основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Методи на психологическо изследване

Сега, когато вече имаме малка представа за психологическата тема и възприетите подходи към нейното изследване, можем да пристъпим към разглеждане на стратегии за психологическо изследване. Като цяло научните изследвания включват два етапа: 1) представяне на научна хипотеза и 2) тестване на тази хипотеза. Съвсем малко може да се каже за първия от тези етапи и много може да се каже за втория.хипотезиПървата стъпка във всеки изследователски проект е да се представи хипотеза - твърдение, което може да бъде проверено - по интересуваща тема. Например, ако се интересуваме от детска амнезия, бихме могли да предположим, че човек е в състояние да си спомни повече за ранния си живот в семейството, ако е върнат точно на мястото, където първоначално се е случило всичко, да речем, в семейния дом. Откъде изследователят черпи тази хипотеза? Не съществува проста рецепта, въпреки че ползотворните хипотези често се получават от: а) проницателно наблюдение на естествено срещащи се ситуации - в този случай може да забележите, че след завръщането си у дома можете да си спомните повече за годините, прекарани в гимназията; и б) изучаване на съответната научна литература - в нея можете да прочетете за експерименти, показващи какви признаци помагат за възстановяване на стари спомени.

Научната теория обаче често е най-важният източник на научни хипотези - набор от свързани твърдения, свързани с конкретен феномен. Така например, една от теориите за сексуална мотивация (обсъдена в глава 10) твърди, че има генетично предразположение към хетеросексуалност или хомосексуалност. Въз основа на тази теория е възможно да се изложи проверима научна хипотеза, според която двойките еднакви близнаци с идентични гени са по-склонни да имат еднаква сексуална ориентация, отколкото двойки близнаци, в които само половината от гените са идентични. Конкурираща се с него теория подчертава ролята на детските събития като източник на сексуална ориентация на индивида и генерира конкуриращ набор от хипотези, които също могат да бъдат проверени. Както ще видим при четенето на тази книга, тестването на хипотези, формулирани въз основа на конкуриращи се теории, е един от основните начини за напредък на научното познание.

Думата „научен“ означава, че изследователските методи за събиране на данни са (а) безпристрастни, в смисъл, че не дават предпочитание на една хипотеза пред други; и б) надеждни, тоест позволяват на други квалифицирани специалисти да повторят тези наблюдения и да получат същите резултати. Различните методи, които ще разгледаме по-долу, имат тези две характеристики. Някои от методите се използват по-често при някои подходи, отколкото при други, но всички тези методи могат да бъдат използвани при всякакви подходи. Основното изключение е, че някои представители на феноменологичния подход като цяло отхвърлят научните методи.

В редица случаи психолозите комбинират своите усилия с представители на други научни дисциплини, особено биолози, при изучаването на психичните явления. Описание на някои от тези мултидисциплинарни подходи можете да намерите в раздела „В началото на психологическите изследвания“.Експериментален методНай-ефективният научен метод е експериментът. Изследователят внимателно наблюдава условията - често в лабораторията - и прави измервания, за да установи връзките между променливите (променлива е нещо, което може да приеме различни стойности) (виж таблица 1.1). Например експериментът може да бъде насочен към изясняване на връзката между променливите на паметта и съня (например, способността да се помни детството с липса на сън намалява). Доколкото паметта системно се променя със съня, можете да намерите редовна връзка между тези две променливи.

Експерименталният метод се различава от другите методи за научно наблюдение именно по способността да се упражнява прецизен контрол върху променливите. Ако експериментаторът иска да определи дали способността за запомняне зависи от това колко дълго човек спи, той може да контролира продължителността на съня, като организира няколко групи субекти, които ще прекарат нощта в лабораторията. Той може да позволи на две групи да си лягат съответно в 23,00 и 01,00 часа, а третата група е принудена да остане будна до 04,00 часа. След като събуди всички предмети по едно и също време, да речем в 07.00, и даде на всички една и съща задача да запомнят, експериментаторът може да определи дали субектите с дълъг сън помнят повече от предметите с кратък сън.

В това изследване продължителността на съня е независима променлива, тъй като не зависи от това какво прави субектът (субектът не определя колко да спи за него - това се прави от експериментатора). Броят на изиграните събития е зависима променлива, тъй като нейната стойност в крайна сметка зависи от стойността на независимата променлива. Независимата променлива е тази, която експериментаторът манипулира, а зависимата променлива е тази, която той наблюдава. Зависимата променлива почти неизбежно се оказва някаква мярка за поведението на субекта. За да изразят зависимостта на една променлива от друга променлива, те казват, че едната е функция на другата. Така че в описания експеримент можем да кажем, че способността на субектите да запомнят е функция от продължителността на техния сън.

За да разберем по-добре разликата между зависимите и независимите променливи, се обръщаме към друг въпрос - ефектът на марихуаната върху паметта. В един типичен експеримент, когато тестваните лица дойдоха в лабораторията, им бяха дадени бисквитки, съдържащи доза марихуана. Всички те получиха едни и същи инструкции, а бисквитките изглеждаха еднакво. Но дозировката на марихуаната беше различна: една група субекти получи 5 mg тетрахидроканабиол (THC), активното вещество марихуана, друга група - 10 mg, третата - 15 mg и четвъртата - 20 mg.

След като субектите използвали марихуана, им било възложено да запомнят няколко списъка на несвързани думи. Седмица по-късно те бяха върнати в лабораторията и помолени да запомнят колкото се може повече думи. Преди да занесат предметите в лабораторията, експериментаторите внимателно обмислиха всичко. С изключение на дозировката на марихуаната, те поддържат постоянни всички условия: общата ситуация на експеримента, инструкции за субектите, материал за запомняне, отделеното време за запаметяване, както и условията, при които се проверява възпроизвеждането. Единственият фактор, на който беше позволено да се различава между четирите групи, беше дозировката на марихуана - независима променлива. Зависимата променлива беше броят на думите, възпроизведени седмица по-късно. Дозировката на марихуаната се измерва в милиграми THC; запаметяването се измерва като процент от възпроизведени думи. Експериментаторите успяха да получат функция, която свързва зависими и независими променливи. И накрая, броят на субектите в групите беше доста голям (извадка от 20 души на група), за да се оправдае очакването за подобни резултати в случай на повторение на експеримента с различна извадка от субекти. Броят на предметите във всяка група обикновено се обозначава с буквата n; в това проучване n = 20.

Експерименталният метод може да се използва както в лабораторията, така и извън нея. Например, при изследване на затлъстяването могат да се изучават различни методи за контрол на теглото, като се прилагат върху няколко, но подобни групи от затлъстели индивиди. Експерименталният метод е въпрос на логика, а не на мястото. Независимо от това, експериментите обикновено се провеждат в специални лаборатории, главно защото обикновено се изискват точни техники за контрол, за да се контролира представянето на стимулите и точно да се измери поведението.Таблица 1.1. Терминология на експерименталните изследванияХипотеза: твърдение за проверка.

Променлива: фактор в изследването, който може да придобие различни значения.

Независима променлива: променлива, независима от действията на участниците в експеримента.

Зависима променлива: Променлива, чиито стойности в крайна сметка зависят от стойностите на независимата променлива.

Експериментална група: група, в която има състояние, което е обект на изследване.

Контролна група: група, в която няма условие, което е предмет на изследване.

Измерване: система, според която числови стойности са присвоени на променливи.Планиране на експерименти Под „експериментален дизайн“ се разбира процедура за събиране на данни. Най-простите експериментални проекти осигуряват на изследователя възможността да манипулира независима променлива и да изучава нейния ефект върху зависимата променлива (както в случая с изследване на марихуана, описано по-горе). Ако всичко, освен независимата променлива, се запази непроменено, тогава в резултат на експеримента човек може да направи такъв вид изявление: „Всички неща са равни, Y се увеличава с увеличаване на X“. Или обратното: "С увеличаване на XY намалява." Твърдението в тази форма може да бъде запълнено с почти всяко съдържание, както е илюстрирано от следните примери: а) „с увеличаване на дозата на THC, възпроизвеждането на съхранявания материал се влошава“; б) „колкото повече деца са подложени на телевизионна агресия, толкова по-агресивно се държат спрямо другите деца”; в) „колкото повече са повредени определени области от мозъка на пациента, толкова повече се нарушава функцията за разпознаване на лице“; г) "колкото по-продължителен стрес човек претърпява, толкова повече са шансовете да придобие язва на стомаха."

Понякога експеримент се фокусира само върху влиянието на определено състояние в негово присъствие или отсъствие (независима променлива, която има две възможни стойности: присъствие и отсъствие). За изграждането на експеримент е необходима експериментална група, в която това състояние е налице, и контролна група, в която това състояние отсъства. Като илюстрация, помислете за експеримент, при който се определя колко добре колегите помнят какво се е случило на третата им година. Експерименталната група е представена със снимка на публиката, в която са учили през третата година, преди да започнат да си спомнят за случаите от онова време. Контролната група не го показва. Ако учениците в експерименталната група си спомнят повече случаи, отколкото в контролната група, тогава тази подобрена памет може да бъде причислена към визуалния сигнал.

За някои проблеми изследванията с една независима променлива може да са твърде ограничени. Понякога е необходимо да се проучи влиянието, упражнявано от няколко взаимодействащи независими променливи върху една или дори няколко зависими променливи. Изследване, при което няколко променливи едновременно се манипулират, се нарича многоварен експеримент; често се използва в психологията. И така, в предишния пример, припомняйки събития през третата година, в допълнение към вариацията за представяне / непредставяне на снимка на публиката, експериментаторът може да добави и вариант на подкана / да не подтикне името на своя учител през третата година. Тогава ще има четири групи учебни предмети: 1) снимка плюс фамилията на учителя, 2) има снимка, но фамилията не се дава, 3) назовават фамилията, но няма снимка, 4) нито снимката, нито фамилията. Подобряване на паметта може да се очаква поради наличието както на снимка от класа, така и на името на учителя: групи 2 и 3 трябва да се справят по-добре от група 4, а група 1 трябва да има най-добро представяне.

Измерване. Когато провеждат експеримент, психолозите често трябва да говорят за количества и количества. Понякога променлива може да бъде измерена чрез физически средства - например броя часове без сън или доза лекарства. В други случаи те трябва да бъдат мащабирани чрез поставяне в определен ред; По този начин при оценката на агресивните усещания на пациента психотерапевтът може да използва петобална скала с оценки, вариращи от „никога”, след това „рядко”, „понякога”, „често” и „винаги”. С цел по-точно отчитане на резултата, на променливите са присвоени числа; този процес се нарича измерване.

<Фиг. Изследователят следи мозъчната активност на изпитвания, който спи в лаборатория на полиграф.>

Измерванията в експериментите обикновено се извършват не върху един обект, а върху извадка, състояща се от много субекти. Резултатът от това проучване съответно ще бъдат данни под формата на набор от числа, които след това трябва да бъдат обобщени и интерпретирани. За да разрешите този проблем, трябва да използвате статистика - дисциплина, занимаваща се с извадки от данни, получени от индивиди от определена група от населението, и след това въз основа на тази извадка да направите заключение относно цялата група. Статистиката играе важна роля не само в експерименталните проучвания, но и в други методи. [Това обобщение е въведение към проблемите на измерването и статистиката. Вижте Приложение II за повече подробности. - Забележка автор.] Най-разпространената статистическа мярка е средната стойност, която е просто работен термин за средноаритметичната стойност. Той е равен на сбора от всички показатели, разделен на броя на тези показатели. В проучвания, включващи експерименталните и контролните групи, се сравняват две средства: средната за субектите от експерименталната група и средната за субектите от контролната група. Изследователите се интересуват, разбира се, от разликата между тези две средни стойности.

Ако несъответствието между средните стойности е значително, можете да го приемете такова, каквото е. Но какво става, ако е малък? И ако грешка проникна в нашите измервания? Ами ако полученото несъответствие е причинено от няколко от обикновените случаи? Статистиката се справя с подобни проблеми, като използва тестове за значимостта на разликите. Ако психологът каже, че разликата между експерименталната и контролната групи е „статистически значима“, това означава, че получените данни са преминали статистическия тест и наблюдаваната разлика е надеждна. С други думи, статистическият тест показва, че наблюдаваната разлика е възникнала под въздействието на независима променлива, а не поради случайна комбинация от обстоятелства или поради няколко резки отклонения.Метод на корелацияНе всички проблеми могат да бъдат решени експериментално. Има много ситуации, в които изследовател не може да контролира кои субекти попадат в определени условия. Например, ако трябва да тествате хипотезата, че хората с анорексия са по-чувствителни към промените във вкуса, отколкото хората с нормално тегло, тогава не можем да съставим група от хора с нормално тегло и да изискваме половината от тях да имат анорексия! Всъщност ще трябва да подберем хора, които вече страдат от анорексия, и тези, които имат нормално тегло, и да проверим дали те също се различават по вкусовата чувствителност.
Най-общо казано, можете да използвате метода на корелация, за да определите дали някаква променлива, която не можем да контролираме, е свързана с друга интересуваща ни променлива, или с други думи, дали те корелират помежду си.

В горния пример променливото тегло има само две стойности - нормална и анорексична. Често се случва всяка от променливите да приеме много стойности и тогава е необходимо да се определи доколко стойностите на едната и другата променлива са свързани помежду си. Това може да бъде определено чрез статистически параметър, наречен коефициент на корелация и обозначен с буквата r. Коефициентът на корелация ви позволява да оцените колко свързани са двете променливи и се изразява с число от -1 до +1. Нула означава, че няма връзка; пълната връзка се изразява като единство (+1, ако съотношението е положително, и -1, ако е отрицателно). С увеличаването на r от 0 до 1, силата на връзката се увеличава.Фиг. 1.6.

Графици на разсейване, илюстриращи корелация

, Тези хипотетични данни принадлежат на 10 пациенти, всеки от които има известни щети в области на мозъка, доколкото е известно, за разпознаване на лица. На фиг. 1.6а, пациентите са разположени хоризонтално според размера на мозъчното увреждане, като най-лявата точка показва пациента с най-малко увреждане (10%), а най-дясната точка показва пациента с най-малко увреждане (55%). Всяка точка на графиката отразява показателя за отделен пациент в теста за разпознаване на лице. Корелацията е положителна и равна на 0,90. На фиг. 1.6b показва същите данни, но сега те показват съотношението на правилни отговори, а не на грешки. Тук корелацията е отрицателна, равна на -0,90. На фиг. 1.6в успеха на пациентите в теста за разпознаване се показват в зависимост от техния растеж. Тук корелацията е нула.Същността на коефициента на корелация може да се обясни с примера на графично представяне на данните от хипотетично изследване. Както е показано на фиг. 1.6а, в исследовании участвуют пациенты, о которых заранее известно, что у них поврежден мозг, и это вызвало разной степени трудности в узнавании лиц (прозопагнозия). Предстоит выяснить, возрастает ли трудность, или ошибка узнавания лиц, с увеличением процента поврежденной мозговой ткани. Каждая точка на графике 1.6а показывает результат для отдельного пациента при его тестировании на узнавание лиц. Например, пациент с 10%-ным повреждением ошибался в тесте на распознавание лиц в 15% случаев, а пациент с 55%-ным повреждением делал ошибки в 95% случаев. Если бы ошибка узнавания лиц постоянно возрастала с увеличением процента повреждения мозга, точки на графике располагались бы все время выше при движении слева направо; если бы они размещались на диагонали рисунка, коэффициент корреляции был бы r = 1,0. Однако несколько точек расположены по разные стороны этой линии, поэтому корреляция составляет около 90%. Корреляция 90% означает очень сильную связь между объемом поврежденного мозга и ошибками узнавания лиц. Корреляция на рис. 1.6а — положительная, поскольку большее повреждение мозга вызывает больше ошибок.

Если бы вместо ошибок мы решили отобразить долю правильных ответов в тесте на распознавание, то получили бы график, изображенный на рис. 1.6б. Здесь корреляция отрицательная (равная примерно -0,90), поскольку с увеличением повреждения мозга доля правильных ответов уменьшается. Диагональ на рис. 1.6б — это просто инверсный вариант той, что на предыдущем рисунке.

Наконец, обратимся к графику на рис. 1.6в. Здесь отображена доля ошибок пациентов в тесте на распознавание лиц в зависимости от их роста. Разумеется, нет оснований считать, что доля узнанных лиц связана с ростом пациента, и график подтверждает это. При движении слева направо точки не проявляют согласованного движения ни вниз, ни вверх, а разбросаны вокруг горизонтальной линии. Корреляция равна нулю.

Числовой метод вычисления коэффициента корреляции описан в Приложении II. Сейчас, однако, мы сформулируем несколько элементарных правил, которые помогут вам разобраться с коэффициентом корреляции, когда вы встретитесь с ним в последующих главах.

Корреляция бывает положительной (+) и отрицательной (-). Знак корреляции показывает, связаны ли две переменные положительной корреляцией (величина обеих переменных растет или уменьшается одновременно) или отрицательной корреляцией (одна переменная растет при уменьшении другой). Предположим, например, что количество пропусков занятий студентом имеет корреляцию -0,40 с баллами в конце семестра (чем больше пропусков, тем меньше баллов). С другой стороны, корреляция между полученными баллами и количеством посещенных занятий будет +0,40. Прочность связи одна и та же, но знак ее зависит от того, считаем ли мы пропущенные или посещенные занятия.

По мере усиления связи двух переменных r увеличивается от 0 до 1. Чтобы лучше это представить, рассмотрим несколько известных положительных коэффициентов корреляции:

- Коэффициент корреляции между баллами, полученными в первый год обучения в колледже, и баллами, полученными на втором году, составляет около 0,75.

- Корреляция между показателями геста на интеллект в возрасте 7 лет и при повторном тестировании в 18 лет составляет примерно 0,70.

- Корреляция между ростом одного из родителей и ростом ребенка во взрослом возрасте, составляет около 0,50.

- Корреляция между результатами теста на способность к обучению, полученными в школе и в колледже, равна примерно 0,40.

- Корреляция между баллами, полученными индивидуумами в бланковых тестах, и суждением психолога-эксперта об их личностных качествах составляет около 0,25.

В психологических исследованиях коэффициент корреляции 0,60 и выше считается достаточно высоким. Корреляция в диапазоне от 0,20 до 0,60 имеет практическую и теоретическую ценность и полезна при выдвижении предсказаний. К корреляции от 0 до 0,20 следует относиться осторожно, при выдвижении предсказаний ее польза минимальна.

Тесты. Знакомый пример использования корреляционного метода — тесты по измерению некоторых способностей, достижений и других психологических качеств. При тестировании группе людей, различающихся по какому-нибудь качеству (например, математическим способностям, ловкости рук или агрессивности), предъявляют некоторую стандартную ситуацию. Затем можно вычислить корреляцию между изменениями показателей данного теста и изменением другой переменной. Например, можно установить корреляцию между показателями группы студентов в тесте на математические способности и их оценками по математике при дальнейшем обучении в колледже; если корреляция значительная, то на основе результатов этого теста можно решить, кого из нового набора студентов можно перевести в группу с повышенными требованиями.

Тестирование — важный инструмент психологических исследований. Оно позволяет психологам получать большое количество данных о людях с минимальным отрывом их от повседневных дел и без применения сложного лабораторного оборудования. Построение тестов включает множество этапов, которые мы подробно рассмотрим в последующих главах.

Корреляция и причинно-следственные связи. Между экспериментальными и корреляционными исследованиями есть важное различие. Как правило, в экспериментальном исследовании систематически манипулируют одной переменной (независимой) с целью определить ее причинное воздействие на некоторые другие переменные (зависимые). Такие причинно-следственные связи нельзя вывести из корреляционных исследований. Ошибочное понимание корреляции как причинно-следственного отношения можно проиллюстрировать на следующих примерах. Может существовать корреляция между мягкостью асфальта на улицах города и количеством солнечных ударов, случившихся за день, но отсюда не следует, что размягченный асфальт выделяет какой-то яд, приводящий людей на больничную койку. На самом деле изменение обеих этих переменных — мягкости асфальта и числа солнечных ударов — вызывается третьим фактором — солнечным теплом. Еще один простой пример — высокая положительная корреляция между большим количеством аистов, гнездящихся во французских деревнях, и высокой рождаемостью, зарегистрированной там же. Предоставим изобретательным читателям самим догадываться о возможных причинах такой корреляции, не прибегая к постулированию причинно-следственной связи между аистами и младенцами. Эти примеры служат достаточным предостережением от понимания корреляции как причинно-следственного отношения. Если между двумя переменными есть корреляция, изменение одной может вызывать изменения другой, но без специальных экспериментов такой вывод будет неоправданным.Метод наблюденийНепосредственное наблюдение. На раннем этапе исследования лабораторные эксперименты и корреляционный метод могут оказаться преждевременными и большего можно достичь, наблюдая за естественным ходом интересующего вас явления. Внимательное наблюдение за поведением человека и животных служит отправной точкой для очень многих психологических исследований. Например, наблюдая за приматами в их естественной среде, можно многое узнать об их стадной организации, и позднее это поможет в лабораторном их изучении (рис. 1.7). Видеозапись новорожденного позволяет детально рассмотреть паттерны его движений, совершаемых вскоре после рождения, и определить, на какие стимулы он реагирует. Исследователей следует специально подготовить к проведению наблюдений за естественно протекающим поведением, с тем чтобы они точно записывали наблюдаемое и избегали проекции собственных предрасположенностей на содержание своих отчетов.Фиг. 1.7. Наблюдение за бабуинами в их естественной среде обитания. Часто о социальном поведении можно узнать больше из полевых исследований, чем из лабораторных. Профессор Ширли Страм наблюдала за одним и тем же племенем бабуинов в Кении более 20 лет; она отличала отдельных животных и ежедневно регистрировала их поведение и социальные взаимодействия. Ее данные содержали уникальную информацию об умственных способностях бабуинов и о роли дружбы в их социальной системе.Для наблюдений может потребоваться лаборатория, если изучаемая проблема частично носит биологический характер. Например, Мастерс и Джонсон (Masters & Johnson, 1966) в своем классическом исследовании психологии человеческой сексуальности разработали методику, позволяющую непосредственно наблюдать сексуальные реакции в лаборатории. Их данные включали: а) наблюдения за поведением, б) записи физиологических изменений и с) ответы испытуемых на вопросы о своих ощущениях до, во время и после сексуальной стимуляции.

<Рис. Исследователь, проводящий опрос, задает участникам, в данном случае семейной паре, вопросы, касающиеся их установок и форм поведения. Для того чтобы результаты исследования отвечали критерию валидности, выборка респондентов должна быть репрезентативной по отношению к более широкой изучаемой популяции.>

Мастерс и Джонсон, конечно, не отрицали, что человеческая сексуальность имеет много проявлений помимо биологических, однако их наблюдения за анатомическими и физиологическими аспектами сексуальных реакций многое смогли рассказать о человеческой сексуальности и о путях решения сексуальных проблем.

Метод интервью. Некоторые проблемы, которые трудно изучать путем прямого наблюдения, можно исследовать путем косвенного наблюдения, т. е. с помощью опросников и интервью. Вместо того чтобы наблюдать, практикуют ли люди тот или иной вид поведения, например регулярную гимнастику, исследователь просто спрашивает их, так ли это. Поскольку люди могут пытаться выставить себя в более благоприятном свете, этот метод более подвержен влиянию пристрастий, чем непосредственное наблюдение. Тем не менее метод интервью дал немало важных результатов. Например, еще за 20 лет до того, как сексуальные реакции исследовали Мастерс и Джонсон, многое о сексуальном поведении людей (в противоположность поведению, предписываемому законами, религиями и обществом) стало известно из обширных опросов, проведенных Альфредом Кинси и его коллегами. Информация, полученная из тысяч индивидуальных интервью, была проанализирована и стала основой книг «Сексуальное поведение мужчины» (Sexual Behavior in the Human Male. Kinsey, Pomeroy & Martin, 1948) и «Сексуальное поведение женщины» (Sexual Behavior in the Human Female. Kinsey, Pomeroy, Martin & Gebhard, 1953).

Опросы широко использовались также для выяснения политических взглядов людей, предпочтения ими товаров, потребности в медицинском уходе и т. п. Всем хорошо знакомы такие виды опроса, как социологический опрос и перепись населения. Для адекватного проведения опроса надо, чтобы опросник, прошедший тщательное предварительное тестирование, предъявлялся группе людей, отобранных так, чтобы они адекватно представляли изучаемую группу населения.

История индивида (Case Histories). [В медицине аналогом является история болезни. — Прим. перев.] Еще один способ косвенно наблюдать за человеком — это познакомиться с его биографией. Сегодня исследователь чаще спрашивает людей о том, что они делали в прошлом, чем наблюдает интересующий его вид поведения. Например, если стоит вопрос об эффективности нового вида психотерапии, исследователь может начать с получения биографии каждого клиента. Биография, изложенная для научного использования, называется историей индивида и служит важным источником данных для его психологического изучения.

Чаще всего историю индивида составляют по реконструкции биографии человека на основе воспроизведенных им событий и записей. Реконструкция необходима потому, что история конкретного человека, как правило, не вызывает интереса, пока у него не начались какие-нибудь проблемы; и тогда знание о его прошлом становится важным, чтобы понять его поведение в настоящем. По сравнению с результатами непосредственного наблюдения ретроспективный метод может давать искаженное представление о событиях или упускать что-либо из виду, но зачастую он является единственной возможностью.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Методы психологических исследований

 1. Методы психологического исследования
  Важное требование, которое предъявляет современная психология к научному исследованию, заключается в обращении к принципу генетического (исторического) изучения психических фактов. Сущность генетического принципа в том, что изучаемое психическое явление рассматривается как процесс исследователь стремится восстановить все моменты его развития, увидеть и понять, как они сменяют друг друга
 2. Эксперимент в системе методов психологического исследования
  Организация психологического исследования. Классификации методов психологических исследований (классическая систематика, своевременная систематика). Метод наблюдения и постулат непосредственности. Виды психологического наблюдения. Контроль субъективных факторов в отчетах наблюдателей. Методики наблюдения в экспериментальных схемах. Типы эмпирических данных в психологическом
 3. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  Как уже упоминалось, психологическое исследование предполагает: 1) формулировку проблемы; 2) выдвижение^гипотезы; 3) осуществление проверки гипотезы; 4) интерпретацию результатов проверки. Как правило, о методах психологии говорят прежде всего в связи с третьим этапом — проверкой гипотезы; он предполагает организацию особого взаимодействия психолога с изучаемым объектом. Мы
 4. ПРОБЛЕМА ОСНОВНОГО МЕТОДА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  Изучать психические явления в процессе их формирования — это уже не такая новость в психологии. Но дело в том, что это можно делать двумя принципиально разными путями. Один из них заключается в том, что перед испытуемым ставят задачу и далее регистрируют, как она решается, и как при этом формируются новые действия, представления и понятия. Такое исследование можно провести на разных возрастах и
 5. Экспериментально-психологический метод исследования психического состояния военнослужащих
  Одним из широко используемых методов оценки психического состояния военнослужащих являются психодиагностические методики. Чаще применяются: "Прогноз", "Прогноз-2", опросник Айзенка, опросник СМИЛ и 16-ФЛО, методика "Неоконченные предложения", "Q - сортировка". Четыре последние методики предполагают наличие специальной подготовленности экспериментатора. Несколько реже используются другие методики,
 6. Оценка результатов деятельности и поведения человека, коллектива – мощный метод военно-психологических исследований
  Оценивая роль метода в успешности изучения любой проблемы, выдающийся русский исследователь-экспериментатор И.П. Павлов писал: «Метод – самая первая основная вещь. От метода, от способа действия зависит вся серьезность исследования. При хорошем методе и не очень талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и гениальный человек будет работать впустую, не получит ценных, точных
 7. Психологические гипотезы и реконструкции психологической реальности при использовании экспериментального метода
  Виды психологических гипотез, проверяемых в эксперименте. Описание психологических закономерностей на языке "переменных" и строгость причинно-следственных, или каузальных интерпретаций как специфика экспериментального метода исследования. Операционализация переменных. Проблема соотношения эмпирических обобщений и теоретических интерпретаций при анализе экспериментальных данных. Концептуальные
 8. 38.РАССПРОС, ОБЪЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И НСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
  Больные с заболеваниями поджелудочной железы (ПЖ) могут предъявлять жалобы на боли в животе, а также на диспепсические явления и общую слабость. Боли наиболее часто локализуются в верхней половине живота, преимущественно в эпигастральной области или левом подреберье, иррадиируя в спину, левое плечо. Они могут быть острыми, интенсивными, опоясывающего характера, с иррадиацией в поясничную область,
 9. МЕТОД «СРЕЗОВ» И МЕТОД ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ДЕТСКОГО МЫШЛЕНИЯ
  Сопоставление наших представлении с идеями Ж. Пиаже имеет для нас большое значение, ибо мы также исходим из действия как центральной проблемы психической жизни и психологии. Мы признаем, что с общебиологической точки зрения психика является вспомогательным аппаратом поведения; более того, мы полагаем, что психические процессы суть не что иное, как сублимированные предметные действия, а образы —
 10. Психологические особенности личности участников локальных конфликтов в условиях их возвращения из психотравмирующей ситуации как объект и предмет психологических исследований
  Изучению влияния на человека экстремальных психотравмирующих стрессовых ситуаций в последнее время посвящены работы как психиатров, так и психологов (Ю.А. Алексоандровский, Л.Н. Собчик, Л.И. Спивак и др.). Это связано с увеличением числа конфликтов с военными действиями, стихийных бедствий и катастроф. Особое практическое значение приобретает изучение ситуаций возвращения человека из
 11. Методы исследования
  Выбор методов исследования определялся многоплановым характером исследовательских задач. Для реализации поставленных задач был использован комплекс научных методов, объединенных в рамках констатирующего исследования и развивающего эксперимента. Применялись такие общенаучные методы исследования, как теоретико-методологический и логический анализ, синтез, построение аналогий, сравнительный и
 12. Методы исследования
  Исходя из методологических посылок для решения поставленных задач, были выбраны следующие методы и методики углубленного теоретического и эмпирического исследования рассматриваемой проблематики: системный и структурно-диалектический анализ, сравнительно-исторический метод, метод контент-анализа, метод экспертных оценок, включенное и внешнее наблюдение, полуструктурированное интервью, дифференциал
 13. Методы исследования
  В качестве организационных методов использовался сравнительный метод (сопоставление свойств выборок в зависимости от профессии, места проживания и возрастных особенностей), лонгитюдный (отслеживалось изменение уровня развития полиэтнической компетентности, этнической толерантности и эмоционального интеллекта до и после участия в акмеологических программах). В качестве эмпирических методов
 14. Методы исследования
  Основные методы исследования включали 1) общенаучные: системный анализ, моделирование, номотетико-идеографический анализ, проектирование, экстраполяция, теоретический анализ; 2) комплекс психологических и акмеологических методов, объединенных в рамках констатирующего и формирующего эксперимента; 3) методы, разработанные в рамках компоненциального подхода: опрос, наблюдение, интервью,
 15. Методы исследования
  В работе применялся в основном номотетический метод исследования. Эмпирический уровень включал планирование и организацию исследования, проведенного в 2005-2008 годах. Для решения поставленных задач и проверки гипотез применялись следующие методы: теоретический анализ концепций и исследований в области психологии личности, психологии развития, дифференциальной психологии, философии, социологии и
 16. Методы исследования
  Комплексный и системный подходы, реализуемые в настоящем исследовании с его многоплановым характером поставленных задач потребовал применения разнообразных методов сбора эмпирических данных, диагностики и формирования процедуры их математической обработки. Эмпирические методы исследования: наблюдение и метод самооценки с использованием компьютерных технологий; психодиагностические методы в
 17. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
  Выше мы говорили о методах исследования, т. е. о способах организации работы, направленной на проверку гипотезы и—впоследствии—формулирование определенных закономерностей относительно связи психических явлений. Соответственно, мы обозначили основные пути получения интересующих данных: обращение к живому общению с испытуемыми (беседа), соотнесение данных о характеристиках испытуемых на основе
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com