Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравната система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генни болести / Кожни и венерически болести / История на медицината / Инфекциозни болести / Имунология и алергология / анестезиология и реанимация, първа помощ / Хигиена и санитарна епидемиология / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешни болести / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Новини за медицината
автори
Лицензирани книги за лекарства
Патологична анатомия

ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ

Шляга IF, Мартемянова Л.А., Турченко С.Ю. Патоанатомична диагноза. Разлики в диагнозите и техния анализ 2012
Целта на учебния и методически наръчник е да разкрие на сегашното ниво въпросите за формулирането и структурата на диагностиката, да овладее аспектите на категорията на несъответствието между диагнозите и техните причини, както и същността на понятието "йатогенна патология". Представени са препоръките за патоанатомичната диагноза, разликите в диагнозите и техния анализ за провеждане на практически упражнения. Той е предназначен за ученици от 5, 6 курса на медицински факултет на медицински гимназии, лекари-стажанти-патолози и лекари от други специалности.
Методическо ръководство Тестове за патанатомия за медицинските и детските факултети 2011
Щети. Клетъчни и извънклетъчни механизми на трофизма. Дистрофия. Общи модели на развитие на паренхимални и стромо-съдови дистрофии. Смесена дистрофия. Класификация. Общи модели на развитие. Некроза. Клинични и морфологични характеристики. Нарушения на кръвообращението. Морфология на острата и хронична сърдечна недостатъчност. Тромбоемболичен синдром. Синдром на DIC. Възпаление. Същност, регулярност на развитието. Морфология на кинетиката на възпалителната реакция. Класификация. Ексудативно възпаление. Клинични и морфологични характеристики. Продуктивно възпаление. Грануломатоза. Имунопатологични процеси. Автоимунността. Морфология на реакциите на свръхчувствителност. Процеси на приспособяване и компенсация. Регенерация. Общи разпоредби. Репаративна и патологична регенерация. Тумори. Хисто- и морфогенеза на тумори. Принципи на класификация. Сарком. Рак. Болести на кръвната система. Хематологични злокачествени заболявания.
Чернобий ГН, Сидорова ОД, Иванов А. В. Практически курс в хода на частна патологична анатомия 2010
Наръчникът за обучение определя мотивацията, целта и целите на темата на урока, списък на въпросите и карта за обучение на дейността с алгоритъм за действие за самостоятелно изучаване на учебните елементи. Предлагат се ситуационни задачи и тестови задачи за контролиране на първоначалното и крайното ниво на знания. Учебникът за учениците е съставен в съответствие с професионалния държавен образователен стандарт за обучение на лекари в специалностите 06010165 - Медицина, 06010365- Педиатрия и 06010465 - Медикопрофилактичен случай, като се вземат предвид дисциплината и нивото на компетентност на студента.
Таранина ТС, Климачев В. В., Лепилов АВ Проверете задачите по патологичната анатомия 2009
Целта на тези тестове е да улесни процеса на самообучение и да подобри нивото на ефективност на теоретичното и практическото обучение на студентите за практически упражнения по патологична анатомия. Тестовите задачи се основават на "Примерна програма за дисциплинарна патологична анатомия за специалности: 04100 - медицински случай, 04200 - педиатрия, 04300 - медицински превантивен случай, Москва, 2002". Пробните задачи се подреждат в зависимост от броя на проведените сесии и включват секции от обща и частна патологична анатомия, които се изучават съответно в 5-и и 6-и семестър. На вашето внимание се предлагат тестови задачи, при които може да има един, два, три и по-правилни отговори! В задачите на други формуляри следвайте инструкциите там. В края на всяка тема са правилните отговори на поставените въпроси, което ще улесни подготовката за класове.
Plotnikova NA, Kemaykin SP, Kharitonov SV Обща и специфична патологична анатомия 2009
Ръководството за практически упражнения по патологична анатомия съдържа кратко описание на основните въпроси на изследваните теми, подробно описание на микропрепаратите с посочване на учебните елементи, списък на предложените макро-препарати, контролни въпроси и ситуационни задачи по всяка тема. Той е предназначен за студенти от III-IV курсове на медицински и детски отделения на медицинския факултет.
Базински В. А., Прокопчик НИ, Силяева НФ Курс по лекции по патологична анатомия 2009
Предложеният курс по лекции по патологична анатомия е съставен в съответствие с настоящата моделна програма и учебна програма за патологична анатомия на студенти от медицински, педиатрични и медицински диагностични отделения, като се вземат предвид последните научни постижения. Той ще допринесе за повишаване ефективността на независимата подготовка на студентите за лабораторни изследвания, ще бъде от интерес за студенти от други факултети на медицински университети и лекари-патолози.
Соловойска ИП, Батиров ФА, Пономарев АВ, Федоров ДН Патологична анатомия на туберкулозата и диференциална диагноза на грануломатозни заболявания 2005
Този атлас включва съвременни идеи за характеристиките на патоанатомичните прояви, класификацията и диференциалната диагностика на туберкулозата и най-често срещаните грануломатозни заболявания. Основата на атласа постави половин век опит в изучаването на аутопсионния материал и биопсия на патоанатомичния отдел на Научния институт по фтизиопулмология на ММА, наречен след него. IM Сеченов. В областта на фтизиопулмологията представеното ръководство е оригинално, публикувано за първи път и е предназначено за широко използване на етапа на следдипломна квалификация.
Rykov V.A. Ръководството на патолога 2004
Ръководството изброява основните нормативни актове, които регулират секционната работа на патоанатомичната служба, нейния персонал, правата, служебните и професионалните задължения, мерките за социална защита на обслужващите работници и оценява възможното възникване на отговорност за нежелани резултати от патоанатомичната грижа. В съответствие с МКБ-10 са дадени изискванията за установяване на клинични и патоанатомични диагнози, правилата за сравняване на диагнозите, кодирането (кодирането) на заболяванията и изготвянето на медицинско удостоверение за смърт. Наръчникът е предназначен за служители от патоанатомичните служби и за организаторите на здравни грижи и ще бъде полезен за клинични специалисти, работници на застрахователни организации и правоприлагащи органи и може да бъде използван като референтен инструмент за обучение на студенти по медицина във висшето медицинско образование на патолози и организатори на обществени здравни услуги, както и за широк кръг от читатели, заинтересовани от тези медицински и правни проблеми.
Мишнев ОД, Шчеголев ИИ, Трушов ОА Патологична диагностика на сепсис 2004
Въведение. Определения на термини и понятия. Етиология. Класификация. Патоанатомична диагностика. Принципи на регистрация на патоанатомична диагноза и медицинско удостоверение за смърт.
Редактирано от М. Палцев. Курс по лекции по патологична анатомия 2003
Тя се препоръчва от Образователно-методичната асоциация за медицинско и фармацевтично образование на руските университети като учебник за студенти от медицинските университети.
1 2
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com