Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

променливост

Наличието на общи видови характеристики ни позволява да обединим всички хора на земята в един вид Homo sapiens. Независимо от това, можем лесно с един поглед да подчертаем лицето на познат човек в тълпа непознати. Изключителното разнообразие на хората - както вътрешногрупово (например разнообразие в етническата група), така и междугрупово - се дължи на генетичната им разлика.

Всяка популация проявява външна или фенотипна променливост в повечето качествени и количествени характеристики. Човешките популации са разнородни по растеж, пигментация на кожата, черти на лицето, кръвни групи и много други признаци.

Освен това изчисленията на комбинации от човешки генетичен материал показват, че в цялата история на човечеството не е имало, няма и не е имало генетично повторение в обозримо бъдеще, т.е.
всеки роден човек е уникално явление във Вселената. Уникалността на генетичната конституция до голяма степен определя характеристиките на развитието на болестта при всеки отделен човек.

По какви начини се постига безкрайното разнообразие на човешкото население?

Всички методи се основават на способността на организмите да придобиват нови свойства в процеса на онтогенеза (индивидуално развитие от момента на оплождането до смъртта), т.е. за промяна.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

променливост

 1. Класификация на променливостта. Ненаследствена променливост и нейните видове
  Променливостта е не-наследствена и наследствена. Онтогенетичната и модификационна вариабилност са свързани с не-наследствени. Същността на онтогенетичната променливост се състои във факта, че фенотипът на организма се променя през целия живот, докато генотипът не се променя, а се случва само превключване на гена. Променливостта на модификацията възниква под влияние на факторите на околната среда,
 2. НАСЛЕДСТВО И ВАРИАБИЛНОСТ
  Наследствеността и променливостта са най-важните фактори в еволюцията на целия живот на Земята. Под наследственост се разбира свойството на организмите да осигуряват материална и функционална приемственост в редица поколения, както и да определят уникалния характер на индивидуалното развитие в специфични условия на околната среда. Явленията на наследствеността и променливостта са в основата на всички житейски прояви.
 3. ВИДОВЕ ВАРИАБИЛНОСТ
  От еволюционна гледна точка се разграничават два типа биологична променливост: групова променливост, която се разбира като разликата между популациите, етническите групи или раси и индивидуалната променливост, т.е. разлики между индивидите от едно и също население. Примерите за групова променливост включват различия в цвета на кожата при африканците и европейците, естеството на структурата на косата и косата, разреза
 4. Видове променливост
  Разграничават се следните видове променливост: мутационна, комбинативна, корелативна и модификационна. Мутационна променливост. Мутацията е постоянна промяна в структурата и кариотипа на ДНК. Мутационният процес е основният източник на наследствена промяна. В резултат на това потомците имат нови знаци и свойства, каквито предците не са имали. Различен цвят на козината в норки и лисици, полиморфизъм
 5. Наследствена вариабилност и нейните видове
  Комбинационната променливост възниква в генотипите на потомството поради случайна рекомбинация на алели. Самите гени не се променят, но генотипите на родители и деца са различни. Комбинационната променливост възниква в резултат на няколко процеса: • независима хромозомна дивергенция по време на мейоза; • рекомбинация на гени по време на кръстосване; • случайна среща на гамети при
 6. Антигенна променливост на грипния вирус
  R. G. WEBSTER и WG LEIVER i (RG WEBSTER и WG LAYER) I. ВЪВЕДЕНИЕ Грипният вирус тип А1 е уникален сред патогенните патогени на човека поради способността му да променя собствената си антигенна структура дотолкова, че специфичният имунитет придобива отговорът „и инфекцията с един щам е много слаба или не предпазва от следващия
 7. ВЗАИМНА ВАРИАБИЛНОСТ
  В предишните глави беше отбелязано едно от основните свойства на кариотипа, ДНК и неговите секции (гени) - да поддържа постоянството на външната и вътрешната структура. Морфофункционалната стабилност на генетичния материал осигурява прехвърлянето на съвкупността от наследствените характери на всеки индивид на следващите поколения и е основа за запазването на видови характери в продължение на много стотици години. обаче
 8. Изменчивост.
  Причинителите на пуллороза, като всички бактерии от групата на салмонела, са склонни към значителни промени в морфологични, биохимични, антигенни и някои други физиологични свойства. Знайте характеристиките на такива промени е необходимо за поставяне на правилната диагноза на заболяването. Беше забелязано, че с удължено преминаване колонии с форма на роса Salmonella pullorum се превръщат в подуване на лигавицата.
 9. променливост
  Цели: проучване на биологичното и медицинското значение на мутациите; да могат да симулират процеса на мутация на различни нива на организация на генетичен материал; Задачи 1. Частта от молекулата на ДНК, която кодира полипептида, обикновено има следния ред азотни основи: AAAACCAAAATATSTTATACAA По време на репликацията, третият аденин вляво отпада от веригата. Определете структурата на полипептида
 10. Понятието за наследственост и променливост, тяхното значение за възпроизвеждането на здравето
  На биологичното ниво на функциониране при хората има две задачи - да оцелеят и да произведат свой собствен вид. Изпълнението на първата задача е свързано с такива валеологични концепции като адаптация, адаптивен потенциал, ниво на здравето на индивида. Вторият проблем се решава само от репродуктивно здрави хора. ПРОЦЕСИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗДРАВЕТО (според Г. Апанасенко)
 11. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ДО ИНДИВИДУАЛНО РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ
  Как е възможно такова устройство? Традиционният отговор е, че това се случва чрез опит и грешка. Но, първо, опитът и грешката водят до успешното адаптиране на действията в новите условия само в тези случаи, когато тези условия са много постоянни и позволяват многократно повторение. Например, ако животно има задачата да отвори капаче на вратата чрез натискане на определено място
 12. Морфологична вариабилност на скелета на автоподиум на тазовия крайник при говеда
  Саттаров А.Р. Научен съветник: Ситко В. В., преподавател, Федерална държавна образователна институция за висше професионално образование „Уралска държавна академия по ветеринарна медицина”, ТАТ, Троицк При изследване на скелета на стъпалото при говеда открихме, че структурата на този скелет при тези животни често се различава от описаната в литературата. В наличната литература не намерихме произведения, посветени на този брой. Какво би
 13. Тема: Генетика на вируси
  Значението на вирусологията за развитието на генетиката. Организация на генетичния апарат на вирусите. Разлики в геномите на РНК и ДНК вирусите. Модификационна вариабилност на вируси: фенотипно смесване, полиплоидия. Видове генетична вариация на вируси: мутацин, рекомбинация, грешки в копирането на геноми. Мутации във вирусите и тяхната класификация. Спонтанни и индуцирани мутации,
 14. Тема: Генетика на бактериите
  Определението на бактериалната генетика като наука. Значението му в теорията и практиката на медицината. Организация на генетичния материал на бактериална клетка: бактериална хромозома, плазмид, транспозон, вмъкващи елементи и др. Еволюцията на генома на микроорганизмите. Разликата между генома на прокариотични и еукариотни клетки. Принципите на функциониране на бактериалните гени. Понятието ген и фенотип.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com