Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

БЕЗОПАСНА ТОКСИЧНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОДГКИН ЛИМФОМА, КОИТО ПРИЛАГАТ СХЕМИТЕ НА ПЪРВА ЛИНА ХИМОТЕРАПИЯ И РАДИАЦИОННА ТЕРАПИЯ В НАМАЛЕНИ ОБЩИ ФОКАЛНИ ДОЗИ (20–30 Gy)

Даниленко А.А., Шахтарина С.В., Афанасова Н.В., Павлов В.В.

Медицински радиологичен научен център на РАМН, Обнинск

Цел на изследването: Изследване на клинични и рентгенологични данни за промените в белите дробове при първични пациенти с Ходжкинов лимфом (HL), свързани с химио-лъчева терапия.

Материал и методи: Изследването включва 192 пациенти с ХЛ, които са получавали от 1998 г. до 2008 г. лечение с химио лъчение, включително облъчване на медиастинума в намалени общи фокални дози (20-30 Gy). В зависимост от режима на химиотерапия (КТ) пациентите се разделят на групи: I gr. (34 души) - 4-6 цикъла химиотерапия по схемата на SORP; II гр. (125 души) - 4-6 цикъла на ABVD ± 2 цикъла на COPP; III гр. (33 души) - 4-6 цикъла на BEACOPP-21 ± 2 цикъла на CVPP. Лъчевата терапия се провежда на гама-терапевтични устройства в традиционния режим на фракциониране на дозата. Анализ на рентгеновите данни на органите на гръдната кухина е извършен преди лечението, по време на него и на различни етапи (1 - 5 години) след приключване.

Резултати: Промени в белите дробове, свързани с ефектите на цитостатиците, са открити при 49 от 192 души. (25.5%): в I група - 6 от 34 души. (17.6%); II гр. - 36 от 125 души. (28.8%); III гр.
- 7 от 33 души. (21,2%). На рентгенографиите се забелязва дифузно усилване на белодробния модел в двата белия дроб поради уплътняване на интерстициалната тъкан, заобикаляща разширените съдове (41 души), поява на малка фокална инфилтрация (8 души). Клиничните прояви са само в II група - при 4 от 125 (3,2%) пациенти. Ранните радиационни промени в белите дробове са открити при 33 от 192 пациенти (17,2%): в група I. - 6 от 34 души. (17.6%); II гр. - 21 от 125 души. (16.8%); III гр. - 6 от 33 души. (18.2%). Радиационният пулмонит се проявява клинично при 5 от 192 (2,6%) хора. Късни промени в радиацията са установени при 73 от 192 души (38%): в I група - 10 от 34 души. (29.4%); II гр. - 47 от 125 души. (37.6%); III гр. - 16 от 33 души. (48.5%). Фиброзни промени при 68 от 73 души. (93,1%) бях I степен, 5 души. (6,9%) - II чл.

Изводи: Патологичните промени в белите дробове, свързани с ефектите на цитостатиците, се отбелязват с който и да е от схемите на химиотерапия от 1-ва линия и като правило не са придружени от клинични симптоми. Късните промени в радиацията след химио-лъчево лечение с облъчване на медиастинума в SOD 20-30 Gy са слабо изразени.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ВЪЗЛОЖИТЕЛНА ТОКСИЧНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛИМФОМА НА ХОДГКИН ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ НА ПЪРВА ЛИНА ХИМОТЕРАПИЯ И РАДИАЦИОННА ТЕРАПИЯ В НАМАЛЕНИ ОБЩИ ФОКАЛНИ ДОЗИ (20–30 Gy)

 1. ВАРИАНТИ ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНА РАДИАЦИОННА ТЕРАПИЯ В РАК НА ДОКЛАД: МЕТОДИ, ДОЗИ, РАДИАЦИОННИ РЕАКЦИИ
  Мусабаева Л.И., Лисин В.А., Жогина Ж.А. Научноизследователски институт по онкология, Сибирски филиал на Руската академия на медицинските науки, Томск, Цел на изследването: Да се ​​определи честотата и естеството на радиационните реакции в контекста на използване на различни варианти на IOLT при пациенти с рак на гърдата. Материал и методи: В онкологичен изследователски институт на Сибирския филиал на Руската академия на медицинските науки пациентите с рак на гърдата T1-2 N0-1M0 след операция за съхраняване на органи (TOC) преминават IOL с електронен лъч от 6 MeV енергия в еднократна доза 10 Gy
 2. ХИПЕРТЕРМИЯ В КОМБИНАЦИЯ С РАДИАЦИОННА ТЕРАПИЯ И ХЕМОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО НА РАК. НОВО МНОГО ПРОМИЗИРАНЕ НА ТЕРАПИЯ
  ХИПЕРТЕРМИЯ В КОМБИНАЦИЯ С РАДИАЦИОННА ТЕРАПИЯ И ХЕМОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО НА РАК. НОВО МНОГО ПРОМИЗИРАНЕ
 3. ПОСЛЕДНИ РАДИАЦИОННИ ТРУДОВЕ СЛЕД БРАХИТЕРАПИЯ И КОМБИНИРАНА РАДИАЦИОННА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА РАК НА ПРОСТАТА
  Пасов В. В., Сичева И. В., Курпешева А. К., Бойко И.Н. Медицински радиологичен научен център на Руската академия на медицинските науки, Обнинска цел на изследване: Да се ​​оценят последиците от комбинираното лъчение (SLT) и брахитерапията на рака на простатата. Материали и методи: От 2005 г. в отделението за хирургично и консервативно лечение на радиационни наранявания са наблюдавани 25 пациенти с локална радиация
 4. БОЛЕСТ НА ХОДГКИН И ЛИМФОЦИТНИ ЛИМФОМИ
  Винсент Г. ДеВита, Определение на Джон Е. Ултман. Лимфомите трябва да се разглеждат като тумори на имунната система. Те включват лимфоцитни тумори и болест на Ходжкин, а понякога тумори от хистиоцитен произход също са включени в групата на лимфомите. Преди това лимфомите бяха разделени на болест на Ходжкин и неходжкинови лимфоми, но сега по-модерните диагностични методи позволяват
 5. ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНА РАДИОЧЕСТНА ХИПЕРТЕРМИЯ ПРИ ПОСЛЕДНИ РАДИАЦИИ
  Курпешева А. К., Пасов В. В., Курпешев О. К., Бойко И. Н., Шахова С.Г. Медицински радиологичен научен център на RAMS, Обнинск Цели на изследването: Да се ​​установи ефективността на локалната хипертермия при лечението на късни радиационни наранявания. Материали и методи: Провеждане на локална хипертермия в клиниката на MRSN RAMS, електромагнитни полета на микровълнова (микровълнова) и
 6. ОПИТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕПАРАТА ИРЕСА КАТО 1 ЛИНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕЧЕНИЯТА ВЪВ ВРЕМЕ И СЛАБИТЕ ПАЦИЕНТИ С НЕМЪЛКИ КЛЕТКИ ДЪЛГО С МЕТАСТАСИ В МЕСТА
  Стригина Е.А., Казанцева М.В., Давиденко И.С. Клиничен онкологичен център DZ на Краснодарската територия на целта на изследването: Да се ​​оцени ефективността и поносимостта на лечението с Iressa при отслабени и на възраст пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб (NRL) с метастатично увреждане на мозъка в 1-ва линия на лечение с лекарства. Материал и методи: Обобщение на резултатите от лечението
 7. РАДИАЦИОННА ТЕРАПИЯ В НЕЗАВИСИМО И КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ НА РАК НА ПРОСТАТ
  РАДИАЦИОННА ТЕРАПИЯ В НЕЗАВИСИМО И КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ НА РАК НА ПРОСТАТ
 8. ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАЛИАТИВНА ДИСТАНЦИОННА РАДИАЦИОННА ТЕРАПИЯ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ПРОКУРАТИЧНИЯ РАК В КОСТА
  Метелев В.В. Федерална държавна институция Руски научен център по радиология и хирургични технологии, Санкт Петербург Цел: Да се ​​проучат възможностите за дистанционна лъчева терапия (RT) в комбинация с хормонална терапия (GT) при пациенти с рак на простатата (PCa) с множество костни метастази. Материал и методи: От 1992 г. до 2001 г. във Федералния държавен изследователски център за възстановяване и кардиология се провежда палиативна дистанционна лъчетерапия.
 9. ТРИ ГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НЕВРОННАТА ТЕРАПИЯ В ПЪЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С БКФ С НЕВЕРОЯТНИ ПРОГНОЗНИ ФАКТОРИ
  Велики В.В., Жогина Ж.А., Мусабаева Л.И. Научноизследователски институт по онкология, Сибирски филиал на Руската академия на медицинските науки, Томск, Цел на изследването: Да се ​​проучи ефективността на комплексното лечение при пациенти с висок риск от локален рецидив на рак на гърдата, като се използва неутронна терапия за следоперативния белег. Материали и методи: 36 пациенти с рак на гърдата T2-4N1-3M0-1 с висок риск от развитие на локално-регионален рецидив са наблюдавани. U 7 (20
 10. Използването на продължителни схеми за контрацепция за терапевтични цели
  Ендометриоза Ендометриозата се проявява с болка в областта на таза, менометрорагия, дисменорея, диспареуния, безплодие. Клиничните прояви на ендометриозата до голяма степен зависят от нивото на естроген, следователно, потискането на производството на стероиди от яйчниците води до намаляване на тежестта на симптомите. В ендометриоидната тъкан експресията на 17р-хидроксистероид дехидрогеназа тип 2 се намалява
 11. ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ И ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪРВА ПОМОЩ В АВАРИЙНИ И ТЕРМИНАЛНИ УСЛОВИЯ
  ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ И ПЪРВА ПОМОЩ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ В АВАРИЙНАТА И ТЕРМИНАЛНА
 12. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМБИНАЦИЯТА НА ИНТЕРФЕРОННА И АНТИАНГИОГЕННА ТЕРАПИЯ В МЕТАСТАТИЧЕН РАК
  Кислов Н. В., Чепоров С. В., Соловиева О. В. Регионална клинична онкологична болница на ГУЗ, Ярославъл Цели и цели: Целта на нашето собствено проучване беше да проучим ефективността и безопасността на комбинацията от алфа2а-интерферон и бевацизумаб при метастатичен бъбречно-рак на бъбреците. Материали и методи: За анализ, резултатите от лечението на 12 пациенти с
 13. Терапия за остра белодробна недостатъчност (ARDS)
  Кинетична терапия Вентилация в легнало положение. За подобряване на газообмена в белите дробове, в допълнение към механичната вентилация се използва и промяна в положението на тялото (редуващо се върху стомаха, отстрани). Принципът на терапията. Транспулмоналното налягане, което до голяма степен зависи от лумена на малките дихателни пътища, е най-голямо в областта на белите дробове и намалява, докато се придвижва към базалните области.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com