основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Научна новост и теоретично значение на изследванията

Въз основа на теоретичен анализ на научната литература и резултатите от собствените ни изследвания, като се вземат предвид спецификата на състезателната дейност, се обосновават психологическата и акмеологичната концепция, принципите и психодиагностичните технологии за оценка, прогнозиране и формиране на психологическата готовност на висококвалифицираните спортисти в бойните изкуства. Показано е, че дългосрочната психологическа готовност на висококвалифицирани спортисти в бойните изкуства трябва да се разглежда като психологическо и акмеологично явление и многокомпонентно психологическо образование, което има сложна динамична структура, между компонентите на която има функционални връзки, които могат да бъдат оценени чрез резултатите от квалиметрия на нивата им на тежест и техните критерии.

Теоретичното значение характеризира принципите на оценка, прогнозиране, корекция при спешни случаи и формиране на психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства, обосновани от автора въз основа на психолого-акмеологичния подход, включително социално ориентирания подход, принципите на сложност и фокус, ориентирания към личността подход, както и принципите на обективността и др. валидност, динамичност, практичност, компетентност. Тези принципи са концептуалната основа за успешното изпълнение на целия спектър дейности за психологическа подкрепа за високата психологическа готовност на висококвалифицирани спортисти в бойните изкуства.

Проучването дава важен принос за развитието на концептуалните основи и методологичните характеристики на оценката, прогнозирането, аварийната корекция и формирането на психологическа готовност у спортистите на бойни изкуства с висока мощност.

Определят се феноменологията и съдържанието на концепциите за оперативна и дългосрочна психологическа готовност на спортисти с най-висока квалификация на бойните изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации. Психологическата и акмеологичната технология (методология, нива, критерии) за експертна оценка на дългосрочната психологическа готовност на висококвалифицирани спортисти на бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации е оправдана.

Въз основа на резултатите от емпирично изследване за първи път се разкриват тежестта и структурните особености на основните компоненти на психологическата готовност за спортисти с висока квалификация по бойни изкуства с различен опит от участие в международни състезания и спортни постижения. Извършена е многоизмерна психологическа и акмеологична оценка на приноса на основните компоненти (мотивационна, волева, когнитивна, регулаторна, типологична) психологическа готовност на спортисти с най-висока квалификация на силовите бойни изкуства за успеха на тяхната състезателна дейност. Обоснован е набор от информативни психодиагностични тестове за оценка на психологическите качества на личността на спортисти с висока квалификация в бойните изкуства.

Разкриват се психологическите и акмеологичните особености на личността на спортисти с най-висока квалификация на силните бойни изкуства, гарантиращи тяхната дългосрочна психологическа готовност за състезателна дейност в екстремни ситуации.

Получени са нови емпирични данни, характеризиращи нивата на тежест и психолого-акмеологични особености на структурата на основните компоненти на психологическата готовност на спортистите с висока квалификация на бойните изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации.


Обосновани са психодиагностичните алгоритми за прогнозиране на оперативната и дългосрочна психологическа готовност на спортисти с най-висока квалификация на силните бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации. Обосновани са препоръките за спешна психофизиологична корекция и формиране на психологическа готовност при спортисти с най-висока квалификация на силови бойни изкуства.

Научната новост включва и психологическата и акмеологичната програма, предложена и емпирично базирана на формирането на психологическата готовност на висококвалифицираните спортисти в бойните изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации.

Теоретичното значение се определя от психологическите и акмеологичните модели на аудиовизуалното въздействие върху психоемоционалното състояние, интелектуалните функции, физическата работа, неврофизиологичните характеристики на централната нервна система и психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства през периода на състезателна дейност. Предложен е и експериментално обоснован нов метод за психофизиологична корекция на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства.

Авторът дефинира и представя научната и практическата основа за подобряване на ефективността и качеството на трениране на спортисти с висока квалификация на силни бойни изкуства за състезателни дейности в екстремни условия, включително структурно-функционален модел, система за оценка и прогнозиране на психологическа готовност, спешна психофизиологична корекция на психичното състояние с използване на аудиовизуални ефекти, психологически характеристики обучение.

Практическото значение на дисертационното изследване се състои във факта, че получените резултати допринасят за повишаване на ефективността на психолого-акмеологичния процес за оценка и прогнозиране на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации. Резултатите от изследването са с високо практическо значение за психологическата селекция на спортистите по бойни изкуства за участие в международни състезания, както и за контрола и мониторинга на тяхното психическо (психологическо) състояние и готовност за състезателна дейност в екстремни условия. Въз основа на резултатите от изследването, психологическите технологии на експертна оценка и психодиагностична прогноза за психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации са обосновани и експериментално тествани върху представителни проби. Разработени са препоръки за подобряване на системата за оценка и прогнозиране на дългосрочната и оперативна психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации.

От голямо научно и практическо значение са резултатите от изследването, посветено на обосноваването на спешната психофизиологична корекция на психичното състояние с помощта на аудиовизуална експозиция и използването на софтуерния и хардуерен комплекс Mirage.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Научна новост и теоретично значение на изследванията

 1. Научна новост и теоретично значение на изследванията
  1. Въз основа на анализа на основните тенденции в развитието на психологическата наука в общия методологически контекст и в светлината на неотложните задачи, пред които е изправено руското общество на настоящия етап от неговото развитие, се обосновава осъществимостта и освен това необходимостта от разработване на обещаващи теоретични концепции за прехода от традиционния парадигмен модел на познание. за
 2. Научна новост и теоретично значение
  Първо се идентифицират видовете разбиране „разбиране-приемане“ и „разбиране-отхвърляне“ на манипулацията. От теоретичните положения на предметно-активния подход в психологията, в рамките на която се набляга на човешката дейност, се анализират теоретичните и психологическите основи на връзката между разбирането и поведението. За първи път проблемът с разбирането на манипулацията се разглежда във връзка с макиавелианството и други характеристики.
 3. Теоретична новост и уместност на изследването
  Извършва се теоретично и експериментално обосноване на ново направление в изучаването на специални способности, основаващо се на идеята за структурите на психичния опит и диференциално-интеграционните механизми на тяхното развитие, което позволява интегриране на емпирични данни, получени в различни научни парадигми. Въведено е авторското определение на способностите като функционални свойства на структурите.
 4. Практическа новост и уместност на изследването
  На примера на предметната област „химия“ е обоснован нов методологичен подход към изграждането на образователния процес в съответствие с диференциално-интеграционния принцип на развитие и идеята за умствените структури, които се развиват в процеса на овладяване на тази предметна област. По време на формиращия експеримент бяха получени данни, които обогатяват научните идеи за ролята на обучението в менталното
 5. Научна новост на изследванията
  За първи път характеристиките на личния адаптивен потенциал, в зависимост от условията на живот, са обект на изследване. Определят се основните психологически затруднения на военната служба, идентифицирани в йерархичен ред от дванадесет основни стресови фактора: „ограничаване на свободата“, „беззащитност“, „необичайна и интензивна дейност, опасност“, „неудобни условия“,
 6. Научна новост на резултатите от изследванията
  Това дисертационно изследване е интердисциплинарно, базирано на съвременни педагогически, психологически, акмеологични и социално-професионални концепции. Психологическата и акмеологическата концепция за формиране на професионална компетентност на студенти и специалисти, използващи компютърни технологии и симулационни методи, базирани на новите
 7. Теоретично значение на резултатите от изследванията
  В резултат на дисертационното изследване беше решен важен научен проблем на висшето образование в теоретичен и научно-практически план - формирането на професионална компетентност сред студенти и специалисти с висше техническо образование, което по-рано не е било предмет на самостоятелно изучаване по психология, педагогика и акмеология. Разработена психолого-акмеологична концепция
 8. Теоретично значение на изследването
  Теоретичното значение на изследването се състои в обогатяването на концептуалния апарат на акмеологията със значимите категории „акме-среден подход“, „акмеологична среда“ и „платежоспособност“; разработена е класификация на акмеологичните среди: формираща, трансформативна, творческа, рефлексивна. Характерът на динамиката на околната среда е избран за основа на класификацията. Проектиран и технологично здрав
 9. Теоретично значение на изследването
  Систематизиран и анализиран е практическият опит от изучаването на MPE, натрупан в психологията и свързаните с тях области на научното познание. MPO беше моделиран в рамките на общи психологически подходи чрез идентифициране и обосновка на основните параметри на тези отношения въз основа на анализа на подходите към проблема на отношенията и MPO, съществуващи в научното познание. Теорията за отношенията между поколенията в
 10. Теоретично значение на изследването
  Материалите на дипломната работа разширяват теоретичната и емпиричната база на общата психология и психологията на личността, допринасяйки за теорията за ресурсния подход към личната адаптация, по-специално за личностно ориентираното разглеждане на механизмите на психологическата защита (В. А. Бодров, Г. Вайлант, Н. Каан, Р .Uayt). Йерархична поредица от дванадесет основни психологически стресови фактори
 11. Теоретично значение на изследването
  Дисертационната работа е извършена като интердисциплинарно изследване, разположено на пресечната точка на акмеологията и психологията, което дава възможност за решаване на проблемите на съвременното висше образование. Показано е, че категориите „акме“, „човешка цялост“, „многоизмерен свят на личността“, „образ на света“, „начин на живот“ са в едно и също проблемно поле с концепцията за личностно-професионална формация. „Acme“ в
 12. Теоретично значение на изследването
  Зависимостта на развитието на акмеологичните ресурси от психологическото здраве на младежта като феномен на личността е доказана от интерактивно-диалогичните, културно последователни, безценни толерантни, корпоративно-сътрудничещи, самоорганизиращи се-самоуправляващи се черти на личността; адаптивни, антропоцентрични и феноменологични условия; активни, институционални, социални,
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com