Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Качество на живот на гинекологичните пациенти

През последните години терминът "качество на живот" все повече се използва в медицинската литература. Според определението на СЗО (1976 г.) здравето се характеризира с „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само от липса на болести или физически дефекти“. Качеството на живота, според общоприетото определение, е неразделна характеристика на физическото, умственото, емоционалното и социалното функциониране на пациента, основаващо се на неговото субективно възприятие.

Отделните компоненти на качеството на живот се характеризират, както следва:

• физическото здраве се определя от физическото състояние, наличието или отсъствието на симптоми на заболявания, нивото на физическа активност;

• психично здраве - това е емоционално благополучие, отсъствие на психични разстройства;

• социалното здраве е комбинация от семейни и други индивидуални взаимоотношения и участие в обществения живот.

Понятието „качество на живот“ може да се използва в областта на превантивната медицина при мониторинг на общественото здраве, оценка на ефективността на програмите и реформи, прилагани в областта на здравеопазването, провеждане на клинични изпитвания на нови лекарства и прилагане на нови методи за лечение на различни заболявания [1].

714

Глава 6. Качество на живот на гинекологичните пациенти

В процеса на провеждане на изследвания в тази насока се използват специални въпросници, с помощта на които човек може да добие представа за състоянието на физическото и психическото здраве на населението, нивото на независимост в ежедневието на отделни субекти, социалните отношения и др.

Тази област на клиничната медицина е разработена през последните десетилетия. Броят на съответните публикации в световната литература се е увеличил от 0 през 1970-1974 г. до 4,4% от общия брой публикувани рандомизирани контролирани проучвания, прегледани в базата данни PUBMED за 2000-2003 г. [19]. Освен това за периода 1980-1997г. общият брой на справки за качеството на живот се е увеличил в публикациите по всички медицински специалности от 0,63 на 4,2%, включително в онкологията от 1,5 до 8,2%, в кардиологията от 0,34 на 3,6%. Две трети от тях бяха посветени на изучаването на влиянието върху качеството на живот на различни лекарствени вещества.

Проучването на качеството на живот (QOL) се извършва с помощта на въпросници, които могат да бъдат попълнени или от самите изследвани, или от специално обучен персонал. Към днешна дата в литературата можете да намерите препратки към няколкостотин различни вида въпросници, предназначени да изучават QOL както на здрава популация, така и на отделни популации с различни заболявания. Най-широко използваният в клиничната практика е въпросникът SF-36 (Проучване за здравословното състояние на SF-36), съдържанието и условията на използване на които са представени в Приложение 2. В същото приложение представяме руската версия на инструкцията за обработка на получените с негова помощ информация, подготвена от Института по клиника фармакологични изследвания (Санкт Петербург). Този въпросник е създаден първоначално за обща оценка на QOL при провеждане на проучвания на населението в Съединените щати, използва се за изследване на отделни представителни проби от населението в Австралия, Франция и Италия и сега се използва широко в много страни. Използването му ни позволи да добием представа за стандартите на QOL за здрава популация и определени групи пациенти с хронични заболявания, съответно пол и възраст. 36 точки за изследване са групирани в 8 скали, резултатите от анкетата за всяка от тях са представени в точки. Производителността на всяка скала варира от 0 до 100, където 100 съответства на пълното здраве [27].

715

Ръководство за ендокринна гинекология

Въпросникът SF-36 служи като специфичен критерий за създаване на специално ориентирани въпросници. В процеса на приготвяне на последното, той често се използва за сравнение и / или извършване на определени допълнения, и по-специално, например, се използва за изготвяне на Нотингамския здравен профил (NHP), широко разпространен в Европа. Последното се използва в различни епидемиологични изследвания и се състои от две части. Първата част съдържа 38 точки, всяка от които приема отговори „да / не“, групирани в 6 скали (болка, физическа мобилност, емоционални реакции, енергия, социална изолация и сън); вторият съдържа 7 точки, предлагайки също отговори „да / не“ на неотложни жизненоважни въпроси. И двете части на NHP могат да се използват независимо една от друга. Отговорите в първата част също се оценяват, като се използват точки (от 0 до 100). При обща положителна оценка на възможността за използване както на SF-36, така и на NHP за провеждане на сравнителни проучвания между отделни групи респонденти, има някои разлики между информацията, получена с тяхна помощ. И така, въпросникът SF-36 ви позволява да оцените по-пълно психометричните показатели на субектите и следователно е по-приемлив за обща оценка на QOL. В същото време разпитът с NHP дава възможност да се получи по-точна картина на тежестта на изследваните патологични състояния и промените, които настъпват след лечението.

Идеята за обективна психометрична оценка на различни групи от популации ни позволява да съставим въпросник, създаден от изследователския екип на СЗО - WHOQOL-BREF, който е интегративен инструмент за оценка на QOL и основни психометрични свойства и се състои от 26 точки. Той е използван като част от съвместно проучване в 23 страни, включително Русия, в проучване на населението от 11 830 души, като се вземат предвид социалните и демографските характеристики на изследваното население [22]. В процеса на създаване на този въпросник бяха идентифицирани и препоръчани 4 основни области на оценка на QOL - физическо и психическо здраве, социални връзки, степен на независимост, функциониране и благополучие.

Пример за използването на методологични основи / техники при създаване на модел на специално ориентирани въпросници

716

Глава 6. Качество на живот на гинекологичните пациенти

KOV може да служи като описание на процеса на създаване на въпросник, предложен за оценка на QOL на пациенти, страдащи от PCOS [9].

Както следва от разгледаните по-долу материали, тази методология може да бъде разширена до подготовката на въпросници, фокусирани върху всяка нарушена репродуктивна функция и различни гинекологични заболявания. На фона на обща оценка на QOL по отношение на физическото и емоционалното здраве, отделните точки на изследване трябва да отразяват областта на онези функции, които са важни за този конкретен контингент на жените, а общите мащаби, получени в резултат на изследването, са приемливи за статистически анализ. Самият въпросник трябва да бъде сравнително кратък, опростен и достъпен за индивидуална употреба от респондентите. В процеса на създаване на какъвто и да е въпросник се идентифицира изследваната популация на пациентите, избират се точки за изследване и изследване, извършва се изследването им, намалява се общият брой въпроси и се подготвя окончателната версия. Успоредно с това се извършва подробен анализ на литературните данни и тестване на въпросника.

Следните критерии за включване са използвани за идентифициране на пациенти с PCOS в това проучване:

1) възрастта на пациентите от 18 до 45 години;

2) диагнозата олигоменорея, основана на появата на менструално кръвотечение с интервал от 6 седмици. до 6 месеца или тяхното отсъствие и / или наличието на дисфункционално ановулаторно маточно кървене на фона на документирано определяне на нивото на прогестерон в периферната кръв;

3) оценката на хиперандрогенизацията е извършена на базата на определяне на степента на повишаване на нивото на общия и биологично активен тестостерон, който не е свързан с TESH, андростенеди-на и / или DEA-C в периферната кръвна плазма и оценка на тежестта на хирзутизъм по лицето, растежа на космите в гръдната кост и на задната повърхност на тялото.

Критериите за изключване са:

1) наличието на хиперпролактинемия или дефицит на 21-хидроксилаза;

2) други заболявания, които могат да повлияят на QOL и репродуктивното здраве на жените;

3) наличието на езикови или познавателни затруднения, които биха могли да усложнят попълването на въпросника.

717

Ръководство за ендокринна гинекология

В процеса на подготовка на изследването беше направен анализ на данните от литературата и първоначалната версия на въпросника беше попълнена от 4 ендокринолози, 2 гинеколози, 2 медицински сестри и бе проведено интервю с 10 пациенти с PCOS. Последната включва пациенти с умерени заболявания и тежки форми, страдащи от тази патология през последните 1-5 години. Сред съществените детайли на процеса на подготовка трябва да се отбележи, че въпросите, възникнали по време на първите 5 интервюта, не са допълнени в последващите от нови нови по време на следващите / последните 5 интервюта. В резултат на това крайният набор от въпроси се състоеше от 182 точки и беше разпределен в 8 блока: симптоми (47), емоции (43), социални контакти и развлекателни дейности (22), контакти със съпруг или партньор (15), сексуална функция и сексуалност ( 13 точки), финансови проблеми (15 точки), контакти в семейството и с приятели (15 точки) и т.н.

На следващия етап броят на въпросите беше намален, за да се състави окончателната версия на въпросника. В същото време беше взета предвид честотата на споменаване на конкретен елемент, изключена е променливостта на възможните отговори, определя се значимостта на изследваните аспекти за клиничната практика и беше извършен факторен анализ, за ​​да се потвърди значимостта на всеки от тези елементи. Намаляването на въпросника беше посетено от 100 пациенти с PCOS, които оцениха значимостта на всеки елемент по 5-бална скала. В окончателната версия на въпросника бяха оставени по 5 точки във всеки блок. След предварително телефонно интервю на 275 пациенти с PCOS 128 жени изразиха съгласието си за участие в проекта, а след следващото намаление въпросниците бяха попълнени чрез телефонно интервю със 100 анкетирани.

След такава предварителна подготовка (като се вземе предвид влиянието на етническия фактор) в окончателната версия на въпросника, 26 точки бяха систематизирани в 5 блока: емоции (8), прекомерен растеж на косата (5), телесно тегло (5), безплодие (4) и менструални проблеми ( 4 точки). Окончателният вариант на въпросника, предназначен за пациенти с PCOS, също съдържа изясняване на въпроса за стойността на всеки от елементите и блоковете като цяло, за да се изясни значението на симптомите на заболяването и техния ефект върху QOL. Според изследователите подобен двуседмичен изпит е препоръчително да се извърши както преди, така и на фона на въвеждането в практиката

718

Глава 6. Качество на живот на гинекологичните пациенти

всяко ново събитие за лечение. При практическото приложение на този въпросник е отбелязан по-нисък QOL резултат при юноши с PCOS, отколкото при жени в репродуктивна възраст.

Привличането на внимание към QOL на гинекологични пациенти от различни профили е свързано преди всичко с патологични състояния на репродуктивната система, характеризиращи се с най-фрапиращите клинични прояви и нарушаващи в най-голяма степен общото им състояние и благосъстояние. Сред доброкачествените гинекологични заболявания, вниманието на изследователите във връзка с QOL беше привлечено към CTB, ендометриоза, маточно кървене и PCOS, за които е известно, че причиняват психологически разстройства и имат отрицателен ефект върху QOL [15]. За оценка на QOL в условията, посочени по-горе, се използват различни въпросници и оценъчни скали. Заедно със специално ориентирани въпросници за всяка болест поотделно често се използва SF-36, многоизмерен въпросник (приемлив за всяко патологично състояние), европейската скала за оценка, здравния профил на Нотингам, както и различни кратки и подробни скали за оценка.

Едно от централните места в развитието на тази посока беше заето от синдрома на CTH, който често съпътства развитието на редица гинекологични заболявания, но в същото време той може да няма ясно изразена органична патология.

В съответствие с общоприетите представи под CTB се разбира хронична болка в долната част на корема, която няма очевидна органична причина и продължава за период от поне 6 месеца. Сред типичните клинични признаци, открити в този случай, са идентифицирането на точки на болка в тазовата кухина, тежка диспареуния и наличието на болка в параметричния регион по време на вагинално изследване. Наред с това наскоро се забелязва връзка между CTB с неясна етиология, от една страна, и оплакванията от уриниране, когато са празни, и болка в долната част на гърба, от друга. Появата на желание за уриниране е свързана със слаби спонтанни контракции на стените на пикочния мехур, които са по-чести при пациенти с хронична хипертония, отколкото при здрави лица. HTB синдромът е почти равен

719

Ръководство за ендокринна гинекология

честота сред жените в репродуктивна възраст, както и сред представители на по-възрастни възрастови групи. Въпреки многобройните опити да се установи причината за КТ, естеството на този синдром продължава да остава загадъчно.

Значителното разширяване на възприятията за CTB беше улеснено от данните, получени при разработването на специален въпросник за определяне на QOL с това страдание, което позволи да се изясни до известна степен естеството на заболяването. За провеждането на едно от тези изследвания през 1999 г. беше избран Delft, чието население е достатъчно представително за населението на такава страна като Холандия като цяло. Проучването, което трябваше да включва създаването на специализиран въпросник за тази категория жени, и в същото време проучването на медицинската документация, беше включено след подходяща селекция от 1254 жени, говорещи бяло, които говорят холандски. Въпросниците бяха изпратени по пощата до този контингент, оборудвани едновременно с копия на информираното съгласие за запознаване на изследователите с личната медицинска документация на респондентите от архивите на общопрактикуващите лекари. Въпросникът съдържаше въпроси, насочени към изясняване на различните категории хронични симптоми на болка в областта на таза, включително болка в долната част на корема, долната част на гърба, дискомфорт в перинеума по време на освобождаване на червата и уриниране. Изброените симптоми са оценявани от анкетираните по 5-бална скала („никога” или „почти никога”, „понякога”, „често”, „почти винаги” и „винаги”) с едновременно посочване на продължителността на болката и дискомфорта. Съгласието за участие в проучването беше получено от 577 жени на възраст 20–80 години (средна възраст - 45 години) при липса на разлики в общите характеристики (по възраст, семейно и социално положение) между тези, които отговориха и не отговориха на изпратените материали. Появата на периодична болка в долната част на корема са отбелязани от 33% от жените, докато при останалите 7% от анкетираните болката е постоянна, почти постоянна или честа. От групата на жените с болка при 39 (7%) синдромът на болката е хроничен, т.е. продължи повече от 6 месеца, но гениталната патология (ендометриоза и хидросалпинкс) е открита само при 2 от тях. Като цяло критериите, получени от 37 от 577 анкетирани, отговарят на критериите за синдром на ХБП. Всяка връзка между

720

Глава б. Качество на живот на гинекологичните пациенти

Витамин С и менструален цикъл или извършена хистеректомия не са отбелязани. Като част от това проучване авторите също успяха да демонстрират ползите от провеждането на такива изследвания за клиничната практика и този въпросник, тестван върху достатъчен брой наблюдения, може да се препоръча като информативен тест за провеждане на първоначални скринингови изследвания при жени, страдащи от CPT. По-подробното изясняване с негова помощ, по-специално, тежестта на такъв симптом като уриниране за изпразване на пикочния мехур, позволява с достатъчна степен на сигурност да се разграничи жените с КТД от контингента на жени с други заболявания. По този начин се потвърди хипотезата, че синдромът на ЧТБ се характеризира с комплекс от симптоми, които се проявяват в много органи и структури на малкия таз, а идентифицирането на един или повече симптоми на хронични болкови усещания с необясним характер в областта на таза може да помогне за изясняване на диагнозата ЧТБ. В допълнение, по-дълбокото навлизане в патобиологията на синдрома на CTB от общопрактикуващите лекари трябва да улесни доста бързия преглед, да изясни диагнозата и да подобри контакта с пациентите. По приводимым в литературе популяционным данным, синдром ХТБ поражает около 15 % женщин в возрасте 18—50 лет и оказывает отрицательное влияние на их настроение, повседневную активность и социальные контакты [25].

В другом исследовании, проведенном с помощью SF-36, было отмечено более значительное отрицательное влияние ХТБ на умственное состояние пациенток и меньшее — на физическое. При сравнении КЖ в нескольких группах больных с доброкачественными гинекологическими заболеваниями, до того как они подверглись гистерэктомии, оказалось, что КЖ больных с аномальными маточными кровотечениями нарушено в меньшей степени, чем при ХТБ, а больные с аномалиями положения гениталий отмечают перед оперативным вмешательством более высокие показатели КЖ, нежели женщины группы сравнения без симптомов [20]. Особо значимое негативное влияние на КЖ отмечено всеми исследователями у больных, у которых появление тазовых болей являлось первичным симптомом заболевания, особенно в сравнении с заболеваниями, при которых боль не являлась первичным симптомом. Отрицательное влияние на сексуальную функцию в виде диспареунии было

721

Руководство по эндокринной гинекологии

выявлено не только при ГЭ, но также и при дисфункциональных маточных кровотечениях и меноррагиях.

При оценке степени страдания по основным категориям КЖ (физической активности, эмоционального статуса, сна, трудоспособности, сексуального, семейного и социального функционирования) по балльной системе с вариантами качественных характеристик ХТБ наблюдается в клинике оперативной гинекологии у 66,5 % больных, наиболее часто сопровождая гнойно-воспалительные заболевания внутренних половых органов (90%), наружный ГЭ (82,1 %) и сочетанную тазовую патологию (82,9%) [5]. При наличии ХТБ у данного контингента гинекологических больных степень тяжести и частота психических и эмоциональных расстройств тревожно-депрессивного типа встречаются в 2 раза чаще, чем при безболезненном течении тех же заболеваний. Согласно полученным данным, в 96,8% случаев ХТБ имеет соматогенный характер, в 3,1 % — соматизированный или коморбидный, в целом достигая невротического или психотического уровня у 4,2 % женщин, что требует участия психоневролога в их ведении.

Создание опросников, специально ориентированных на заболевание ГЭ, относится к концу 90-х гг. прошлого столетия [6, 8]. В процессе их создания были использованы ответы, полученные после рассылки по почте 273 больным ГЭ краткой формы опросника SF-36, адресованного оценке отдельных аспектов КЖ данного контингента гинекологических больных в пределах первых 6 месяцев после установления диагноза. Полученные ответы позволили существенно усовершенствовать вопросы, направленные не только на установление диагноза и уточнение характерных симптомов, но и определить реакцию больных на проводимое лечение. Таким образом, одновременное использование специального опросника и SF-36 (для общей оценки КЖ) позволяет индивидуализировать терапевтические стратегии при ГЭ. По мнению авторов, подобный подход следует использовать и при других патологических состояниях организма.

Одним из путей создания ориентированного на эндометриоз опросника может служить трехступенчатое осуществление этого процесса: проведение интервью у 25 больных для уточнения ключевых вопросов опросника, получение по почте ответов на 87 вопросов и выделение на основе полученных данных 30 наиболее информативных вопросов с разделением их на 5 шкал по графам — боль, бес-

722

Глава 6. Качество жизни гинекологических больных

силие, эмоциональное состояние, социальная поддержка и собственный имидж. Наряду с этим были выделены модули, позволяющие оценить область половых контактов, работоспособность, взаимоотношения в семье и с детьми. Таким образом, был создан ценный инструмент для измерения влияния эндометриоза на КЖ [15].

В другом рандомизированном контролируемом двойном слепом исследовании, основанном на обследовании 120 страдающих тазовой болью больных ГЭ, опросник SF-36 был использован в целях оценки первой (стимулирующей) фазы влияния аГнРГ на КЖ. Опрос пациенток был проведен до и спустя 2 и 4 нед. после начала лечения. Исследование выявило (соответственно особенностям влияния препарата на гормональный гомеостаз) существенно значимое, в отличие от группы плацебо, временное усиление связанных с эндометриозом болевых ощущений и снижение КЖ (р < 0,0001) [18]. Изучению КЖ у больных ГЭ посвящен, кроме того, и ряд других исследований [3].

Не меньшее практическое значение представляет использование метода определения КЖ в целях изучения эффективности лечебных мероприятий и социальной ориентации гинекологических больных перименопаузального возраста. Так, в частности, внимание исследователей в этом направлении было привлечено к оценке влияния гистерэктомии и других методов лечебного воздействия на состояние женщин, страдающих маточными кровотечениями. Подобные исследования имеют особо важное практическое значение, так как оценке изменений КЖ у данного контингента гинекологических больных под влиянием проводимого лечения не уделяется до настоящего времени достаточного внимания. Между тем результаты проведенных исследований показали, что у части больных с аномальными кровотечениями и ХТБ в перименопаузальном возрасте медикаментозные воздействия в виде гормональных и негормональных препаратов, нестероидных соединений, анальгетиков и препаратов железа существенно улучшают КЖ, тогда как при наличии подобных симптомов у больных с ЛМ заметного улучшения в течение года наблюдения отмечено не было. При ГЭ сравнение эффективности лечения аГнРГ и даназолом (при одновременном использовании нескольких оценочных шкал) выявило несомненные преимущества использования первого по таким шкалам КЖ, как работоспособность и сексуальная функция, в когорте пациенток, которые подвергались терапии с целью болеутоления и лечения бес-

723

Руководство по эндокринной гинекологии

плодия. Что же касается общей шкалы, то использование каждого из этих соединений давало равноценное улучшение КЖ.

Изучение КЖ продемонстрировало также преимущества гистероскопических вмешательств у пациенток с меноррагиями на фоне патологии эндометрия по всем 8 шкалам SF-36 в сравнении с медикаментозными воздействиями (р < 0,01), что было в последующем подтверждено в ходе 2-летнего проспективного наблюдения. Существенное улучшение КЖ среди больных, подвергшихся медикаментозному воздействию, было отмечено по 5 из 8 параметров/шкал SF-36 и по 7 из 8 параметров среди подвергшихся транс-цервикальному оперативному вмешательству. Однако существенного улучшения по параметрам общего здоровья в обеих группах отмечено не было.

Наряду с оценкой КЖ при доброкачественных гинекологических заболеваниях под влиянием различных медикаментозных воздействий, существенное место в выработке общих терапевтических стратегий занимают результаты изучения ближайших и отдаленных последствий гистерэктомических вмешательств.

Так, в одном из подобных исследований под наблюдением находилось 287 женщин, подвергшихся элективной гистерэктомии, осуществленной различными доступами — абдоминальным, влагалищным и влагалищным с лапароскопической поддержкой. Спустя 28 дней после операции наилучшие показатели КЖ были отмечены у пациенток, подвергшихся гистерэктомии влагалищным доступом, которое было также и наиболее дешевым в сравнении с другими вмешательствами. Через 60 дней показатели КЖ оказались одинаковыми у женщин, оперированных с использованием влагалищного доступа как такового и с лапароскопической поддержкой, и наихудшими по шкале общего КЖ — после абдоминального вмешательства.

Значительный интерес вызывают результаты сравнительного анализа отдаленных последствий гистерэктомии, проведенного на основании изучения информации об особенностях естественного течения постменопаузального периода и после хирургической менопаузы. При обследовании когорты женщин через > 25 лет после наступления менопаузы каждая 4-я из общего числа респонденток указывала на перенесенную в прошлом тотальную гистерэктомию с двусторонним удалением придатков матки, субтотальной гистерэктомии с сохранением ткани яичника подверглась в прошлом каждая 10-я респондентка, тогда как остальные находились в естественной

724

Глава 6. Качество жизни гинекологических больных

постменопаузе. При распределении общей группы респонденток по возрастным категориям среди пациенток с естественным наступлением менопаузы была получена несколько более высокая оценка по балльной шкале КЖ и отмечено меньшее число симптомов, чем среди перенесших гистерэктомию (р = 0,06). Вместе с тем при последующем более детальном анализе с учетом возраста, характера менопаузы и факторов, обусловливающих поведенческие особенности и стиль жизни, включая применение ЗГТ, значимых различий в общем КЖ, так же как и соответственно объему гистерэктомии, отмечено не было. После исключения из анализа возрастных категорий оказалось, что женщины, которые никогда не пользовались препаратами ЗГТ, имеют более высокую оценку по общей шкале КЖ (р = 0,03), меньшее число баллов по шкале поддержки и меньше симптомов, чем те, кто применяли ЗГТ в ближайшие и отдаленные сроки от момента обследования (р = 0,01). На следующей ступени анализа с учетом возраста, характера менопаузы и факторов, обусловливающих поведенческие особенности и стиль жизни, включая и применение ЗГТ, значимых различий в общем КЖ и в подгруппах респонденток, подвергшихся тотальной и субтотальной гистерэктомии, отмечено не было. Авторы пришли к заключению, что гистерэктомия и оофо-рэктомия, осуществленные у женщин перименопаузального возраста, не оказывают отрицательного влияния на последующее качество их жизни в ближайшие и отдаленные сроки постменопаузального периода. Более низкие значения по шкале оценки КЖ и более высокие значения по шкале симптомов в подгруппе применявших ЗГТ авторы сочли возможным связать с побочными эффектами ЗГТ на КЖ женщин постменопаузального возраста. К сожалению, в ходе проведенного анализа не было уделено должного внимания показаниям, существовавшим для производства гистерэктомии и для назначения ЗГТ [16].

Одно из других исследований касалось рассмотрения последствий гистерэктомии, выполненной по специальным показаниям в связи с маточными кровотечениями, по собственной оценке их самими респондентками спустя 2—10лет после оперативного вмешательства. Дизайн данного ретроспективного исследования заключался в телефонном интервью и получении по почте заполненных опросников от 236 женщин, выбранных из одной региональной базы данных в Австралии. В ходе опроса оценивались такие показатели,

725

Руководство по эндокринной гинекологии

как ощутимая польза операции, обусловленные операцией физические и психологические проблемы и степень удовлетворенности оказанной помощью. Среди позитивных результатов наиболее часто отмечалось избавление от маточных кровотечений, на что указывали 57 % респонденток. Большинство женщин отметили ослабление жалоб, имевших место до операции, но вместе с тем свыше 50 % опрошенных сообщили о появлении и последующем усугублении новых клинических симптомов, которые, с их точки зрения, были обусловлены непосредственно оперативным вмешательством. Несмотря на эти детали, значительное большинство опрошенных указали на высокую степень удовлетворенности операцией. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости более пристального внимания к принятию решений относительно лечения больных, страдающих тяжелыми маточными кровотечениями.

Для обследования контингента женщин, подвергшихся гистерэктомии, предложено много разнообразных опросников, в составлении которых важную роль играет включение вопросов, связанных со стандартной психометрической оценкой, которая относится к числу основополагающих индикаторов эффективности проводимых лечебных мероприятий.
Один из подобных опросников включает 26 вопросов, отражающих клинические симптомы заболевания, послеоперационные осложнения, КЖ и степень удовлетворенности достигнутыми результатами. Проведение с его помощью опроса по почте 111 больных, подвергшихся лечению в 5 госпиталях Южной Англии, отчетливо продемонстрировало его приемлемость для обследования больных, подвергшихся различного рода воздействиям — гистерэктомии, резекции эндометрия и аблации эндометрия с помощью лазера. Возможность заполнения подобной анкеты в течение 5-минутного периода времени является существенным преимуществом и позволяет использовать его для рутинного мониторинга [17]. В целом же наиболее значимыми аспектами оценки КЖ для рассматриваемого контингента гинекологических больных являются такие категории вопросов, как влияние лечебного воздействия на семейную жизнь, физическое здоровье, работоспособность, психическое здоровье, возникновение практических сложностей и социальная активность.

Влияние гистерэктомии на КЖ женщин, оперированных преимущественно по поводу ЛМ, в различные сроки после хирургиче-

726

Глава 6. Качество жизни гинекологических больных

ского лечения было изучено с помощью специально ориентированной анкеты, охватывавшей 5 основных категорий КЖ — по шкалам физической активности, психического состояния, социального, ролевого и сексуального функционирования [2]. В исследовании представлены данные по общей самооценке состояния здоровья и КЖ при поступлении в стационар, в ближайшие сроки после операции и спустя 2—3, 6 и 12 мес. Большинство респонденток находились в перименопаузальном возрасте — от 45 до 54 лет (57%), из них надвлагалищной ампутации матки подверглись 26 женщин, экстирпации матки — 60 больных; в процессе оперативного вмешательства придатки матки были сохранены у 38 женщин. Основным показанием к гистерэктомии служило наличие миомы матки в сочетании с другими патологическими состояниями репродуктивной системы. Результаты опроса после операции выявили снижение КЖ по большинству параметров, особенно выраженное у респонденток, подвергавшихся пангистерэктомии.

Важное значение использования специально ориентированных опросников для уточнения КЖ и, особенно, последствий различных нововведений в спектр лечебных мероприятий было наглядно продемонстрировано выше на примере СПКЯ [9]. В контексте некоторой связи с КЖ данной категории гинекологических больных находятся данные, полученные у женщин с более глубокими и необратимыми нарушениями функции яичников — дис-генезией гонад — на фоне ЗГТ. Изучение КЖ на фоне сравнительного изучения клинической эффективности трех различных лечебных режимов (препараты дивигель, дивина и дивитрен) у 142 пациенток в возрасте 10—44 лет позволило разработать схемы дифференцированного лечебного воздействия в зависимости от формы дисгенезии гонад, возраста респонденток и их желания реализовать в последующем репродуктивную функцию. Применение в рамках ЗГТ препаратов, содержащих аналоги натуральных эстрогенов, способствовало существенному и разностороннему улучшению КЖ пациенток с дисгенезией гонад, положительному воздействию на их психоэмоциональный статус, состояние органов репродуктивной системы, динамику процесса роста в подростковом периоде и развитие молочных желез. Полученные результаты показали настоятельную необходимость своевременного и длительного проведения у данного контингента гинекологических больных ЗГТ [4].

727

Руководство по эндокринной гинекологии

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать важные для клинической практики рекомендации:

• предпочтение отдается преимущественному назначению лечебных режимов с использованием аналогов натурального Э2 в сравнении с синтетическими эстрогенными соединениями;

• лечебное воздействие при типичной форме дисгенезии гонад пациенткам 11—13 лет рекомендовано начинать с транс-дермального или перорального введения эстрогенов в постоянном режиме в половинной дозе до появления первого менструальноподобного кровотечения с последующим переходом на последовательный прием препаратов, содержащих аналоги половых стероидных гормонов;

• назначение девушкам с чистой и смешанной формами дисгенезии гонад, особенно высокорослым, с 11—13 лет (так же как и при более позднем обращении до 16 лет) препарата дивитрен для более быстрого стимулирования появления вторичных половых признаков и увеличения матки с последующим переходом лечебного режима на прием дивины или дивигеля с прогестагенами. Наряду с этим рекомендуется местное или пероральное использование овестина для воздействия на слизистую оболочку вульвы и влагалища.

Привлечение внимания к КЖ женщин старших возрастных групп в переходном возрасте проводилось в различных направлениях. С этой целью в разных странах в Европе, Японии, Азии и Австралии были разработаны и используются специально ориентированные опросники. Одним из первых из них был опросник MENQOL [13], в процессе создания которого (с ориентацией на получение документированных сведений о психометрических свойствах) были использованы данные обследования 88 женщин с интактной маткой, находившихся в постменопаузе в течение 2—7 лет и не получавших ЗГТ. Предложенный опросник включал 30 пунктов, размещенных соответственно 4 блокам (вазомоторные, физические, психологические и сексуальные симптомы). Психометрические свойства были изучены на отдельной группе из 20 женщин.

Среди специально предназначенных для оценки КЖ женщин в пери- и постменопаузальном периодах инструментов заслуживает особого внимания опросник UQOL — The Utian Quality of Life [23], предоставляющий возможность определения показаний для необ-

728

Глава 6. Качество жизни гинекологических больных

ходимого медицинского воздействия, а также оценки эффективности того или иного вида терапии. Для уточнения необходимого пула вопросов было опрошено 327 женщин, полученные данные подвергнуты факторному анализу и далее использованы при опросе дополнительной когорты из 270 женщин. Полученные в итоге данные были основаны на опросе 597 женщин (средний возраст — 52,9 года) — жительниц 12 различных территорий США — и позволили получить представление о 4 основных компонентах КЖ перименопаузальной популяции женщин: 1) профессиональной; 2) здоровья; 3) эмоциональной; 4) сексуальной. Данный опросник может быть использован как при проведении клинических исследований, так и в повседневной практической деятельности.

Использование специально ориентированных на КЖ опросников позволяет также уточнить и особенности течения постмено-паузального периода у женщин различных этнических групп. Так, например, заполнение упрощенного менопаузального опросника 1000 жительниц Японии (средний возраст — 46,4 ± 6,4 лет) дало возможность идентифицировать 10 типичных симптомов постменопаузы, среди которых наиболее частыми были утомляемость и боль в плечевых суставах. Одновременно удалось получить представление об образе жизни жительниц Японии в этом переходном возрасте: следование диетическому режиму — 85,5 % респонденток, регулярные физические упражнения — 31,7%, курение — 15,2%, употребление алкоголя — 20,0 %. Регулярному ежегодному обследованию состояния здоровья подвергалось 97,3 % пациенток, денситометрии костной ткани — 28,5%, самообследование молочных желез проводили 16,2 % респонденток. Средняя балльная оценка с помощью опросника WHOQOL-BREF составила 2,86 по шкале физического состояния; 3,25 — психологического; 3,36 — социальных связей и 3,41 — по шкале внешней среды.

Аналогичное обследование 507 жительниц Австралии касалось изучения самовосприятия женщинами влияния менопаузы на жизненные их цели и место в обществе. Результаты опроса выявили, что наступление менопаузы воспринимается респондентками как существенное изменение роли и цели жизни и, тем самым, изменение психологических ракурсов жизнеощущения. Наличие высоко значимой связи между отдельными ступенями климактерического периода и КЖ было показано на примере изучения когорты из 210 женщин 40-60 лет — жительниц Тегерана (Иран), опрошенных

729

Руководство по эндокринной гинекологии

лично в домашних условиях. Как и можно было ожидать, наиболее высокие показатели КЖ были отмечены среди женщин, находившихся в периоде пременопаузы, а наиболее низкие — у находившихся в постменопаузе в течение периода > 5 лет (р < 0,0001). Выявленные закономерности были связаны с продолжительностью постменопаузального периода, супружеским статусом и возрастом респонденток. В то же время в оценке КЖ женщинами, имеющими семью, такие факторы, как продолжительность постменопаузы, работа, образовательный и экономический статус, возраст менархе, менопаузы и количество детей значимой роли не играли. В разработке впервые созданного в Испании опросника (MENCAV) для уточнения КЖ рассматриваемой популяции женщин принимала участие мультидисциплинарная группа исследователей, а субъектами для его создания явились 203 женщины постменопаузального возраста (44-60 лет). С помощью факторного анализа было отобрано 37 пунктов, сгруппированных в 5 блоков, отражающих физическое здоровье, психологическое здоровье, семейное окружение, сексуальные связи и социальную поддержку. Разработанный таким образом и апробированный в последующем опросник соответствовал основным международным стандартам.

Особенно важное значение для клинической практики имеет изучение влияния на КЖ женщин пре- и постменопаузального возраста ЗГТ [12, 26, и др.]. Для обследования данного контингента женщин предложено несколько специальных опросников, ориентированных на уточнение проблем, обусловленных эстрогенным дефицитом, — вазомоторные нарушения и сексуальная дисфункция, нарушения сна, психологические функции или психиатрические нарушения. Клиническая практика выявила преимущества одновременного проведения исследования в ряде этих направлений. Подобная возможность представляется при использовании Women Health Questionnaire (WHQ), позволяющего уточнить появление (в связи с менопаузой или постменопаузальным возрастом) и степень выраженности вазомоторных и соматических симптомов, страхов, депрессий, нарушений сна, сексуальной и когнитивной функций, внимания.

В одном из подобных исследований КЖ было оценено с помощью усовершенствованного опросника HRQOL. При этом одновременно были использованы опросники 15D [21] и NHP [14]. С помощью первого были оценены такие функции, как подвижность,

730

Глава 6. Качество жизни гинекологических больных

зрение, слух, дыхание, сон, еда, речь, повседневная активность, ментальная функция, ощущение дискомфорта, выраженность симптомов депрессии, энергия, сексуальная активность; с помощью второго — энергия, сон, боль, эмоциональные реакции, степень социальной изоляции, физическая подвижность. В число обследованных после 6 лет ЗГТ препаратом индивина вошло 208 женщин, средний возраст которых был 61,8 лет, средний возраст наступления менопаузы — 49,1 лет, средний МРИ — 26,4. Контрольную группу составили соответствующие по возрасту женщины, данные о которых были получены из Национального популяционного регистра Финляндии, из них 257 пациенток были обследованы с помощью опросника 15D и 173 — с помощью NHP. Полученные при использовании каждой из этих шкал данные показали идентичные результаты, свидетельствовавшие о том, что оценка КЖ по балльной шкале была существенно выше среди пациенток основной группы, получавших индивину. Степень достоверности полученных результатов между группами сравнения по клинической эффективности была существенно выше по шкалам качества физического, психологического и социального здоровья в сравнении с женщинами соответствующего возраста из общей популяции (р < 0,02—0,03).

Влиянию ЗГТ на КЖ женщин пре- и постменопаузального возраста было уделено особое внимание на конференции по менопаузе во Флоренции (2004). Так, в частности, положительное влияние ЗГТ было представлено на примере американской популяции из 70 женщин 45—65 лет, получавших краткосрочные курсы лечебного воздействия с помощью ежедневного приема конъюгированных производных эстрогенов (0,625 мг) и МПА (2,5мг) в сравнении с плацебо. Заполнение опросника по шкалам вазомоторных, психосоциальных, физических и сексуальных симптомов было осуществлено до и спустя 6 и 12 мес. после начала лечения. До начала исследования средний возраст находившихся под наблюдением женщин составил 52,3 года, средний возраст наступления менопаузы — 46,7 лет. Указания в анамнезе на использование ЗГТ ранее имело место в каждом 5-м (21 %) наблюдении, образовательный статус большинства респонденток характеризовался высшим образованием (45 %), средним — у 28 %, начальным — у 27 %. Систематическими физическими упражнениями занималось только 8 % женщин, средний МРИ составил 31,75; АД — 143/84 мм рт. Чл. В основной группе респонденток после 6 и 12 мес. ЗГТ по всем исследованным шкалам

731

Руководство по эндокринной гинекологии

было отмечено существенное улучшение (р < 0,01) в сравнении с балльной оценкой до начала лечения.

Положительные результаты ЗГТ отмечены также и после более длительного (в течение 24 мес.) трансдермального введения эстрогенов с 12-дневным назначением гестагенов в каждом лечебном цикле в особой группе женщин постменопаузального возраста, прошедших специальную психологическую подготовку в целях создания позитивного отношения к менопаузе. В этом направлении различий между группой получавших и не получавших ЗГТ по шкалам психологического и психофизического состояния и сексуального поведения отмечено не было, тогда как существенные различия имели место в сторону положительной оценки ЗГТ в отношении улучшения под ее влиянием физического состояния женщин. С помощью этого исследования было показано, таким образом, значение терапевтически-психологического интегрированного подхода к воздействию на климактерические нарушения.

Наряду с целесообразностью психологической подготовки к проблемам постменопаузы важную роль играет социальная поддержка. Особенно рельефно это удалось продемонстрировать на примере когорты из 301 пациенток, страдавших коронарными нарушениями и вовлеченных в исследование по ЗГТ эстрогенами с оценкой медицинских исходов с помощью короткой формы опросника SF-36. Результаты показали положительное влияние социальной поддержки на все исследованные параметры (р < 0,05) и, напротив, отрицательное влияние социального стресса на КЖ за исключением таких параметров, как общее физическое состояние, нарушения сна и недержание мочи. Таким образом, у женщин группы риска нарушений КЖ в постменопаузе медицинские вмешательства целесообразно сочетать с психосоциальными воздействиями. Между тем в когорте пациенток с ангиографически документированными нарушениями коронарного кровообращения в постменопаузе подобное исследование преимуществ ЗГТ в сравнении с плацебо не выявило. Эти данные были получены при обследовании 246 женщин (средний возраст — 66 лет) в рамках рандомизированного слепого плацебоконтролируемого исследования на фоне ежедневного приема 0,625 мг конъюгированных эстрогенов + 2,5 мг МПА или плацебо. Наблюдение на протяжении в среднем 3,2 лет не выявило различий в показателях КЖ между группами со стороны физического и психического состояния, степени удо-

732

Глава 6. Качество жизни гинекологических больных

влетворенности жизнью, депрессивных симптомов, нарушений сна и др.

Как известно, до настоящего времени остаются нерешенными вопросы, связанные с целесообразностью использования ралокси-фена у женщин, находящихся в пре- и постменопаузе. Ответ на этот вопрос удалось получить после проведения рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого исследования при назначении ралоксифена здоровым женщинам постменопаузального возраста. В соответствии с условиями рандомизации, участницы исследования получали по 60 мг/сут ралоксифена или плацебо и заполняли опросник UQOL до начала исследования и через 3 и 6 мес. В данном исследовании участвовало 74 респондентки (средний возраст — 55,6 лет). Согласно полученным данным, применение ралоксифена сопровождалось существенным улучшением КЖ, в сравнении с исходным, по шкалам профессиональной занятости (р = 0,041), здоровья (р = 0,025) и общей шкалы КЖ (р = 0,04). Вместе с тем, по мнению авторов, существует необходимость проведения более масштабного исследования для окончательного утверждения о том, что полученные результаты не являются случайными [24].

Определение КЖ онкогинекологических больных явилось одним из первых направлений в рассматриваемой области клинической медицины, и к настоящему времени по данному вопросу накопились многочисленные публикации, появившиеся в литературе с конца 1970-х гг. Оценка КЖ у данного контингента больных приобретает с каждым годом все большее значение в связи с существенным расширением возможностей диагностики и совершенствованием методов лечения [7]. Особое значение оценки КЖ для онкологической практики установлено при проведении опросов практических врачей относительно того, насколько часто и/или вообще пользуются они подобной оценкой в повседневной клинической практике. При опросе 260 онкологов высокого уровня 80 % ответило положительно, хотя в реальной жизни подобными сведениями врачи руководствуются лишь в каждом 2—3-м случае. Причина этого заключается прежде всего в ограничении осведомленности и знаний в этой области, хотя большинство врачей выразили стремление руководствоваться сведениями о КЖ в будущей практике. Одновременно была подчеркнута роль индивидуальной оценки КЖ самими пациентами, что было продемонстрировано на примере небольшого исследования, выполненного с участием 6 док-

733

Руководство по эндокринной гинекологии

торов и 18 онкологических больных. Непосредственное представление врачам перед консультацией данных о КЖ пациентов давало возможность проявить большее понимание и более глубокое проникновение в состояние пациентов без существенного возрастания временных затрат при их приеме.

Несмотря на определенные трудности в определении КЖ у онкогинекологических больных, в повседневной онкологической практике используются те же характеристики, что и в общей клинической. Вместе с тем определение КЖ у данного контингента пациентов приобретает столь же критическое значение, что и выбор самого воздействия и определение прогноза в отношении выживания пациентов в результате планируемого лечения.

К числу этих характеристик относятся:

• характеристика хорошего самочувствия, которая должна быть основана на двух компонентах: возможности находиться по вседневно в активном состоянии, которое определяется фи зическим, психологическим и социальным благосостоянием, и удовлетворенностью самого пациента уровнем повседнев ного функционирования и степенью контроля заболевания

[И];

• оценка самим пациентом хорошего или удовлетворительного КЖ в целом;

• наличие разрыва между ожиданиями пациента и достижениями: чем он меньше, тем выше КЖ;

• функциональное влияние самого заболевания и проводимого лечения на пациента соответственно его ощущениям;

• степень общей индивидуальной удовлетворенности жизнью;

• ощущения пациентов с точки зрения их жизненных позиций в контексте культурных и жизненных ценностей, в которых они живут, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и соображениями [28].

Так же как и в общеклинической практике, максимальные затруднения при опросе онкологических больных вызывает количественная оценка КЖ. Наиболее часто при этом используются вместе со SF-36 опросники, специально ориентированные на онкологических больных в целом и на отдельные формы заболевания. Наряду с этим следует отметить отсутствие единой системы оценки и нередкое расхождение в интерпретации результатов, получаемых при ис-

734

Глава 6. Качество жизни гинекологических больных

пользовании однонаправленных на какой-либо отдельный результат опросников, например с субъективно-значимыми вопросами по оценке изменений в физическом, эмоциональном и социальном статусе, и более глобально ориентированных общих опросников по определению КЖ. В связи с этим можно согласиться с утверждением о том, что одновременное использование нескольких опросников дает более полную ориентацию в изучаемом явлении.

При оценке КЖ онкогинекологических больных рекомендуются следующие критерии:

1. Оценка основных компонентов жизни — жизненных функций, работоспособности и активности, семейных взаимоотношений.

2. Оценка реакций на диагноз рака — отрицание, гнев, «торговля», депрессия, принятие.

3. Описание осложнений химиотерапии — со стороны ЖКТ, гематологических (ввиду миелодепрессии), дерматологических (алопеция), со стороны сердечно-сосудистой системы, урогенитального характера.

4. Учет при лечении онкологических больных реализации физиологических функций организма, психосоциальной оценки, плана лечебных мероприятий.

5. При использовании шкал оценки КЖ рекомендована следующая балльная система: 0 — полное сохранение активности, 2 — невозможность работать при сохранении способности к самообслуживанию, 3 — необходимость соблюдения преимущественно постельного режима или нахождения в кресле, 4 — полная инвалидизация.

Особенно значительные затруднения вызывает анализ данных, получаемых у больных с распространенными и прогрессирующими формами онкологических заболеваний, в частности при раке молочной железы. Судя по опубликованным результатам, данные опроса, проводимого после 3 курсов химиотерапии, оказываются доступными для анализа только у 44 % пациенток. Кроме того, сама возможность сотрудничества с больными для получения достоверных данных несовершенна на этапах как до, так и после проводимого лечения. Между тем другая группа исследователей смогла получить соответствующую информацию до и по окончании 3-го цикла лечения у большего количества больных — в 71 % наблюдений. Следует при этом учитывать, что из-за неполной и не всегда точной инфор-

735

Руководство по эндокринной гинекологии

мации сделанное заключение может быть ошибочным, что, однако, не всегда принимается во внимание.

Изучение КЖ у онкогинекологических больных требует особо пристального внимания к адаптации методов его оценки для получения достоверно значимых данных, а также последующего корректного их анализа. Этого удалось достигнуть исследователям из Скандинавии при проведении исследования, основанного на удачном осуществлении рандомизации 283 пациенток с метастазами рака молочной железы соответственно трем различным видам лечебного воздействия (метотрексат, 5-фторурацил, доцетаксел). После проведенного лечения различий в общей оценке КЖ отмечено не было, приемлемость сотрудничества с пациентками была удовлетворительной и составила свыше 96 % до начала лечения и 82 % по его окончании, что свидетельствует о возможности реализации подобных исследований даже у очень тяжелого контингента больных. Высокого показателя в соответствующих контактах для оценки КЖ (у > 95 % пациентов) удалось достичь и Национальному онкологическому институту в Канаде при осуществлении проектов у больных меланомой, раком молочной железы и по определению эффективности воздействия антиэметическими соединениями.

Для получения адекватной информации у больных с распространенными формами рака различной локализации важную роль играет организация целенаправленных тренингов для медицинского персонала до начала исследования.

Убедительным примером пользы оценки КЖ у онкологических больных, подвергающихся химиотерапевтическому воздействию с высоким риском развития анемии и дистресса, могут служить результаты нерандомизированного изучения эффективности эри-тропоэтина у 2342 больных раком различной локализации, подвергавшихся химиотерапии в течение > 4 мес. КЖ у находившегося под наблюдением контингента больных возрастало, в сравнении с исходным состоянием, параллельно существенному возрастанию уровня гемоглобина в периферической крови и характеризовалось появлением энергии, возрастанием уровня активности и улучшением общего КЖ по всем трем исследованным шкалам. Одновременно была выявлена корреляция между степенью улучшения и по каждой из оцененных шкал КЖ и степенью возрастания уровня содержания гемоглобина в периферической крови. У 252 пациенток из обшей группы, у которых возрастания уровня гемоглобина отмечено не

736

Глава 6. Качество жизни гинекологических больных

было, уровень КЖ был снижен. Положительный эффект эритропо-этина был отмечен также и в рамках масштабного двойного слепого исследования 375 анемизированных онкологических больных обоего пола, получавших химиотерапию при исходном уровне гемоглобина ниже 10,5 г/дл, на фоне назначения 150 МЕ/кг эритропоэтина (в сравнении с плацебо) 3 раза в неделю в течение 4 нед. КЖ измерялось с помощью трех различных шкал. Проведенное лечение способствовало существенному возрастанию уровня гемоглобина в среднем на 2,2 г/дл в группе получавших эритропоэтин и только на 0,5 г/дл в группе плацебо. Положительный эффект был отмечен по двум шкалам специализированной оценки эффективности лечения онкологических больных, в то время как существенного улучшения общего показателя КЖ по данным использования опросника SF-36 отмечено не было.

Как видно из приведенных выше материалов, одно из центральных мест в проблеме КЖ у онкогинекологических больных занимает вопрос поддержания его на должном уровне, в частности у больных раком молочной железы, в процессе проведения адьювантной химиотерапии (тамоксифеном), облучения и других методов. Как известно, к числу побочных эффектов тамоксифена относится прибавка массы тела, облысение, появление боли в суставах, депрессии, утомляемости, сухости во влагалище, приливов жара и потливости, которые сопутствуют также и естественному течению постменопа-узального периода. В связи с этим уточнение риска возникновения этих симптомов и влияния тамоксифена на КЖ данного контингента онкологических пациенток приобретает особое значение. Использование математической модели, созданной для прогнозирования преждевременного наступления менопаузы соответственно возрасту пациенток и типу адьювантной терапии, показало, что риск наступления менопаузы при применении тамоксифена у больных раком молочной железы составляет лишь 10 % в сравнении с женщинами, которые не получают никакого лечения.

Рандомизированные исследования, выполненные в различных по численности когортах (140, 1400 и 13 000 женщин) на фоне адьювантной терапии тамоксифеном по поводу рака молочной железы и в группах высокого риска на протяжении 2—5 лет, не выявили ухудшения КЖ, сексуального здоровья или настроения, хотя частота вазомоторных и урогенитальных симптомов существенно возрастала под влиянием лечения (р < 0,0001). Возникновение побочных

737

Руководство по эндокринной гинекологии

эффектов зависело от возраста респонденток при наиболее частом риске появления вазомоторных симптомов у женщин 50—59 лет. К числу серьезных, хотя и редких, осложнений лечения тамокси-феном относятся нарушения свертывания крови, инсульты и рак эндометрия [10].

Таким образом, несмотря на наличие определенных барьеров, оценка КЖ приобретает все большее значение для клиницистов в качестве возможности получения более значимой информации о субъективном опыте пациентов, подвергающихся лечению по поводу различных гинекологических, в том числе и онкогинекологиче-ских, заболеваний [7]. В связи с этим имеются основания надеяться, что ожидаемое в будущем более широкое распространение данного метода исследования в клинической практике будет способствовать не только более универсальному пониманию этой концепции пациентами и врачами, но и совершенствованию тактики и стратегии при лечении женщин с различными заболеваниями репродуктивной системы.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Качество жизни гинекологических больных

 1. Качество жизни больных инфарктом миокарда
  В последние годы улучшение качества жизни (КЖ) больных относят к целям лечения и используют для всесторонней оценки течения и прогноза сердечно-сосудистых заболеваний. По определению ВОЗ (1996), КЖ - восприятие человеком своего положения в жизни в контексте культурных и ценностных систем, в которых они живут, и относительно их целей, ожиданий, стандартов и интересов. Это - обширное понятие,
 2. ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО III СТАДИИ НА ЭТАПАХ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
  Добродеев А.Ю., Завьялов А.А., Тузиков С.А., Балацкая Л.Н., Миллер С.В. НИИ онкологии СО РАМН, г.Томск Задача исследования: Изучить качество жизни (КЖ) больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) III стадии на этапах комбинированного лечения, включающего неоадъювантную химиотерапию, радикальную операцию и интраоперационную лучевую терапию (ИОЛТ). Материал и методы: В
 3. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОСЛОЖНЕННОГО И НЕОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ
  Проблема язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в настоящее время сохраняет свою актуальность – около 7% взрослого населения страдает гастродуоденальными язвами (Sonnenberg F. et al, 1998). Современный этап характеризуется значительными успехами в изучении различных аспектов этиологии, патогенеза, диагностики и терапии язвенной болезни (ЯБ). Это, в первую очередь, связано с
 4. Качество жизни
  Бронхиальная астма - хроническое заболевание, которое может привести к значительным ограничениям в физическом, эмоциональном и социальном аспектах жизни больных, может мешать профессиональному росту. Эмоциональные факторы и ограничения в социальной сфере могут быть важнее неадекватно контролируемых симптомов. Неадекватная медицинская помощь может усугублять эти трудности. Многие больные
 5. Предоперационная подготовка гинекологических больных
  Подготовка гинекологических больных к операции осуществляется с момента принятия решения о хирургическом вмешательстве до его выполнения. Этот период называется предоперационным. Действия медицинского персонала в этот период существенно отличаются при плановых и экстренных операциях. Перед плановыми операциями подготовка осуществляется в амбулаторных и стационарных условиях. при
 6. ПЛАНЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
  Обследование больной проводят по определенному плану, который зависит от имеющейся у нее патологии. Нарушения менструальной функции Аменорея и гипоменструальный синдром Цель исследования: определение уровня поражения и степени тяжести заболевания. Проводят: - оценку жалоб больной; - сбор анамнеза; - объективное исследование; - гинекологическое исследование; -
 7. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
  Подготовка гинекологических больных к операции осуществляется с момента принятия решения о хирургическом вмешательстве до его выполнения. Этот период называется предоперационным. Действия медицинского персонала в этот период существенно отличаются при плановых и экстренных операциях. Перед плановыми операциями подготовка осуществляется в амбулаторных и стационарных условиях. При характеристике
 8. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
  Подготовка гинекологических больных к операции осуществляется с момента принятия решения о хирургическом вмешательстве до его выполнения. Этот период называется предоперационным. Действия медицинского персонала в этот период существенно отличаются при плановых и экстренных операциях. Перед плановыми операциями подготовка осуществляется в амбулаторных и стационарных условиях. При характеристике
 9. Гинекологические эндокринные заболевания, встречающиеся в различные возрастные периоды жизни женщины
  Гинекологические эндокринные заболевания, встречающиеся в различные возрастные периоды жизни
 10. Методы обследования гинекологических больных
  Методы обследования гинекологических
 11. Качество жизни пациента как конечная цель медицинского вмешательства
  Понятие «качество жизни» введено в клинический обиход S. Levine, S. Croog (1982). Емкое определение качества жизни дал Т. Jones (1997): это соответствие желаний человека его возможностям, лимитированным заболеванием. Качество жизни - категория субъективная. Сам человек, а не врач, определяет, насколько он удовлетворен своей жизнью. Для больных весьма важными параметрами качества жизни
 12. Применение медицинского озона в лечении акушерских и гинекологических больных
  В последние годы в клинической практике акушерства и гинекологии при лечении тяжелых больных с септическими состояниями все более широкое применение находит медицинский озон. Открытие озона как химического элемента относится к концу XIII века. Он был открыт в 1785 г. голландским физиком V. Marum. История медицинского применения озона начинается с XX века. Впервые в качестве лечебного средства
 13. Качество жизни населения как составляющая развития экономики
  Мещерякова Д.А., Научный руководитель: доцент Казанцева Л.В. ФГО ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк К числу социальных индикаторов, характеризующих государство, принято относить уровень бедности населения. Одним из социальных последствий рыночных преобразований в России стало падение реальных доходов большей части российских граждан и рост их
 14. Применение лазерного излучения в реабилитации акушерских и гинекологических больных
  В последнее десятилетие в медицинской практике все чаще используются инфракрасное, ультрафиолетовое и видимое излучения. Современные достижения квантовой физики, электроники, оптики привели к созданию оптических квантовых генераторов, или лазеров — принципиально новых источников светового излучения, которые значительно обогатили светотерапию и расширили область ее применения. Лазер в отличие от
 15. Терапевтична тактика при основните условия, които застрашават живота на пациента
  В критична ситуация фелдшерът трябва да притежава основните техники на реанимация. Абсолютни показания за реанимация: 1) спиране на сърцето и дишането; 2) груби нарушения на кръвообращението; 3) задушаване. Белодробната кардиопулмонална реанимация може да се превърне в необходимо лечение за остро отравяне, кома, конвулсивен синдром, сепсис, травма и чужд аспирация
 16. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИРЕССА В КАЧЕСТВЕ 1 ЛИНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ У ВОЗРАСТНЫХ И ОСЛАБЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ С НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО С МЕТАСТАЗАМИ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ
  Стрыгина Е.А., Казанцева М.В., Давиденко И.С. Клинический онкологический диспансер ДЗ Краснодарского края Задача исследования: Оценить эффективность и переносимость прерпарата иресса у ослабленных и возрастных больных немелкоклеточным раком легкого (НРЛ) с метастатическим поражением головного мозга в 1 линии лекарственного лечения. Материал и методы: Обобщены результаты лечения
 17. Гинекологический стационар
  Гинекологический стационар состоит из приемного отделения (приемный покой), гинекологических отделений, операционного блока и реанимационного отделения. Приемное отделение является первым структурным подразделением, куда непосредственно обращаются больные, нуждающиеся в стационарном лечении. В нем должны быть помещения для ожидающих больных, врача и медицинской сестры, гинекологического
 18. Лекция вторая. ПОНЯТИЕ «ОБРАЗ ЖИЗНИ». ПРОБЛЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
  Лекция вторая. ПОНЯТИЕ «ОБРАЗ ЖИЗНИ». ПРОБЛЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com