Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицински паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Отоларингология / Организация на системата на здравеопазването / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствена, генна болест / Кожни и полово предавани болести / История на медицината / Инфекциозни болести / Интензивна терапия, Анестезиология и реанимация, първа помощ / Хигиена и санитарен контрол / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Вътрешни болести / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За авторите
Лицензирани книги по медицина
Патологична анатомия

ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ

Шалига И.Ф., Мартемянова Л.А., Турченко С.Ю. Патологична диагноза. Несъответствия в диагнозите и техния анализ 2012
Целта на учебно-методическото ръководство е да разкрие на съвременното ниво въпросите за формулиране на диагнози и тяхната структура, да овладеят аспектите на категорията на несъответствията на диагнозите и техните причини, както и същността на понятието „ятрогенна патология“. Представени са препоръките за патоанатомична диагноза, несъответствия в диагнозите и техния анализ за практическо обучение. Предназначена е за студенти от 5, 6 курса на медицинския факултет на медицинските университети, медицински стажанти, патолози и лекари от други специалности.
Методическо ръководство Патологични тестове за медицински и педиатрични факултети 2011
Щети. Клетъчни и извънклетъчни механизми на трофизма. Дистрофия. Общи модели на развитие на паренхимни и стромално-съдови дистрофии. Смесени дистрофии. Класификация. Общи модели на развитие. Некроза. Клинични и морфологични характеристики. Нарушения на кръвообращението. Морфология на остра и хронична сърдечна недостатъчност. Тромбоемболичен синдром. DIC синдром. Възпаление. Същност, модел на развитие. Морфологията на кинетиката на възпалителния отговор. Класификация. Ексудативно възпаление. Клинични и морфологични характеристики. Продуктивно възпаление. Грануломатоза. Имунопатологични процеси. Автоимунността. Морфологията на реакциите на свръхчувствителност. Процеси на адаптиране и компенсации. Регенерация. Общи разпоредби. Репаративна и патологична регенерация. Тумори. Хисто- и морфогенеза на тумори. Принципи на класификация. Сарком. Рак. Заболявания на кръвната система. Хематологични злокачествени заболявания.
Чернобай Г.Н., Сидорова О.Д., Иванов А.В. Семинар по хода на частната патологична анатомия 2010
Урокът идентифицира мотивацията, целта и целите на темата на урока, представя списък с въпроси и карта за обучение на урок с алгоритъм за действие за самостоятелно изучаване на елементите на обучението. Предлагат се ситуационни задачи и тестови задачи за контролиране на началното и крайното ниво на знания. Учебникът за ученици е съставен в съответствие с професионалния държавен образователен стандарт за обучение на лекари по следните специалности: 06010165 - Обща медицина, 06010365- Педиатрия, и 06010465 - Медицинска и превантивна грижа, съобразена с програмата на дисциплината и степента на усвояване на уменията на студентите.
Таранина Т.С., Климачев В.В., Лепилов А.В. Патологични тестове за анатомия 2009
Целта на тези тестови задачи е да улеснят процеса на самоподготовка и да повишат степента на ефективност на теоретичната и практическата подготовка на студента за практическите упражнения по патологична анатомия. Тестовите задачи се базират на “Приблизителна програма в дисциплината патологична анатомия по специалности: 04100 - медицинска помощ, 04200 - педиатрия, 04300 - медицинска и профилактична помощ, Москва, 2002”. Тестовите задачи са подредени по броя на класовете и включват раздели на обща и частна патологична анатомия, които се изучават съответно в 5 и 6 семестъра. Предлагаме ви тестови задачи, в които може да има един, два, три и по-голям брой правилни отговори! За задачи в други форми продължете в съответствие с инструкциите там. В края на всяка тема се дават правилните отговори на зададените въпроси, което ще улесни подготовката за занятията.
Плотникова Н.А., Кемакин С.П., Харитонов С.В. Обща и частна патологична анатомия 2009
Наръчник за практически упражнения по патологична анатомия съдържа кратко описание на основните въпроси на изследваните теми, подробно описание на микропрепаратите, показващи елементите на обучението, списък на предложените макропрепарати за изследването, контролни въпроси и ситуационни задачи за всяка тема. Предназначена е за студенти от III - IV курсове на медицински и педиатрични катедри на медицинския факултет.
Basinsky V.A., Prokopchik N.I., Silyaeva N.F. Лекции по патологична анатомия 2009
Предлаганият курс на лекции по патологична анатомия е съставен в съответствие с действащата моделна програма и учебна програма по патологична анатомия за студенти от медицински, педиатрични и лечебно-диагностични факултети, съобразени с най-новите научни постижения. Тя ще спомогне за повишаване на ефективността на извънкласната самостоятелна подготовка на студентите за лабораторни упражнения, ще бъде от интерес за студенти от други факултети на медицинските университети и патолози.
Соловьова И.П., Батиров Ф.А., Пономарев А.Б., Федоров Д.Н. Патологична анатомия на туберкулоза и диференциална диагностика на грануломатозни заболявания 2005
Този атлас включва актуално разбиране на характеристиките на патологичните прояви, класификацията и диференциалната диагноза на туберкулозата и най-честите грануломатозни заболявания. Атласът се основава на половинвеков опит в изучаването на аутопсионен материал и биопсии на патологоанатомичния отдел на Научно-изследователския институт по фтизиопневмология на Московската медицинска академия. IM Сеченов. В областта на фтизиопулмологията, представеното ръководство е оригинално, публикувано за първи път и е предназначено за широко използване на етапа на следдипломно обучение.
Риков В.А. Наръчник на патолога 2004
Наръчникът съдържа основните нормативни актове, регламентиращи секционния раздел на работата на патологоанатомичната служба, неговите персонал, права, служебни и професионални задължения, мерки за социална защита за обслужващите работници, оценява възможната поява на отговорност с нежелани резултати от предоставянето на патологична анатомична грижа. В съответствие с МКБ-10, има изисквания за установяване на клинични и патолого-анатомични диагнози, правила за сравняване на диагнози, кодиране (криптиране) на болести и издаване на медицинско свидетелство за смърт. Наръчникът е предназначен за служители на патологоанатомичната служба и за организаторите на здравни грижи, ще бъде полезен за общопрактикуващите лекари, застрахователните организации и правоприлагащата система и може да се използва като референтен инструмент за обучение на студенти в медицинските университети, по време на напреднало обучение на патолози и организаторите на здравеопазването, както и за широк кръг читатели, които се интересуват от тези медицински и правни въпроси.
Мишнев, О.Д., Щеголев, А.И., Трусов, О.А. Патоанатомична диагноза на сепсис 2004
Въведение. Определения на термини и понятия. Етиология. Класификация. Патологична диагноза. Принципи на регистрация на патологоанатомичната диагноза и медицинско свидетелство за смърт.
Редактиран от М. Палцев Лекции по патологична анатомия 2003
Препоръчва се от Учебно-методическата асоциация за медицинско и фармацевтично образование на руските университети като учебник за студенти от медицински университети.
1 2
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com