основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Игрално моделиране в системата на акмеологичното обслужване в управленските структури

С интереса на управленските структури и лицата, вземащи решения, техните кадрови услуги към неслучайността на кадровата политика и реализирането на идеята за повишаване на професионализма, идеята за достигане на по-високи „върхове“ на професионализъм и творческа самореализация, възможни за истински орган за управление, акмеологичните услуги възникват като специфична връзка в персонала услуга. При поставянето на поръчка за работата на акмеологичната служба се вземат предвид преобладаващите многобройни проблеми в работата на съществуващия управленски орган, по отношение на съществуващата система от регулаторни и външни изисквания към дейността на мениджърите, както и тенденциите в изискванията в променящите се условия на обществото, икономиката, политиката и т.н., и самите тях. ценности за поддържане и развитие на професионализъм, въвеждане в него на резултатите от културното развитие и др.

Колкото по-сложни са задачите и проблемите, пред които е изправена кадровата служба за управление на системата на дейност, индустрия, регион, държава, толкова по-фундаментална става ред за увеличаване на кадровия потенциал, осигурявайки надеждността на неговия растеж, независимостта от времето и пазарните условия. В този случай най-подходящият подход за решаване на тези проблеми и проблеми е въвеждането на игровото моделиране като основна връзка в акмеологическата служба. Именно моделирането от този тип се крие в пресечната точка на интересите на практиката, науката, културата и предаването на способности (образование), който се явява като адекватен механизъм за организирано подобряване на професионалния потенциал на отделни ръководители и управленски екипи, механизъм за формиране на управленски екипи. Наред с игровото моделиране трябва да бъдат представени обучения, диагностика и други връзки на комплекса.

резюме

Моделното моделиране в сегашната му форма и в подчинение на идеята за развитие на дейности и професионално развитие на участниците в играта не е толкова „едно от“ средствата за реализиране на ценностите на професионалното усъвършенстване, идеите на акмеологията. Съвременното моделиране на игри действа като специален, универсален механизъм за решаване на аналитични, педагогически, научни, образователни, културни, практически проблеми и проблеми. В развиващите се игри се реализира хармонията на промените и проявите на мотивационни, ефективни, умствени, самоопределящи се, групово-динамични, отборно-генетични, рефлексивно-самоорганизиращи се и др.
слоеве на реален професионален процес. В игрите се моделира целостта на професионалния механизъм на отделен мениджър и мениджърски екипи.

При използването на гейминг моделиране се различават две посоки. В първата посока акцентът е поставен върху водещата роля на участващите ситуации на управленската дейност и разработването на модифицирани сюжети за тяхното въвеждане в играта, за да се развие самата управленска дейност. Развитието на мениджърите, свързано със съдържанието на ситуации и сюжети, изглежда като незадължителен слой от моделирането на игри. Във втората посока играта се използва за формиране на управленска култура и по-високи форми на професионализъм. Ситуациите и сюжетите играят подчинена роля тук. Основата на това направление е овладяването на игровата технология и макротехнологиите. Диагностичните, иновационните и изследователските програми могат да бъдат внедрени на базата на образователно ориентирани процеси на игрови модели.

Тестови въпроси и задачи

1. Каква е необходимостта от игри в управленските структури?

2. Каква е същността на играта и механизмът на играта?

3. Как се реализира идеята за развитие в гейминг моделирането?

4. Какво е характерно за управлението на процеса на игра?

5. Какво допринася за развитието на играта (ODI), преминаваща по пътя на трансформация на професионалните способности?

6. Какви са възможностите за моделиране на игри при формирането на мениджърски екипи?

7. Помнете сюжета от управленската дейност, която се проведе при вас или с друг ръководител. Изградете сценарий въз основа на сюжет с ясно фиксиран акцент (върху процеса на вземане на решения, върху самоопределението, обобщаването и т.н.). Обяснете зависимостта на сценария по отношение на структурата на съдържанието от избрания акцент.

8. Включете един от партньорите в изпълнението на сценария. Намерете несъответствието между скрипта и неговото изпълнение. Обяснете причината за несъответствието.

9. Установете несъответствието между варианта на изпълнение на скрипта и съдържанието на скрипта. Коригирайте сценария, като вземете предвид реалния ход на играта. Извършете корекцията на въплътеното въз основа на акцента, подчертан като основа на сценария.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Игрално моделиране в системата на акмеологичното обслужване в управленските структури

 1. Игрално моделиране в системата на акмеологичното обслужване в управленските структури
  С интереса на управленските структури и лицата, вземащи решения, техните кадрови услуги към неслучайността на кадровата политика и реализирането на идеята за повишаване на професионализма, идеята за достигане на по-високи „върхове“ на професионализъм и творческа самореализация, възможни за истински орган за управление, акмеологичните услуги възникват като специфична връзка в персонала услуга. В дизайна
 2. Управлението на игровото моделиране като акмеологичен модел на управленска дейност
  Игралното моделиране се състои в прехода от първоначалната версия на решението към пресечната задача, която има значителна прилика с обичайните модели на практическа дейност и субективни прояви в дейността, към друг вариант, по-напреднал и разработен. Тази опция променя извадката, въвежда това, което е характерно за субекта по съдържание и начин на дейност. Ако източникът и
 3. Управлението на игровото моделиране като акмеологичен модел на управленска дейност
  Игралното моделиране се състои в прехода от първоначалната версия на решението към пресечната задача, която има значителна прилика с обичайните модели на практическа дейност и субективни прояви в дейността, към друг вариант, по-напреднал и разработен. Тази опция променя извадката, въвежда това, което е характерно за субекта по съдържание и начин на дейност. Ако източникът и
 4. Структурата на целите и задачите на акмеологическата служба
  Основната цел на услугата: акмеологична подкрепа за личностно и професионално развитие на човек. Непряката цел на услугата е да създаде психологически удобни условия за успех в професионалната дейност и, следователно, по-широкия социален контекст, произтичащ от това - социокултурната трансформация на човешката среда. Повече частни цели
 5. Методът за анализ на структурата на управленските дейности
  Анализът на структурата на управленската дейност предполага, че резултатите от работата на мениджъра се вписват в параметрите на тези обекти, които се фокусират върху неговата дейност. Дейността на лидера води до трансформация на управлявани обекти, по-точно, до промяна (или запазване на необходимото ниво) на техните специфични характеристики, необходими за осъществяване на целите на управлението и
 6. Acmetechnological подкрепа за личностно и професионално развитие на човек от акмеологичната служба
  План 1. Акмеологичното обслужване като форма за осигуряване на личностно и професионално развитие на човек. 2. Структурата на целите и задачите на акмеологическата служба. 3. Дейности и функции на акмеологичната служба. 4. Технологично оборудване на акмеологичната служба. 5. Акмеологът като предмет на дейност в акмеологическата служба. Ключови думи: акметехнологична поддръжка
 7. Acmetechnological подкрепа за личностно и професионално развитие на човек от акмеологичната служба
  План 1. Акмеологичното обслужване като форма за осигуряване на личностно и професионално развитие на човек. 2. Структурата на целите и задачите на акмеологическата служба. 3. Дейности и функции на акмеологичната служба. 4. Технологично оборудване на акмеологичната служба. 5. Акмеологът като предмет на дейност в акмеологическата служба. Ключови думи: акметехнологична поддръжка
 8. Управленски умения и креативност в управленските дейности. Лични качества, характерни за мениджър на високо и най-високо ниво на професионализъм
  Овладяването в управленската дейност съчетава сигурността на цялата структура на процесите, въведени от мениджъра в хода на изпълнение на управленската функция в конкретни условия, гъвкавостта на промяна на структурата на процесите в зависимост от условията и лекотата на изпълнение на процесите в тяхната взаимозависимост. Сигурността, въведена от мениджъра при проектирането на неговите действия, показва развитието
 9. Управленски умения и креативност в управленските дейности. Лични качества, характерни за мениджър на високо и най-високо ниво на професионализъм
  Овладяването в управленската дейност съчетава сигурността на цялата структура на процесите, въведени от мениджъра в хода на изпълнение на управленската функция в конкретни условия, гъвкавостта на промяна на структурата на процесите в зависимост от условията и лекотата на изпълнение на процесите в тяхната взаимозависимост. Сигурността, въведена от мениджъра при проектирането на неговите действия, показва развитието
 10. Акмеологичното обслужване като форма за осигуряване на личностно и професионално развитие на човек
  Акмеологичната служба е включена като част от системата на акметехнологичната подкрепа за личностно и професионално развитие на човек. Това е специално организиран и структуриран набор от средства, насочени към развитието на човек като субект на професионална дейност. Правното основание за акмеологическата услуга се осигурява от Кодекса
 11. Психологическа и акмеологична служба: статус, функции, организация на дейностите
  Когато се обсъжда връзката на акмеологията с практиката, трябва да се обърне специално внимание на необходимостта от създаване на акмеологични или психолого-акмеологични служби. Психологическите и акмеологичните служби са призовани да станат важна свързваща връзка между психологическата и акмеологичната наука и практика. Те първо трябва да демонстрират възможностите на акмеологията в ефективно решение.
 12. Технологично оборудване на услугата акмеология
  Технологиите, използвани в работата на акмеологичната служба, могат да бъдат разделени на два вида: диагностични инструменти за изучаване на личностно и професионално развитие и acmerazuyuschie технологии. Диагностичните инструменти включват традиционните методи за диагностика: наблюдение (включено, медиирано), което позволява първоначален анализ и оценка на характеристиките на личното и професионалното
 13. Насоки на дейност и функции на акмеологичната служба
  Основите на акмеологическата служба се основават на три компонента: научен, приложен и правилен процес. Първият се състои в разработване на теоретични и методологически основи на развитието на личността в процеса на професионална дейност на ниво психологически и акмеологични знания, моделиране на успешна професионална дейност на специалист в зависимост от спецификата
 14. Акмеолог като предмет на дейност в акмеологическата служба
  Разглеждането на акмеолог като предмет на дейност в рамките на акмеологическа служба включва обжалване на неговите задължения, отговорности, права, както и лични и професионални характеристики. В своята професионална дейност акмеологът е длъжен: - да се ръководи от Конституцията на Руската федерация, правителствените и регулаторни документи, регламентиращи дейността на съответните структури,
 15. Структура и персонал на ветеринарната служба
  Административната и организационната структура на ветеринарната медицина се определя от обхвата на задачите в системата на държавата и обществото, като се отчитат интересите на юридическите и физическите лица. В организационно отношение ветеринарната служба на Беларус обхваща законово стабилна система от институции, организации, ръководни органи, свързани с общи задачи и изпълняващи на тази основа специални
 16. Структурата на санитарно-епидемиологичната служба
  Санитарната служба се ръководи от главния държавен санитарен лекар на Република Беларус, зам. Министърът на здравеопазването, водещата агенция на Санитарно-епидемиологичната служба, е Катедрата по хигиена и епидемиология. Главният държавен санитарен лекар представя главните санитарни лекари на областните градски и областни центрове по хигиена, епидемиология и обществено здраве (ЦГЕОЗ),
 17. Структура на услугите по анестезиология и реанимация
  В съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването на СССР „За по-нататъшното усъвършенстване на анестезиологията и реанимационните грижи за населението“ № 841 от 11 юни 1986 г. службата по анестезиология и реанимация е допълнително разработена и разпространена в лечебни заведения, където досега не е съществувала. Статутът на услугата също се промени. Сега нейната организация не зависи от броя на хирургичните легла. В ред
 18. Лабораторно обслужване, структура, задачи
  Клинична диагностична лаборатория Сред диагностичните услуги важно място заема клиничната лабораторна диагностика, която осигурява практическа медицинска помощ около 80% от обективната диагностична информация, необходима за навременна диагностика и мониторинг на ефективността на лечението. Лабораторната услуга осигурява рутинни справки на лекарите в
 19. Структура и организация на дейностите на службата за линейка
  В Русия е създадена и функционира система, която осигурява на населението спешна медицинска помощ с развита инфраструктура. Системата на лечебните заведения за спешна медицинска помощ се основава на териториалния принцип на обслужване на населението и единството на навременността и непрекъснатостта на лечението на предболничния и болничния етап. Има пряка зависимост между резултата от тежки наранявания и патологични
 20. Структурата на рефлексивно-акмеологичния подход към развитието на професионалното умение
  И така Анализът показа тесни и разнообразни връзки на акмеологията с други човешки науки. Как тези връзки влияят на конкретни акмеологични изследвания? Естествено, знанията, придобити в сродните науки, се вземат предвид при отделни акмеологични изследвания и разработки по различни начини, в зависимост от техните специфични задачи и концептуално-методологични средства за решение. при
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com