основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации трябва да се разглежда като многокомпонентна психологическа и акмеологична формация и оперативно психическо състояние, което се проявява в две основни форми - дългосрочна и оперативна, има петкомпонентна динамична структура, между компонентите на която има функционални зависимости. За да се оцени, е необходимо да се използват психологическите и акмеологичните технологии на експертната и психодиагностична квалиметрия, осигуряващи анализ на нейните нива, критерии, компоненти, както и на симптоматични комплекси от лични свойства, използвайки информационни психологични тестове под формата на многоизмерни психодиагностични алгоритми.

2. Психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства определя ефективността на техните състезателни дейности в екстремни ситуации и зависи от степента на формиране на петте основни компонента: мотивационни, волеви, регулаторни, познавателни и типологични. Целенасоченото им формиране в процеса на специална, физическа и психологическа подготовка значително влияе върху успеха на спортистите в екстремни ситуации.

3. По-голямата част от спортистите по бойни изкуства, спортисти, скиори имат висок и сравнително висок (съответно 37%, 29,6% и 39,5%) или среден и под средния (52%, 54,4% и 41,9%) психологическа готовност за състезателна дейност в екстремни ситуации. Значителна част от спортистите по бойни изкуства (11%), спортисти (14%) и скиори (18,6%) обаче имат ниско ниво на психологическа готовност за състезателна активност в екстремни ситуации.

4. Психологическата готовност на висококвалифицирани спортисти по бойни изкуства е тясно свързана с опита на участие в международни състезания. В същото време с увеличаване на броя на международните състезания (до 4) се увеличава броят на спортистите с високо ниво и на броя на хората с ниско ниво на психологическа готовност. Тогава, с увеличаване на опита на участие в международни състезания (5 или повече), се отбелязва рязко намаляване на броя на спортистите с висок и увеличаване на броя на спортистите с ниска психологическа готовност.

5. Сравнителен анализ на нивата на тежест на основните компоненти на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна активност в екстремни условия показа, че в общата извадка всички компоненти на психологическата готовност са формирани във фаза и относително равномерно (от 3,54 до 4,38); най-изразени са волевите (4.38), типологичните (4.24) и мотивационните (4.22) компоненти, по-слабо изразени са регулаторните (3.54) и когнитивните (4.0) компоненти.

6. Анализ на тежестта на основните компоненти на психологическата готовност за състезателна активност в екстремни ситуации за спортисти с бойни изкуства с различно ниво на успех на състезателната дейност показа, че волевите, мотивационните и типологичните компоненти преобладават при спортистите с висок и среден успех, а регулаторните и когнитивни компоненти са по-слабо изразени. При спортисти с нисък успех най-много се формират волевите и типологичните компоненти, а нивото на експресия на останалите три компонента е много по-ниско. Тези данни трябва да се вземат предвид при формиране на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации.

7. Психологическата технология на многоизмерната (регресионна) оценка на формирането и приноса на основните компоненти на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства към състезателна активност в екстремни ситуации дава възможност с голяма точност и надеждност да се определи значението и участието (приносът) на мотивационните, волевите, познавателните, регулаторните и типологичните компоненти за успеха дейности на спортисти в екстремни ситуации.

8. Многопроменен анализ на приноса на петте основни компонента на психологическата готовност за представянето на три различни (силно, средно и ниско успешни) групи спортисти даде възможност да се идентифицира приноса и значението на всеки от компонентите на психологическата готовност за успеха на дейностите в екстремни ситуации и да се определят насоките за подобряване на психологическата готовност на спортистите, т.е. разположени на различни нива на изпълнение.

9. Многовариантният анализ на данни при група от спортисти с висок успех в екстремни ситуации показа, че най-значимите (въз основа на стойностите на регресионните коефициенти) са волеви и типологични компоненти, сборът от диагностичните им коефициенти е 0,416, и общото им тегло (успеваемост на състезателната активност) в екстремни ситуации) е 44%.
Значимостта на другите компоненти на психологическата готовност е малко по-ниска, обаче тези разлики не са много изразени.

10. Спортистите със средно ниво на успех в състезателната дейност имат най-значимите волеви и типологични компоненти (0,451), чийто принос за успеха на дейността е 47%. Изключително малък принос за успеха на състезателната дейност в тази група спортисти прави регулаторният (14%) компонент. При спортисти с ниско ниво на успех най-много участват типологични (26%), силно волеви (24%) и мотивационни (22%) компоненти, общото тегло на коефициентите на регресия на тези три компонента е било 0,705 и техният принос за успеха на състезателната дейност в екстремни ситуации е равен 72%. При спортистите от тази група когнитивните (16%) и регулаторните (12%) компоненти на психологическата готовност са слабо оформени и имат малък принос за успеха на дейността.

11. Психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации до голяма степен се дължи на стабилните индивидуални психологически характеристики на личността, характеризиращи характеристиките на справящото се поведение, кариерни и ценностни ориентации на личността, психологическа стабилност, регулация на поведението, личен адаптивен потенциал, смелост и др. самонаблюдение, когнитивни способности, които могат да бъдат оценени с помощта на стандартизирана психодиагностика тестове мура.

12. Оценка на индивидуалните психологически (характерологични) характеристики на личността при спортисти с бойни изкуства с различни нива на психологическа готовност за състезателна активност в екстремни условия, използвайки стандартизирани психодиагностични техники, показа информационното съдържание и прогностичната валидност на тестовете за SACS, кариерни котви и тестове за адаптация на MLO , 16 FLO, SMIL, CAT и разкри психологическите характеристики на личността на спортистите, които определят тяхната психологическа готовност за състезание telnosti в екстремни ситуации.

13. Високото ниво на дългосрочна психологическа подготвеност на спортистите за състезателна активност в екстремни ситуации се дължи на техните индивидуални психологически качества като асертивна стратегия за поведение, самоконтрол, психологическа стабилност, високо ниво на поведенческа регулация и личен адаптивен потенциал, кариерни ориентации към „обслужване ”И“ професионална компетентност ”, тревожност, гъвкавост на мисловните процеси, организационни и комуникативни способности , Отговорност, смелост, особено строги patopsihologicheskih личностни черти и изтъкване на природата, активност.

14. Разработен с помощта на мултивариозен регресионен анализ, базиран на информативни индикатори на психодиагностични тестове “SACS”, MLO “Адаптивност”, “Кариерни котви”, COT, 16 FLO, психодиагностичният алгоритъм позволява прогнозиране на дългосрочната психологическа готовност с висока точност (80-83%) спортисти по бойни изкуства до състезателна дейност в екстремни ситуации.

15. Психодиагностичните бързи тестове (RDD, диагностика на FS на централната нервна система, цветен тест, реактивна скала на тревожност) са информативни за оценка на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации. Разработеният на тяхна основа диагностичен алгоритъм позволява да се предвиди оперативна психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации с висока точност (83%).

16. Качественото изпълнение на състезателни задачи в екстремни ситуации от спортисти до голяма степен се определя от нивото на формиране на тяхната психологическа готовност, което се увеличава поради дейностите на психологическа селекция, съпровод и корекция на отрицателни психични състояния, както и умелата организация на психологическите и педагогическите влияния на треньорите по време на специални, физически и психологическо обучение.

17. Въвеждането в процеса на обучение на спортисти на бойни изкуства на комплексно-насочената психолого-педагогическа програма, разработена от автора, структурно-функционалният модел и технологиите за информационна, психолого-педагогическа подкрепа за формиране на психологическа готовност за състезателна дейност в екстремни ситуации позволява повишаване нивото на психологическа подготвеност на спортистите по време на тяхната тренировка и последваща конкурентна дейност.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 1. Относно изводите
  Заключенията са написани по съдържанието на цялото произведение. Те често са номерирани за удобство. Те започват с много кратко описание на уместността на проблема, който се изследва. После отново разкриват накратко какво са открили по време на теоретичния анализ на някакъв проблем. След това продължават как те изучават емпирично този проблем: какви хипотези са изложени, а за които е потвърдено, че не са. Заключителните заключения са от съществено значение.
 2. , Заключения.
  Те изчислиха икономическите щети, причинени от болестта, тя се състои в смъртта на животните, загубата на потомство и мляко. И също са изчислили разходите за ветеринарни мерки, те възлизат на 1557,21 рубли. Болестта причини вреда от 3672 рубли. Икономическата ефективност на ветеринарните мерки на рубла разходи възлиза на 12,8 рубли. Въз основа на горните показатели можете
 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  1. Теоретичните и практически изследвания на агресията са широко представени в произведенията на местни и чуждестранни автори, но творбите по военни теми в тази област очевидно не са достатъчни. 2. Въз основа на получените данни за идентифициране на личните качества на бойците на RDG можем да направим следните изводи: В група № 1 представителите на групата показаха висок процент на песимизъм, импулсивност, т.е.
 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Резултатите от изследването потвърждават факта, че попълването на въоръжените сили на Руската федерация с обикновен и сержантски персонал на доброволни начала на договорна основа може да бъде ефективно средство за професионализиране на военната дейност и повишаване на нейния престиж в обществото. 1. По време на изследването беше определен социален портрет на влизащите граждани
 5. данни
  1. Въз основа на резултатите от проучването в експерименталната група може да се направи следното заключение: - пожарникарите смятат, че най-важните екологични проблеми са замърсяването на околната среда - 75% и водата - 55%; - решаването на екологичните проблеми е възможно чрез изграждането на нови пречиствателни съоръжения в инсталации (80%) - пожарникарите смятат, че е така
 6. Логиката на установяване на експериментални факти и контрол на заключението
  Разликата между демонстрационния експеримент и експеримента "истински" и "контролен". Идеята за експериментален факт в резултат на вземане на решения. Изисквания към хипотезата по отношение на възможностите на нейното експериментално тестване. Схемата на К. Холцкамп, съпоставяща видовете хипотези чрез тяхното емпирично натоварване и приложимостта на експерименталния метод за тяхното тестване.
 7. данни
  В тази глава и глава 4 анализирахме електрофизиологичните [259], електрокардиографските и клиничните аспекти на анормалната интравентрикуларна проводимост. Обсъждат се и механизмите на клетъчната мембрана, които определят главно потенциалите на действие на отделните клетки и контролират генерирането на импулси. Връзката между промените на клетъчно ниво и клиничните
 8. данни
  Съдейки по наличната в момента информация, усредняването на ЕКГ сигнала при откриване на късни камерни потенциали изглежда много обещаващ модерен метод за идентифициране на пациенти с риск от камерна тахиаритмия. Необходими са обаче допълнителни изследвания за сравнителна оценка на този метод във връзка с прогнозата за камерна тахикардия и внезапна сърдечна смърт. още
 9. данни
  Инвазивното електрофизиологично изследване е ценен инструмент за диагностика и лечение. За оценка на електрическите явления на сърцето широко се използват различни методи за стимулация и регистрация. Във всеки случай методите на EFI трябва да се избират индивидуално в зависимост от клиничните задачи. В таблицата. 5.16 представя нашите подходи към изследването на най-често срещаните
 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Минералите, които се утаяват в урината, често образуват кристали с характерна форма, което помага за идентифицирането им. Познаването на минералния състав на кристала има диагностична, прогностична, терапевтична стойност. Микроскопската оценка на кристалите в урината обаче дава само приблизителна представа за техния състав, тъй като процесът на образуване, растеж и разтваряне на кристал е засегнат.
 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  , В резултат на мониторинга през 2007 г. е регистрирана епизоотика на птичи грип в 33 страни по света. От общия брой на огнищата Виетнам е 55,2%, Тайланд - 33,4%, Индонезия - 6,5%, т.е. Страни от Югоизточна Азия 2. Предвид епизоотичната ситуация на силно заразен птичи грип в Казахстан през предходните години, както и глобалната ситуация, вероятността от поява
 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Храненето е незаменим фактор в живота. Хранителните вещества осигуряват напълно физическата и умствената работа, определят здравето на човешката продължителност на живота. Рационалното хранене е храненето на здрав човек, насочено към предотвратяване на алементарни (сърдечно-съдови, стомашно-чревни, алергични) заболявания. Рационално е храненето, което удовлетворява
 13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Инфекциозни заболявания на централната нервна система - една от често срещаните форми на неврологична патология. Причинителите на заболявания са различни видове микроби и вируси, засягащи главно нервната система и комбинирани в клиника под общото наименование на невроинфекциите. В някои случаи нервната система също може да страда вторично в резултат на излагане на редица често срещани инфекции [3]. Прехвърляне на деца
 14. данни
  1. При рехабилитация на пациенти със спинална остеохондроза най-ефективен е цялостен подход, включващ физическа терапия, масаж, физиотерапия, мануална терапия, както и пасивна профилактика, самокорекция на гръбначния стълб, специални упражнения и др. 2. Ранното започване на рехабилитационни мерки е важно от гледна точка на превенцията възможности за дегенеративни промени
 15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  1. В клиниката на хронична интоксикация с неорганични фосфорни съединения едно от централните места е заето от патологията на нервната система и по-високите психични функции, които са ранни признаци на увреждане на нервната система. 2. Неврологичните прояви на HINSF се характеризират с развитието на астеноневротичен синдром и синдром на автономна дистония в комбинация с медиана дисфункция
 16. данни
  Както на ниво големи общности от хора, така и на нивото на всеки отделен пациент, за да се намали смъртността от колоректален рак, трябва да се въведе и популяризира система, основана на 4 основни принципа: - осъзнаване, - знания, - отношение, - поведение. Това означава: - повишаване на осведомеността за рисковите фактори и опасностите от рак на дебелото черво,
 17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  С помощта на метода на метил-чувствителна PCR със статистически богати на GC праймери са открити седем GC-богати ДНК фрагменти, пет от които (повече от две трети) притежават свойствата на CpG острови. От петте идентифицирани CpG острова два са непредставени в публикувани версии на човешкия геном. 2. С помощта на компютърен анализ беше установено, че за остров CpG 22 (GenBank)
 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  В структурата на населението на региона доминира градското население - 62,9%, женското население - 56,1%. Анализ на раждаемостта и смъртността в региона над 19 години показва намаляване на населението, въпреки факта, че смъртността (14.5) е по-ниска, отколкото в Саратов
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com