основен
За проекта
Медицински новини
За автори
<< Предишна Следващ >>

Общи психологически и акмеологични закони на личностното и професионалното развитие във висшето образование

Процесът на висше професионално образование се представя като трансформация на образователните процеси като „множество от индивидуални форми на развитие и трансформация на възможностите“, като се отчита непрекъснатостта на етапите на човешкото развитие в човек и онези психологически новообразувания, които се появяват в образователния процес, насочени към създаване на условия за изграждане, изграждане на собствена реалност, собствено пространство уточняване на възможностите за постигане на "acme".

Както отбелязва А.А. Derkach, V.G. Зазикин, А.К. Марков, включването в процеса, ориентиран към акме, изисква нови специфични качества на личността, които на първо място включват мотивация, ориентирана към акме. Тя включва мотивацията за постижения, мотивацията за себепредставяне и самореализация, мотивацията за самостоятелност и независимост, творческият принос за личностното и професионалното развитие на човек. Изследването на мотивацията, насочена към акме, дава възможност да се представи като психологическа и акмеологична закономерност на личностно-професионалната формация. В същото време мотивацията се определя от нас като стимул за действие с определен мотив, като процес на избор между различни възможни действия; като процес, който регулира и насочва действието за постигане на специфични за целта условия за даден мотив и поддържа тази ориентация (X. Хекхаузен).

Трябва да се отбележи, че двусмислеността на мотивационните прояви определя разнообразието от различни техники, използвани за тяхната психодиагностика: директни методи на психодиагностика на мотивацията на личностната сфера; лични въпросници за измерване на мотиви; проективни методи за диагностициране на мотиви.

За по-пълна оценка на перспективите за общо мотивационно формиране в процеса на обучение е необходимо да се проучи същността на връзката на основните мотивационни тенденции, доколко човек се стреми да надхвърли реалната ситуация в света и се стреми да се самоактуализира. От наша гледна точка тези задачи са най-пълно съобразени с методологията „Мотивационен профил на личността“.

За обработка на експерименталните данни е използвана компютърна версия на техниката, разработена в лабораторията по компютърна психодиагностика на Томския политехнически университет.

Общите диагностични оценки се отнасят до седем мотивационни скали, които съставляват мотивационния профил на личността (МП), и две скали на емоционално поведение, съставляващи емоционалния профил (ЕП). Включването на емоционалния профил в общия мотивационен профил на личността е продиктувано научно от вътрешната общност на мотивацията и емоциите, а на практика от значителна диагностична информация.

Резултатите от изучаването на мотивационния профил на студентите от томските университети са показани на фиг. 5, показващ средния мотивационен профил на студентите по хуманитарни и технически изследвания.Фиг. 5.

Тежестта на средния мотивационен профил на ученицитеКогато анализираме структурата на мотивите на студентите от двата профила, можем да отбележим някои прилики и разлики. По този начин показателите за профилите на P (поддържане), K (комфорт), C (социален статус) сред студентите от хуманитарен и технически профил имат значително изражение. Това означава, че студентите се стремят да отговорят на нуждите от поддържане на живота и самосъхранение, да получат необходимите условия за комфорт и гаранции за сигурност. Това включва и характеристиките на самочувствието, статуса като основа за съществуването и развитието на личността в обществото. Високите проценти в тези профили показват по-вероятна тенденция на потребителите, т.е. тенденции за поддържане на живота и социалното съществуване на индивида. Индексът на O профила (комуникация) също е висок при двете групи студенти. От една страна, това показва добри комуникативни умения на учениците, но от друга, това е още едно доказателство в полза на потребителската позиция на субектите. Интересен факт е, че показателят за профил D (обща активност) е най-висок сред учениците от технически профил. Може би това се обяснява с факта, че обхватът на общата активност сред студентите в хуманитарния профил е стеснен и ограничен само от образователната сфера, докато техническите студенти, които вече са в условия на обучение, имат по-широк спектър от професионално участие в конкретни видове техническа дейност, т.е. те са освободени от концентрацията на своята дейност само в проучвания и показват своята активност в други области.

Сравнително високи са показателите за профила на ДР (творческа активност). За студентите от хуманитарен профил тази цифра е много по-висока, отколкото за студенти с технически профил. Обясняваме този факт със спецификата на образователните практики, прилагани в хуманитарното образование, където творческата дейност по-често се явява като основа на образователния процес.

Един от най-ниските показатели за профила на ОР (обществена полезност) както сред хуманитарните науки, така и сред представителите на техническия профил на обучение. Това се обяснява с настоящата социална ситуация в развитието на обществото, където при преобладаващите условия всеки работи за себе си и за себе си.

За да се изучат характеристиките на мотивационния профил на учениците в работата, беше използван и методът на клъстерния анализ. Най-важните методологични характеристики на клъстерния анализ се свеждат до две: формирането на единна мярка, включваща редица характеристики, и чисто количествено решение на въпроса за групирането на обектите на наблюдение. Основната цел на клъстерния анализ е да се изолират такива хомогенни подмножества в първоначалните многоизмерни данни, така че обектите в групите да са сходни помежду си, а обектите от различни групи да не са сходни. Под „сходство“ се разбира близостта на обектите в многоизмерното пространство на атрибутите и след това задачата се свежда до изолиране на естествени групи от обекти в това пространство, които се считат за хомогенни групи. Използването на метода на Уорд ни позволи да получим пет групи мотивационен профил на учениците.

Клъстер 1. Субектите, назначени в първия клъстер (17,33% от извадката), имат високи стойности на показатели за социален статус (35,7 точки), творческа активност (24,8 точки), комуникация (29,0 точки), ниски стойности показатели за реалното и идеалното жизнено състояние на стремежите (съответно -57.2, -44.2 точки), идеалното и реалното работно състояние на стремежите (съответно -40.0, -36.0 точки) и средните стойности на показателите за комфорт, обща активност, социални полезност. Емоционалният профил не получи значителен израз, но обичайното астенично състояние на емоции и безсилие са най-характерни за представителите на първия клъстер, което означава склонност към активна активност, емоционални преживявания и стабилна, управляема позиция в трудни ситуации.

Клъстер 2. Субектите, назначени във втория клъстер (10,67% от извадката), имат високи стойности на показатели за академична аспирация на реални (107.0 точки), състояние на реален живот на аспирации (69.1 точки), социален статус (26.0 точки) ), комуникация (23,1 точки), ниска стойност на индикатора за аспирация на идеала за живот (-84,9 точки) и средни стойности на други показатели. Представителите на този клъстер се характеризират и с обичайното, астенично състояние на емоции и безсилие.

Клъстер 3. Субектите, разпределени в третия клъстер (45,33% от извадката), показват високи стойности на показателя за идеално състояние на живот (62,9 точки), ниски стойности на показателя за социална полезност (-3,1 точки) и средни стойности на други показатели.

Клъстер 4. Предметите, отнесени към четвъртия клъстер (18,67% от извадката), се характеризират с високи стойности на стремежите на идеала на живота (63,4 точки), ниски стойности на стремежите на образователната реалност (-4,7 точки) и средни стойности на останалите индикатори.

Клъстер 5. Предметите, присвоени на петия клъстер (8.00% от извадката), се характеризират с висока стойност на показателя на скалата на мотивационния профил на реалното работно състояние на стремежи (60,0 точки), ниска стойност на показателя за стремеж на образователния идеал (-22,0 точки) и средни стойности на други показатели. Емоционалният профил се характеризира с ниски стойности на астеничното състояние на емоциите и безсилието. Тази група ученици се отличава с склонност към хомеостетичен комфорт, преживявания от хедонистичен тип, неспособност да се контролират, раздразнителност и проявление на различни защитни сили.

Графично представяне на резултатите от клъстерирането е показано на фиг. 6.

Фиг. 6.

Графично представяне на резултатите от клъстерния анализ

Така въз основа на получените резултати може да се каже, че преобладаващата стойност в мотивационния профил на съвременните студенти е тенденцията на потребление, социалната подкрепа на живота. За всички изучавани студенти идеалното общежитие и идеалната работна мотивация са много по-високи от реалните. Високият показател за идеална мотивация показва наличието на развиващи се мотиви, високо ниво на мотивация и стремеж, т.е. мотивите за развитие преобладават над мотивите за поддържане, което показва усилия, положени за постигане на високи прагматични нагласи. Най-информативните характеристики, характеризиращи тази извадка от студенти, са представени чрез показатели: поддържане на поддържането на живота и идеално работно състояние на стремежите. Мотивационният профил може да бъде типологизиран, като се откроява групата от акме ориентирани студенти (клъстер 1), избрали образователни среди, в които се осъществява постепенно прогресивно личностно и професионално развитие, и група, която има затруднения при формирането им (клъстер 5).

От нашите разговори със студенти с мотивационен профил от некумулиран тип се оказва, че университетското образование е определено: искаме да бъдем в кръга на студентската младеж, липсата на цел да получим това конкретно образование, семейни традиции, лекота, от тяхна гледна точка, приемане, нежелание да се ходи на армия (за млади мъже), нуждата от време за самоопределение, престижа на диплома за висше образование като цяло. Студентите, ориентирани към акме, обмислят професионалното си обучение с оглед на социалната значимост на избраната професия и широкия обхват на нейното приложение, съответствието на избраната професия с интересите и склонностите и възможността за творческо прилагане в нея.

По време на разговорите бяха разкрити и различията в значението на мотивите при момичетата и момчетата. Момичетата по-често отбелязват голямото социално значение на професията, широкия обхват на нейното приложение, способността за работа в големи градове и изследователски центрове, желанието да участват в студентски художествени дейности и добрата материална сигурност на професията. По-вероятно е младите мъже да отбележат, че избраната професия отговаря на интересите и склонностите.

Следователно трябва да се отбележи, че за учениците с акимическа ориентация е характерна комбинация от „професионални“, „познавателни“ и „общо социални“ мотиви, докато за учениците, които не отговарят на критерия за Akmicity, „утилитарните“ мотиви са по-изразени. Оценката на мотивационния профил на учениците ни позволява да заключим, че учениците с акмична ориентация са ориентирани към развитие, творчески подход към решаване на възникващи проблеми, удовлетворяващи личните мотиви в контекста на социалните интереси. Личното им и професионално развитие включва непрекъснат процес на саморазвитие.

Определихме мотивационната структура като следваща психологическа и акмеологична закономерност на личностната и професионална формация, тъй като тя е насочена към идентифициране на причинителната типология на мотивацията по вектори на активността и ни позволява да видим не само интонацията на мотивите, но и тяхното семантично съдържание (Таблица 6).

Таблица 6

Средни показатели за мотивация за постижения и мотивация за връзки в структурата на мотивацията на ученицитеКакто показват резултатите, показателите за мотивация на взаимоотношенията (4.45 точки) значително надделяват над показателите за мотивация за постижения (0.29 точки). Така учениците имат по-значително желание да изразят отношението си към света и към себе си. Най-високите ценности, характеризиращи мотивацията за постижения, са показатели за успех и значението на резултата, а студентките са по-ориентирани към успеха. Сред показателите за мотивация за взаимоотношения, най-голяма тежест имат самомобилизирането, самооценката на личния потенциал и положителните лични очаквания. Когато се анализират мъжки и женски проби, става очевидно, че студентите от мъжки пол са по-склонни да проявят фокус върху самомобилизиране и положителни лични очаквания. Жените се характеризират с фокус върху самооценката на личния потенциал и самочувствието на волевите усилия. Показателят за личното разбиране на проведените дейности беше доста информативен (-2,1 - стойността в извадката, -4 - за мъжете, -1,38 - за момичетата). Предполагаме, че предметно-ориентираната позиция, прилагана във висшето професионално образование, която счита ученика за познавателен „познавателен” индивид, води до отчуждение от образователните ценности и задачи, отвращение към ученето, изолиране на жизнените ценности и значения от образователно-познавателните. Подобна ситуация V.Ya. Liaudis характеризира като вътрешно психологическо отклонение от ситуацията на учене.

Ниските показатели за когнитивен мотив (0,27 - стойността на извадката, -3 - за мъжете, 1,5 - за момичетата) се обясняват със слабо търсене на студентска инициатива в образователната дейност, което често се потиска, отколкото се насърчава. На първо място, овладяването на оперативно-техническата страна на дейност, за разлика от смисъла и целта, обяснява ниските показатели на вътрешния мотив (-1,4 - стойността на извадката, -1,7 - за мъжете, -1,3 - за момичетата) и сложността на задачите (-1,1 - стойността в извадката, -3,3 - за мъжете, -0,3 - за момичетата).

Таблица 7

Стойностите на параметрите на структурата на мотивацията на ученицитеНа ниво статистическа зависимост разликите в структурата на мотивацията между младите мъже и жени се представят чрез показатели за мотивацията на отношенията: мотиви за самооценка на волевите усилия (p <0,0216) и лично разбиране на работата (p <0,0465). В таблицата. 7 показва средните стойности на тежестта на показателите за структурата на мотивацията и разликите в нея между момчетата и момичетата.

Изследването на зависимостите на корелацията показва наличието на положителни връзки в структурата на мотивация за постижения между показатели за успех и конкурентоспособност (коефициент на корелация - 0,597 при p <0,03), вътрешен мотив (коефициент на корелация - 0,76 при p <0,002) и отрицателна корелация с индикатор за сложността на задачите (коефициентът на корелация е 0,63 при p <0,02). В допълнение, вътрешният мотив има статистически значима зависимост с когнитивния мотив (коефициент на корелация - 0,617 при p <0,02). Получените корелации потвърждават нашите изводи за структурата на мотивацията на постиженията на учениците в съвременните образователни условия.

В структурата на мотивацията за взаимоотношения са открити положителни статистически значими връзки между показателите за самооценка на волевите усилия и инициативността (коефициент на корелация - 0,76 при p <0,002), както и самомобилизиране (коефициент на корелация –0,58 при p <0,03), което в от своя страна той има положителна корелация с мотива за положително лично очакване (коефициентът на корелация е 0,59 при p <0,03). По този начин, нашите данни показват естеството на акмеокритериите, които определят прогресивната прогресивна личностно-професионална формация.

И двете структури на мотивация (постижения и взаимоотношения) в тяхната ортогонална комбинация позволяват да се предположи, че има определени параметри на личността на ниво общосистемни свойства, тежестта на които определя ориентираността на Akmic на учениците по време на професионално обучение.

Когнитивният мотив в структурата на мотивацията за постижения има пряка корелация със самооценката на волевите усилия (коефициентът на корелация е 0,63 при р <0,02) и самомобилизирането (коефициентът на корелация е 0,70 при р <0,007). Това дава основание да се твърди, че успехът на личностно-професионалното формиране в условията на висшето професионално образование има семантична основа, която позволява на човек да изрази своята същност в ситуации на познание. Мотив позитивного личностного ожидания, представляющий структуру мотивации отношений, коррелирует с состязательным мотивом (коэффициент корреляции – 0,64 при p<0,02), что также подчеркивает осмысленность осуществляемой образовательной деятельности и выражает акмическую направленность личностно-профессионального становления студентов. Не случайны и прямые корреляционные зави симости между самооценкой личностного потенциала, достижением ус пеха (коэффициент корреляции – 0,69 при p<0,007), и внутренним мо тивом в структуре достижений (коэффициент корреляции – 0,60 при p<0,03). Достижение результативности деятельности и определяется «личностным», осмысленным вложением в процесс образования. Отри цательная корреляционная связь между мотивом сложности задания и самооценкой личностного потенциала (коэффициент корреляции – -0,59 при p<0,04) показывает, с нашей точки зрения, процесс динамики само оценки в ситуациях усложненных деятельностей.
Осмысление самого себя в ходе столкновений с проблемными ситуациями, коррекция оцен ки выполняемых действий и используемых средств являются показате лями прогрессивного личностно-профессионального становления на пу ти к «акме».

Структура мотивации представляет систему многомерных данных со сложными взаимосвязями между большим числом параметров. Следовательно, для придания информации об особенностях мотивов, представляющих структуру мотивации, необходимо использование факторного анализа. Это достигается на основе полученных коэффициентов корреляции, которые предоставляют возможность выявить новые ла тентные переменные.

Значения весов факторов представлено в таблице 8. Значительные веса факторов выделены жирным шрифтом.

В результате построения факторной модели нами выделено четыре новых обобщенных показателя (или, в терминах факторного анализа, четыре «фактора»), с помощью которых можно описать структуру мотивации студентов высшей школы.

1 фактор представлен высокими значениями мотивов как структуры мотивации достижения, так и структуры мотивации отношения. Он отражает мотивы: познавательный, достижения успехов, внутренний, самомобилизации и самооценки личностного потенциала. Наибольший вес мотивов в структуре мотивации по данному фактору представлен у 33,3 % испытуемых.

2 фактор также представлен как мотивами достижения успеха, так и мотивами отношений. Высокие показатели в данном факторе получили мотивы инициации и самооценки волевого усилия при отрицатель ном весе состязательного мотива. Выраженность мотивов по данному фактору характерна для 25 % студентов.

Таблица 8

Значения факторных весов мотивов структуры мотивации3 фактор представлен единственным глобальным параметром – мотивом означения результата в структуре мотивации достижения, и это характерно для 50,0 % студентов высшей школы.

4 фактор также имеет единственный глобальный параметр – личностного осмысления работы в структуре мотивации отношения, и пред ставлен у 25 % испытуемых.

Таким образом, есть основания утверждать, что прогрессивное поступательное личностно-профессиональное становление сопровождается оптимальным сочетанием структуры мотивации достижения и структуры мотивации отношения. Акмическая направленность такого становления характеризуется мотивационными тенденциями содержатель ного и динамического типа (К.Р. Роджерс, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, В.Г. Асеев, М.И. Мурзабеков), задающими возможности для самореализации, выраженности направленности на предельную значимость и предельный результат.

Анализ психолого-акмеологических закономерностей личностно- профессионального становления в условиях высшего профессионального образования основывается на результатах акмеологических исследо ваний сходных «межпрофессиональных» закономерностей высокого уровня профессионализма. В этой связи, одной из закономерностей, обеспечивающей активное саморазвитие, является антиципация, прояв ляющаяся в умении прогнозировать развитие ситуаций, возникающих в ходе осуществления деятельностей. Для описания явлений прогнозиро вания мы исходили из представлений Б.Ф. Ломова и Е.Н. Суркова, оп ределивших его функции, а также описавших уровневое строение про цессов антиципации.

Для оценки особенностей антиципации как психолого- акмеологической закономерности личностно-профессионального ста новления мы использовали тест антиципационной состоятельности (прогностической компетентности) В.Д. Менделевича, выделившего три составляющие антиципационной деятельности: личностно-ситуационную; пространственную (моторную), демонстрирующую способность пред восхищать движения предметов в пространстве, упреждать их, коорди нировать собственные движения, проявляя моторную ловкость; времен ную, презентирующую хроноритмологические особенности человека, т.е. способности прогнозировать течение времени и точно распределять его (выборка составила 561 человек).

В нашем исследовании принципиально важно определение выраженности личностно-ситуационной антиципации, которая определяет коммуникативный уровень, т.е. способность прогнозировать жизненные события и ситуации. Различия между мужской и женской выборками в прогнозировании не имеют статистической достоверности, однако на уровне качественного анализа способность прогноза жизненных событий по всем шкалам методики выше у мужчин (таблица 9).

В целом, можно констатировать, что личностно-профессиональное становление сопровождается недостаточной опережающей подготовкой в соответствии с прогнозируемыми изменениями условий внешней среды, прогнозом результатов действий и построением их программ (Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко). Это может сказываться на затруднениях в принятии решений в ходе профессионального обучения, поскольку, именно благодаря антиципаци, максимально возможно устранение неопределенности (Е.Н. Сурков). Средние значения личностно-ситуативной антиципации затрудняют прогнозирование результа тов собственной активности, что может являться источником препятст вий направленности и саморегулируемости осуществляемой деятельно сти, тем более что прогнозирование касается не только будущих резуль татов действия, но и изменений условий внешней среды, которые про исходят помимо активности субъекта, но могут иметь существенные последствия для индивида (П.К. Анохин).

Таблица 9

Значения прогностической компетентности студентовАнтиципация в учебной деятельности таких студентов охватывает разнообразные аспекты развития ситуации: возможные варианты трансформации условий; возможные варианты построения исполни тельских действий; варианты оценки возможных результатов; возмож ные варианты коррекции модели условий и программы исполнитель ских действий (В.В. Фадеев). Значение прогноза в учебной деятельно сти также связано с отношениями окружающих и своим собственным отношением к результатам выполняемой деятельности (Т.Б. Булыгина).

Таким образом только 40 % испытуемых (из них юноши составляют порядка 60 %) можно характеризовать по критерию акмеориентированного личностно-профессионального становления. Наша позиция со гласуется с мнением Е.А. Сергиенко, который полагает, что антиципация должна рассматриваться как «универсальный механизм психиче ской организации человека», причем феномен антиципации имеет универсальное значение для всех форм человеческой деятельности, так как в этом понятии связываются воедино прошлые, настоящие и будущие события.

Интересны для понимания личностно-профессионального становления в условиях высшего профессионального образования достоверные данные корреляционных связей психолого-акмеологических зако номерностей с выявленными характеристиками системы, определяющими качество и особенности становления человека (табл. 10). В верх ней строке ячеек таблицы отображены коэффициенты корреляций, в нижней – уровни значимости. Статистически достоверные результаты выделены жирным шрифтом.

Таблица 10

Коэффициенты корреляции между характеристиками психологической системыСокращения, принятые в таблице:

ПМ – познавательный мотив в структуре мотивации достижения; СМ – состязательный мотив в структуре мотивации достижения; МДу – мотив достижения успеха;

ВМ – внутренний мотив в структуре мотивации достижения;

МСз – мотив сложности заданий;

МИ – мотив инициации;

МС – мотив самомобилизации в структуре мотивации отношения;

МСлп – мотив самооценки личностного потенциала в структуре мотивации отношения;

МЛор – мотив личностного осмысления работы;

МПло – мотив позитивного личностного ожидания в структуре мотивации отношения;

ЛСа – личностно-ситуативная антиципация;

Па – пространственная антиципация;

Ва – временная антиципация;

ОЖ – общий показатель осмысленности жизни;

Ц – показатель целей в жизни;

П – показатель процесса жизни или интереса и эмоциональнойя насыщенности жизни;

Р – показатель результативности жизни или удовлетворенности самореализацией;

ЛК– показатель локуса контроля-Я;

ЛКж – показатель локуса контроля-жизни или управляемости жизни;

АР – актуальная ригидность;

Дос – достижение;

Св – социальная власть;

Пт – поддержка традиций;

Soc. – социальность;

З – зрелость;

Д – духовность.

Результаты анализа статистически значимых зависимостей показы вают: чем в большей мере у студента выражены познавательные моти вы, тем ярче они характеризуются со стороны локуса контроля – Я. Уважение к себе, принятие себя, ответственность за собственную судь бу, высокая личностная значимость собственного опыта, выступающие характеристиками системы, обеспечивают стремление к познанию и понимание знания как средства продуктивного личностно- профессионального становления. Состязательный мотив обеспечивается особенностями смысложизненных ориентаций. Чем выше общая ос мысленность жизни, яснее жизненные цели, удовлетворенность жиз нью, тем в большей мере студенты склонны к пробе собственных сил в преломлении к новым ситуациям и обстоятельствам. Мотив достижения успеха также коррелирует со всеми шкалами смысложизненных ориен таций, показывая прямую зависимость между осмысленностью жизнен ных стратегий со стремлением к успеху в личностно-профессиональном становлении. При этом достижение успеха как показатель мотивации достижения зависит от особенностей мотивационных доменов зрелости и духовности. Мы объясняем данный факт выраженностью у современ ного студенчества «зрелой» позиции успешности, карьерного радикала, где необходимость доказывать другим и обществу собственную лично стную и профессиональную успешность и значимость строится по типу личностной ответственности, обращенности к собственным потенциа лам и возможностям, состязательностью с другими на основе и за счет самопрезентации. Это подтверждается и прямыми корреляционными зависимостями выраженности внутреннего мотива и ценностным доме ном зрелость. Ответственность и осознание потенциалов собственного становления является, безусловно, характеристикой зрелой личности. Мотив сложности заданий в структуре мотивации достижений тем бо лее выражен, чем большим вкладом личностного осознания в ход жиз недеятельности обладает студент высшей школы. Высокая степень от ветственности в организации собственной учебной деятельности (в том числе, в усложнении класса решаемых образовательных задач), в скла дывающихся отношениях в коллективе, в своем профессиональном продвижении характеризует их особенности личностно- профессионального становления. Эти студенты ощущают себя людьми своей силы, имеющими достоинства, ответственность за происходящее, самоуважение, социальную зрелость и самостоятельность.

Изучение взаимосвязей позволило определить прямую зависимость между мотивом самомобилизации, оценкой процесса своей жизни со стороны интереса, ее эмоциональной насыщенностью, наполненостью смыслом и нацеленностью на достижения. При этом мотив самооценки личностного успеха напрямую связан с доменом социальной власти, что отражает современные тенденции развития общества и характера отношений к человеку в нем. Очевидны и прямые связи-зависимости между мотивом личностного осмысления работы с ценностными доменами со циальной власти, социальности и зрелости. Мотивы позитивного лично стного ожидания зависят от жизненных целей и открытости системы (актуальная ригидность). Способности прогнозировать жизненные си туации ярче выражены у студентов с высокими показателями мотива позитивного личностного ожидания.

Экспериментально доказано, что существуют связи между характе ристиками системы, подтверждающие правомерность определенных нами положений характера личностно-профессионального становления со стороны акмео-направленности и правомерность обоснования психо лого-акмеологической концепции личностно-профессионального ста новления в условиях высшего профессионального образования. Наиболее значимыми и устойчивыми связями при этом выступают:

1. мотивы достижения в структуре мотивации и смысложизненные ориентации;

2. мотивы отношения в структуре мотивации, смысложизненные ориентации и показатели ригидности;

3. мотив личностного позитивного ожидания и способности прогнозирования (антиципация).

В ходе проведенного исследования обнаружено, что для эффективности и продуктивности личностно-профессионального становления ха рактерно сочетание «профессиональных», «познавательных» и «общесоциальных» мотивов. Акмеонаправленное становление зависит от творческой активности, умения выстраивать человеческие взаимоотношения, устойчивой, управляемой позиции в трудных ситуациях, выраженности личностно-ситуативной антиципации.

Представления о человеке как открытой самоорганизующейся психологической системе, способной к самодвижению, самодетерминации, и положения общей теории ригидности и фиксированных форм поведе ния (Г.В. Залевский), позволяющие рассматривать личностную «ригидность-флексибильност» как показатель степени «открытости- закрытости» человека как системы, позволили представить проблему личностно-профессионального становления как переход возможности в действительность и понять личностно-профессиональное становление в условиях вуза как основание поступательного прогрессивного развития человека в качестве сложной, открытой в мир, самоорганизующейся психологической системы.

Ценности, определяемые нами как некие идеальные цели, задающие точку отсчёта при оценивании тех или иных событий, как наиболее общие смысловые образования, придающие личности определенную целостность, как наиболее устойчивые мотивационные образования, со относимые с жизнедеятельностью в целом и обладающие высокой сте пенью стабильности, выступают способом конструирования человеком собственной жизни. В соответствие с присущей человеку областью цен ностей, смыслов и целей они (ценности) определяют его жизненную стратегию, выступая одним из основных регуляторов социального поведения.

В качестве основных жизненных ценностей, характеризующих данную выборку, выявлены: самоопределение, стимуляция, безопасность и зрелость. Наиболее широко представлена ориентация студентов на развитие собственной индивидуальности, самореализацию, стремление к успеху, высокому социальному статусу, богатству, получению от жизни максимума удовольствий. Мотивационные домены имеют гендерную идентификацию: мужчины в большей мере нацелены на достижения и социальную власть, тогда как для женской выборки более от четливо просматривается ценность безопасности. В целом, очевидна не однородность в выраженности групп ценностей. Это свидетельствует о том, что личностно-профессиональное становление протекает с неизбежными противоречиями. Содержательно, студенты имеют проблемы регуляции выборов в жизнедеятельности, когда их стремление к достижениям приводит к подавлению социальности, к нарушению их собст венной безопасности, к нарушению духовности, самоопределение противоречит конформизму и традициям, а конформизм противоречит зрелости. В ходе исследования выделены три новых обобщенных показателя: «традиционно-адаптивный» выбор ценностей;«карьерно-рыночный» и самоопределение, а также группа студентов с неопределенностью, неоформленностью (или сокрытием) системы ценностей.

Ригидность как общесистемное свойство и акмеологический инвариант профессионализма позволяет по степени ее выраженности прогнозировать в условиях, требующих разрешения основного противоре чия личностно-профессионального становления, когда меняющийся в своих ценностно-смысловых измерениях многомерный мир требует из менения профессионального, готовность к изменениям самого себя.

Оптимальная выраженность психической ригидности (установочной, актуальной, сенситивной) обеспечивает психологические новообразования, которыми являются смыслы и ценности, полимотивированность деятельности (учебной, профессиональной), инновационная активность.

Становление многомерного мира молодых людей в процессе профессионального образования сопровождается собственной системой смысложизненных ориентаций. При этом выделилась группа студентов, испытывающая сложности в стимулировании многомерного мира, со храняющая старое ценностное сознание. Их жизненная позиция не ори ентирована на новые условия, способствующие реализации потенциала.

Анализ структуры мотивации (достижения и отношения) в их ортогональном сочетании предоставили возможность определения личностных параметров на уровне общесистемных свойств, степень выражен ности которых определяет акмическую направленность студентов в хо де профессионального обучения. Продуктивность личностно- профессионального становления определяется психолого- акмеологическими закономерностями, представленными сочетанием «профессиональных», «познавательных» и «общесоциальных» мотивов, творческой активностью, умением выстраивать человеческие взаимоот ношения, устойчивой, управляемой позицией в трудных ситуациях, вы раженностью личностно-ситуативной антиципации. Акмеонаправлен ное личностно-профессиональное становление характерно для 20–25 % испытуемых.

Выраженность характеристик системы, оценка особенностей ценностных измерений многомерного мира студентов и общих психолого- акмеологических закономерностей личностно-профессионального ста новления позволяет по степени их выраженности прогнозировать пред почтения студентами жизненных сред, содержащих различные условия и возможности личностно-профессионального становления.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Общие психолого-акмеологические закономерности личностно-профессионального становления в условиях высшего профессионального образования

 1. Личностно-профессиональное становление в акмеологической направленности образования
  Существующие в системе образования противоречия, которые в обобщенной форме сводятся к рассогласованию между полифункциональной по своей сущности социальной сферой образования и мономерной, наукоцентрической моделью ее функционирования, ориентируют на разработку и применение новой парадигмы и концепции высшего профессионального образования и определение новых критериев его качества. как
 2. Козлова Н.В.. Личностно-профессиональное становление в условиях вузовского образования: акмеориентированный подход, 2008
  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук. Специальность: 19.00.13 – «Психология развития, акмеология». Научный консультант – доктор психологических наук, профессор Залевский Генрих
 3. Н.В. Козлова. Психолого–акмеологическое знание в системе высшего профессионального образования, 2007
  В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические и технологические акмеологические системы знаний как основы повышения качества высшего профессионального образования в условиях инноваций. Содержание издания представляет потенциалы современного психолого-акмеологического знания в возможности их использования в реальных практиках процесса обучения в вузе. Предназначено для
 4. Гуманитарные акмеологические технологии в практике высшего профессионального образования
  Гуманитарные технологии относятся к акмеологической научной категории по нескольким причинам: во-первых, их целевая направленность, предназначение не только отражают общественные личностные, деятельностные проблемы, но и характеризуют способ их решения в виде определенного набора процедур и операций; во-вторых, применение гуманитарных технологий предполагает создание условий для
 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА МИРА СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА МИРА СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 6. Характеристика современного высшего профессионального образования
  По прогнозам футурологов XXI век признан веком грандиозных открытий в области образования. Общепризнано, что образование во все времена было и остается соразмерным процессу исторического развития человеческого сообщества. Поэтому при определении его целей и содержания крайне важно учитывать ту высокую функционально-историческую нагрузку, которую оно несет. В образовательной сфере реализуются
 7. Категориальный аппарат исследования высшего профессионального образования
  Предметом психолого-акмеологического исследования стало рассмотрение процесса конструирования мира, поскольку именно изучение особенностей этого конструирования ведет к пониманию самого человека и условий его личностно-профессионального становления. За обозначением сложной реальности, стоящей за категорией «образ мира», в различных научных теориях использовались понятия, имеющие свое
 8. Становление профессионального акме у студентов высшего и среднего педагогического учебного заведения
  Формирование ценностно-смыслового отношения к профессиональной деятельности и профессионального акме - длительный процесс, начинающийся, как правило, в процессе обучения в школе и продолжающийся на следующей его ступени - в вузе или в среднем специальном заведении. Успешность формирования отношения личности к профессии на второй, студенческой стадии обусловливает дальнейшее развитие этого
 9. Специфика гуманитарных технологий и их возможности в практике высшего профессионального образования
  Впервые развернутое понятие «гуманитарные технологии» в научный оборот введено В.П. Зинченко, В.М. Шепелем. Гуманитарные технологии понимаются как «практическое использование систематизированного гуманитарного знания в целях обеспечения направленного воздействия на совершенствование личности, ее предметно-вещественной, социальной и природной среды». Гуманитарным технологиям отводится роль
 10. Особенности личностно-профессионального становления студентов различных образовательных сред
  Личностно-профессиональное становление в условиях реальной жизнедеятельности человека (в условиях высшего профессионального образования) проявляется в конструировании профессионального образа мира, определяется решением задач на смысл и ценность выполняемой деятельности для общества и самого себя, как постепенное преобразование мышления человека (со свойственными ему индивидуальными
 11. ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 12. Личностно-профессиональное становление как определяющий образ жизни
  Понимая личностно-профессиональное становление как адекватный для человека, наделенного сознанием, способ саморазвития, самоосуществления, мы связываем его с осознанным способом существования личности. Это позволяет говорить о личностно-профессиональном становлении как определяющем образ жизни личности на этапах профессионального образования, а многомерный мир человека выступает в своих
 13. Технологии обучения в системе высшего военно-профессионального образования
  Технологии обучения в системе высшего военно-профессионального
 14. «Сравнительное психолого-акмеологическое исследование особенностей становления и развития полиэтнической компетентности специалистов образования»
  Четвертая глава строилась на анализе результатов психодиагностики полиэтнической компетентности специалистов образования полиэтнических регионов (России, Эстонии, Латвии и Республики Беларусь,), с целью выявления проблемных мест, разработки и апробации акмеологических программ повышения квалификации. Результаты исследования 16-факторным опросником Р.Кеттела личности педагогов представлены на
 15. Акметехнологическое обеспечение личностно-профессионального развития человека акмеологической службой
  План 1. Акмеологическая служба как форма обеспечения личностно-профессионального развития человека. 2. Структура целей и задач акмеологической службы. 3. Направления деятельности и функции акмеологической службы. 4. Технологическое оснащение акмеологической службы. 5. Акмеолог как субъект деятельности в акмеологической службе. Ключевые слова: акметехнологическое обеспечение
 16. Акметехнологическое обеспечение личностно-профессионального развития человека акмеологической службой
  План 1. Акмеологическая служба как форма обеспечения личностно-профессионального развития человека. 2. Структура целей и задач акмеологической службы. 3. Направления деятельности и функции акмеологической службы. 4. Технологическое оснащение акмеологической службы. 5. Акмеолог как субъект деятельности в акмеологической службе. Ключевые слова: акметехнологическое обеспечение
 17. Пути оптимизации личностно-профессионального становления студентов высшей школы
  Теория психологических систем, понимающая человека как сложную, самоорганизующуюся психологическую систему, открытую как в социум, так и в объективную среду, позволяет выйти психологии в практико-ориентированную науку. Следовательно, это обеспечивает выход исследователя к реальному пространству, обладающему качествами предметности, реальности и действительности (Клочко В.Е.). Учитывая данную
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com