основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

„Теоретични основи и психолого-акмеологични направления за формиране на психологическа готовност на спортисти с висока квалификация на бойните изкуства за състезателна дейност“

Осма глава на дисертацията съдържа материали, посветени на обосноваването на насоките, условията и препоръките за подобряване на системата за формиране на психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации.

Въз основа на данните от научната литература за разглеждания проблем и материалите от нашия собствен опит в участието в международни състезания, ние определихме условията за оптимизиране на подготовката на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации.

Фиг. 1.

Механизми на активиране на психичната сфера на личността на спортистите по бойни изкуства по време на аудиовизуално облъчване

Отбелязва се, че оптимизирането на тренировките за спортисти по бойни изкуства е създаването на най-оптимални условия за специална, обща физическа и психологическа подготовка с цел пълноценно използване на интелектуалните, физическите и умствените възможности.

Оптимизирането на тренирането на спортисти в интерес на формирането на тяхната психологическа готовност за състезателна дейност в екстремни ситуации трябва да включва специални действия на треньори, психолози, които да обосноват и приложат в конкретни условия най-ефективното и качествено решение на спортните проблеми в екстремни ситуации.

Обосновани бяха препоръките към трениращите за формиране на психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации. Резултатите от проучването позволиха да се идентифицират водещите психологически и педагогически условия за успеха на психологическата подготовка на бойните спортни спортисти за състезателна дейност в екстремни ситуации.

Специален подраздел на главата е посветен на обосноваващи препоръки за подобряване на подготовката на спортисти в бойни изкуства с помощта на цялостна психологическа и педагогическа програма и редица технологии, идентифицирани от нас. Отбелязва се, че моделирането на психологическите фактори на състезателната активност в процеса на подготовка е един от най-важните начини за повишаване ефективността на процеса на формиране на психологическата готовност на спортистите за състезателна дейност в екстремни ситуации.

Проведено е експериментално проучване за оптимизиране на тренировъчния процес с цел формиране на психологическа готовност при спортистите по бойни изкуства. Експерименталното проучване се основава на цялостна целенасочена психолого-педагогическа програма, която представлява взаимосвързаност на структурни и функционални елементи, осъществяващи теоретичното, практическото, психологическото и методическото подпомагане на спортното обучение, подчинено на целите за формиране на психологическата готовност на спортистите за състезателна дейност в екстремни ситуации.

Следните елементи бяха определени като структурни елементи на цялостна целенасочена психологическа и педагогическа програма: цели, образователна информация; организация на обучението; форми и методи на психологическо и педагогическо въздействие върху спортистите, дейността на трениращите; контрол и самоконтрол по време на тренировка, корекция на резултатите от дейността и поведението.
Важен елемент от цялостната целева програма беше психолого-педагогическата подкрепа на всички участници в процеса на подготовка.

По време на изпълнението на психолого-педагогическата програма бяха използвани следните технологии за формиране на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации - това е технологията на психологическата подкрепа за всички участници в педагогическия процес (подбор, подкрепа, психологическа и педагогическа подкрепа и корекция); технология на интегрирана методическа подкрепа за процеса на изпълнение на програмата (мониторинг на основните компоненти на психологическата готовност, оценка и прогноза на степента на нейната тежест); технология за информационно подпомагане за всички участници в педагогическия процес; технология за целенасочено повишаване на нивото на психологическите и педагогическите умения на обучаващите; технологии на организационно и педагогическо въздействие върху спортистите, моделиране на екстремни ситуации и използване на обратна връзка (фиг. 2).

Фиг. 2.

Структурен и функционален модел за формиране на психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства

към състезателна дейностЗа формиране на психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации беше проведен формиращ експеримент. Резултатите от него показват, че след двумесечно обучение в експерименталната група с високо ниво на психологическа готовност те достигат 36,7%; 53,3% успяват да достигнат средното ниво на психологическа готовност към този момент; ниско ниво на психологическа готовност остава при 10% от спортистите.

След три месеца тренировки разликите в показателите за психологическа готовност сред спортисти от експерименталните и контролните групи са още по-ясно видими. 53,6% от спортистите от експерименталната група и 40,2% от спортистите от контролната група достигат високо ниво.

Така резултатите от формиращ психологически и педагогически експеримент потвърдиха ефективността на разработените критерии, технологии и програми за формиране на психологическа готовност на бойните спортисти за състезателна активност в екстремни ситуации.

Резултатите от изследването ни позволиха да потвърдим хипотезата на изследването, както и да обосновем и формулираме следните заключения и практически препоръки.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

„Теоретични основи и психолого-акмеологични направления за формиране на психологическа готовност на спортисти с висока квалификация на бойните изкуства за състезателна дейност“

 1. „Концептуални основи и психолого-акмеологични технологии за прогнозиране на оперативна психологическа готовност на висококвалифицирани спортисти в бойните изкуства за състезателна дейност“
  Шестата глава на дисертацията представя резултатите от проучване, посветено на прогнозиране на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации. Първият етап от изследването включваше теоретично обосноване на методите за оценка на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства в екстремни ситуации.
 2. „Теоретични и методологически основи на проблема за оценка, формиране и коригиране на психологическата готовност на спортисти с висока квалификация в бойните изкуства“
  Първата глава на дисертацията представя материали от преглед на литература, които отразяват теоретичните основи на проблема с психологическата готовност, нейния тезаурус и същност, връзката му с психологическата подготовка, психологическата подготвеност и психологическите състояния (стрес, напрежение). Специален подраздел на първата глава включва концептуалната рамка за прогнозиране, т.е.
 3. Бобричев А. А. Психологическа и акмеологическа концепция за психологическа готовност на спортисти с най-висока квалификация на силни бойни изкуства, 2009 г.
  Резюме на дисертация за научната степен доктор по психологически науки 19.00.13 - психология на развитието, акмеология; 13.00.04 - теория и методика на физическото възпитание, спортното обучение, оздравителното и адаптивното физическо възпитание Работата е извършена в отдел по физическа подготовка на Държавната образователна институция за висше професионално образование Санкт Петербургския университет на Държавната пожарна служба на Министерството на извънредните ситуации
 4. „Концептуални основи и резултати за оценка на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на бойните изкуства“
  В третата глава на дисертацията са представени материалите от теоретичния анализ и резултатите от емпиричните изследвания, посветени на обосноваването на концептуалните основи и методи за експертна оценка на нивата на експресивност и компоненти на дългосрочната психологическа готовност на спортисти с висока квалификация в бойните изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации. Въз основа на анализ
 5. „Теоретични основи и технологии за аварийна корекция на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на силови бойни изкуства“
  Седмата глава на дисертацията представя материали, посветени на обосноваването на възможността за спешна корекция на психичното състояние и психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства чрез прилагане на аудиовизуални ефекти, използвайки софтуерния и хардуерния комплекс Mirage в комбинация с традиционните инструменти за психологическа корекция. Изпълнен в основния (аудиовизуален)
 6. „Психологически характеристики на личността на спортисти с висока квалификация на бойни изкуства с различно ниво на психологическа готовност и развитие на технологията за нейната дългосрочна прогноза“
  В 5-та глава на дисертацията са представени емпирични изследователски материали, които отразяват резултатите от оценката на психологическите (характерологични, типологични) личностни характеристики на спортистите по бойни изкуства с различни нива на дългосрочна психологическа готовност за състезателна активност в екстремни ситуации, както и оценка на информационното съдържание на набор от психодиагностични техники
 7. „Многоизмерна оценка на основните компоненти на психологическата готовност при спортистите по бойни изкуства с различна степен на успех в екстремни ситуации“
  Четвъртата глава на дипломната работа представя теоретичните основи и резултати от многоизмерна математическа и статистическа оценка на приноса на основните компоненти на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за успеха на техните състезателни дейности в екстремни ситуации. Изчислени бяха регресионните модели на зависимостта на успеха на конкурентната дейност от нивото на тежест на основните
 8. „Научни и теоретични основи на изследването на проблема за формиране на готовност за професионална дейност“
  Глава I се фокусира върху характеристиката на готовността за професионална дейност в системата на професионализация на предмета, анализ на структурата и съдържанието на готовността, както и съществуващите подходи за развитието и формирането на готовност на бъдещите психолози в системата на професионалното образование. В съвременната психологическа наука по отношение на понятието „готовност“ няма общоприето
 9. „Психологически анализ на професионалната дейност на педагогическия психолог като обективна основа за формиране на готовност“
  В глава II, основан на основния принцип на примата на модела на дейност в професионалното развитие, се извършва психологически анализ на практическата психология на образованието като сфера на професионалния труд. Логиката и съдържанието на тази глава се определят от системно-активния подход към изучаването на професионалната дейност въз основа на водещите идеи на анализа на психологическата структура на дейността (Е.М.
 10. „Психологически и педагогически технологии за формиране на готовността на педагогическия психолог за активност и оценка на тяхната ефективност“
  Глава IV описва образователните и мониторинговите технологии, разработени от автора за прилагане на концептуалния модел, както и резултатите от тестването на тяхната ефективност. Психологическата и педагогическата технология се определя като съвкупността от систематично използвани в образователния процес знания, методи, форми и методи за взаимодействие на учебните предмети, насочени към тяхното развитие и обучение (Г.В.
 11. Софина В. Н. Психологически и акмеологически основи за формиране на професионална компетентност на специалистите в системата на образователната, научната и индустриалната интеграция, 2007 г.
  Резюме на дисертация за научната степен „доктор на психологическите науки“ специалности: 19.00.07 - педагогическа психология, 19.00.13 - психология на развитието, акмеология Работата е извършена в катедра „Обща и приложна психология на Държавната образователна институция за висше професионално образование“ А. С. Ленинградски държавен университет
 12. Хашченко Т. Г. Лична готовност на студентите за предприемаческа дейност: Психологическо съдържание и условия на формиране, 2011 г.
  Резюме на дисертация за степен на доктор по психология, специалност 19.00.13 - психология на развитието, акмеология (психологически науки). Работата е извършена в институцията на Руската академия на образованието „Психологическа
 13. Евсюкова Н. И. Психологически и педагогически условия за формиране на готовността на младите мъже в предустановителна възраст да служат във въоръжените сили: монография, 2009 г.
  Представената монография е посветена на изучаването на психологическите и педагогическите условия за формиране на готовност на младежи от предупредителна възраст да служат във въоръжените сили. Особено внимание се обръща на личностно-активния подход при възпитанието и формирането на личността на бъдещия воин. Съдържанието анализира историческите и педагогическите основи на патриотичното възпитание, педагогическите концепции
 14. „Теоретични и методологически основи на психологическата и акмеологическата подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение“
  Първата глава на дисертацията представя преглед на литературата, който отразява теоретичните основи на проблема за девиантното и делинквентно поведение, неговия тезаурус и същност, връзката с развитието на личността на делинквентен юноша, обсъжда етиологията на делинквентното поведение, темата за определяне на факторите на делинквентното развитие и
 15. „Концептуални основи на психологическата и акмеологическата подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение“
  Шестата глава на дипломната работа съдържа материали, посветени на обосноваването на насоките, условията и препоръките за усъвършенстване на системата за психологическа и акмеологична подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение. Той също така представя структурно-функционален модел и обосновава принципите на психологическата и акмеологическата подкрепа за социализацията на подрастващите с делинквентно поведение.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com