основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Акмеологични методи за изследване

план

1. Обща характеристика на методите, използвани в акмеологичните изследвания.

2. Аксемеологичен и акмеоцентричен подход.

3. Акмеографски описания и акмеограма.

4. Практиката на прилагане на акмеологични методи.

Ключови думи: акмеографски подход, акмеоцентричен подход, акмеологичен метод, акмеограма, акмеологичен анализ, акмеологични условия и фактори.

- Аксемеографски подход - система от психологически и акмеологични принципи и методи, които позволяват решаване на проблеми и задачи за развитие на професионализъм на индивид и дейност.Това е развитие на професиографски подход. Ядрото на акмеографския подход е разработването на акмеографски описания и акмеограми (В. Г. Зазикин);

- Акмеоцентричен подход - фокусиран върху принципа на последователност и предвижда координирана употреба в акмеологичните изследвания на всички подходи, пътища и методи, включително тези, принадлежащи към други науки, с приоритет акмеологичен и акмеографски (А. А. Деркач, В. Г. Зазикин);

- Аксемеологичен метод - съвкупност от техники, методи на действие, позволяващи ефективно решаване на акмеологични проблеми и задачи;

- акмеограмата е основният метод на акмеографския подход, представлява система от изисквания, условия и фактори, допринасящи за прогресивното развитие на професионалните умения и личност на специалист. Това е развитие на професиограма и психограма;

- акмеологичният анализ - като метод за научно изследване се състои в „разлагане на цялото на съставните му части“, тоест на първо място в идентифициране на основните детерминанти; в акмеологическо проучване акмеологичният анализ е предназначен да идентифицира и опише основните детерминанти на прогресивното развитие, основните му условия и фактори, както и какво пречи на това развитие. Освен това при акмеологичния анализ е необходимо да се идентифицират специални акмеологически инварианти на професионализма (Е. Н. Богданов, В. Г. Зазикин);

- Акмеологичните условия са на първо място значими обстоятелства, от които зависи постигането на висок професионализъм на човек и дейност;

- Акмеологични фактори - основните причини, които са от характера на движещите сили, основните детерминанти на професионализма.

Ефективността на научните акмеологични изследвания, решаването на проблемите на прогресивното развитие на човек до голяма степен зависи от възможностите на използваните изследователски методи, както и от строгите и информативни апарати и критерии, с други думи, от методологическите инструменти. Методологическите инструменти на акмеологията се усъвършенстваха и разшириха в процеса на формирането на акмеологията като наука. На формирането на методологически акмеологически средства значително повлияха два основни фактора: сложният, интегративен характер на акмеологията като наука и близостта й до племенната наука - психологията. В резултат на това в акмеологическите изследвания и акмеологичната практика беше възможно да се открият широк спектър от приложни методи, както общи научни, така и методи на други науки. С формирането на акмеологията, разширяването на нейните проблемни и предметни области, все по-остро се повдига въпросът за създаването на действителни акмеологични методи и технологии. В тази насока започват интензивни изследвания, резултат от които е разработването на акмеографски описания и акмеограми, формулирането на основните разпоредби на акмеологичния и акмеографския подход, развитието на хуманитарните технологии.

На първо място, бих искал да се обърна към методите, използвани в акмеологията, и разбира се към действителните акмеологични методи. Работата на С. А. Анисимов, Н. И. Конюхов, Б. С. Павлов и други автори е посветена на приложението на общонаучните методи и методите на някои науки в акмеологическите изследвания. След анализиране и систематизиране авторите класифицират всички методи на две основания: теоретично и инструментално-практическо. От своя страна тези две групи съдържаха няколко подгрупи. Тази класификация на общонаучните методи на акмеологичните изследвания може да се приеме като основна, въпреки че очевидно е възможно нейното допълване и коригиране. В същото време важна обещаваща задача е нейното запълване с акмеологично съдържание, т.е. пряка демонстрация на възможностите на горните методи, описание на процедурите за тяхното приложение при решаване на конкретни акмеологични проблеми.

Огромна роля в акмеологическите изследвания и акмеологичната практика играят психологическите методи. Може би няма такъв акмеологичен проблем или проблем, в решаването на който психологически методи не са били използвани в една или друга степен. В същото време има един важен момент в тяхното приложение: анализът на получените данни се извършва до голяма степен от други, акмеологически, а не от психологически позиции. В резултат на това чисто психологическите методи изглежда придобиват акмеологична специфичност.

За да изясним тази идея, ще проведем аспектов сравнителен анализ между подходите, възприети в акмеологията, професионалната психология и трудовата психология, насочени към изучаване и развитие на професионалното майсторство. Понастоящем при решаване на неотложни практически проблеми, свързани с подбора на персонал, тяхното настаняване, сертифициране, определяне на начините за професионалното им развитие и израстване, често се използва професионален или професиографски подход. В рамките на този подход се осъществява разработването на професиограми, психограми, провеждат се професиографски описания, определя се професионалната годност на предмета на труд за конкретен вид професионална дейност, разкриват се психологически и други противопоказания. Професионограмите позволяват не само да дадат качествено описание на професионалната дейност, но и да формулират регулаторни изисквания за специалистите, а психограмите - за техните психични процеси, функции и психологически качества, които влияят върху ефективността на професионалната дейност. Но от акмеологическата гледна точка е важно общото, което ги обединява - те са насочени към постигане на такова ниво на професионални знания и умения, които биха осигурили на субекта социално приемливо качество на работа.

Това качество - това е основен момент - всъщност то е средно, а не най-високо за тези условия на дейността. Той осигурява стабилното функциониране на социално-икономическата система, когато не са поставени задачи с високи професионални постижения и когато самата система не се развива постепенно. Това ниво по същество е основно и изпълнява важни обществени функции. Това е нивото, ако използвате математически изображения, необходимо, но не достатъчно. Проблем с достатъчно ниво възниква, когато се поставят задачите за големи количествени промени, придружени от качествени скокове. Следователно, за мащабни постижения на високи и най-високи показатели в труда, е необходимо да се провежда работа на персонала въз основа на качествено различни методи, които се фокусират върху най-високите показатели. В психологията този проблем беше естествено добре разпознат. И така, многократно се отбелязваше, че „психограма, съставена с цел професионален подбор, трябва да включва два вида изисквания: първо, тези, които определят необходимите и некомпенсирани свойства и трябва да бъдат представени на всеки средностатистически служител, и второ, само желани, които определят възможността за постигане високо ниво на професионално умение “(М. А. Дмитриева, А. А. Крилов, А. И. Нафтулиев). Проблемът е, че начините за изпълнение на второто изискване, строго погледнато, не са дефинирани. За да се формулират тези „желани изисквания“, е необходимо ясно да се разбере как психологическите професионални умения се различават от социално приемливите квалификации, какви са психологическите разлики между професионалист и среден специалист.

Акмеологията е призвана да отговори на тези и други подобни въпроси, защото професионалната психология и психологията на труда се оказаха недостатъчно подготвени поради спецификата на тяхната предметна и научна насоченост. В същото време би било несправедливо да се твърди, че този проблем изобщо не е развит в психологията. Работите на Е. А. Климов, К. К. Платонов, Г. Г. Голубев, А. К. Маркова и други за психологическата същност на майсторството са широко известни. Определена стъпка в развитието на проблемите на професионализма беше концепцията на В. Д. Шадриков за психологически професионално важни качества (PVC), според която PVC е качествата на субекта, които са включени в процеса на дейност и влияят върху неговата ефективност според основните показатели (това могат да бъдат общи соматични или невродинамични свойства , индивидуални характеристики на психичните процеси и функции, характеристики на ориентация на личността и др.). Подобни произведения обаче не решиха напълно проблема с формирането и развитието на професионализма. Едва с формирането на акмеологията проблемите на професионализма станаха обект на задълбочено и систематично научно изследване.

Обобщавайки обсъждането на възможностите за използване на психологически методи в акмеологичните изследвания и акмеологичната практика, бих искал да отбележа, че в този случай психологическите методи придобиват и свойството на допълване, т.е. допълване. В този случай методът, използван например за осъществяване на психодиагностиката, може едновременно да служи като средство за развитие. Това е показано в задачите за развитие на мисленето, разширяване на съзнанието, подобряване на самочувствието на човек. Допълващите методи, определящи семантичното, координиращото пространство на човека, в което тя трябва да „постави“ себе си, в същото време да покаже посоката на актуализация и развитие. Това е тяхното акмеологично съдържание.

От самото начало една от основните области на акмеологията беше разработването на подходи и методи за решаване на проблемите на развитието на професионализма. Те се обединиха под общото име - акмеологически подход. Аксемеологичният подход е основна обобщаваща концепция, действаща като съвкупност от принципи, техники и методи, позволяващи решаване на акмеологични проблеми и проблеми. В същото време в рамките на този подход се формират други, които са ориентирани с преобладаващо разчитане на специфични акмеологични методи. Сред тях, на първо място, бих искал да посоча акмеоцентричен и акмеографски.

Акмеоцентричният подход е фокусиран върху принципа на последователност и предвижда координирана употреба в акмеологическите изследвания на всички подходи, пътеки и методи, включително тези, принадлежащи към други науки, с приоритет в изследването и анализа на акмеологичните правилни (В. Г. Зазикин, Е. М. Таболова). Възможностите на акмеоцентричния подход бяха показани в проучването и описанието на устойчивостта на дейността на държавните служители, дейността на лидерите в екстремни управленски ситуации (Е. М. Таболова, А. В. Щербина).

Акмеографският подход е обобщаващ психолого-акмеологичен метод, който ни позволява да решаваме проблемите на развитието на професионализма на даден индивид и дейност. По своето съдържание тя е разработването на професиографски подход. Ядрото на акмеографския подход е разработването на акмеографски описания (на ниво общи и специални) и акмеограми на субекти на труда (на ниво единично).

Акмеограмата е основният метод на акмеографския подход, тя е система от изисквания, условия и фактори, благоприятстващи за прогресивното развитие на професионалните умения и личност на специалист. Това е разработка на професиограма и психограма (повече за това по-долу).

От гледна точка на акмеологическия и акмеографския подход, вече не става въпрос за постигане на социално приемливо качество на работа на субекта, а за предпоставките, условията и факторите, допринасящи за постигането на високо ниво на професионализъм. Това е фундаменталната разлика между акмеографския и професионалния подход. Така от акмеологична гледна точка професиографията и професиографският подход решават главно проблемите от началния етап на формирането на професионализма и следователно са неразделна част от акмеографията.

Методологическите основи на акмеографския подход се формират от разбирането на същността на акмеологията като сложна наука. В тази връзка се извършват акмеологични и акмеографски изследвания, включително разчитащи на свързани науки, техните методологични принципи и в някои случаи методи. Такива изследвания са насочени към получаване на две нива на знания - теоретично и емпирично, което ви позволява да проучите цялостно обекта на изследване. Теоретичното ниво на изследване е свързано преди всичко с анализ, обобщения и идентифициране на тенденции и модели. Емпиричното изследване винаги се основава на прякото взаимодействие на изследователя с изследвания обект. Тя включва експериментиране, наблюдение, комуникация, получаване на емпирични факти за идентифициране на съществуващи връзки и връзки. Обобщен предмет на всяко емпирично изследване е обект, чиито промени в състоянието се проследяват в опита. По този начин, същността на всяко емпирично изследване е анализ, който ви позволява да определите структурата, състава, механизмите, детерминантите, причината и следствието, функционалните и други взаимоотношения.

От казаното следва, че при акмеологичните проучвания самият акмеологичен анализ трябва да стане централен, въз основа на който да се идентифицират акмеологичните условия за фактори, да се правят прогнози и да се избират начини и средства за развитие на човек и нейния професионализъм. Следователно акмеологичният анализ трябва да включва търсене на модели, механизми, условия и фактори, които допринасят за постигане на професионализъм или възпрепятстват това. Тази разпоредба е била основна при разработването на акмеологични методи.

Идентифицирането на акмеологичните условия и фактори се извършва главно с помощта на сравнителен анализ на високопродуктивни и непродуктивни дейности (А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина и др.). Същевременно се сравняват структурата и психологическите компоненти (според Б. Ф. Ломов) на активността, алгоритмите, способностите, уменията, стандартите за качество на дейността - с други думи какво е включено в системата на професионализма на дейността. Може да се извърши сравнителен анализ според система от показатели или параметри, които се наричат ​​„референтно пространство на професионални постижения“, но и в този случай това е сравнение на характеристиките на професионализма на дейността.

Практиката на акмеологичните изследвания показа, че този метод дава надеждни резултати. В същото време, в съответствие с методологическия принцип на единството на личността и дейността, е необходимо да се сравняват личностните характеристики. Необходимо е да се сравнят личните характеристики и свойства на професионалисти от висок клас, които извършват дейностите си с висока производителност, и „средни“, при които дейността е средна или непродуктивна. Формирането на групи от професионалисти и „средни селяни“ за такова сравнение се осъществява главно с помощта на експертна оценка.
Определянето на характеристиките и показателите се основава на традиционните за психологията методи - психодиагностика, наблюдения и интервюта. Въз основа на определението за професионализъм на индивид и професионалист, следните показатели са обект на сравнение:

- психологически, професионално важни качества, определени в хода на професионалистичен анализ на дейностите, както и степента на тяхната тежест;

- мотиви за професионална дейност и постижения;

- професионални стандарти;

- общи и специални акмеологически инварианти на професионализма.

Като пример бих искал да посоча две оригинални проучвания, в които този метод беше ясно и убедително приложен. Първата от тях е изпълнена от Е. В. Фетисова с балетисти. По метода на експертна оценка се отличаваха три групи художници: звезди, „средни селяни“ и такива, които имат много висок, но нереализиран творчески потенциал. Сравнихме характеристиките на мотивацията за творческа дейност, системата на взаимоотношенията, самочувствието, нивото и ориентацията на рефлексията, доминиращите емоционални състояния и характеристики на емоционалния слух като индикатор за креативност. Получени са данни, показващи значителни разлики в тези показатели сред представителите на тези групи. Те послужиха като основа за съставяне на индивидуални програми за развитие и психокорекция. Другое исследование было осуществлено А.П.Чернышевым, в нем сравнивались показатели характеристик деятельности и особенности мотивации летчиков-асов и курсантов, осваивающих летную профессию, предложены количественные методы оценки по параметрам "пространства летного мастерства".

Реализация метода сравнительного анализа потребовала создания акмеологических моделей высокопродуктивной деятельности, что было впервые осуществлено в акмеологических исследованиях профессионализма педагогов и учебных мастеров. О проблеме акмеологических моделей следует сказать особо. В науке под моделью понимается система объектов или знаков, воспроизводящих некоторые существенные свойства объекта-оригинала. Иными словами, модель — это всегда некое подобие. Наличие этого подобия позволяет использовать модель в качестве представителя объекта-оригинала. Степень соответствия модели объекту-оригиналу является важным показателем полноты и истинности теории. В психологии, начиная с гештальтпсихологии, модели применяются широко. В акмеологии моделей пока существенно меньше. В то же время построение психологических или акмеологических моделей осуществляется по одной схеме. Сначала на основе теоретических исследований формулируется гипотеза и на ее основе создается некая идеальная (прескриптивная) модель. В ней отражаются связи, качества и отношения на уровне нашего теоретического знания. Данная модель подлежит эмпирической или экспериментальной проверке, в результате чего она уточняется и дополняется. Полученная модель уже существенно ближе к объекту-оригиналу. Это стимулирует дальнейшие теоретические исследования, позволяющие приблизить гипотезу к изучаемому объекту. Затем создается новая идеальная модель, которая проверяется эмпирически, уточняется и дополняется. И так далее, пока степень приближения к объекту-оригиналу будет максимально возможной. В этом случае получается так называемая дескриптивная модель (Б.Ф.Ломов). В ней и осуществляется работа.

При создании акмеологических моделей следует помнить, что ее содержанием является то, что подлежит личностно-профессиональному развитию вплоть до уровня профессионализма. Это главная отличительная черта акмеологических моделей. Именно поэтому-то они и становятся акмеологическими. При этом форма модели не играет существенной роли. Обобщение работ данного направления позволило дать определение акмеологической модели. Итак, акмеологическая модель — это система объектов и знаков, воспроизводящая существенные свойства объекта-оригинала — идеального образа профессионала или эталона личностно-профессионального развития.

В акмеологии в настоящее время получили наибольшее распространение модели, основанные на различных формах системного описания:

— вербальные или лингвистические качественно строгие (системы понятий, тексты, семантические поля, дихотомии и пр.);

— аналитические (табличные, матричные, функциональные);

— геометрические (пространственные модели, графы, кольцевые структуры и пр.);

— структурно-функциональные (кибернетические). Можно назвать несколько разработанных акмеологических

моделей: табличные модели развития наблюдательности (И.В.Кулькова), социально-перцептивной компетентности (И.Э.Вегерчук), профессионального мастерства (А.К.Маркова); структурно-функциональные модели развития психологической устойчивости (Е.М.Таболова), личностно-профессионального развития государственных служащих (В.М.Дьячков) и др.

С развитием акмеологии содержание данных моделей расширилось. Например, в настоящее время создаются обобщенные модели профессионализма для представителей различных профессий, в частности, для проведения аттестации государственных служащих (Л.В.Свиридова), модели мастерства работников службы занятости (В.Г.Зазыкин), педагогического мастерства (Е.Н.Богданов), профессионализма деятельности в экстремальных управленческих ситуациях (А.В.Щербина), профессионализма личности и деятельности в особых и экстремальных условиях (А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин) и др. Более подробно с ними можно ознакомиться в рекомендованной литературе.

Теперь остановимся на собственно акмеологических методах, разработанных и применяемых в акмеологии. Акмеологический метод — это совокупность приемов, способов действия, позволяющих эффективно решать акмеологические проблемы и задачи. Но иногда их называют еще и акмеографическими, так как они были разработаны в рамках акмеографического подхода. Первый из них представляет собой акмеографические описания. Акмеографическое описание является предваряющей частью акмеограммы и соответствует уровню общего и особенного в структуре и содержании профессионализма. Акмеографическое описание профессионализма осуществляется только на уровне особенного, иногда и общего и базируется на концепции профессионализма деятельности и личности. Данное описание обычно имеет дескриптивную форму (качественно строгое) с выделением функциональных связей. В подструктуре развития профессионализма деятельности на основе экспертной оценки и конкретных исследований описываются с выделением уровней или нормативных показателей следующие компоненты:

— повышение профессиональной компетентности;

— совершенствование профессиональных навыков и умений;

— освоение новых способов принятия эффективных решений;

— освоение новых высокопродуктивных алгоритмов и технологий решения профессиональных задач;

— освоение новых технических средств деятельности. Аналогично в подструктуре развития профессионализма

личности описывают и нормируют:

— формирование и развитие общих акмеологических инвариантов профессионализма;

— развитие личностно-деловых качеств, развитие психологических профессионально важных качеств;

— повышение потребности в самореализации и достижениях, расширение кругозора;

— раскрытие творческого потенциала личности. Основными методами, применяемыми для акмеографических описаний, являются экспертные опросы и оценки, собеседования со специалистами, анализ документов, профессиографические описания, результаты сравнительного анализа, психологическое тестирование, анализ динамических изменений в личностно-профессиональном развитии.

Второй метод связан с непосредственной разработкой акмеограммы как системы акмеологических требований, условий у, факторов, способствующих развитию профессионализма конкретных субъектов труда. В отличие от акмеографических описаний, осуществляемых на уровне общего и особенного, акмеограмма отражает только уровень единичного и требует весьма кропотливой индивидуальной работы. Иными словами, акмеограмма всегда индивидуальна. Акмеограмма является основой для индивидуального личностно-профессионального развития, ведь профессионал высокого класса - это обычно "продукт единичного производства". Акмеограмма представляет собой как бы индивидуальный срез потенциального у субъекта труда, его возможностей, перспектив, оценки компенсируемых и некомпенсируемых свойств. Акмеограмма высвечивает в первую очередь то, над чем необходимо работать специалисту, чтобы достичь высокого уровня профессионализма.

Хотя акмеограмма всегда индивидуальна, ее разработка должна осуществляться по единой типовой методической схеме. В разработанной типовой схеме акмеограммы имеются разделы, относящиеся к уровню общего (подструктуры профессиональной квалификации, общих акмеологических инвариантов профессионализма), особенного (подструктуры направленности личности, специфических акмеологических инвариантов профессионализма), единичного (подструктуры способностей, характерологических особенностей, нравственных качеств и пр.). В этом смысле акмеограмма частично пересекается с акмеографическим описанием, но данные пересечения также "индивидуальны" по отношению к субъекту развития.

Разработка акмеограмм требует очень высокой квалификации — акмеолог должен в совершенстве владеть многими методами инструментальной психодиагностики, быть хорошим практическим психологом, уважительно относиться к личности обследуемого, ведь задачи решаются чрезвычайно ответственные, можно сказать, судьбоносные.

В настоящее время в акмеологической практике применяется следующая типовая схема разработки акмеограммы субъекта личностно-профессионального развития.

АКМЕОГРАММА СПЕЦИАЛИСТА1. ПОДСТРУКТУРА СПОСОБНОСТЕЙ

Сложные общие

Элементарные частные

Сложные частные

Наличие одаренности

Наличие таланта

Допълнителна информация

Примечание: в данном разделе даются описания, основанные на результатах психологического тестирования с выделением уровней развития.

2. ПОД СТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Характеристики образа "Я"

Особенности мотивации и потребности в достижениях

Характеристики самооценки

Характеристики ценностных ориентации, интересы

Оценки самореализации

Допълнителна информация

3. ПОД СТРУКТУРА НАПРАВЛЕННОСТИ

Характеристики направленности (широта, глубина и пр.)

Содержание направленности

Отношение к профессиональной деятельности

Направленность на взаимодействия

Допълнителна информация

4. ПОДСТРУКТУРА ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ

Целеустремленность

Инициативность

ще

Организованность

отговорност

Отсутствие зависти к успехам других

Гуманистическая направленность в отношениях

Честность, порядочность

Принципиальность

Объективность

Допълнителна информация

5. ПОДСТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Профессиональная компетентность

Глубина профессиональных знаний и умений

Профессиональная креативность

Характеристики профессиональных умений

Допълнителна информация

6. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Сила личности

Уровень антиципации

Уровень саморегуляции

Умение принимать и реализовывать решения

Уровень работоспособности

Специфические (определяются с учетом особенностей профессиональной деятельности)

Психологические профессионально важные качества

Личностно деловые качества

Допълнителна информация

7. ОБОБЩЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8. РАЗВЕРНУТОЕ ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практика показывает, что при работе над составлением акмеограммы следует соблюдать ряд важных условий:

В акмеографическом обследовании следует применять различные методы: тестирование, экспертные оценки, наблюдение, интервью, опросы и пр., но особую тщательность следует соблюдать при описании характерологических особенностей и нравственных качеств личности, — ошибки здесь недопустимы,

Акмеографические описания могут иметь различную форму от качественно строгих до количественных, в том числе данных непосредственных измерений и балльных оценок. В случае необходимости их можно привести к единой безразмерной системе оценок. Результаты акмеографического описания целесообразно представить в виде функциональной схемы или таблицы,

По результатам акмеографического обследования следует особо выделять:

— динамику роста профессионального мастерства,

— "узкие места" и факторы, мешающие этому росту,

— особенности изменения мотивационной сферы,

— динамику личностного развития и то, что этому способствует или препятствует;

— вид психотехнологий, которые целесообразно применять для личностно-профессионального развития.

Акмеографическое описание и акмеограмма обязательно должны содержать индивидуальные рекомендации.

По имеющимся сведениям, акмеограммы были составлены для некоторых категорий военных специалистов, государственных служащих, педагогических кадров, представителей некоторых видов творческих профессий. Как методы акмеографические описания и акмеограммы постоянно совершенствуются-, поэтому представленные варианты не являются строгими канонами, а скорее руководством к действию.

Акмеографические описания и акмеограмма дают хорошее представление о стартовых условиях субъекта, нацеленного на достижение высокого профессионализма личности и деятельности, его потенциале.

Резюме

Таким образом, в силу интегративного характера акмеологии в акмеологических исследованиях широко применяются различные методы науки и прежде всего психологические. В то же время можно констатировать, что в акмеологии уже создан собственный методический инструментарий, базирующийся на акмеологическом и акмеографическом подходах. Данная методическая основа уточняется и совершенствуется, однако уже сейчас с ее помощью можно успешно решать практические акмеологические задачи.

Тестови въпроси и задачи

1. В чем специфика применения методов других наук в акмеологических исследованиях?

2. Назовите и дайте описание научным подходам, ставшим основой для разработки акмеологических методов.

3. Каковы основные акмеологические методы? Как применять их в научных исследованиях и при решении практических задач?

4. Дайте описание основных психодиагностических методов, применяемых при разработке акмеограмм.

5. Разработайте акмеографическое описание акмеологических условий и факторов в конкретном виде профессиональной деятельности.

6. Осуществите сравнительный анализ высокопродуктивный и малопродуктивной деятельности, а также личностных характеристик их субъектов.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Методы акмеологических исследований

 1. Методы акмеологических исследований
  План 1. Общая характеристика методов, применяемых в акмеологических исследованиях. 2. Акмеологический и акмеоцентрические подходы. 3. Акмеографические описания и акмеограмма. 4. Практика применения акмеологических методов. Ключевые слова: акмеографический подход, акмеоцентрический подход, акмеологический метод, акмеограмма, акмеологический анализ, акмеологические условия и
 2. Акмеологические методы
  Прежде всего хотелось бы обратиться к методам, применяемым в акмеологии, и, конечно же, к собственно акмеологическим методам, потому что от них зависит результативность акмеологических исследований и эффективность решения практических задач. На ранних этапах становления акмеологии и по настоящее время акмеологов интересовали вопросы правомочности применения общенаучных методов и методов некоторых
 3. Акмеологические методы, модели и технологии
  Становление акмеологии как науки, эффективность научных акмеологических исследований, решение акмеологических задач, связанных с прогрессивным развитием зрелой личности, достижением ею профессионализма во многом зависят от возможностей применяемых методов исследования, строгого и информативного критериального аппарата, технологического обеспечения процессов развития, иными словами — от
 4. Стратегия акмеологического исследования
  Стратегия акмеологического исследования выстраивается в зависимости от специальной области, в которой выделяется предмет данного исследования. В нашем случае – это организационно-педагогически ориентированное исследование в системе высшего профессионального образования. Наиболее перспективные вопросы высшей школы – закономерности способов связи личности и профессии соответствующего профиля,
 5. Деловая коммуникация как объект психолого-акмеологического исследования
  Повышение роли личностного фактора в современном производстве и управлении в условиях российских рыночных реформ, изменения в содержании и структуре человеческой деятельности, вызванные стремительным развитием информационных технологий, обусловливают необходимость изучения коммуникации как специфически человеческого способа организации деятельности. В этой связи особую актуальность и практическое
 6. Научно-методологические ориентации акмеологических исследований и разработок
  Акмеология, как любая другая область научного познания, имеет не только общенаучные принципы, конститутирующие ее категориально-методологически как науку, но и конкретные дисциплинарные особенности, которые характеризуют ее как специфическую отрасль предметно-методического знания. Поскольку она является формирующейся научной дисциплиной, определение ее предметно-методической специфики и
 7. Научно-методологические ориентации акмеологических исследований и разработок
  Акмеология, как любая другая область научного познания, имеет не только общенаучные принципы, конститутирующие ее категориально-методологически как науку, но и конкретные дисциплинарные особенности, которые характеризуют ее как специфическую отрасль предметно-методического знания. Поскольку она является формирующейся научной дисциплиной, определение ее предметно-методической специфики и
 8. Акмеологические исследования художественно-творческой деятельности
  Ярким образцом и, пожалуй, наиболее сложным видом прикладных акмеологических исследований являются работы, раскрывающие феномен АКМЕ в творчестве, т. к. противоречивы сами творческие личности. Поэтому в такого рода исследованиях особенно высоки требования к профессионализму. Сегодня можно встретить немало образных иллюстративных примеров и описаний АКМЕ художественно-творческой деятельности. Така е
 9. 38. ИЗСЛЕДВАНЕ, ОБЕКТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЛАБОРАТОРНИ И ИНСТРУМЕНТИЧНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛЕСТИ НА Панкреаса
  Пациентите с панкреатично заболяване (панкреас) могат да се оплакват от болки в корема, както и от диспептични симптоми и обща слабост. Болката най-често се локализира в горната част на корема, главно в епигастралния регион или в левия хипохондриум, излъчваща се към гърба, лявото рамо. Те могат да бъдат остри, интензивни, пояса, с радиация към лумбалната област,
 10. МЕТОДЪТ НА "СРЕШКИ" И МЕТОДА НА СТЪПЧЕНИЕ НА ФОРМИРАНЕТО В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ДЕТЕТО МИСЛЕНИЕ
  Сравнението на нашите идеи с идеите на Дж. Пиаже е от голямо значение за нас, защото ние също изхождаме от действието като централен проблем на умствения живот и психологията. Признаваме, че от обща биологична гледна точка психиката е спомагателен апарат на поведение; Освен това ние вярваме, че умствените процеси не са нищо повече от сублимирани обективни действия и образи -
 11. БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ "СЖИМАЮЩИХ" ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЧНОСТИ ПО ЭФФЕКТ КУММУЛЯТИВНЫХ ПРИЧИН
  В процессе психологического, акмеологического исследования решаются в принципе две противоречащие друг другу задачи: сжатие информации о личности (например в ситуации отбора) и "разворачивание" информации о личности до приемлемого уровня (например в целях выбора оптимальных путей психокоррекции). И для обеих этих задач все чаще и чаще в зарубежной и отечественной психологии
 12. Методы исследования
  В качестве организационных методов использовался сравнительный метод (сопоставление свойств выборок в зависимости от профессии, места проживания и возрастных особенностей), лонгитюдный (отслеживалось изменение уровня развития полиэтнической компетентности, этнической толерантности и эмоционального интеллекта до и после участия в акмеологических программах). В качестве эмпирических методов
 13. «Сравнительное психолого-акмеологическое исследование особенностей становления и развития полиэтнической компетентности специалистов образования»
  Четвертая глава строилась на анализе результатов психодиагностики полиэтнической компетентности специалистов образования полиэтнических регионов (России, Эстонии, Латвии и Республики Беларусь,), с целью выявления проблемных мест, разработки и апробации акмеологических программ повышения квалификации. Результаты исследования 16-факторным опросником Р.Кеттела личности педагогов представлены на
 14. Методы исследования
  Для реализации поставленных задач и проверки гипотез применялся комплекс взаимодополняющих методов. В процессе исследования применялись следующие общенаучные методы: – теоретический анализ научных работ, отражающих состояние изученности проблемы профессионального становления личности; – акмеологический анализ, позволяющий обосновать сущностную характеристику профессионального становления
 15. Методы исследования
  Для реализации поставленных задач и проверки гипотез применялся комплекс взаимодополняющих методов. В процессе исследования применялись следующие общенаучные методы: теоретико-методологический анализ научных работ, отражающих состояние изученности проблемы развития профессионального здоровья специалиста; психолого-акмеологический анализ, позволяющий обосновать сущностную характеристику развития
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com