за да получите по-надеждни обобщени данни), той ви позволява да завършите изследването за по-кратко време; в същото време надлъжният метод е по-„усъвършенстван“, той ни позволява да фиксираме нюансите на индивидуалното развитие, които се избягват от метода на резени. На практика тези два метода често действат като допълващи се.

В допълнение към сравнителния метод (с частично противопоставяне на надлъжния метод), Б. Г. Ананиев отделя като организационен комплекс метод, различаващ се на различна основа (както методът на нарязване, така и методът на надлъжното може да бъде или да не е сложен). На първо място се разбира, че изследванията могат да бъдат изградени в рамките на една наука - в случая психология - или като сложно интердисциплинарно изследване. Опитите на такива сложни проучвания са извършени например от В. М. Бехтерев, педолози; от 70-те години най-ярките изчерпателни изследвания са свързани с името на Б. Г. Ананиев и неговата научна школа.

Нека се спрем на друг аспект от организацията на изследванията. В допълнение към определянето на общия принцип на работа е изключително важно да се определи източникът на емпирични данни, т.е. този обект или система от обекти, с които изследователят ще взаимодейства. От тази гледна точка е целесъобразно да се прави разлика между субективни и обективни методи, които също класифицираме като организационни (Б. Г. Ананиев не ги е разглеждал в тази перспектива). Субективният метод предполага, че обектът, с който психологът взаимодейства, е себе си (наблюдателят и наблюдаваното, експериментаторът и субектът в едно лице). В литературата субективният метод най-често се свързва с понятието „интроспекция“ или „самонаблюдение“. Самонаблюдението включва апела на психолога към неговия вътрешен опит, опит за улавяне на онези промени, които настъпват в неговия психичен живот при различни условия. Вече казахме, че именно този метод отдавна се смята за основен в психологията, асоцистите прибягват до него, У. Джеймс основава своите заключения върху него, а експериментът на У. Вундт е спомагателен за него. Ситуации, които би било по-правилно да се наричат ​​„само експериментиране“, са свързани и със самонаблюдение - имаме предвид случаи, когато психологът „наблюдава себе си“ в същите организирани условия и във връзка с тези условия. По този начин класикът на експерименталната психология Г. Ебингхаус (1850–1 ^) 9) изучава законите на съхранението при запаметяване на материал, провеждайки върху себе си проучване на запаметяването на безсмислени срички, които е измислил.

Друг вариант на субективния метод включва отнасяне към самонаблюдението на други хора като този, който отразява истинските събития от техния умствен живот без промени и изкривявания; тогава психологът, доверявайки се на субективни доклади, изгражда мислите си върху психическата реалност, изхождаща директно от тях. Нещо подобно е използвано във Вюрцбургската школа за изследване на мисленето (Германия, началото на 20 век) под името „експериментално самонаблюдение“;

в същото време субектът (обучен психолог) следи динамиката на условията, преживяни от него по време на изпълнение на инструкцията; Въз основа на самодоклади се правят изводи за свойствата на мисленето като цяло.

Понастоящем субективният метод най-често се използва като спомагателен, което се дължи на добри причини: те станаха особено отчетливи след развитието на идеи за несъзнаваното, когато стана ясно, че в ума (и самонаблюдението представлява осъзнаване на вътрешните събития) истинското съдържание може да бъде изкривено и следователно Данните за самонаблюдение са изложени на риск да бъдат неточни.
Очевидно е обаче, че има и друго: самонаблюдението като пряк (на теория) призив към менталния живот може да даде уникални доказателства, недостъпни за външни изследвания, например, 3. Самоанализът на Фройд или опит да се хване по пътя на математическото откритие от Дж. Хадамар. Въпросът за използването на субективния метод в психологията все още е отворен: необходимо е да се използва, но не е напълно ясно как правилно да го направите методично.

Обективният метод в традициите на съвременната наука се счита за основен в изследването. Това включва адресиране на онези аспекти, които могат да бъдат фиксирани чрез наблюдение отвън - промени в поведението, обективната дейност, речта и т.н., за които се предполага определена психическа реалност - вече казахме, че психиката е недостъпна за директно обективно наблюдение. Той не изключва използването на субективни данни, но изисква да не ги приема като „крайна реалност“. Обективният метод включва внимателното изграждане на изследването, избора на субекти или обекти на наблюдение или диагноза (техния брой, основни характеристики, разпределение според характеристиките), определяне на условията, етапите на изследването с разработването и обосновката на всеки етап. Особено често се подчертава изискването за „чистота“ на изследването, което по същество се свежда до това колко пълно изследователят контролира условията, като избягва влиянието на неразчетени фактори върху ситуацията. Ще обсъдим някои аспекти на обективния метод по-долу, когато обсъждаме емпиричните методи за събиране на данни.

Сега ще се обърнем към тях. Ще говорим за методи за получаване на данните, които ще потвърдят (или опровергаят) валидността на хипотезата.

Спомнете си, че хипотезата е предположение за наличието на явление или за връзката на явленията. Съответно това явление или връзка трябва да се идентифицира на емпиричен материал. Один из наиболее очевидных способов — следить за объектом (человеком, группой) в ожидании, когда интересующие исследователя явления проявятся так, что их можно будет зафиксировать прямо или косвенно, и описать их. Такой способ работы, при котором психолог, не вмешиваясь в события, лишь отслеживает их изменение, называется наблюдением и является одним из основных методов психологического исследования на этапе получения эмпирических данных. Невмешательство психолога в ситуацию выступает важной характеристикой метода, определяя и его достоинства, и его недостатки. Достоинством является, в частности, то, что объект наблюдения, как правило, не ощущает себя таковым (т. е. не знает о том, что за ним наблюдают) и в естественной ситуации (на работе, на уроке, в игре и др.) ведет себя естественно, так, как это для него характерно в данной ситуации. Вместе с тем при использовании наблюдения неизбежен ряд трудностей. Прежде всего, психолог, хотя и может до некоторой степени предвидеть изменения той ситуации, в которой осуществляется наблюдение, не в состоянии их контролировать. Влияние неконтролируемых факторов существенно меняет общую картину, в которой может теряться та гипотетическая связь между явлениями, обнаружение которой составляет цель исследования. Кроме того, наблюдение не может быть свободно от субъективности позиции психолога. Не будучи в состоянии (по различным причинам, в том числе техническим) зафиксировать все изменения ситуации, психолог выделяет в ней те элементы, которые считает наиболее важными, невольно игнорируя другие; однако то, что именно он выделяет, и то, как он оценивает эти изменения, определяется не только его научными взглядами, опытом, квалификацией, но и сложившимися стереотипами оценок, этическими принципами, установками и пр. Достаточно обычна в психологии ловушка, в которую попадает исследователь: стремясь найти подтверждение своей гипотезы, он может бессознательно игнорировать события, ей противоречащие.

Разумеется, психологи стараются избежать подобной субъективности, прибегая к различным способам, направленным на то, чтобы сделать результаты исследования более достоверными. К ним относится, например, осуществление наблюдения не одним, а несколькими психологами, ведущими независимые протоколы (впоследствии можно обсудить и сопоставить итоги), непременное планирование наблюдения, составление специальных шкал оценки поведения объекта (с обоснованием критериев оценки), использование технических средств (аудио- и видеотехники) и др.

Эксперимент отличается от наблюдения в первую очередь тем, что предполагает организацию психологом ситуации исследования. Это позволяет осуществлять то, что невозможно в наблюдении — относительно полный контроль переменных. Понятие «переменная» нуждается в пояснении, это — одно из основных понятий для описания эксперимента (хотя его можно отнести и к наблюдению). Под переменной понимается любая реальность, которая может изменяться в экспериментальной ситуации (цвет стен, уровень шума, время суток, состояние испытуемого, состояние экспериментатора, перегорающая лампочка и т. д.). Если в наблюдении психолог не в состоянии часто даже предвидеть изменения, то в эксперименте возможно эти изменения планировать и не допускать возникновения неожиданностей. Манипулирование переменными—одно из важных преимуществ экспериментатора перед наблюдателем. В самом деле, если исследователя интересует, как мы говорили, преимущественно связь явлений между собой, то экспериментатор может, создав определенную ситуацию, внести в нее новый элемент и определить, возникнет ли то изменение в ситуации, которого он ожидает как следствие произведенного им изменения; психолог же, пользующийся наблюдением, вынужден в аналогичной ситуации ждать возникновения изменения — того, которое экспериментатор произвел по своему усмотрению.

Переменная, которую изменяет экспериментатор, называют независимой переменной; переменная, изменяющаяся при действии независимой переменной, называется зависимой. Гипотеза, проверяемая в эксперименте, формулируется как предполагаемая связь между независимой и зависимой переменными; для проверки ее экспериментатор должен ввести зависимую переменную и выяснить, что будет происходить с независимой. Например, выдвинута гипотеза о том, что уровень шума в помещении влияет на скорость возникновения утомления (чем выше уровень шума, тем быстрее наступает утомление). В этом случае экспериментатор организует ситуацию, предлагая, например, приглашенным испытуемым выполнять какую-либо деятельность (скажем, перемножать числа) при определенном шумовом фоне; по уровню продуктивности и точности работы через определенное время фиксируется утомление (это время может быть индивидуально для каждого испытуемого), результаты обобщаются. В следующий раз экспериментатор приглашает испытуемых, предлагает им аналогичную деятельность, но повышает уровень шума относительно предыдущего, т. е. вводит независимую переменную, и, выявив время наступления утомления, делает вывод о том, что это время в среднем уменьшилось, т. е. гипотеза потверждена (уменьшение времени — изменение зависимой переменной). Однако вывод о правомерности исходной гипотезы может оказаться преждевременным, если не соблюдено одно важное условие: в данной ситуации должны быть проконтролированы остальные переменные, т. с. они должны быть эквивалентны в первом и втором опытах. В самом деле, ведь на .скорости наступления утомления может сказаться очень многое: время суток, семейная ссора, погода, самочувствие и т. д. То есть должно соблюдаться то, что в обиходе называется «при прочих равных условиях». Разумеется, идеальное воспроизведение невозможно:

однако контроль переменных—если не всех, то многих—эксперимент позволяет осуществить.

Итак, мы описали основные преимущества эксперимента. Возникает естественный вопрос, в чем его недостатки. Как и в ситуации с наблюдением, недостатки оказываются обратной стороной преимуществ. Организовать экспериментальное исследование так, чтобы испытуемый не знал о том, что является испытуемым, чрезвычайно сложно: относительно полный контроль переменных возможен лишь в специальных условиях, например, в оборудованной лаборатории (лабораторный эксперимент), но человек, пришедший в лабораторию, как правило, знает, зачем. Это означает более чем вероятную скованность испытуемого, сознательную или бессознательную тревогу, боязнь оценки и пр.

От лабораторного эксперимента отличают в связи с этим естественный эксперимент, идея которого принадлежит русскому психологу А. Ф. Лазурскому (1874— 1917): предлагается промежуточный между наблюдением и экспериментом метод исследования, при которой психолог активно влияет на ситуацию, но в формах, не нарушающих ее естественности для испытуемого (например, проверка гипотез относительно факторов, определяющих успешность обучения, может осуществляться в учебной ситуации, когда ее изменения ученик будет воспринимать как естественный ход урока).

Помимо лабораторного и естественного эксперимента, иногда выделяется полевой, предполагающий использование минимума оборудования в ситуации, близкой к естественной.

По иному основанию различают констатирующий и формирующий эксперимент. Это различение особенно важно для возрастной и педагогической психологии, хотя и не только для них. Дело в том, что к развитию психики можно подходить как к явлению, относительно независимому от обучения и воспитания (полагая, что обучение должно как бы подстраиваться к развитию, следовать за ним, и тогда задачей психолога оказывается констатация связей, складывающихся в процессе развития (например, в исследованиях Ж. Пиаже), но можно рассматривать развитие как «ведомое» обучением и воспитанием (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин) и тогда психолог, ставящий эксперимент, не может игнорировать сам процесс обучения, определяющий развитие. Формирующий эксперимент предполагает выявление закономерностей развития психики ребенка в процессе активного, целенаправленного воздействия экспериментатора на испытуемого, т. е. формирования его психики. Другое название для формирующего эксперимента—психолого-педагогический, обучающий, воспитывающий.

Помимо исследования, построенного на наблюдении, и экспериментального исследования, возможно психодиагностическое исследование. На его основе проверяются, как правило, гипотезы о зависимостях между различными психологическими характеристиками; выявив их особенности (измерив, описав) у достаточного количества испытуемых, оказывается возможным на основании соответствующих математических процедур выявить их взаимосвязь. Для этого используются психодиагностические методы, т. е. методы выявления и измерения индивидуальных особенностей на основе процедур и техник, подтвердивших свою эффективность. Иногда психодиагностическое исследование предполагает охват достаточно большого количества испытуемых, что позволяет снизить требования к контролю переменных во время диагностики (это преимущественно относится к методикам, создаваемым для массовой диагностики), во многих же случаях требования к психодиагностическому исследованию те же, что к эксперименту; имеется в виду контроль переменных, но не манипулирование.

Наблюдение, эксперимент и психодиагностическое исследование мы выделили как относительно самостоятельные методы исследования. Следует различать случаи, когда наблюдение и психодиагностика входят составной частью в эксперимент. Естественно, что во время эксперимента за испытуемым наблюдают, что изменение его состояния регистрируется (если это необходимо) средствами пснходиагностики; однако как метод исследования ни наблюдение, ни психодиагностика в данном случае не выступают. Психодиагностика, кроме того, может выступать самостоятельной областью деятельности практического психолога, ориентирующегося при этом не на исследовании, а на обследование. В связи с этим методы психодиагностики мы рассмотрим в соответствующем разделе.

Помимо названных, одним из распространенных методов психологического исследования выступает беседа, предусматривающая выявление интересующих психолога связей на основе эмпирических данных, полученных в живом двустороннем общении с испытуемым. Беседа, как правило, выступает в качестве вспомогательного метода: при анализе ее хода и результатов перед психологом встает ряд трудно разрешимых проблем, касающихся откровенности испытуемого, его отношения к психологу; при недостаточном психологическом контакте возможна боязнь испытуемого «потерять лицо», подозрительность, недоверие и, как следствие, стремление уйти от ответов в стереотипные, стандартные высказывания, соответствующие принятым—по мнению испытуемого— этическим и иным нормам. Хорошее же отношение к психологу может, вызвать бессознательное стремление угодить ему, «порадовать» ожидаемым ответом. Сам же психолог (как и в ситуации наблюдения) также не свободен от субъективности; несмотря на то, что беседа заранее планируется и основные вопросы определяются до ее начала, в ходе живого общения психолог с трудом может абстрагироваться от личностного отношения к испытуемому—с вытекающими последствиями. Точнее будет сказать так: использование беседы как основного метода возможно при соответствующей квалификации психолога, предполагающей умение установить контакт с испытуемым, дать ему возможность максимально свободного выражения и одновременно «отделить» личные отношения от содержания беседы. В работе ряда ведущих психологов мира беседа использовалась как самостоятельный метод исследования («клиническая беседа» Ж. Пиаже, «психоаналитическая беседа» 3. Фрейда).

На этом мы закончим краткий обзор методов психо логического исследования. Сказанное о методах получения эмпирических данных касалось объективного исследования; аналоги можно увидеть и при применении субъективного метода (самонаблюдение, самоэксперимент, самодиагностика, внутренний диалог).

Вслед за этапом получения эмпирических данных следует этап их обработки, где в качестве методов выступают различные формы качественного и количественного анализа, обсуждение которых на 1-м курсе было бы преждевременным, т. к. требует соответствующей математической подготовки.

Завершается же исследовательский цикл интерпретацией, т. е. соотнесением полученных результатов с исходной гипотезой, выводами о ее достоверности и дальнейшем соотнесением с теорией, в рамках которой гипотеза создавалась, и—при необходимости—пересмотром определенных положений, что породит новые проблемы, новые гипотезы и так далее, до бесконечности, как бесконечно познание.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

 1. Методы психологического исследования
  Важное требование, которое предъявляет современная психология к научному исследованию, заключается в обращении к принципу генетического (исторического) изучения психических фактов. Сущность генетического принципа в том, что изучаемое психическое явление рассматривается как процесс исследователь стремится восстановить все моменты его развития, увидеть и понять, как они сменяют друг друга
 2. Эксперимент в системе методов психологического исследования
  Организация психологического исследования. Классификации методов психологических исследований (классическая систематика, своевременная систематика). Метод наблюдения и постулат непосредственности. Виды психологического наблюдения. Контроль субъективных факторов в отчетах наблюдателей. Методики наблюдения в экспериментальных схемах. Типы эмпирических данных в психологическом
 3. Методы психологических исследований
  Теперь, когда мы уже немного представляем себе психологическую тематику и принятые подходы к ее изучению, можно перейти к рассмотрению стратегий психологического исследования. В общем научное исследование включает два этапа: 1) выдвижение научной гипотезы и 2) проверка этой гипотезы. Довольно мало можно сказать о первом из этих этапов и очень много — о втором. Выдвижение гипотез
 4. ПРОБЛЕМА ОСНОВНОГО МЕТОДА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  Изучать психические явления в процессе их формирования — это уже не такая новость в психологии. Но дело в том, что это можно делать двумя принципиально разными путями. Один из них заключается в том, что перед испытуемым ставят задачу и далее регистрируют, как она решается, и как при этом формируются новые действия, представления и понятия. Такое исследование можно провести на разных возрастах и
 5. Экспериментально-психологический метод исследования психического состояния военнослужащих
  Одним из широко используемых методов оценки психического состояния военнослужащих являются психодиагностические методики. Чаще применяются: "Прогноз", "Прогноз-2", опросник Айзенка, опросник СМИЛ и 16-ФЛО, методика "Неоконченные предложения", "Q - сортировка". Четыре последние методики предполагают наличие специальной подготовленности экспериментатора. Несколько реже используются другие методики,
 6. Оценка результатов деятельности и поведения человека, коллектива – мощный метод военно-психологических исследований
  Оценивая роль метода в успешности изучения любой проблемы, выдающийся русский исследователь-экспериментатор И.П. Павлов писал: «Метод – самая первая основная вещь. От метода, от способа действия зависит вся серьезность исследования. При хорошем методе и не очень талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и гениальный человек будет работать впустую, не получит ценных, точных
 7. Психологические гипотезы и реконструкции психологической реальности при использовании экспериментального метода
  Виды психологических гипотез, проверяемых в эксперименте. Описание психологических закономерностей на языке "переменных" и строгость причинно-следственных, или каузальных интерпретаций как специфика экспериментального метода исследования. Операционализация переменных. Проблема соотношения эмпирических обобщений и теоретических интерпретаций при анализе экспериментальных данных. Концептуальные
 8. 38.РАССПРОС, ОБЪЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И НСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
  Больные с заболеваниями поджелудочной железы (ПЖ) могут предъявлять жалобы на боли в животе, а также на диспепсические явления и общую слабость. Боли наиболее часто локализуются в верхней половине живота, преимущественно в эпигастральной области или левом подреберье, иррадиируя в спину, левое плечо. Они могут быть острыми, интенсивными, опоясывающего характера, с иррадиацией в поясничную область,
 9. МЕТОД «СРЕЗОВ» И МЕТОД ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ДЕТСКОГО МЫШЛЕНИЯ
  Сопоставление наших представлении с идеями Ж. Пиаже имеет для нас большое значение, ибо мы также исходим из действия как центральной проблемы психической жизни и психологии. Мы признаем, что с общебиологической точки зрения психика является вспомогательным аппаратом поведения; более того, мы полагаем, что психические процессы суть не что иное, как сублимированные предметные действия, а образы —
 10. Психологические особенности личности участников локальных конфликтов в условиях их возвращения из психотравмирующей ситуации как объект и предмет психологических исследований
  Изучению влияния на человека экстремальных психотравмирующих стрессовых ситуаций в последнее время посвящены работы как психиатров, так и психологов (Ю.А. Алексоандровский, Л.Н. Собчик, Л.И. Спивак и др.). Это связано с увеличением числа конфликтов с военными действиями, стихийных бедствий и катастроф. Особое практическое значение приобретает изучение ситуаций возвращения человека из
 11. Методы исследования
  Выбор методов исследования определялся многоплановым характером исследовательских задач. Для реализации поставленных задач был использован комплекс научных методов, объединенных в рамках констатирующего исследования и развивающего эксперимента. Применялись такие общенаучные методы исследования, как теоретико-методологический и логический анализ, синтез, построение аналогий, сравнительный и
 12. Методы исследования
  Исходя из методологических посылок для решения поставленных задач, были выбраны следующие методы и методики углубленного теоретического и эмпирического исследования рассматриваемой проблематики: системный и структурно-диалектический анализ, сравнительно-исторический метод, метод контент-анализа, метод экспертных оценок, включенное и внешнее наблюдение, полуструктурированное интервью, дифференциал
 13. Методы исследования
  В качестве организационных методов использовался сравнительный метод (сопоставление свойств выборок в зависимости от профессии, места проживания и возрастных особенностей), лонгитюдный (отслеживалось изменение уровня развития полиэтнической компетентности, этнической толерантности и эмоционального интеллекта до и после участия в акмеологических программах). В качестве эмпирических методов
 14. Методы исследования
  Основные методы исследования включали 1) общенаучные: системный анализ, моделирование, номотетико-идеографический анализ, проектирование, экстраполяция, теоретический анализ; 2) комплекс психологических и акмеологических методов, объединенных в рамках констатирующего и формирующего эксперимента; 3) методы, разработанные в рамках компоненциального подхода: опрос, наблюдение, интервью,
 15. Методы исследования
  В работе применялся в основном номотетический метод исследования. Эмпирический уровень включал планирование и организацию исследования, проведенного в 2005-2008 годах. Для решения поставленных задач и проверки гипотез применялись следующие методы: теоретический анализ концепций и исследований в области психологии личности, психологии развития, дифференциальной психологии, философии, социологии и
 16. Методы исследования
  Комплексный и системный подходы, реализуемые в настоящем исследовании с его многоплановым характером поставленных задач потребовал применения разнообразных методов сбора эмпирических данных, диагностики и формирования процедуры их математической обработки. Эмпирические методы исследования: наблюдение и метод самооценки с использованием компьютерных технологий; психодиагностические методы в
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com