основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА, ПОЛЗВАНИ ТАБЛИЦИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Има десетки различни варианти за биографичния метод. Тук една от тях ще бъде представена, според нас, най-обещаващата при създаването на експертни системи по психология, акмеология. Във всеки случай тази техника е в основата на експертната система PSY.

При създаването на тази техника изхождаме от факта, че поради вътрешната активност на личността, нейното самосъзнание (най-важните моменти на развитие на които са биографични по своя характер) и изключително сложното индивидуално-уникално преплитане на определящото влияние върху развитието на личността, няма различни фактори и по принцип не може да има недвусмислена връзка между това или онова биографично събитие и това или онова ниво на развитие на определена личностна черта: със същото биографично събитие конкретен човек може на различни и понякога противоположни на развитието на това качество.

Вероятността за това или онова развитие на качеството на личността с различни факти от биографията е различна. Съвременното ниво на развитие на теорията на вероятностите ни позволява да изразим на краткия език на математиката най-сложните вероятностни процеси на влиянието на определени събития от биографичен ред върху развитието на личности, които са хомогенни в социално-психологическо отношение. Анализът на голям брой статистически зависимости: „факт от биографията е тенденция на развитие на личността“ може да послужи като основа за ефективна прогноза за развитието на определени качества на определена личност. Първоначално тази техника е разработена по примера на проучване на студенти.

Жизненият път на голям брой ученици (500 души) се изразяваше количествено в скалата на имената и мащаба на реда. Първоначалните биографични параметри са взети не случайно, а въз основа на обобщение на опита на органите на персонала, резултати от проучвания и анализ на многобройната психологическа литература. Пример за създаден биографичен въпросник може да бъде въпросникът в Приложение 1. Количествените параметри на биографията (имаше повече от 150) бяха комбинирани с верига от числа, отразяваща нивото на развитие на професионално важни черти на личността сред завършилите студенти. За да се оцени степента на развитие на професионално важни черти на личността, се използва методът GOL (групова оценка на личността), докато мнението на поне петима експерти за едно лице е взето предвид. Личността на изследваните от експерти теми е оценена най-задълбочено. За да подобрят качеството на своята работа, им бяха дадени не повече от 10 души за оценка. Цялата тази работа продължи години. Така беше събрана първоначална банка данни, характеризираща степента на развитие на личните качества на завършилите университет с различни биографични параметри. Събраната информация беше статистически обработена.

За психодиагностиката беше предложен метод, който може произволно да се нарече метод на вероятностното изследване на хората въз основа на съставяне на таблици за разпределение. Необходимостта от разработването на този метод е продиктувана от някои значителни недостатъци на корелационния анализ: неговата линейна природа и способността да се изчислява коефициентът на корелация (както и използването на регресионен анализ) между параметрите, изразени в скала, не по-ниска от скалата на поръчката. Тук бяха използвани главно номиналните скали и само прогнозираните параметри бяха изразени с помощта на експертна оценка (признаци на скала на поръчката и интервали).

Според приложената скала, чертите на личността, които се изследват, вземат пет стойности и могат да се считат за дискретни случайни променливи. Всяка от стойностите се приема с определена вероятност. Сред всички черти на личността, с особен трепет, учениците бяха дисциплинирани. Това се дължи на факта, че в някои университети усърдието на техните домашни любимци рязко спада, появяват се множество случаи на привличане на студенти към наказателна отговорност и пр. Ръководството на университета искаше да получи инструмент за прогнозиране на тези явления.

Обособявайте дисциплината на учениците с D. Възможни стойности от D до X1, X2, X3, X4, X5. Където X5 съответства на перфектната дисциплина, X4 - на доброто и т.н. В този случай бяха приложени определени критерии. Процедурата за генериране на тези оценки е описана подробно в публикации за експертни оценки. (Виж: .....). Вероятността за възникване на всяка стойност на Xi ще бъде обозначена съответно с P1, P2, P3, P4, P5. Законът за разпределението на вероятностите за всички изследвани студенти е намерен емпирично в резултат на математическа обработка на получения масив от числа, който отразява жизнения път, биографията и нивото на развитие на личностните качества на учениците от старша възраст.

Например в нашето изследване от 500 студенти 57 са имали безупречна, идеална дисциплина. Следователно за цялата извадка вероятността от появата на X5 е 57: 500 - O, 114. Други Pi стойности бяха открити по подобен начин. Пред нас е таблица на разпределението на вероятността на дискретно количество D в цялата извадка.

От всички изследвани ученици могат да се разграничат индивиди, които се различават по някакъв параметър на житейските си пътища, например по реда на раждане - единствените (z1), по-големите (z2), средните (z3), по-малките (z4) деца в семейството и да намерят таблици за разпространение на данните групи студенти.

Ето изводите:

Тези резултати могат да се визуализират под формата на хистограми за разпределение. Като пример, ние конструираме такава хистограма като цяло за цялата проба и за единичните деца в семейството (z1).

Подобни таблици за разпределение бяха получени за различни черти на личността за десетки, стотици параметри на биографията, жизнения път и други параметри. Те се получават не само за студенти, но и за различни професионални групи. Такъв подход даде възможност за широко приложение на методите на математическата статистика.

Проучването на възможността за използване на статистически методи, компютри в биографичното изследване на личността премина през два етапа.

Първият етап от изследването е емпиричен. На този етап беше проведено събирането на материали, отразяващи биографиите и личните качества на представители на различни професионални групи. Информацията е подготвена за обработка на компютър. Така биографичните данни на 1000 работници под 35 години се изразяват в скалата на имената / понякога в скалата на отношенията, интервалите / с използване на числа. В някои случаи - когато всеки изследван личен параметър може да бъде фиксиран по степента на тежест - те се определят количествено в дискретна скала от интервали, отношения. Средният показател в този случай е средноаритметичното / X вж. /. Между тези параметри се изчислява корелационният коефициент на Пирсън / R /, откриват се дисперсията / D /, стандартното отклонение / G / и вариацията / V /. В някои случаи обаче параметрите на личността се оценяват по различен начин. Да предположим, че различните способности на предметите / въпрос 71 / са фиксирани, както следва: числото 1 означава наличието на музикални способности в човек; 2 - изкуство; з - художествена и др., тоест е използвана скалата на имената. В случая имаше процент, който съставлява тези цифри от цялата извадка. На етапа на емпиричното изследване бяха използвани всички основни методи на психологията: наблюдение, разговор, експеримент, разпитване, анализ на резултатите от дейността, обобщаване на независими характеристики / метод на GOL / и т.н. Следователно можем да говорим не за прилагането на биографичния метод, а за прилагането на биографичния подход в изследването личност, използвайки всички основни методи на психологията, акмеологията. Всеки предмет попълва биографичен въпросник самостоятелно. Някои данни от биографичния въпросник бяха кръстосано проверени, тъй като проучването установи, че хората с ясно изразени отрицателни тенденции на развитие често отговарят неправилно на въпросника. Затова беше необходим допълнителен контрол върху точността на отговорите.

Събраните данни за всяка изследвана личност се въвеждат в компютри под формата на матрици, известни в психолого-педагогическите изследвания 1

Успехът на цялата работа зависи в решаваща степен от качеството на работата на изследователя на първия етап от създаването на методологията. Тя изисква специална задълбоченост, скрупульозност, точност, научна коректност.

Вторият етап на изследването е свързан с количествената и качествена обработка на събраната информация. На този етап бяха използвани математически и общонаучни методи на изследване. Използва се дисперсия, корелация, ковариационен анализ

и други математически методи. Получените количествени показатели от своя страна бяха използвани, първо, за социално-психологическата интерпретация и, второ, за прогнозиране на тенденциите на нейното развитие в условията на професионална дейност.

Понастоящем корелационният анализ често се използва за търсене на статистически връзки между два или повече параметъра в математическата психология. Не беше достатъчно ефективен в биографичните изследвания. Ограниченията на корелационния анализ до голяма степен се дължат на неговия линеен характер. Опит да се отървем от линейната зависимост в многовариантния анализ, предприет от американските психолози чрез създаване на стандартни зависимости и подбора им във връзка с влиянието върху личността на биографичен фактор, не доведе до очаквания резултат

Факт е, че в повечето случаи зависимостта на нивото на развитие на личните качества от биографичните факти е много по-сложна от линейните и предложените стандартни зависимости. Следователно математическият апарат в голяма степен е имплантиран изкуствено в биографични изследвания, понякога е недостатъчно ефективен. Използване на коефициента на корелация на Пирсън / както и неговите подобрени варианти - канонична корелация и др. / Като основен математически

1

Вижте Bitinas B. Многоизмерен анализ в педагогиката и психологията. - Вилнюс, 1971. - 347 с.

Методът за фиксиране на статистическата връзка между фактите от жизнения път и нивото на развитие на личностните черти противоречи на едно от методологическите изисквания към методологията на биографичните изследвания: с помощта на коефициента на корелация е невъзможно да се изрази мярката за проявление на различни тенденции в развитието на личността с едно и също биографично събитие. Следователно използването на корелационен анализ като основен статистически метод съчетава техниката на биографично изследване до неприемливо ниво, намалява прогнозните резултати.

Ограниченото използване на коефициента на корелация се дължи и на факта, че той е между параметрите, изразени по степен на значимост, тоест по скалата на отношенията или интервали, например между броя на членовете на референтната микрогрупа и нивото на трудовата дисциплина, производителността на труда на лицата, включени в нея. Но не всички показатели на жизнения път могат да бъдат количествено определени чрез степента на тежест в тези мащаби. Да предположим, че редът за раждане в семейството / въпрос 18 на въпросника, виж приложение 1 / е посочен както следва: само 1, 2-първо, / 3-средно, 4-най-малко дете, 5-различен отговор / да речем, е възпитано в сиропиталище и не знае какво дете е по заповед за раждане. В този случай за количествено определяне на биографичен параметър е приложима само скалата за именуване. Възможно ли е да се използва корелационен анализ, за ​​да се намери евристично ценна статистическа връзка между реда на раждане в семейството и нивото на дисциплина на учениците и работниците? не. Това не може да стане с помощта на графика за средната статистическа зависимост.

Освен това, както показват нашите изчисления и подобни резултати, получени в чужбина, коефициентът на корелация на Пиърсън, изразяващ статистическата връзка между фактите от биографията и нивото на развитие на личностните черти, рядко е повече от O, 3 и по-малко от -O, 3 и като правило е близо до до нула. Това значително намалява нейната евристична стойност. Факт е, че колкото по-близо е коефициентът на корелация до линейна зависимост, тоест до 1 и до -1, толкова по-точно отразява реалната връзка на факторите и толкова повече може да бъде разширен до голяма популация.

Този факт се обяснява с факта, че при R близо до / 1 /, отделните точки са разположени близо до линията на пропорционалност на знаците, тоест техните индивидуални стойности не се различават много от средната аритметика на / Xav./ за цялото население на 1

Следователно, въпреки широкото разпространение, коефициентът на линейна корелация е използван в изследването за ограничени цели. В какви случаи и за какво се изчислява?

Първо, да се идентифицират онези статистически зависимости, които са относително стабилни за извадки от над 100 души.

В този случай бяха използвани само онези факти от биографии, които са стабилно свързани с определено ниво на развитие на количествено определени личностни черти. Ако в две или повече проби R варира от -O, 3 до O, Z, това показва, че връзката на този биографичен факт с това качество на личността е нестабилна и следователно не може да се използва за прогнозиране. Ако в няколко проби коефициентът на корелация показва стабилна връзка между определени факти от биографията и личностните черти, които се изучават, това служи като важен знак за успешното им използване при прогнозиране на тенденциите в развитието на личността. Стабилността и променливостта на коефициента на корелация позволява да се сортират фактите от жизнения път, изразени в мащаба на реда или отношенията, в подходящи, неподходящи и противоречиви за прогнозиране на тенденциите в развитието на личните качества на военния персонал.

Второ, да се идентифицират и анализират най-значимите комбинации между количествено определените параметри на жизнения път.

Възможният брой от тези комбинации е фантастично огромен, поради което е практически невъзможно да се анализират всички теоретично възможни комбинации. Психологът е принуден да се ограничи до анализа на най-значимите статистически зависимости. И в този случай корелационната матрица може да помогне: най-ползотворно е да се анализират комбинациите между изследваните черти на личността и фактите от житейския път, които са пряко или обратно свързани с тях. По този начин е възможно да се групират фактите от житейския път в онези, които благоприятстват развитието на едно или друго качество на индивида и го ограничават.

Независимо от това, значителни недостатъци на използването на коефициента на корелация на Пирсън, големите трудности, свързани с

1

Вижте: Schwartz G. Селективният метод. Насоки за прилагане на статистически методи.- М .: Наука, 1976.- 213 с.

Подобрявайки този математически метод 1, те ни принудиха да използваме коефициента на корелация само в някои случаи, въпреки че изчислението му беше взето предвид в компютърните програми.

Особено важно е да се използват коефициентите на непредвидени обстоятелства при търсенето на стабилни статистически връзки между факти от биографии и нивото на развитие на определени черти на личността, изразени в рейтинговата скала. Въпреки че коефициентите на конюгиране / Чупрова, Пиърсън, Крамер и др. / Се използват при количествената, математическа обработка на качествени характеристики, изразени в скалата на имената, те не могат да бъдат ефективно приложени за прогнозиране, поне в този случай. Факт е, че по принцип коефициентите на конюгиране не могат да разкрият статистическа връзка между двата параметъра, те изразяват само мярката на съвместното отклонение на два знака от статистически независимото им отклонение 2

И в разглеждания случай могат да се получат абсолютно еднакви коефициенти на конюгиране с равномерно асиметрични разпределения в посока на високи и ниски нива на развитие на изследваните черти на личността / в същото време, такова ценно свойство на рейтинговата скала, като наличието на по-големи и по-малки, по-лоши и по-добри оценки, не се взема предвид /.

И това предполага, че благоприятните и неблагоприятни разпределения получават еднакъв количествен израз.

Естествено, това води до противоречиви показатели, които не са много подходящи за прогнозиране.

И струва ли си да замените таблиците за разпространение с противоречиви, противоречащи си показатели, които е трудно да се интерпретират качествено? В крайна сметка А. А. Чупров стигна до извода, че връзката между героите може да бъде успешно изследвана с помощта на таблици за разпространение 3. Така че предложеният метод на изследване не е

1 Вижте: Meerson A.M. Относно някои възможности за оптимизиране на резултатите от многовариантния корелационен анализ в психологическите изследвания. В: Психология и математика.- М .: Наука, 1976.

2 Виж: Миркин Б.Г. Анализ на качествени характеристики и структури.- М .: Статистика, 198O, с. 92.

3 Виж: А. Чупров Основните проблеми на теорията на корелацията.– Л .: 1926. - с. 41.

Това е нещо ново в математиката, въпреки че не е използвано преди при изучаването на личността в предложения аспект.

Съвременните изследвания показват значителни ограничения в приложението, интерпретацията на различни коефициенти на конюгиране, те също са неподходящи за статистически и биографични изследвания. 1

Освен това общата тенденция на развитието на математическите методи във връзка с анализа на качествени явления, изучавани от социалните науки, е свързана с голямо предпочитание за анализа на многомерни таблици на разпределение, които отразяват трудни вероятностни зависимости, вместо да се използват отделни коефициенти.

Такие подходы - анализ многомерных таблиц сопряженности, таблиц распределения - "являются наиболее перспективными, так как, кроме... адекватности, а значит и надежности выводов, многие из них понятийно просты и позволяют синтезировать содержательные и формальные моменты, т.е. Непосредственно включить знание социолога в процесс исследования статистических связей." 2

Данная тенденция математизации социологических знаний характерна и для психологических, акмеологических исследований.

Она максимально учтена в предлагаемой методике.

Недостатков корреляционного, регрессионного анализов, использования различных коэффициентов сопряженности можно избежать, находя таблицы распределения исследуемого качества личности обследуемых с однотипными параметрами жизненного пути. В силу этого данный способ исследования можно назвать ме-

1

См.: Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях.- М.: Наука, 1979.- с.116-152.

2

Типология и классификация в социологических исследованиях.- М.: Наука, 1982. - с.63-68.

тодом вероятностного исследования личности на основе составления таблиц распределения. Поясним в чем суть данного метода.

Согласно примененной шкале рейтинг исследуемые качества личности могут принять одно из пяти значений. Ввиду того, что каждое качество личности оценивает пять-шесть экспертов, в ЭВМ для математической обработки вводятся дробные числа. Затем эти дробные числа вновь преобразуются в целые, в соответствии с заданными условиями. Так, если при экспертной оценке дисциплинированности крайне редко давались оценки более 4,5, то можно присвоить 5 значениям более, допустим, 4,2. Таким образом можно "растянуть" и "сжать" шкалу рейтинг. Данные манипуляции необходимы в том случае, если шкала выбрана не очень удачно и крайние значения шкалы /1 и 5/ при простом арифметическом округлении получаются реже, чем это необходимо с точки зрения требований математической статистики, точности прогноза. Переводя так дробные показатели шкалы рейтинг в пятичастотную дискретную шкалу /хотя в некоторых расчетах используются и дробные показатели/, можно придать шкале любой вид, используя те или иные условия округления. Данные условия приведены в программах для ЭВМ.

Следовательно, шкала рейтинг принимает вид пятичастотной дискретной шкалы. Каждое из значений принимается с определенной вероятностью.

Приведем пример. Экспертами оценено трудолюбие работников , обозначим это качество через &. Возможные значения & обозначим Х1, Х2, Х3, Х4, Х5. При этом использовались следующие критерии:

Х1 - крайне низкий уровень развития трудолюбия: противоположное качество проявляется постоянно и в разнообразных видах деятельностей

Х2 - низкий уровень развития трудолюбия как качества личности

Х3 - средний уровень развития данного качества

Х4 - трудолюбив, это качество проявляется в разнообразных видах профессиональной деятельности

Х5 - весьма трудолюбив, это качество проявляется в разнообразных ситуациях, в различных видах деятельности

Как видим, Х5 соответствует высокому уровню развития трудолюбия как качества личности, средняя экспертная оценка по

примененной шкале рейтинг более 4,2; Х4 - высокому уровню

/средняя экспертная оценка по приведенным в приложении критериям более 3,5, но менее или равна 4,2/; Х3 - среднему уровню

/средняя оценка экспертов более 2,5, но менее или равна 3,5/; Х2 - низкому уровню /средняя экспертная оценка более 1,5, но менее или равна 2,5/; Х1 - крайне низкому уровню развития трудолюбия как качества личности /средняя оценка экспертов менее или равна 1,5/. Вероятность появления каждого значения Хi будет обозначаться соответственно Р1, Р2, Р3, Р4, Р5. Закон распределения вероятностей для всех обследованных найден эмпирически в результате математической обработки составленного на первом этапе исследования массива цифр. В нашем случае из 1000 обследованных 122 имело исключительно высокий уровень трудолюбия, обозначенный Х5. Для всей выборки вероятность появления Х5 равна 122 : 1000, то есть О,122. Подобным образом найдены и другие значения Рi. Перед нами таблица распределения вероятностей дискретной величины & в целом по выборке. Назовем ее базовой таблицей распределения параметра &.

Из всех обследованных можно условно выделить группы по общности того или иного биографического параметра. Допустим вновь по порядку рождения /18-й пункт анкеты/ - единственных /Z1/, старших /Z2/, средних /Z3/, младших /Z4/ детей в семье. Предусмотрен и иной ответ, когда невозможно определить порядок рождения /Z5/. Теперь найдем таблицы распределения параметра & для данных групп обследованных. Представим реально полученные данные.

Таблицы распределения параметра & для 18-го пункта биографической анкетыДанные таблицы распределения можно отобразить графически в виде гистограмм. Построим такие гистограммы для единственных

детей в семье Р/Z1/ и в целом по выборке Р/&/.Пятичастотные таблицы распределения можно представить в виде трехчастотных. При этом складываются крайние значения пятичастотных таблиц распределения /Х1 + Х2 = Х1; Х3 = Х2; Х3 + Х4 = Х3/. Для нашего примера трехчастотные таблицы распределения будут выглядеть так:

Трехчастотные таблицы распределения параметра & для 18-го пункта биографической анкетыЦентрированные трехчастотные таблицы распределения / удобства пользования умноженные на 1000/ примут вид:

Центрированные трехчастотные таблицы распределения параметра & для 18-го пункта биографической анкеты

Они получены путем вычитания из таблиц распределения базовой. В трехчастотном варианте базовая таблица распределения

имеет вид:

Х1 Х2 Х3

О,238 О,254 О,5О8

получаем:

P/Z1/ = О,21О О,323 О,467

- Р/&/ = О,238 О,254 О,5О8

----------------------------

Р/х/ =-О,О28 О,О69 -О,О4О

Умножив для удобства полученные значения трехчастотной центрированной случайной величины на 1000 - получим величины, которые используются в ЭВМ для прогноза по предложенной методи-

ке. Это сотни тысяч цифр, которые вводятся в ЭВМ и в дальнейшем используются для прогноза.

Полученные гистограммы, таблицы распределения, таблицы центрированных случайных величин, - а они получены для различных качеств личности различных категорий обследуемых (по возрасту, по профессиям) по всем квантифицированным параметрам биографии /см.: Приложение 1/, - могут и должны стать объектом качественного психологического анализа. Изучение таблиц распределения показало, что нет ни одного факта биографии, который бы был однозначно связан с той или иной тенденцией развития личности. Влияние каждого биографического события, если судить об этом влиянии по полученным таблицам распределения, вероятностно и малозаметно. Лишь сочетание различных биографических событий дает более определенный прогноз. Причем прогноз тем точнее, чем более значимы биографические параметры и чем они более точно и системно отражают жизненный путь человека.

Распределение дискретной случайной величины &, как и других качеств личности, будет несколько различной в крепком, сплоченном коллективе и в коллективе с низким уровнем трудовой дисциплины, ответственности. Данное распределение будет меняться и по мере дальнейшего развития общества: трудолюбие, дисциплинированность являются отражением сложных социальных процессов. И все же оно относительно устойчиво при обследовании однотипных личностей (лица в возрасте от 18 до 35 лет).

Кроме того, для прогноза важны не столько абсолютные значения таблиц распределения, сколько их разностное значение с базовой таблицей распределения /центрированные случайные величины/. И как показали исследования данные величины относительно устойчивы для разных по уровню развития, сформированности, сплоченности коллективов. Это открывает широкие возможности для применения данного методического подхода. Подобные таблицы распределения можно получить в принципе для любых относительно устойчивых фактов биографий и для любых поддающихся количественной оценке качеств личности. Такой подход позволяет избежать недостатков корреляционного анализа, в полной мере применить теорию вероятностей при исследовании влияния жизненного пути работников на их развитие как личности в целях прогноза тенденций их развития. В память современной ЭВМ можно ввести полученные таблицы распределения для практически неограниченного количества параметров жизненного пути, использовав в дальнейшем данную информацию для социально-психологической интерпретации при различном сочетании фактов биографии /качественный вариант биографического метода/ и для прогнозирования тенденций развития личностных качеств обследуемых с помощью математических методов, ЭВМ /статистический вариант биографического метода/.

При этом таблицы распределения /как и таблицы центрированных случайных величин/, соответствующие определенным биографическим параметрам, складываются. Если при этом получаются большие величины по Х1, Х2 и маленькие по Х4, Х5, то это неблагоприятно для прогноза и наоборот. Чтобы привести полученные числовые величины в один индекс, надо Х1, Х2 умножить на коэффициенты с отрицательным знаком, а Х4 и Х5 - на коэффициенты с положительным знаком, и сложить полученные пять величин.

В методическом отношении идея профессионального психологического отбора, прогнозирования развития личностных качеств работников по предлагаемой методике проста: таблицы распределения /таблицы центрированных случайных величин/ вводятся в память ЭВМ, а закодированные биографические данные обследуемых как бы накладываются на них.
В дальнейшем прогноз принимает вид строгого математического анализа с использованием методов теории вероятностей.

Составление таблиц распределения - длительный и нелегкий труд. Сбор материала и его обработка требуют много времени.

Возникает вопрос: можно ли использовать полученные таблицы распределения для изучения рабочей силы в масштабе России, стран СНГ, а также для отбора на разные профессии ? Ответ на этот вопрос можно получить двумя путями.

Первый путь. Можно использовать формулу, позволяющую определить объем вероятностной выборки

Где: ^ - некоторая величина, характеризующая максимально возможное отклонение выборочной средней

- от генеральной, т.е. предельная ошибка выборки;

N - объем генеральной совокупности;

N - объем выборки;

2

S - дисперсия;

2

T - число, которое определяется с помощью специальных

таблиц, исходя из доверительной вероятности

Условно возьмем N = 1 ООО ООО. Дисперсию нетрудно вычислить, имея введенный в ЭВМ массив данных.

При этом дисперсия, найденная для преобразованных в целые числа оценок личностных качеств, незначительно отличается от исходной дисперсии. Так, для дискретной шкалы дисперсия & равна 1,221.

Для упрощения изложения приводятся данные о величине дисперсии для одного качества личности - трудолюбия. Причем это одна из наибольших дисперсий, остальные, как правило, меньше. Так, дисперсия средних оценок экспертами нравственных качеств составляет О,328, конфликтности с руководством - О,379 и т.д. Число Т найдем из таблицы для доверительной вероятности О,9.

2

T = 1,65; T = 1,723.

отсюда:

1,72 . O,9 . 1 OOO OOO

N /&/ = ------------------------------ = 15,7.

O,O1 . 1 OOO OOO + 1,72 . O,9

Однако при использовании таблиц распределения в прогности-

1

См.: Рабочая книга социолога.- М.: Наука, 1976 - с.306, с.274.

ческих целях " ^" может быть равной и О,5. Дело в том, что Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 - дискретные случайные величины. В силу этого отклонение менее половины от разности близлежащих величин не изменит их распределения. Следовательно "^" должна быть менее О,5, пусть О,4. В этом случае N/&/ = 1О.

Такая относительно небольшая величина бесповторной выборки в этом случае объясняется двумя причинами. Во-первых, прогноз в психологии всегда вероятностен, исключительная точность при этом попросту невозможна; и вероятность прогноза в О,9 /так определена доверительная вероятность/ вполне устраивает исследователя: данная точность прогноза выше мировых стандартов.

Во-вторых, максимально возможное отклонение выборочной средней от генеральной средней также велико - О,4. И данное отклонение обеспечивает получение устойчивых таблиц распределения, так как дробные показатели шкалы рейтинг согласно методики округляются до целых чисел, и отклонение менее О,5 не изменяет распределения. Если же взять точность, допустим так распространенную в психологических исследованиях, - О,1, то N будет более 15О. Приведенный пример важен, так как качественная социально-психологическая интерпретация результатов статистических зависимостей требует большей точности /О,1 удовлетворяет этому требованию/. Следовательно, сравнение и анализ социально-психических особенностей обследуемых, исходя из их биографических данных, будет корректен при использовании не менее 15О испытаний. Можно быть исключительно требовательным в определении точности, статистической достоверности исследования и считать генеральную совокупность стремящейся к бесконечности при неясности вида распределения. Воспользуемся при этих условиях формулой, которая "может обеспечить требуемую степень точности при любом объеме совокупности. Соблюдение "рамок надежности гарантируется" 1

При N ->OO и при F менее О,ОО5 эта формула имеет вид

1

Шварц г. Выборочный метод. Руководство по применению статистических методов.- М.: Наука, 1976.- 213 с.

Р . Q

N = --------------- ,

2

G

р

Где: N - объем генеральной совокупности;

F - доля выборки от всей генеральной совокупности;

Р - вероятность появления признака, в рассматриваемом

случае это вероятность появления Хi , она как правило,

2 не выше О,4.;

G - стандартная ошибка доли в выборке; зададим ей не очень

точное, но удовлетворяющее требованиям прогноза

значение - О,1 /в статистических исследованиях эту

величину редко принимают большей О,О1/.

Q = 1 - P

Поставив данные значения в формулу, получим следующий результат:

O,4 . O,6

N = ------------- = 24

O,12

2

При G = O,O1, N будет равно 24О.

P

И в этом случае объем вероятностной выборки значительно

меньше 1ООО единиц наблюдения. Но значит ли, что объем произведенной вероятностной выборки является неоправдано завышенным? не. Дело в том, что из 1ООО обследованных выбираются

личности с однотипными параметрами жизненного пути, причем эти

параметры принимают пять значений - Х1, Х2, Х3, Х4, Х5. В силу

этого некоторые значения Хi получены по менее чем 16 исследуемым. В этом случае применялись специальные способы для повышения статистической надежности исследования.

Второй путь определения статистической надежности полученных таблиц распределения заключается в проверке действенности,

точности прогноза на дополнительных выборках исследуемых. Допустим, получив таблицы распределения при обследовании 1ООО

человек равномерно представляющие все регионы России, применяем их для обследования работников Сибири, менеджеров, нефтяни-

ков, газовиков и др. Если психопрогностическая валидность при

этом остается устойчиво высокой /от О,3 и выше/, то можно говорить о статистической надежности исходных таблиц распределения, так как различные группы обследуемых попадают под

действие выявленных статистических зависимостей.

Опытно-экспериментальная проверка методики позволяет избежать абсолютизации статистических методов в ущерб содержательным психолого-педагогическим процессам. Ведь существуют разнообразные профессиональные группы, трудовые коллективы со специфической системой межличностных отношений, отличаются и условия, в которых протекает трудовая деятельность людей. Наконец, различны качественные характеристики трудовых ресурсов: различен уровень образования, национальный состав, политические ориентации и т.д. Все это сопровождается и несколько иными социально-психическими явлениями, влияет на результативность прогноза.

Предлагаемая методика основывается на положении, что биография является исходным, надежным материалом исследования личности. В то же время нельзя отрицать и того факта, что каждая конкретная личность на том или ином этапе своего развития может сбросить с себя груз своей биографии. И это следует учитывать при профессиональном психологическом отборе. Поэтому методика должна предполагать и анализ субъективных переживаний исследуемых, их самопознания. Это можно сделать с помощью вопросов, ответы на которые позволяют предсказать уровень развития самосознания личности. Но искренность таких ответов трудно проверить. Часто у человека подсознательно выражено стремление показать себя в лучшем свете. Особенно ярко это стремление проявляется у абитуриентов при поступлении в ВУЗ, у кандидатов на высокооплачиваемую должность.

Для того, чтобы избежать ложных ответов, необходимо подбирать такие вопросы, отвечая на которые обследуемый не смог бы определить предпочтительность того или иного ответа, ставить вопросы не в прямой, а в косвенной форме. Причем между ответами на данные вопросы и прогнозируемыми качествами личности должна наблюдаться устойчивая, рельефная статистическая зависимость. Удачный подбор вопросов требует долгой и трудоемкой работы. Но и в этом случае ответы могут быть не совсем искренними.

Меру искренности ответов можно установить экспериментально.

для этой цели в предлагаемой методике используются вопросы из анкеты Айзенка /вопросы 35-43 биографической анкеты/. Назовем их контрольными вопросами /Кв/. Ответы на них позволяют предсказать искренность анкетируемого. Введем понятие коэффициента искренности /Ик/.

Ив

Ик = ---

N

Где: И - искренние ответы;

N - число всех контрольных вопросов.

Если коэффициент искренности, допустим, > О,6, то можно предположить, что и на остальные вопросы анкеты обследуемый отвечает примерно с такой же искренностью. Если же Ик < О,6, то не следует принимать всерьез ответы, которые нельзя перепроверить. В этом случае следует ограничиться анализом объективных, документально перепроверяемых параметров жизненного пути исследуемой личности. Но чтобы соизмерить результаты анкетирования обследуемых, отвечающих искренне, и тех, искренность ответов которых следует взять под сомнение, их следует сопоставить, перевести в соизмеримую шкалу. В этом случае можно сравнить, соизмерить результаты анкетирования первой частью анкеты и всей анкетой.

Таким образом, предлагаемая методика не ограничивается анализом объективных параметров жизненного пути личности, во внимание принимается также развитие самосознания личности, ее субъективные переживания, наиболее значительные из которых носят, безусловно, биографический характер. Все это соответствует принципам практической, прикладной психологии: основным критерием оценки личности является ее деятельность, то есть социальные факты; важным критерием оценки личности являются и ее субъективные переживания, уровень развития самосознания. Имея собранный статистический банк данных, отработанные методические приемы соотнесения в прогнозе документально перепроверяемых биографических параметров и особенностей субъективных переживаний личности, относительно просто создается экспертная система по диагностике тех или иных качеств личности, в том числе и ее профессиональной предрасположенности.

Суть решения проблемы: полученные таблицы распределения вводятся в ЭВМ и используются для психопрогностики первоначально квантифицированных качеств личности по методу аналогии.

В методическом плане такая психопрогностика проста: каждый факт биографии обследуемого соотносится с гистограммой (таблицей распределения) развития того или иного качества личности уже проявивших себя работников с подобными параметрами жизненного пути. Эти таблицы распределения хранятся в памяти ЭВМ, а закодированные биографии обследуемых как бы накладываются на них. В дальнейшем психопрогностика получает вид строгого математического анализа с использованием методов теории вероятностей. К сожалению математический аппарат такого анализа не столь прост, как сама методическая идея психопрогностики личности по ее биографическим данным. При этом психопрогностика в данном варианте работает в соответствии с эффектом куммулятивных причин: влияние разнообразных фактов биографии как бы суммируются, интегрируются. Достигнутая прогностическая валидность данной методики составила до О,7 по каждому прогнозируемому качеству личности.

На наш взгляд, прогнозирование развития личностных качеств на основе биографических данных с помощью составления таблиц распределения является весьма эффективным. Оно выгодно отличается от прогнозирования развития личности с помощью традиционных тестов (хотя и содержит в себе их элементы).

Во-первых, сбор биографических данных не является заданием на трудность, как это характерно для тестов. И в этом смысле биографический метод может диагностировать нечто большее, чем интеллект, способности, знания: с его помощью можно исследовать и прогнозировать, по-видимому, все качества личности, развитие которых детерминировано особенностями жизненного пути и которые поддаются квантификации.

Во-вторых, конструирование тестов для психологической диагностики тех или иных личностных качеств не является универсальным: тот или иной параметр личности исследуется строго определенной тестовой методикой с определенным набором вопросов. В то же время разнообразные качества личности можно диагностировать вопросами, имеющими общую основу, во многом совпадающими.

В-третьих, биографические методики такого вида обладают высокой надежностью (вопросы теста можно выучить и знать как "лучше" на них ответить, в то же время свою биографию труднее заменить чужой). Многие биографические данные хорошо проверяемы документально.

В-четвертых, подобные методики легко и естественно могут входить в экспертные системы, автоматизированные системы изучения личности. Они обладают для этого всеми необходимыми признаками: легко расчленяемы на составляющие компоненты, хорошо и естественно соотносятся с личностными методиками, их интерпретация имеет более алгоритмизированный вид, чем обычных тестов и т.д.

Таким образом, методика исследования личности на основе составления таблиц распределения позволяет легко и естественно "сжать" информацию о человеке до точки на шкале "годен - не годен" или другой дихотомической структуры ("дисциплинирован - недисциплинирован", "трудолюбив - нетрудолюбив" и т.д.).

Естественно такой подход можно и нужно применить при прогнозировании профессиональной предрасположенности личности. Этот прогноз будет построен в соответствии с эффектом куммулятивных причин. Однако данный методический подход наряду с бесспорными преимуществами имеет и недостатки. Одним из них является недостаточный учет индивидуально-неповторимого влияния на личность какого-то биографического события, сравнимого или даже конкурирующего, перекрывающего эффект куммулятивных причин, это так называемая факторная причина. И истина кроется в соотнесении, сочетании куммулятивных и факторных причин.

Нами рассмотрен один из статистических вариантов биографического метода, с помощью которого можно сжать информацию о личности до точки на шкале "годен - не годен", "высокий уровень - низкий уровень развития определенного качества личности". Однако это далеко не единственный статистический вариант биографического метода. Можно выделить и другие. Не будем их подробно описывать, так как они уступают по точности, возможностям адаптации к различным выборкам обследуемым, а лишь кратно опишем их возможности.

* Оценка биографических данных на основе применения таблиц распределения обладает наибольшей прогностической точностью /валидность может достигать О,6-О,7/ и наибольшими адаптивными способностями. Однако она имеет и свои недостатки: применение возможно только с помощью эвм; для адаптации к конкретному контингенту обследуемых необходимы высококвалифицированные расчеты; для получения статистически надежных таблиц распределения надо обследовать большое количество лиц по аналогии с развитием которых формируется прогноз.

* Оценка биографических данных на основе применения таблиц центрированных случайных величин отличается достаточной точностью /валидность может достигать О,5-О,7/. Некоторое падение валидности по отношению к применению таблиц распределения компенсируется уменьшением вводимой в эвм информации, упрощением расчетов по определению коэффициентов значимости, уменьшением выборки для поиска статистически надежных таблиц центрированных случайных величин и другими преимуществами, то есть некоторые недостатки данной разновидности статистического варианта биографического метода связаны и с некоторыми ее достоинствами.

* Оценка биографических данных на основе использования фиксированных балловых систем с коррекцией величины баллов в зависимости от прогностичности каждого параметра жизненного пути отличается и относительно высокой валидностью /она может достигать О,5/ и относительной простотой /отдельными шкалами можно пользоваться без ЭВМ/. Ее преимущества: практическое использование возможно без эвм, есть некоторые возможности адаптации к конкретному контингенту обследуемых. Но одновременно методика не лишена и некоторых недостатков. И главный из них - падение валидности: полным вариантом биографической анкеты она в лучшем случае достигает О,5.

* Оценка биографических данных на основе использования балловых систем с коррекцией величины баллов в зависимости от вероятности проявления каждого факта жизненного пути. Методика обеспечивает валидность до О,6-О,7. По своей математической сути она близка к идее дискрименантного анализа. Полученные баллы названы фиксированными балловыми системами. Недостаток данной разновидности статистического варианта биографического метода заключается в его недостаточной адаптивности к различным контингентам обследуемых.

* Оценка биографических данных, связанная с использованием эмпирических, определенных с помощью экспертов, баллов обладает рядом бесспорных преимуществ: она может быть создана весьма быстро для различных целей, различных социокультурных сред, а ее использование является относительно простым. И даже падение валидности при этом до О,2-О,3 не является противопоказанием для ее применения, так как преимущества очевидны. При отсутствии достаточных экспериментальных данных эта методика может стать единственно возможной, особенно на начальных этапах обследования.

Кроме уже описанных методик в процессе обследования создавались и другие разновидности статистического варианта биографического метода, оказавшиеся менее практичными и менее эффективными. При этом использовались выводы из исследований, проведенных за рубежом. Осмысление этих разновидностей статистического варианта биографического метода также поучительно.

* Оценка биографических данных с использованием результатов корреляционного анализа является на наш взгляд малоэффективной. Это связано, с одной стороны, с трудностью и порой невозможностью шкалирования всех наиболее важных биографических данных в шкале интервалов, отношений. С другой стороны, это связано с невысокой достигнутой психопрогностической валидностью, низкими значениями коэффициентов корреляции между квантифицированными биографическими данными и внешним критерием. Эта проблема уже подробно рассмотрена.

* Оценка биографических данных на основе результатов регрессионного анализа отличается теми же недостатками, как и оценка биографических данных с помощью корреляционного анализа, хотя несколько точнее последней при использовании шкалы интервалов и отношений. Результаты исследований западногерманских психологов в этом направлении (Strasser W., 1975) говорят о возможности практического применения данной разновидности статистического варианта биографического метода и о его недостатках по отношению к обоснованным в диссертации разновидностям статистико-биографической методики изучения личности.

* Оценка биографических данных с помощью применения коэффициентов сопряженности по уже проанализированным причинам не отражает в полной мере качественные психологические явления, обладает рядом недостатков даже по отношению к корреляционному и регрессионному анализам.

* Оценка биографических данных с использованием стандартных статистических зависимостей, как показали исследования за рубежом и некоторые наши усилия, не обладает достаточной точностью, так как статистическая связь: "факт биографии - внешний критерий" в каждом конкретном случае конкретна и уникальна.

* Оценка биографических данных с использованием балловых систем путем их подбора с помощью ЭВМ основывается на поиске наиболее значимых корреляций. Этому направлению исследований было отдано немало сил, но оно оказалось малоэффективным, хотя сам подход и полученные результаты оказались не бесполезными.

Суть этой методики заключается в том, что ЭВМ как бы автоматически подбирает баллы по каждому биографическому параметру.

Критерием для отбора служит достижение коэффициента корреляции при переборе возможных значений баллов максимума. Коэффициент корреляции при этом ищется между внешним критерием и тем или иным значением биографического параметра. Отправной точкой для расчетов выступает система эмпирически, определенных с помощью экспертов баллов. Несмотря на рост коэффициента корреляции на базовой выборке до о,8-о,9, несмотря на то, что расчет валидности методики для различных групп обследуемых из этой же выборки был обнадеживающим /о,7-о,9/, перенос этой системы баллов на другую выборку снижает валидность до нуля. Таким образом, в результате проведенных расчетов, непростых с методической и технической точек зрения, присвоение балла каждому биографическому событию отражало случайные зависимости, не было универсальным. Это лишний раз подтверждает, что даже самые утонченные математические ухищрения в психологии могут быть безрезультативными без их качественного осмысления. Это лишний раз подтверждает наличие эффекта куммулятивных причин в рассматриваемой сфере: случайные отклонения по каждому биографическому параметру больше, чем отклонения отражающие влияние тех или иных биографических фактов, параметров на развитие личности. Путем автоматизированного подбора баллов ЭВМ фиксирует эти случайные отклонения. Так что в итоге получается система случайных отклонений, которая подходит, "подгоняется" под биографии и соответствующий уровень развития личностей базовой выборки, но оказывается случайной для любой другой. Однако была бы неверной и однозначно негативная оценка примененного методического подхода. При его дальнейшей разработке он может быть более успешным, особенно при его совмещении с уже рассмотренными разновидностями статистического варианта биографического метода.

* Оценка биографических данных с помощью дискрименантного анализа эффективна, но в меньшей степени, чем с помощью таблиц распределения и таблиц центрированных случайных величин, хотя и не противостоит им. Идея дискрименантного анализа связана с выделением контрастных групп обследуемых /это представлено и в таблицах распределения - х1, х5, и в таблицах центрированных случайных величин - х1, х3/ и использованием в дальнейшем того факта, что вероятность попадания каждой личности в эти контрастные группы различна в зависимости от ее тех или иных параметров жизненного пути или их определенного набора. Идея заслуживающая внимания и оказавшаяся весьма плодотворной. Однако как показали расчеты, проведенное экспериментальное исследование важно выделять не две контрастные группы, а несколько. При использовании центрированных случайных величин их две /х1 и х3/, при использовании таблиц распределения их больше : х1 контрастно к х5, х2 - к х4, а х3 как бы разбивается на две подгруппы, так как значение баллов рассчитывается исходя из среднего арифметического для каждой группы обследуемых с общими теми или иными биографическими параметрами.

Идея дискрименантного анализа в какой-то мере сохраняется и при получении фиксированных балловых систем с коррекцией величины баллов в зависимости от вероятности проявления каждого факта жизненного пути в сделанной выборке обследуемых. При этом все обследуемые в базовой выборке разбиваются как бы на две группы: "лучшие", шкала рейтинг для них выше среднего арифметического, и "худшие" - шкала рейтинг ниже среднего арифметического. Полученные балловые системы корректируются в зависимости от вероятности /процента/ обследуемых по данному параметру жизненного пути, тем самым уменьшается величина случайного отклонения.

Таким образом, идея дискрименантного анализа не противоречит результатам исследования, хотя при дальнейших изысканиях есть резервы для более полного учета его возможностей.

Сделаем вывод. Из всех экспериментально проверенных подходов к поиску наиболее эффективных разновидностей статистического варианта биографического метода более перспективными и практичными оказались: оценка биографических данных на базе использования таблиц распределения, таблиц центрированных случайных величин и оценка биографических данных с использованием фиксированных балловых систем с ограничением величины баллов в зависимости от вероятности проявления каждого факта жизненного пути /по своей идеи она близка к дискрименантному анализу/.

При дальнейшем развитии математического аппарата, применяемого в психологии, возможны и необходимы поиски иных, более эффективных статистических вариантов биографического метода. Практически все разделы теории вероятностей могут быть применены при этом поиске.

Сказанное позволяет выделить структурные, содержательные компоненты статистического варианта биографического метода.

основными п о д х о д а м и его реализации при изучении личности являются:

- суммирование влияния отдельных биографических событий, данных на развитие личности;

- учет влияния различных сочетаний биографических событий на развитие тех или иных личностных качеств.

Наиболее доступным на сегодняшнем уровне развития науки является первый подход.

В рамках этого подхода применимы следующие с п о с о б ы статистико-биографического анализа:

- на основе составления таблиц распределения;

- на основе применения таблиц центрированных случайных величин;

- на основе использования фиксированных балловых систем с коррекцией величины баллов в зависимости от вероятной прогностичности каждого параметра жизненного пути;

- на основе фиксированных балловых систем с коррекцией величины баллов в зависимости от вероятности проявления биографических событий в данной выборке обследуемых;

- на основе использования фиксированных баллов определенных экспертами;

- на основе использования фиксированных баллов, полученных с помощью корреляционного анализа, регрессионного анализа, коэффициентов сопряженности;

- на основе балловых систем, подбираемых с помощью эвм;

- на основе дискрименантного анализа и др. Наиболее оптимальными п р и е м а м и оптимизации статистико-биографических обследований являются:

- использование трехчастотных случайных величин;

- сложение недостаточно статистически значимых таблиц распределения с таблицами распределения по ближайшим значениям шкалы порядка, интервалов, отношений;

- сложение недостаточно статистически значимых таблиц распределения с базовой таблицей распределения этого же качества в целом по выборке;

- использование коэффициентов переноса при совмещении результатов статистико-биографических исследований различных выборок обследуемых;

- сложение таблиц распределения по обследуемым качествам личности, получение суммарной таблицы распределения, центрированных случайных величин по выделенным биографическим данным.

Наиболее перспективно использовать биографическую психопрогностику на основе таблиц распределения, построенной по эффекту куммулятивных причин в психологии.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА ПРЕДВАРЯНЕ НА ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНИТЕ КАЧЕСТВА ПО ИЗМЕРВАНЕ НА ТАБЛИЦИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ (анализ на тенденциите в развитието на личността въз основа на концепцията за кумулативните причини)
  Прогнозирането на развитието на личността е вероятностно. това може да бъде широко приложена теория на вероятностите, математическа статистика. Нека анализираме от тази гледна точка получените таблици за дистрибуция и / старание, упорит труд на служителите /. Това са таблици за разпространение, които съдържат случайни стойности X1, X2, X3, X4, X5. Всяко от количествата, които приема Xi
 2. МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА АНАЛИЗ НА ЕФЕКТЪТ НА КУМУЛАТИВНИ ПРИЧИНИ ПРИ ПСИХОДИАГНОЗА НА ПРИМЕРЪТ НА ДИАГНОСТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕРСПЕКТИВНОСТ НА ЛИЦЕ
  В рамките на концепцията за факторните причини разгледахме възможността за увеличаване на валидността на прогнозата за определена професионална дейност чрез сумиране (по-широко и по-точно - използване) на психопрогностични индекси за всеки изследван фактор (скала). По-нататъшни проучвания показват, че точността на прогнозата може да се подобри, ако психопрогнозира
 3. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ Э. ЭРИКСОНА
  ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ Э.
 4. «Концептуальные основы и психолого-акмеологические технологии прогнозирования оперативной психологической готовности спортсменов высшей квалификации силовых единоборств к соревновательной деятельности»
  В 6-ой главе диссертации представлены результаты исследования, посвященные прогнозированию оперативной психологической готовности спортсменов силовых единоборств к соревновательной деятельности в экстремальных ситуациях. Первый этап исследования включал теоретическое обоснование методик оценки оперативной психологической готовности спортсменов силовых единоборств в экстремальных ситуациях.
 5. Съвременни задачи и тенденции в развитието на психологията
  В началото на второто десетилетие на XXI век в психологията като наука и практика настъпват значителни промени и се появяват нови тенденции в нейното развитие. Помислете за някои от най-значимите от тях. 1. Една от доминиращите области на съвременната психология е когнитивната психология, която до голяма степен се дължи на развитието на компютърните технологии, които ви позволяват да моделирате когнитивните
 6. Исторически тенденции на човешкия растеж и развитие.
  Въз основа на многобройни проучвания историци, археолози и антрополози отдавна установяват, че физическото развитие на хората в различни исторически епохи не е едно и също. Нашите предци в някои периоди понякога се различавали от съвременния човек по голям растеж, а след това по-нисък от него. Това се съди по изкопаемите останки на човешкия скелет и дрехи. Така размерите на намереното оборудване
 7. Тенденции за развитие на руската образователна система
  Образователните системи са динамични: като са сравнително стабилни, те постепенно започват да изостават от постоянно променящите се изисквания на обществото и по този начин да възпрепятстват неговото развитие. В резултат на това периодично се провеждат реформи в образованието (обикновено на интервали от 10-15 години). През XX век. Руската образователна система е реформирана около 10 пъти. Нов дълъг етап от нея
 8. НОВОБОРН: ВЪПРОСНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ
  Човешкото дете ще се роди напълно безпомощно. Дълго време новороденото лежи не се движи, спи почти непрекъснато и слабо върти ръцете и краката си по време на успокояващите периоди на будност. Човешкото дете е "въоръжено" от раждането си много по-слабо от телетата на повечето животни. И това не е случайно: основните действия и поведенчески реакции, необходими за всеки вид животно, се „записват“ в мозъка им и
 9. Съвременни тенденции в развитието на научната психология
  Характерна особеност на развитието на научната психология през втората половина на XX век беше постепенното размиване на границите между различните научни школи и направления. В новите психологически теории и емпирични изследвания все повече се интегрират знания от различни психологически концепции: бихевиоризъм, гещалтова психология, психоанализа, генетична психология, хуманистична психология, когнитивна
 10. Таблица. Учебные таблицы по нервным болезням, 2011
  В этих таблицах коротко отражены: типы расстройства чувствительности, типы боли, паркинсонизм, парезы, гиперкинезы, синдромы поражения спиного мозга, атаксии, поражение периферических нервов конечностей, поражения черепно-мозговых нервов, вегетативной нервной системы, инсульты, полиневропатии и т.
 11. Актуални тенденции в решаването на проблема с периодизацията на умственото развитие
  Въпросите на свързаната с възрастта периодизация на развитието на психиката бяха разгледани подробно в трудовете на А.Н. Леонтиев, Л.И. Божович, В.В. Давидова, М.И. Лисина, А.В. Петровски, Д.И. Фелдщайн и др. VI Слободчиков и Г.А. Зукърман анализира двата най-авторитетни модела на периодизация на възрастта - концепцията на Е. Ериксън и концепцията за ДБ. Елконин 1. Според тях и двете
 12. Приложение 1. Таблици на възрастовото развитие.
  Психично развитие на бебето (0-1 година). {foto10} {foto11} Обща схема за възрастовото развитие на бебето (от раждането до една година) {foto12} Обща схема за възрастовото развитие на бебето (от една до три години) {foto13} {foto14} Обща схема за възрастово развитие на предучилищно дете (от 3 до 7 години) {foto15} {foto16} {foto17}
 13. ЭКСПРЕССМЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ ПО ЕЕ БИОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ, АКТИВНОСТИ КОНКРЕТНОЙ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ РЕФЕРЕНТНЫХ РЕАЛЬНЫХ И УСЛОВНЫХ ГРУППАХ
  Использование биографических данных при изучении личности должно подчиняться определенным принципам. Важнейшими из них являются: Соотнесение важнейших (биографических) результатов деятельности личности в различных видах деятельности: трудовой, учебной, общественно-политической, спортивной, бытовой и т.д. Опыт применения биографического метода показывает, что нередко
 14. Съвременни тенденции в развитието на чуждестранната военна психология (например САЩ)
  Военната психология в западните страни се оформя като наука в края на 19 и началото на 20 век. и впоследствие придоби широко развитие в много посоки. Историческият аспект на развитието на чуждестранната военна психология до 70-те години. изключително пълно и дълбоко разкрити в творбите на Н. Феденко и други домашни военни психолози. Поради разширяването на предметната област на съвременната военна психология и
 15. Таблица. Таблицы по нервным болезням, 2011
  В этих таблицах коротко отражены: типы расстройства чувствительности, типы боли, паркинсонизм, парезы, гиперкинезы, синдромы поражения спиного мозга, атаксии, поражение периферических нервов конечностей, поражения черепно-мозговых нервов, вегетативной нервной системы, инсульты, полиневропатии и т.
 16. Дипломна работа. Тенденции и особености на развитието на формирането на мотиви за стимулиране на военните действия, 2009 г.
  Обект на изследването на тази работа: професионалните дейности на военните в съвременна Русия. Предмет на изследване: същност, съдържание, състояние, тенденции в развитието и особености на формирането на мотивационни мотиви за военна дейност. Целите на дисертацията: Да се ​​разгледа същността и особеностите на военната дейност и на тази основа да се определи съдържанието и особеностите на нейната военна дейност
 17. Методические основы организации групповых тренингов с сотрудниками специальных подразделений
  Тренинга - это специальным образом организованная групповая работа, направленная на достижения определенной цели. В самом общем смысле цель любого тренинга определяется, как развитие совокупности психологических характеристик личности и группы, повышающих эффективность решения ими жизненных задач. Работа психолога или преподавателя проводящего тренинг с сотрудниками специальных
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com