основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

„Теоретични основи и технологии за аварийна корекция на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на силови бойни изкуства“

Седмата глава на дисертацията представя материали, посветени на обосноваването на възможността за спешна корекция на психичното състояние и психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства чрез прилагане на аудиовизуални ефекти, използвайки софтуерния и хардуерния комплекс Mirage в комбинация с традиционните инструменти за психологическа корекция.

Изследването, проведено в основните групи (аудиовизуален ефект и психологическа корекция) и контрола (психологична корекция) на спортистите, показа, че показателите за психичното състояние в тези групи имат различни темпове на промяна и значително се различават на различните етапи на корекция (таблици 12 и 13).

Таблица 12Сравнение на показатели за психоемоционален статус при спортисти

бойни изкуства на основните и контролните групи

преди психофизиологичната корекция

Тези данни ни позволяват да препоръчаме аудиовизуална стимулация, използвайки софтуера и хардуерния комплекс Mirage, за да коригираме психичния статус на спортистите по бойни изкуства.

По-слабо изразени промени са били наблюдавани при индивидите от контролната група, а най-изразените положителни промени в психосоматичния статус са били забелязани в основната група след сесии на аудиовизуална експозиция.

Таблица 13Сравнение на показатели за психоемоционален статус при спортисти

бойни изкуства на основните и контролните групи

след психофизиологична корекция

Анализът на промените в показателите за психоемоционалното състояние, неврофизиологичните характеристики на централната нервна система, вниманието, паметта и мислещите функции, както и физическите показатели и функционалните резерви на организма в основните и контролните групи на спортисти потвърдиха по-изразения ефект от аудиовизуалната стимулация с помощта на софтуерния и хардуерен комплекс Mirage върху психоемоционалното състояние, т.е. физическо представяне, когнитивни функции и неврофизиологични характеристики на централната нервна система (таблица 14).Таблица 14

Ефективността на използването на аудиовизуална корекция (AVK) в комбинация с традиционните средства за психологическа регулация (TSPR)

(% значителни промени в сравнение с фона)

Тези данни позволиха да се изяснят механизмите на активиране на психичната сфера на личността на спортистите по бойни изкуства по време на аудиовизуално облъчване (фиг.
1).

По този начин резултатите от изследването показаха, че използването на аудиовизуална експозиция е ефективен начин за спешно коригиране на функционалното състояние на спортистите по бойни изкуства.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

„Теоретични основи и технологии за аварийна корекция на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на силови бойни изкуства“

 1. „Теоретични и методологически основи на проблема за оценка, формиране и коригиране на психологическата готовност на спортисти с висока квалификация в бойните изкуства“
  Първата глава на дисертацията представя материали от преглед на литература, които отразяват теоретичните основи на проблема с психологическата готовност, нейния тезаурус и същност, връзката му с психологическата подготовка, психологическата подготвеност и психологическите състояния (стрес, напрежение). Специален подраздел на първата глава включва концептуалната рамка за прогнозиране, т.е.
 2. „Теоретични основи и психолого-акмеологични направления за формиране на психологическа готовност на спортисти с висока квалификация на бойните изкуства за състезателна дейност“
  Осма глава на дисертацията съдържа материали, посветени на обосноваването на насоките, условията и препоръките за подобряване на системата за формиране на психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации. Въз основа на данните от научната литература по разглеждания проблем и материали от нашия собствен опит за участие в международни
 3. „Концептуални основи и психолого-акмеологични технологии за прогнозиране на оперативна психологическа готовност на висококвалифицирани спортисти в бойните изкуства за състезателна дейност“
  Шестата глава на дисертацията представя резултатите от проучване, посветено на прогнозиране на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации. Първият етап от изследването включваше теоретично обосноване на методите за оценка на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства в екстремни ситуации.
 4. „Концептуални основи и резултати за оценка на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на бойните изкуства“
  В третата глава на дисертацията са представени материалите от теоретичния анализ и резултатите от емпиричните изследвания, посветени на обосноваването на концептуалните основи и методи за експертна оценка на нивата на експресивност и компоненти на дългосрочната психологическа готовност на спортисти с висока квалификация в бойните изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации. Въз основа на анализ
 5. „Психологически характеристики на личността на спортисти с висока квалификация на бойни изкуства с различно ниво на психологическа готовност и развитие на технологията за нейната дългосрочна прогноза“
  В 5-та глава на дисертацията са представени емпирични изследователски материали, които отразяват резултатите от оценката на психологическите (характерологични, типологични) личностни характеристики на спортистите по бойни изкуства с различни нива на дългосрочна психологическа готовност за състезателна активност в екстремни ситуации, както и оценка на информационното съдържание на набор от психодиагностични техники
 6. Бобричев А. А. Психологическа и акмеологическа концепция за психологическа готовност на спортисти с най-висока квалификация на силни бойни изкуства, 2009 г.
  Резюме на дисертация за научната степен доктор по психологически науки 19.00.13 - психология на развитието, акмеология; 13.00.04 - теория и методика на физическото възпитание, спортното обучение, оздравителното и адаптивното физическо възпитание Работата е извършена в отдел по физическа подготовка на Държавната образователна институция за висше професионално образование Санкт Петербургския университет на Държавната пожарна служба на Министерството на извънредните ситуации
 7. „Многоизмерна оценка на основните компоненти на психологическата готовност при спортистите по бойни изкуства с различна степен на успех в екстремни ситуации“
  Четвъртата глава на дипломната работа представя теоретичните основи и резултати от многоизмерна математическа и статистическа оценка на приноса на основните компоненти на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за успеха на техните състезателни дейности в екстремни ситуации. Изчислени бяха регресионните модели на зависимостта на успеха на конкурентната дейност от нивото на тежест на основните
 8. „Научни и теоретични основи на изследването на проблема за формиране на готовност за професионална дейност“
  Глава I се фокусира върху характеристиката на готовността за професионална дейност в системата на професионализация на предмета, анализ на структурата и съдържанието на готовността, както и съществуващите подходи за развитието и формирането на готовност на бъдещите психолози в системата на професионалното образование. В съвременната психологическа наука по отношение на понятието „готовност“ няма общоприето
 9. Теоретични основи и основни концепции на военнопрофесионалния психологически подбор
  Теорията на военния професионален психологически подбор и неговата методология се основават на постиженията на общата и диференциалната психология, социалната психология, психофизиологията, невропсихологията, психиатрията. Подобна интердисциплинарност се дължи на сложността на явленията на психиката и в някои случаи води до неяснота в тълкуването на понятията и основните теоретични и методологически принципи, т.е.
 10. „Психологически анализ на професионалната дейност на педагогическия психолог като обективна основа за формиране на готовност“
  В глава II, основан на основния принцип на примата на модела на дейност в професионалното развитие, се извършва психологически анализ на практическата психология на образованието като сфера на професионалния труд. Логиката и съдържанието на тази глава се определят от системно-активния подход към изучаването на професионалната дейност въз основа на водещите идеи на анализа на психологическата структура на дейността (Е.М.
 11. „Психологически и педагогически технологии за формиране на готовността на педагогическия психолог за активност и оценка на тяхната ефективност“
  Глава IV описва образователните и мониторинговите технологии, разработени от автора за прилагане на концептуалния модел, както и резултатите от тестването на тяхната ефективност. Психологическата и педагогическата технология се определя като съвкупността от систематично използвани в образователния процес знания, методи, форми и методи за взаимодействие на учебните предмети, насочени към тяхното развитие и обучение (Г.В.
 12. Влиянието на моралния и психологическия климат в екипа върху психологическата готовност на служителите на специалните звена
  Практиката показва, че заедно с индивида има колективно желание за предприемане на действия. Готовността на сервизния екип не е пряка последица, а не механична сума от готовността на отделните му членове. Освен мобилизиране на индивидуалните качества е необходимо да се привлекат общественото мнение, традициите на екипа за изпълнение на задачата, създаване на общо отношение и колективно настроение. цялостен
 13. Основите на изучаването на колпоскопията и напредналото обучение (области на работа на обществото „Патология на маточната шийка и колпоскопия“)
  Дългосрочната работа на Обществото „Патология на шийката на матката и колпоскопия“ и не на последно място присъединяването на пет нови земи към Германия допринасят за развитието на метода на колпоскопията. Нашата препоръка да се използва колпоскоп при всеки задълбочен гинекологичен преглед все още не е изпълнена, но интересът на практикуващите към този метод на изследване се е увеличил значително. Първо в големите клиники
 14. Лежнина Л. В. Подготовка на педагогическия психолог За професионална дейност: етапи, Механизми, технологии на формиране, 2009
  РЕЗЮМЕ на дисертацията за степен на доктор по психологически науки специалност: 19.00.07 - педагогическа
 15. Психологическа готовност за политическа дейност
  Категорията на готовността като цяло отразява връзката на качествата на предмета на дейност с неговите изисквания. Предвид многоизмерността на дейността, готовността трябва да се разглежда като сложно, многостранно и многостепенно образование. Така че, можем да говорим както за готовност за политическа дейност в широк смисъл, така и за готовността за работа в конкретна политическа роля (заместник, лидер
 16. Психологическа готовност за политическа дейност
  Категорията на готовността като цяло отразява връзката на качествата на предмета на дейност с неговите изисквания. Предвид многоизмерността на дейността, готовността трябва да се разглежда като сложно, многостранно и многостепенно образование. Така че, можем да говорим както за готовност за политическа дейност в широк смисъл, така и за готовността за работа в конкретна политическа роля (заместник, лидер
 17. Анализът на резултатите от психологическия анализ на І и ІІ период на дейност доведе до следното разбиране на обобщената структура на състоянието на психологическата готовност
  Състои се от два мотивирано-волеви компонента: k-1 и k-2 k-1: мотиви за отговорност и задължение, състояние на доверие; К-2: мотиви за военни действия, състояние на решителност. Нещо повече, структурата на „състоянието на доверие” е мотивът за успех; самоувереност, изчисление; самоконтрол; изживявайки държавното значение на успеха на своята дейност. Структурата на държавата
 18. Консултация с психолог в службата за спешна психологическа помощ - „Телефон за връзка“
  Телефонните консултации възникват в Русия сравнително наскоро. Първата телефонна служба за съвет в СССР се появи в Москва през 1982 година. До 1991 г. у нас вече имаше около 25 такива организации и затова основаването през същата година на Руската асоциация на телефоните за спешна психологическа помощ (RATEPP) беше логична стъпка в развитието на този тип консултации в
 19. Психологична готовност за училище
  Нивото на развитие на способностите. 7-годишно дете вече е достигнало много високо ниво на развитие за приемане в училище, което гарантира свободното усвояване на училищната програма. Не е необходимо способностите на децата да се формират в началото на училище, те продължават активно да се развиват в процеса на обучение. Важен фактор е наличието на необходимите разработки за развитие.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com