основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

„Концептуални основи и психолого-акмеологични технологии за прогнозиране на оперативна психологическа готовност на висококвалифицирани спортисти в бойните изкуства за състезателна дейност“

Шестата глава на дисертацията представя резултатите от проучване, посветено на прогнозиране на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации.

Първият етап от изследването включваше теоретично обосноване на методите за оценка на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства в екстремни ситуации.

Избрани бяха експресни тестове, които ни позволиха да оценим настоящото психическо състояние на спортистите в даден момент.

Въз основа на резултатите от експериментално проучване и статистически анализ на получените данни беше установен набор от информативни показатели, чиито нива на тежест значително се различаваха сред спортистите по бойни изкуства с висока и ниска оперативна психологическа готовност за състезателна активност в екстремни ситуации. Последното беше оценено от компетентните съдии.

Последната част от работата беше посветена на разработването на психодиагностичен алгоритъм за прогнозиране на оперативната психологическа готовност на спортистите за състезателна активност в екстремни ситуации.
Въз основа на информационни показатели за психологически бързи тестове, използващи мултиварен регресионен анализ, е разработен диагностичен алгоритъм за прогнозиране на оперативната психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства (таблици 10 и 11).

Таблица 10

Резултатите от сравнението на психологическите характеристики на личността

спортисти с различни нива на оперативно психологическо

желание за състезаниеТаблица 11

Прогноза за регресионна функция оперативна психологическа

желание за състезание

в екстремни ситуации<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

„Концептуални основи и психолого-акмеологични технологии за прогнозиране на оперативна психологическа готовност на висококвалифицирани спортисти в бойните изкуства за състезателна дейност“

 1. „Теоретични основи и психолого-акмеологични направления за формиране на психологическа готовност на спортисти с висока квалификация на бойните изкуства за състезателна дейност“
  Осма глава на дисертацията съдържа материали, посветени на обосноваването на насоките, условията и препоръките за подобряване на системата за формиране на психологическа готовност на спортистите по бойни изкуства за състезателна дейност в екстремни ситуации. Въз основа на данните от научната литература по разглеждания проблем и материали от нашия собствен опит за участие в международни
 2. „Концептуални основи и резултати за оценка на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на бойните изкуства“
  В третата глава на дисертацията са представени материалите от теоретичния анализ и резултатите от емпиричните изследвания, посветени на обосноваването на концептуалните основи и методи за експертна оценка на нивата на експресивност и компоненти на дългосрочната психологическа готовност на спортисти с висока квалификация в бойните изкуства за състезателна активност в екстремни ситуации. Въз основа на анализ
 3. Бобричев А. А. Психологическа и акмеологическа концепция за психологическа готовност на спортисти с най-висока квалификация на силни бойни изкуства, 2009 г.
  Резюме на дисертация за научната степен доктор по психологически науки 19.00.13 - психология на развитието, акмеология; 13.00.04 - теория и методика на физическото възпитание, спортното обучение, оздравителното и адаптивното физическо възпитание Работата е извършена в отдел по физическа подготовка на Държавната образователна институция за висше професионално образование Санкт Петербургския университет на Държавната пожарна служба на Министерството на извънредните ситуации
 4. „Теоретични и методологически основи на проблема за оценка, формиране и коригиране на психологическата готовност на спортисти с висока квалификация в бойните изкуства“
  Първата глава на дисертацията представя материали от преглед на литература, които отразяват теоретичните основи на проблема с психологическата готовност, нейния тезаурус и същност, връзката му с психологическата подготовка, психологическата подготвеност и психологическите състояния (стрес, напрежение). Специален подраздел на първата глава включва концептуалната рамка за прогнозиране, т.е.
 5. „Психологически характеристики на личността на спортисти с висока квалификация на бойни изкуства с различно ниво на психологическа готовност и развитие на технологията за нейната дългосрочна прогноза“
  В 5-та глава на дисертацията са представени емпирични изследователски материали, които отразяват резултатите от оценката на психологическите (характерологични, типологични) личностни характеристики на спортистите по бойни изкуства с различни нива на дългосрочна психологическа готовност за състезателна активност в екстремни ситуации, както и оценка на информационното съдържание на набор от психодиагностични техники
 6. „Теоретични основи и технологии за аварийна корекция на психологическата готовност на спортисти с най-висока квалификация на силови бойни изкуства“
  Седмата глава на дисертацията представя материали, посветени на обосноваването на възможността за спешна корекция на психичното състояние и психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства чрез прилагане на аудиовизуални ефекти, използвайки софтуерния и хардуерния комплекс Mirage в комбинация с традиционните инструменти за психологическа корекция. Изпълнен в основния (аудиовизуален)
 7. „Многоизмерна оценка на основните компоненти на психологическата готовност при спортистите по бойни изкуства с различна степен на успех в екстремни ситуации“
  Четвъртата глава на дипломната работа представя теоретичните основи и резултати от многоизмерна математическа и статистическа оценка на приноса на основните компоненти на психологическата готовност на спортистите по бойни изкуства за успеха на техните състезателни дейности в екстремни ситуации. Изчислени бяха регресионните модели на зависимостта на успеха на конкурентната дейност от нивото на тежест на основните
 8. „Концептуални основи на психологическата и акмеологическата подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение“
  Шестата глава на дипломната работа съдържа материали, посветени на обосноваването на насоките, условията и препоръките за усъвършенстване на системата за психологическа и акмеологична подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение. Той също така представя структурно-функционален модел и обосновава принципите на психологическата и акмеологическата подкрепа за социализацията на подрастващите с делинквентно поведение.
 9. „Психологически и педагогически технологии за формиране на готовността на педагогическия психолог за активност и оценка на тяхната ефективност“
  Глава IV описва образователните и мониторинговите технологии, разработени от автора за прилагане на концептуалния модел, както и резултатите от тестването на тяхната ефективност. Психологическата и педагогическата технология се определя като съвкупността от систематично използвани в образователния процес знания, методи, форми и методи за взаимодействие на учебните предмети, насочени към тяхното развитие и обучение (Г.В.
 10. „Концептуален модел и механизми за формиране на готовността на педагогическия психолог за професионална дейност“
  Глава III обосновава концепцията на автора за решаване на изследователския проблем, съответния психологически и педагогически модел за системно непрекъснато формиране на готовност, както и механизмите и условията за неговото формиране на предуниверситетския и университетския етап. Концепцията за формиране на готовността на педагогическия психолог за професионална дейност е набор от основни разпоредби
 11. „Психологически анализ на професионалната дейност на педагогическия психолог като обективна основа за формиране на готовност“
  В глава II, основан на основния принцип на примата на модела на дейност в професионалното развитие, се извършва психологически анализ на практическата психология на образованието като сфера на професионалния труд. Логиката и съдържанието на тази глава се определят от системно-активния подход към изучаването на професионалната дейност въз основа на водещите идеи на анализа на психологическата структура на дейността (Е.М.
 12. „Основни компоненти, механизми и технологии на психологическа и акмеологична подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение“
  Петата глава на дисертацията представя резултатите от проучване за систематичен анализ на съществените компоненти на организацията на психологическата и акмеологичната подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение. Разкрити са психолого-акмеологичните механизми, описани са програмата и технологиите на психолого-акмеологичната подкрепа за социализация на подрастващите с делинквентно поведение. Въз основа на
 13. „Теоретични и методологически основи на психологическата и акмеологическата подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение“
  Първата глава на дисертацията представя преглед на литературата, който отразява теоретичните основи на проблема за девиантното и делинквентно поведение, неговия тезаурус и същност, връзката с развитието на личността на делинквентен юноша, обсъжда етиологията на делинквентното поведение, темата за определяне на факторите на делинквентното развитие и
 14. Психологическа и акмеологична служба: статус, функции, организация на дейностите
  Когато се обсъжда връзката на акмеологията с практиката, трябва да се обърне специално внимание на необходимостта от създаване на акмеологични или психолого-акмеологични служби. Психологическите и акмеологичните служби са призовани да станат важна връзка между психологическата и акмеологичната наука и практика. Те първо трябва да демонстрират възможностите на акмеологията в ефективно решение.
 15. Акмеологични технологии в дейностите на мениджъра
  Акмеологичните технологии възникват при осъществяването на „идеята“ за акмеологията. Следователно технологът, когато решава технологични проблеми, разработва технологии не в рамките на дизайна на предишната, в случая мениджърска практика, а чрез своята проблематизация. Основата на проблематизацията е менталното отношение към възможността за промяна на процедурния „модел“ в управленската дейност, т.е.
 16. Белов В. Г. Психологическа и акмеологична подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение: концепция, модел, технология, 2010 г.
  Резюме на дисертация за степен на доктор по психология. Специалност: 19.00.13 - психология на развитието, акмеология. Научен консултант - кандидат на психологическите науки, доктор по философия, професор Бирюкова Галина
 17. Акмеологични технологии в дейностите на мениджъра
  Акмеологичните технологии възникват при осъществяването на „идеята“ за акмеологията. Следователно технологът, когато решава технологични проблеми, разработва технологии не в рамките на дизайна на предишната, в случая мениджърска практика, а чрез своята проблематизация. Основата на проблематизацията е менталното отношение към възможността за промяна на процедурния „модел“ в управленската дейност, т.е.
 18. Психологическа готовност за политическа дейност
  Категорията на готовността като цяло отразява връзката на качествата на предмета на дейност с неговите изисквания. Предвид многоизмерността на дейността, готовността трябва да се разглежда като сложно, многостранно и многостепенно образование. Така че, можем да говорим както за готовност за политическа дейност в широк смисъл, така и за готовността за работа в конкретна политическа роля (заместник, лидер
 19. Психологическа готовност за политическа дейност
  Категорията на готовността като цяло отразява връзката на качествата на предмета на дейност с неговите изисквания. Предвид многоизмерността на дейността, готовността трябва да се разглежда като сложно, многостранно и многостепенно образование. Така че, можем да говорим както за готовност за политическа дейност в широк смисъл, така и за готовността за работа в конкретна политическа роля (заместник, лидер
 20. „Психологически и акмеологични критерии за социално-психологическа реабилитация на подрастващите в работната сила“
  В 4-та глава на дисертацията са представени емпирични изследователски материали, които отразяват резултатите от оценката на психологическите (характерологични, типологични) личностни характеристики на подрастващите с делинквентно поведение, както и оценка на информационното съдържание на набор от психодиагностични техники и разработване на базата на тези данни, многоизмерен диагностичен алгоритъм за прогнозиране на рехабилитацията
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com