основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Белов В. Г. Психологическа и акмеологична подкрепа за подрастващите с делинквентно поведение: концепция, модел, технология, 2010 г.
Резюме на дисертация за степен на доктор по психология. Специалност: 19.00.13 - психология на развитието, акмеология. Научен консултант - кандидат на психологическите науки, доктор по философия, професор Бирюкова Галина Михайловна.
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА

Книги и учебници по темата Акмеология:

 1. Хватова М. В. .. Концепцията за развитие на акмеологични ресурси на психологическото здраве на младежта - 2012г
 2. Вербина Г. Г .. Психолого-акмеологична концепция за развитие на професионално здраве на специалист - 2011г
 3. Проверка работи. Акмеологичен подход към периодизация на развитието на човешката епоха - 2011г
 4. Соловьев И. .. Развитие на професионалист в акмеологичната среда - 2011г
 5. Постникова М. И. Психология на отношенията между поколенията в съвременна Русия - 2011г
 6. Хашченко Т. Г. .. Лична готовност на учениците за предприемаческа дейност: Психологическо съдържание и условия за формиране - 2011г
 7. Волкова Е. В. .. Развитието на психичните структури като основа на специалните способности - 2011г
 8. Манойлова М. А. Акмеологично развитие на многоетническата компетентност на учебните предмети - 2011г
 9. Изпитна работа. Основите на акмеологията - Acme. Изтъкване. Акмеограма - 2010г
 10. Проверка работи. Описание на основните акмеологически училища - 2010 г.
 11. Бусигина И. С. Корпоративната сигурност като Акмеологична фондация в продуктивните дейности на организацията - 2010 г.
 12. Орестова В. Р .. Аксеологическа концепция за идентификация на държавните служители - 2010
 13. Толстих Н. Н. .. Развитие на времевата перспектива на личността: културно-исторически подход - 2010
 14. Чит лист. Акмеология - 2009
 15. Зазикин В. Г. Кратък акмеологичен речник - 2009
 16. Екимчик О. А. Когнитивни и емоционални компоненти на любовта при хора на различна възраст - 2009 г.
 17. Карабущенко Н. Б. Феноменът на елита: исторически и психологически основи и пътища на развитие - 2009г
 18. Плугина М. I .. Аксемеологичната концепция за професионалното развитие на учителите във висшите училища - 2009
 19. Бобричев А. А. Психолого-акмеологична концепция за психологическа готовност на спортисти от най-висока квалификация на бойните изкуства - 2009 г.
 20. Илийн В. А. .. Психосоциалната теория като мултидисциплинарен подход към анализа на социалните процеси в съвременното общество - 2009 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com