основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

„Концептуални основи и резултати за оценка на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на бойните изкуства“

В третата глава на дисертацията са представени материалите от теоретичния анализ и резултатите от емпиричните изследвания, посветени на обосноваването на концептуалните основи и методи за експертна оценка на нивата на изява и компоненти на дългосрочната психологическа готовност на спортистите с висока квалификация на бойните изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации.

Въз основа на анализа на научната литература по проблема бяха анализирани основните концепции и подходи за оценка и прогнозиране на психологическата готовност на спортистите за състезателна дейност в екстремни ситуации, методологията, критериите, нивата и пет водещи психологически и акмеологични компоненти (мотивационен, волеви, когнитивен, регулаторен, типологичен ) неговите оценки, с помощта на които са проведени емпирични изследвания.

Оценка на разпределението на спортистите с най-висока квалификация на бойните изкуства по нивото на психологическа подготвеност за дейности в екстремни условия по метода на компетентните съдии показа, че по-голямата част (36,5%) от спортистите имат средно ниво на психологическа готовност за дейности в екстремни ситуации. 31,6% от спортистите имат високо и над средното ниво на психологическа готовност за дейности в екстремни ситуации. В същото време доста голяма част (31,9%) от спортистите имат минимално (по-ниско от средното) и ниско ниво на психологическа готовност за дейности в екстремни ситуации.

Сравнителна оценка на психологическата готовност на атлети, скиори и спортисти показва, че нивото на психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства е много по-високо от това на скиорите и спортистите. По този начин има сред статистически значително повече индивиди с високо и по-високо средно ниво на психологическа готовност сред спортистите по бойни изкуства (Таблица 2).

Таблица 2

Разпределение на спортисти от различни спортове

според нивото на психологическа готовност за активност

в екстремни ситуации

Това ни позволява да заключим, че е необходимо да се провежда психологическа подготовка на спортистите при формиране на психологическа готовност, когато са изпратени на отговорни състезания. В същото време тези данни показват, че сред спортистите на бойни изкуства процентът на хората с ниско или по-ниско средно ниво на психологическа готовност е доста висок, което определя и необходимостта от целенасочени мерки за формиране на тяхната психологическа готовност.

Сравнителен анализ на психологическата готовност за действие в екстремни ситуации сред спортисти с висока квалификация по бойни изкуства с различен опит в международни състезания показа, че с увеличаване на участието в тези състезания, броят на спортистите с високо ниво на психологическа подготвеност се увеличава (14% и 21% при по-малко от 2 състезания и 3-4) и броят на хората с ниско ниво на психологическа готовност е редуциран (12 и 9% съответно).

След това обаче, с нарастване на опита на участие в международни състезания, се отбелязва обратната връзка - с броя на състезанията е 5-6 или 7 или повече, броят на спортистите с високи намалява и броят на хората с ниска психологическа готовност (Таблица 3).

Очевидно това се дължи на натрупването на негативни психологически състояния, намаляване на бдителността поради натрупания опит, своеобразно подценяване на значението на стресовите фактори, надцененото и неадекватно самочувствие.
Тези данни показват, че в „рисковата група“, според критерия за намаляване на психологическата готовност за състезателна дейност в екстремни ситуации, спортистите трябва да бъдат назначени не само с малък (по-малко от 2), но и с голям (повече от 5-6) опит в международен конкурси. Те изискват допълнителни мерки за мобилизиране на психологическото състояние, формиране на психологическа готовност.

Таблица 3Психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства

с различен опит в международни състезания

(В%)Оценка на връзката между психологическата готовност за активност при екстремни условия на спортистите и успеха на тяхната състезателна дейност при тези условия показа, че има доста тясна връзка между психологическата готовност и успеха на спортната дейност (таблица 4).

Таблица 4

Връзката на психологическата готовност и успех

спортисти по бойни изкуства

Анализът на компонентите на психологическата готовност в общата извадка на спортистите направи възможно да се отбележи, че всички компоненти на психологическата готовност се формират във фаза и относително равномерно (от 3,54 до 4,38); най-силно изразените волеви и типологични компоненти, по-слабо изразените регулаторни, когнитивни и мотивационни компоненти.

Резултатите от сравнението на основните компоненти на психологическата подготвеност за дейности в екстремни ситуации сред спортисти с различни нива на успех в активността позволиха да се отбележи, че общата структура на петте компонента на психологическата готовност се характеризира с еднакво и поетапно изразяване в групи от спортисти с висок, среден и нисък успех на състезателна дейност (Таблица 5 и 6).Таблица 5

Средните стойности на тежестта на психологическите компоненти

готовност при спортисти с различна степен на успех

конкурентна дейност

Таблица 6

Сравнение на основните компоненти на психологическата готовност

спортисти с най-висока квалификация на силни бойни изкуства

с различни успехи на конкурентната дейност

Спортистите с високо ниво на успех в общата структура на основните психологически компоненти са доминирани от волеви, когнитивни и типологични компоненти. Най-малко изразени в тази група спортисти са мотивационните и регулаторните компоненти.

Спортистите със средно и ниско ниво на успех в състезателната дейност имат най-формираните волеви и типологични компоненти, докато нивото на изразяване на останалите три компонента е много по-ниско. Тези данни показват необходимостта от целенасочено формиране на всички компоненти на психологическата готовност като важен фактор за успеха на състезателната дейност на спортистите. В тази връзка трябва да се обърне специално внимание на регулаторните и мотивационните компоненти на психологическата готовност.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

„Концептуални основи и резултати за оценка на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на бойните изкуства“

 1. „Концептуални основи и психолого-акмеологични технологии за прогнозиране на оперативна психологическа готовност на висококвалифицирани спортисти в бойните изкуства за състезателна дейност“
  Шестата глава на дисертацията представя резултатите от проучване, посветено на прогнозиране на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации. Първият етап от изследването включваше теоретичното обосноваване на методите за оценка на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства в екстремни ситуации.
 2. „Теоретични и методологически основи на проблема за оценка, формиране и коригиране на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на силови бойни изкуства“
  Първата глава на дисертацията представя материали за преглед на литературата, които отразяват теоретичните основи на проблема с психологическата готовност, нейния тезаурус и същност, връзката му с психологическата подготовка, психологическата подготвеност и психологическите състояния (стрес, напрежение). Специален подраздел на първата глава включва концептуалната рамка за прогнозиране,
 3. „Теоретични основи и психолого-акмеологични направления за формиране на психологическа готовност на спортисти с висока квалификация на бойните изкуства за състезателна дейност“
  8-ма глава на дисертацията съдържа материали, посветени на обосноваването на насоките, условията и препоръките за усъвършенстване на системата за формиране на психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации. Въз основа на данни от научната литература за разглеждания проблем и материали от нашия собствен опит за участие в международни
 4. „Психологически характеристики на личността на спортисти с висока квалификация на бойни изкуства с различно ниво на психологическа готовност и развитие на технологията за нейната дългосрочна прогноза“
  Петата глава на дипломната работа съдържа емпирични изследователски материали, които отразяват резултатите от оценката на психологическите (характерологични, типологични) личностни характеристики на спортистите по бойни изкуства с различни нива на дългосрочна психологическа готовност за състезателна дейност в екстремни ситуации, както и оценка на информационното съдържание на набор от психодиагностични техники
 5. Бобрищев А. А. Психологическа и акмеологическа концепция за психологическа готовност на спортисти с най-висока квалификация на силни бойни изкуства, 2009 г.
  Резюме на дисертация за научната степен доктор на психологическите науки 19.00.13 - психология на развитието, акмеология; 13.00.04 - теория и методика на физическото възпитание, спортното обучение, оздравителното и адаптивното физическо възпитание Работата е извършена в отдел по физическа подготовка на Държавната образователна институция за висше професионално образование Санкт Петербургския университет на Държавната пожарна служба на Министерството на извънредните ситуации
 6. „Теоретични основи и технологии за аварийна корекция на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на силови бойни изкуства“
  Седмата глава на дисертацията представя материали, посветени на обосноваването на възможността за спешна корекция на психичното състояние и психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства чрез прилагане на аудиовизуални ефекти, използвайки софтуерния и хардуерен комплекс Mirage в комбинация с традиционните инструменти за психологическа корекция. Изпълнен в основния (аудиовизуален)
 7. „Многоизмерна оценка на основните компоненти на психологическата готовност при спортистите по бойни изкуства с различна степен на успех в екстремни ситуации“
  Четвъртата глава на дипломната работа представя теоретичните основи и резултати от многоизмерна математическа и статистическа оценка на приноса на основните компоненти на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за успеха на техните състезателни дейности в екстремни ситуации. Регресионните модели бяха изчислени за зависимостта на успеха на конкурентната дейност от тежестта на основната
 8. Анализът на резултатите от психологическия анализ на 1-ви и 2-ри период на дейност доведе до следното разбиране на обобщената структура на състоянието на психологическата готовност
  Състои се от два мотивирано-волеви компонента: k-1 и k-2 k-1: мотиви за отговорност и задължение, състояние на доверие; К-2: мотиви за военни действия, състояние на решителност. Нещо повече, структурата на „състоянието на доверие“ е мотивът за успех; самоувереност, изчисление; самоконтрол; изживявайки държавното значение на успеха на своята дейност. Структурата на „държавата
 9. Оценка на резултатите от медицинско и психологическо обучение
  Медицинското и психологическото обучение се контролира според резултатите от периодични психологически прегледи и данни, получени по време на динамичния мониторинг на успеха на обучението, като се вземат предвид резултатите от други видове тренировки на астронавтите. Цялостна оценка на готовността с издаване на експертно становище за годността за преминаване към следващия етап на подготовката или за космоса
 10. „Концептуален модел и механизми за формиране на готовността на педагогическия психолог за професионална дейност“
  Глава III обосновава концепцията на автора за решаване на изследователския проблем, съответния психологически и педагогически модел за системно непрекъснато формиране на готовност, както и механизмите и условията за неговото формиране на предуниверситетския и университетския етап. Концепцията за формиране на готовността на педагогическия психолог за професионална дейност е набор от основни разпоредби
 11. „Психологически анализ на професионалната дейност на педагогическия психолог като обективна основа за формиране на готовност“
  В глава II, основан на основния принцип на примата на модела на дейност в професионалното развитие, се извършва психологически анализ на практическата психология на образованието като сфера на професионалния труд. Логиката и съдържанието на тази глава се определят от системно-активния подход към изучаването на професионалната дейност въз основа на водещите идеи на анализа на психологическата структура на дейността (Е.М.
 12. Оценка на резултатите от дейности и човешко поведение, екипът - мощен метод на военно психологическо изследване
  Преценявайки ролята на метода в успеха на изследването на всеки проблем, изключителният руски изследовател-експериментатор I.P. Павлов пише: „Методът е първото основно нещо. Тежестта на изследването зависи от метода, от начина на действие. С добър метод и не особено талантлив човек може да направи много. И с лош метод блестящ човек ще работи напразно, няма да получи ценно, точно
 13. Влиянието на моралния и психологическия климат в екипа върху психологическата готовност на служителите на специалните звена
  Практиката показва, че заедно с индивида има колективно желание за предприемане на действия. Готовността на сервизния екип не е пряка последица, а не механична сума от готовността на отделните му членове. Освен мобилизиране на индивидуалните качества е необходимо да се привлекат общественото мнение, традициите на екипа за изпълнение на задачата, създаване на общо отношение и колективно настроение. цялостен
 14. Методи за оценка на зрелостта на концептуалните структури на химията и показатели за специални химически способности
  За да оценим зрелостта на концептуалните структури на химията и показатели за специални химични способности, ние разработихме методи, теоретичното и емпиричното обосновка на които е представено по-подробно в трудовете (Волкова, 2002, 2005, 2008): 1. Метод „Химични диференциации“ (диференциране - разграничаване на близки сигнали и избор на единствения подходящ сигнал за отговор)
 15. „Концептуални основи на психологическата и акмеологическата подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение“
  Шестата глава на дипломната работа съдържа материали, посветени на обосноваването на насоките, условията и препоръките за подобряване на системата на психологическа и акмеологична подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение. Той също така представя структурно-функционален модел и обосновава принципите на психологическата и акмеологическата подкрепа за социализацията на подрастващите с делинквентно поведение.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com